Elta 4259 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
radyolar
Model
4259
Tip
Kullanım kılavuzu
KULLANIM VE ÝÞLEM TUÞLARI
1. Ýþlem tuþlarý (ON/AUTO/OFF):
2. Tuþ kilidi (OFF/ON)
3. Uyandýrma modu tuþu / Ön ayarlanmýþ
istasyon (1/6)
4. Ýstasyon hafýza tuþu (2/7)
5. Ýstasyon hafýza tuþu (3/8)
6. Ýstasyon hafýza tuþu (4/9)
7. Ýstasyon hafýza tuþu (5/10)
8. Saat ayar tuþu /Ön ayarlanmýþ istasyon
(+5)
9. Uyandýrma ayar tuþu
10. Count-Down Timer’i geri alma / ön ayar
hafýza tuþu
11. Sleep tuþu
12. Ýstasyon yukarý arama / Saat ayar tuþu
üzerinde
13. Ýstasyon aþaðý arama /Dakika ayar tuþu
üzerinde
14. Ses ayar tuþu
15. Geri sayým Timer tuþu (OFF/ON)
16. Pil yuvasý
17. Harici FM-Tel anteni
18. Hoparlörler
19. Ayaklar
20. LCD-Ekraný
ELEKTRÝK ÜRETÝMLERÝ
2 UM–4 x 1,5 V (AAA) Tipi pili,
ppiill yyuuvvaassýýnnaa ((1166))
saat için yedek elektrik üretimi olarak yerleþtiriniz. Pilleri yerleþtirmeden evvel
elektrik kablosunu baðlamadan evvel Cihazýn üzerinde bulunan gerilim sembolünün baðladýðýnýz elektriðe eþit olduðundan
mutlaka emin olunuz.Ardýndan cihazý prize baðlayýnýz.
UYARI: Uzun süre cihazý kullanmadýðýnýzda, cihazdan pilleri çýkartýnýz, aksi takdirde pillerden elektrolit akýp cihaza zarar verebilir.
En iyi kullaným için Alkalin pilleri kullanýnýz.
52.
MODEL 4259
PLL TÜNERLI ALTA MONTAJLI SAATLI RADYO
Üçgen içindeki gerilim iþareti bir
uyarý sembolü olup kullanýcýya
cihazýn icinde izole edilmemiþ
tehlikeli gerilimin olduðunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak kadar
güçlü olduðu gösterir.
DIKKAT
ELEKTRIK ÇARPMA TEHLIKESI, AÇMAYýNýZ.
DIKKAT: ELEKTRIK ÇARPMA RISKINDEN
KAÇýNMAK IÇIN ÖN VEYA ARKA KAPAÐý
AÇMAYýNýZ. CIHAZýN ÝÇÝNDE KULLANýCýNýN
TAMIR EDEBILECEÐI PARÇALAR
BULUNMAMAKTADýR. SADECE UZMAN
KIÞILER TARAFýNDAN TAMIR EDILMESI
GEREKMEKTEDIR.
Üçgen içindeki ünlem iþareti bir uyarý
sembolü olup kullanýcýya önemli
bakým ve kullaným bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri kullanma
kýlavuzunda bulabilirsiniz.
11-4259-TR.qxd 10/19/06 3:19 PM Page 52
DÝKKAT
Bu cihaz teknik açýdan tam geliþtirilmiþtir. Çalýþma bozukluklarý esnasýnda, bir kaç dakika süre ile elektrik fiþini çekerek (ve pilleri
çýkartarak.) cihazýn tamamen elektrikten kesilmesini saðlayýnýz. Ardýndan cihazý tekrar elektriðe baðlayýnýz.
Bu cihaz özellikle mutfak dolaplarýnýn altýna monte edilmek için geliþtirilmiþtir (lütfen yanýnda gelen vidalarý kullanýnýz). Ýstediðiniz
takdirde ayaklarýn üzerine (cihazýn ön tarafýnda) masanýn üzerine yerleþtirebilirsiniz.
SAATÝN AYARI
1.
ÝÝþþlleemm sseeççiimm ttuuþþuunnuu ((11))
‚OFF’ pozisyonuna getiriniz.
2.
SSaaaatt aayyaarr ttuuþþuunnuu ((88))
ortalama 2 Saniye süre ile basýlý tutunuz.
[O anki saat yanýp söner.]
3.
SSaaaatt aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1122))
saat hanelerini ayarlamak için basýnýz.
[
SSaaaatt aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1122))
basýlý tutunuz.]
4.
DDa
akkiikkaa aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1133))
dakika hanesinin ayarý için basýnýz.
[Hýzlý ayarlamak için,
ddaakkiikkaa aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1133))
basýlý tutunuz.]
5. Ardýndan tekrar
ssaaaatt aayyaarr ttuuþþuunnuu ((88))
basýnýz ve giriþinizi onaylayýnýz.
[Aktüel saat artýk gösterilir.]
[8 Saniye içinde baþka bir tuþa basýlmadýðýnda, saat aktüel ayarda gösterilir.]
RADYO KULLANIMI
1. Radyoyu açmak için
iiþþlleemm sseeççiimm ttuuþþuunnuu ((11))
‚ON’- (AÇ) pozisyonuna getiriniz.
[Aktüel Frekans ortalama 10 saniye süre ile gösterilir.]
2.
SSeess aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1144))
istediðiniz seviyeye getiriniz.
3.
ÝÝssttaassyyoonn aarraammaa yyuukkaarrýý ((1122))
ve
iissttaassyyoonn aarraammaa aaþþaaððýý
((1133))
elle ayar için adým adým yukarý veya aþaðý bastýrýnýz.
4.
ÝÝssttaassyyoonn aayyaarrýý yyuukkaarrýý ((1122))
ve
iissttaassyyoonn aayyaarrýý aaþþaaððýý ((1133))
tuþlarýna basýnýz ve basýlý tutunuz ve istasyonlarý hýzlý bir þekilde yukarý
veya aþaðý doðru arayýnýz.
[Hýzlý arama baþladýktan sonra tuþu býrakýnýz ve otomatik istasyon ayarý baþlar.]
[Kuvvetli bir istasyon sinyali yakalandýðýnda, arama durdurulur.]
[Ýstediðiniz takdirde, devam aramak için ADIM 4 tekrarlanabilir ve arzuladýðýnýz istasyon ayarlanabilir.]
5. Radyoyu kapatmak için,
ÝÝþþlleemm sseeççiimm ttuuþþuunnuu ((11))
‚OFF’ pozisyonuna getiriniz.
UYARI: FM istasyonlarýný algýlamak için harici
FFMM--TTeell aan
ntteenniinniizzii ((1177))
tamamen çýkartýnýz ve sonunu bir ortama baðlayýnýz.
EN SEVDÝÐÝNÝZ ÝSTASYONLARI DÝNLEMEK VE HAFIZAYA ALMAK
En sevdiðiniz istasyonlarý hafýzaya almak için aladakini uygulayýnýz:
1. Radyoyu EIN (AÇIK) pozisyonuna getiriniz ve istasyonu arayýnýz.
[daha fazla bilgi için ‚RADYO KULLANIMI’ bölümüne bakýnýz.]
2. Hafýza tuþuna bir
kkeerree bbaassýýnnýýzz ((1100))
.
[‚M’ sembolü yanýp söner.]
3.
ÝÝssttaassyyoonn hhaaffýýzzaa ttuuþþuunnaa ((33))--((77))
basarak, istasyonu istenilen (1-5) hafýzaya alýnýz.
[Ýstasyonu hafýzaya almak için 6-10,
iissttaassyyoonn hhaaffýýzzaa ttuuþþuunnaa ((++55)) ((88))
bir kere basýnýz ve ardýndan
iissttaassyyoon
n hhaaffýýzzaa ttuuþþuunnaa ((33))--
((77))
basýnýz.]
4 8 saniye içinde baþka tuþa basýlmadýðýnda, o pozisyon otomatik olarak hafýzaya alýnýr.
Hafýzadaki istasyonlarýn dinlenmesi:
1. Radyoyu AÇINIZ.
2.
ÝÝssttaassyyoonn hhaaffýýzzaa ttuuþþuunnaa ((33))--((77))
basarak hafýzada bulunan istasyonu seçiniz.
[Ýstasyonu hafýzaya kayýt yapmak için 6-10,
iissttaassyyoonn hhaaffýýzzaa ttuuþþuu ((++55)) ((88))
bir kere basýnýz ve ardýndan
iissttaassyyo
onn hhaaffýýzzaa ttuuþþuunnaa
((33))--((77))
basýnýz.]
53.
11-4259-TR.qxd 10/19/06 3:19 PM Page 53
MÜZÝK ÝLE VEYA SES TONU ÝLE UYANMAK
1.
ÝÝþþlleemm sseeççiimm ttuuþþuunnuu ((11))
‚OFF’ pozisyonuna getiriniz.
2.
UUyyaannmmaa aayyaarr ttuuþþuunnaa ((99))
basýnýz.
3.
SSaaaatt aayyaarr ttuuþþuunnaa ((1122))
saat ayarý için basýnýz.
[Hýzlý ayarlamak için,
ssaaaatt aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1122))
basýlý tutunuz.]
4.
DD
aakkiikkaa aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1133))
dakika ayarý için basýnýz.
[Hýzlý ayar için,
ddaakkiikkaa aayyaarr ttuuþþuunnuu ((1133))
basýlý tutunuz.]
5.
UUyyaannddýýrrmmaa aayyaarr ttuuþþuunnuu ((99))
onaylamak için aktüel ayara basýnýz.
[8 saniye içinde tuþa basýlmazsa, aktüel ayar hafýzaya alýnýr.]
6. Zili açmak için
uuyyaannddýýrrmmaa mmoodduu ttuuþþuunnaa ((33))
basýnýz.
[Radyo ile uyanma: ‚RADYO’ sembolü
Buzzer ile uyanma: ‚BUZZER’ sembolü
Zili kapatmak: Tüm semboller söner.]
7. Radyo müziði ile uyanmak istiyorsanýz, Radyoyu açýnýz ve istediðiniz istasyonu arayýnýz ve ardýndan saati kurunuz.
[daha fazla ayrýntý için ‚RADYO KULLANIMI’ bölümüne bakýnýz.]
AKTIF HALE GETÝRÝLMÝÞ ZÝL
1. Uyandýrma Radyo müziði veya Buzzer ile yapýlýyorsa,
iissttaassyyoonn hhaaffýýzzaa ttuuþþuunnaa ((33))--((77))
basýnýz ve saati 10 dakika süre ile
durdurunuz. Bu süre sonunda otomatik olarak tekrar açýlýr.
[Toplam uyandýrma süresi 60 dakikadýr.]
[‚OFF’ sembolü çýkar.]
2. Zili kapatmak için
iiþþlleemm sseeççiimm ttuuþþuunnuu ((11))
‚OFF’ pozisyonuna getiriniz.
RADYO ÝLE UYUMAK
1.
ÝÝþþlleemm sseeççiimm ttuuþþuunnuu ((11))
‚AUTO’ veya ‚OFF’ pozisyonuna getiriniz.
[Ýstenilen Radyo istasyonunu ayarlayýnýz bundan önce uyku iþlemini aktive ediniz.]
[Bunun için ‚RADYO KULLANIMI bölümünü daha fazla ayrýntý için okuyunuz.]
2.
SSlleeeepp ttuuþþuunnaa ((1111))
bir kere basýnýz ve uyku iþlemini aktive edip radyoyu açýnýz.
[Standart olarak 30 dakika gösterilir.]
3.
YYuukkaarrýý ttuuþþuunnaa ((1122))
ve
aaþþaaððýý ttuuþþuunnaa ((1133))
basýnýz ve böylelikle 10 dakika adýmlarý ile süreyi uzatýnýz.
[Uyku süresi Aralýðý: 10 ile 90 dakika arasýndadýr.]
4. Ayarlanan kapanma süresine varýldýðýnda, radyo otomatik olarak durdurulur.
COUNTDOWN TIMER [GERÝ SAYIM TÝMER’Ý]
1.
CCoouunntt--DDoowwnn TTiimmeerr ttuuþþuunnuu ((1155))
‘ON’ pozisyonuna getiriniz.
[‘COUNT-DOWN TIMER’ sembolü gözükür ve önceki timer ayarý ekrana yansýr]
2.
HHoouurr SSeett ttuuþþuunnaa ((1122))
basarak timer alarmýnda saat ayarýný gerçekleþtiriniz.
[
HHoouurr SSeett ttuuþþuunnuu bbaassaarraakk ((1122))
hýzlý þekilde ayarý gerçekleþtiriniz]
3.
MMiinnuuttee SSeett ttu
uþþuunnaa ((1133))
basarak timer alarmýnda dakika ayarýný gerçekleþtiriniz.
[
MMiinnuuttee SSeett ttuuþþuunnuu bbaassaarraakk ((1133))
hýzlý þekilde ayarý gerçekleþtiriniz]
4.
CCoouunntt--DDoowwnn ttiimmeerr ttuuþþuunnaa ((1155))
tekrar basarak yaptýðýnýz ayarý teyit leyiniz.
[8 saniye süre içinde baþka tuþa basmadýðýnýzda, o anki ayarýnýz onaylanýr.]
5. Normal çalma modunda,
CCoouunntt--ddoowwnn TTiimmeerr RReew
wiieeww ttuuþþuunnaa ((1100))
bir kere basarak count-down ayarýna giriniz. Ayarlarý
deðiþtirmek için, ADIM–2 ve ADIM-4’ü uygulayýnýz.
6. Saate ön ayar yaptýðýnýzda, buzzer 10 dakika süre icin ON pozisyonuna geçer.
7. Saati ayarlamak için,
CCoouunntt--DDoowwnn TTiimmeerr ttuuþþuunnuu ((1155))
‘OFF’ pozisyonuna getiriniz.
TUÞ KÝLÝDÝ
1. Tuþlarý kilitlemek için tuþ kilidini ‚OFF’ (KAPALI) pozisyonuna getiriniz.
54.
11-4259-TR.qxd 10/19/06 3:19 PM Page 54
ÖNERÝ #1
Cihazý mutfak dolabýnýn altýna monte etmek için iki yöntem bulunmaktadýr.
YÖNTEM (A)
1. Plastik borularý birbirine takarak, çerçevenin deliklerine baðlayýnýz.
2. Borular ile beraber çerçeveyi, uzun vidalar ile (x4) borulara ve
çerçevenin altýndan mutfak dolabýna monte ediniz.
3. Cihazý kancayý takarak çerçevenin öne doðru (1) monte ediniz.
4. Ardýndan cihazý çerçeveye doðru, bu yöne (2) bastýrýnýz.
5. Cihazý sökmek için, cihazýn arkasýnda bulunan,
kkaannccaa kkiilliiddee
basýnýz ve
(4) ile (3) Adýmlarý ters yönde gerçekleþtiriniz.
YÖNTEM (B)
1. Çerçeveyi vidalarý sýkýþtýrtarak (x4) çerçeve deliklerinden Mutfak
dolabýna baðlayýnýz.
2. Cihazý kancayý takarak çerçevenin yönüne doðru (1) kurunuz.
3. Ardýndan cihazý çerçeveye doðru, (2) yönüne bastýrýnýz.
4. Cihazý sökmek için, arkasinda bulunan
kkaannccaa kkiilliiddiinnee
basýnýz ve (3) ile
(2) adýmlarý ters yönde gerçekleþtiriniz.
Cihazý masa radyo saati olarak kullanma
1. Ýstediðiniz takdirde cihazý
aayyaakkllaarrýý üüzzeerriinnee ((1199))
kurabilirsiniz.
Dikkat !!
- Cihazý yaðmura, doðrudan güneþin yansýmasýna ve yüksek sýcaklýklara maruz býrakmayýnýz!
- Cihazý sadece uzman kiþiler tarafýndan tamir ettiriniz.
HAVALANDIRMA UYARISI!!
Cihazýn normal havalandýrmasýný kesinlikle engellemeyiniz.
SIVI MADDELERE DÝKKAT EDÝNÝZ!!
Cihazý sýçrayabilecek suya karþý koruyunuz ve sývý maddelere batýrmayýnýz. Cihazýn üzerine kesinlikle içinde su bulunan
vazo veya benzeri maddeleri koymayýnýz.
Cihazý geliþtirmek amaçlý yapýlan yenilikler, önceden haber verilmeden yapýlýr.
TEKNÝK VERÝ
Güç kaynaðý : Çalýþma Voltajý: 230V
~
50Hz
Yedekleme pili: DC 3 V (2 x 1,5V UM-4) Pil (teslimata dahil deðildir)
Radyo frekans bandý geniþliði : FM 87.5 - 108 MHz
55.
11-4259-TR.qxd 10/19/06 3:19 PM Page 55
HARÝCÝ BÝLGÝLER
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar meydana gelebilir veya
boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri
yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine herhangi bir þeyleri sokmasýna
izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman kiþiler
tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik
cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe sahiptirler. Eski cihazlarýn geri
dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz
desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz. Havalandýrma delikleri her
zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi
acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su girdiði takdirde cihaz ciddi
ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar
verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak bir bez kullanýnýz.
Uygun bicimde arýtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atýlmamasý gerekmektedir. Piller için özel bulunan yerlerde arýtýlmasý gerekmektedir.
Ambalajlarý ayrý atmanýz çevreyi korumanýza yardýmcý olur.
56.
11-4259-TR.qxd 10/19/06 3:19 PM Page 56
/