Electrolux EN3453AOW Kullanım kılavuzu

Marka
Electrolux
Kategori
dondurucular
Model
EN3453AOW
Tip
Kullanım kılavuzu
EN3453AOX
EN3453AOW
................................................ .............................................
BG ХЛАДИЛНИК-ФРИЗЕР РЪКОВОДСТВО ЗА
УПОТРЕБА
2
PL CHŁODZIARKO-
ZAMRAŻARKA
INSTRUKCJA OBSŁUGI 21
TR BUZDOLABI KULLANMA KILAVUZU 40
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
5. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8. ИНСТАЛИРАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия
професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че
когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.RegisterElectrolux.com
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
2
www.electrolux.com
1.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
От интерес на вашата безопасност и за осигу‐
ряване на правилна употреба, преди да ин‐
сталирате и използвате уреда за пръв път,
прочетете това ръководство за потребителя
внимателно, включително препоръките и
предупрежденията. За да избегнете ненужни
грешки и злополуки, важно е да внимавате
всички хора, които използват уреда, да са на‐
пълно запознати с неговата работа и сред‐
ствата за предпазване. Запазете тези ин‐
струкции и се погрижете те да останат към
уреда, ако той бъде преместен или продаден,
така че всеки, който го използва през целия
му срок на експлоатация, да бъде добре ин‐
формиран за употребата и безопасността на
уреда.
За защита на живота и имуществото си спаз‐
вайте предпазните мерки от инструкциите за
потребителя, тъй като производителят не но‐
си отговорност за повреди, предизвикани по‐
ради неспазването им.
1.1 Безопасност за децата и хората
с намалени способности
Този уред не е предназначен за употреба
от лица (включително деца) с ограничени
физически, сетивни или умствени възмож‐
ности, с недостатъчен опит и познания ос‐
вен ако не се наблюдават или са им даде
ни инструкции за употребата на уреда от
лице, отговорно за тяхната безопасност.
Децата трябва да се надзирават, за да се
гарантира, че няма да си играят с уреда.
Съхранявайте опаковъчните материали да‐
леч от обсега на деца. Съществува опас‐
ност от задушаване.
При изхвърляне на уреда изключете щеп‐
села от контакта, срежете кабела на за‐
хранването (възможно най-близо до уреда)
и демонтирайте вратата, за да предотвра‐
тите удар с електрически ток и евентуално‐
то затваряне на деца в него по време на
игра.
Ако с този уред, който има магнитни уплът‐
нения на вратата, ще замените по-стар
уред с пружинен затвор (ключалка) на вра‐
тата или капака, уверете се, че пружинният
затвор е неизползваем, преди да изхвърли‐
те употребявания уред. Така ще предот‐
вратите смъртна опасност от затварянето
на деца вътре.
1.2 Общи инструкции за
безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не запушвайте вентилационните отвори от
външната или вътрешната част на уреда.
Уредът е предназначен за съхранение на
хранителни продукти и/или напитки при
стандартни домашни условия и други бито‐
ви нужди като:
кухненски зони за персонал в магазини,
офиси и други работни места;
ферми и от клиенти в хотели, мотели и
друг вид жилищно настаняване;
хотели, които предлагат нощувка и за
куска;
кетеринг и подобни приложения за тър‐
говия на дребно.
Не използвайте механични инструменти
или други неестествени средства за уско‐
ряване на процеса на размразяване.
Не използвайте други електрически уреди
(като машини за сладолед) в хладилници и
фризери, освен ако не са одобрени за тази
цел от производителя.
Не повреждайте хладилната верига.
В хладилната верига на уреда се съдържа
изобутан (R600a) - природен газ, който има
високо ниво на съвместимост с околната
среда, но въпреки това е запалим.
По време на транспортиране и инсталира‐
не на уреда внимавайте да не повредите
някой от компонентите на хладилната ве‐
рига.
Ако хладилната верига е повредена:
избягвайте открити пламъци и запали‐
телни източници
проветрете напълно помещението, в
което се намира уредът
Опасно е да се променят спецификациите
или да се видоизменя този продукт по ка‐
къвто и да било начин. Повреда в захран‐
ващия кабел може да предизвика късо съе‐
динение, пожар или електрически удар.
БЪЛГАРСКИ 3
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Всички електрически компоненти (за‐
хранващ кабел, щепсел, компресор)
трябва да се подменят от сертифици‐
ран сервизен представител или ква‐
лифициран сервизен персонал, за да
се предотвратят всякакви опасности.
1.
Захранващият кабел не трябва да се
удължава.
2.
Проверете дали щепселът на захран‐
ващия кабел на гърба на уреда не е
смачкан или повреден. Смачкан или
повреден захранващ щепсел може да
прегрее и да предизвика пожар.
3.
Погрижете се да осигурите достъп до
щепсела на уреда, свързан към за‐
хранващата мрежа.
4.
Не дърпайте захранващия кабел.
5.
Ако контактът на захранването е раз‐
хлабен, не вкарвайте щепсела в него.
Съществува опасност от електрически
удар или пожар.
6.
Не бива да използвате уреда без капа‐
ка на лампата (ако има такъв) за въ‐
трешно осветление.
Този електроуред е тежък. Трябва да се
внимава при преместването му.
Не местете и не докосвайте продукти от
фризерното отделение, ако ръцете ви са
влажни/мокри, тъй като това може да дове‐
де до отлепяне на кожата или т.н. студено
изгаряне.
Избягвайте продължителното излагане на
уреда на пряка слънчева светлина.
Лампите с крушки (ако има такива) в този
уред са специални лампи, създадени само
за употреба в домакински уреди. Не са под
ходящи за осветление на домашни поме‐
щения.
1.3 Всекидневна употреба
Не поставяйте горещи съдове върху пласт‐
масовите части на уреда.
Не съхранявайте запалими газове или теч‐
ности в уреда, тъй като могат да избухнат.
Не поставяйте хранителни продукти ди‐
ректно срещу въздушното отверстие от за‐
дната страна. (Ако уредът работи без за‐
скрежаване)
Замразената храна не трябва да се замра‐
зява отново, след като е била размразена.
Съхранявайте предварително пакетирана
храна в съответствие с инструкциите на
производителя й.
Препоръките за съхранение на производи‐
теля на уреда трябва да се спазват стрикт‐
но. Вижте съответните инструкции.
Не съхранявайте газирани напитки във
фризерното отделение, тъй като създават
налягане върху съда, което може да дове‐
де до неговото пръсване и да причини по
вреда на уреда.
Яденето на сладоледени изделия направо
от уреда може да доведе до "студено изга‐
ряне".
1.4 Грижи и почистване
Преди обслужване изключете уреда и изва
дете щепсела от контакта.
Не почиствайте уреда с метални предмети.
Не използвайте остри предмети за отстра‐
няване на скреж от уреда. Използвайте
пластмасова стъргалка.
Редовно проверявайте канала за оттичане
за вода от обезскрежаване на хладилника.
При необходимост почиствайте канала. Ако
каналът за оттичане се запуши, водата ще
се събере на дъното на уреда.
1.5 Инсталиране
За свързването към електроснабдя‐
ването внимателно следвайте ин‐
струкциите, дадени в съответните
раздели.
Разопаковайте уреда и проверете дали ня‐
ма повреди по него. Не свързвайте уреда,
ако е повреден. Веднага съобщете за въз‐
можни повреди на мястото, откъдето сте го
купили. В такъв случай запазете опаковка‐
та.
Препоръчително е да изчакате поне четири
часа, преди да свържете уреда, за да даде‐
те възможност на маслото да се стече
обратно в компресора.
Трябва да се осигури правилна циркулация
на въздуха около уреда - в противен слу‐
чай той може да прегрее. За да осигурите
достатъчна вентилация, следвайте съо‐
тветните инструкции за монтаж.
Когато е възможно, гърбът на уреда трябва
да е до стена, за да се избегне докосване‐
то или хващането на горещи части (компре‐
4
www.electrolux.com
сор, кондензер) и да се избегнат евентуал‐
ни изгаряния.
Уредът не трябва да се поставя в близост
до радиатори или печки.
Погрижете се щепселът да е достъпен,
след инсталирането на уреда.
Свързвайте само към водоснабдителна
мрежа с питейна вода (ако се предвижда
свързване с водопроводна мрежа).
1.6 Обслужване
Всякакви електротехнически работи, нео‐
бходими за обслужването на този уред,
трябва да се извършват от квалифициран
електротехник или компетентно лице.
Този уред трябва да бъде обслужван от
упълномощен сервизен център и трябва да
бъдат използвани само оригинални резерв‐
ни части.
1.7 Опазване на околната среда
Както хладилната верига, така и изо‐
лационните материали на този уред,
не съдържат никакви газове, които
биха могли да увредят озоновия
слой. Уредът не трябва да се изхвър‐
ля заедно с битовите отпадъци. Изо
лационната пяна съдържа възпламе‐
ними газове: уредът трябва да се из‐
хвърля в съответствие с приложими‐
те нормативни уредби, които може да
получите от местните общински вла‐
сти. Внимавайте да не повредите ох‐
лаждащия блок особено отзад в бли‐
зост до топлообменника. Материали‐
те, използвани в този уред и марки‐
рани със символа
, могат да бъ‐
дат рециклирани.
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
2 64 8 1110
13
1
12
3 975
БЪЛГАРСКИ 5
1
Чекмедже CrispFresh
2
Чекмедже за пресни храни
3
Стъклени рафтове
4
Динамично охлаждане на въздуха
5
Контрол на влажността
6
Поставка за бутилки
7
Командно табло
8
Рафт за масло
9
Рафтове на вратата
10
Половин рафт
11
Рафт за бутилки
12
Фризер кошници
13
Табелка с данни
3. КОМАНДНО ТАБЛО
1
27
6
5
3
4
1
Дисплей
2
Регулатор за температурата
Бутон "Плюс"
3
Регулатор за температурата
Бутон "Минус"
4
Бутон Mode
5
бутон DrinksChill и бутон ON/OFF
6
Бутон за отделението на фризера
7
Бутон за отделението на хладилника
Можете да промените предварително зададе‐
ния звук за бутоните с по-силен, като натисне‐
те заедно бутон Mode и бутон "Минус" за ня‐
колко секунди. Промяната е обратима.
3.1 Смяна на крушката
AC
D
F
L
M
N
B
K
J
E
G
I
H
A)
Демонстрационна функция
B)
Индикатор на температурата на хладил
ника
C)
Функция "Ваканция"
D)
Функция "Хладилник" EcoMode
E)
Функция FreeStore
F)
Функция "Пазаруване"
G)
Функция DrinksChill
H)
Bремe
I)
Индикатор на температурата на фризера
J)
Функция Fast Freeze
K)
Функция "Фризер" Eco Mode
L)
Индикатор за аларми
M)
Функция "Заключване за деца"
N)
Режим "Изключен хладилник"
След избиране на хладилното или
фризерното отделение ще започне
анимацията
След избиране на температурата,
анимацията започва да мига за ня‐
колко минути.
6
www.electrolux.com
3.2 Включване
За да включите уреда, изпълнете следните
стъпки:
1.
Включете щепсела в контакта на захран‐
ващата мрежа.
2.
Натиснете бутона ON/OFF на уреда, ако
дисплеят е изключен.
3.
Ако DEMO се появи на дисплея, уредът е
в демонстрационен режим. Вижте разде‐
ла "Отстраняване на неизправности...".
4.
Индикаторите за температура показват
зададената температура по подразбира‐
не.
За да изберете различна температура, вижте
"Регулиране на температурата".
3.3 Изключване
За да изключите уреда, изпълнете следните
стъпки:
1.
Натиснете бутона ON/OFF на уреда за 3
секунди.
2.
Дисплеят се изключва.
3.
За да изключите уреда от захранването,
извадете щепсела от захранващия кон‐
такт.
3.4 Изключване на хладилника
За да изключите хладилника:
1.
Натиснете бутона на отделението на
фризера за пет секунди.
2.
Появява се индикаторът OFF.
3.5 Включване на хладилника
За да включите хладилника:
1.
Натиснете бутона отделението на фризе‐
ра на фризера.
Индикаторът OFF изгасва.
За да изберете различна температура, вижте
"Регулиране на температурата".
3.6 Регулиране на температурата
Изберете отделението на хладилника или
фризера.
Натиснете бутона за температурата, за да за‐
дадете температура.
Задаване на температура по подразбиране:
•+4°C за хладилника
-18°C за фризера
Индикаторите за температура показват зада‐
дената температура.
Зададената температура трябва да бъде до‐
стигната в рамките на 24 часа.
След спиране на тока зададената
температура остава запаметена.
3.7 EcoMode за хладилника и
фризера
За оптимално съхраняване на храни изберете
EcoMode.
За да активирате функцията:
1.
Изберете отделението на хладилника/
фризера.
2.
Натискайте бутона Mode, докато се поя‐
ви съответната икона.
Индикаторът за температура показва за‐
дадената температура.
–за хладилника: +4°C
за фризера: -18°C
За да деактивирате функцията:
1.
Изберете отделението на хладилника/
фризера.
2.
Натиснете бутон Mode, за изберете друга
функция или натиснете бутон Mode, до
като изчезнат специалните икони.
Функцията се деактивира чрез избор
на друга зададена температура.
3.8 Режим FreeStore
За да активирате функцията:
1.
Натискайте бутона Mode, докато се поя‐
ви съответната икона.
За да деактивирате функцията:
1.
Натиснете бутона Mode, за да изберете
друга функция или нищо.
Ако функцията се активира автома‐
тично, индикаторът FreeStore не се
появява (вижте "Всекидневна употре‐
ба").
Активирането на функцията
FreeStore повишава консумацията на
ел. енергия.
3.9 ShoppingMode
Ако се налага да поставите голямо количе‐
ство топла храна, например след пазаруване,
предлагаме ви да активирате функцията
ShoppingMode , за да изстудите продуктите
по-бързо и да избегнете затоплянето на оста‐
БЪЛГАРСКИ 7
налата храна, която вече се намира в хладил
ника.
За да активирате функцията:
1.
Натискайте бутона Mode, докато се поя‐
ви съответната икона.
Функцията ShoppingMode се изключва авто‐
матично след приблизително 6 часа.
За да изключите функцията преди автоматич‐
ното й изключване:
1.
Натиснете бутон Mode, за изберете друга
функция или натиснете бутон Mode, до
като изчезнат специалните икони.
Функцията се деактивира чрез избор
на друга зададена температура на
хладилника.
3.10 Режим "Ваканция"
Тази функция дава възможност да държите
хладилника затворен и празен по време на
дълга ваканция без да се образува неприятна
миризма.
Отделението на хладилника трябва
да е празно при включена функция
"Ваканция".
За да активирате функцията:
1.
Натискайте бутона Mode, докато се поя‐
ви съответната икона.
Индикаторът за температура на хладил‐
ника показва зададената температура.
За да деактивирате функцията:
1.
Натиснете бутон Mode, за изберете друга
функция или натиснете бутон Mode, до
като изчезнат специалните икони.
Функцията се деактивира чрез избор
на друга зададена температура на
хладилника.
3.11 Режим DrinksChill
Функцията DrinksChill се използва за задаване
на звуков сигнал в предпочитан час, полезна
например когато според рецепта сместа тряб‐
ва да се охлади за определен период от вре‐
ме или когато е необходимо напомняне бу‐
тилките, оставени във фризера за бързо ох‐
лаждане, да не бъдат забравени.
За да активирате функцията:
1.
Натиснете бутона DrinkChill .
Индикаторът DrinksChill се появява.
Таймерът показва зададената стойност
(30 мин).
2.
Натиснете бутона за намаляване на тем‐
пература и бутона за увеличаване на
температурата, за да промените зададе‐
ната стойност на таймера от 1 до 90 ми‐
нути.
3.
Таймерът започва да мига (min).
Когато отброяването приключи, индикаторът
DrinksChill премигва и прозвучава звуков сиг‐
нал:
1.
Отстранете всички напитки от фризерно
то отделение.
2.
Натиснете бутон DrinkChill, за да изклю‐
чите сигнала и да преустановите функ‐
цията.
Можете да деактивирате функцията във всеки
един момент по време на отброяването:
1.
Натиснете бутона DrinkChill .
2.
Индикаторът DrinksChill изгасва.
Можете да промените времето по врем на от‐
брояването и в края, като натиснете бутона за
намаляване на температурата или този за
увеличаването й.
3.12 Режим FastFreeze
За да активирате функцията:
1.
Избор на фризерното отделение.
2.
Натискайте бутона Mode, докато се поя‐
ви съответната икона.
Тази функция спира автоматично след 52 ча‐
са.
За да изключите функцията преди автоматич‐
ното й изключване:
1.
Избор на фризерното отделение.
2.
Натиснете бутон Mode, за изберете друга
функция или натиснете бутон Mode, до
като изчезнат специалните икони.
Функцията се деактивира чрез избор
на друга зададена температура на
фризера.
3.13 Функция “Безопасност за деца"
За да блокирате всякакво възможно действие
чрез бутоните, изберете функцията "Защита
за деца".
За да активирате функцията:
1.
Натискайте бутона Mode, докато се поя‐
ви съответната икона.
2.
Показва се индикаторът "Защита за де‐
ца".
За да деактивирате функцията:
8
www.electrolux.com
1.
Натиснете бутон Mode, за изберете друга
функция или натиснете бутон Mode, до
като изчезнат специалните икони.
3.14 Аларма за висока температура
Увеличаването на температурата във фри‐
зерното отделението (например поради спи‐
ране на тока) се указва от:
мигане на индикаторите за аларма и тем‐
пература на фризера
звукова аларма.
За да нулирате алармата:
1.
Натиснете произволен бутон.
2.
Звуковата аларма се изключва.
3.
Индикаторът за температура на фризера
показва най-високата температура, до‐
стигната за няколко секунди. След това
показва отново зададената температура.
4.
Индикаторът за аларма продължава да
мига, докато не се възобновят нормални‐
те условия.
Когато алармата се възобнови, индикаторът
за аларма изгасва.
3.15 Аларма за отворена врата
Ще прозвучи звукова аларма, ако вратата бъ‐
де оставена отворена за няколко минути. Ус‐
ловията за прозвучаването на аларма за от‐
ворена врата са следните:
премигващ индикатор за аларми
•зумер
Когато се възстановят нормалните условия
(вратата се затвори), алармата спира.
По време на алармата зумерът може да бъде
изключен с натискане на един от бутоните.
4. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
4.1 Съхранение на замразени
храни
При първоначално пускане или след дълъг
период, през който фризерът не е използван,
оставете уреда да работи поне 2 часа, преди
да поставите хранителните продукти в отде‐
лението.
Шкафчетатата във фризета гарантират, че
лесно и бързо да се намерят желаните от Вас
пакети с храна. Ако големи количества храна
следва да се съхраняват, премахнете всички
шкафчета, освен най-долното шкафче, което
трябва да стои на своето място, за да осигу‐
рява добро въздушно циркулиране. На всички
рафтове е възможно да се постави храна,
която да се подава до 15 мм от вратата.
В случай на аварийно размразяване,
например поради спиране на тока,
ако уредът е бил изключен за по-дъл‐
го време, отколкото е посочено в та‐
блицата с техническите специфика‐
ции срещу "Време на повишаване",
замразената храна трябва се консу‐
мира бързо или да се сготви веднага
и след това да се замрази отново
(след охлаждане).
4.2 Размразяване
Дълбоко замразените или замразени храни,
преди да бъдат използвани, могат да се раз‐
мразят в хладилника или при стайна темпера‐
тура, в зависимост от времето, което имате за
тази операция.
Малките парчета могат да се готвят дори все
още замразени, направо от фризера: в такъв
случай готвенето ще отнеме повече време.
4.3 Замразяване на пресни
хранителни продукти
Фризерното отделение е подходящо за за‐
мразяване на пресни хранителни продукти и
дълготрайно съхранение на готови дълбоко
замразени продукти.
За да замразите пресни хранителни продукти,
активирайте функцията Fast Freeze най-малко
24 часа преди поставянето на хранителни
продукти за замразяване във фризерното от‐
деление.
Поставете прясната храна, която трябва да се
замразява, в най-долното отделение.
Максималното количество храна, което може
да се замрази в рамките на 24 часа е указано
на табелката с данни, етикет, поставен във
вътрешността на уреда.
БЪЛГАРСКИ 9
Процесът на замразяване отнема 24 часа:
през този период не добавяйте други храни‐
телни продукти за замразяване.
4.4 DYNAMICAIR
Отделението на хладилника е снабдено с ус‐
тройство, което спомага за бързото изстудя‐
ване на хранителните продукти и по-равно‐
мерна температура в отделението.
Устройството се активира от само себе си, ко‐
гато е необходимо, например за бързо въз‐
становяване на температурата след отваряне
на вратата или при висока околна температу‐
ра.
Позволява, при необходимост, да включите
устройството ръчно (разгледайте функция
"DYNAMICAIR ").
Устройството DYNAMICAIR спира, ко‐
гато вратата се отвори и се включва
веднага след като тя се затвори.
4.5 Подвижни рафтове
Стените на хладилника имат няколко плъзга
ча, така че рафтовете могат да се поставят,
където желаете.
4.6 Поставка за бутилки
Поставете бутилките (с отвора напред) в
предварително поставения рафт.
Ако рафтът е разположен хоризон‐
тално, поставяйте само затворени
бутилки.
Този рафт-поставка за бутилки може да се на‐
кланя, за да побира вече отворени бутилки.
За да се получи този резултат, повдигнете
рафта, така че да може да се завърти нагоре
и да се постави на следващото по-горно ниво.
4.7 Позициониране на рафтовете
на вратата
За да е възможно съхранението на продукти в
опаковки с различна големина, рафтовете на
вратата могат да се поставят на различна ви‐
сочина.
За да извършите тези настройки, процедирай‐
те по следния начин:
Постепенно издърпайте рафта по посока на
стрелките, докато не я освободите, а след то‐
ва я поставете в желаната позиция.
Не местете големия долен рафт за
врата, за да осигурите правилна цир‐
кулация на въздуха.
4.8 Контрол на влагата
Когато съхранявате зеленчуци и плодове в
хладилника, добре е да сложите продукта в
шкафа. Хладилникът гарантира, че темпера‐
турата е ниска, следователно намалява отле‐
жаването. В нормални условия, когато чекме‐
джето за зеленчуци не е напълно зареден и
съдържа смесица от зеленчуци и плодове,
10
www.electrolux.com
контролът на влажността трябва да се поста‐
ви на позицията с висока влажност, илюстри‐
рана чрез голяма капка. Това означава, че
горният грил е затворен и че вътре в шкафа
има висока влажност. Това трябва да е стан‐
дартната настройка. Понякога, когато чекме‐
джето е плътно напълнено, съществува риск
продукцията се охлажда по-малко ефективно.
В такива случаи е добре да насочите венти‐
лационните отвори на грила към малката кап‐
ка. Зеленчуците обикновено се охлаждат чрез
изпаряване на вода, а когато вентилационни‐
те отвори са затворени, има риск от натрупва‐
не на капки и локви с вода. Продуктите, които
могат да произведат големи количества
включват марули, гъби, броколи и моркови. В
случаите, когато има смесени ябълки и пло‐
дове, е добра идея да държите вентилацион
ните отвори леко отворени в случай, че има
риск от натрупване на етилен отвътре. Етиле‐
нът е растежен хормон, който се отделя от
някои плодове и зеленчуци, които мога да на‐
ранят някои или да ускорят състаряването на
други.
4.9 Чекмедже FreshZone
FreshZone е подходящо за съхраняване на
пресни хранителни продукти, като риба, месо,
морски дарове, тъй като температурата в него
е по-ниска, отколкото в останалата част на
хладилника.
4.10 Чекмедже CrispFresh
Чекмеджето е подходящо за съхраняване на
плодове и зеленчуци.
4.11 Изваждане на кошници за
замразяване от фризера
Кошниците за замразяване имат ограничител,
за да не могат случайно да бъдат извадени
или да паднат. При изваждане от фризера,
дръпнете кошницата към себе си до упор,
след което я извадете, като наклоните пред‐
ната й част нагоре.
2
1
Когато я поставяте на място, леко повдигнете
предната част на кошницата, за да я вкарате
във фризера. След като преминете крайните
точки, натиснете кошниците обратно на мя‐
сто.
БЪЛГАРСКИ 11
5. ПОЛЕЗНИ ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
5.1 Звуци при нормална работа
Може да чуете леко клокочене и бълбука‐
не, когато хладилният агент се изпомпва
през серпентините или тръбите. Това е
нормално.
Когато компресорът работи, хладилният
агент циркулира, задвижван от помпите, и
можете да чуете свистящ звук и пулсиращ
шум от компресора. Това е нормално.
Топлинното разширение може да предиз‐
вика кратък пукащ шум. Това е нормално, а
не опасно физическо явление. Това е нор‐
мално.
5.2 Съвети за икономии на
електроенергия
Не отваряйте вратата често и не я оставяй‐
те отворена по-дълго от абсолютно необхо‐
димото.
Ако температурата в помещението е висо‐
ка, регулаторът на температурата е на‐
строен на най-високата настройка и ако
уредът е напълно зареден, тогава компре‐
сорът може да работи непрекъснато, пре‐
дизвиквайки образуването на скреж или
лед по изпарителя. Ако това стане, завър‐
тете регулатора на температурата на по-
ниска настройка, за да дадете възможност
да се стартира автоматичното размразява‐
не и така да се реализира икономия на
енергия.
5.3 Съвети за съхраняване в
хладилник на пресни хранителни
продукти
За да постигнете най-добри резултати:
не съхранявайте топли храни или вдигащи
пара течности в хладилника
покривайте или завивайте храната, особе‐
но ако има силна миризма
поставяйте храната така, че въздухът да
може свободно да циркулира около нея
5.4 Съвети за съхраняване в
хладилник
Полезни съвети:
Месо (всякакви видове): завийте в полиетиле‐
нови пликове и поставете на стъкления рафт
над чекмеджетата за зеленчуци.
За да е безопасно, съхранявайте храната по
този начин най-много за един или два дни.
Готвени храни, студени блюда и т.н: трябва
да са покрити и могат да се поставят на всеки
рафт.
Плодове и зеленчуци: трябва да са добре из‐
мити и поставени в специалното предоставе‐
но чекмедже. При контакт лимоновият сок мо‐
же да обезцвети пластмасовите части на хла‐
дилника. Следователно се препоръчва цитру‐
совите плодове да се съхраняват в отделни
контейнери.
Масло и сирене: трябва да се поставят в спе
циални херметично затворени контейнери или
да са завити с алуминиево фолио или в по‐
лиетиленови торбички, за да се предпазят
възможно най-добре от влиянието на възду‐
ха.
Бутилки: трябва да с капачка и да се съхраня‐
ват на рафта за бутилки на вратата.
Банани, картофи, лук и чесън, ако не са паке‐
тирани, не трябва да се съхраняват в хладил‐
ника.
5.5 Съвети за замразяване
Ето няколко важни съвета, с които да ви по‐
могнем да възползвате най-добре от процеса
на замразяване:
максималното количество храна, което мо‐
же да се замрази в рамките на 24 часа. е
посочено на табелката на уреда;
процесът на замразяване отнема 24 часа.
През този период не трябва да се добавя
допълнително храна за замразяване;
замразявайте само висококачествени,
пресни и добре измити хранителни продук‐
ти;
разделяйте храната на малки порции, за да
може да се замрази бързо и напълно и за
да можете да размразявате впоследствие
само нужното ви количество;
обвийте хранителните продукти в алуми‐
ниево фолио или в полиетиленови торбич‐
ки и проверете дали торбичките са вакуу‐
мирани;
не позволявайте прясна, незамразена хра‐
на да се допира до вече замразени храни‐
телни продукти и така ще избегнете пови‐
шаване на температурата им;
12
www.electrolux.com
постните храни се съхраняват по-добре от
мазните; солта намалява периода на съ‐
хранение на продуктите;
има вероятност ледените кубчета, ако се
консумират веднага след изваждането им
от фризерното отделение, да причинят
"студено изгаряне" на кожата;
препоръчително е да отбележите датата на
замразяване върху всяка опаковка, така че
по-късно да можете да проверявате етике‐
та за времето на съхранение;
5.6 Съвети за съхранение на
замразени храни
Кошниците във фризера гарантират, че е лес‐
но и бързо да се намерят желаните от Вас па‐
кети с храна. Ако са съхранени големи коли‐
чества храна, премахнете всички чекмеджета
без най-долната кошница, която трябва да
стои на мястото си, за да осигурява въздушна
циркулация.
За да постигнете най-добри резултати, трябва
да направите следното:
проверете дали фабрично замразените
хранителни продукти са правилно съхраня‐
вани в магазина;
постарайте се замразените хранителни
продукти да бъдат пренесени от магазина
до фризера за възможно най-късо време;
не отваряйте вратата често и не я оставяй‐
те отворена по-дълго от абсолютно необхо‐
димото;
веднъж размразена, храната се разваля
бързо и не може да бъде замразявана по‐
вторно;
не превишавайте срока на съхранение, по‐
сочен от производителя на хранителния
продукт.
6. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
6.1 Почистване на вътрешността
Преди да използвате уреда за първи път, по‐
чистете вътрешността и всички вътрешни
принадлежности с хладка сапунена вода (неу‐
трален сапун), за да отстраните типичната за
новите изделия миризма, а след това подсу‐
шете напълно.
Не използвайте миялни препарати
или абразивни прахове, тъй като това
ще повреди покритието.
ВНИМАНИЕ!
Изключете уреда от контакта преди
извършването на каквито и да било
операция по поддръжката.
Този уред съдържа въглеводороди в
охлаждащия блок; следователно под‐
дръжката и презареждането трябва
да се извършват от упълномощени
техници.
6.2 Процедура за почистване на
дозатора за вода
Оборудването трябва да се почиства редов‐
но:
почиствайте вътрешността и принадлежно‐
стите с хладка вода и малко неутрален са‐
пун.
редовно проверявайте уплътненията на
вратата и ги забърсвайте, за да сте сигур‐
ни, че са чисти и без замърсявания.
изплакнете и подсушете напълно.
Не дърпайте, не премествайте и не
повреждайте тръбите и/или кабелите
в корпуса.
Никога не използвайте миялни препа
рати, абразивни прахове, силно пар‐
фюмирани почистващи продукти или
восъчни препарати за полиране, тъй
като могат да повредят повърхността
и да оставят силна миризма.
Изчистете кондензера (черната решетка) и
компресора в задната част на уреда с четка.
Тази операция ще подобри работата на уреда
и ще реализира икономия на енергия.
Внимавайте да не повредите охлаж‐
дащата система.
Много почистващи препарати за кухненски по‐
върхности съдържат химикали, които могат
да въздействат агресивно или да повредят
пластмасите, използвани в уреда. По тази
причина е препоръчително външната част на
БЪЛГАРСКИ 13
уреда да се почиства само с топла вода, към
която е добавен малко миялен препарат.
След почистване свържете отново уреда към
захранващата мрежа.
6.3 Размразяване на хладилника
При нормално използване скрежът се отстра‐
нява автоматично от изпарителя в хладилно
то отделение при всяко спиране на компресо‐
ра на електромотора. Водата от размразява‐
нето се оттича по улей и се събира в специа‐
лен контейнер, разположен в задната част на
уреда, над електромотора на компресора, от‐
където се изпарява.
Важно е периодично да почиствате отвора за
оттичане на размразената вода в средата на
хладилното отделение, за да предотвратите
преливане на водата и отцеждането й върху
храната вътре.
Използвайте специалното приспособление за
почистване, което ще намерите в отвора за
отцеждане.
6.4 Размразяване на фризера
Известно количество скреж винаги ще се на‐
трупва по рафтовете на фризера и около гор‐
ното отделение.
Обезскрежавайте фризера, когато пластът
скреж достигне дебелина 3-5 мм.
За да отстраните леда следвайте следните
инструкции:
изтеглете щепсела от стенния контакт, или
изключете уреда
извадете всички съхранявани храни, опако‐
вайте ги в няколко пласта вестник и ги по‐
ставете на хладно място
извадете чекмеджетата от фризера
поставете изолационен материал около
чекмеджетата, например одеяла или вест‐
ници.
Обезскрежаването може да се ускори, ако по‐
ставите съдове с гореща вода (но не кипяща)
вътре във фризера
Раздвижете канала за оттичане от мястото
й, натиснете го, както е показано на фигу‐
рата, и го поставете на място в долното
чекмедже на фризера, където да може да
се събира водата.
внимателно изстържете леда, когато започ‐
не да се топи. Използвайте дървена или
пластмасова стъргалка
след като ледът се разтопи, почистете и из‐
бършете до сухо корпуса, а после върнете
канала за оттичане на място.
включете уреда и върнете на място замра‐
зените храни.
Препоръчва се уредът да работи в продълже‐
ние на няколко часа при най-висока позиция
на термостатично регулиране, така че той да
може да достигне необходимата температура
за съхранение, колкото е възможно по-бързо.
Никога не използвайте остри метални
инструменти, за да изстъргвате лед
от евапоратора, тъй като може да го
повредите. Не използвайте машинни
съоръжения или други средства за
ускоряване на процеса на размразя‐
ване, различни от препоръчаните от
производителя. Увеличаването на
температурата на пакетирани замра‐
зени храни, по време на размразява‐
не, може да намали срока им на год‐
ност.
14
www.electrolux.com
7. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Преди отстраняване на неизправно‐
сти изключете щепсела от електриче‐
ския контакт.
Неизправност, която не е описана в
това ръководство, може да се отстра‐
ни само от квалифициран електро‐
техник или компетентно лице.
Налице е известен шум по време на
нормална употреба (компресор, цир‐
кулация на охлаждащия агент).
Проблем Възможна причина Решение
Уредът е шумен. Уредът не е укрепен правил‐
но.
Проверете дали уредът е по‐
ставен стабилно (всичките че‐
тири крачета трябва да опи‐
рат пода).
Компресорът работи не‐
прекъснато.
Регулаторът на температура‐
та може да не е настроен
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Вратата не е добре затворе
на.
Вижте "Затваряне на вратата".
Вратата е отваряна твърде
често.
Не оставяйте вратата отворе‐
на по-дълго от необходимото.
Температурата на продукта е
твърде висока.
Преди съхранение изчакайте
температурата на продуктите
да спадне до температурата в
помещението.
Температурата в помеще‐
нието е твърде висока.
Намалете температурата в по‐
мещението.
Функцията за бързо замразя‐
ване е включена.
Виж "Функция бързо замразя‐
ване"
По задната стена на хла‐
дилника се стича вода.
По време на автоматичното
размразяване се размразява
скрежът по задната стена.
Това е нормално.
В хладилника се стича
вода.
Изходът за вода е запушен. Почистете изхода за вода.
Има продукти, които пречат
на оттичането на водата в
колектора за вода.
Направете така, че продуктите
да не се допират до задната
стена.
По пода тече вода. Изходящият маркуч за топя‐
щата се вода не се оттича в
тавата на изпарителя над
компресора.
Свържете изходящия маркуч
за топящата се вода към тава‐
та на изпарителя.
Има твърде много скреж
и лед.
Продуктите не са увити пра‐
вилно.
Увийте продуктите по-добре.
Вратата не е добре затворе
на.
Вижте "Затваряне на вратата".
БЪЛГАРСКИ 15
Проблем Възможна причина Решение
Регулаторът на температура‐
та може да не е настроен
правилно.
Задайте по-висока температу‐
ра.
Температурата в уреда е
твърде висока.
Вратата не е добре затворе
на.
Вижте "Затваряне на вратата".
Температурата на продукта е
твърде висока.
Преди съхранение изчакайте
температурата на продуктите
да спадне до температурата в
помещението.
Прекалено много продукти се
съхраняват едновременно.
Зареждайте по-малко продук‐
ти за едновременно съхране‐
ние.
Температурата в хладил‐
ника е твърде висока.
Няма циркулация на студен
въздух в хладилника.
Уверете се, че има циркула‐
ция на студен въздух в уреда.
Температурата в отделе‐
нието на фризера е
твърде висока.
Продуктите са твърде близо
един до друг.
Съхранявайте продуктите та‐
ка, че да има циркулация на
студен въздух.
Уредът не работи. Уредът е изключен. Включете уреда.
Щепселът не е поставен пра‐
вилно в контакта.
Включете правилно щепсела в
захранващия контакт.
Към уреда няма захранване.
Няма напрежение в захран‐
ващия контакт.
Включете друг електроуред в
контакта. Обърнете се към
квалифициран електротехник.
Лампичката не свети. Лампичката е в режим на из‐
чакване.
Затворете и отворете вратата.
"ДЕМО" се появява на
дисплея.
Уредът е в демонстрационен
режим.
Задръжте натиснат бутона за
режим за около 10 сек., докато
чуете дълъг звуков сигнал и
дисплея се изключи за кратко:
уредът започва да работи
нормално.
Звънецът се задейства.
Дисплеят е червен.
Вратата не е добре затворе
на.
Разгледайте "Аларма за отво‐
рена врата".
Дисплеят за температу‐
ра показва горен или до‐
лен квадрат.
Възникнала е грешка при из‐
мерване на температурата.
Обадете се на своя сервизен
представител (охлаждащата
система ще продължи да ох‐
лажда продуктите, но темпе‐
ратурата няма да може да се
регулира).
Ако съветите не доведат до резултат, обърне‐
те се към най-близкия упълномощен сервиз.
7.1 Смяна на крушката
Уредът е снабден с интериорна светодиодна
лампичка с дълъг живот.
Само сервизен персонал може да подменя
осветителното тяло. Свържете се със сервиз‐
ния център.
7.2 Затваряне на вратата
1.
Почистете уплътненията на вратичката.
16
www.electrolux.com
2.
При необходимост регулирайте вратата.
Вижте "Инсталиране".
3.
Ако е необходимо, сменете дефектните
уплътнения. Свържете се със сервизния
център.
8. ИНСТАЛИРАНЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди да инсталирате уреда,проче‐
тете внимателно "Информация за
безопасност" за своя собствена безо‐
пасност и за правилната работа на
уреда.
8.1 Разполагане
Монтирайте този уред на място, където тем‐
пературата в помещението отговаря на кли‐
матичния клас, посочен на табелката с данни
на уреда:
Клима‐
тичен
клас
Стайната температура
SN +10°C до + 32°C
N +16°C до + 32°C
ST +16°C до + 38°C
Т +16°C до + 43°C
8.2 Местоположение
Уредът трябва да се инсталира достатъчно
далеч от източници на топлина като радиато‐
ри, бойлери, пряка слънчева светлина и др.
Погрижете се да има циркулация на студен
въздух по вътрешната задна стена. За да се
осигури най-ефективна работа, когато уредът
е разположен под висящ кухненски шкаф, ми‐
нималното разстояние между горната му част
и стенния шкаф трябва да бъде най-малко
100 мм. В идеалния случай уредът не трябва
да се поставя под висящи кухненски шкафо‐
ве. Точното нивелиране се осигурява чрез ед‐
но или повече регулируеми крачета в основа‐
та на уреда.
A
B
100 mm
min
20 mm
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Трябва да можете да изключвате
уреда от мрежовото захранване; за‐
това след инсталирането щепселът
трябва да е леснодостъпен.
8.3 Задни дистанционни втулки
Двата раздалечителя се намират в плика с
документация.
Изпълнете тези стъпки за монтиране на раз‐
далечителите:
1.
Освободете винта.
2.
Поставете раздалечителя под винта.
3.
Завъртете раздалечителя надясно.
4.
Отново затегнете винтовете.
2
4
3
1
БЪЛГАРСКИ 17
8.4 Нивелиране
При разполагането на уреда трябва да подси‐
гурите нивелирането му. Това може да се по‐
стигне с две регулируеми крачета отпред на
дъното.
8.5 Свързване в електрическата
мрежа
Преди включване към електрозахранващата
мрежа проверете дали напрежението и често‐
тата на табелката с данни отговарят на тези
от домашната ви електрозахранваща мрежа.
Уредът трябва да е заземен. За целта щепсе‐
лът на захранващият кабел има специален
контакт. Ако домашният контакт на електро
захранването не е заземен, свържете уреда
към отделен заземяващ кабел в съответствие
с действащите нормативни разпоредби след
консултация с квалифициран техник.
Производителят не носи отговорност, ако го‐
репосочените мерки за безопасност не са
спазени.
Уредът съответства на директивите на ЕИО.
8.6 Обръщане на вратата
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Преди извършването на каквито и да
било операции, извадете щепсела от
контакта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че уредът е електрозах‐
ранен.
Препоръчително е да извършите
следващите операции заедно с друго
лице, което да държи здраво вратите
на уреда по време на работа.
Свалете капачето на горната панта с от‐
вертка.
Отворете вратичката и свалете капачката
на врата.
Свалете горните предни капачета от двете
страни. (1)
Изключете конектора на кабела за дисплея.
(2)
Развийте пантите и свалете вратичката.
2
1
Извадете жаките от средната хоризонтална
греда.
Свалете капачката с помощта на инстру‐
мент. (A).
Развийте опорния щифт на долната панта
(В) и втулката (С) и ги поставете на от
срещната страна.
Поставете отново капака (А) на отсрещната
страна.
Поставете вратата на долната панта.
E
F
A
B
DC
Извадете кабела от капачката на вратичка‐
та и го поставете на горната панта.
Затегнете отново пантата.
18
www.electrolux.com
Свържете кабела със свързващата част на
предния панел.
Свалете горните предни капачета от двете
страни (2)
1
2
Поставете кабела на дисплея, който по на
стоящем е изключен в държача за кабела в
капачката на вратичката, а след това сло‐
жете обратно капачката.
Извадете филтрите (В). Свалете щифтове‐
те на капачетата (А).
Развинтете дръжките (С) и ги закрепете на
отсрещната страна. Поставете горната
дръжка върху долната вратичка и долната
дръжка върху горната вратичка
Поставете отново щифтовете на капачета‐
та (А) на отсрещната страна.
A
A
C
C
B
B
Направете финална проверка, за да се
уверите, че:
Всички винтове са затегнати.
Магнитното уплътнение прилепва към рам‐
ката.
Вратата се отваря и затваря правилно.
Ако стайната температура е ниска (напр. през
зимата), уплътнението може да не прилепва
идеално към рамката. В такъв случай, след
време ще се получи естествено прилягане на
уплътнението.
Ако не желаете да извършите горните опера‐
ции, обърнете се към най-близкия център за
следпродажбено обслужване. Специалист от
центъра за следпродажбено обслужван ще
извърши обръщането на вратата за ваша
сметка.
БЪЛГАРСКИ 19
9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери на отвора за вгра‐
ждане
Височина 1859 мм
Ширина 595 мм
Дълбочина 658 мм
Време на повишаване 18 ч
Напрежение 230 - 240 V
Честота 50 Hz
Техническите данни се намират на табелката
с данни в лявата вътрешна страна на уреда и
на етикета за енергийна категория.
10. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и електронни
уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа
, заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
20
www.electrolux.com
/