Beta 1946C7,8 Kullanma talimatları

Marka
Beta
Kategori
Elektrikli aletler
Model
1946C7,8
Tip
Kullanma talimatları
Beta
TALI
.
MATLAR
TR
HAVALI PERÇI
.
N TABANCASI
.
art 1946C 7,8
HI
.
DROPNÖMATI
.
K PERÇI
.
NLER I
.
ÇI
.
N
KULLANIM TALI
.
MATLARI
ALETI
.
N DAG
˘
ITIMCISI:
BETA UTENSILI SPA
Via A. VOLTA 18
20845 SOVICO (MB)
I
.
TALYA
MUTLAKA KULLANICIYA TESLI
.
M
EDI
.
LECEK
Aleti kullanmadan ya da onarmadan önce veya herhangi
bir parçayı deg
˘
is¸tirmeden önce, kullanıcıya zarar verme
tehlikelerini azaltmak amacıyla,
KULLANIM KILAVUZUNUN BÜTÜN BÖLÜMLERI
.
NI
.
DI
.
KKATLI
.
BI
.
R S¸ EKI
.
LDE OKUYUNUZ.
HI
.
DROPNOMATI
.
K PERÇI
.
NLER I
.
ÇI
.
N GÜVENLI
.
K
ÖNLEMLERI
.
Amacımız sizlere verimli ve GÜVENLI
.
bir s¸ekilde çalıs¸ma
olanag
˘
i tanıyan havalı aletler temin etmektir.
Herhangi bir aletin kullanımı için en iyi ‘emniyet tertibatı’, azami
dikkat gösterecek olan SI
.
ZLERSI
.
NI
.
Z, çünkü sadece kullanım
sırasındaki azami dikkat ve dog
˘
ru bir bakım kaza riskleri
kars¸ısında etkin bir korunmayı garanti etmektedir.
Burada bütün risk türlerini sıralamamız mümkün olmamakla
beraber, en önemli olanlara deg
˘
inmekle yetineceg
˘
iz.
Bu aletin yalnızca kalifiye kis¸iler tarafından kullanılması
gerektig
˘
ini ve aletin hiç bir zaman zorlanmaması gerektig
˘
ini
hatırlatmak istiyoruz; aleti as¸ırı yüksek randımanla ve/veya as¸ırı
güçle çalıs¸maya zorlamayın.
SIKIS¸ TIRILMIS¸ HAVA BAG
˘
LANTISINA BAG
˘
LI RI
.
SKLER
Sıkıs¸tırılmıs¸ hava insanlara ciddi zarar verebilir.
Havayı kendinize ya da bas¸ka birisine yöneltmeyiniz.
Hortumlardan dıs¸arı çıkan hava, insanlara ciddi zarar verebilir;
hortumların ve/veya geçme yerlerinin gevs¸emis¸ ve/veya hasar
görmüs¸ olup olmadıg
˘
ını düzenli olarak kontrol ediniz.
Etrafa çarpan hortumlar ciddi hasara yol açabilir.
Takımı kullanmadan önce ana tesisati kapatın, hortumda kalan
havayı serbest bırakın ve takımı yalnızca çalıs¸madıg
˘
ı zaman
çıkarın.
Azami 6,2 barlık basıncı (çalıs¸ma sırasında takıma havanın
varıs¸ında ölçülen) ya da alet üzerindeki plakada belirtilen
deg
˘
eri geçmeyin.
DI
.
G
˘
ER RI
.
SKLER
Aletin dönen parçalarından belirli bir emniyet mesafesinde
durunuz.
Zincir ya da kolye ve bilezik takmayınız ve bol giysiler
giymeyiniz.
Alet ve aksesuarların saçlara deg
˘
mesinden sakınınız.
Kullanım sırasında ya da sonrasında hareket eden parçalara
dog
˘
rudan temas etmekten kaçınınız.
Kesik ve yanma riskini azaltmak için her zaman is¸ eldiveni
takınız.
YONGA VE PARÇALARA BAG
˘
LI RI
.
SKLER
Dikkat! Küçük parçalar ve yongalar gözlere zarar verebilir ve
körlüg
˘
e yol açabilir.
Her tür müdahale (kullanım, bakım, aksesuar veya yedek
parça deg
˘
is¸tirme) sırasında daima kullanın; bu önlem,
civarda bulunan kis¸iler için de geçerlidir.
ÇALIS¸ MA KOS¸ ULLARINA BAG
˘
LI RI
.
SKLER
Çalıs¸ma yerine bırakılmıs¸ olan çok uzun hortumlara dikkat
ediniz: sonuç olarak, takılma ve düs¸meler ciddi yaralanmalara
yol açabilir.
Yüksek gürültü düzeyi kalıcı is¸itme kaybına yol açabilir;
yönetmelik ve is¸veren tarafından istendig
˘
i s¸ekilde kulaklık
takınız.
Dengeli ve güvenli bir konumda durunuz.
Tekrar eden hareketler ve hatalı durus¸lar, titres¸imle birles¸tig
˘
inde
el ve kollarınızın zarar görmesine yol açabilir; bunun için özel
tedbirler alınmalıdır.
Toz ve atıg
˘
ı solumayınız; kendinizi toza kars¸ı filtreli bir maske
ile koruyunuz.
I
.
s¸çiler ve bakım yapanlar bu takımın ölçü, ag
˘
ırlık ve gücüne
uygun olmalıdırlar.
Bu takım patlama riski tas¸ıyan ve elektrik kaynaklarına temas
olabilecek yeterince yalıtılmamıs¸ alanlarda kullanılmamalıdır.
EMNI
.
YETLE I
.
LGI
.
LI
.
DI
.
G
˘
ER NORMLAR
Bu aletin parça ve aksesuarları hiç bir sekilde deg
˘
is¸tirilmemeli
ve/veya bunlar üzerinde deg
˘
is¸iklik yapılmamalıdır.
Bu aletin yapıldıg
˘
ı malzemeler as¸ınabilir.
Sıkıs¸tırılmıs¸ havalı aletlerle çalıs¸mak as¸ırı titres¸ime yol açabilir;
bu nedenle gerekli tedbirleri alınız.
Ellerinizi hiçbir zaman takım ile herhangi bir nesne arasına
koymayınız.
EMNI
.
YETLE I
.
LGI
.
LI
.
DAHA FAZLA BI
.
LGI
.
I
.
ÇI
.
N
AS¸AG
˘
IDAKI
.
LERE BAS¸ VURUNUZ:
bu aletle birlikte verilen belgeler, bilgiler ve talimatlar;
is¸veren, ticari kuruluslar ve/veya sendikalar;
Avrupa Toplulugu ve yerel makamlar.
“Elle Kullanılan Elektrikli olmayan takımlar için Emniyet
Normlari” as¸ag
˘
ıdaki adresten temin edilebilir: European
Commitee for Standardization, Rue de Stassart 36, 1050
Brussels, Belgium.
DOG
˘
RU HAVA BAG
˘
LANTISI I
.
ÇI
.
N NORMLAR
Aleti, su ve nem barındırmayan temiz hava ile, takım çalıs¸ırken
hava giris¸inde 6,0 Bar olarak ölçülen bir basınçla besleyiniz.
As¸ırı yüksek basınç, mekanik parçaların ömrünün kısalmasına
ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.
Aletin ana tesisata ekli çizimde gösterilen ölçülerdeki
aksesuarları kullanarak bag
˘
layın.
Hava giris¸ine dog
˘
rudan çabuk ayrılabilir kavrama mans¸onu
takmayın.
Aksesuarları dog
˘
ru bag
˘
lamak için talimatlara riayet edin.
Bu el kitabinda belirtilen teknik özelliklere riayet edin.
YAG
˘
LAMA
Optimum kullanım için, aleti, dakikada iki damlaya ayarlanmıs¸
ve özel ISO32 (art no. 1919L) yag
˘
ıyla beslenen küçük bir hava-
yag
˘
sis karıs¸tırıcı birimi (ART 1919F...) ile teçhiz edilmis¸ bir
filtre-yag
˘
lama birimine bag
˘
layın. Yukarıda belirtilen
aksesuarların kullanılması, hem aletin daha yüksek bir verimle
çalıs¸masını hem de mekanik biles¸enlerin as¸ınmasını
geciktirmeye yarayacaktır.
Benzin veya mazot kullanmayın.
A. Hava tabancası perçininin hazırlanması
Gereken perçin memesini monte etmek için aşağıdaki adımları
takip edin:
Vidayı gevşetin ve çıkartın (parça 37). Meme değişimini
kolaylaştırmak için, 2 ya da 3 tur çevirerek meme
tutucusunun vidalarını çıkartın (parça 38). Sonra da gereken
memeyi (parça 37῀37-3) meme tutucusuna sabitleyin.
Meme tutucusunu gevşetin (parça 38) ve daha sonra silindir
gövdeden çıkartın (parça 53).
Başlığı turan koniden(parça 42), koniyi tutan kıskaçları
(parça 39) gevşetin.
Kıskacı ve kıskaç açıcıları (parça 40 ve 41) çıkartın; daha
sonra bunları ilgili kıskaç ve kıskaç açıcı ile değiştirin.
Sonra koniyi tutan kıskaçları monte edin ve kaliper
anahtarıyla (parça 63) eşleşip eşleşmediğini kontrol edin.
En son meme tutucuyu monte edin ve önceden gevşetilmiş
somuna kilitleyin.
Problemlerin giderilmesi
Aşağıdaki problemlerden herhangi biri oluştuğunda aleti kullanmayı bırakın. Tüm onarım ve değişimler, eğitimli bir kişi ya da yetkili
servis merkezi tarafından gerçekleştirilmelidir.
Problem Sebebi Çaresi
Perçinde sıkışma oldu Yanlış perçin boyutu Farklı perçinler; farklı memeler, kıskaçlar ve kıskaç açıcıları
gerektirir. Kılavuzu okuyun ve perçin boyutunu yeniden kontrol
edin (şek.1).
Parça 39’da dolgu maddesi sıkışması Parça 38’i çıkartmak için ayarlanabilir anahtar ya da anahtar 63’ü
kullanın; ardından yedek parça 39’u çıkartmak için tedarik edilen
anahtarı kullanın. Parçalarda kalan tüm artıkları giderin. Parça 38
ve 39’u kilitleyin (şek. 1).
Parça 37’de dolgu maddesi Bu, alüminyum perçinler çekildiğinde oluşabilir. Parça 37’den
dolgu maddelerini gidermek için keskin bir alet kullanın.
Emiş yok Kapalı vana açılmamış Bkz. şek. 2
Hava sızıntısı Hasarlı O-halkalar O-halkaları değiştirin.
Gevşemiş vidalar Vidaları sıkın.
Hava tabancası perçin Hava borusu gevşek Hava borusunu yeniden monte edin ve sıkın.
yavaş çalışıyor ya
Hava çıkış ağzı (parça 20) kapanmış Hava çıkış ağzını (parça 20) temizleyin.
da güç kaybı yaşıyor
Çalışma basıncı çok düşük Çalışma basıncını 5.9/6.6 bara artırın.
B. Hava tabancası perçininin kullanılması
Havanın hava tabancası perçinine girmesi için hava girişini
(parça 65) açın. Hava tabancası perçinini kullanırken, hava
girişinin (parça 65) perçin emişini sağlamak için açık olması
gerekmektedir.
Parça 58’deki ayarlama vidasının döndürülmesi, emiş
ayarının yapılmasını sağlar. Vidayı saat yönünde
döndürmek, emişin azalmasını sağlar.
Memeyi, ilgili perçin ile kullanın; sonra perçin çubuğunun
perçin konteynerine (parça 59) girmesi için tetikleyiciye
(parça 33) basın.
Perçin konteyneri (parça 59) dolu olduğunda, adaptörün
(parça 61) vidalarını sökün ve perçin konteynerini boşaltın.
Tamamen temizledikten sonra, adaptörü (parça 61) perçin
konteynerine (parça 59) vidalayın. Sonrasında hava
tabancası perçinini yukarıdaki adımları takip ederek tekrar
kullanın.
İpuçları
Her 500 kullanımdan sonra parça 38῀42’yi temizleyin ve
yağlayın.
Her 2,000 kullanımdan sonra parça 40῀43’ü değiştirin (eğer
Ø 6.4 mm’li paslanmaz çelik perçinler çekiliyorsa).
Perçin konteyneri (parça 59), yaklaşık 35 perçine ulaştığında
boşaltılmalıdır.
BAKIM
Uzun süre kullanılan perçinlerde, sıkma düzenekleri kaymaya
neden olacak s¸ekilde deforme olabilir. Bu durumda, bu
düzenekleri benzin veya motor yag
˘
ıyla temizlemek ve ardından
yag
˘
lamak gerekecektir. Bu düzenekler as¸ınmıs¸sa, deg
˘
is¸tirilmesi
önerilir.
Yağlamak için Mobilgrease (Mobil yağ ) XHP 222’yi kullanın.
Bu aletin hidropnömatik bir alet oldug
˘
u göz önüne alınarak yag
˘
seviyesinin sürekli olarak gözlenmesi s¸arttır. Darbe gücünde
ani bir düs¸me gözlendig
˘
inde yag
˘
ilave edilmesi gerekir.
Bunun için, as¸ag
˘
ıdaki adımları izleyin:
1) Aleti besleme kaynag
˘
ından çıkarın.
2) Enjektör gövdesini (38) çıkarın.
3) Silindirin kapag
˘
ını (1) açın.
4) Piston takımının tamamını, bir pense yardımıyla ve
somunu (5) gevs¸etmeden çıkarın.
5) Mobilgrease XHP 222’yi parça 16’nin altından doldurarak
doğrudan gövdeye (29) dökün.
6) Piston grubunu, piston kolunu ve kauçuk piston halkasını
(grup 7-8) yag
˘
ladıktan sonra geri takın
7) Enjektör gövdesini yeniden sıkmadan önce, kelepçeleri
tas¸ıyan koniyi (39) ve koniyi tas¸ıyan bas¸lıg
˘
i (42) bu amaçla
t
asarlanmıs¸ anahtarları ve as¸ag
˘
ı
daki açılmıs¸ görüntüyü
kullanarak eski haline getirin. Sonra, havayı bag
˘
layın ve
levyeyi (33) basılı tutarak enjektör gövdesini yeniden sıkın.
As¸ag
˘
ıda gösterilen aletin açılmıs¸ halini, muhtemel yedek
parçaların tanımlanmasının yanında aletin sökülmesi ve
takılması için kılavuz olarak kullanın.
GARANTI
.
Bu alet, halen yürürlükte olan güvenlik yönetmeliklerine uygun
olarak büyük bir özenle imal edilmis¸ ve test edilmis¸tir ve
24 aylık bir garanti ile temin edilmektedir.
Malzeme veya imalat hatasına bag
˘
lı her türlü arıza, arızalı
parçaları, kendi takdirimize bag
˘
lı olarak deg
˘
is¸tirmek veya tamir
etmek suretiyle, tarafımızdan giderilecektir; bir veya daha çok
müdahalenin gerçekles¸mesi garanti süresini deg
˘
is¸tirmeyecektir.
Biles¸enlerin as¸ınması, aletin yanlıs¸ veya hatalı kullanımı, darbe
ve/veya düs¸melerden kaynaklanan arızalar gibi sorunlar bu
garantinin kapsamı dıs¸ındadır; bu garanti, ayrıca, alet üzerinde
deg
˘
is¸iklik yapılması veya servise sökülmüs¸ olarak gönderilmesi
durumunda da geçerli deg
˘
ildir.
Hangi cins ve/veya türden olursa olsun, insanlara ve/veya
nesnelere verilen zararlar bu garantinin kapsamı dıs¸ındadır.
“MAKI
.
NALAR” DI
.
REKTI
.
FI
.
NE UYGUNLUK BELGESI
.
As¸ag
˘
ıda imzasi bulunan,
BETA USTENSILI SPA
Via A. Volta, 18
20845 SOVICO (MB)
I
.
TALYA,
HAVALI PERÇI
.
N TABANCASI
art 1946C 7,8
2006/42/CE sayılı Makinalar Direktifine uygun oldug
˘
unu,
beyanının tüm sorumlulug
˘
unu üstlenerek beyan etmektedir.
Tanzim tarih ve yeri
SOVICO (MB) I
.
TALYA
OCAK 2014
Sorumlunun adı ve görevi
MASSIMO CICERI
(Yetkili Delege)
TEKNI
.
K ÖZELLI
.
KLER
ÇEKI
.
S¸ GÜCÜ 16900 N
STROK UZUNLUG
˘
U 22,5 mm
HAVA GI
.
RI
.
S¸I
.
1/4” GAS
ÇALIS¸ MA BASINCI 6,0 Bar
AZAMI
.
BASINÇ 6,2 Bar
ASGARI
.
HORTUM I
.
Ç ÇAPI 10 mm
AZAMI
.
HAVA TÜKETI
.
MI
.
4,9 l
AG
˘
IRLIK 1,8 Kg
UZUNLUK 305 mm
SES BASINÇ SEVI
.
YESI
.
78,5 dB (A)
(pr EN 50144)
SES S¸I
.
DDETI
.
82,5 dB (A)
(pr EN 50144)
AZAMI
.
PERÇI
.
N KAPASI
.
TESI
.
7,8 mm PASLANMAZ
ÇELI
.
K
/