Rowenta DW5020 El kitabı

Marka
Rowenta
Kategori
ütüler
Model
DW5020
Tip
El kitabı
13
A
2
Ö
)
 
S
1103906871-index 04 DW5000 D1_110x220 05/11/12 15:57 Page13
38
G
ÜVENL
+
K
TAL
+
M
ATLARI
• Lütfen bu talimatları dikkatle okuyun ve ileride
baYvurmak üzere muhafaza edin.
Cihazı, bir elektrik kaynaWına baWlı olduWu
zamanlarda ve yaklaYık 1 saatlik soWuma süresi
boyunca asla gözetimsiz bırakmayın.
• Ütü düz, sabit ve ısıya dayaklı bir yüzey
üzerinde kullanılmalı ve bekletilmelidir.
Ütüyü ütü dayanaWı üzerine yerleYtirdiWinizde,
yerleYtirdiWiniz yüzeyin sabit olmasına dikkat
edin.
• Cihazınızın fiYini, Yu durumlarda mutlaka
prizden çekin: su haznesini doldurmadan önce
veya durularken, her kullanımdan sonra temizlik
yapmadan önce.
• Çocuklan cihazla oynamamaları için denetim
altında tutulmaları gerekir.
• Elektrik prizine takılı olduWunda veya soWuması
sırasında ütüyü ve kablosunu 8 yaYından küçük
çocukların ulaYamayacaWı Yekilde muhafaza
edin.
• Bu cihaz, 8 yaYından büyük çocuklar ve yetersiz
fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitelere veya
yetersiz bilgi ve deneyime sahip kiYiler
tarandan, sadece denetim veya cihazın
emniyetli Yekilde kullanımına iliYkin talimatlar
saWlanWında ve bu kiYiler mevcut tehlikeleri
kavradıWında kullanılabilir.
• Temizlik ve kullanıcı bakımları, denetim altında
olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
• Cihaz; zemine YtüWü, belirgin hasar veya
sızıntı sergilediWi veya doWru Yekilde çalıYmadıWı
durumlarda kullalmamalıdır. Cihazınızı asla
paalarına ayırman. Herhangi bir tehlikeyi
önlemek in, bir Yetkili Servis Merkezi'nde
incelenmesini saWlayın.
• Bu iYaretin yer alWı yüzeyler ve taban,
cihan kullaranda çok ısınır. Bu
zeylere ütü tamamen soWumadan
dokunmayın.
Ö
NEML
+
T
AVS
+
Y
ELER
• Elektrik kurulumunuzun voltajı, ütünün voltajı ile uyumlu olmalıdır (220-240 Volt). Ütünüzü
her zaman topraklı bir prize takın. YanlıY gerilimle baWlantı kurmak, ütüye tamiri olanaksız
hasarlar verebilir ve garantisini geçersiz kılar.
• Elektrik baWlantısı için uzatma kablosu kullanıyorsanız, kablonun topraklı, doWru nominal
güce (16A) sahip ve tam açılmıY olmasına dikkat edin.
1103906871-index 04 DW5000 D1_110x220 05/11/12 15:57 Page38
39
• Elektrik kablosu hasarlıysa, herhangi bir tehlikeyi önlemek üzere bir Yetkili Servis Merkezi
tarafından yenilenmelidir.
• Cihazın fiYini kablosundan tutarak çekmeyin.
• Buharlı ütünüzü suya veya baYka herhangi bir sıvıya asla daldırmayın. Ütünüzü asla akan
suyun altına tutmayın.
• Elektrik kablosunu ütünün tabanına asla deWdirmeyin.
• Cihazınız, özellikle ütü masasının kenarına yakın kısımda ütü yapıyorsanız, yanıklara neden
olabilecek Yekilde dıYarı buhar verir.
• Ütüyü insanlara veya hayvanlara doWru asla yöneltmeyin.
• Bu cihaz, emniyetiniz için, geçerli standart ve yönetmeliklere uygun olarak üretilmiYtir
(DüYük Voltaj, Elektromanyetik Uyumluluk, Çevresel Yönergeler).
• Bu ürün sadece ev içi kullanıma yönelik tasarlanYtır. Her türlü ticari veya uygunsuz
kullanım veya talimatlara uyumsuzluk durumunda, üretici hiçbir sorumluluk üstlenmez ve
garanti koYulları geçersiz olur.
Hangi sular kullan›labilir?
Cihaz, musluk suyu ile kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r. Suyunuz çok kireçli ise (bu,
belediyeden veya sular idaresinden teyit edilebilir), musluk suyunu içme suyu ile yar› yar›ya
kar›flt›r›n.
Ancak, kireç oluflumunu önlemek için, ütünün otomatik temizli¤inin düzenli olarak
yap›lmas› gereklidir.
!$ #""#,)!")"%
! &!&#&!!$#
Hangi sular kullan›lamaz?
Dolay›s›yla, afla¤›daki gibi sular› kullanmaman›zöneriyoruz. Kurutma makinalarından ç›kan
su, kokulu veya yumuflat›lm›fl su, buzdolab›, batarya ve klimalardan ç›kan su, saf dam›t›lm›fl
su veya ya¤mur suyu kullanmay›n; bu sular organik at›klar ve mineral elementler içerir ve
kahverengi lekelere ve cihaz›n erken y›pranmas›na neden olabilir.
Otomatik 3 konumlu devre kesici*
EQ%QO/30(8W8,%0()'-,%;,%5)/)7)77-5-01);6)%Y%WO(%/-6E5)0)5+)Q7-/7)26325%
3731%7-/30%5%//%4%2%'%/9)3731%7-//%4%1%OYOWO:%2O46D2)')/7-5
6%2-:)+)Q7-/7)26325%E7E7%*%20)9,%6O2%*O5%/O0O5:%(%:%2%:%7O5O0O56%
(%/-/%6325%E7E7%*%2O2%(-//3280856%
=7E:E7)/5%5%Q1%/-Q-2328:%9%YQ%,%5)/)7)77-5-2
Otomatik Buharlama*
=7E2E; 3731%7-/ *8,%50%1% 6-67)1- -0) (32%7O01OY7O5 6)Q-0)2
/81%Y%+D5)*8,%51-/7%5O2O9)6O'%/0OWO%:%50%5
)51367%7/%(5%2O2(%E7E0)2)')//81%YO6)Q-2
=7E2E;E 80860%5%5%6O 6O'%/0O/ D0QE10)5-2- 7)1)0 %0%5%/
%:%50%:%*-0-56-2-;
)5/81%Y7%E7E-()%04)5<351%26-Q-2*8,%535%2O2O3731%7-/
30%5%/%:%50%:%'%/7O5
FR
NL
DE
EN
IT
ES
PT
EL
TR
DA
SV
NO
FI
HR
SR
BG
SL
PL
CS
SK
HU
RU
UK
RO
ET
LV
LT
AR
* Modele göre
1103906871-index 04 DW5000 D1_110x220 05/11/12 15:57 Page39
Her türlü sorununuz için, ütünüzü kontrol
ettirmek üzere bir yetkili servis merkezine baflvurun.
Çevre
Çevrenin korunmasına katılalım !
Cihazınızda çok sayıda e¤erlendirilebilir veya yeniden dönüfltürülebilir malzeme
bulunmaktadır.
Bunların ifllenebilmesi için cihazınızı bir toplama noktasına veya bir yetkili servis
merkezine bırakınız.
40
SORUN OLASI SEBEP ÇÖZÜM
Taban deliklerinden
su ak›yor.
Ütü yeterince ›s›nmadan buhar
kullan›yorsunuz.
Ifl›¤›nnmesini bekleyin.
fiok buhar¤mesini çok s›k
kullan›yorsunuz.
‹ki kullan›m aras›nda birksaniye
bekleyin.
Ütüyü,z olarak, su haznesini
boflaltmadan ve dü¤meyi
konumuna getirmeden
yerlefltirdiniz.
"Ütünün saklanmas›" bafll›¤›na
bak›n.
Brown streaks
come through the
holes in the
soleplate and stain
the linen.
Kirçözücü kimyasal ürünler
kullan›yorsunuz.
Su haznesi suyuna hiçbir kireç
çözücü ürün eklemeyin.
D
o¤ru su tipini
kullanm›yorsunuz.
B
ir otomatik temizleme yap›n›z ve
"Hangi suyu kullanmal› ?" bafll›¤›na
bak›n›z.
Çamafl›rlar›n›z iyice
durulanmam›fl veya yeni bir
giysiyi y›kamadan
ütülüyorsunuz.
Yeni giysiler üzerinde olas› sabun
veya kimyasal ün kal›nt›lar›n› yok
etmek üzere çamafl›r›n yeterince
çalkalanm›fl oldu¤undan emin
olunuz.
Taban kirli veya
kahverengi ve
çamafl›r›
lekeleyebilir
Çokksek ›s› kullan›yorsunuz. Taban› yukar›da belirtildi¤i gibi
temizleyin. Is› ayarlamak için ›s›lar
tablosuna bak›n.
Kola kullan›yorsunuz. Taban› yukar›da belirtildi¤i gibi
temizleyin. Çamafl›r kolas›n› daima
kumafl›n arkane püskürtün.
Ütünüz az buhar
üretiyor veya h
buhar üretmiyor
Su haznesi bofl. Hazneyi doldurun.
Ütünüz uzun zaman buhars›z
kullan›lm›fl.
Bir otomatik temizlik yap›n.
Taban çizilmifl veya
afl›nm›fl.
Ütünüzü düz olarak metal bir
yüzeye koydunuz.
Ütünüzü daima dik olarak koyun.
Su haznesi
doldurulunca ütü
buhar yap›yor.
Buhar ayar dü¤mesi
konumunda de¤il.
Buhar ayar›n›n konumunda
oldu¤undan emin olun.
Su tank› afl›r› dolu. Asla Max seviyesini aflmay›n.
Sprey çal›flm›yor. Su tank› yeterince dolu de¤il. Su tank›n› doldurun.
Ütü ile ilgili olas› ar›zalar
1103906871-index 04 DW5000 D1_110x220 05/11/12 15:57 Page40
/

Bu kılavuz için de uygundur