IKEA DYNAMISK Kullanım kılavuzu

Kategori
Dondurucular
Tip
Kullanım kılavuzu
DYNAMISK
PL
TR
POLSKI 4
TÜRKÇE 31
Spis treści
Informacje dotyczące bezpieczeństwa 4
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 6
Instalacja 7
Opis urządzenia 9
Eksploatacja 10
Codzienna eksploatacja 14
Wskazówki i porady 18
Konserwacja i czyszczenie 20
Rozwiązywanie problemów 22
Dane techniczne 25
OCHRONA ŚRODOWISKA 27
GWARANCJA IKEA 27
Producent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian bez wcześniejszego
powiadomienia.
Informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed instalacją i rozpoczęciem eksploatacji urządzenia należy
uważnie zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia i obrażenia ciała
spowodowane nieprawidłową instalacją i eksploatacją. Należy
zachować instrukcję wraz z urządzeniem do wykorzystania w
przyszłości.
Bezpieczeństwo dzieci i osób o ograniczonych
zdolnościach ruchowych, sensorycznych lub umysłowych
Urządzenie mogą obsługiwać dzieci po ukończeniu ósmego
roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach
fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także
nieposiadające odpowiedniej wiedzy lub doświadczenia,
jeśli będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w
zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i będą
świadome związanych z tym zagrożeń.
Nie należy pozwalać, aby dzieci bawiły się urządzeniem.
Czyszczeniem i konserwacją nie mogą zajmować się dzieci
bez nadzoru dorosłych.
Wszystkie opakowania należy przechowywać poza
zasięgiem dzieci.
POLSKI
4
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie
domowym oraz do podobnych zastosowań, w miejscach, jak:
Gospodarstwa rolne, kuchnie w obiektach sklepowych,
biurowych oraz innych placówkach pracowniczych
Do obsługi przez klientów w hotelach, motelach, obiektach
noclegowych i innych obiektach mieszkalnych
Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w
zabudowie nie mogą być zakryte ani zanieczyszczone.
Nie wolno używać żadnych urządzeń ani środków do
przyspieszania odmrażania urządzenia z wyjątkiem tych,
które zaleca producent.
Należy zachować ostrożność, aby nie uszkodzić układu
chłodniczego.
Do wnętrza urządzenia nie wolno wkładać żadnych
urządzeń elektrycznych za wyjątkiem tych, które zaleca
producent.
Urządzenia nie wolno czyścić wodą pod ciśnieniem ani parą
wodną.
Czyścić urządzenie za pomocą wilgotnej szmatki. Stosować
wyłącznie obojętne detergenty. Nie stosować produktów
ściernych, myjek do szorowania, rozpuszczalników ani
metalowych przedmiotów.
Nie przechowywać w urządzeniu substancji wybuchowych,
np. puszek z aerozolem zawierających łatwopalny gaz
pędny.
Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, ze względów
bezpieczeństwa musi go wymienić producent, autoryzowane
centrum serwisowe lub inna wykwalifikowana osoba.
POLSKI
5
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Urządzenie
może zainstalować wyłącznie
wykwalifikowana osoba.
Usunąć wszystkie elementy opakowania.
Nie instalować ani nie używać
uszkodzonego urządzenia.
Postępować zgodnie z instrukcją
instalacji załączoną do urządzenia.
Zachować ostrożność podczas
przenoszenia urządzenia, ponieważ jest
ono ciężkie. Zawsze używać rękawic
ochronnych.
Wokół urządzenia należy zapewnić
przepływ powietrza.
Odczekać co najmniej 4 godziny przed
podłączeniem urządzenia do zasilania.
Jest to niezbędne, aby olej spłynął z
powrotem do sprężarki.
Nie instalować urządzenia w pobliżu
grzejników, kuchenek, piekarników ani
płyt grzejnych.
Tył urządzenia musi znajdować się przy
ścianie.
Nie instalować urządzenia w miejscu,
gdzie występuje bezpośrednie
nasłonecznienie.
Nie instalować urządzenia w miejscach
wilgotnych lub chłodnych, takich jak
przybudówki, garaże, winiarnie.
Przesuwając urządzenie, należy
podnieść jego przednią krawędź, aby
uniknąć zarysowania podłogi.
Podłączenie do sieci elektrycznej
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie pożarem i
porażeniem prądem
elektrycznym.
Urządzenie musi być uziemione.
Należy upewnić się, że informacje o
podłączeniu elektrycznym podane na
tabliczce znamionowej są zgodne z
parametrami instalacji zasilającej. W
przeciwnym razie należy skontaktować
się z elektrykiem.
Należy używać wyłącznie prawidłowo
zamontowanego gniazda elektrycznego
z uziemieniem.
Nie stosować rozgałęźników ani
przedłużaczy.
Należy zwrócić uwagę, aby nie
uszkodzić elementów elektrycznych (np.
wtyczki, przewodu zasilającego,
sprężarki). Jeśli wystąpi konieczność
wymiany elementów elektrycznych,
należy skontaktować się z
autoryzowanym punktem serwisowym
lub elektrykiem.
Przewód zasilający powinien znajdować
się poniżej wtyczki.
Podłączyć wtyczkę do gniazda
elektrycznego dopiero po zakończeniu
instalacji. Należy zadbać o to, aby w
zainstalowanym urządzeniu wtyczka
przewodu zasilającego była łatwo
dostępna.
Odłączając urządzenie, nie ciągnąć za
przewód zasilający. Zawsze ciągnąć za
wtyczkę.
Przeznaczenie
OSTRZEŻENIE!
Niebezpieczeństwo odniesienia
obrażeń ciała, oparzenia,
porażenia prądem lub pożaru.
Nie zmieniać parametrów technicznych
urządzenia.
Nie umieszczać w urządzeniu innych
urządzeń elektrycznych (np. maszynek
do lodów), chyba, że zostały one
przeznaczone do tego celu przez
producenta.
Należy zachować ostrożność, aby nie
uszkodzić układu chłodniczego. Zawiera
on izobutan (R600a), który jest gazem
POLSKI
6
ziemnym spełniającym wymogi
dotyczące ochrony środowiska. Gaz ten
jest łatwopalny.
W razie uszkodzenia układu
chłodniczego należy zadbać o to, aby w
pomieszczeniu nie było otwartego
płomienia ani źródeł zapłonu.
Przewietrzyć pomieszczenie.
Nie dopuszczać, aby gorące przedmioty
dotykały plastikowych elementów
urządzenia.
Nie wkładać do komory zamrażarki
napojów gazowanych. Zamrażanie
powoduje wzrost ciśnienia w
opakowaniu z napojem.
Nie wolno przechowywać w urządzeniu
łatwopalnych gazów i płynów.
Nie umieszczać w urządzeniu, na nim ani
w jego pobliżu łatwopalnych substancji
ani przedmiotów nasączonych
łatwopalnymi substancjami.
Nie dotykać sprężarki ani skraplacza. Są
one gorące.
Nie wyjmować ani nie dotykać
produktów znajdujących się w komorze
zamrażarki mokrymi lub wilgotnymi
rękoma.
Nie wolno ponownie zamrażać
rozmrożonej żywności.
Należy przestrzegać wskazówek
dotyczących przechowywania mrożonej
żywności, które znajdują się na jej
opakowaniu.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń i uszkodzeniem
urządzenia.
Przed przystąpieniem do konserwacji
należy wyłączyć urządzenie i wyjąć
wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazda elektrycznego.
W układzie chłodniczym urządzenia
znajdują się związki węglowodorowe.
Konserwacją i napełnianiem układu
chłodniczego może zajmować się
wyłącznie wykwalifikowana osoba.
Regularnie sprawdzać odpływ skroplin w
urządzeniu i w razie potrzeby
oczyszczać go. Gdy odpływ zablokuje
się, na dnie urządzenia zbiera się woda.
Utylizacja
OSTRZEŻENIE! Występuje
zagrożenie odniesieniem
obrażeń ciała lub uduszeniem.
Odłączyć urządzenie od źródła
zasilania.
Odciąć i wyrzucić przewód zasilający.
Wymontować drzwi, aby uniemożliwić
zamknięcie się dziecka lub zwierzęcia
wewnątrz urządzenia.
Czynnik w układzie chłodniczym i
materiały izolacyjne zastosowane w tym
urządzeniu nie stanowią zagrożenia dla
warstwy ozonowej.
Pianka izolacyjna zawiera łatwopalny
gaz. Aby uzyskać informacje dotyczące
prawidłowej utylizacji urządzenia,
należy skontaktować się z lokalnymi
władzami.
Należy uważać, aby nie uszkodzić
układu chłodniczego w pobliżu
wymiennika ciepła.
Instalacja
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ustawianie
Urządzenie należy zainstalować w suchym,
dobrze wietrzonym pomieszczeniu, w
POLSKI 7
którym temperatura otoczenia będzie
odpowiadać klasie klimatycznej wskazanej
na tabliczce znamionowej urządzenia:
Klasa kli-
matyczna
Temperatura otoczenia
SN od +10°C do +32°C
N od +16°C do +32°C
ST od +16°C do +38°C
T +16°C do +43°C
Niektóre modele urządzeń mogą
działać nieprawidłowo w
temperaturze spoza podanego
zakresu. Prawidłowe działanie
jest gwarantowane tylko w
podanym zakresie temperatury.
W razie wątpliwości dotyczących
miejsca instalacji należy
skontaktować się ze sprzedawcą,
działem obsługi klienta lub
najbliższym autoryzowanym
centrum serwisowym.
Umiejscowienie
W celu zapewnienia optymalnego
działania, urządzenie należy zainstalować
z dala od źródeł ciepła, takich jak
kaloryfery, bojlery, bezpośrednie promienie
słoneczne itd. Należy zapewnić swobodny
przepływ powietrza z tyłu urządzenia.
Podłączenie do sieci elektrycznej
Przed podłączeniem urządzenia do
gniazdka należy sprawdzić, czy napięcie
oraz częstotliwość na tabliczce
znamionowej odpowiadają napięciu w sieci
domowej.
Urządzenie musi być uziemione. Wtyczka
przewodu zasilającego jest w tym celu
wyposażona w specjalny styk. Jeśli
gniazdko nie ma wyprowadzonego
uziemienia, urządzenie należy podłączyć
do oddzielnego uziemienia zgodnie z
aktualnymi przepisami po konsultacji z
wykwalifikowanym elektrykiem.
Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności w przypadku
nieprzestrzegania podanych zaleceń
bezpieczeństwa.
Urządzenie spełnia wymogi dyrektyw EWG.
Instalacja węglowego filtra powietrza
Węglowy filtr powietrza zawiera węgiel
aktywny pochłaniający nieprzyjemne
zapachy, umożliwiając tym samym
zachowanie smaków i zapachów wszystkich
artykułów żywnościowych bez ryzyka ich
przenikania do innych artykułów.
Filtr węglowy jest dostarczany w woreczku
foliowym w celu wydłużenia jego
żywotności i zachowania odpowiednich
właściwości. Filtr należy umieścić pod
pokrywą przed włączeniem urządzenia.
1. Otworzyć pokrywę.
2. Wyjąć filtr z woreczka foliowego.
3. Wsunąć filtr w prowadnice znajdujące
się pod pokrywą.
4. Zamknąć pokrywę.
POLSKI
8
Z filtrem należy obchodzić się
delikatnie, aby nie uszkodzić
jego powierzchni. Filtr należy
wymieniać co sześć miesięcy.
Opis urządzenia
Widok urządzenia
2 54 7 9
11
1
10
83
6
1
Szuflada na warzywa
2
Komora o niskiej temperaturze
3
Szklane półki
4
Chłodzenie No-frost
5
Półka na butelki
6
Panel sterowania
7
Pojemnik na produkty nabiałowe
8
Półki drzwiowe
9
Półka na butelki
10
Kosze zamrażarki
11
Tabliczka znamionowa
POLSKI 9
Eksploatacja
Panel sterowania
1
567 3 24
1
Wyświetlacz
2
Przycisk Bottle Chill i przycisk ON/OFF
3
Przycisk obniżania temperatury
4
Przycisk podwyższania temperatury
5
Przycisk komory chłodziarki
6
Przycisk komory zamrażarki
7
Przycisk Mode
Można zmienić zdefiniowany dźwięk
przycisków na głośniejszy, jednocześnie
naciskając i przytrzymując przez kilka
sekund przycisk Mode oraz przycisk
obniżania temperatury. Zmianę tę można
cofnąć.
Wyświetlacz
BA EDC F G H I J
KLN M
A) Wskaźnik paskowy
B) Wskaźnik temperatury chłodziarki
C) Tryb WYŁĄCZENIA chłodziarki
D) Tryb Wakacje
E) Tryb Eco Mode chłodziarki
F) Funkcja „Zakupy”
G) Wskaźnik alarmu
H) Funkcja Eco Mode zamrażarki
I) Tryb Fast Freeze
J) Wskaźnik temperatury zamrażarki
K) Czas
L) Funkcja Bottle Chill
POLSKI 10
M) Funkcja podwyższonej wilgotności N) Tryb demonstracyjny
Po dokonaniu wyboru komory
chłodziarki lub zamrażarki
włączy się animacja
Po dokonaniu wyboru
temperatury animacja będzie
migać przez kilka minut.
Włączanie
1. Włożyć wtyczkę przewodu zasilającego
do gniazda elektrycznego.
2. Jeśli wyświetlacz jest wyłączony, należy
nacisnąć przycisk ON/OFF.
3. Jeśli na wyświetlaczu widoczne jest
wskazanie DEMO, urządzenie działa w
trybie demonstracyjnym. Patrz rozdział
„Rozwiązywanie problemów” (tryb
DEMO jest przeznaczony dla
sprzedawców do prezentowania
możliwości urządzenia).
Wskaźniki temperatury wskazują ustawioną
domyślną temperaturę.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać
się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wyłączanie
Nacisnąć symbol ON/OFF i przytrzymać
przez 3 sekundy.
Wyświetlacz wyłączy się.
Aby odłączyć urządzenie od zasilania,
należy wyjąć wtyczkę elektryczną z
gniazda zasilającego.
Wyłączanie chłodziarki
W celu wyłączenia chłodziarki należy
nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund
przycisk komory chłodziarki.
Zostanie wyświetlony wskaźnik chłodziarki
OFF.
Włączanie chłodziarki
Aby włączyć chłodziarkę, należy nacisnąć
przycisk komory chłodziarki.
Wskaźnik chłodziarki OFF wyłączy się.
Aby wybrać ustawienie innej
temperatury, należy zapoznać
się z rozdziałem „Regulacja
temperatury”.
Wskaźnik paskowy
Podczas obsługi wskaźnik paskowy
informuje użytkownika o stanie funkcji
urządzenia. Paski wskazują:
która komora jest wybrana (aktywna),
gdy zakończy się animacja;
wybraną temperaturę na skali;
czy ustawiona temperatura jest wyższa
czy niższa niż poprzednia (animacja
pokazująca wzrost lub spadek
temperatury).
Regulacja temperatury
1. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk regulacji temperatury,
aby ustawić temperaturę.
3. Domyślne ustawienia temperatury: +4°C
dla chłodziarki i -18°C dla zamrażarki.
Urządzenie osiągnie ustawioną
temperaturę w ciągu 24 godzin.
Wskaźniki temperatury wskazują ustawione
temperatury.
W razie awarii zasilania
ustawiona temperatura
pozostaje zapisana w pamięci.
POLSKI 11
Funkcja podwyższonej wilgotności
Gdy wystąpi potrzeba zwiększenia
wilgotności w chłodziarce, zalecane jest
włączenie funkcji podwyższonej wilgotności.
1. W celu włączenia funkcji należy
nacisnąć Mode, aż zostanie
wyświetlony odpowiedni symbol.
Wskaźnik podwyższonej wilgotności
zniknie.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy nacisnąć
Mode w celu wybrania innej funkcji lub
nacisnąć i przytrzymać Mode, aż nie
będzie wyświetlany żaden z symboli
specjalnych.
Eco Mode dla komory chłodziarki i
zamrażarki
Aby zapewnić optymalne warunki
przechowywania żywności, należy wybrać
Eco Mode.
1. Aby włączyć funkcję, należy:
a. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
b. Nacisnąć i przytrzymać Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik temperatury wskaże ustawioną
temperaturę:
dla chłodziarki: +4°C,
dla zamrażarki: -18°C.
2. Aby wyłączyć funkcję, należy:
a. Wybrać komorę chłodziarki lub
zamrażarki.
b. Nacisnąć Mode, aby wybrać inną
funkcję lub nie wybierać żadnej
funkcji.
Funkcja wyłącza się, gdy
zostanie wybrane inne
ustawienie temperatury.
Vacation Mode
Funkcja ta pozwala na pozostawienie
zamkniętej i pustej chłodziarki na dłuższy
czas, na przykład podczas wakacji, nie
dopuszczając do powstawania
nieprzyjemnego zapachu.
Komorę chłodziarki należy
opróżnić na czas włączenia trybu
Wakacje.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Wskaźnik temperatury chłodziarki przez
kilka sekund wskaże ustawioną
temperaturę.
Aby wyłączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Mode w celu
wybrania innej funkcji lub kilkakrotnie
nacisnąć przycisk Mode, aż nie będzie
wyświetlana żadna ze specjalnych ikon.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Shopping Mode
Jeżeli zachodzi potrzeba przechowania
większej ilości ciepłych produktów
spożywczych, np. po dokonaniu zakupów,
zaleca się uruchomienie funkcji Shopping
Mode w celu szybszego schłodzenia tych
produktów bez podwyższenia temperatury
żywności już przechowywanej w
chłodziarce.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę chłodziarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Funkcja Shopping Mode wyłącza się
automatycznie po upływie około 6
godzin.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem:
1. Nacisnąć przycisk Mode w celu
wybrania innej funkcji lub kilkakrotnie
nacisnąć przycisk Mode, aż nie będzie
wyświetlana żadna ze specjalnych ikon.
POLSKI
12
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innego ustawienia temperatury
w chłodziarce.
Tryb Bottle Chill
Tryb Bottle Chill, umożliwiający ustawienie
alarmu dźwiękowego, jest przydatny np. w
przypadku konieczności schładzania przez
określony czas jakiegoś produktu lub
przypomnienia, że w zamrażarce znajdują
się butelki umieszczone tam w celu
szybkiego schłodzenia.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Nacisnąć przycisk Bottle Chill.
Włączy się wskaźnik Bottle Chill.
Minutnik wskaże ustawioną wartość (30
minut).
2. Nacisnąć przycisk obniżania lub
podwyższania temperatury, aby
zmienić ustawienie minutnika w zakresie
od 1 do 90 minut.
Po zakończeniu odliczania wskaźnik Bottle
Chill zacznie migać i zostanie wyemitowany
dźwiękowy sygnał alarmowy:
1. Wyjąć napoje przechowywane w
komorze zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk Bottle Chill, aby
wyłączyć sygnał dźwiękowy i zakończyć
działanie funkcji.
Funkcję można wyłączyć w dowolnej chwili
przed zakończeniem odliczania:
1. Nacisnąć przycisk Bottle Chill.
2. Wskaźnik Bottle Chill zgaśnie.
W dowolnej chwili podczas odliczania
można zmienić ustawiony czas naciskając
przycisk obniżania temperatury oraz
przycisk podwyższania temperatury.
Funkcja Fast Freeze
Tryb Fast Freeze pozwala na szybkie
obniżenie temperatury w zamrażarce, aby
zachować wszystkie wartości odżywcze
produktów.
Aby włączyć funkcję, należy:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk Mode, aż
pojawi się odpowiedni symbol.
Funkcja Fast Freeze wyłącza się
automatycznie po upływie około 52
godzin.
Aby wyłączyć funkcję przed jej
automatycznym wyłączeniem:
1. Wybrać komorę zamrażarki.
2. Nacisnąć przycisk Mode w celu
wybrania innej funkcji lub kilkakrotnie
nacisnąć przycisk Mode, aż nie będzie
wyświetlana żadna ze specjalnych ikon.
Funkcja wyłącza się po wybraniu
innej temperatury zamrażarki.
Alarm wysokiej temperatury
Wzrost temperatury w komorze zamrażarki
(spowodowany na przykład awarią
zasilania lub otwarciem drzwi) jest
sygnalizowany przez:
miganie wskaźników alarmu i
temperatury zamrażarki;
sygnał dźwiękowy.
Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć
dowolny przycisk.
Sygnał dźwiękowy wyłączy się.
Wskaźnik temperatury zamrażarki przez
kilka sekund będzie wskazywał najwyższą
odnotowaną temperaturę. Następnie
powróci do wskazywania ustawionej
temperatury.
Wskaźnik alarmu będzie migał do czasu
przywrócenia normalnych warunków,
następnie wyłączy się.
Alarm otwartych drzwi
Jeśli drzwi urządzenia pozostają otwarte
przez kilka minut, włącza się alarm
dźwiękowy. Alarm otwartych drzwi jest
sygnalizowany przez:
miganie wskaźnika alarmu;
sygnał dźwiękowy.
POLSKI
13
Po przywróceniu normalnych warunków
pracy (zamknięte drzwi) alarm dźwiękowy
wyłącza się. Sygnał dźwiękowy można
również wyłączyć poprzez naciśnięcie
dowolnego przycisku.
Codzienna eksploatacja
Kalendarz zamrażania
3-6
1-2
10-12
3-4
10-12
3-6
10-12
3-6
10-12
3-6
Symbole przedstawiają różne rodzaje
mrożonej żywności.
Liczby wskazują okres przechowywania w
miesiącach odpowiedni dla danego
rodzaju produktów spożywczych. To, czy
zastosowanie ma wyższa czy niższa
wartość wskazanego okresu
przechowywania, zależy od jakości
żywności i stopnia przetworzenia przed
zamrożeniem.
Akcesoria
Pojemnik na jajka
x1
Pojemniki na lód
x1
Wkładki zamrażarki
x2
Wytwarzanie lodu
Urządzenie jest wyposażone w pojemnik
do wytwarzania kostek lodu.
1. Napełnić pojemnik wodą.
2. Włożyć pojemnik do komory zamrażarki
UWAGA! Do wyjmowania
pojemnika z zamrażarki nie
należy używać metalowych
narzędzi.
Wkładki zamrażarki
Zamrażarka jest wyposażona w dwie
wkładki. Ich zadaniem jest wydłużenie
czasu przechowywania żywności na
wypadek awarii zasilania lub usterki
urządzenia.
Węglowy filtr powietrza
Urządzenie jest wyposażone w filtr
węglowy umieszczony za pokrywą na tylnej
ściance osłony kanału wentylacyjnego.
POLSKI
14
Filtr oczyszcza powietrze w komorze
chłodziarki z niepożądanych zapachów,
podnosząc jakość przechowywanej
żywności.
Zamrażanie świeżej żywności
Komora zamrażarki jest przeznaczona do
długotrwałego przechowywania mrożonek,
głęboko zamrożonej żywności oraz do
zamrażania świeżej żywności.
W celu zamrożenia niewielkiej ilości świeżej
żywności nie ma potrzeby zmieniania
bieżącego ustawienia zamrażarki.
W celu zamrożenia świeżej żywności,
należy włączyć funkcję FastFreeze co
najmniej 24 godziny przed umieszczeniem
żywności przeznaczonej do zamrożenia w
komorze zamrażarki.
Umieścić żywność do zamrożenia w dolnej
komorze.
Maksymalną ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin podano na
tabliczce znamionowej znajdującej się
wewnątrz urządzenia.
Proces zamrażania trwa 24 godziny: w tym
czasie nie wolno wkładać kolejnej partii
żywności przeznaczonej do zamrożenia.
Po zakończeniu procesu zamrażania należy
powrócić do żądanej temperatury (patrz
„Funkcja FastFreeze”).
W takim przypadku temperatura
w komorze chłodziarki może
spaść poniżej 0°C. Jeśli tak się
stanie, należy ponownie ustawić
wyższą temperaturę.
Przechowywanie zamrożonej żywności
Przy pierwszym uruchomieniu lub po
pewnym okresie wyłączenia urządzenia
przed umieszczeniem produktów w
komorze urządzenie powinno działać przez
co najmniej 2 godziny z włączona funkcją
FastFreeze.
Szuflady zamrażarki umożliwiają szybkie i
łatwe odszukiwanie potrzebnych
produktów. Przy przechowywaniu
większych porcji żywności należy wyjąć
wszystkie szuflady oprócz najniżej
położonej z nich, która musi pozostawać w
urządzeniu w celu zapewnienia
odpowiedniego obiegu powietrza. Na
wszystkich półkach można umieszczać
produkty żywnościowe wystające na
odległość 15 mm od drzwi.
OSTRZEŻENIE! Jeżeli dojdzie do
przypadkowego rozmrożenia
żywności, np. wskutek awarii
zasilania, lub jeśli urządzenie
było wyłączone przez czas
dłuższy niż podany w tabeli z
danymi technicznymi, w punkcie
„czas utrzymywania temperatury
bez zasilania”, należy szybko
spożyć rozmrożone produkty lub
niezwłocznie poddać je obróbce
termicznej, a następnie
ponownie zamrozić (po
ostudzeniu).
Rozmrażanie
Głęboko zamrożoną żywność lub mrożonki
przed użyciem należy rozmrozić w komorze
chłodziarki lub w temperaturze pokojowej,
zależnie od dostępnego czasu
rozmrażania.
Małe kawałki można gotować w stanie
zamrożonym, od razu po wyjęciu z
zamrażarki. W takim przypadku gotowanie
potrwa dłużej.
POLSKI
15
Rozmieszczanie półek drzwiowych
2
1
Aby umożliwić przechowywanie artykułów
spożywczych w opakowaniach o różnej
wielkości, półki drzwiowe można
umieszczać na różnych wysokościach.
Aby zmienić ustawienie, należy: stopniowo
pociągać półkę do góry aż do jej
poluzowania (1), wyjąć ją naciskając w
kierunku środka (2), a następnie umieścić
półkę w żądanym miejscu.
Zmiana położenia półek
Ściany komory chłodziarki wyposażono w
kilka prowadnic umożliwiających
umieszczenie szklanych półek zgodnie z
aktualnymi potrzebami.
UWAGA! Nie wolno wyjmować
szklanej półki znad szuflady na
warzywa, ponieważ jej obecność
zapewnia odpowiedni obieg
powietrza.
Półka na butelki
Układać butelki (szyjkami do przodu) na
odpowiednio ustawionej półce.
Jeśli półka jest ustawiona
poziomo, można kłaść na niej
wyłącznie zamknięte butelki.
Półkę na butelki można przechylić, aby
umożliwić przechowywanie otwartych
butelek. W tym celu należy pociągnąć
półkę do góry tak, aby można ją było
obrócić do góry i zamocować na wyższym
poziomie.
No-Frost Cooling
Rozwiązanie techniczne No-Frost Cooling
umożliwia szybkie schładzanie żywności i
zapewnia bardziej równomierną
temperaturę w komorze.
To rozwiązanie umożliwia szybkie
schładzanie żywności i zapewnia bardziej
równomierną temperaturę w komorze.
POLSKI
16
Komora o niskiej temperaturze
To rozwiązanie umożliwia szybkie
schładzanie żywności i zapewnia bardziej
równomierną temperaturę w szufladzie.
Komora o niskiej temperaturze może służyć
jako komora Fresh Zone, jeśli włączony jest
tryb FreshZone. W trybie Fresh Zone
temperatura w szufladzie jest znacznie
niższa.
1. Włączyć funkcję Zakupy.
2. Pojawi się wskaźnik Zakupy.
3. Przesunąć pokrywę w górę, jak
pokazano na rysunku.
Po kilku godzinach funkcja wyłącza się
automatycznie. Aby wyłączyć funkcję
wcześniej, należy wykonać opisane wyżej
czynności w odwrotnej kolejności.
Quick Chill napojów
Ta funkcja umożliwia szybkie schładzanie
napojów.
1. Wyjąć lub umieścić wyżej szufladę
komory o niskiej temperaturze, a
następnie umieścić półkę na butelki na
wysokości otworów Quick Chill, jak
pokazano na rysunku.
2. Włączyć funkcję Zakupy.
Pojawi się wskaźnik Zakupy.
3. Przesunąć pokrywę w górę, jak
pokazano na rysunku.
Po kilku godzinach funkcja wyłącza się
automatycznie.
POLSKI
17
Aby ręcznie wyłączyć funkcję, wykonać
powyższe czynności w odwrotnej kolejności.
Szuflada na warzywa
Szuflada nadaje się do przechowywania
owoców i warzyw.
W środku szuflady znajduje się przegródka,
którą można umieścić w różnych
położeniach, aby podzielić szufladę
odpowiednio do potrzeb.
Na spodzie szuflady znajduje się siatka,
która oddziela owoce i warzywa od
wilgoci, która może zbierać się na dnie.
Wszystkie elementy szuflady można wyjąć
w celu wyczyszczenia.
Wyjmowanie koszy z zamrażarki
2
1
Kosze zamrażarki wyposażono w
ograniczniki zapobiegające ich
przypadkowemu wyjęciu lub wypadnięciu.
W celu wyjęcia kosza należy pociągnąć
kosz do siebie (1) i, po całkowitym
wysunięciu, wyjąć go przechylając jego
przednią część do góry (2).
Aby włożyć kosz, należy lekko podnieść
jego przednią część i włożyć do wnętrza
zamrażarki. Po wsunięciu poza ograniczniki
wcisnąć kosz na miejsce.
Wskaźnik temperatury
To urządzenie jest w sprzedaży
we Francji.
Zgodnie z przepisami
obowiązującymi w tym kraju w
dolnej części komory chłodziarki
powinna znajdować się
specjalna naklejka (patrz
rysunek) wskazująca jej
najchłodniejszą strefę.
Wskazówki i porady
Odgłosy normalnej pracy
Podczas pracy urządzenia mogą być
słyszalne następujące odgłosy:
Lekko słyszalny odgłos bulgotania
dochodzący z przewodów chłodniczych,
gdy pompowany jest czynnik chłodniczy.
Odgłos brzęczenia i pulsowania
sprężarki, gdy pompowany jest czynnik
chłodniczy.
Odgłos trzaskania z wnętrza
urządzenia, spowodowany przez
naturalne i niegroźne zjawisko
rozszerzalności cieplnej.
POLSKI 18
Lekko słyszalny odgłos klikania
regulatora temperatury podczas
włączania i wyłączania się sprężarki.
Wskazówki dotyczące oszczędzania
energii
Nie otwierać zbyt często drzwi
urządzenia i nie zostawiać ich
otworzonych dłużej, niż jest to absolutnie
konieczne.
Wskazówki dotyczące przechowywania
świeżej żywności
Aby uzyskać najlepsze efekty:
W chłodziarce nie należy przechowywać
ciepłej żywności ani parujących płynów
Artykuły spożywcze należy przykryć lub
owinąć, szczególnie te, które wydzielają
intensywny zapach
należy zapewnić swobodny przepływ
powietrza wokół artykułów spożywczych
Wskazówki dotyczące przechowywania
Przydatne wskazówki:
Mięso (wszystkie rodzaje): zapakować
do polietylenowych worków i umieścić
na szklanej półce nad pojemnikiem na
warzywa.
Ze względów bezpieczeństwa można je
przechowywać w ten sposób najwyżej
przez jeden lub dwa dni.
Żywność gotowana, potrawy na zimno
itp.: należy je przykryć i umieścić na
dowolnej półce.
Owoce i warzywa: należy je dokładnie
oczyścić i umieścić w przeznaczonych dla
nich szufladach.
Masło i ser: należy je umieszczać w
specjalnych hermetycznych pojemnikach
lub zapakować w folię aluminiową lub
woreczki polietylenowe tak, aby
maksymalnie ograniczyć dostęp
powietrza.
Butelki: powinny mieć założone nakrętki i
być przechowywane na półce na butelki
lub (jeśli występuje) na półce na butelki
w drzwiach.
Bananów, ziemniaków, cebuli i czosnku,
jeśli nie są zapakowane, nie należy
przechowywać w chłodziarce.
Wskazówki dotyczące zamrażania
Aby uzyskać najlepsze wyniki zamrażania,
należy korzystać z poniższych ważnych
wskazówek:
maksymalna ilość żywności, jaką można
zamrozić w ciągu 24 godzin, jest
podana na tabliczce znamionowej;
proces zamrażania trwa 24 godziny. W
tym czasie do zamrażarki nie należy
wkładać kolejnej partii żywności;
należy zamrażać tylko artykuły
spożywcze najwyższej jakości, świeże i
dokładnie oczyszczone;
żywność należy dzielić na małe porcje w
celu przyspieszenia zamrażania i
zwiększenia skuteczności procesu oraz w
celu umożliwienia rozmrażania tylko
potrzebnych ilości;
żywność należy pakować w folię
aluminiową lub polietylenową
zapewniającą hermetyczne zamknięcie;
nie dopuszczać do stykania się świeżej,
nie zamrożonej żywności z zamrożonymi
produktami, aby uniknąć podniesienia
temperatury zamrożonych produktów;
produkty niskotłuszczowe przechowują
się lepiej i przez dłuższy czas, niż te o
dużej zawartości tłuszczu. Sól powoduje
skrócenie okresu przechowywania
żywności;
spożywanie sorbetu bezpośrednio po
wyjęciu z komory zamrażarki może
spowodować odmrożenia skóry;
zaleca się umieszczenie daty
zamrożenia na każdym opakowaniu w
celu kontroli długości okresu
przechowywania.
POLSKI
19
Wskazówki dotyczące przechowywania
zamrożonej żywności
Aby urządzenie pracowało z najlepszą
wydajnością, należy:
Upewnić się, że mrożonki były
odpowiednio przechowywane w sklepie.
Starać się, aby zamrożona żywność była
transportowana ze sklepu do zamrażarki
w jak najkrótszym czasie.
Nie otwierać zbyt często drzwi
zamrażarki i nie zostawiać ich otwartych
dłużej niż jest to absolutnie konieczne.
Po rozmrożeniu żywność szybko traci
świeżość i nie można jej ponownie
zamrażać.
Nie przekraczać okresu
przechowywania podanego przez
producenta żywności.
Konserwacja i czyszczenie
OSTRZEŻENIE! Patrz rozdział
dotyczący bezpieczeństwa.
Ogólne wskazówki
UWAGA! Przed
przeprowadzeniem
jakichkolwiek prac
konserwacyjnych należy
odłączyć urządzenie od
zasilania.
Układ chłodniczy urządzenia
zawiera węglowodory, dlatego
wszelkie prace konserwacyjne i
napełnianie układu powinny być
wykonywane przez
wykwalifikowanych pracowników
serwisu.
Akcesoria oraz części urządzenia
nie nadają się do mycia w
zmywarce.
Czyszczenie wnętrza
W celu usunięcia zapachu nowego
produktu, przed pierwszym uruchomieniem
urządzenia, należy umyć jego wnętrze i
znajdujące się w nim akcesoria letnią wodą
z dodatkiem neutralnego środka
czyszczącego, a następnie dokładnie
osuszyć.
UWAGA! Nie należy stosować
silnych detergentów ani
materiałów ściernych, ponieważ
mogłoby to spowodować
uszkodzenie powierzchni
urządzenia.
Pierwsze włączenie zasilania
UWAGA! Przed włożeniem
wtyczki zasilania do gniazda i
włączeniem urządzenia po raz
pierwszy należy pozostawić je w
pozycji pionowej przez co
najmniej 4 godziny. Ma to na
celu zapewnienie, że
odpowiednia ilość oleju spłynie
do sprężarki. W przeciwnym
wypadku sprężarka lub elementy
elektroniczne mogą ulec
uszkodzeniu.
Okresowe czyszczenie
UWAGA! Nie należy ciągnąć,
przesuwać ani uszkadzać rurek
i/lub przewodów w urządzeniu.
UWAGA! Należy chronić układ
chłodniczy przed uszkodzeniem.
POLSKI 20
1 / 1

IKEA DYNAMISK Kullanım kılavuzu

Kategori
Dondurucular
Tip
Kullanım kılavuzu

Diğer dillerde