IKEA FBCF228/64 Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Kategori
dondurucular
Model
FBCF228/64
Tip
Kullanım kılavuzu
İçindekiler
Güvenlik bilgileri 22
Ürün tanımı 24
Kontrol Paneli 26
İlk kullanım 28
Günlük kullanım 29
Yararlı ipuçları ve bilgiler 31
Bakım ve temizlik 32
Servisi aramadan önce 33
Teknik veriler 34
Montaj 35
Çevreyle ilgili bilgiler 35
IKEA GARANTİSİ 35
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanı-
mı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kul-
lanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu,
ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil dikkatlice
okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalar-
dan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişi-
lerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellik-
leriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir.
Bu kılavuzu saklayınız ve cihaz başka bir
yere taşındığında veya satıldığında bera-
berinde veriniz, böylece cihazı kullanacak
diğer kişilerin de cihaz ve güvenliği hakkın-
da bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan za-
rarlardan sorumlu olmadığından, kendi can
ve mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimat-
larındaki uyarılar
ı dikkate alınız.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
•Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük kişiler (çocuklar da da-
hil) veya yeterli bilgi ve deneyime sahip
olmayan kişiler tarafından, yanlarında
güvenliklerinden sorumlu ve cihazın kulla-
nımıyla ilgili bilgi veren ve gözetleyen bir
kişi olmadıkça kullanılmamalıdır.
Çocukların, cihazla oynamadıklarından
emin olacak şekilde gözetim altında tutul-
ması gerekir.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski söz konusu-
dur.
•Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy-
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve
cihazda kilitli kalmamaları için fişini priz-
den çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz
(mümkün olduğunca cihaza yakın kısmın-
dan) ve kapa
ğını çıkartınız.
•Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu ci-
haz, kapısında veya kapağında yaylı bir
kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çı-
karmadan önce kilit mekanizmasını kulla-
nılmaz hale getiriniz. Bu şekilde, çocukla-
rın cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine
zarar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Uyarı
Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıda-
ki havalandırma menfezlerinin tıkanmasını
önleyin.
Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlan-
mıştır.
Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açı
klan-
dığı gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/
veya içecekleri muhafaza etmek amacıy-
la üretilmiştir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için me-
kanik bir aygıt veya başka suni bir yön-
tem kullanmayınız.
Üretici firma tarafından onaylanmadığı
sürece, diğer elektrikli cihazları (dondur-
ma yapma makineleri gibi) soğutucu ci-
hazların içinde kullanmayınız.
•Soğutucu devresine zarar vermeyiniz.
•Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle ol-
dukça dost doğal bir gaz olan ve bunun-
la birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu
izobütan (R600a) bulunmaktadır.
•Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin
hasar görmediğinden emin olunuz.
TÜRKÇE 22
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
–çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını
uzak tutunuz,
–cihazın yerleştirildiği odayı iyice hava-
landırınız.
Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya
ürünü herhangi bir şekilde modifiye et-
mek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir
hasar bir kısa-devreye ve/veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Uyarı Herhangi elektrikli bir parça
(elektrik kablosu, fiş, kompresör) yetkili
servis temsilcisi veya kalifiye bir servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkı-
şıp ezilmediğinden emin olunuz. Sıkı-
şıp ezilmiş veya hasar görmüş bir
elektrik fişi a
şırı ısınabilir ve bir yangı-
na neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğiniz-
den emin olunuz.
4. Elektrik kablosunu çekmeyiniz.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi tak-
mayınız. Elektrik çarpması veya yan-
gın riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının
kapağı
5)
olmadan çalıştırmayınız.
•Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olun-
malıdır.
•Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucu-
dan bir şey çıkartmayınız veya dokunma-
yınız aksi halde cildiniz tahriş olabilir ve-
ya donma/soğuk yanığına neden olabilir.
•Cihazın uzun süre güneş ışığına maruz
kalmasını önleyiniz.
Bu cihazda kullanılan lamba ampulleri
6)
sadece elektrikli ev aletleri için seçilmiş
özel amaçlı ampullerdir. Bunlar evdeki
normal aydınlatma için kullanılamazlar.
Günlük kullanım
•Sıcak kapları cihazın içindeki plastik par-
çaların üzerine koymayınız.
•Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayınız,
çünkü bunlar patlayabilir.
•Gıda ürünlerini direk olarak arka panel-
deki hava çıkışına dayamayınız.
7)
•Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten
sonra tekrar dondurulmamalıdır.
•Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
ediniz.
Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine
harfiyen riayet edilmelidir.
Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içe-
cekler koymayınız, çünkü bu sıvılar bulun-
dukları kabın içinde basınç oluşturur ve
sonuç olarak patlayıp cihazın hasar gör-
mesine neden olabilir.
•Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarılır çı-
karılmaz direk tüketilirse, don yanıklarına
neden olabilir.
Bakım ve temizlik
•Bakım işleminden önce, cihazı kapatınız
ve elektrik fişini prizden çekiniz.
•Cihazı metal nesneler kullanarak temizle-
meyiniz.
Kazara buz birikmesi durumunda (ürün
bir no-frost tipi cihaz olduğundan), ciha-
zın buzunu temizlemek için keskin nesne-
ler kullanmayı
nız. Plastik bir raspa kulla-
nınız.
•Buzdolabındaki tahliye kısmında donmuş
su olup olmadığını düzenli olarak kontrol
ediniz. Gerekirse tahliye kısmını temizle-
yiniz. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su ciha-
zın alt kısmında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili
paragrafta verilen talimatlara dikkatlice
riayet ediniz.
•Cihazı ambalajından çıkartınız ve hasar
olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasar
varsa cihazın fişini prize takmayınız. Olası
hasarları derhal yetkili servise (bkz. "Ser-
vis") bildiriniz. Böyle bir durumda amba-
lajı atmayı
nız.
5) Eğer lamba kapağı varsa.
6) Eğer lamba varsa
7) Eğer cihaz No-Frost ise.
TÜRKÇE 23
•Bu yağın geri kompresöre akmasını
sağlamak için, cihazın fişini takmadan ön-
ce en az dört saat beklemeniz önerilir.
•Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı
olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir.
Yeterli havalandırma sağlamak için, mon-
tajla ilgili talimatlara uyunuz.
•Olası yanmaları önlemek için cihazın sı-
cak parçalarına (kompresör, yoğuşturucu)
dokunulmasını engellemek amacıyla ci-
hazın arka kısmı mümkünse bir duvara
yaslanmalıdır.
Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
Cihaz monte edildikten sonra elektrik pri-
zinin erişilebilir konumda kaldığı
ndan
emin olun.
Servis
•Cihazın servis işlemi için yapılması gere-
ken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye
bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafın-
dan yapılmalıdır.
Bu ürünün servis işlemleri bir yetkili servis
tarafından yapılmalı ve sadece orijinal
yedek parçalar kullanılmalıdır. Servis nu-
maraları, Servis bilgileri bölümünde veril-
miştir.
Çevre koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım
malzemelerinde ozon tabakasına zarar ve-
ren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atık-
lar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım
köpüğü yanıcı gazlar içerir; cihaz, yerel yet-
kili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz
yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden
çıkartılmalıdır. So
ğutma ünitesine, özellikle
de ısı eşanjörü yakınındaki kısma zarar gel-
mesini önleyiniz. Bu cihazda kullanılan,
sembolüyle işaretli olan malzemeler geri
dönüşümlüdür.
Ürün tanımı
Cihazı kullanmadan önce kullanım talimat-
larını dikkatle okuyun.
TÜRKÇE 24
1 2
3
5
6
8
10
12
9
4
7
11
1 Fan
2 Led ışığı
3 Kapaklı tereyağı ve peynir bölmesi
4 Konserve rafları
5 Şişe rafı
6 Dondurucu çekmecesi
7 Dondurucu çekmeceleri
8 Kontrol paneli
9 Bilgi etiketi
10 Sebze çekmecesi
11 Muhafaza rafları
12 Şişe rafı
En az soğuk bölge
Orta sıcaklık bölgesi
En soğuk bölge
TÜRKÇE 25
Kontrol Paneli
1 2 3 4 5 6
1 AÇMA / KAPAMA düğmesi
2 Dondurucu sıcaklık ayarı
3 Buzdolabı sıcaklık gösterge tuşu
4 Gösterge
5 Fonksiyon tuşu
Alarm sıfırlama düğmesi
6 Soğutucu sıcaklık ayarı
Gösterge
1 2 3 5 6 74
1 Soğutucu bölmesi göstergesi
2 Dondurucu bölmesi göstergesi
3 Artı veya eksi sıcaklık göstergesi
4 Sıcaklık göstergesi
5 Action Freeze fonksiyonu
6 Shopping fonksiyonu
7 Fan fonksiyonu
Açma
Fişi prize taktıktan sonra, eğer gösterge
yanmazsa AÇMA/KAPAMA tuşuna basınız.
Cihaz çalıştırılır çalıştırılmaz, kontrol pane-
linde aşağıdaki sinyaller görüntülenecektir:
•Sıcaklığın pozitif olduğunu göstermek
üzere, pozitif veya negatif ısı göstergesin-
de artı değer gösterilecektir.
•Sıcaklık yanıp sönecek, ekranın arka planı
kırmızı olacak ve sesli bir ikaz duyulacak-
tır.
Fonksiyon tuşuna basınız ve sesi kesilecektir
(ayrıca "Aşırı sıcaklık alarmı" bölümüne ba-
k
ınız).
İstenilen sıcaklığı ayarlayınız (bkz. "Sıcaklık
ayarlaması").
Cihazın kapatılması
Cihaz, AÇMA / KAPAMA tuşuna 1 saniye-
den uzun süreyle basılarak kapanabilir.
Bundan sonra, sıcaklık -3 -2 -1 şeklinde ge-
riye sayım ile gösterilir.
Cihaz kapandığında, Ekran da kapanır.
TÜRKÇE 26
Sıcaklık Göstergesi
Buzdolabı sıcaklık göstergesi düğmesine her
basıldığında, ekranda sırayla şunlar göste-
rilir:
1. Soğutucu bölmesi göstergesi yanıyor.
–Ekranda soğutucunun son ayarlanan
sıcaklığı gösterilir.
2. Dondurucu bölmesi göstergesi yanı-
yor.
8)
Ekranda dondurucunun son ayarla-
nan sıcaklığı gösterilir.
Fonksiyonlar menüsü
Fonksiyon tuşuna her basışınızda, aşağıdaki
fonksiyonlar saat yönünde etkinleşecektir:
Action Freeze fonksiyonu
Shopping fonksiyonu
Fan fonksiyonu
•Sembol yok: Normal çalışma.
Önemli Bir fonksiyonu istediğiniz zaman
AÇIK konuma alabilirsiniz.
Fonksiyonları KAPALI konuma almak için,
hiçbir simge gösterilmeyinceye dek Fonksi-
yon tuşuna basın.
Sıcaklığın ayarlanması
Cihazın içerisindeki sıcaklık, Sıcaklık ayar
ğmesi tarafından kontrol edilir.
Buzdolabının sıcaklığı, sıcaklık ayar düğmesi
çevrilerek ayarlanabilir ve +2°C ile +8°C
arasında değişiklik gösterir.
Dondurucu sıcaklığı
, Dondurucu sıcaklık
ayar düğmesi çevrilerek ayarlanabilir ve
-15°C ile -24°C arasında değişiklik gösterir.
Sıcaklık ayar düğmesi çevrildiğinde ekran
yanıp söner ve istenilen sıcaklık gösterilir.
Yiyeceklerin doğru şekilde saklanması için
aşağıdaki sıcaklık değerleri ayarlanmalıdır:
Soğutucuda +5°C
Dondurucuda -18°C.
İstenilen sıcaklık ayarlandıktan sonra, Sıcak-
lık ayar düğmesi 5 saniye içinde çevrilmez-
se dondurucu bölmesi için en son ayarlanan
sıcaklık gösterilecektir.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri
yapın:
maksimum soğukluk elde etmek için Is
ı
ayar düğmesini saat yönünde çevirin
•minimum soğukluk elde etmek için Sıcaklık
ayar düğmesini saatin tersi yönde çevirin.
Orta konum, genellikle en uygun olanıdır.
Ancak tam ayar, cihaz içindeki sıcaklığın
aşağıdaki hususlara bağlı olduğu dikkate
alınarak seçilmelidir:
•oda sıcaklığı
•cihaz kapısını açma sıklığı
cihaza konan yiyecek miktarı
•cihazın konumu.
Shopping Fonksiyonu
Eğer çok miktarda ılık yiyeceği koymanız
gerekirse (örneğin bir market alışverişinden
gelince), yiyecekleri daha hızlı soğutmak ve
soğutucuda bulunan diğer yiyeceklerin ısın-
mas
ını önlemek için Shopping fonksiyonunu
aktive etmenizi öneririz.
Shopping fonksiyonu, karşılık gelen simge
yanana kadar Fonksiyon tuşuna basıla-
rak (gerekirse birkaç defa) aktif hale getiri-
lir.
Shopping fonksiyonu yaklaşık 6 saat sonra
otomatik olarak kapanır.
Shopping fonksiyonu sırasında, soğutucu
bölmesi içindeki fan da otomatik olarak ça-
lıştırılır.
Önemli Shopping fonksiyonu çalışmasa bile
oda sıcaklığı yüksekken de (32°C üzeri)
soğutucu içindeki fan otomatik olarak
çalıştırılır.
Bu fonksiyon, Fonksiyon tuşuna basılarak is-
tenildiği anda devre dışı bırakılabilir (bkz.
"Fonksiyonlar Menüsü").
Fan Fonksiyonu
Fonksiyon, karşılık gelen simge yanana ka-
dar Fonksiyon tuşuna basılarak (gerekirse
birkaç defa) aktif hale getirilir.
Bu durumda fan sürekli olarak çalışır.
simgesi ekrandan çıkana dek Fonksiyon
tuşuna basılarak istenildiği anda fonksiyon
devre dışı bırakılabilir.
8) Normal şartlarda.
TÜRKÇE 27
Önemli Fonksiyon otomatik olarak
etkinleşirse fan simgesi gösterilmez (bkz.
"Günlük Kullanım").
Fan fonksiyonunun etkinleştirilmesi enerji tü-
ketimini artırır.
Action Freeze fonksiyonu
Taze yiyecekleri dondurmak için, Action
Freeze fonksiyonunu aktive etmeniz gerekir.
Karşılık gelen simge görüntüleninceye ka-
dar Fonksiyon tuşuna (gerekirse birkaç kez)
basınız.
Bu fonksiyon 52 saat sonra otomatik olarak
durur.
Fonksiyon tuşuna herhangi bir anda basa-
rak fonksiyonu devre dışı bırakmak müm-
kündür (bkz. "Fonksiyonlar Menüsü").
Aşırı sıcaklık alarmı
Dondurucu bölmesindeki sıcaklığın artması
(örneğin bir elektrik kesintisinden dolayı)
aşağıdaki şekillerde gösterilir:
•yanıp sönen sıcaklık değeri
dondurucu bölmesi yanıp sönüyor (Don-
durucu bölmesi göstergesi / Açık kapı
alarm göstergesi)
•kırmızı
renkli ekran
•uyarı sesi verilmesi
Normal çalışma koşullarına yeniden ulaşıl-
dığında:
•sesli uyarı kapanır
•sıcaklık değeri yanıp sönmeye devam
eder
•ekran kırmızı renkte aydınlatılır.
Alarmı devre dışı bırakmak için Fonksiyon
tuşuna / Alarm sıfırlama düğmesine bas-
tığınızda, bölme içinde ulaşılmış en yüksek
sıcaklık birkaç saniye süreyle
gösterge-
sinde görüntülenir.
Bu noktada yanıp sönme durur ve ekran
aydınlatması kırmızıdan beyaza döner.
Alarm durumu süresince, sesli ikaz Fonksi-
yon tuşuna / Alarm sıfırlama düğmesine
basılarak kapatılabilir.
Normal saklama koşullarına dönülene dek
ekranın aydınlatması kırmızı olarak kalır.
İlk kullanım
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek
için cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını
ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayı-
nız ve daha sonra iyice kurulayınız.
Önemli Deterjan veya aşındırıcı toz temizlik
ürünleri kullanmayınız, çünkü bunlar cihazın
kaplamasına zarar verir.
TÜRKÇE 28
Günlük kullanım
Aksesuarlar
Yumurta kabı
x1
Buzluk
x1
Dondurucu blokları
x2
Önemli
Bu cihaz Fransa'da
satılmaktadır.
Bu ülkede yürürlükte
olan kanunlar uya-
rınca, cihazın en
soğuk ısı alanını be-
lirtmek amacıyla
buzdolabının alt böl-
mesine özel bir aygıt
(şekle bakınız) yer-
leştirilmelidir.
Portatif raflar
Buzdolabının yan
panellerinde, emni-
yet cam raflarını iste-
diğiniz gibi yerleştir-
menize olanak tanı-
yan bir dizi raylar
bulunmaktadır.
Önemli Doğru hava
devridaimi sağlamak
için, sebze çekmecesinin üzerinde bulunan
cam rafı çıkarmayınız.
Kapı raflarının konumlandırılması
Farklı ebatlardaki yi-
yecek paketlerini
yerleştirebilmek için,
kapak rafları farklı
yüksekliklere ayarla-
nabilir.
Bu ayarlamaları
yapmak için şu iş-
lemleri uygulayınız;
ray yerinden çıkınca-
ya kadar kademe kademe yukarı doğru çe-
kiniz (1), içeri doğru iterek çıkartınız (2), da-
ha sonra istediğiniz şekilde konumlandırı
nız.
Sebze çekmecesi
Bu çekmece, meyve
ve sebzeleri koymak
için uygundur.
Çekmecenin içinde,
kişisel ihtiyaçlarınıza
göre çekmeceyi iki
bölmeli hale getir-
menizi sağlayan ve farklı konumlarda yer-
leştirebileceğiniz bir ayırıcı bulunmaktadır.
Çekmecenin altında, meyve ve sebzelerin
taban yüzeyinde oluşabilecek neme temas
etmesini önlemek için tasarlanmış bir ızgara
(bu özellik varsa) vardır.
Çekmecenin içindeki tüm parçalar temizlen-
mek üzere çıkarılabilir.
1
2
TÜRKÇE 29
Fan
Buzdolabı bölmesi
yiyeceklerin hızlı bir
şekilde soğutulması-
na ve bölmede eşit
sıcaklık dağılımına
olanak sağlayan bir
cihazla donatılmıştır.
Bu cihaz gerektiğin-
de, örneğin kapak
ıldıktan sonra ve-
ya ortam ısısı çok yüksek olduğunda sıcak-
lığın hızlı bir şekilde eski haline gelmesi için
kendi kendine etkinleşir.
Size gerektiğinde cihazı elle kapatma ola-
nağı tanır (bkz. "Fan Fonksiyonu").
Önemli Kapak açıldığında cihazı durur ve
kapandığ
ında otomatik olarak yeniden
başlar.
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin don-
durulması, dondurulmuş ve derin dondurul-
muş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için
uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, donduru-
lacak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirmeden önce Action Freeze fonksi-
yonunu en az 24 saat çalıştırın.
Dondurulacak olan taze yiyeceği üst çek-
meceye yerleştirin, çünkü en soğuk kısım bu-
rasıdır.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yi-
yecek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi
etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer: bu süre bo-
yunca, dondurulmak üzere başka bir yiye-
cek koymayın.
Dondurma takvimi
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Semboller, farklı tipte donmuş yiyecekleri
göstermektedir.
Sayılar, uygun tipte donmuş yiyecekler için
ay cinsinden muhafaza sürelerini belirtmek-
tedir. Belirtilen muhafaza süresinin hem üst
hem de alt sınır değerinin geçerliliği, yiye-
ceğin miktarına ve dondurma işleminden
önceki işlemlerin yapılıp yapılmadığına
bağlıdır.
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiye-
cekleri dondurucuya yerleştirmeden önce
cihazı en az 12 saat Action Freeze ayarın-
da çalışmaya bırakın.
Çok fazla miktarda yiyecek muhafaza edi-
lecekse, en iyi performansı elde etmek için
cihazın tüm çekmecelerini ç
ıkarın ve yiye-
cekleri cam rafa yerleştirin.
Önemli Bir elektrik kesintisi durumunda
olduğu gibi kazara yiyeceklerin buzu
çözülürse, elektrik kesintisi, teknik özellikler
bölümünde "başlatma süresi" başlığı
kısmında belirtilen süreden daha uzun
sürerse, buzu çözülen yiyecek hemen
tüketilmeli veya derhal pişirilmelidir ve
sonra yeniden dondurulmalıdır (soğuduktan
sonra).
Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gı-
dalar kullanılmadan önce, soğutucu bölme-
sinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için
gereken süreye bağlı olarak) eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartılır çı-
kartılmaz donmuş haldeyken bile pişirilebi-
lir; böyle bir durumda, pişirme işlemi biraz
daha uzun sürecektir.
Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan
bir kap içermektedir.
1. Kabı su ile doldurunuz.
2. Kabı dondurucu bölmesine koyunuz.
Önemli Bu kabı dondurucudan ç
ıkarmak
için metal aletler kullanmayınız.
TÜRKÇE 30
Dondurucu Blokları
Dondurucu içerisinde iki dondurucu bloğu
bulunmaktadır; bu bir elektrik kesintisi veya
arıza durumunda yiyeceğin muhafaza edi-
lebilme süresini uzatır.
Yararlı ipuçları ve bilgiler
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
•Cihazın kapısını sıkça açmayınız veya ke-
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
•Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar
ğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz
tam doludur, kompresör devamlı çalışabi-
lir ve bu da buharlaştırıcı devresinde kar-
lanmaya veya buzlanmaya neden olabi-
lir. Böyle bir durumda, otomatik buz çöz-
me işleminin devreye girerek elektrik tü-
ketiminden tasarruf sağlanması için Isı
Ayar düğmesini daha düşük bir ayara
getiriniz.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili
tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
•Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları
buzdolabına koymayınız.
Yiyecekleri kapatı
nız veya sarınız (özel-
likle de keskin bir kokusu varsa).
Yiyecekleri, etrafında hava rahatça dev-
ridaim yapabilecek şekilde yerleştiriniz.
Soğutma tavsiyeleri
Et (her türlü): Polietilen torbalara koyunuz
ve sebze çekmecesinin üstündeki cam ra-
fa yerleştiriniz.
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir
veya iki gün muhafaza ediniz.
•Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vs.:
Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle her-
hangi bir rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlen-
meli ve çekmeceye yerleştirilmelidir.
•Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın
mümkün olduğunca girmemesi için özel
hava geçirmez kaplara konulmalı veya
alüminyum folyoya sarılmalı ya da polie-
tilen torbalara konulmalıdır.
•Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekil-
de kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmeli-
dir.
Muzlar, patatesler, so
ğanlar ve sarımsak-
lar (paketli değilse), buzdolabına konul-
mamalıdır.
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı
olacak bazı tavsiyeler aşağıda verilmekte-
dir:
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, bilgi etiketinde belirtil-
mektedir.
•Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek konulmamalıdır.
Sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlen-
miş yiyecekleri dondurunuz.
•Hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eri-
dikten sonra sadece tüketilecek miktarda
tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri
küçük porsiyonlara bölünüz.
Yiyecekleri alüminyum folyoya veya po-
lietilene sarınız ve bu yaptığınız paketin
hava geçirmez olduğundan emin olunuz.
•Cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini
önlemek için taze veya donmamış yiye-
ceklerin önceden donmuş yiyeceklere te-
mas etmesine izin vermeyiniz.
•Yağsız yiyecekler yağ
lı yiyeceklere göre
daha iyi ve daha uzun süre muhafaza
edilir; tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kı-
saltır.
•Eğer su buzları dondurucu bölmesinden
çıkarıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte
soğuk yanıklarına neden olabilir.
Yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek pa-
ketinin üzerine dondurucuya konulma ta-
rihini yazmanız tavsiye edilir.
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili
tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek
için, aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:
TÜRKÇE 31
Piyasada donmuş halde satılan yiyecek-
lerin satıcı tarafından uygun şekilde mu-
hafaza edilmiş olduğundan emin olunuz.
•Donmuş yiyeceklerin, alışverişten sonra
dondurucunuza mümkün olan en kısa sü-
rede aktarılmasını sağlayınız.
•Cihazın kapısını sıkça açmayınız veya ke-
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
•Buz çözme işlemi uygulandığında, yiye-
cekler çabuk çözülür ve tekrar dondurula-
maz.
Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
sürelerini aşmayınız.
Bakım ve temizlik
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekiniz.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokar-
bonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve
şarj işlemleri sadece yetkili teknisyenler ta-
rafından yapılmalıdır.
Uyarı Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık makinesinde
yıkamak için uygun değildir.
Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
•Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su
ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyi-
niz.
Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyiniz.
İyice durulayıp, kurulayın
ız.
Önemli Kabinin içerisindeki boruları ve/
veya kabloları çekmeyiniz, oynatmayınız
veya zarar vermeyiniz.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla de-
terjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yük-
sek derecede parfümlü temizlik ürünleri ve-
ya cilalama ürünleri kullanmayınız, aksi hal-
de yüzey zarar görebilir ve güçlü kötü bir
koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (si-
yah ızgara) ve kompresörü bir fırça ile te-
mizleyiniz. Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
Önemli Soğutma sistemine zarar
vermemeye dikkat ediniz.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu
cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar
verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu
sebeple, cihazın dış kasasını sadece içine
biraz yıkama sıvısı eklenmiş ılık su ile temiz-
lemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takı-
nız.
Buzdolabının buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin
buharlaştırıcı devre-
sindeki buzlar, nor-
mal çalışma esnasın-
da motor kompresö-
rü her durduğunda
otomatik olarak gi-
derilir. Buz çözme
suyu bir kanal vası-
tasıyla motor kom-
presörü üzerinden geçerek buharlaştırıldığı
yer olan cihazın arka tarafındaki özel bir
kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını
ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu
bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme su-
yu tahliye deliğinin periyodik olarak temiz-
lenmesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı
halde bulunan özel temizleyiciyi kullanınız.
Dondurucunun buzunun çözdürülmesine
gerek yoktur
Öte yandan, bu modelin dondurucu bölmesi
"no-frost" tiptir. Yani, çalışırken ne panelle-
rinde ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma
ve karlanma yapmaz.
Buzun oluşmamasının nedeni, soğuk hava-
nın bölme içerisinde otomatik kontrollü bir
fan sayesinde devamlı devridaim ettirilme-
sidir.
TÜRKÇE 32
Kulanım dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alınız:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız.
3. Buzunu çözünüz (eğer bu özellik varsa).
4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyi-
niz.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için
tüm kapıları yarıık bırakınız.
Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir elek-
trik kesintisi durumunda içindeki yiyeceklerin
bozulmasını önlemek için birilerinden ara sı-
ra kontrol etmesini isteyiniz.
Servisi aramadan önce
Dikkat Sorunun kaynağını bulmaya
çalışmadan önce, cihazın fişini prizden
çekin.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis
veya sorun giderme işlemi sadece kalifiye
bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından
yapılmalıdır.
Önemli Normal kullanım sırasında bazı
sesler (kompresörden, soğutucu
devresinden) gelebilir.
Sorun Olası neden Çözüm
Cihaz gürültülü çalışı-
yor.
Cihaz düzgün şekilde destek-
lenmemiştir.
Cihazın sağlam durup durma-
dığını kontrol ediniz (tüm
ayakları zemine temas etmeli-
dir).
Cihaz çalışmıyor. Lam-
ba çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır. Cihazıın.
Cihazın fişi prize doğru bir
şekilde takılı değildir.
Fişi prize doğru şekilde takınız.
Cihaza elektrik gelmiyordur.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir elektrikli cihaz
takın.
Kalifiye bir elektrikçi çağ
ırın.
Lamba çalışmıyor. Lamba arızalıdır. "Lambanın değiştirilmesi" bö-
lümüne bakın.
Kompresör devamlı ça-
lışıyor.
Sıcaklık doğru ayarlanmamış-
tır.
Daha yüksek bir sıcaklık seçin.
Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümü-
ne bakın.
Kapı çok sık açılıyordur. Kapıyı gerektiğinden daha
uzun süre açık bırakmayın.
Cihazın sı
caklığı çok yüksek-
tir.
Yiyecekleri koymadan önce ci-
hazın sıcaklığının oda sıcak-
lığına düşmesini bekleyiniz.
Oda sıcaklığı çok yüksektir. Oda sıcaklığınışürün.
TÜRKÇE 33
Sorun Olası neden Çözüm
Buzdolabının arka pa-
nelinden su akıyor.
Otomatik buz çözme işlemi
esnasında, buzlar arka pa-
nelde erir.
Bu normaldir.
Soğutucunun içine su
akıyor.
Su çıkışı tıkalıdır. Su çıkışını temizleyin.
Cihazın içindeki ürünler suyun
su toplayıcısına akmasını en-
gelliyordur.
Cihazın içindeki ürünlerin arka
panele temas etmediğinden
emin olun.
Tabana su akıyor. Eriyen su, kompresörün üs-
tündeki buharlaşma tablası-
na akmıyordur.
Eriyen su çıkışını buharlaşma
tablasına takın.
Cihazın içindeki sıcakl
ık
çok düşük / yüksek.
Sıcaklık ayarı doğru yapılma-
mıştır.
Daha yüksek / düşük bir sıcak-
lık ayarlayın.
Eğer yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra
cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa, yetkili
servisinize başvurunuz. Yetkili servislerin lis-
tesi, bu kılavuzun sonunda verilmiştir.
Lambanın değiştirilmesi
Cihaz, uzun ömürlü LED dahili ışığı ile dona-
tılmıştır.
Aydınlatma cihazının sadece servis tarafın-
dan değiştirilmesi gerekir. Servis Merkezini-
ze danışın.
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyiniz.
2. Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştiriniz. Yetkili servisle temasa geçi-
niz.
Teknik veriler
Boyutlar
Yükseklik 1827 mm.
Genişlik 540 mm.
Derinlik 552 mm.
Net Hacim
Buzdolabı 228 Litre
Dondurucu 64 Litre
Buz Çözme Sistemi
Buzdolabı auto
Dondurucu auto
Yıldız sınıfı
Başlatma süresi 21 saat
Dondurma kapasitesi 8 kg/24s
Enerji tüketimi 0,893 kWs/24s
Gürültü seviyesi 39 dB (A)
Enerji sınıfı A+
Teknik bilgiler,
soğutucu bölmesinin
sol iç tarafındaki bil-
gi etiketinde ve en-
erji etiketinde belir-
tilmektedir.
TÜRKÇE 34
Montaj
Dikkat Güvenliğiniz ve cihazın doğru
çalışması için, cihazı monte etmeden
önce "Güvenlik bilgileri" bölümünü
okuyunuz.
Önemli Montaj için, montaj talimatlarına
bakınız.
Yer
En iyi performansı elde etmek için, cihaz,
kalorifer, ısıtıcı kazan, direk güneş ışığı gibi
ısı kaynaklarından yeterince uzağa monte
edilmelidir. Havanın, kabinin arka tarafında
rahatça devridaim yapabildiğinden emin
olunuz.
Konumlandırma
Bu cihaz, kuru ve iyi havalandırmalı bir yere
de (garaj veya kiler) monte edilebilir, ancak
en iyi performansı elde etmek için, ortam sı-
caklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen
iklim sınıfına uygun olduğu bir yere monte
ediniz:
İklim sın
ıfı Ortam sıcaklığı
SN +10°C ila + 32°C
N +16°C ila + 32°C
ST +16°C ila + 38°C
T +16°C ila + 43°C
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi eti-
ketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesininki ile aynı ol-
duğundan emin olunuz.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile
donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun ola-
rak ve kalifiye bir elektrikçiye danışarak ci-
hazı ayrı bir toprak hattına bağlayınız.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik
önlemlerine uyulamaması halinde sorumlu-
luk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. direktifleri ile uyumludur.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem
çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını
korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu
ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha
ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp
dairenizden veya ürünü satın almış
olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ambalaj malzemeleri
sembolüyle işaretli malzemeler geri dö-
şümlüdür. Ambalaj malzemelerini, geri
dönüştürülmek üzere uygun bir toplama
konteynırına atınız.
IKEA GARANTİSİ
TÜRKÇE 35
IKEA garantisi ne kadar süre ile
geçerlidir?
Bu garanti, cihazın sadece iki (2) yıl garanti
geçerliliği olan LAGAN ismini taşımaması
halinde, cihazınızın IKEA'dan orijinal satın
alınma tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile
geçerlidir. Satın alma işleminin kanıtı olarak
orijinal satış makbuzu gerekmektedir. Servis
işlemlerinin garanti kapsamında gerçekleş-
tirilmesi halinde, bu durum cihazın veya ye-
ni parçaların garanti süresini uzatmayacak-
tır.
Hangi cihazlar beş (5) yıllık IKEA garantisi
kapsamında değildir?
LAGAN isimli cihaz serileri ve IKEA 'dan 1
Ağustos 2007 tarihinden önce satın alınan
tüm cihazlar.
Servisi kim yapacak?
IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işlemleri
veya yetkili servis partner ağı vasıtasıyla
servis sa
ğlayacaktır.
Bu garanti neleri kapsar?
Bu garanti, IKEA'dan satın alınma tarihin-
den itibaren, cihazın hatalı imalatı veya
malzeme hataları nedeniyle meydana ge-
len arızaları kapsar. Bu garanti sadece ev-
içi kullanım için geçerlidir. İstisnalar, “Bu ga-
rantinin altında neler kapsanmaktadır?”
başlığının altında belirtilmektedir. Cihazın
özel harcama yapılmaksızın tamir için erişi-
lebilir durumda olması ve hatanın garanti
kapsamındaki hatalı imalat veya malzeme
hatası ile ilgili olması koşuluyla, garanti sü-
resi içerisinde arızayı gidermek için yapılan
masraflar örn. tamirler, parçalar, işçilik ve
seyahat kapsanacaktır. Bu koşullarda, AB
yönetmelikleri (No. 99/44/EG) ve ilgili yerel
düzenlemeler geçerlidir. Değiştirilen parça-
lar IKEA'nın malı olacakt
ır.
IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?
IKEA tarafından tayin edilen servis sağlayı-
cısı ürünü kontrol edecek ve kendi takdirine
göre, garanti kapsamında olup olmadığına
karar verecektir. Garanti kapsamında ol-
duğuna kanaat getirilmesi halinde, IKEA
servis sağlayıcısı veya yetkili servis partneri
kendi servis işlemleri vasıtasıyla, kendi tak-
dirine göre, özürlü ürünü tamir edecek veya
aynısıyla ya da benzeri bir ürünle değiştire-
cektir.
Bu garantinin altında neler
kapsanmamaktadır?
•Normal yıpranma ve aşınma.
Kasti veya ihmale dayalı hasarlar, çalış-
tırma talimatlarına uyulmaması, yanlış ku-
rulum veya yanlış voltaja bağlantısından
kaynaklanan hasarlar, kimyasal veya
elektro-kimyasal tepkime, pas, korozyon
veya su kaynağında bulunan kireçten
kaynaklanan hasarlar da dahil olmak
üzere fakat bununla sınırl
ı olmamak kay-
dıyla su hasarları, anormal çevre koşulla-
rının neden olduğu hasarlar.
Aküler ve lambalar dahil olmak üzere
sarf malzemeleri.
Çizikler ve olası renk değişiklikleri de da-
hil olmak üzere, cihazın normal kullanımı-
nı etkilemeyen, fonksiyonel olmayan par-
çalar ve dekoratif parçalar.
Yabancı nesnelerden veya maddelerden
ve temizlik veya filtrelerin kilidinin açılma-
sı, tahliye sistemleri veya sabun çekmece-
lerinden kaynaklanan hasarlar.
Şu parçalardaki hasarlar: Seramik cam,
aksesuarlar, çanak çömlek ve çatal-bıçak
sepetleri, besleme ve tahliye boruları,
contalar, lambalar ve lamba kapakları,
ekranlar, düğmeler, çerçeveler ve çerçeve
parçaları. Bu hasarların üretim hataların-
dan kaynaklandığının ispatlanamaması
halinde.
Teknisyen vizitesi esnasında herhangi bir
hatanın bulunamadığı durumlar.
Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/
veya yetkili bir servis sözle
şmeli partner
tarafından yapılmayan veya orijinal par-
çaların kullanılmadığı tamir işlemleri.
TÜRKÇE 36
Hatalı veya teknik özelliklere uygun ol-
mayan kurulumun sebep olduğu tamirler.
•Cihazın ev-içi olmayan ortamlarda kulla-
nılması, örn. profesyonel kullanım.
Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Eğer
bir müşteri, ürünü evine veya başka bir
adrese kendisi naklederse, nakliye esna-
sında meydana gelecek hasarlardan
IKEA sorumlu değildir. Ancak ürünü müş-
terinin teslimat adresine IKEA teslim edi-
yorsa, nakliye esnasında ürünün göreceği
hasarlar bu garanti kapsamında olacak-
tır.
•IKEA cihazının ilk kurulum ücreti. Ancak
bir IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili ser-
visi, ürünü bu garanti koşulları kapsamın-
da tamir eder veya değiştirirse, servis
sağlayıcı veya yetkili servis tamir edilen
veya değiştirilen cihazı gerekirse yeniden
kuracaktır / monte edecektir.
Bu kısıtlama, kalifiye uzman tarafından, ci-
hazı AB üye ülkelerinin güvenlik spesifikas-
yonları
na adapte etmek için orijinal parça-
lar kullanılarak yapılan hatasız çalışmalar
için geçerli değildir.
Ülke kanunları nasıl işler
IKEA garantisi size ülkeden ülkeye değişiklik
göstermekle birlikte yerel kanuni taleplerin
tümünü kapsayan veya aşan özel kanuni
haklar sağlar.
Geçerlilik alanı
Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka
bir AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için,
servisler yeni ülkedeki garanti koşulları çer-
çevesinde sağlanacaktır. Servisleri garanti
çerçevesinde yürütme zorunluluğu sadece
aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
Cihaz, garanti talebinin yapıldığı ülkenin
teknik spesifikasyonlarına uygunsa ve uy-
gun şekilde kurulmuşsa;
Cihaz, Montaj Talimatlarına ve Kullanıcı
Kılavuzu Güvenlik Bilgilerine uygunsa ve
uygun şekilde kurulmuşsa.
IKEA cihazları için belirlenmiş yetkili
servisler:
A
şağıdaki konularda IKEA yetkili servisini
aramaktan lütfen çekinmeyiniz:
1. Bu garanti altında bir talepte bulunmak
için;
2. IKEA cihazının özel IKEA mutfağına ku-
rulumu hakkında açıklama istemek için.
Servis aşağıdaki konularda açıklama
yapmayacaktır:
genel IKEA mutfak kurulumu,
elektrik bağlantısı (eğer makine fişsiz
ve kablosuz gelmiş ise), su ve gaz
bağlantısı, bu işlemler yetkili servis
mühendisi tarafından yapılmalıdır.
3. Kullanıcı kılavuzunun içerikleri ve IKEA
cihazının spesifikasyonları hakkında is-
tenilen açıklamalar.
Size en iyi teknik desteği sağlayabilmemiz
için, bizi aramadan önce lütfen bu kitap-
çığın Montaj Talimatları ve/veya Kullanıcı
Kılavuzu bölümünü dikkatlice okuyunuz.
Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl
ulaşabilirsiniz
IKEA iletişim noktaları ve ulusal yerel telefon
numaraları için lütfen bu kitapçığın son say-
fasına bakınız.
Önemli Size daha hızlı bir servis
sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda
listelenen özel telefon numaralarını
kullanmanızı önermekteyiz. Daima, teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın
kitapçığında listelenen numaralara bakınız.
Bizi aramadan önce, teknik desteğe ihtiyaç
duyduğunuz cihazın IKEA ürün numarasının
(8 rakamlı kod) yanınızda olduğundan emin
olunuz.
Önemli SATIŞ MAKBUZUNU SAKLAYINIZ!
Bu sizin satın alma işleminizin kanıtıdır ve
garantinin uygulanması için gereklidir. Mak-
buzda, satın aldığ
ınız her cihazın IKEA ürün
adı ve numarası da (8 rakamlı kod) belirtil-
miş olmalıdır.
TÜRKÇE 37
Daha fazla yardım istiyor musunuz?
Cihazınızın satış sonrası hizmetleriyle ilgili
olmayan konulardaki diğer sorularınız için,
lütfen size en yakın olan IKEA mağazamızı
arayınız. Bizimle temasa geçmeden önce ci-
hazınızın belgelerini tam olarak okumanızı
öneririz.
TÜRKÇE 38
/