Philips HP8600/60 Kullanım kılavuzu

Kategori
Saç şekillendiriciler
Tip
Kullanım kılavuzu
Nota: non tirare l’arricciacapelli quando si rilascia la ciocca per evitare
che il ricciolo si appiattisca.
11 Per arricciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 7 a 10.
Dopo l’uso:
1 Spegnere l’apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una supercie termoresistente no a quando non è
completamente freddo.
3 Pulire l’apparecchio e le pinze per arricciare i capelli con un panno
umido.
4 Riporlo in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. Può anche essere
appeso all’apposito gancio ( ) o riposto nella custodia in dotazione.
3 Garanzia e assistenza
Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un
accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips
all’indirizzo www.philips.com oppure contattare il Centro Assistenza
Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell’opuscolo
della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di
assistenza clienti, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.
Nederlands
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw
product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen
maken van de door Philips geboden ondersteuning.
1 Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat
gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te
kunnen raadplegen.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na
gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar
opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in
de buurt van een bad, douche, wastafel of ander
waterhoudend object.
Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door
Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen
met vergelijkbare kwalicaties om gevaar te voorkomen.
Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar
en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of
geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht
of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het
apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen
mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen
niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het
apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven
in deze gebruiksaanwijzing.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is
aangesloten op het stopcontact.
Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten
of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke
accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder
heet zijn. Houd het handvat alleen vast als andere onderdelen heet
zijn en vermijd contact met de huid.
Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige,
stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete staaf nooit in contact
komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.
Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van
het apparaat.
Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en
materialen als het is ingeschakeld.
Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of
kleding).
Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet
met natte handen.
Houd de staaf schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals
mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie
met stylingproducten.
De staaf heeft een keramische laag. Deze laag kan in de loop der tijd
langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties
van het apparaat.
De staaf van het apparaat kan verkleuringen vertonen bij gebruik met
gekleurd haar. Raadpleeg voor gebruik met kunsthaar de distributeur.
Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd
servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een
onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie
voor de gebruiker.
Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische
schokken te voorkomen.
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit apparaat voldoet aan alle richtlijnen met betrekking tot
elektromagnetische velden (EMV). Mits het apparaat op de juiste wijze
en volgens de instructies in deze gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, is
het veilig te gebruiken volgens het nu beschikbare wetenschappelijke
bewijs.
Milieu
Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige
materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycled en
hergebruikt.
als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes
ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2012/19/EU.
Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische
producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.
Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in
acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als
u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen
voor het milieu en de volksgezondheid.
2 Uw haar krullen
1 Plaats het apparaat met de steun ( ) naar buiten op een hittebestendig
oppervlak.
2 Steek de stekker in een stopcontact.
3 Zet de aan-uitschakelaar ( ) op om het apparaat in te schakelen.
» Het aan-lampje ( ) gaat branden.
Zet de aan-uitschakelaar op als u het apparaat wilt uitschakelen.
4 Laat het apparaat ten minste 60 seconden opwarmen.
» Zodra de krultang is opgewarmd, verandert de temperatuurstip
( ) op de staaf van lila (koude staaf) naar roze (hete staaf).
5 Kam uw haar en verdeel uw haar in kleine lokken.
6 Plaats de steun naar achteren.
7 Druk op de hendel ( ) en plaats een haarlok tussen de staaf ( ) en
de klem ( ).
8 Laat de hendel los en schuif de staaf naar het uiteinde van de lok.
9 Houd het koele uiteinde ( ) en de hendel ( ) van de krultang vast
en draai vervolgens de haarlok van de punt tot de wortel om de
staaf heen.
10 Houd de krultang maximaal 10 seconden in die positie en rol de lok
vervolgens af tot u de klem weer met de hendel kunt openen.
Opmerking: trek niet aan de krultang wanneer u een lok afrolt,
anders trekt u de krul weer recht.
11 Herhaal stap 7 t/m 10 om de rest van het haar te krullen.
Na gebruik:
Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être remplacé
par Philips, par un Centre Service Agréé Philips ou par un technicien
qualié an d’éviter tout accident.
Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou
plus, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou
intellectuelles sont réduites ou des personnes manquant d’expérience
et de connaissances, à condition que ces enfants ou personnes
soient sous surveillance ou qu’ils aient reçu des instructions quant à
l’utilisation sécurisée de l’appareil et qu’ils aient pris connaissance des
dangers encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le
nettoyage et l’entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants
sans surveillance.
Avant de brancher l’appareil, assurez-vous que la tension indiquée sur
l’appareil correspond bien à la tension secteur locale.
N’utilisez pas l’appareil dans un autre but que celui qui est indiqué
dans ce manuel.
Lorsque l’appareil est sous tension, ne le laissez jamais sans
surveillance.
N’utilisez jamais d’accessoires ou de pièces d’un autre fabricant ou
n’ayant pas été spéciquement recommandés par Philips. L’utilisation
de ce type d’accessoires ou de pièces entraîne l’annulation de la
garantie.
N’enroulez pas le cordon d’alimentation autour de l’appareil.
Attendez que l’appareil ait refroidi avant de le ranger.
Cet appareil peut être extrêmement chaud ; soyez particulièrement
vigilant(e) lors de son utilisation. Tenez uniquement la poignée car les
autres parties sont chaudes et évitez tout contact avec la peau.
Placez toujours l’appareil sur son support sur une surface plane et
stable résistant à la chaleur. Le corps chaud ne doit jamais être en
contact avec la surface ou d’autres matériaux inammables.
Veillez à ce que le cordon d’alimentation ne soit pas en contact avec
les parties chaudes de l’appareil.
Ne laissez pas l’appareil à proximité d’objets et matériaux
inammables lorsqu’il est allumé.
Ne couvrez jamais l’appareil (par exemple d’une serviette ou d’un
vêtement) lorsqu’il est chaud.
Utilisez l’appareil uniquement sur cheveux secs. N’utilisez pas l’appareil
si vous avez les mains mouillées.
Le corps de l’appareil doit être propre et ne doit comporter aucune
trace de poussières, ni de produits coiffants du type mousse, spray
ou gel. N’utilisez jamais l’appareil avec des produits coiffants.
Le corps de l’appareil présente un revêtement en céramique. Ce
revêtement peut présenter une usure normale au l du temps. Ce
phénomène n’affecte toutefois pas les performances de l’appareil.
Si vous utilisez l’appareil sur cheveux colorés, il est possible que le
corps se tache. Avant d’utiliser l’appareil sur des cheveux articiels,
consultez toujours leur distributeur.
Conez toujours l’appareil à un Centre Service Agréé Philips pour
vérication ou réparation. Toute réparation par une personne non
qualiée peut s’avérer dangereuse pour l’utilisateur.
N’insérez aucun objet métallique dans les ouvertures au risque de
vous électrocuter.
Champs électromagnétiques (CEM)
Cet appareil est conforme à toutes les normes relatives aux champs
électromagnétiques (CEM). Il répond aux règles de sécurité établies
sur la base des connaissances scientifiques actuelles s’il est manipulé
correctement et conformément aux instructions de ce manuel
d’utilisation.
Environnement
Cet appareil a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des
composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.
Le symbole de poubelle barrée sur un produit indique que ce
dernier est conforme à la directive européenne 2002/96/EC.
Veuillez vous renseigner sur votre système local de gestion des déchets
d’équipements électriques et électroniques.
Respectez la réglementation locale et ne jetez pas vos anciens appareils
avec les ordures ménagères. La mise au rebut correcte de l’ancien
produit permet de préserver l’environnement et la santé.
2 Bouclez vos cheveux
1 Placez l’appareil, support vers l’extérieur ( ), sur une surface résistante
à la chaleur.
2 Branchez la che sur la prise d’alimentation.
3 Réglez le bouton marche/arrêt ( ) sur pour mettre l’appareil sous
tension.
» Le voyant d’alimentation ( ) s’allume.
Pour mettre l’appareil hors tension, réglez le bouton marche/arrêt
sur .
4 Laissez l’appareil chauffer pendant au moins 60 secondes.
» Lorsque le fer à friser a atteint la température demandée, le
voyant d’utilisation ( ) situé sur le corps de l’appareil passe du
violet (corps froid) au rose (corps chaud).
5 Divisez vos cheveux en petites mèches à l’aide d’un peigne.
6 Déplacez le support vers l’arrière.
7 Appuyez sur la manette ( ) et placez une mèche de cheveux entre
le corps ( ) et la pince ( ).
8 Relâchez la manette et faites glisser le corps jusqu’à la pointe des
cheveux.
9 Tenez la pointe refroidie ( ) et le manche ( ) du fer à friser, puis
enroulez la mèche de cheveux autour du corps, des pointes jusqu’aux
racines.
10 Maintenez le fer à friser en position pendant 10 secondes maximum,
puis déroulez la mèche de cheveux jusqu’à ce que vous puissiez de
nouveau ouvrir la pince avec la manette.
Remarque : an de ne pas casser les boucles, ne tirez pas sur le fer à
friser lorsque vous déroulez la mèche.
11 Pour boucler le reste de vos cheveux, répétez les étapes 7 à 10.
Après utilisation :
1 Mettez l’appareil hors tension et débranchez-le.
2 Laissez-le refroidir sur une surface résistante à la chaleur.
3 Nettoyez l’appareil et la pince à boucler à l’aide d’un chiffon humide.
4 Rangez-le dans un endroit sûr et sec, à l’abri de la poussière. Vous
pouvez également accrocher l’appareil par son anneau de suspension
( ) ou le ranger dans la housse fournie.
3 Garantie et service
Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires, par
exemple sur le remplacement d’un accessoire, ou si vous rencontrez
un problème, visitez le site Web de Philips à l’adresse www.philips.com
ou contactez le Service Consommateurs Philips de votre pays (vous
trouverez le numéro de téléphone correspondant sur le dépliant de
garantie internationale). S’il n’y a pas de Centre Service Consommateurs
dans votre pays, adressez-vous à votre revendeur Philips.
Italiano
Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo
vantaggio dall’assistenza fornita da Philips, registrare il proprio prodotto
sul sito: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare
l’apparecchio e conservarlo come riferimento futuro.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di
acqua.
Quando l’apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l’uso
poiché la vicinanza all’acqua rappresenta un rischio
anche quando il sistema è spento.
AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in
prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri
recipienti contenenti acqua.
Dopo l’utilizzo, scollegare sempre l’apparecchio.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da
Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone
qualicate al ne di evitare possibili danni.
Quest’apparecchio può essere usato da bambini di età superiore
agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali
ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che
tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare
l’apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli
associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l’apparecchio.
Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite
da bambini senza la supervisione di un adulto.
Prima di collegare l’apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su
quest’ultimo corrisponda a quella locale.
Non utilizzare l’apparecchio per scopi non descritti nel presente
manuale.
Quando l’apparecchio è collegato all’alimentazione, non lasciarlo mai
incustodito.
Non utilizzare mai accessori o parti di altri produttori oppure
componenti non consigliati in modo specico da Philips. In caso di
utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all’apparecchio.
Lasciare raffreddare l’apparecchio prima di riporlo.
Prestare la massima attenzione durante l’uso dell’apparecchio poiché
potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente
l’apposita impugnatura poiché le altre parti sono calde ed evitare il
contatto con la pelle.
Appoggiare sempre l’apparecchio sull’apposito supporto,
posizionandolo su una supercie piana, stabile e termoresistente. Il
cilindro caldo non deve mai toccare la supercie o altro materiale
inammabile.
Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti
surriscaldate dell’apparecchio.
Tenere l’apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali
inammabili.
Non coprire mai l’apparecchio (ad esempio con un asciugamano o
un indumento) quando è caldo.
Utilizzare l’apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare
l’apparecchio con le mani bagnate.
Assicurarsi che il cilindro sia pulito e privo di polvere e residui di
prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai
l’apparecchio insieme a prodotti modellanti.
Il cilindro dispone di un rivestimento in ceramica. Quest’ultimo
è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non
compromette le prestazioni dell’apparecchio.
Se l’apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, il cilindro potrebbe
macchiarsi. Prima di utilizzarlo su capelli articiali, consultare sempre il
produttore.
Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro
servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non
qualicate potrebbe mettere in serio pericolo l’incolumità dell’utente.
Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti
metallici nelle aperture.
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio è conforme a tutti gli standard relativi ai campi
elettromagnetici (EMF). Se utilizzato in maniera appropriata e secondo
quanto riportato nel manuale di istruzioni, l’apparecchio risulta sicuro in
conformità alle prove scientiche disponibili ad oggi.
Ambiente
Questo prodotto è stato progettato e realizzato con materiali
e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e
riutilizzati.
quando su un prodotto si trova il simbolo del bidone dei riuti
con una croce, significa che tale prodotto è soggetto alla Direttiva
Europea 2012/19/EU.
Informarsi sul sistema di raccolta differenziata in vigore per i prodotti
elettrici ed elettronici.
Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non
gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici. Il corretto
smaltimento dei prodotti usati aiuta a prevenire l’inquinamento
ambientale e possibili danni alla salute.
2 Come arricciare i capelli
1 Tenere l’apparecchio con il supporto ( ) rivolto verso l’esterno su
una supercie resistente al calore.
2 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
3 Impostare l’interruttore on/off ( ) su per accendere l’apparecchio.
» La spia di accensione ( ) si illumina.
Per spegnere l’apparecchio, spostare l’interruttore on/off su .
4 Lasciare riscaldare l’apparecchio per almeno 60 secondi.
» Quando il ferro arricciacapelli ha raggiunto la temperatura
selezionata, la spia che indica che l’apparecchio è pronto all’uso
( ) sul cilindro passa dal colore lilla (cilindro freddo) al rosa
(cilindro rosa).
5 Pettinare i capelli e dividerli in piccole ciocche.
6 Spostare il supporto verso la parte posteriore.
7 Premere la leva ( ) e posizionare una ciocca tra il cilindro ( ) e la
clip ( ).
8 Rilasciare la leva e far scorrere il cilindro sulla punta dei capelli.
9 Tenere la punta fredda ( ) e l’impugnatura ( ) dell’arricciacapelli,
quindi arricciare la ciocca di capelli attorno al cilindro dalla radice alla
punta.
10 Mantenere il ferro arricciacapelli in posizione per max. 10 secondi,
quindi srotolare la ciocca no a che non è possibile aprire nuovamente
la clip con la leva.
1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de krultang met een vochtige doek schoon.
4 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt
het apparaat ook aan het ophangoog ( ) hangen of opbergen in het
bijgeleverde etui.
3 Garantie en service
Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of
als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com)
of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u
vindt het telefoonnummer in het ‘worldwide guarantee’-vouwblad). Als er
geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.
Norsk
Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full
nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på
www.philips.com/welcome.
1 Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare
på den for senere referanse.
ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
Når du bruker apparatet badet, du koble det fra etter bruk.
Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller
andre elementer som inneholder vann.
Koble alltid fra apparatet etter bruk.
Hvis ledningen er ødelagt, den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller
lignende kvalisert personell, slik at man unngår farlige
situasjoner.
Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer
med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får
instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer
sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med
apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
Før du kobler til apparatet, du kontrollere at spenningen som er
angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i
denne veiledningen.
Når apparatet er koblet til strømmen, du aldri la det stå uten
tilsyn.
Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips
ikke spesikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler,
blir garantien ugyldig.
Ikke surr ledningen rundt apparatet.
Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært
varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke
må tas på.
Sett alltid apparatet i stativet en varmebestandig, stabil og jevn
overflate. Den varme sylinderen aldri komme borti overflaten
eller annet brennbart materiale.
Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene av
apparatet.
Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale
når det er slått på.
Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller
klesplagg) når det er varmt.
Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte
hender.
Hold alltid sylinderen ren og fri for støv og friseringsprodukter
som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med
friseringsprodukter.
Sylinderen har et keramisk belegg. Dette belegget kan kanskje slites
sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
Hvis apparatet brukes farget hår, kan sylinderen bli ekkete. Spør
alltid distributøren før du bruker det på kunstig hår.
Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av
Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført
av ukvalifiserte personer, kan skape svært farlige situasjoner for
brukeren.
Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk
støt.
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette apparatet overholder alle standarder som gjelder
elektromagnetiske felt (EMF). Hvis apparatet håndteres riktig og i
samsvar med instruksjonene i denne brukerhåndboken, er det trygt å
bruke det ut fra den kunnskapen vi har per dags dato.
Miljø
Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av
svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.
Når symbolet med søppelbøtten med kryss over følger med
et produkt, betyr det at produktet dekkes av det europeiske direktivet
2012/19/EU.
Finn ut hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter til
gjenvinning i ditt lokalmiljø.
Følg de lokale reglene, og ikke kast gamle produkter sammen med det
vanlige husholdningsavfallet. Hvis du kaster gamle produkter riktig
måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.
2 Krølling av hår
1 Plasser apparatet med støtten ( ) utover på en varmebestandig
overate.
2 Koble støpselet til en stikkontakt.
3 Skyv av/på-bryteren ( ) til for å slå på apparatet.
» På-lampen ( ) lyser.
Hvis du vil slå det av, skyver du av/på-bryteren til .
4 La apparatet varmes opp i minst 60 sekunder.
» Når krølltangen er varmet opp, endrer klar til bruk-indikatoren ( )
på sylinderen farge fra lilla (kald sylinder) til rosa (varm sylinder).
5 Gre håret, og del det i mindre hårlokker.
6 Flytt støtten bakover.
7 Trykk på hendelen ( ), og plasser en hårlokk mellom sylinderen ( )
og klemmen ( ).
8 Slipp spaken, og skyv sylinderen ut til hårtuppene.
9 Hold i den kalde tuppen ( ) og håndtaket ( ) på krølltangen, og
vikle deretter hårlokken rundt sylinderen fra tupp til rot.
10 Hold krølltangen i denne posisjonen i maksimalt 10 sekunder, og vikle
deretter ut hårlokken til du kan åpne klemmen igjen med hendelen.
Merk: Ikke trekk i krølltangen når du vikler opp hårlokken. Da retter
du ut krøllen.
11 Når du skal krølle resten av håret, gjentar du trinn 7 til 10.
Etter bruk:
1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Rengjør apparatet og krølltangen med en fuktig klut.
4 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan også
henge det i hengeløkken ( ), eller oppbevare det i vesken som
følger med.
3 Garanti og service
Hvis du trenger informasjon, f.eks. om uskifting av tilbehør eller hvis
det har oppstått problemer, kan du besøke våre Internett-sider på
www.philips.com eller ta kontakt med Philips’ kundestøtte der du bor
(du nner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen
forbrukerstøtte der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.
Português
Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para tirar
o máximo partido da assistência oferecida pela Philips, registe o seu
produto em: www.philips.com/welcome.
1 Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o
aparelho e guarde-o para consultas futuras.
AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o
da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água
apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras,
chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que
contenham água.
Desligue sempre da corrente após cada utilização.
Se o o estiver danicado, deve ser sempre substituído pela Philips,
por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal
devidamente qualicado para se evitarem situações de perigo.
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou
superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais
ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento,
caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido
alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar
com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem
ser efectuadas por crianças sem supervisão.
Antes de ligar o aparelho, certique-se de que a tensão indicada no
mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste
manual.
Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à
corrente.
Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou
que a Philips não tenha especicamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
Não enrole o o de alimentação à volta do aparelho.
Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois este pode estar
extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras
peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana,
estável e resistente ao calor. O modelador quente nunca deve tocar
na superfície nem outros materiais inamáveis.
Evite que o fio de alimentação entre em contacto com as partes
quentes do aparelho.
Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inamáveis
quando estiver ligado.
Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando
estiver quente.
Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho
com as mãos molhadas.
Mantenha o modelador limpo e sem e produtos de modelação
do cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em
combinação com produtos de modelação do cabelo.
O modelador tem um revestimento em cerâmica. Este revestimento
poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não
afecta o desempenho do aparelho.
Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, o modelador pode
ficar manchado. Antes de o utilizar em cabelo artificial, consulte
sempre o seu distribuidor.
Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado
da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas
por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação
extremamente perigosa para o utilizador.
Não introduza objectos metálicos nas aberturas para evitar choques
eléctricos.
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho cumpre com todas as normas relativas a campos
electromagnéticos (CEM). Se manuseado correctamente e de acordo
com as instruções fornecidas neste manual do utilizador, o aparelho
pode ser utilizado em segurança com base em provas científicas
disponíveis actualmente.
Ambiente
O produto foi concebido e fabricado com materiais e
componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e
reutilizados.
Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por
cima constar de um produto, signica que esse produto está abrangido
pela Directiva Europeia 2012/19/UE.
Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos
eléctricos e electrónicos.
Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os
seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação
correcta do seu antigo produto evita potenciais consequências nocivas
para o ambiente e para a saúde pública.
2 Encaracole o seu cabelo
1 Coloque o aparelho com o suporte ( ) para fora sobre uma
superfície resistente ao calor.
2 Ligue a cha a uma tomada eléctrica.
3 Deslize o interruptor ligar/desligar ( ) para a posição , para ligar o
aparelho.
» O indicador de alimentação ( ) acende.
Para desligar o aparelho, deslize o interruptor ligar/desligar para a
posição .
4 Deixe o aparelho aquecer durante, no mínimo, 60 segundos.
» Quando o modelador atingir a temperatura ideal, o indicador
de pronto a usar ( ) no ferro muda de cor, passando de lilás
(ferro frio) para rosa (ferro quente).
5 Penteie o cabelo e divida-o em pequenas madeixas.
6 Desloque o suporte para trás.
7 Prima o manípulo ( ) e coloque uma madeixa de cabelo entre o
ferro ( ) e a mola ( ).
8 Liberte o manípulo e deslize o ferro até às pontas do cabelo.
9 Segure na ponta fria ( ) e na pega ( ) do modelador e enrole a
madeixa de cabelo à volta do ferro, até à raiz do cabelo.
10 Mantenha o modelador nessa posição durante 10 segundos no
máximo e, em seguida, desenrole a madeixa de cabelo até poder
abrir novamente a mola com o manípulo.
Nota: Não puxe o modelador ao desenrolar a madeixa, pois alisará
o caracol.
11 Para encaracolar o resto do cabelo, repita os passos 7 a 10.
Após a utilização:
1 Desligue o aparelho e retire a cha da tomada eléctrica.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e o modelador de caracóis com um pano húmido.
4 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-
lo pela argola de suspensão ( ) ou colocá-lo dentro da bolsa
resistente ao calor fornecida.
3 Garantia e assistência
Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um
acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com ou contacte o Centro de Atendimento ao Cliente
Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de
garantia mundial). Se não existir um Centro de Atendimento ao Cliente
no seu país, dirija-se a um representante Philips.
Svenska
Gratulerar till din nya produkt och välkommen till Philips! Genom att
registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av
Philips support.
1 Viktigt!
Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och
spara den för framtida bruk.
VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten
efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten
är avstängd.
VARNING: Använd inte apparaten i närheten av
badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller
vatten.
Dra alltid ut nätsladden efter användning.
Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av
Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behöriga personer
för att undvika olyckor.
Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre
och av med olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används länge de övervakas och får instruktioner
angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn
ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska
inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som
anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs
i den här användarhandboken.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar
som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du
använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
Linda inte nätsladden runt apparaten.
Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
Var försiktig när du använder apparaten, eftersom den kan vara
mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma,
och undvik kontakt med huden.
Ställ alltid apparaten i stativet en värmetålig, stabil och plan yta.
Den heta kolven ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.
Undvik att nätsladden kommer i kontakt med apparatens varma
delar.
Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den
är påslagen.
Täck aldrig över apparaten med något (t.ex. en handduk) när den är
varm.
Apparaten får endast användas torrt hår. Använd inte apparaten
med våta händer.
Håll kolven ren och fri från damm och stylingprodukter som hårskum,
hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten tillsammans med
stylingprodukter.
Kolven har en keramisk beläggning. Beläggningen kan nötas bort efter
längre tids användning. Det påverkar dock inte apparatens prestanda.
Om du använder apparaten färgat hår kan det bli fläckar
kolven. Innan du använder apparaten i konstgjort hår bör du rådfråga
hårdistributören.
Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av
Philips för undersökning och reparation. Reparation som görs av en
okvalificerad person kan innebära en ytterst riskfylld situation för
användaren.
För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för
elektriska stötar.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här apparaten uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om apparaten hanteras rätt sätt och enligt instruktionerna
i den här användarhandboken är den säker att använda enligt de
vetenskapliga belägg som nns i dagsläget.
Miljö
Produkten är utvecklad och tillverkad av högkvalitativa material
och komponenter som både kan återvinnas och återanvändas.
När den här symbolen med en överkryssad papperskorg
visas produkten innebär det att produkten omfattas av det
europeiska direktivet 2012/19/EU.
Ta reda var du kan hitta närmaste återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter.
Följ den lokala lagstiftningen och släng inte dina gamla produkter i det
vanliga hushållsavfallet. Genom att kassera dina gamla produkter rätt
sätt kan du bidra till att minska eventuella negativa effekter på miljö och
hälsa.
2 Locka håret
1 Placera apparaten med stödet ( ) utåt på en värmetålig yta.
2 Sätt i kontakten i ett eluttag.
3 Skjut på/av-knappen ( ) till för att slå på apparaten.
» Strömlampan ( ) tänds.
Stäng av genom att skjuta på/av-knappen till .
4 Låt apparaten värmas upp i minst 60 sekunder.
» När locktången värmts upp byter klar-indikatorn ( ) på kolven
färg från lika (kall kolv) till rosa (varm kolv).
5 Kamma håret och dela upp det i små slingor.
6 Flytta bak stödet.
7 Tryck på spaken ( ) och placera en slinga mellan kolven ( ) och
klämman ( ).
8 Släpp spaken och dra kolven till hårets topp.
9 Håll ned tångens kalla topp ( ) och locktångens handtag ( ), och
snurra sedan hårlocken runt kolven från topp till rot.
10 Håll locktången i läget i högst 10 sekunder och snurra sedan ut
hårslingan tills du återigen kan öppna klämman med spaken.
Obs! Dra inte i locktången när du snurrar ut slingan. Då rätas locken ut.
11 Upprepa steg 7 till 10 för att locka resten av håret.
Efter användning:
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Rengör apparaten och locktången med en fuktig trasa.
4 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ) eller förvara den i det medföljande
fodralet.
3 Garanti och service
Om du behöver information, t.ex. om utbyte av ett tillbehör, eller
har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com
eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret nns i
garantibroschyren). Om det inte nns någon kundtjänst i ditt land kan
du vända dig till din lokala Philips-återförsäljare.
Türkçe
Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips’e hoş geldiniz! Philips tarafından
verilen destekten tam olarak yararlanabilmek için www.philips.com/welcome
adresinden ürün kaydınızı yaptırın.
1 Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha
sonra yeniden başvurmak için saklayın.
UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından,
cihazı banyoda kullandıktan sonra şini prizden çekin.
UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu
başka kapların yakınında çalıştırmayın.
Kullanımdan sonra cihazın şini mutlaka çekin.
Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve ziksel, motor ya da zihinsel
becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin
bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve
olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla
oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen
çocuklarca yapılmamalıdır.
Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin
yerel şebeke gerilimiyle ayını olduğundan emin olun.
Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
Cihaz güce bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye
edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar
veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
Elektrik kablosunu cihazın etrafına sarmayın.
Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
Cihaz aşırı derecede sıcak olduğundan, kullanırken çok dikkatli olun.
Diğer parçalar sıcak olduğundan sadece sapından tutun ve ciltle
temasını engelleyin.
Cihazı mutlaka ısıya dayanıklı, düz bir yüzey üzerinde standına
yerleştirin. Sıcak bigudi kesinlikle yüzeyle veya diğer alev alabilir
malzemelerle temas etmemelidir.
Elektrik kablosunun cihazın ısınan bölümlerine değmesini önleyin.
Cihazı çalışırken yanıcı maddelerden uzak tutun.
Cihaz sıcakken üzerini havlu veya bez gibi kumaşlarla örtmeyin.
Cihazı sadece kuru saçta kullanın. Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.
Bigudiyi temiz tutun ve içine tozun ve krem, sprey, jöle gibi saç
şekillendirme ürünlerinin girmesini önleyin. Cihazı kesinlikle
şekillendirme ürünleriyle birlikte kullanmayın.
Bigudinin üzerinde seramik kaplama vardır. Bu kaplama zaman içinde
yavaşça yıpranabilir. Ancak bu durum cihazın performansını etkilemez.
Cihaz boyalı saçlarla kullanıldığında bigudi lekelenebilir. Peruk üzerinde
kullanmadan önce mutlaka peruk satıcısına danışın.
Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezine gönderin. Onarımın yetkili olmayan kişilerce yapılması
kullanıcı için çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
Elektrik çarpması riski bulunduğundan açıklıklara metal cisimler
sokmayın.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu cihaz elektromanyetik alanlar (EMF) hakkındaki tüm standartlara
uygundur. Doğru ve bu kullanım kılavuzundaki talimatlara uygun şekilde
kullanılırsa, günümüz bilimsel bulgularına göre cihazın kullanımı güvenlidir.
Çevre
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek
kaliteli malzeme ve bileşenler kullanılarak üretilmiştir.
Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket
yapıştırılması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi
kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz
yerdeki sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal
evsel atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin
doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz
etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olacaktır.
2 Saçınızı bukle yapın
1 Cihazı, destek ( ) kısmı dışarı bakacak şekilde ısıya dayanıklı bir
yüzeye yerleştirin.
2 Fişi elektrik prizine takın.
3 Cihazı açmak için Açma/Kapama anahtarını ( ) konumuna getirin.
» Güç açık lambası ( ) yanar.
Kapatmak için Açma/Kapama anahtarını konumuna getirin.
4 En az 60 saniye cihazın ısınması için bekleyin.
» Bukle maşası seçilen sıcaklığı ulaştığında, bigudi üzerindeki
kullanıma hazır göstergesinin ( ) rengi liladan (soğuk bigudi)
pembeye (sıcak bigudi) döner.
5 Saçınızı tarayın ve küçük parçalara ayırın.
6 Desteği geriye doğru hareket ettirin.
7 Kola ( ) bastırın ve bir kısım saçı bigudi ( ) ile klips ( ) arasına
yerleştirin.
8 Kolu bırakın ve bigudiyi saçın ucuna doğru kaydırın.
9 Soğuk ucu ( ) ve saç maşasının sapını ( ) tutun ve saçı, kökten uca
doğru bigudiye sarın.
10 Saç maşasını maksimum 10 saniye tutun; saha sonra saçı, kolla klipsi
tekrar açabilene kadar çözün.
Not: Tutamı açtığınızda bukle cihazını çekmeyin, aksi halde bukleleri
düzleştirirsiniz.
11 Saçınızın kalanını bukle yapmak için, 7 - 10 arası adımları tekrarlayın.
Kullanımdan sonra:
1 Cihazı kapatın ve şini çekin.
2 Soğuyana kadar ısıya dayanıklı bir yüzeye koyun.
3 Cihazı ve saç maşasını nemli bir bezle temizleyin.
4 Cihazı güvenli, kuru ve tozsuz bir yerde saklayın. Ayrıca, asma kancasından
( ) asarak veya birlikte verilen çanta içinde de saklayabilirsiniz.
3 Garanti ve servis
Örneğin, bir aparatın değiştirilmesiyle ilgili bilgiye ihtiyacınızı varsa veya
bir sorunla karşılaşırsanız, lütfen www.philips.com adresindeki Philips
web sitesini ziyaret edin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Merkeziyle
iletişim kurun (telefon numaralarını dünya çapında garanti kitapçığında
bulabilirsiniz). Ülkenizde Müşteri Merkezi yoksa, yerel Philips satıcınıza gidin.
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Philips HP8600/60 Kullanım kılavuzu

Kategori
Saç şekillendiriciler
Tip
Kullanım kılavuzu