Elta 4258MP3 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
4258MP3
Tip
Kullanım kılavuzu
052.
ÝÞLEM AYARLARI
1. SNOOZE/CD/RADIO OFF [SNOOZE/CD/RADYO/
KAPALI] TUÞU
2. CD/RADIO ON [CD/RADYO/AÇ] TUÞU
3. OPEN/CLOSE [AÇ/KAPAT] TUÞU
4. ALARM SET [ALARM AYARI] TUÞU
5. CLOCK SET [SAAT AYARI] TUÞU
6. HOUR SET [SAAT AYARI] TUÞU
7. MINUTE SET [DAKÝKA AYARI] TUÞU
8. SLEEP SET [UYKU AYARI] TUÞU
9. PLAY/PAUSE [PLAY/PAUSE] TUÞU
10. STOP [STOP] TUÞU
11. SKIP + [ATLA +] TUÞU
12. SKIP – [ATLA -] TUÞU
13. PROG SET [PROG AYARI] TUÞU
14. REPEAT [TEKRARLA] TUÞU
15. TUNING [RADYO ARA] TUÞU
16. CD KAPAÐI
17. PIL YUVASI KAPAÐI
18. CD EKRANI
19. ALARM AYAR LAMBASI
20. SAAT EKRANI
21. AYAR GERÝ AL LAMBASI
22. RADYO FREKANS LENSÝ
23. VOLUME [SES] TUÞU
24. FUNCTION DÜÐMESÝ (AM/FM/CD)
25. ALARM SETTING (BUZZ/RADIO/OFF)
MODEL 4258
CD/MP3 ÇALARLý ASMA DOLAP ALTý SAATLI RADYO
1
5
4
2
6
7 8 18 2219 20 21 14
13
12
11
10
15
3 91617
23 24 25
Üçgen içindeki gerilim iþareti bir
uyarý sembolü olup kullanýcýya
cihazýn icinde izole edilmemiþ
tehlikeli gerilimin olduðunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak kadar
güçlü olduðu gösterir.
DIKKAT
ELEKTRIK ÇARPMA TEHLIKESI, AÇMAYýNýZ.
DIKKAT: ELEKTRIK ÇARPMA RISKINDEN
KAÇýNMAK IÇIN ÖN VEYA ARKA KAPAÐý
AÇMAYýNýZ. CIHAZýN ÝÇÝNDE KULLANýCýNýN
TAMIR EDEBILECEÐI PARÇALAR
BULUNMAMAKTADýR. SADECE UZMAN
KIÞILER TARAFýNDAN TAMIR EDILMESI
GEREKMEKTEDIR.
Üçgen içindeki ünlem iþareti bir uyarý
sembolü olup kullanýcýya önemli
bakým ve kullaným bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri kullanma
kýlavuzunda bulabilirsiniz.
11- 4258 TR 12/13/06 6:10 PM Page 052
053.
GÜÇ DESTEÐÝ
AC GÜCÜ : 230V
~
50Hz
DC GÜCÜ : 9 V pil tipi (dâhil deðildir) sadece saat yedek sistemi içindir.
Bu piler her altý ayda bir deðiþtirilmesi gerekmektedir.
1. AC güç kablosunu AC giriþine takýnýz.
2. 9 V pilini pil yuvasýna takýnýz
3. ‘’CD/RADIO ON’’ TUÞUNA basýp cihazý açýnýz.
SAAT AYARI
1. ‘’CD/RADIO ON’’ TUÞUNA basýp cihazý açýnýz.
2. CLOCK TUÞUNU basýlý tutunuz.
Ayný anda HR veya MIN tuþlarý ile saati & dakikayý ayarlayýnýz.
3. CLOCK TUÞUNU býrakarak ayarlarýnýzý hafýzaya alýnýz.
RADYO ÝÞLEMÝ
1. ‘’CD/RADIO ON’’ TUÞUNA basarak cihazý açýnýz.
2. FUNCTION / BAND DÜÐMESÝNÝ AM veya FM pozisyonuna getiriniz.
3. VOLUME CONTROL TUÞUNU istediðiniz seviyeye getiriniz.
4. TUNING TUÞUNU çevirerek istediðiniz radyo istasyonunu seçiniz.
5. Radyo dinlemeyi durdurmak için, SNOOZE TUÞUNA basarak cihazý kapatýnýz.
NOT:
FM istasyonu dinlemek için cihazýn arka tarafýnda bir FM anteni bulunmaktadýr.
En iyi algýlama için anteni tamamen çýkartýnýz ve çeviriniz.
CD/MP3 ÝÞLEMÝ
CD/MP3 nasýl çalýnýr
1. ‘’CD/ RADIO’’ TUÞUNA basýnýz ve cihazý açýnýz.
2. FUNCTION DÜÐMESÝNÝ CD pozisyonuna getiriniz.
3. OPEN/CLOSE TUÞUNA basarak & CD/MP3’yi cihaza yerleþtiriniz ve ardýndan kapaðý kapatýnýz.
4. PLAY/PAUSE TUÞUNA basýnýz ve ilk parçadan itibaren dinlemeye baþlayýnýz.
CD/MP3 deki tüm parçalar çalýndýktan sonar cihaz otomatik olarak durur.
5. VOLUME CONTROL TUÞUNU kullanarak ses ayarýný yapýnýz.
6. Dinlemeyi durdurmak için STOP TUÞUNA basýnýz veya SNOOZE TUÞUNA basarak cihazý kapatýnýz.
PAUSE & SKIP TUÞLARI nasýl kullanýlýr
1. CD/MP3’ yi önceden anlatýldýðý gibi çalýþtýrýnýz.
2. PLAY/PAUSE TUÞUNA basarak CD/MP3’ yi geçici olarak durdurunuz.
PLAY/PAUSE TUÞUNA tekrar basarak çalmaya devam ediniz.
3. SKIP + TUÞUNA bir kere basarak bir parça öne atlayýnýz.
Sonraki parçaya geçmek için SKIP – DÜÐMESÝNE basýn.
PROGRAMLANMIÞ ÇALMA
Bu iþlem size önceden belirlenmiþ sýraya göre parçalarý çalmanýzý saðlar.
1. 1 ile 3 arasýndaki CD/MP3 ÝÞLEMLERÝ bölümünü gerçekleþtiriniz.
2. PROG.SET TUÞUNA basýnýz ekrana ‘’01’’ programlanmaya hazýr olarak yansýr.
3. SKIP + veya – TUÞU ile istediðiniz parçalarý seçiniz.
Ardýndan PROG.SET TUÞUNU basarak iþlemi teyit ediniz.
4. Ekrana ‘’02’’ programlanmaya hazýr olarak yansýr.
Ardýndan 3. iþlem noktasýný tekrarlayýnýz.
11- 4258 TR 12/13/06 6:10 PM Page 053
054.
PROGRAMLANMIÞ ÇALMA
5. En fazla 20 parça programlanabilir.
6. Programlanmayý silmek için STOP TUÞUNA iki kere program çalarken basýnýz.
CD/MP3 ÇALMAYI TEKRARLAMA
Bir CD/MP3’yi tekrar ve tekrar dinlemek istiyorsanýz bunu tekrarlama iþlemi ile gerçekleþtirebilirsiniz.
1. CD/MP3 çalmaya baþlayýnýz
2. REPEAT TUÞUNA bir kere basýnýz ve o an çalmakta olan parçayý tekrarlayýnýz. TEKRARLAMA LAMBASI yanmaya baþlar.
3. REPEAT TUÞUNA iki kere basýldýðýnda tüm CD/MP3 tekrarlanýr.
REPEAT LED göstergesi yanar.
4. REPEAT TUÞUNA üçüncü kez basarsanýz tekrarlamayý durdurursunuz.
REPEAT LED göstergesi söner.
ALARM AYARLAMAK
1. ‘’POWER ON’’ TUÞUNU basarak cihazý açýnýz.
2. ALARM TUÞUNU basýp & HR & MIN YUÞLARINA basaraktan istediðiniz saati ayarlayýnýz.
Alarm açýk lambasý ekranda yanar.
3. Ýþlem düðmesini istediðiniz iþleme getiriniz BUZZ veya RADYO veya AM veya FM.
4. SNOOZE tuþuna basarak cihazý kapatýnýz.
Radyo ile uyanma
1. Alarm iþlemini gerçekleþtiriniz.
2. ALARM SETTING SWITCH’i RADIO TUÞUNA basarak ayarlayýnýz.
FUNCTION SWITCH’i AM veya FM pozisyonuna getiriniz. Alarm ayarý radyo da ise i?lem düðmesi FM veya AM ayarýnda de
olmasý gerekmektedir.
BUZZER ile kalkma
1. Alarm ayarýný gerçekleþtiriniz.
2. ALARM SETTING SWITCH’i BUZZER TUÞU pozisyonuna getiriniz.
NOT:
- CD/MP3 alarm iþlemi bulunmamaktadýr.
- Cihazýn Radyo bölümü veya CD/MP3 bölümü kapalý ise alarm sadece Radyo ve Buzz da çalýþýr.
- Radyo yayýnýnda ve CD/MP3’de alarm sadece Buzz da çalýþýr.
ALARMI DURDURMAK
SNOOZE KONTROLÜ
SNOOZE TUÞU kullanýcýya RADYO veya BUZZER saati çalmaya baþladýktan sonra ekstra 6 dakikalýk uyku saati vermektedir.
ALARMI KAPATMAK
ALARM SETTING SWITCH’ i OFF TUÞU pozisyonuna getiriniz.
Uyandýrma alarmý kapanýr ve alarm bir daha çalmaz.
OTOMATÝK KAPATMA FONKSÝYONU
Cihaz otomatik bir kapatma fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon 1 saat 59 dakika ile 1 dakika arasýnda ayarlanabilir.
1. CD/MP3 oynatmayý baþlatýn veya radyoyu açýn.
2. CD/MP3 oynatýcýnýn veya radyonun istediðiniz kapanma süresini ayarlayana kadar SLEEP SET düðmesine basýn ve basýlý
tutun. SAAT GÖSTERGESÝ ayarlý süreyi gösterir.
Oynatma süresini azaltmak için MINUTE SET düðmesine basýn. HOUR SET düðmesine bastýðýnýzda süre otomatik olarak 1
saat 59 dakikaya ayarlanýr.
3. Ayarlarýnýzýn kaydedilmesi için SLEEP SET düðmesini býrakýn.
4. Çalan müziði kapatma süresinden önce kapatmak için, POWER OFF düðmesine basýn.
11- 4258 TR 12/13/06 6:10 PM Page 054
055.
ÖZELLÝKLER:
Güç kaynaðý : AC 230V
~
50Hz
Çalýþma rezervi: Saat için 9 Volt pil
Radyo frekanslarý: AM: 525 - 1615 kHz
FM: 87.5 - 108 MHz
ÖZELLÝKLER HABER VERÝLMEDEN DEÐÝÞTÝRÝLEBÝLÝR.
UYARI:
1. Kaplamayý temizlemek için yumuþak bir bez ve hafif bir deterjan kullanýnýz.
Sert maddeler veya alkol, benzin veya tiner kullanmayýnýz.
2. Cihazý su yakýnlarýna kurmayýnýz.
3. Cihazý kendiniz tamir etmeye çalýþmayýnýz.
4. Arýza:
Cihazda bir arýza meydana gelirse fiþi çekiniz.
Cihazý tekrar elektriðe baðladýktan sonra cihazý resetleyiniz.
ESD uyarýsý:
Arýza esnasýnda ve elektrostatik boþalmada cihazý resetleyiniz (elektrik fiþini çekiniz) ve tekrar normal iþleme geçiniz.
Harici bilgiler
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar meydana gelebilir veya
boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri
yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine herhangi bir þeyleri sokmasýna
izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman kiþiler
tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
11- 4258 TR 12/13/06 6:10 PM Page 055
056.
Harici bilgiler
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik
cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe sahiptirler. Eski cihazlarýn geri
dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz
desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz. Havalandýrma delikleri her
zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü
kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi
acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su girdiði takdirde cihaz ciddi
ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar
verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak bir bez kullanýnýz
11- 4258 TR 12/13/06 6:10 PM Page 056
/