IKEA FFC323/78L Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Model
FFC323/78L
Tip
Kullanım kılavuzu
İçindekiler
Güvenlik bilgileri 20
Kontrol Paneli 22
İlk kullanım 23
Günlük kullanım 23
Yararlı ipuçları ve bilgiler 25
Bakım ve temizlik 26
Servisi aramadan önce 27
Teknik veriler 29
Montaj 29
Çevreyle ilgili bilgiler 31
IKEA GARANTİSİ 31
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanımı
için cihazı monte etmeden ve ilk kez kullanma-
dan önce, bu kullanma kılavuzunu, ipuçları ve
uyarı bilgileri de dahil dikkatlice okuyunuz.
Gereksiz hatalardan ve kazalardan kaçınmak
için, cihazı kullanan tüm kişilerin cihazın kulla-
nımıyla ve güvenlik özellikleriyle ilgili bilgiye
sahip olması önemlidir. Bu kılavuzu saklayınız
ve cihaz başka bir yere taşındığında veya sa-
tıldığında beraberinde veriniz, böylece cihazı
kullanacak diğer kişilerin de cihaz ve güvenliği
hakkında bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan zarar-
lardan sorumlu olmadığından, kendi can ve
mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimatların-
daki uyarıları dikkate alı
nız.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel ka-
pasitesi düşük kişiler (çocuklar da dahil) ve-
ya yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan
kişiler tarafından, yanlarında güvenliklerin-
den sorumlu ve cihazın kullanımıyla ilgili bil-
gi veren ve gözetleyen bir kişi olmadıkça
kullanılmamalıdır.
Çocukların, cihazla oynamadıklarından
emin olacak şekilde gözetim altında tutul-
ması gerekir.
• Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski söz konusudur.
•Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy-
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve ci-
hazda kilitli kalmamaları için fişini prizden
çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz (mümkün
olduğunca cihaza yakın kısmından) ve ka-
pağını çı
kartınız.
•Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu cihaz,
kapısında veya kapağında yaylı bir kilit (dil)
mekanizması olan eski bir cihazın yerine
alınmış ise, eski cihazınızı elden çıkarmadan
önce kilit mekanizmasını kullanılmaz hale
getiriniz. Bu şekilde, çocukların cihazın için-
de kilitli kalarak kendilerine zarar vermele-
rini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Dikkat Havalandırma menfezlerini,
tıkanmasını önleyerek temiz halde
tutunuz.
Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlan-
mıştır.
•Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açıklandığı
gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/veya içe-
cekleri muhafaza etmek amacı
yla üretilmiş-
tir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için meka-
nik bir aygıt veya başka suni bir yöntem kul-
lanmayınız.
Üretici firma tarafından onaylanmadığı sü-
rece, diğer elektrikli cihazları (dondurma
yapma makineleri gibi) soğutucu cihazların
içinde kullanmayınız.
•Soğutucu devresine zarar vermeyiniz.
•Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle ol-
dukça dost doğal bir gaz olan ve bununla
birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu izobü-
tan (R600a) bulunmaktadır.
•Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin ha-
sar görmediğinden emin olunuz.
TÜRKÇE 20
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
–çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını uzak
tutunuz,
–cihazın yerleştirildiği odayı iyice havalan-
dırınız.
Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya ürü-
nü herhangi bir şekilde modifiye etmek teh-
likelidir. Kablodaki herhangi bir hasar bir
kısa-devreye ve/veya elektrik çarpmasına
neden olabilir.
Uyarı Herhangi elektrikli bir parça
(elektrik kablosu, fiş, kompresör) yetkili
servis temsilcisi veya kalifiye bir servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkışıp
ezilmediğinden emin olunuz. Sıkışıp ezil-
miş veya hasar görmüş bir elektrik fişi
aş
ırı ısınabilir ve bir yangına neden ola-
bilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğinizden
emin olunuz.
4. Elektrik kablosunu çekmeyiniz.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi takma-
yınız. Elektrik çarpması veya yangın riski
söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının ka-
pağı
3)
olmadan çalıştırmayınız.
•Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olunmalı-
dır.
•Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucudan
bir şey çıkartmayınız veya dokunmayınız
aksi halde cildiniz tahriş olabilir veya don-
ma/soğuk yanığına neden olabilir.
•Cihazın uzun süre güneş ışığına maruz kal-
masını önleyiniz.
Günlük kullanım
•Sıcak kapları cihazın içindeki plastik parça-
ların üzerine koymayınız.
•Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayınız,
çünkü bunlar patlayabilir.
•Gıda ürünlerini direk olarak arka paneldeki
hava çıkışına dayamayınız.
4)
•Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten sonra
tekrar dondurulmamalıdır.
•Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda üre-
ticisinin talimatlarına göre muhafaza ediniz.
Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine har-
fiyen riayet edilmelidir.
Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içecek-
ler koymayınız, çünkü bu sıvılar bulundukları
kabın içinde basınç oluşturur ve sonuç ola-
rak patlayıp cihazın hasar görmesine neden
olabilir.
Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarılır çıka-
rılmaz direk tüketilirse, don yanıklarına ne-
den olabilir.
Bakım ve temizlik
•Bakım işleminden önce, cihazı kapatınız ve
elektrik fişini prizden çekiniz.
•Cihazı metal nesneler kullanarak temizle-
meyiniz.
Kazara buz birikmesi durumunda (ürün bir
no-frost tipi cihaz olduğundan), cihazın bu-
zunu temizlemek için keskin nesneler kullan-
mayınız. Plastik bir raspa kullanınız.
•Buzdolabı
ndaki tahliye kısmında donmuş su
olup olmadığını düzenli olarak kontrol edi-
niz. Gerekirse tahliye kısmını temizleyiniz.
Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su cihazın alt kıs-
mında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili paragrafta
verilen talimatlara dikkatlice riayet ediniz.
•Cihazı ambalajından çıkartınız ve hasar
olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasar
varsa cihazın fişini prize takmayınız. Olası
hasarları derhal yetkili servise (bkz. "Servis")
bildiriniz. Böyle bir durumda ambalajı at-
mayınız.
•Bu yağın geri kompresöre akmasını sa
ğla-
mak için, cihazın fişini takmadan önce en az
dört saat beklemeniz önerilir.
•Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı ol-
malıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir. Ye-
terli havalandırma sağlamak için, montajla
ilgili talimatlara uyunuz.
3) Eğer lamba kapağı varsa.
4) Eğer cihaz No-Frost ise.
TÜRKÇE 21
•Olası yanmaları önlemek için cihazın sıcak
parçalarına (kompresör, yoğuşturucu) do-
kunulmasını engellemek amacıyla cihazın
arka kısmı mümkünse bir duvara yaslanma-
lıdır.
Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
Cihaz monte edildikten sonra elektrik prizi-
nin erişilebilir konumda kaldığından emin
olun.
Servis
•Cihazın servis işlemi için yapılması gereken
elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye bir
elektrikçi veya uzman bir kişi tarafından ya-
pılmalıdır.
Bu ürünün servis işlemleri bir yetkili servis ta-
rafından yapılmalı ve sadece orijinal yedek
parçalar kullanılmalıdır. Servis numaraları
,
Servis bilgileri bölümünde verilmiştir.
Çevre koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım mal-
zemelerinde ozon tabakasına zarar veren
gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atıklar ve
çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım köpüğü
yanıcı gazlar içerir; cihaz, yerel yetkili makam-
larınızdan bilgi edinebileceğiniz yürürlükteki
kanunlara uygun olarak elden çıkartılmalıdır.
Soğutma ünitesine, özellikle de ısı eşanjörü ya-
kınındaki kısma zarar gelmesini önleyiniz. Bu
cihazda kullanılan,
sembolüyle işaretli olan
malzemeler geri dönüşümlüdür.
Kontrol Paneli
1 2 3
1 Fan fonksiyon düğmesi
Fan ışığı
2 Sıcaklık ayar düğmesi
Fast Freeze tuşu
3 Fast Freeze göstergesi
Açma
Uyarı Dondurucu bölmesinin içine
yapıştırılmış olan çıkartılabilir etiketi
(varsa) çıkarınız.
Fişi prize takınız.
Kapatma
Cihazı kapatmak için, fişini prizden çekiniz.
Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri ya-
pınız:
İstenilen sıcaklığa karşılık gelen LED göste-
rimi yanıncaya kadar sıcaklık ayar düğme-
sine basınız. Seçim ilerleyen bir şekilde ya-
pılır. LED ışıklı lamba ile belirtilen ısı dere-
cesi, düğmeye her basıldığında deği
şir.
Daha yüksek ayar: +2 °C
Daha düşük ayar: +8 °C
Bir orta seviye ayarı genelde en uygun olanı-
dır.
TÜRKÇE 22
Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın
aşağıdaki hususlara bağlı olduğu dikkate alı-
narak seçilmelidir:
•Oda sıcaklığı,
•Cihaz kapısını açma sıklığı,
Cihaza konan yiyecek miktarı,
•Cihazın konumu.
Önemli Eğer ortam sıcaklığı 16°C'den
şükse, en düşük sıcaklığın LED ışığı
yanıncaya kadar sıcaklık ayar ğmesini basılı
tutunuz.
Fast Freeze fonksiyonu
Fast Freeze fonksiyonunu etkinleştirmek için
Fast Freeze tuşuna, Fast Freeze simgesinin LED
ışığı yan
ıncaya kadar basınız.
Fast Freeze fonksiyonu kapatmak için, gere-
ken sıcaklık seçilinceye kadar Fast Freeze tu-
şuna art arda basınız.
İlk kullanım
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir ürü-
nün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek için
cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını ılık su
ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayınız ve
daha sonra iyice kurulayınız.
Önemli Deterjan veya aşındırıcı toz temizlik
ürünleri kullanmayınız, çünkü bunlar cihazın
kaplamasına zarar verir.
Günlük kullanım
Aksesuarlar
Yumurta kabı
x1
Buzluk
x1
Önemli
Bu cihaz Fransa'de
satılmaktadır.
Bu ülkede yürürlükte
olan kanunlar uyarın-
ca, cihazın en soğuk ısı
alanını belirtmek ama-
cıyla buzdolabının alt
bölmesine özel bir ay-
gıt (şekle bakınız) yer-
leştirilmelidir.
Portatif raflar
Buzdolabının yan pa-
nellerinde, emniyet
cam raflarını iste-
diğiniz gibi yerleştir-
menize olanak tanıyan
bir dizi raylar bulun-
maktadır.
Önemli Doğru hava
devridaimi sağlamak
için, sebze çekmecesinin üzerinde bulunan
cam rafı çıkarmayınız.
TÜRKÇE 23
Kapı raflarının konumlandırılması
Farklı ebatlardaki yi-
yecek paketlerini yer-
leştirebilmek için, ka-
pak rafları farklı yük-
sekliklere ayarlanabi-
lir.
Bu ayarlamaları yap-
mak için şu işlemleri uy-
gulayınız; ray yerinden
çıkıncaya kadar kade-
me kademe yukarı doğru çekiniz (1), içeri
doğru iterek çıkartınız (2), daha sonra iste-
diğiniz şekilde konumlandırınız.
Nem kontrollü sebze çekmecesi
Çekmece, meyve ve
sebzeleri koymak için
uygundur.
Sebze çekmecesinde,
nemin ayarlanabilme-
sini sağlayan yarıklı
(sürgülü bir kolla ayar-
lanabilen) bir aparat
bulunmaktadır.
Havalandırma delikle-
ri kapalı olduğunda;
meyve ve sebze bölmelerindeki doğal nem
oranı daha uzun bir süre boyunca muhafaza
edilir.
Havalandırma delikleri açık oldu
ğunda;
meyve ve sebze bölmelerinde nem oranını
azaltıcı bir hava devridaimi sağlanır.
Hava soğutması
Dinamik Hava Soğutması (DAC) fanı, yemek-
leri hızla soğutur ve buzdolabının her nokta-
sında daha eşit bir sıcaklık sağlar.
Fan düğmesine basarak fanı aktive edebilirsi-
niz ("Kontrol paneli" bölümüne bakınız). Fan
ışığı yanar.
Önemli Ortam sıcaklığı 25°C'yi aşınca fanı
çalıştırınız.
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin dondu-
rulması, dondurulmuş ve derin dondurulmuş
yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için uy-
gundur.
1
2
Taze yiyecekleri dondurmak için, dondurula-
cak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine yer-
leştirmeden önce Fast Freeze fonksiyonunu en
az 24 saat boyunca çalıştırınız.
Dondurucu bölmesindeki rafı, yatay bir şekilde
orta raya yerleştiriniz.
Dondurulacak olan taze yiyeceği bu rafa yer-
leştiriniz.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yiye-
cek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi etike-
tinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer; bu süre bo-
yunca, dondurulmak üzere başka bir yiyecek
koymayınız.
24 saat sonra, dondurma işlemi tamamlandığı
zaman, istemiş olduğunuz ısıya geri ayarlayı-
nız ("Isı ayarlaması" bölümüne bakınız).
Dondurma takvimi
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Semboller, farklı tipte donmuş yiyecekleri gös-
termektedir.
Sayılar, uygun tipte donmuş yiyecekler için ay
cinsinden muhafaza sürelerini belirtmektedir.
Belirtilen muhafaza süresinin hem üst hem de
alt sınır değerinin geçerliliği, yiyeceğin mikta-
rına ve dondurma işleminden önceki işlemlerin
yapılıp yapılmadığına bağlıdır.
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli bir
süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiyecekleri
dondurucuya yerleştirmeden önce cihazı en az
2 saat en soğuk ayarda çalışmaya bırakınız.
TÜRKÇE 24
Önemli Kazara buz çözme işlemi uygulanması
halinde, örneğin bir elektrik kesintisinden
ötürü; eğer elektrik kesintisi, teknik özellikler
bölümünde "başlatma süresi" başlığı kısmında
belirtilen süreden daha uzun sürerse, buzu
çözülen yiyecek hemen tüketilmeli veya derhal
pişirilmelidir ve sonra yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gı-
dalar kullanılmadan önce, soğutucu bölmesin-
de veya oda sıcaklığında (bu işlem için gere-
ken süreye bağlı olarak) eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartılır çıkar-
tılmaz donmuş haldeyken bile pişirilebilir; böy-
le bir durumda, pişirme işlemi biraz daha uzun
sürecektir.
Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan bir
kap içermektedir.
1. Kabı su ile doldurunuz.
2. Kabı dondurucu bölmesine koyunuz.
Önemli Bu kabı dondurucudan çıkarmak için
metal aletler kullanmayınız.
Yararlı ipuçları ve bilgiler
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
•Cihazın kapısını sıkça açmayınız veya ke-
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
•Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar
ğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz tam
doludur, kompresör devamlı çalışabilir ve bu
da buharlaştırıcı devresinde karlanmaya
veya buzlanmaya neden olabilir. Böyle bir
durumda, otomatik buz çözme işleminin
devreye girerek elektrik tüketiminden tasar-
ruf sağlanması için Isı Ayar düğmesini daha
şük bir ayara getiriniz.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili
tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
•Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları
buzdolabına koymayınız.
Yiyecekleri kapat
ınız veya sarınız (özellikle
de keskin bir kokusu varsa).
Yiyecekleri, etrafında hava rahatça devri-
daim yapabilecek şekilde yerleştiriniz.
Soğutma tavsiyeleri
Et (her türlü): Polietilen torbalara koyunuz ve
sebze çekmecesinin üstündeki cam rafa yer-
leştiriniz.
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir
veya iki gün muhafaza ediniz.
•Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vs.: Bun-
lar, ağzı kapalı olmak suretiyle herhangi bir
rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlen-
meli ve çekmeceye yerleştirilmelidir.
•Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın
mümkün olduğunca girmemesi için özel ha-
va geçirmez kaplara konulmalı veya alü-
minyum folyoya sarılmalı ya da polietilen
torbalara konulmalıdır.
•Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekilde
kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmelidir.
•Muzlar, patatesler, so
ğanlar ve sarımsaklar
(paketli değilse), buzdolabına konulmama-
lıdır.
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı ola-
cak bazı tavsiyeler aşağıda verilmektedir:
24 saatte dondurulabilecek maksimum yi-
yecek miktarı, bilgi etiketinde belirtilmekte-
dir.
•Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre bo-
yunca, dondurulmak üzere başka bir yiye-
cek konulmamalıdır.
Sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlenmiş
yiyecekleri dondurunuz.
•Hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eridik-
ten sonra sadece tüketilecek miktarda tüke-
tilebilmesini sağlamak için yiyecekleri küçük
porsiyonlara bölünüz.
Yiyecekleri alüminyum folyoya veya polie-
tilene sarınız ve bu yaptığınız paketin hava
geçirmez olduğundan emin olunuz.
TÜRKÇE 25
•Cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini ön-
lemek için taze veya donmamış yiyeceklerin
önceden donmuş yiyeceklere temas etmesi-
ne izin vermeyiniz.
•Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre
daha iyi ve daha uzun süre muhafaza edilir;
tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kısaltır.
•Eğer su buzları dondurucu bölmesinden çı-
karıldıktan hemen sonra tüketilirse, ciltte
soğuk yanıklarına neden olabilir.
Yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek pake-
tinin üzerine dondurucuya konulma tarihini
yazmanız tavsiye edilir.
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili
tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek için,
aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:
Piyasada donmuş halde satılan yiyeceklerin
satıcı tarafından uygun şekilde muhafaza
edilmiş olduğundan emin olunuz.
•Donmuş yiyeceklerin, alış
verişten sonra
dondurucunuza mümkün olan en kısa süre-
de aktarılmasını sağlayınız.
•Cihazın kapısını sıkça açmayınız veya ke-
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
•Buz çözme işlemi uygulandığında, yiyecek-
ler çabuk çözülür ve tekrar dondurulamaz.
Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza sü-
relerini aşmayınız.
Bakım ve temizlik
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekiniz.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokarbon-
lar içermektedir; dolayısıyla bakım ve şarj iş-
lemleri sadece yetkili teknisyenler tarafından
yapılmalıdır.
Uyarı Cihazın aksesuarları ve parçaları,
bulaşık makinesinde yıkamak için uygun
değildir.
Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
•Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su ve
biraz nötr sabun kullanarak temizleyiniz.
Temiz ve kirden arınmış kalmalarını sağla-
mak için kapı contalarını düzenli olarak kon-
trol edip silerek temizleyiniz.
İyice durulayıp, kurulay
ınız.
Önemli Kabinin içerisindeki boruları ve/veya
kabloları çekmeyiniz, oynatmayınız veya
zarar vermeyiniz.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla deter-
janlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yüksek
derecede parfümlü temizlik ürünleri veya cila-
lama ürünleri kullanmayınız, aksi halde yüzey
zarar görebilir ve güçlü kötü bir koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (siyah
ızgara) ve kompresörü bir fırça veya bir va-
kumlu temizlik aygıtı ile temizleyiniz. Bu işlem,
cihazın performansını artırır ve elektrik tüketi-
mini azaltır.
Önemli Soğutma sistemine zarar vermemeye
dikkat ediniz.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu ci-
hazda kullanılan plastik aksamlara zarar ve-
rici kimyasal maddeler içermektedir. Bu se-
beple, cihazın dış kasasını sadece içine biraz
yıkama sıvısı eklenmiş ılık su ile temizlemenizi
tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takınız.
Buzdolabının buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin
buharlaştırıcı devresin-
deki buzlar, normal ça-
lışma esnas
ında motor
kompresörü her dur-
duğunda otomatik
olarak giderilir. Buz
çözme suyu bir kanal
vasıtasıyla motor kom-
presörü üzerinden ge-
çerek buharlaştırıldığı yer olan cihazın arka
tarafındaki özel bir kaba boşaltılır.
TÜRKÇE 26
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin üze-
rine damlamasını önlemek için, soğutucu böl-
mesi kanalının ortasındaki buz çözme suyu
tahliye deliğinin periyodik olarak temizlenmesi
önemlidir. Tahliye deliğine takılı halde bulu-
nan özel temizleyiciyi kullanınız.
Dondurucunun buzunun çözdürülmesine
gerek yoktur
Öte yandan, bu modelin dondurucu bölmesi
"no-frost" tiptir. Yani, çalışırken ne panellerin-
de ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma ve
karlanma yapmaz.
Buzun oluşmamasının nedeni, soğuk havanın
bölme içerisinde otomatik kontrollü bir fan sa-
yesinde devamlı devridaim ettirilmesidir.
Kulanım dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alınız:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız.
3. Buzunu çözünüz (eğer bu özellik varsa).
4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını temizleyiniz.
5. Kötü kokular
ın oluşmasını önlemek için tüm
kapıları yarıık bırakınız.
Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir elektrik
kesintisi durumunda içindeki yiyeceklerin bo-
zulmasını önlemek için birilerinden ara sıra
kontrol etmesini isteyiniz.
Servisi aramadan önce
Dikkat Sorunun kaynağını bulmaya
çalışmadan önce, cihazın fişini prizden
çekiniz.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis iş-
lemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya uzman
bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Önemli Normal kullanım esnasında bazı
sesler (kompresörden, soğutucu devresinden)
gelebilir.
Sorun Olası sebep Çözüm
Cihaz gürültülü çalışıyor. Cihaz düzgün şekilde destek-
lenmemiştir.
Cihazın sağlam durup durma-
dığını kontrol ediniz (tüm ayak-
ları zemine temas etmelidir).
Cihaz çalışmıyor. Lamba
çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır. Cihazıınız.
Cihazın fişi prize doğru bir şe-
kilde takılı değildir.
Fişi prize doğru şekilde takınız.
Cihaza elektrik gelmiyordur.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir cihazı takınız.
Kalifiye bir elektrikçi çağırınız.
Lamba çalışmıyor. Lamba arızalıdır. "Lambanın değiştirilmesi" bölü-
müne bakınız.
Kompresör devamlı çalı-
şıyor.
Sıcaklık doğru ayarlanmamış-
tır.
Daha yüksek bir sıcaklık ayarla-
yınız.
Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümüne
bakınız.
Kapı çok sık açılıyordur. Kapıyı gerekti
ğinden daha uzun
süre açık bırakmayınız.
TÜRKÇE 27
Sorun Olası sebep Çözüm
Cihazın sıcaklığı çok yüksektir. Yiyecekleri koymadan önce ci-
hazın sıcaklığının oda sıcaklığına
şmesini bekleyiniz.
Oda sıcaklığı çok yüksektir. Oda sıcaklığınışürünüz.
Buzdolabının arka pane-
linden su akıyor.
Otomatik buz çözme işlemi es-
nasında, buzlar arka panelde
erir.
Bu normaldir.
Buzdolabının içine su akı-
yor.
Su çıkışı tıkalıdır. Su çıkışını temizleyiniz.
Cihazın içindeki nesneler / yi-
yecekler suyun su toplayıc
ısına
akmasını engelliyordur.
Cihazın içindeki nesnelerin arka
panele temas etmediğinden
emin olunuz.
Tabana su akıyor. Eriyen su, kompresörün üstün-
deki buharlaşma tablasına ak-
mıyordur.
Buharlaşma tablasına eriyen su
çıkışını takınız.
Cihazın içindeki sıcaklık
çok düşük / yüksek.
Sıcaklık düğmesi doğru ayar-
lanmamıştır.
Daha yüksek / düşük bir sıcaklık
ayarlayınız.
Eğer yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra ci-
hazınız hala düzgün çalışmıyorsa, yetkili ser-
visinize başvurunuz. Yetkili servislerin listesi, bu
kılavuzun sonunda verilmiştir.
Lambanın değiştirilmesi
Dikkat Fişini prizden çekiniz.
1. Lamba ka-
pağının vidasını
sökünüz.
2. Bir tornavida
yardımıyla,
lamba ka-
pağının arka
kancasına bas-
tırınız ve kapağı
aşağıya doğru
çekerek çıkarınız.
3. Lambayı aynı güç değerinde ve özellikle
ev aletleri için tasarlanmış bir lambayla
değiştiriniz. (maksimum güç değeri lamba
kapağında gösterilmiştir).
4. Lamba kapağını takınız.
5. Vidayı lamba kapağına sıkınız.
6. Fişi prize takınız.
7. Kapıyıınız. Lambanın yandığından emin
olunuz.
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyiniz.
2. Gerekirse sorunlu kapı contalarını değişti-
riniz. Yetkili servisle temasa geçiniz.
TÜRKÇE 28
Teknik veriler
Boyutlar
Yükseklik 1800 mm.
Genişlik 695 mm.
Derinlik 661 mm.
Net Hacim
Buzdolabı 323 Litre
Dondurucu 78 Litre
Buz Çözme Sistemi
Buzdolabı auto
Dondurucu auto
Yıldız sınıfı
Başlatma süresi 20 saat
Dondurma kapasitesi 4 kg/24s
Enerji tüketimi 0,890 kWs/24s
Gürültü seviyesi 44 dB (A)
Enerji sınıfı A+
Teknik bilgiler, cihazın
iç sol tarafındaki bilgi
etiketinde ve enerji eti-
ketinde belirtilmekte-
dir.
Montaj
Dikkat Güvenliğiniz ve cihazın doğru
çalışması için, cihazı monte etmeden önce
"Güvenlik bilgileri" bölümünü okuyunuz.
Yer
Dikkat Cihazın fişini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır.
Dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
Cihazı, kalorifer, ısıtıcı
kazan, direkt güneş
ışığı gibi ısı kaynakla-
rından yeterince
uzağa monte ediniz.
Havanın, kabinin arka
tarafında rahatça dev-
ridaim yapabildiğin-
den emin olunuz. En iyi
performansı elde et-
mek için cihazı, kabin üstü ile duvar arasındaki
boşluk en az 100 mm. olacak şekilde monte
ediniz. Cihaz, bir köşeye ve menteşeli yanı du-
vara dönük bir şekilde yerleştirilmişse, kapısı-
nın açılabilmesi için kabin ve duvar arasındaki
boşluk en az 60 mm. olmalıdır. Kabinin altın-
daki ayarlanabilir ayakların biri veya daha
fazlası kullanılarak doğru düzlemsellik elde
edilir.
45 mm
100mm
10 mm
TÜRKÇE 29
Konumlandırma
Bu cihazı, ortam sıcaklığının cihazın bilgi eti-
ketinde belirtilen iklim sınıfına uygun olduğu
bir yere monte ediniz:
İklim sınıfı Ortam sıcaklığı
SN +10°C ile + 32°C arası
N +16°C ile + 32°C arası
ST +16°C ile + 38°C arası
T +16°C ile + 43°C arası
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi eti-
ketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesininki ile aynı ol-
duğundan emin olunuz.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun fi-
şi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile do-
natılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun olarak
ve kalifiye bir elektrikçiye danışarak cihazı ayrı
bir toprak hattına bağlayınız.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik ön-
lemlerine uyulamaması halinde sorumluluk ka-
bul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. direktifleri ile uyumludur.
Arka aralayıcılar
Aksesuar çantası içerisinde, şekilde gösteril-
diği gibi takılması gereken iki aralayıcı tampon
bulunmaktadır.
Vidaları gevşetiniz ve aralayıcıyı vida başının
altına takınız, daha sonra vidaları geri sıkınız.
Düzlemsellik ayarlaması
Cihazı yerleştirirken düz durmasını sağlayınız.
Bu, ön-alt kısımdaki iki ayarlanabilir ayakla
gerçekleştirilebilir.
TÜRKÇE 30
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların geri
dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem çevreyi,
hem de çevrenizdekilerin sağlığını korumuş
olursunuz. Yanlış şekilde imha ise hem çevreye
hem sağlığa zararlıdır. Bu ürünün geri
dönüşümüne ilişkin daha ayrıntılı bilgileri
belediyenizden, çöp dairenizden veya ürünü
satın almış olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ambalaj malzemeleri
sembolüyle işaretli malzemeler geri dönü-
şümlüdür. Ambalaj malzemelerini, geri dönüş-
türülmek üzere uygun bir toplama konteynırı-
na atınız.
IKEA GARANTİSİ
IKEA garantisi ne kadar süre ile geçerlidir?
Bu garanti, cihazın sadece iki (2) yıl garanti
geçerliliği olan LAGAN ismini taşımaması ha-
linde, cihazınızın IKEA'dan orijinal satın alınma
tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile geçerlidir.
Satın alma işleminin kanıtı olarak orijinal satış
makbuzu gerekmektedir. Servis işlemlerinin
garanti kapsamında gerçekleştirilmesi halin-
de, bu durum cihazın veya yeni parçaların ga-
ranti süresini uzatmayacaktır.
Hangi cihazlar beş (5) yıllık IKEA garantisi
kapsamında değildir?
LAGAN isimli cihaz serileri ve IKEA 'dan 1
Ağustos 2007 tarihinden önce satın alınan tüm
cihazlar.
Servisi kim yapacak?
IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işlemleri
veya yetkili servis partner ağı vasıtasıyla servis
sağ
layacaktır.
Bu garanti neleri kapsar?
Bu garanti, IKEA'dan satın alınma tarihinden
itibaren, cihazın hatalı imalatı veya malzeme
hataları nedeniyle meydana gelen arızaları
kapsar. Bu garanti sadece ev-içi kullanım için
geçerlidir. İstisnalar, “Bu garantinin altında ne-
ler kapsanmaktadır?” başlığının altında belir-
tilmektedir. Cihazın özel harcama yapılmaksı-
zın tamir için erişilebilir durumda olması ve ha-
tanın garanti kapsamındaki hatalı imalat veya
malzeme hatası ile ilgili olması koşuluyla, ga-
ranti süresi içerisinde arızayı gidermek için ya-
pılan masraflar örn. tamirler, parçalar, işçilik
ve seyahat kapsanacaktır. Bu koşullarda, AB
yönetmelikleri (No. 99/44/EG) ve ilgili yerel
düzenlemeler geçerlidir. Değiştirilen parçalar
IKEA'nın malı olacaktır.
IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?
IKEA tarafından tayin edilen servis sağlayıcısı
ürünü kontrol edecek ve kendi takdirine göre,
garanti kapsamında olup olmadığına karar
verecektir. Garanti kapsamında olduğuna ka-
naat getirilmesi halinde, IKEA servis sağlayıcısı
veya yetkili servis partneri kendi servis işlem-
leri vasıtasıyla, kendi takdirine göre, özürlü
ürünü tamir edecek veya aynısıyla ya da ben-
zeri bir ürünle değiştirecektir.
Bu garantinin altında neler
kapsanmamaktadır?
•Normal yıpranma ve aşınma.
TÜRKÇE 31
Kasti veya ihmale dayalı hasarlar, çalıştırma
talimatlarına uyulmaması, yanlış kurulum
veya yanlış voltaja bağlantısından kaynak-
lanan hasarlar, kimyasal veya elektro-kim-
yasal tepkime, pas, korozyon veya su kay-
nağında bulunan kireçten kaynaklanan ha-
sarlar da dahil olmak üzere fakat bununla
sınırlı olmamak kaydıyla su hasarları, anor-
mal çevre koşullarının neden olduğu hasar-
lar.
Aküler ve lambalar dahil olmak üzere sarf
malzemeleri.
Çizikler ve olası renk değişiklikleri de dahil
olmak üzere, cihazın normal kullanımını et-
kilemeyen, fonksiyonel olmayan parçalar ve
dekoratif parçalar.
Yabancı nesnelerden veya maddelerden ve
temizlik veya filtrelerin kilidinin açılması,
tahliye sistemleri veya sabun çekmecelerin-
den kaynaklanan hasarlar.
Şu parçalardaki hasarlar: Seramik cam, ak-
sesuarlar, çanak çömlek ve çatal-bıçak se-
petleri, besleme ve tahliye boruları, conta-
lar, lambalar ve lamba kapakları, ekranlar,
ğmeler, çerçeveler ve çerçeve parçaları.
Bu hasarların üretim hatalar
ından kaynak-
landığının ispatlanamaması halinde.
Teknisyen vizitesi esnasında herhangi bir
hatanın bulunamadığı durumlar.
Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/veya
yetkili bir servis sözleşmeli partner tarafın-
dan yapılmayan veya orijinal parçaların
kullanılmadığı tamir işlemleri.
Hatalı veya teknik özelliklere uygun olma-
yan kurulumun sebep olduğu tamirler.
•Cihazın ev-içi olmayan ortamlarda kullanıl-
ması, örn. profesyonel kullanım.
Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Eğer bir
şteri, ürünü evine veya başka bir adrese
kendisi naklederse, nakliye esnasında mey-
dana gelecek hasarlardan IKEA sorumlu
değildir. Ancak ürünü müşterinin teslimat
adresine IKEA teslim ediyorsa, nakliye es-
nasında ürünün göreceği hasarlar bu ga-
ranti kapsamında olacaktır.
•IKEA cihazının ilk kurulum ücreti. Ancak bir
IKEA servis sağlay
ıcısı veya yetkili servisi,
ürünü bu garanti koşulları kapsamında tamir
eder veya değiştirirse, servis sağlayıcı veya
yetkili servis tamir edilen veya değiştirilen
cihazı gerekirse yeniden kuracaktır / monte
edecektir.
Bu kısıtlama, kalifiye uzman tarafından, cihazı
AB üye ülkelerinin güvenlik spesifikasyonlarına
adapte etmek için orijinal parçalar kullanıla-
rak yapılan hatasız çalışmalar için geçerli
değildir.
Ülke kanunları nasıl işler
IKEA garantisi size ülkeden ülkeye değişiklik
göstermekle birlikte yerel kanuni taleplerin tü-
münü kapsayan veya aşan özel kanuni haklar
sağlar.
Geçerlilik alanı
Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka bir
AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için, servis-
ler yeni ülkedeki garanti koşulları çerçevesinde
sağlanacaktı
r. Servisleri garanti çerçevesinde
yürütme zorunluluğu sadece aşağıdaki du-
rumlarda mevcuttur:
Cihaz, garanti talebinin yapıldığı ülkenin
teknik spesifikasyonlarına uygunsa ve uy-
gun şekilde kurulmuşsa;
Cihaz, Montaj Talimatlarına ve Kullanıcı Kı-
lavuzu Güvenlik Bilgilerine uygunsa ve uy-
gun şekilde kurulmuşsa.
IKEA cihazları için belirlenmiş yetkili
servisler:
Aşağıdaki konularda IKEA yetkili servisini ara-
maktan lütfen çekinmeyiniz:
1. Bu garanti altında bir talepte bulunmak
için;
2. IKEA cihazının özel IKEA mutfağına kuru-
lumu hakkında açıklama istemek için. Ser-
vis aşağıdaki konularda açıklama yapma-
yacaktır:
genel IKEA mutfak kurulumu,
elektrik bağlantısı (eğer makine fişsiz ve
kablosuz gelmiş ise), su ve gaz bağlan-
tısı, bu işlemler yetkili servis mühendisi
tarafından yapılmalıdır.
3. Kullanıcı kılavuzunun içerikleri ve IKEA ci-
hazının spesifikasyonları hakkında isteni-
len açıklamalar.
TÜRKÇE 32
Size en iyi teknik desteği sağlayabilmemiz için,
bizi aramadan önce lütfen bu kitapçığın Mon-
taj Talimatları ve/veya Kullanıcı Kılavuzu bö-
lümünü dikkatlice okuyunuz.
Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl
ulaşabilirsiniz
IKEA iletişim noktaları ve ulusal yerel telefon
numaraları için lütfen bu kitapçığın son sayfa-
sına bakınız.
Önemli Size daha hızlı bir servis
sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda
listelenen özel telefon numaralarını
kullanmanızı önermekteyiz. Daima, teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın
kitapçığında listelenen numaralara bakınız.
Bizi aramadan önce, teknik desteğe ihtiyaç
duyduğunuz cihazın IKEA ürün numarasının (8
rakamlı kod) yanınızda olduğundan emin
olunuz.
Önemli SATIŞ MAKBUZUNU SAKLAYINIZ!
Bu sizin satın alma işleminizin kanıtıdır ve ga-
rantinin uygulanması için gereklidir. Makbuz-
da, satın aldığ
ınız her cihazın IKEA ürün adı ve
numarası da (8 rakamlı kod) belirtilmiş olma-
lıdır.
Daha fazla yardım istiyor musunuz?
Cihazınızın satış sonrası hizmetleriyle ilgili ol-
mayan konulardaki diğer sorularınız için, lüt-
fen size en yakın olan IKEA mağazamızı ara-
yınız. Bizimle temasa geçmeden önce cihazı-
nızın belgelerini tam olarak okumanızı öneri-
riz.
TÜRKÇE 33
Country Phone number Call Fee Opening time
België
070 246016
Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen
Belgique Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
България 0700 10 218 Такса за повикване от страната От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika 246 019721 Cena za místní hovor 8 až 20 v pracovních dnech
Danmark 70 15 09 09 Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland 01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα 211 176 8276 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España 91 1875537 Tarifa de llamadas nacionales De 8 a 20 en días laborables
France 0170 36 02 05 Tarif des appels nationaux 9 à 21. En semaine
Ireland 0 14845915 National call rate 8 till 20 Weekdays
Ísland 5880503 Innanlandsgjald fyrir síma 9 til 18. Virka daga
Italia 02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος 22 030 529 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország 061 998 0549 Belföldi díjszabás Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Norge 815 22052 Takst innland 8 til 20 ukedager
Österreich 0810 300486 zum Ortstarif 8 bis 20 Werktage
Polska 012 297 8787 Stawka wg taryfy krajowej Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal 211557985 Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România 0212121224 Tarif apel naţional 8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия 8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
031 5500 324
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet 8 bis 20 Werktage
Suisse Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
Svizzera
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko (02) 3300 2554 Cena vnútroštátneho hovoru 8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi 0207 85 1000 Kotimaan puhelun hinta arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige 0775 700 500 lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye 212 244 0769 Ulusal arama ücreti Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна 044 586 2078 Міжміськи дзвінки платні 9 - 21 В робочі дні
United Kingdom 020 3347 0044 National call rate 9 till 21. Weekdays
65
/