Braun 3615 Kullanım kılavuzu

Marka
Braun
Kategori
erkek traş makineleri
Model
3615
Tip
Kullanım kılavuzu
Deutsch 4, 6, 42
English 7, 9, 42
Français 10, 12, 42
Español 13, 15, 42
Português 16, 18, 42
Italiano 19, 21, 42
Nederlands 22, 24, 42
Dansk 25, 27, 42
Norsk 28, 30, 42
Svenska 31, 33, 42
Suomi 34, 36, 42
Türkçe 37, 42
Ελληνικ 39, 41,
42
Internet:
www.braun.com
5-629-480/01/I-01
D/GB/F/E/P/I/NL/DK/N/S/FIN/
TR/GR
Printed in China
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt?
Rufen Sie an: (in Deutschland und
Österreich zum Nulltarif)
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Servicio al consumidor para España:
9 01-11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
080 820 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
(070) 4 13 16 58
Vous avez des questions sur ce produit ?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
88 02 55 03
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Türkiye’deki Tüketici Danıs¸ ma Servisi:
0 800 261 19 53
D
A
CH
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
5629480_S2 Seite 1 Mittwoch, 24. Januar 2001 3:09 15
Ürünlerimiz, kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara ulaµmak için
üretilmiµtir. Yeni Braun tıraµ makinanızdan memnun kalacaπınızı umarız.
Dikkat
Cihazınızı su ile temas edebileceπi yerlerde (küvet, duµ gibi) bulundurmayınız.
Emniyet açısından, cihazın elektrik kablosunu düzenli olarak kontrol ediniz ve
eπer kablonun cihaza giren bölümünde yıpranma varsa kabloyu deπiµtiriniz.
1 Tanımlamalar
1 Elek koruma kapaπı 5 Basılınca çıkan sakal µekillendirici
2 Elek 6 Düπme
2a Oynar bıçak 7 Ωarj ıµıπı
3 Kesici blok 8 Soket
4 Baµlık çıkarma düπmesi
2 T∂raµ makinas∂n∂ µarj etme
∑lk üç µarj için: Cihazı elektriπe baπlayınız ve en az 4 saat boyunca µarj ediniz
(düπme «off» konumunda olmalı).
Cihaz
µarj olurken, µarj ∂µ∂π∂ (7) yanar. Tam olarak µarj olduktan sonra, t∂raµ
makinan
ızı, farkedilir derecede yavaµlayınca kadar kablosuz olarak kullanınız.
Daha sonraki µarjların süresi yaklaµık 1 saattir.
Pil maximum performansına birbirini izleyen birkaç µarj ve deµarj iµleminden
sonra ulaµ
ır. Tam olarak µarj edilmiµ bir pil, 30 dk. süreyle kablosuz kullanım
olana
π∂ saπlar.
Watt: 4 watt
Ωarj iµlemi için gerekli gerilim: 12–240 V250 veya 60 Hz
(otomatik adaptasyon).
Ωarj iµlemi için uygun ortam sicaklıπı: 15 °C – 35 °C arası.
3 T∂raµ makinas∂n∂n kullan∂m∂
3.1 Düπme konumlar∂
off =
πme kilitli.
Çal∂µt∂rmak için, k∂rm∂z∂ noktaya bast∂rarak düπmeyi yukar∂ doπru itiniz:
on = Birle
µtirilmiµ t∂raµ fonksiyonu (floating cutter ve eleπin ardarda kullan∂m∂).
Oynar b∂çak, 3 günlük sakallar∂ veya daha uzun problemli tüyleri
keserken, ard∂ndan gelen elek, daha yak∂n ve pürüzsüz t∂ra
µ saπlar (b).
foil = Sadece t∂raµ makinaseleπi (burun alt∂ gibi ulaµ∂lmas∂ zor bölgeler için).
trim = Sakal
µekillendirici fonksiyonu (favori, b∂y∂k ve sakal düzeltmek için) (c).
3.2 T∂raµ makinas∂n∂ elektriπe baπl∂ olarak kullanma
Pil bo
µalt∂ld∂π∂ zaman, cihaz∂ ayn∂ zamanda elektriπe (100–240 V2)
baπl
∂ olarak ta kullanabilirsiniz.
Türkçe
37
5629480_S4-46 Seite 34 Mittwoch, 24. Januar 2001 3:10 15
4 T∂raµ makinas∂n∂n bak∂m∂
4.1 Temizleme
•Tra
µtan sonra cihaz∂ kapat∂n∂z. Baµl∂k ç∂karma düπmelerine basarak eleπi (d)
ç∂kar∂n∂z ve yavaµça düzbir yüzeye vurarak temizleyiniz (e).
Daha sonra, kesici bloπu bir f∂rça ile iyice temizleyiniz (f). Yaklaµ∂k 4 haftada bir,
kesici blo
πu Braun temizleme s∂v∂lar∂ ile temizleyiniz (g).
•Ele
πi f∂rça ile temizlemeyin.
Cildiniz çok kuru ise ve cihaz∂n performans∂nda bir azalma farkederseniz,
oynar b∂çak ve ele
πin üzerine bir kaç damla dikiµ makinas∂ yaπdamlatabilirsiniz
(g).
4.2 T∂raµ makinas∂ parçalar∂
Elek ve kesici blok zamanla eskiyen parçalard∂r. Bu parçalar∂ y∂prand∂
π∂nda
veya her 1,5 yılda bir de
πiµtirmeniz Braun t∂raµ makinan∂zdan beklediπiniz yak∂n,
rahat ve kolay t∂ra
µ∂ elde etmenizi saπlayacakt∂r.
(Elek ve kesici blok parça no: 3600)
Ç∂karma dü
πmesine basarak eleπi ç∂kar∂n∂z.
Yeni ele
πi yerine oturuncaya kadar iterek yerleµtiriniz.
Kesici bloπu ç∂karmak için, kald∂r∂n∂z (g).
Yeni kesici blo
πu takmak için, yerµleµinceye kadar itiniz.
4.3 Yeniden doldurulabilir pilin korunmas∂
Yeniden doldurulabilir pilin maksimum kapasitesini devam ettirmek ve korumak
için, normal kullan∂m
µartlar∂nda pilin yaklaµ∂k 6 ayda bir tamamen boµalt∂lmas∂
gerekir. Daha sonra tekrar
µarj ediniz. Bu, yeniden doldurulabilir pilin ömrünü
uzat
∂r.
Cihaz∂n∂z∂ 50
°C nin üzerindeki s∂cakl∂klara uzun süre b∂rakmay∂n∂z.
5 Çevresel bildiri
Bu cihazda nikel-hidrat alkalin, yeniden doldurulabilir piller kullan∂lmaktad∂r.
Çevreyi korumak için, kullan∂m ömrü bitti
πinde cihaz∂ evinizdeki çöpe
atmay∂n∂z.
Gövdeyi aç∂n∂z, pilleri ç∂kar∂n∂z ve uygun toplama alanlar∂na gönderiniz.
Bildirim yap∂lmadan de
πiµtirilebilir.
Mükemmel bir t∂raµ için ipuçlar∂
•Du
µtan sonra deri µiµmeye yatk∂n olduπundan, duµ almadan önce t∂raµ
olman
∂z∂ öneririz.
T∂ra
µ makinan∂z∂ cildinize dik (90° aç∂ ile) tutunuz.
Derinizi geriniz ve sakallar∂
n∂z∂n ç∂k∂µ yönünün tersine doπru t∂raµ olunuz.
En yüksek t∂raµ performans∂n∂ saπlamak için her 1,5 y∂lda bir veya parçalar
eskiyince, elek ve kesici blo
πu deπiµtiriniz.
38
5629480_S4-46 Seite 35 Mittwoch, 24. Januar 2001 3:10 15
45
Akku-Entsorgung am Ende der Lebens-
dauer des Gerätes.
Battery removal at the end of the product’s
useful life.
Retrait des batteries à la fin de la durée
de vie du produit.
Extracción de baterías al final de la vida
útil del producto.
Remoção da bateria no final da vida útil
do aparelho.
Eliminazione delle batterie alla fine del ciclo
di vita del prodotto.
Het verwijderen van batterijen aan het eind
van de nuttige levensduur van het apparaat.
Udtagelse af batteriet efter endt levetid.
Fjerning av batteriet ved slutten av
apparatets levetid.
Att avlägsna batteriet när produkten är
uttjänt.
Akun irrottaminen laitteen käyttöiän
loputtua.
Cihazın ömrü bittiπinde pili çıkarma.
Πς να διαθεσετε την µπαταρα.
D
GB
F
E
P
I
NL
DK
N
S
FIN
TR
GR
1
2
3
4
5
6
7
5629480_S4-46 Seite 43 Mittwoch, 24. Januar 2001 3:10 15
/

Bu kılavuz da uygundur