IKEA FFC323/78L Kullanım kılavuzu

Marka
IKEA
Model
FFC323/78L
Tip
Kullanım kılavuzu
İçindekiler
Güvenlik bilgileri 20
Kontrol Paneli 22
İlk kullanım 23
Günlük kullanım 23
Yararlı ipuçları ve bilgiler 25
Bakım ve temizlik 26
Servisi aramadan önce 28
Teknik veriler 29
Montaj 30
Çevreyle ilgili bilgiler 31
IKEA GARANTİSİ 31
Önceden haber verilmeksizin değişiklik yapma hakkı saklıdır.
Güvenlik bilgileri
Kendi güvenliğiniz ve cihazın doğru kullanı-
mı için cihazı monte etmeden ve ilk kez kul-
lanmadan önce, bu kullanma kılavuzunu,
ipuçları ve uyarı bilgileri de dahil dikkatlice
okuyunuz. Gereksiz hatalardan ve kazalar-
dan kaçınmak için, cihazı kullanan tüm kişi-
lerin cihazın kullanımıyla ve güvenlik özellik-
leriyle ilgili bilgiye sahip olması önemlidir.
Bu kılavuzu saklayınız ve cihaz başka bir
yere taşındığında veya satıldığında bera-
berinde veriniz, böylece cihazı kullanacak
diğer kişilerin de cihaz ve güvenliği hakkın-
da bilgi sahibi olması sağlanmış olur.
Üretici firma ihmallerden kaynaklanan za-
rarlardan sorumlu olmadığından, kendi can
ve mal güvenliğiniz için bu kullanıcı talimat-
larındaki uyarılar
ı dikkate alınız.
Çocuklar ve savunmasız kişilerin güvenliği
•Bu cihaz, fiziksel, duyumsal veya zihinsel
kapasitesi düşük kişiler (çocuklar da da-
hil) veya yeterli bilgi ve deneyime sahip
olmayan kişiler tarafından, yanlarında
güvenliklerinden sorumlu ve cihazın kulla-
nımıyla ilgili bilgi veren ve gözetleyen bir
kişi olmadıkça kullanılmamalıdır.
Çocukların, cihazla oynamadıklarından
emin olacak şekilde gözetim altında tutul-
ması gerekir.
Tüm ambalaj malzemelerini çocuklardan
uzak tutunuz. Boğulma riski söz konusu-
dur.
•Eğer cihazı elden çıkarıyorsanız, oyun oy-
nayan çocukları elektrik çarpmaması ve
cihazda kilitli kalmamaları için fişini priz-
den çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz
(mümkün olduğunca cihaza yakın kısmın-
dan) ve kapa
ğını çıkartınız.
•Eğer mıknatıslı kapı contaları olan bu ci-
haz, kapısında veya kapağında yaylı bir
kilit (dil) mekanizması olan eski bir cihazın
yerine alınmış ise, eski cihazınızı elden çı-
karmadan önce kilit mekanizmasını kulla-
nılmaz hale getiriniz. Bu şekilde, çocukla-
rın cihazın içinde kilitli kalarak kendilerine
zarar vermelerini önlemiş olursunuz.
Genel güvenlik
Uyarı
Cihazın çevresindeki veya ankastre yapıda-
ki havalandırma menfezlerinin tıkanmasını
önleyin.
Cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlan-
mıştır.
Bu cihaz, kullanma kılavuzunda açı
klan-
dığı gibi bir evde kullanılan yiyecek ve/
veya içecekleri muhafaza etmek amacıy-
la üretilmiştir.
Buz çözme sürecini hızlandırmak için me-
kanik bir aygıt veya başka suni bir yön-
tem kullanmayınız.
Üretici firma tarafından onaylanmadığı
sürece, diğer elektrikli cihazları (dondur-
ma yapma makineleri gibi) soğutucu ci-
hazların içinde kullanmayınız.
•Soğutucu devresine zarar vermeyiniz.
•Cihazın soğutucu devresinde, çevreyle ol-
dukça dost doğal bir gaz olan ve bunun-
la birlikte yanıcı özelliği olan soğutucu
izobütan (R600a) bulunmaktadır.
•Cihazın nakliyesi ve montajı süresince,
soğutucu devre bileşenlerinin hiçbirinin
hasar görmediğinden emin olunuz.
TÜRKÇE 20
Eğer soğutucu devresi hasar görmüşse:
–çıplak ateş ve ateşleme kaynaklarını
uzak tutunuz,
–cihazın yerleştirildiği odayı iyice hava-
landırınız.
Bu ürünün özelliklerini değiştirmek veya
ürünü herhangi bir şekilde modifiye et-
mek tehlikelidir. Kablodaki herhangi bir
hasar bir kısa-devreye ve/veya elektrik
çarpmasına neden olabilir.
Uyarı Herhangi elektrikli bir parça
(elektrik kablosu, fiş, kompresör) yetkili
servis temsilcisi veya kalifiye bir servis
personeli tarafından değiştirilmelidir.
1. Elektrik kablosu uzatılmamalıdır.
2. Elektrik fişinin cihazın arkasında sıkı-
şıp ezilmediğinden emin olunuz. Sıkı-
şıp ezilmiş veya hasar görmüş bir
elektrik fişi a
şırı ısınabilir ve bir yangı-
na neden olabilir.
3. Cihazın elektrik fişine erişebildiğiniz-
den emin olunuz.
4. Elektrik kablosunu çekmeyiniz.
5. Eğer elektrik prizi gevşek ise, fişi tak-
mayınız. Elektrik çarpması veya yan-
gın riski söz konusudur.
6. Cihazı, dahili aydınlatma lambasının
kapağı
4)
olmadan çalıştırmayınız.
•Bu cihaz ağırdır. Taşırken dikkatli olun-
malıdır.
•Eğer elleriniz nemli/ıslak ise, dondurucu-
dan bir şey çıkartmayınız veya dokunma-
yınız aksi halde cildiniz tahriş olabilir ve-
ya donma/soğuk yanığına neden olabilir.
•Cihazın uzun süre güneş ışığına maruz
kalmasını önleyiniz.
Bu cihazda kullanılan lamba ampulleri
5)
sadece elektrikli ev aletleri için seçilmiş
özel amaçlı ampullerdir. Bunlar evdeki
normal aydınlatma için kullanılamazlar.
Günlük kullanım
•Sıcak kapları cihazın içindeki plastik par-
çaların üzerine koymayınız.
•Yanıcı gaz ve sıvıları cihaza koymayınız,
çünkü bunlar patlayabilir.
•Gıda ürünlerini direk olarak arka panel-
deki hava çıkışına dayamayınız.
6)
•Donmuş yiyecekler, buzu çözüldükten
sonra tekrar dondurulmamalıdır.
•Hazır donmuş yiyecekleri, donmuş gıda
üreticisinin talimatlarına göre muhafaza
ediniz.
Cihaz üreticisinin muhafaza önerilerine
harfiyen riayet edilmelidir.
Dondurucuya karbonatlı veya gazlı içe-
cekler koymayınız, çünkü bu sıvılar bulun-
dukları kabın içinde basınç oluşturur ve
sonuç olarak patlayıp cihazın hasar gör-
mesine neden olabilir.
•Buz tanecikleri, eğer cihazdan çıkarılır çı-
karılmaz direk tüketilirse, don yanıklarına
neden olabilir.
Bakım ve temizlik
•Bakım işleminden önce, cihazı kapatınız
ve elektrik fişini prizden çekiniz.
•Cihazı metal nesneler kullanarak temizle-
meyiniz.
Kazara buz birikmesi durumunda (ürün
bir no-frost tipi cihaz olduğundan), ciha-
zın buzunu temizlemek için keskin nesne-
ler kullanmayı
nız. Plastik bir raspa kulla-
nınız.
•Buzdolabındaki tahliye kısmında donmuş
su olup olmadığını düzenli olarak kontrol
ediniz. Gerekirse tahliye kısmını temizle-
yiniz. Eğer tahliye kısmı tıkalı ise, su ciha-
zın alt kısmında toplanacaktır.
Montaj
Önemli Elektrik bağlantısı için ilgili
paragrafta verilen talimatlara dikkatlice
riayet ediniz.
•Cihazı ambalajından çıkartınız ve hasar
olup olmadığını kontrol ediniz. Eğer hasar
varsa cihazın fişini prize takmayınız. Olası
hasarları derhal yetkili servise (bkz. "Ser-
vis") bildiriniz. Böyle bir durumda amba-
lajı atmayı
nız.
4) Eğer lamba kapağı varsa.
5) Eğer lamba varsa
6) Eğer cihaz No-Frost ise.
TÜRKÇE 21
•Bu yağın geri kompresöre akmasını
sağlamak için, cihazın fişini takmadan ön-
ce en az dört saat beklemeniz önerilir.
•Cihazın etrafında yeterli hava dolaşımı
olmalıdır, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir.
Yeterli havalandırma sağlamak için, mon-
tajla ilgili talimatlara uyunuz.
•Olası yanmaları önlemek için cihazın sı-
cak parçalarına (kompresör, yoğuşturucu)
dokunulmasını engellemek amacıyla ci-
hazın arka kısmı mümkünse bir duvara
yaslanmalıdır.
Cihaz, kalorifer veya pişirme cihazlarının
yakınına yerleştirilmemelidir.
Cihaz monte edildikten sonra elektrik pri-
zinin erişilebilir konumda kaldığı
ndan
emin olun.
Servis
•Cihazın servis işlemi için yapılması gere-
ken elektrikle ilgili herhangi bir iş, kalifiye
bir elektrikçi veya uzman bir kişi tarafın-
dan yapılmalıdır.
Bu ürünün servis işlemleri bir yetkili servis
tarafından yapılmalı ve sadece orijinal
yedek parçalar kullanılmalıdır. Servis nu-
maraları, Servis bilgileri bölümünde veril-
miştir.
Çevre koruması
Bu cihazın soğutucu devresinde ve yalıtım
malzemelerinde ozon tabakasına zarar ve-
ren gazlar bulunmaz. Bu cihaz, kentsel atık-
lar ve çöplerle birlikte atılmamalıdır. Yalıtım
köpüğü yanıcı gazlar içerir; cihaz, yerel yet-
kili makamlarınızdan bilgi edinebileceğiniz
yürürlükteki kanunlara uygun olarak elden
çıkartılmalıdır. So
ğutma ünitesine, özellikle
de ısı eşanjörü yakınındaki kısma zarar gel-
mesini önleyiniz. Bu cihazda kullanılan,
sembolüyle işaretli olan malzemeler geri
dönüşümlüdür.
Kontrol Paneli
1 2 3
1 Fan fonksiyon düğmesi
Fan ışığı
2 Sıcaklık ayar düğmesi
Fast Freeze tuşu
3 Fast Freeze göstergesi
Açma
TÜRKÇE 22
Uyarı Dondurucu bölmesinin içine
yapıştırılmış olan çıkartılabilir etiketi
(varsa) çıkarınız.
Fişi prize takınız.
Kapatma
Cihazı kapatmak için, fişini prizden çekiniz.
Sıcaklık ayarlaması
Sıcaklık otomatik olarak ayarlanır.
Cihazı çalıştırmak için aşağıdaki işlemleri
yapınız:
İstenilen sıcaklığa karşılık gelen LED gös-
terimi yanıncaya kadar sıcaklık ayar
ğmesine basınız. Seçim ilerleyen bir şe-
kilde yap
ılır. LED ışıklı lamba ile belirtilen
ısı derecesi, düğmeye her basıldığında
değişir.
Daha yüksek ayar: +2 °C
Daha düşük ayar: +8 °C
Bir orta seviye ayarı genelde en uygun ola-
nıdır.
Ancak tam ayar, cihazın içindeki sıcaklığın
aşağıdaki hususlara bağlı olduğu dikkate
alınarak seçilmelidir:
•Oda sıcaklığı,
•Cihaz kapısını açma sıklığı,
Cihaza konan yiyecek miktarı,
•Cihazın konumu.
Önemli Eğer ortam sıcaklığı 16°C'den
şükse, en düşük sıcaklığın LED ışığı
yanıncaya kadar sıcaklık ayar düğmesini
basılı tutunuz.
Fast Freeze fonksiyonu
Fast Freeze fonksiyonunu etkinleştirmek için
Fast Freeze tuşuna, Fast Freeze simgesinin
LED ış
ığı yanıncaya kadar basınız.
Fast Freeze fonksiyonu kapatmak için, gere-
ken sıcaklık seçilinceye kadar Fast Freeze
tuşuna art arda basınız.
İlk kullanım
İç kısmın temizliği
Cihazı ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduğu tipik kokuyu gidermek
için cihazın iç kısmını ve dahili aksesuarlarını
ılık su ve biraz nötr sabun kullanarak yıkayı-
nız ve daha sonra iyice kurulayınız.
Önemli Deterjan veya aşındırıcı toz temizlik
ürünleri kullanmayınız, çünkü bunlar cihazın
kaplamasına zarar verir.
Günlük kullanım
Aksesuarlar
Yumurta kabı
x1
Buzluk
x1
TÜRKÇE 23
Önemli
Bu cihaz Fransa'da
satılmaktadır.
Bu ülkede yürürlükte
olan kanunlar uya-
rınca, cihazın en
soğuk ısı alanını be-
lirtmek amacıyla
buzdolabının alt böl-
mesine özel bir aygıt
(şekle bakınız) yer-
leştirilmelidir.
Portatif raflar
Buzdolabının yan
panellerinde, emni-
yet cam raflarını iste-
diğiniz gibi yerleştir-
menize olanak tanı-
yan bir dizi raylar
bulunmaktadır.
Önemli Doğru hava
devridaimi sağlamak
için, sebze çekmecesinin üzerinde bulunan
cam rafı çıkarmayınız.
Kapı raflarının konumlandırılması
Farklı
ebatlardaki yi-
yecek paketlerini
yerleştirebilmek için,
kapak rafları farklı
yüksekliklere ayarla-
nabilir.
Bu ayarlamaları
yapmak için şu iş-
lemleri uygulayınız;
ray yerinden çıkınca-
ya kadar kademe kademe yukarı doğru çe-
kiniz (1), içeri doğru iterek çıkartınız (2), da-
ha sonra istediğiniz şekilde konumlandırınız.
1
2
Nem kontrollü sebze çekmecesi
Çekmece, meyve ve
sebzeleri koymak
için uygundur.
Sebze çekmecesin-
de, nemin ayarlana-
bilmesini sağlayan
yarıklı (sürgülü bir
kolla ayarlanabilen)
bir aparat bulun-
maktadır.
Havalandırma delikleri kapalı olduğunda;
meyve ve sebze bölmelerindeki doğal nem
oranı daha uzun bir süre boyunca muhafa-
za edilir.
Havalandırma delikleri açık olduğunda;
meyve ve sebze bölmelerinde nem oranını
azaltıcı bir hava devridaimi sağlanır.
Hava soğutması
Dinamik Hava Soğutması (DAC) fanı, ye-
mekleri hızla soğutur ve buzdolabının her
noktasında daha eşit bir sıcaklık sağlar.
Fan düğmesine basarak fanı aktive edebi-
lirsiniz ("Kontrol paneli" bölümüne bakınız).
Fan ışığı yanar.
Önemli Ortam sıcaklığı
25°C'yi aşınca fanı
çalıştırınız.
Taze yiyeceklerin dondurulması
Dondurucu bölmesi, taze yiyeceklerin don-
durulması, dondurulmuş ve derin dondurul-
muş yiyeceklerin uzun süreli muhafazası için
uygundur.
Taze yiyecekleri dondurmak için, donduru-
lacak olan yiyecekleri dondurucu bölmesine
yerleştirmeden önce Fast Freeze fonksiyo-
nunu en az 24 saat boyunca çalıştırınız.
Dondurucu bölmesindeki rafı, yatay bir şe-
kilde orta raya yerleştiriniz.
Dondurulacak olan taze yiyeceği bu rafa
yerleştiriniz.
24 saatte dondurulabilecek maksimum yi-
yecek miktarı, cihazın içinde bulunan bilgi
etiketinde yazılıdır.
Dondurma işlemi 24 saat sürer; bu süre bo-
yunca, dondurulmak üzere başka bir yiye-
cek koymayınız.
TÜRKÇE 24
24 saat sonra, dondurma işlemi tamamlan-
dığı zaman, istemiş olduğunuz ısıya geri
ayarlayınız ("Isı ayarlaması" bölümüne ba-
kınız).
Dondurma takvimi
3-6
1-2
10 -12
3-4
10 -12
3-6
10 -12
3-6
10 -12
3-6
Semboller, farklı tipte donmuş yiyecekleri
göstermektedir.
Sayılar, uygun tipte donmuş yiyecekler için
ay cinsinden muhafaza sürelerini belirtmek-
tedir. Belirtilen muhafaza süresinin hem üst
hem de alt sınır değerinin geçerliliği, yiye-
ceğin miktarına ve dondurma işleminden
önceki işlemlerin yapılıp yapılmadığına
bağlıdır.
Donmuş yiyeceklerin muhafazası
Cihazı ilk kez çalıştırdığınızda veya belirli
bir süre kullanım dışı bıraktıktan sonra, yiye-
cekleri dondurucuya yerleştirmeden önce
cihazı en az 2 saat en soğuk ayarda çalış-
maya bırakınız.
Önemli Kazara buz çözme işlemi
uygulanması
halinde, örneğin bir elektrik
kesintisinden ötürü; eğer elektrik kesintisi,
teknik özellikler bölümünde "başlatma
süresi" başlığı kısmında belirtilen süreden
daha uzun sürerse, buzu çözülen yiyecek
hemen tüketilmeli veya derhal pişirilmelidir
ve sonra yeniden dondurulmalıdır
(soğuduktan sonra).
Buz eritme
Derin dondurulmuş veya normal donmuş gı-
dalar kullanılmadan önce, soğutucu bölme-
sinde veya oda sıcaklığında (bu işlem için
gereken süreye bağlı olarak) eritilebilir.
Küçük parçalar, dondurucudan çıkartılır çı-
kartılmaz donmuş haldeyken bile pişirilebi-
lir; böyle bir durumda, pişirme işlemi biraz
daha uzun sürecektir.
Buz küpü yapma
Bu cihaz, buz küpleri yapmada kullanılan
bir kap içermektedir.
1. Kabı su ile doldurunuz.
2. Kabı dondurucu bölmesine koyunuz.
Önemli Bu kabı dondurucudan çıkarmak
için metal aletler kullanmayını
z.
Yararlı ipuçları ve bilgiler
Enerji tasarrufuyla ilgili ipuçları
•Cihazın kapısını sıkça açmayınız veya ke-
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
•Eğer ortam sıcaklığı yüksekse, Isı Ayar
ğmesi yüksek bir ayardadır ve cihaz
tam doludur, kompresör devamlı çalışabi-
lir ve bu da buharlaştırıcı devresinde kar-
lanmaya veya buzlanmaya neden olabi-
lir. Böyle bir durumda, otomatik buz çöz-
me işleminin devreye girerek elektrik tü-
ketiminden tasarruf sağlanması için Isı
Ayar düğmesini daha düşük bir ayara
getiriniz.
Taze yiyeceklerin soğutulmasıyla ilgili
tavsiyeler
En iyi performansı elde etmek için:
•Sıcak yiyecekleri veya buharlaşan sıvıları
buzdolabına koymayınız.
Yiyecekleri kapatı
nız veya sarınız (özel-
likle de keskin bir kokusu varsa).
Yiyecekleri, etrafında hava rahatça dev-
ridaim yapabilecek şekilde yerleştiriniz.
Soğutma tavsiyeleri
Et (her türlü): Polietilen torbalara koyunuz
ve sebze çekmecesinin üstündeki cam ra-
fa yerleştiriniz.
TÜRKÇE 25
Güvenlik açısından, bu şekilde sadece bir
veya iki gün muhafaza ediniz.
•Pişmiş yiyecekler, soğuk yemekler, vs.:
Bunlar, ağzı kapalı olmak suretiyle her-
hangi bir rafa yerleştirilebilir.
Meyve ve sebzeler: Bunlar iyice temizlen-
meli ve çekmeceye yerleştirilmelidir.
•Tereyağı ve peynir: Bunlar, içine havanın
mümkün olduğunca girmemesi için özel
hava geçirmez kaplara konulmalı veya
alüminyum folyoya sarılmalı ya da polie-
tilen torbalara konulmalıdır.
•Süt şişeleri: Bunlar, ağızları kapaklı şekil-
de kapıdaki şişe raflarına yerleştirilmeli-
dir.
Muzlar, patatesler, soğanlar ve sarımsak-
lar (paketli değilse), buzdolabına konul-
mamalıdır.
Dondurma tavsiyeleri
Birçok dondurma işleminde size yardımcı
olacak bazı
tavsiyeler aşağıda verilmekte-
dir:
24 saatte dondurulabilecek maksimum
yiyecek miktarı, bilgi etiketinde belirtil-
mektedir.
•Dondurma işlemi 24 saat sürer. Bu süre
boyunca, dondurulmak üzere başka bir
yiyecek konulmamalıdır.
Sadece birinci kalite, taze ve iyi temizlen-
miş yiyecekleri dondurunuz.
•Hızlı ve tamamen donmasını ve buzu eri-
dikten sonra sadece tüketilecek miktarda
tüketilebilmesini sağlamak için yiyecekleri
küçük porsiyonlara bölünüz.
Yiyecekleri alüminyum folyoya veya po-
lietilene sarınız ve bu yaptığınız paketin
hava geçirmez olduğundan emin olunuz.
•Cihazın içindeki sıcaklığın yükselmesini
önlemek için taze veya donmamış yiye-
ceklerin önceden donmuş yiyeceklere te-
mas etmesine izin vermeyiniz.
•Yağsız yiyecekler yağlı yiyeceklere göre
daha iyi ve daha uzun süre muhafaza
edilir; tuz, yiyeceğin muhafaza ömrünü kı-
saltır.
•Eğer su buzları dondurucu bölmesinden
çıkarıldı
ktan hemen sonra tüketilirse, ciltte
soğuk yanıklarına neden olabilir.
Yiyeceklerin muhafaza sürelerini kontrol
edebilmek amacıyla, her bir yiyecek pa-
ketinin üzerine dondurucuya konulma ta-
rihini yazmanız tavsiye edilir.
Donmuş yiyeceklerin muhafazasıyla ilgili
tavsiyeler
Bu cihazdan en iyi performansı elde etmek
için, aşağıdaki hususlara dikkat etmelisiniz:
Piyasada donmuş halde satılan yiyecek-
lerin satıcı tarafından uygun şekilde mu-
hafaza edilmiş olduğundan emin olunuz.
•Donmuş yiyeceklerin, alışverişten sonra
dondurucunuza mümkün olan en kısa sü-
rede aktarılmasını sağlayınız.
•Cihazın kapısını sıkça açmayınız veya ke-
sinlikle gerekmedikçe açık bırakmayınız.
•Buz çözme iş
lemi uygulandığında, yiye-
cekler çabuk çözülür ve tekrar dondurula-
maz.
Yiyecek üreticisinin belirttiği muhafaza
sürelerini aşmayınız.
Bakım ve temizlik
Dikkat Herhangi bir bakım işlemi
yapmadan önce, cihazın fişini prizden
çekiniz.
Bu cihaz, soğutma devrelerinde hidrokar-
bonlar içermektedir; dolayısıyla bakım ve
şarj işlemleri sadece yetkili teknisyenler ta-
rafından yapılmalıdır.
Uyarı Cihazın aksesuarları ve
parçaları, bulaşık makinesinde
yıkamak için uygun değildir.
Periyodik temizlik
Cihaz düzenli olarak temizlenmelidir:
•Cihazın iç kısmını ve aksesuarlarını ılık su
ve biraz nötr sabun kullanarak temizleyi-
niz.
TÜRKÇE 26
Temiz ve kirden arınmış kalmalarını
sağlamak için kapı contalarını düzenli
olarak kontrol edip silerek temizleyiniz.
İyice durulayıp, kurulayınız.
Önemli Kabinin içerisindeki boruları ve/
veya kabloları çekmeyiniz, oynatmayınız
veya zarar vermeyiniz.
Cihazın iç kısmını temizlemek için asla de-
terjanlar, aşındırıcı toz temizlik ürünleri, yük-
sek derecede parfümlü temizlik ürünleri ve-
ya cilalama ürünleri kullanmayınız, aksi hal-
de yüzey zarar görebilir ve güçlü kötü bir
koku oluşabilir.
Cihazın arka tarafındaki yoğuşturucuyu (si-
yah ızgara) ve kompresörü bir fırça ile te-
mizleyiniz. Bu işlem, cihazın performansını
artırır ve elektrik tüketimini azaltır.
Önemli So
ğutma sistemine zarar
vermemeye dikkat ediniz.
Birçok tescilli mutfak yüzeyi temizleyicisi, bu
cihazda kullanılan plastik aksamlara zarar
verici kimyasal maddeler içermektedir. Bu
sebeple, cihazın dış kasasını sadece içine
biraz yıkama sıvısı eklenmiş ılık su ile temiz-
lemenizi tavsiye ederiz.
Temizlikten sonra, cihazın fişini tekrar takı-
nız.
Buzdolabının buzunun çözülmesi
Soğutucu bölmesinin
buharlaştırıcı devre-
sindeki buzlar, nor-
mal çalışma esnasın-
da motor kompresö-
rü her durduğunda
otomatik olarak gi-
derilir. Buz çözme
suyu bir kanal vası-
tasıyla motor kom-
presörü üzerinden geçerek buharlaştırıldığı
yer olan cihazın arka tarafındaki özel bir
kaba boşaltılır.
Suyun taşmasını ve içerdeki yiyeceklerin
üzerine damlamasını önlemek için, soğutucu
bölmesi kanalının ortasındaki buz çözme su-
yu tahliye deliğinin periyodik olarak temiz-
lenmesi önemlidir. Tahliye deliğine takılı
halde bulunan özel temizleyiciyi kullanınız.
Dondurucunun buzunun çözdürülmesine
gerek yoktur
Öte yandan, bu modelin dondurucu bölmesi
"no-frost" tiptir. Yani, çalışırken ne panelle-
rinde ne de yiyeceklerin üzerinde buzlanma
ve karlanma yapmaz.
Buzun oluşmamasının nedeni, soğuk hava-
nın bölme içerisinde otomatik kontrollü bir
fan sayesinde devamlı devridaim ettirilme-
sidir.
Kulanım dışı kalma süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanılmayacaksa,
aşağıdaki önlemleri alınız:
1. Cihazın elektrik beslemesini kesiniz.
2. İçindeki tüm yiyecekleri çıkarınız.
3. Buzunu çözünüz (eğer bu özellik varsa).
4. Cihazı ve tüm aksesuarlarını
temizleyi-
niz.
5. Kötü kokuların oluşmasını önlemek için
tüm kapıları yarıık bırakınız.
Eğer buzdolabı kapalı tutulacaksa, bir elek-
trik kesintisi durumunda içindeki yiyeceklerin
bozulmasını önlemek için birilerinden ara sı-
ra kontrol etmesini isteyiniz.
TÜRKÇE 27
Servisi aramadan önce
Dikkat Sorunun kaynağını bulmaya
çalışmadan önce, cihazın fişini prizden
çekiniz.
Bu kılavuzda yazılı olmayan bir arıza teşhis
işlemi sadece kalifiye bir elektrikçi veya uz-
man bir kişi tarafından yapılmalıdır.
Önemli Normal kullanım esnasında bazı
sesler (kompresörden, soğutucu
devresinden) gelebilir.
Sorun Olası sebep Çözüm
Cihaz gürültülü çalışı-
yor.
Cihaz düzgün şekilde destek-
lenmemiştir.
Cihazın sağlam durup durma-
dığını kontrol ediniz (tüm
ayakları zemine temas etmeli-
dir).
Cihaz çalışmıyor. Lam-
ba çalışmıyor.
Cihaz kapalıdır. Cihazıınız.
Cihazın fişi prize doğru bir
şekilde takılı değildir.
Fişi prize doğru şekilde takınız.
Cihaza elektrik gelmiyordur.
Prizde elektrik yoktur.
Prize başka bir cihazı takını
z.
Kalifiye bir elektrikçi çağırınız.
Lamba çalışmıyor. Lamba arızalıdır. "Lambanın değiştirilmesi" bö-
lümüne bakınız.
Kompresör devamlı ça-
lışıyor.
Sıcaklık doğru ayarlanmamış-
tır.
Daha yüksek bir sıcaklık ayar-
layınız.
Kapı doğru kapatılmamıştır. "Kapının kapatılması" bölümü-
ne bakınız.
Kapı çok sık açılıyordur. Kapıyı
gerektiğinden daha
uzun süre açık bırakmayınız.
Cihazın sıcaklığı çok yüksek-
tir.
Yiyecekleri koymadan önce ci-
hazın sıcaklığının oda sıcak-
lığına düşmesini bekleyiniz.
Oda sıcaklığı çok yüksektir. Oda sıcaklığınışürünüz.
Buzdolabının arka pa-
nelinden su akıyor.
Otomatik buz çözme işlemi
esnasında, buzlar arka pa-
nelde erir.
Bu normaldir.
Buzdolabının içine su
akıyor.
Su çıkışı tıkalıdır. Su çıkış
ını temizleyiniz.
Cihazın içindeki nesneler /
yiyecekler suyun su toplayıcı-
sına akmasını engelliyordur.
Cihazın içindeki nesnelerin ar-
ka panele temas etmediğin-
den emin olunuz.
Tabana su akıyor. Eriyen su, kompresörün üs-
tündeki buharlaşma tablası-
na akmıyordur.
Buharlaşma tablasına eriyen
su çıkışını takınız.
TÜRKÇE 28
Sorun Olası sebep Çözüm
Cihazın içindeki sıcaklık
çok düşük / yüksek.
Sıcaklık düğmesi doğru ayar-
lanmamıştır.
Daha yüksek / düşük bir sıcak-
lık ayarlayınız.
Eğer yukarıdaki kontrolleri yaptıktan sonra
cihazınız hala düzgün çalışmıyorsa, yetkili
servisinize başvurunuz. Yetkili servislerin lis-
tesi, bu kılavuzun sonunda verilmiştir.
Lambanın değiştirilmesi
Dikkat Fişini prizden çekiniz.
1. Lamba ka-
pağının vi-
dasını sökü-
nüz.
2. Bir tornavi-
da yardı-
mıyla, lam-
ba ka-
pağının ar-
ka kancası-
na bastırınız ve kapağı aşağıya doğru
çekerek çıkarınız.
3. Lambayı aynı güç değerinde ve özellik-
le ev cihazları için tasarlanmış bir lam-
bayla değiştirin. (maksimum güç değeri
lamba kapağında gösterilmiştir).
4. Lamba kapağını takınız.
5. Vidayı lamba kapağına sıkınız.
6. Fişi prize takınız.
7. Kapıyıınız. Lambanın yandığından
emin olunuz.
Kapının kapatılması
1. Kapı contalarını temizleyiniz.
2. Gerekirse sorunlu kapı contalarını
değiştiriniz. Yetkili servisle temasa geçi-
niz.
Teknik veriler
Boyutlar
Yükseklik 1800 mm.
Genişlik 695 mm.
Derinlik 661 mm.
Net Hacim
Buzdolabı 323 Litre
Dondurucu 78 Litre
Buz Çözme Sistemi
Buzdolabı auto
Dondurucu auto
Yıldız sınıfı
Başlatma süresi 20 saat
Dondurma kapasitesi 4 kg/24s
Enerji tüketimi 0,951 kWs/24s
Gürültü seviyesi 44 dB (A)
Enerji sınıfı A+
Teknik bilgiler, ciha-
zın iç sol tarafındaki
bilgi etiketinde ve
enerji etiketinde be-
lirtilmektedir.
TÜRKÇE 29
Montaj
Dikkat Güvenliğiniz ve cihazın doğru
çalışması için, cihazı monte etmeden
önce "Güvenlik bilgileri" bölümünü
okuyunuz.
Yer
Dikkat Cihazın fişini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalıdır.
Dolayısıyla fiş, cihaz kurulumundan sonra
kolay erişilebilir olmalıdır.
Cihazı, kalorifer, ısıtı-
cı kazan, direkt gü-
neş ışığı gibi ısı kay-
naklarından yeterin-
ce uzağa monte edi-
niz. Havanın, kabinin
arka tarafında ra-
hatça devridaim ya-
pabildiğinden emin
olunuz. En iyi perfor-
mansı elde etmek için cihazı, kabin üstü ile
duvar arasındaki boşluk en az 100 mm. ola-
cak şekilde monte ediniz. Cihaz, bir köşeye
ve menteşeli yan
ı duvara dönük bir şekilde
yerleştirilmişse, kapısının açılabilmesi için
kabin ve duvar arasındaki boşluk en az 60
mm. olmalıdır. Kabinin altındaki ayarlana-
bilir ayakların biri veya daha fazlası kullanı-
larak doğru düzlemsellik elde edilir.
Konumlandırma
Bu cihaz, kuru ve iyi havalandırmalı bir yere
de (garaj veya kiler) monte edilebilir, ancak
en iyi performansı elde etmek için, ortam sı-
caklığının cihazın bilgi etiketinde belirtilen
iklim sınıfına uygun olduğu bir yere monte
ediniz:
İklim sınıfı Ortam sıcaklığı
SN +10°C ila + 32°C
N +16°C ila + 32°C
ST +16°C ila + 38°C
T +16°C ila + 43°C
45 mm
100mm
10 mm
Elektrik bağlantısı
Cihazın fişini prize takmadan önce, bilgi eti-
ketinde yazılı voltaj ve frekans değerlerinin
evinizin elektrik beslemesininki ile aynı ol-
duğundan emin olunuz.
Cihaz topraklanmalıdır. Elektrik kablosunun
fişi bu amaca yönelik olarak bir kontak ile
donatılmıştır. Eğer evin elektrik prizi topraklı
değilse, yürürlükteki kanunlara uygun ola-
rak ve kalifiye bir elektrikçiye danışarak ci-
hazı ayrı bir toprak hattına bağlayınız.
Üretici firma, yukarıda belirtilen güvenlik
önlemlerine uyulamaması halinde sorumlu-
luk kabul etmez.
Bu cihaz, E.E.C. direktifleri ile uyumludur.
Arka aralayıcılar
Aksesuar çantası içerisinde, şekilde gösteril-
diği gibi takılması gereken iki aralayıcı tam-
pon bulunmaktadır.
Vidaları gevşetiniz ve aralayıcıyı vida başı-
nın altına takınız, daha sonra vidaları geri
sıkınız.
TÜRKÇE 30
Düzlemsellik ayarlaması Cihazı yerleştirirken düz durmasını sağlayı-
nız. Bu, ön-alt kısımdaki iki ayarlanabilir
ayakla gerçekleştirilebilir.
Çevreyle ilgili bilgiler
Ürünün ya da ambalajının üzerindeki
simgesi, bu ürünün normal ev çöpü gibi
atılmayıp, elektrik ve elektronik cihazların
geri dönüşüm için verildiği özel toplama
noktalarından birine verilmesi gerektiğini
belirtir. Bu ürünün doğru şekilde imha
edilmesine katkıda bulunmakla hem
çevreyi, hem de çevrenizdekilerin sağlığını
korumuş olursunuz. Yanlış şekilde imha ise
hem çevreye hem sağlığa zararlıdır. Bu
ürünün geri dönüşümüne ilişkin daha
ayrıntılı bilgileri belediyenizden, çöp
dairenizden veya ürünü satın almış
olduğunuz bayiden edinebilirsiniz.
EEE Yönetmeliğine Uygundur.
Ambalaj malzemeleri
sembolüyle işaretli malzemeler geri dö-
şümlüdür. Ambalaj malzemelerini, geri
dönüştürülmek üzere uygun bir toplama
konteynırına atınız.
IKEA GARANTİSİ
IKEA garantisi ne kadar süre ile
geçerlidir?
Bu garanti, cihazın sadece iki (2) yıl garanti
geçerliliği olan LAGAN ismini taşımaması
halinde, cihazınızın IKEA'dan orijinal satın
alınma tarihinden itibaren beş (5) yıl süre ile
geçerlidir. Satın alma işleminin kanıtı olarak
orijinal satış makbuzu gerekmektedir. Servis
işlemlerinin garanti kapsamında gerçekleş-
tirilmesi halinde, bu durum cihazın veya ye-
TÜRKÇE 31
ni parçaların garanti süresini uzatmayacak-
tır.
Hangi cihazlar beş (5) yıllık IKEA garantisi
kapsamında değildir?
LAGAN isimli cihaz serileri ve IKEA 'dan 1
Ağustos 2007 tarihinden önce satın alınan
tüm cihazlar.
Servisi kim yapacak?
IKEA servis sağlayıcısı, kendi servis işlemleri
veya yetkili servis partner ağı vasıtasıyla
servis sağlayacaktır.
Bu garanti neleri kapsar?
Bu garanti, IKEA'dan satın alınma tarihin-
den itibaren, cihazın hatalı imalatı veya
malzeme hataları nedeniyle meydana ge-
len arızaları kapsar. Bu garanti sadece ev-
içi kullanım için geçerlidir. İstisnalar, “Bu ga-
rantinin altında neler kapsanmaktadır?”
başlığının altında belirtilmektedir. Cihazın
özel harcama yapılmaksız
ın tamir için erişi-
lebilir durumda olması ve hatanın garanti
kapsamındaki hatalı imalat veya malzeme
hatası ile ilgili olması koşuluyla, garanti sü-
resi içerisinde arızayı gidermek için yapılan
masraflar örn. tamirler, parçalar, işçilik ve
seyahat kapsanacaktır. Bu koşullarda, AB
yönetmelikleri (No. 99/44/EG) ve ilgili yerel
düzenlemeler geçerlidir. Değiştirilen parça-
lar IKEA'nın malı olacaktır.
IKEA sorunu çözmek için ne yapacak?
IKEA tarafından tayin edilen servis sağlayı-
cısı ürünü kontrol edecek ve kendi takdirine
göre, garanti kapsamında olup olmadığına
karar verecektir. Garanti kapsamında ol-
duğuna kanaat getirilmesi halinde, IKEA
servis sağlayıcısı veya yetkili servis partneri
kendi servis işlemleri vasıtasıyla, kendi tak-
dirine göre, özürlü ürünü tamir edecek veya
aynısıyla ya da benzeri bir ürünle değiştire-
cektir.
Bu garantinin altında neler
kapsanmamaktadır?
•Normal yıpranma ve aşınma.
Kasti veya ihmale dayalı hasarlar, çalış-
tırma talimatlarına uyulmaması, yanlış ku-
rulum veya yanlış voltaja bağlantısından
kaynaklanan hasarlar, kimyasal veya
elektro-kimyasal tepkime, pas, korozyon
veya su kaynağında bulunan kireçten
kaynaklanan hasarlar da dahil olmak
üzere fakat bununla sınırlı olmamak kay-
dıyla su hasarları, anormal çevre koşulla-
rının neden olduğu hasarlar.
Aküler ve lambalar dahil olmak üzere
sarf malzemeleri.
Çizikler ve olası renk değişiklikleri de da-
hil olmak üzere, cihazın normal kullanımı-
nı etkilemeyen, fonksiyonel olmayan par-
çalar ve dekoratif parçalar.
Yabancı nesnelerden veya maddelerden
ve temizlik veya filtrelerin kilidinin açılma-
sı, tahliye sistemleri veya sabun çekmece-
lerinden kaynaklanan hasarlar.
Şu parçalardaki hasarlar: Seramik cam,
aksesuarlar, çanak çömlek ve çatal-bıçak
sepetleri, besleme ve tahliye boruları,
contalar, lambalar ve lamba kapakları,
ekranlar, düğmeler, çerçeveler ve çerçeve
parçaları. Bu hasarların üretim hataların-
dan kaynaklandığının ispatlanamaması
halinde.
Teknisyen vizitesi esnasında herhangi bir
hatanın bulunamadığı durumlar.
Tayin edilen servis sağlayıcılarımız ve/
veya yetkili bir servis sözleşmeli partner
tarafından yapılmayan veya orijinal par-
çaların kullanılmadığı tamir işlemleri.
Hatalı veya teknik özelliklere uygun ol-
mayan kurulumun sebep olduğu tamirler.
•Cihazın ev-içi olmayan ortamlarda kulla-
nılması, örn. profesyonel kullanım.
Nakliyeden kaynaklanan hasarlar. Eğer
bir müşteri, ürünü evine veya başka bir
adrese kendisi naklederse, nakliye esna-
sında meydana gelecek hasarlardan
IKEA sorumlu değildir. Ancak ürünü müş
-
terinin teslimat adresine IKEA teslim edi-
yorsa, nakliye esnasında ürünün göreceği
hasarlar bu garanti kapsamında olacak-
tır.
TÜRKÇE 32
•IKEA cihazının ilk kurulum ücreti. Ancak
bir IKEA servis sağlayıcısı veya yetkili ser-
visi, ürünü bu garanti koşulları kapsamın-
da tamir eder veya değiştirirse, servis
sağlayıcı veya yetkili servis tamir edilen
veya değiştirilen cihazı gerekirse yeniden
kuracaktır / monte edecektir.
Bu kısıtlama, kalifiye uzman tarafından, ci-
hazı AB üye ülkelerinin güvenlik spesifikas-
yonlarına adapte etmek için orijinal parça-
lar kullanılarak yapılan hatasız çalışmalar
için geçerli değildir.
Ülke kanunları nasıl işler
IKEA garantisi size ülkeden ülkeye değişiklik
göstermekle birlikte yerel kanuni taleplerin
tümünü kapsayan veya aşan özel kanuni
haklar sağlar.
Geçerlilik alanı
Bir AB üyesi ülkede satın alınan ve başka
bir AB üyesi ülkeye götürülen cihazlar için,
servisler yeni ülkedeki garanti koşulları çer-
çevesinde sağlanacaktır. Servisleri garanti
çerçevesinde yürütme zorunluluğu sadece
aşağıdaki durumlarda mevcuttur:
Cihaz, garanti talebinin yapıldığı ülkenin
teknik spesifikasyonlarına uygunsa ve uy-
gun şekilde kurulmuşsa;
Cihaz, Montaj Talimatlarına ve Kullanıcı
Kılavuzu Güvenlik Bilgilerine uygunsa ve
uygun şekilde kurulmuşsa.
IKEA cihazları için belirlenmiş yetkili
servisler:
Aşağıdaki konularda IKEA yetkili servisini
aramaktan lütfen çekinmeyiniz:
1. Bu garanti altında bir talepte bulunmak
için;
2. IKEA cihazının özel IKEA mutfağına ku-
rulumu hakkında açıklama istemek için.
Servis aşağıdaki konularda açıklama
yapmayacaktır:
genel IKEA mutfak kurulumu,
elektrik bağlantısı (eğer makine fişsiz
ve kablosuz gelmiş ise), su ve gaz
bağlantısı, bu işlemler yetkili servis
mühendisi tarafından yapılmalıdır.
3. Kullanıcı kılavuzunun içerikleri ve IKEA
cihazının spesifikasyonları hakkında is-
tenilen açıklamalar.
Size en iyi teknik desteği sağlayabilmemiz
için, bizi aramadan önce lütfen bu kitap-
çığın Montaj Talimatları ve/veya Kullanıcı
Kılavuzu bölümünü dikkatlice okuyunuz.
Servis ihtiyacı duyduğunuzda bize nasıl
ulaşabilirsiniz
IKEA iletişim noktaları ve ulusal yerel telefon
numaraları için lütfen bu kitapçığın son say-
fasına bakınız.
Önemli Size daha hızlı bir servis
sağlayabilmemiz için, bu kılavuzun sonunda
listelenen özel telefon numaralarını
kullanmanızı önermekteyiz. Daima, teknik
desteğe ihtiyaç duyduğunuz özel cihazın
kitapçığında listelenen numaralara bakınız.
Bizi aramadan önce, teknik desteğe ihtiyaç
duyduğunuz cihazın IKEA ürün numarasının
(8 rakamlı kod) yanınızda olduğundan emin
olunuz.
Önemli SATIŞ MAKBUZUNU SAKLAYINIZ!
Bu sizin satın alma işleminizin kanıtıdır ve
garantinin uygulanması için gereklidir. Mak-
buzda, satın aldığ
ınız her cihazın IKEA ürün
adı ve numarası da (8 rakamlı kod) belirtil-
miş olmalıdır.
Daha fazla yardım istiyor musunuz?
Cihazınızın satış sonrası hizmetleriyle ilgili
olmayan konulardaki diğer sorularınız için,
lütfen size en yakın olan IKEA mağazamızı
arayınız. Bizimle temasa geçmeden önce ci-
hazınızın belgelerini tam olarak okumanızı
öneririz.
TÜRKÇE 33
Country Phone number Call Fee Opening time
België
070 246016
Binnenlandse gesprekskosten 8 tot 20 Weekdagen
Belgique Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
България 0700 10 218 Такса за повикване от страната От 9 до 18 ч в работни дни
Česká republika 246 019721 Cena za místní hovor 8 až 20 v pracovních dnech
Danmark 70 15 09 09 Landstakst
man.-fre. 09.00-20.00
lør. 09.00-16.00
1 søndag pr. måned, normalt første
søndag i måneden
Deutschland 01803-334532
(0,09 € / Min.*) * aus dem Festnetz
der DTAG; Mobilfunkpreise
abweichend
8 bis 20 Werktage
Ελλάδα 211 176 8276 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
España 91 1875537 Tarifa de llamadas nacionales De 8 a 20 en días laborables
France 0170 36 02 05 Tarif des appels nationaux 9 à 21. En semaine
Ireland 0 14845915 National call rate 8 till 20 Weekdays
Ísland 5880503 Innanlandsgjald fyrir síma 9 til 18. Virka daga
Italia 02 00620818
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Κυπρος 22 030 529 Υπεραστική κλήση 8 έως 20 κατά τις εργάσιμες ημέρες
Magyarország 061 998 0549 Belföldi díjszabás Hétköznap 8 és 10 óra között
Nederland
0900 235 45 32
and/or
0900 BEL IKEA
"0,10 EUR/min (niet lokaal)
Incl. BTW"
ma-vr 9.00-21.00
zat 9.00-20.00
zon 9.00-18.00
Norge 815 22052 Takst innland 8 til 20 ukedager
Österreich 0810 300486 zum Ortstarif 8 bis 20 Werktage
Polska 012 297 8787 Stawka wg taryfy krajowej Od 8 do 20 w dni robocze
Portugal 211557985 Chamada Nacional
9 às 21. Dias de Semana
*excepto feriados
România 0212121224 Tarif apel naţional 8 - 20 în zilele lucrătoare
Россия 8 495 6662929
Действующие телефонные
тарифы
с 8 до 20 по рабочим дням
Время московское
Schweiz
031 5500 324
Tarif für Anrufe im Bundesgebiet 8 bis 20 Werktage
Suisse Tarif des appels nationaux 8 à 20. En semaine
Svizzera
Tariffa applicata alle chiamate
nazionali
dalle 8 alle 20 nei giorni feriali
Slovensko (02) 3300 2554 Cena vnútroštátneho hovoru 8 až 20 v pracovných dňoch
Suomi 0207 85 1000 Kotimaan puhelun hinta arkipäivisin 8.00-20.00
Sverige 0775 700 500 lokalsamtal (lokal taxa)
mån-fre 8.30-20.00
lör-sön 9.30-18.00
Türkiye 212 244 0769 Ulusal arama ücreti Hafta içi saat 09:00'dan 18:00'a kadar
Україна 044 586 2078 Міжміськи дзвінки платні 9 - 21 В робочі дні
United Kingdom 020 3347 0044 National call rate 9 till 21. Weekdays
65
/