Bort BBS-801N Kullanım kılavuzu

Kategori
Güç zımpara makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
BBS-801N
93728007
Bedienungsanleitung ..........................6
User’s Manual ....................................7
Mode d’emploi ................................... 8
Instrucciones de servicio ....................9
Manual de instruções .......................10
Istruzione per l’uso ...........................11
Gebruiksaanwijzing ..........................12
Brugervejledning ..............................13
Bruksanvisning .................................14
Bruksanvisning .................................15
Käyttöohje ........................................16
Kasutusjuhend .................................17
Instrukcija .........................................18
Instrukcija .........................................19
   .........20
   .......21
  ................22
Instruksja obsugi .............................23
Návod k použití ................................24
Uputstvo za korisnike .......................25
Használati utasítás ..........................26
Manual de utilizare ...........................27
Navodilo za uporabo ........................28
BOS
Upute za uporabu ...................29
  ............................30
Kullanım kılavuzu .............................31
...........32
31
TR
Şeritli taşlama makinesi
GİRİŞ
Bu aletle tahta, plastik, metal, macunlu ve boyalı yü-
zeylerin zımparalanması için gelitirilmitir, zımparala-
ma performansı oldukça yüksektirr
TEKNİK VERİLER 1
ALETİN KISIMLARI 2
1 Açma/kapama alteri
2 Açma/kapama alteri kilit dümesi
3 Zımpara kayıını deitirme kolu
4 Ok
5 Kayıı ortalama dümesi
6 Toz torbası
7 Maksimum hızı ayar dümesi
GÜVENLİK
DKKAT! Bu talimatın bütün hükümlerini okuyun.
Aaıdaki talimat hükümlerine uyarken hata yapılacak
olursa, elektrik çarpmaları, yangın ve/veya aır yara-
lanmalara neden olunabilir.
 parçasının vida, çivi ve benzeri malzeme tarafın-
dan hasar görmemesi için dikkatli olun; çalımaya
balamadan önce bunları çıkartın
Kabloyu daima aletinizin dönen parçalarından uzak
tutun; kablonun, aletin arka tarafında toplanmaması-
na dikkat edin
Aletinizi bırakıp gitmeden önce mutlaka kapatın ve
döner parçaların tam olarak durmasını bekleyin
Uzatma kablosu kullanıyorsanız, kablonun tam ola-
rak açılmı olmasına ve en azından 16 Amper bir
kapasiteye sahip olmasına dikkat edin
Alet normal çalımıyorsa veya deiik gürültüler ge-
liyorsa, aleti hemen kapat
ın ve i prizden çekin
SBM GROUP sadece orijinal aksesuarlar kullanıldı-
ında aletin düzgün çalımasını garanti eder
Bu aleti 16 yaından küçükler kullanamaz
Cihaz çalıırken gürültü seviyesi 85 dB(A) desibele
kadar çıkabilir; kulak koruyucu kullanınız
Eer cihazı kullanırken kordon hasar görür yada
kesilirse, kordona kesinlikle dokunmayınız ve derhal
i çekiniz
Kordon hasarlı iken cihazı kesinlikle kullanmayınız;
uzman bir kii tarafından deitirtiniz
Güç geriliminin, cihazın özellik plakasında belirtilen
voltaj deeriyle aynı olduunu sık kontrol edin (230V
veya 240V aletler 220V kaynaa balanabilir)
Bu alet sulu zımparalama i
lerine uygun deildir
Bu aletle asbest içeren malzemeleri ilemeyin (as-
best kanserojen bir madde kabul edilir)
Çalıma sırasında salıa zararlı, yanıcı veya pat-
layıcı tozların çıkma olasılıı varsa gerekli koruyucu
önlemleri alın (bazı tozlar kanserojen sayılır); koru-
yucu toz maskesi takın ve eer aletinize takılabili-
yorsa bir toz/tala emme tertibatı balayın
Metalleri zımparalarken sırasında kıvılcımlar oluur;
toz torbası/elektrik süpürgesi kullanmayın ve dier
çalıanları ve yanıcı malzemeleri çal
ıma alanınız-
dan uzak tutunuz
Hareket halindeki zımpara eridine dokunmayın
Aınmı, yırtılmı veya gözenekleri aırı ölçüde dol-
mu zımpara eritlerini kullanmayın
Koruyucu i eldivenleri giyin, koruyucu gözlük, dar
giysiler ve saç koruyucu (saçlarınız uzunsa)
stediiniz ayar deiikliklerini ve aksesuar deiik-
liklerini yapmadan önce mutlaka ebeke ini priz-
den çekin
Aletin zımparalama yüzeyi i parçasına temas etme-
den önce aletin çalıtırılması gerekir
Aleti kapatmadan önce i parçası üzerinden kaldı
-
rın
Alet çift izolasyonlu olduundan dolayı top-
raklama istemez.
TEKNİK BAKIM VE SERVİS
Teknik bakım yapmadan önce aleti elektrik
cereyanından ayırın!
Her zaman çalıma sona erdikten sonra aletin göv-
desi ve havalandırma deliklerini kir ve tozdan yumu-
ak bez veya peçete ile temizleyin. natçı lekeleri sa-
bunlu suda ıslatılmı yumuak bezle temizlenmesi
önerilir. Kirleri temizlemek için benzin, ispirto, amon-
yak çözeltileri vs gibi çözücülerin kullanılmasına yer
verilmezdir. Bu tür çözücüler aletin gövdesini boza-
bilir.
Aletin ek yalanması gerekmez.
Herhangi bir arıza için SBM Group servisine bavu-
run.
ÇEVRE KORUMA
Ürün nakliye sırasında hasardan korunması için özel
ambalajda teslim edilir. Ambalaj malzemelerin çou
tekrar ilenebilir olduundan dolayı bunları en yakın
özel kabul noktasına teslim etmenizi rica ediyoruz.
Ürünün kullanma süresi sona erdikten sonra tekrar fay-
dalanmak amacıyla Servis veya SBM Group bayisine
teslim etmenizi rica ediyoruz.
TR
Türkçe
39
SI
IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z
naslednjimi standardi ali standardnimi dokumenti:
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN 61000-
3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 v skladu s predpisi
navodil 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom
EN 60 745 je raven zvonega pritiska za to orodje
<87,4 dB(A) in jakosti zvoka <98,4 dB(A) (standarden
odmik: 3 dB), in vibracija <3,7 m/s
2
(metoda «dlan-
roka»).
HR
BOS
IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklaen sa slijedeim normama i normativnim do-
kumentima: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 prema
odredbama smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745,
prag zvunog tlaka ovog elektrinog alata iznosi
<87,4 dB(A) a jakost zvuka <98,4 dB(A) (standardna
devijacija: 3 dB), a vibracija <3,7 m/s
2
(postupkom na
šaci-ruci).
TR
STANDARDIASYON BEYANI
Yeane sorumlu olarak, bu ürünün aaıdaki standart-
lara veya standart belgelerine uygun olduunu beyan
ederiz: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001; EN
61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 yönetmeli-
i hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/EWG,
2004/108/EWG.
GÜRÜLTÜ/TTREIM Ölçülen EN 60 745 göre ses
basıncı bu makinanın seviyesi <87,4 dB(A) ve çalı-
ma sırasındaki gürültü <98,4 dB(A) (standart sapma:
3 dB), ve titreim <3,7 m/s
2
(el-kol metodu).
AE
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
87,4 dB(A)
98,4 dB(A)
3,7
EN 55014-1:2006; EN 55014-2/A1:2001;
EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
GR
ΟΕ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
      
     
 : EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005 
      
2006/42/
O
, 2006/95/
O
, 2004/108/
O
.
/    
60 745      
  <87,4 d()    
 <98,4 d() ( : 3 ),  
 <3,7 m/s
2
( /).
RO
DECLARAŢIE DE CONFORMITATE
Declarm pe proprie rspundere c acest product
este conform cu urmtoarele standarde sau docu-
mente standardizate: EN 55014-1:2006; EN 55014-2/
A1:2001; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3/A2:2005
în conformitate cu regulile 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
ZGOMOT/VIBRAII Msurat în conformitate cu EN 60
745 nivelul de presiune a sunetului generat de acest
instrument este de <87,4 dB(A) iar nivelul de putere
a sunetului <98,4 dB(A) (abaterea standard: 3 dB), iar
nivelul vibraiilor <3,7 m/s
2
(metoda min - bra).
41
ÇEVRE KORUMA BILGILERI
TR
Eski elektrikli cihazlar dönütürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zuyte urzdzenia elektryczne s surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzuca ich do pojemników na odpady domowe, poniewa
mog zawiera substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i rodowiska! Prosimy o aktywn pomoc w oszczdnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie rodowiska natural-
nego przez przekazanie zuytego urzdzenia do punktu skado-
wania surowców wtórnych - zuytych urzdze elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické pístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatí
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivn píspli k podpoe
ochrany pírodních zdroj a životního prostedí, a odevzdali ten-
to pístroj na k tomu urených sbrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR/BOS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj ureaj predate na mjesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
     -
      ! 
         -
       
   (  ).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
     
      
!        
     
      (  ).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari elektrini ureaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kuno smee! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj ureaj predate na mesta predviena za sakupljanje
starih elektrinih ureaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare elektrine naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zašiti okolja, zato neuporabno elektrino
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
   , -  ()
     
 .
AE
INDICAŢII PENTRU PROTECŢIA
MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR
RO
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru
care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din aceast cauz,
v rugm s ne sprijinii i s participai la protejarea resurselor
naturale i a mediului înconjurtor, prin predarea acestui aparat
la centrele de preluare a acestora, în cazul în care ele exist.
A KÖRNYEZETVÉDELEMMEL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
HU
A kiselejtezett elektromos készülékek értékes nyersanyagokat
tartalmaznak, és erre gyelemmel nem tartoznak a háztartási
hulladék körébe! A gyártóm minden felhasználót arra kér, hogy
a maga részérl is tegyen meg mindent a költségkímélés és kör-
nyezetvédelem érdekében, és a kiselejtezett készüléket adja át
az erre a célra kialakított visszavételi helyen, amennyiben van
ilyen a környéken.
ΥΠΟΔΕΊΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΊΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
GR
        
     !    
      -
        
      
-  .
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BBS-801N Kullanım kılavuzu

Kategori
Güç zımpara makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu