Braun 3773, InterFace Excel Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
(070) 4 13 16 58
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
Deutsch 4, 6, 46
English 7, 9, 46
Français 10, 12, 46
Español 13, 15, 46
Português 16, 18, 46
Italiano 19, 21, 46
Nederlands 22, 24, 46
Dansk 25, 27, 46
Norsk 28, 30, 46
Svenska 31, 33, 46
Suomi 34, 36, 46
Türkçe 37, 46
Ελληνικ 40, 43, 46
Internet:
www.braun.com
5-635-491/00/XI-04/M
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/
TR/GR
Printed in China
5635491_IF3775/70_S2 Seite 1 Dienstag, 16. November 2004 10:53 10
37
Ürünlerimiz, kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en yüksek standartlara eriµilmek
üzere üretilmiµtir. Yeni Braun t∂raµ makinenizden memnun kalacaπ∂n∂z∂
umar∂z.
Önemli
Cihazınızın su ile temas etmesini önleyiniz.
Güvenliπiniz için düzenli olarak kabloyu kontrol ediniz. Eπer prizde gevµek
duruyorsa ve herhangi bir hasar varsa kabloyu deπiµtiriniz.
1 Tan∂mlamalar
1 Elek koruyucu kapak 6 Açma/kapama anahtar∂
2 Elek 7 Ωarj ∂µ∂π∂
2a InterFace tüy düzeltici 8 T∂raµ makinesi kablo baπlant∂ yeri
3 Kesici blok
4 Baµl∂k ç∂karma düπmesi
5 Bas∂l∂nca ç∂kan uzun tüy düzeltici
2 T∂raµ Makinesini Ωarj Edilmesi
∑lk µarj: Cihaz∂ elektriπe baπlay∂n∂z ve en az 4 saat boyunca µarj ediniz
(Açma/kapama düπmesi «off» pozisyonunda olmal∂d∂r). Sonra µarj∂ tamamen
bitene kadar kablosuz olarak t∂raµ olunuz ve tekrar tam kapasite olana kadar
µarj ediniz (µarj süresi yaklaµ∂k 1 saattir).
Yeµil µarj ∂µ∂π∂ cihaz∂n µarj edilmekte olduπunu gösterir. Ωarj edilebilen pil
tamamen dolduπunda µarj ∂µ∂π∂ söner. Eπer µarj ∂µ∂π∂ tekrar yanmaya baµlarsa
bu cihaz∂n tam kapasiteye ulaµabilmesi için µarj edilmekte olduπunu gösterir.
Sadece 3775 modelinde: T∂raµ makinesini açt∂π∂n∂zda, eπer pilin kapasitesi
%20’nin alt∂na düµmüµse k∂rm∂z∂ µarj ikaz ∂µ∂π∂ yan∂p sönecektir. Bu durumda,
kalan kapasite 1 veya 2 t∂raµ için yeterli olacakt∂r.
Tam olarak µarj edilmiµ cihaz – sakal∂n∂z∂n sertliπine ve uzama süresine baπl∂
olarak – 30 dakikaya kadar kablosuz kullan∂m olanaπ∂ verir. Fakat maksimum
verime, cihaz∂ ancak birkaç kez µarj/deµarj ettikten sonra ulaµabilirsiniz.
Ωarj etmek için en ideal çevre s∂cakl∂π∂: 15
°C
35
°C aras∂d∂r.
Watt: 4 Watt
Ωarj s∂ras∂ndaki voltaj durumu: 12–240 V2/ 50 veya 60 Hz
(otomatik adaptasyon)
3 T∂raµ olma
3.1 Açma/kapama anahtar∂n∂n pozisyonlar∂
off = Açma/kapama anahtar∂ kilitli.
foil shave = Sadece elek.
combi shave = Kombi t∂raµ (InterFace tüy düzeltici elek ile beraber arka
Türkçe
5635491_IF3775/70_S4_50 Seite 37 Donnerstag, 18. November 2004 12:23 12
38
arkaya çal∂µarak ilk önce daha uzun ve problemli tüyleri
alarak sonra da k∂sa tüylerin daha yak∂ndan al∂nmas∂na izin
verir) (b).
trimmer = Uzun tüy düzeltici aktif halde (Ωakak, b∂y∂k ve sakal∂n
düzeltilmesinde) (c).
3.2 Kablolu kullan∂m
Eπer yeniden doldurulabilen pil boµalm∂µ ise, cihaz∂n∂z∂ kablolu da
kullanabilirsiniz (100–240 V ~). (Eπer makineniz hemen çal∂µmaya
baµlamazsa, cihaz∂n∂z∂ kapat∂n∂z ve yaklaµ∂k 1 dakika boyunca µarj ediniz).
4 T∂raµ makinenizin ömrünü uzatmak için
4.1 Temizleme
T∂raµtan sonra, cihaz∂n∂z∂ kapat∂n∂z. Baµl∂k ç∂karma düπmelerine bas∂p eleπi
(d) ç∂kar∂n∂z ve nazikçe düz bir yüzeye vurarak temizleyiniz (e).
Daha sonra kesici bloπu f∂rça ile iyice temizleyiniz (f). Yaklaµ∂k her dört haftada
bir kesici bloπu Braun temizleme maddesi (g) ile temizleyiniz.
Eleπi asla f∂rça ile temizlemeyiniz.
Eπer çok kuru bir cildiniz varsa ve t∂raµ makinenizin çal∂µma süresinin azald∂π∂
dikkatinizi çekiyorsa, InterFace düzelticinin ve eleπin üzerine bir damla hafif
makine yaπ∂ damlat∂n∂z (g).
4.2 T∂raµ makinesinin parçalar∂n∂ deπiµtirme
%100 t∂raµ performans∂ saπlamak için t∂raµ makinesi eleπini ve kesiciyi her 18
ayda bir ya da eskidiπinde yenileyin. Daha az cilt tahriµi ve yak∂n t∂raµ için iki
parçay∂ ayn∂ anda deπiµtirin.
(Elek ve kesici blok: parça no. 3600)
Baµl∂k ç∂karma düπmelerine bas∂p eleπi ç∂kar∂n∂z. Yeni eleπi doπru pozisyonda
yerine yerleµtirin.
Kesici bloπu çekerek ç∂kar∂n∂z (g).
Kesici bloπu yerleµtirmek için tutucu çengellere oturuncaya kadar itiniz.
4.3 Doldurulabilen pillerin korunmas∂
Yeniden doldurulabilen pilin tam kapasitesini korumak için, her 6 ayda bir
cihaz∂, pil tamamen boµalana kadar t∂raµ olarak kullan∂n∂z ve daha sonra tekrar
Mükemmel t∂raµ için ipuçlar∂
Yüzünüzü y∂kamadan önce
t∂raµ olman∂z∂ tavsiye ederiz çünkü yüz y∂kad∂ktan
sonra cilt µiµebilir.
T∂raµ makinenizi cildinize dik olarak (90° aç∂ ile tutunuz).
Cildinizi geriniz ve sakallar∂n∂z∂ ç∂kt∂klar∂ yönün tersine doπru t∂raµ ediniz.
%100 t∂raµ performans∂ için elek ve kesicinizi en az her 18 ayda bir deπiµtirin
.
5635491_IF3775/70_S4_50 Seite 38 Donnerstag, 18. November 2004 12:23 12
39
tamamen doldurunuz. Bu iµlem, pilin tam kapasitesini koruman∂z∂
saπlayacakt∂r.
Cihaz∂ 50
°C’nin üzerindeki s∂cakl∂klara uzun süre maruz b∂rakmay∂n∂z.
5 Çevresel bildiri
Bu cihaz nikel-hidrat doldurulabilen piller ile sunulur. Doπay∂ korumak ve
yeniden dönüµüm için, pili kullan∂m süresi bittiπinde, lütfen evinizdeki çöpe
atmay∂n∂z. 45. sayfada gösterildiπi µekilde pil haznesini aç∂p ç∂kan pilleri uygun
toplama alanlar∂na gönderiniz.
Bildirim yap∂lmadan deπiµtirilebilir.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax
(49) 6173 30 28 75
5635491_IF3775/70_S4_50 Seite 39 Donnerstag, 18. November 2004 12:23 12
45
Norsk
Fjerning av batteri fra produktet etter endt levetid
Advarsel: Åpning av deksel vil ødelegge appratet og
gjøre garantien ugyldig.
Svenska
Att avlägsna batteriet då produkten är uttjänt
Varning: Apparaten förstörs om den öppnas i
handtaget varpå garantin hävs.
Suomi
Akun poisto käyttöiän loputtua
Varoitus: Laitteen avaaminen tekee siitä lopullisesti
käyttökelvottoman. Älä avaa itse laitetta takuuaikana;
takuu raukeaa.
Türkçe
Cihaz∂n kullan∂m süresi dolduπunda pilin
ç∂kar∂lmas∂
Dikkat: Cihaz∂n gövdesinin aç∂lmas∂ cihaza zarar
verdiπi gibi garantisini de geçersiz k∂lar.
EÏÏËÓÈο
∞õ·›ÚÂÛË ÙˆÓ Â·Ó·õÔÚÙÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì·Ù·ÚÈÒÓ
ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯Ú‹ÛÈÌ˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜
¶ÚÔÛÔ¯‹ : ∂¿Ó ·ÓÔ›ÍÂÙ ÙË Û˘Û΢‹ ı· ηٷÛÙÚ·õ›
Î·È ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÂÁÁ‡ËÛË.
5635491_IF3775/70_S4_50 Seite 45 Donnerstag, 18. November 2004 12:23 12
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50

Braun 3773, InterFace Excel Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur