Maytag MTV 7097 A++ IX Program Chart

Tip
Program Chart
A. Dondurucu Bölmesi
1. Buz bölmesi
2. Plastik raflar
3. Dondurmakiçinalan(kapaklı/kapaksız)
4. Dondurulmuşgıdalarısaklamakiçinalan
5. Kısasaklamasürelipizzaveyadiğerdonmuşürünler
içindondurucukapıbölmesi(2**saklamabölmesi)
6. Kapıfitilleri
B. Buzdolabı Bölmesi
7. Aydınlatma
8. Fanfiltresi*
9. Raflar/Rafalanı*
10. Şişerafı*
11. Çokakışlısoğukhavasistemi*
12. Soğutucubölmesi(etvebalıkiçin)*
13. Ticariisimliderecelendirmeplakası
14. Meyvevesebzeçekmecesi
15. Çekmecebölücü*
16. Yöndeğiştirmekiti
17. Ayırıcı*
18. Kapıbölmeleri*
C. Kontrol paneli
Antibakteriyel koruma (modele bağlı):
- Fanda (8)
yeralanantibakteriyelfiltre
- Sebzelikte (14) bulunanantibakteriyelkatkılar
- Kapıfitilleribakterioluşumunuengelleyenmalzemeden
üretilmiştir(6).
Notlar:
*Modelebağlıolarakaksesuarsayısıvetipideğişebilir.
-Dondurucukapağınasahipolmasıdurumunda,bunu
katlayaraksaklamahacminienyüksekseviyeye
çıkarmakmümkündür.
-Tümraflarvekapıbölmelerisökülebilir.
-Cihazıniçsıcaklığıortamsıcaklığına,kapınınaçılma
sıklığınavecihazınkonumunabağlıdır.Sıcaklık
ayarındabuetkenlergözönündebulundurmalıdır.
-Cihazaksesuarlarıbulaşıkmakinesindeyıkamaya
uygundeğildir.
CİHAZIN İLK KEZ ÇALIŞTIRILMASI
Cihazınfişiprizetakıldığındaotomatikolarakçalışmaya
başlar.Cihazıçalıştırdıktansonra,cihazıniçerisine
gıdalarıyerleştirmedenönce4-6saatbekleyin.
Cihazgüçkaynağınabağlandığındaekranaydınlanırve
tümsimgelerbirkaçsaniyesüreyleyanar.
Dondurucubölmesivesoğutucubölmesiayarlarının
varsayılan(fabrikaayarlı)değerleriyanar.
FAN
Fan,soğutucubölmesininiçindekisıcaklıkdağılımını
iyileştirerek,saklanangıdalarındahaiyikorunmasını
sağlar.FanvarsayılanolarakETKİNDİR.
“Intellisense”işlevinindoğruşekildeçalışabilmesiiçin
ortamsıcaklığı27÷28°C'ninüzerindeolduğundaveya
camraflardasudamlalarıveyaağırnemkoşullarıfark
ettiğinizdefanınetkintutulmasıtavsiyeedilir.
Not
Hava giriş alanını gıdalarla kapatmayın.
Düşükortamsıcaklığında(18°C'dendahasoğuk)doğru
performansıeldeetmekveEnerjiTüketiminienaza
indirmekiçinfanıkapatın.
Fanıkapatmakiçin3saniyesüreyle Freezer°Cve
EcoNight(Gece)düğmelerinebasılıtutun.
Eğercihazınfanıvarsaantibakteriyel filtretakılabilir.
Sebzelikçekmecesindeyeralankutusundan(öğe14)
çıkarınvefankapağınıniçinetakın.
Değiştirmeprosedürüfiltrekutusundayeralmaktadır.
KONTROL PANELİ
1. BuzdolabısıcaklıkLEDışıkları
2. On/Stand-bysimgesi/düğmesi
3. “SENSOR”simgesi
4. EcoNight(Gece)simgesi/düğmesi
5. DondurucusıcaklıkLEDışıkları
6. Fridgetemperature(Buzdolabısıcaklığı)/FastCool
(HızlıSoğutma)(3saniyebasılıtutun)düğmesi
7. ElektrikKesintisisimgesi
8. Reset(Sıfırlama)düğmesi/Alarmsimgesi
9. KeyLock(Kilitleme)düğmesi
10.Freezertemperature(Dondurucusıcaklığı)/FastCool
(HızlıSoğutma)(3saniyebasılıtutun)düğmesi
ÜRÜN VERİ LEVHASI
TR
1234 5
1
GB
TR
İŞLEVLER
On/Stand-by
Buişlevhembuzdolabınıhemdedondurucu
bölmeleriniOn/Stand-by(Açık/HazırdaBekleme)
modunaalır.ÜrünüHazırdaBeklememoduna
almakiçinOn/Stand-bydüğmesine
3saniye
süreylebasılıtutun.CihazınHazırdaBekleme
modundaolduğunugöstermekiçinOn/Stand-by
simgesi
arkaışığıharicindetümsimgelersöner.
CihazHazırdaBeklemeModundaikenbuzdolabı
bölmesininiçindekilambaçalışmaz.Buişlemin,
cihazıngüçkaynağıilebağlantısınıkesmediğini
unutmayın.CihazıyenidenaçıkmodaalmakiçinOn/
Stand-bydüğmesine basmanızyeterlidir.
Fridge Temperature (Buzdolabı Sıcaklığı)
BuzdolabıSıcaklığınıayarlamakiçin,
Fridge°C
düğmesinebasın.BuzdolabıSıcaklığı,Buzdolabı
SıcaklıkLEDışıklarındagösterildiğigibi+2°Cila+8°C
arasındaayarlanabilir.
Freezer Temperature (Dondurucu Sıcaklığı)
İçerdekiDondurucuSıcaklığınıayarlamakiçin,
Freezer°Cdüğmesinebasın.DondurucuSıcaklığı,
DondurucuSıcaklıkLEDışıklarındagösterildiğigibi
-16°Cila-24°Carasındaayarlanabilir.
Fast Cool (Hızlı Soğutma)
HızlıSoğutmaişlevikullanılarak
buzdolabıbölmesindekisoğutma
kapasitesininartırılmasımümkündür.
Buzdolabıbölmesineçokfazlamiktarda
gıdayerleştirirkenbuişlevinkullanılması
tavsiyeedilir.HızlıSoğutmaişlevini
etkileştirmekiçin Fridge°Cdüğmesine
3saniyesüreylebasılıtutun.
Etkinleştirildiğinde,yandakisırada
gösterildiğişekildeBuzdolabınınSıcaklık
LEDışıklarındaFastCool(Hızlı
Soğutma)görüntülenecektir.İşlev6saatsonra
otomatikolarakdevredışıkalacaktırveya
Fridge°C
düğmesinebasılarakdaelledevredışıbırakılabilir.
Fast Freeze (Hızlı Dondurma)
Dondurucu bölmesine dondurulmak
üzereçokfazlamiktardagıda
yerleştirirkenbuişlevinkullanılması
tavsiyeedilir.HızlıDondurmaişlevini
etkinleştirmekiçintazegıdaları
dondurmadan24saatönce3saniye
süreyle
Freezer(Dondurucu)
düğmesinebasılıtutun.
Etkinleştirildiğinde,yandakisırada
gösterildiğişekildeDondurucuSıcaklık
LEDışıklarındaFastFreeze(Hızlı
Dondurma)görüntülenecektir.
Dondurulacakgıdaları24saatsonradondurucu
bölmesininüstrafınayerleştirin(dondurmakiçin
alan).İşlev48saatsonraotomatikolarakdevredışı
kalacaktırveya Fridge°Cdüğmesinebasılarakda
elledevredışıbırakılabilir
Eco Night (Gece):
EcoNightişlevi,enerjininbolmiktardaolduğuve
çalışmanınyoğunolmadığızamandaürünününenerji
tüketiminekonsantreolmasınısağlar(genelliklegece
zamanlarınadenkgelen)vegündüzekıyasladahaaz
maliyetliolur(yalnızcayoğunolmayanzamanlaradayalı
çokluoransistemikullananbelirliülkelerde-elektrik
şirketiileoranplanınıkontroledin).İşlevietkinleştirmek
içinyoğunolmayanoranınbaşlangıçanında Eco
Nightdüğmesinebasın(özeloranplanınızabağlı
olarak).Örneğin,yoğunolmayanoransaat20:00'de
başlarsa,düğmeyebudakikadabasmalısınız.
EcoNightsimgesiyandığındaişlevetkindir.İşlevi
etkinleştirdiktensonrabusüredeürünotomatik
olarakenerjitüketimineuyumsağlamayabaşlar;örn.
güniçerisindegecedendahaazenerjitüketilmesi.
ÖNEMLİ:İşlevindoğruşekildeçalışmasıiçinhem
gündüzhemdegeceetkinleştirilmesigereklidir.
Özelliksizdevredışıbırakanakadaretkinkalacaktır
(birelektrikkesintisimeydanagelirseveyaürün
kapatılırsa).İşlevidevredışıbırakmakiçin
Eco
Nightdüğmesinebasın.İşlevetkinleştirilmediğinde
EcoNightsimgesiyanmayacaktır.
Not:cihazenerjitüketimi,EcoNightişlevinindevre
dışıbırakılmasıylabildirilir.
SENSOR “Intellisense”
Buişlev,cihazıniçindeenuygunsaklamakoşullarına
(sıcaklıkvenemleilgiliolarak)hızlıcaulaşılmasını
sağlar.
Buişlevindüzgünçalışabilmesiiçinfanda
çalıştırılmışolmalıdır.“Intellisense”özelliğivarsayılan
olarak etkindir.
 İşlevielledevredışıbırakmakiçinüçsaniyesüreyle
Freezer°C veEcoNightdüğmelerinebasılı
tutun:özelliğindevredışıbırakıldığınıdoğrulama
olarakuzunbirseslisinyalduyacaksınız.
Aynıprosedürtekrarlanarakişlevyeniden
etkinleştirilebilir:özelliğinetkinleştirildiğinde
doğrulamaolarakikiuzunseslisinyalduyacaksınız.
BirelektrikkesintisiveyaStand-bymodundannormal
modageçişdurumunda,“Intellisense”özelliğinin
durumuvarsayılanayarasıfırlanır,örn.etkin.
Smart Display (Akıllı Ekran)
Buenerjitasarrufuözelliği,ekrankullanılmadığında
ekranıotomatikolarakkapatarakgüçtüketiminin
azaltılmasınayardımcıolur.AkıllıEkranişlevini
etkinleştirmekiçinseslibirsinyalduyanakadar
3saniyesüreyle
Fridge°Cve Freezer°C
düğmelerineaynıandabasılıtutun.AkıllıEkran
etkinleştirildiktensonra“SENSOR”simgesi(vevarsa
alarm)hariçekrankararır.
Sıcaklığıayarlamakveyadiğerişlevlerikullanmak
içinherhangibirdüğmeyebasılarakekranın
etkinleştirilmesigereklidir.15saniyeiçerisinde
herhangibirişlemyapılmadığında,ekrantekrar
kararacakve“SENSOR”simgesigörünürkalacaktır.
ÜRÜN VERİ LEVHASI
TR
GB
TR
İşlevidevredışıbırakmakiçinseslibirsinyalduyana
kadar3saniyesüreyle
Fridge°Cve Freezer°C
düğmelerineaynıandabasılıtutun.
Ekrannormalgörünüşünegeridönecektir.Akıllı
Ekranişlevi,elektrikkesintisindensonraotomatik
olarakdevredışıkalır.Buişlevin,cihazıngüç
kaynağıilebağlantısınıkesmediğiniunutmamanız
önemlidir.
Key Lock (Kilit)
Buişlev,herhangibirisininkazaraayarlarıdeğiştirmesini
veyacihazınkapatılmasınıengeller.Tuşlarıkilitlemek
için,ekranda
KeyLock(Kilit)simgesigörünene
kadar3saniyesüreyle Reset(Sıfırla)düğmesine
basılıtutun:seslibirsinyalişlevinseçildiğinidoğrular.
Tuşlarınkilidiniaçmakiçin KeyLock(Kilit)simgesi
sönenekadaraynıprosedürütakipedin.
ÜRÜN VERİ LEVHASI
TR
ARIZALAR VE ALARM GÖSTERGELERİ:
Çalışma Alarmları
Çalışmaalarmlarıolmasıdurumunda,bunlarBuzdolabıSıcaklıkLEDışıklarındagörüntülenecektir,(örn.Arıza1,Arıza
2,vb...)YetkiliServisiarayınvealarmkodunubelirtin.
Aşağıdaaçıklananarızakodunagöreseslibiralarmçalar, AlarmsimgesiyanarveBuzdolabıSıcaklıkLED
ışıklarındakimerkezi3LEDışıkyanıpsöner:
Arıza kodu Görüntüleme
Hata2
RCveFCAyarnoktaları0,5saniyedeyanıyor/sönüyor.
Yanıpsönüyor2kez,dahasonra5saniyesüreylekapalı
kalıyor.Örnektekrarlıyor.
x2
Hata3
RCveFCAyarnoktaları0,5saniyedeyanıyor/sönüyor.
Yanıpsönüyor3kez,dahasonra5saniyesüreylekapalı
kalıyor.Örnektekrarlıyor.
x3
Hata6
RCveFCAyarnoktaları0,5saniyedeyanıyor/sönüyor.
Yanıpsönüyor6kez,dahasonra5saniyesüreylekapalı
kalıyor.Örnektekrarlıyor.
x6
KAPI AÇIK ALARMI
Alarmsimgesiyanıpsönmeyebaşlarvesesli
alarmçalar.Buzdolabınınkapısı2dakikadanuzunsüre
açıkbırakıldığındaalarmetkinleşir.Alarmıdurdurmak
içinkapağıkapatınveyaseslialarmı2dakikasüreyle
sessize almak için Reset(Sıfırla)düğmesinebasın.
Kapıkapanmazsa,ikidakikasonraseslialarmtekrar
çalacaktır.Kapıalarmlarınıdurdurmakiçinkapıyıkapatın.
AŞIRI SICAKLIK ALARMI
Seslibiralarmçalarve5DondurucuSıcaklıkLED
ışıklarınıntümüyanıpsöner.Alarmşudurumlarda
devreyegirer:
• Cihazilkkezkullanılırkenveyauzunsüreliolarak
kullanılmadıktansonragüçkaynağınabağlandığında
• Dondurucubölmesininsıcaklığıçokyüksekolduğunda
• Dondurucuyayerleştirilengıdalarınmiktarı,veri
plakasındabelirtilendeğeriaştığında
• Dondurucukapağıuzunsüreaçıkkaldığında
Seslialarmısusturmakiçinbirdefa
Reset(Sıfırla)
düğmesinebasın.
Dondurucubölmesininsıcaklığı-10°C'ninaltına
düştüğündeveDondurucuSıcaklıkLEDışıkları
söndüğündeveseçiliayarıgösterdiğinde Alarm
Simgesiotomatikolarakkapatılacaktır.
ELEKTRİK KESİNTİSİ ALARMI
Birelektrikkesintisidurumunda,ürününüzelektrik
beslemesiyenidengeldiğindedondurucudakisıcaklığı
otomatikolarakgörüntüleyecekşekildetasarlanmıştır.
Dondurucusıcaklığıdondurmaseviyesininüzerine
çıktığında ElektrikKesintisisimgesinive Alarm
simgesiniyanıpsöndürecekveyenidenelektrik
beslemesiolduğundaseslialarmçalacaktır.Seslialarmı
susturmakiçinbirdefaReset(Sıfırla) düğmesine
basın.ElektrikKesintisiAlarmıdurumundaaşağıdakilerin
yapılmasıtavsiyeedilir:
• Dondurucudakigıdalarınbuzuçözülmüşancakbu
gıdalarhalasoğuksa,dondurucudakitümgıdalar
çıkartılmalı,buzdolabıbölmesineyerleştirilmelive
sonraki24saatiçerisindetüketilmelidir.
• Dondurucudakigıdalarındonmuşdurumdaolmaları
gıdalarınbuzununçözüldüğünüveelektriklergeldikten
sonrayenidendondurulduğunugösterir;budalezzet,
kalitevebesindeğerlerinidüşürürveayrıcatüketimi
güvenliolmayabilir.Dondurucudayeralangıdaların
tüketilmesiyerinebunlarıntamamınıatmanıztavsiyeedilir.
ElektrikKesintisiAlarmı,elektrikkesintisidurumunda
dondurucudayeralangıdalarınkalitesinibelirtmek
üzeretasarlanmıştır.Busistemgıdalarınkalitesiniveya
emniyetinigarantietmezvemüşterilerdondurucuve
buzdolabındakigıdalarıboşaltmakararınıkendileriverirler.
Gösterge: Ledkapalı Ledyanıpsönüyor
GB
TR
ÜRÜN VERİ LEVHASI
TR
DONDURUCU BÖLMESİNİN KAPASİTESİ
NASIL ARTTIRILIR
Belirli modellerde dondurucu bölmesinin kapasitesini
şunlarıyaparakarttırabilirsiniz:
-Kapağısökerek(varsa).
-Yalnızcabuzyapmabölmesinidışarıçıkararak.
Nasıldevamedileceğinigörmekiçinlütfenyandaki
şekillerebakın.
Buz küpleri yapma
Modelebağlıolarak:
Buz yapma bölmesi ve buz kalıpları ile
• Buzyapmabölmesinidışarıçıkarıpkalıplarıyaklaşık
3/4suiledoldurunveyenidencihazayerleştirin.
• Buzyapmabölmesinindüğmelerinidöndürdüğünüzde
buzküpleriotomatikolarakhazneyeboşaltılacaktır
Buz kalıplı
• Buzkalıbınıyaklaşık3/4oranındasuiledoldurunve
bunudondurucubölmesineyerleştirin.
• Kalıbısökmekiçinkeskinveyakesiciöğeler
kullanmayın.
TEMİZLİK
Cihazı,buzdolabıbölmesininiçkısımlarınıtemizlemek
içinuygunolanyumuşakdeterjanlarkullanaraktemizbir
bezvesıcaksuiledüzenliolaraktemizleyin.
Aşındırıcıdeterjanlarveyaaletlerkullanmayın.
Buzçözmesonucuoluşansuyunkesintisizvedoğru
akışınısağlamakiçin,buzdolabınınarkatarafındasebze-
meyveçekmecesininyakınındakitahliyedeliğininiçini
sizeverilenaraçladüzenliolaraktemizleyin.
Herhangibirtemizlikveyabakımişlemi
gerçekleştirmedenönce,daimacihazınfişiniçekinveya
güçkaynağındanayırın.
BUZDOLABI BÖLMESİNİN BUZUNUN
ÇÖZÜLMESİ
Buzdolabıbölmesindebuzçözmetamamenotomatik
olarakgerçekleşir.
Buzdolabıbölmesininiçindekiarkaduvarüzerindekisu
damlaları,otomatikbuzçözmeişleminingerçekleşmekte
olduğunaişareteder.Buzçözmeyleortayaçıkansu
otomatikolarakbirtahliyedeliğineakarvebirkapta
toplanır,buradandabuharlaşır.
DONDURUCU BÖLMESİNİN BUZUNUN
ÇÖZÜLMESİ
No Frostdondurucular,saklama
alanınınetrafınasoğutulmuşhava
sirkülasyonusağlarvebuzoluşumunu
önler;böylecebuzçözmeihtiyacını
tamamenortadankaldırır.Donmuş
öğelerduvarlarayapışmaz,etiketler
okunaklıkalırvesaklamaalanıtemizve
berrakkalır.
LED AYDINLATMA
İç kısımdaki LED ışığı yanmıyorsa, servis tarafından
değiştirilmelidir.
Önemli:
Buzdolabıbölmesiışığı,buzdolabıkapısıaçıldığında
yanar.Kapıaçıldıktan10dakikasonraışıksöner.
5019 620 00042 PrintedinPoland05/14
GB
TR
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Maytag MTV 7097 A++ IX Program Chart

Tip
Program Chart