Erbauer AE0544 -EU Kullanım kılavuzu

Marka
Erbauer
Model
AE0544 -EU
Tip
Kullanım kılavuzu
A Care & maintenance
I Pege und Wartung
F Cuidados y mantenimiento
B Entretien et maintenance
D Уход и обслуживание
G Cuidados e manutenção
C Pielęgnacja i konserwacja
E Îngrijire i întreinere
H Bakım ve Onarım
Manutenção do produto
É recomendado ter um plano regular de cuidados e manutenção para
manter a superfície em bom estado. Se o cabo exível externo ou o
o deste projetor estiver danicado, só pode ser substituído por um
eletricista qualicado, de modo a evitar quaisquer perigos elétricos.
Desligue sempre o produto da corrente elétrica, no mínimo, 10
minutos antes, para permitir que este arrefeça antes de qualquer
manutenção ou ajuste.
Çalışmıyorsa
H
Elektrik arızası bulunmadığından emin olun.
Tüm bağlantılan emniyetli oldundan emin olun.
Ürün ba
H
Saklama Kuralları
Ürünü paslandırıcı ortamlarda bulundurmaktan daima kaçının.
Ürünü ısıtıcıların, atin veya doğrudan ısı sağlayan diğer herhangi
bir ısı kaynağının yakınına konumlandırmayın veya yerleştirmeyin.
Bu ürünü, ör. perde, tül veya çarşaf gibi diğer eşyalan üstü
kapatılabileceği bir yere yerltirmeyin. Kabloları ve uzatma
kablolanı her zaman yaşlılara, çocuklara ve evcil hayvanlara tehlike
oluşturmayacak şekilde düzenleyin.
Ürünün üzerine asla herhangi bir cisim yerleştirmeyin veya bu ürün
herhangi bir kısmına bir şey asmayın.
Ürün Bamı
Yüzeyin iyi bir durumda korunması için düzenli bir bakım programı
izlenmesi önerilir. Harici esnek kablo veya bu armatürün kablosu
zarar görürse kablo, herhangi bir elektronik hasanı önlemek için
yalnızca yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından değiştirilmelidir.
Bakım veya ayarlama yapmadan önce ürünü daima prizden çekerek
soğuması için en az 10 dakika bekleyin.
Dacă nu funcţionea
E
Asiguri-vă că nu există o defeiune electrică.
Asiguri-vă că toate conexiunile sunt bine xate.
Întrinerea produsului
E
Reguli privind depozitarea
Evitaţi amplasarea produsului într-un mediu coroziv. Nu amplasaţi
produsul lângă radiatoare, ăcări deschise sau alte surse directe de
căldură. Nu amplasaţi produsul într-un loc în care ar putea  acoperit
de alte articole, de ex. draperii, plase sau cearşafuri. Organizi
întotdeauna cablurile şi prelungitoarele astfel încât acestea să nu
reprezinte un pericol pentru bătni, copii şi animale de companie.
Nu plasi nimic pe produs şi nu atârnaţi obiecte de nicio parte a
acestuia.
Întreţinerea produsului
Se recomandă programarea unor intervenţii regulate de întrinere,
pentru a menţine curăţenia suprafeţei. În cazul în care cablul sau
cordonul extern de alimentare exibil al acestui corp de iluminat se
deteriorează, acesta trebuie înlocuit doar de un electrician calicat,
pentru a evita pericolul de electrocutare.
Înainte de orice lucrare de întrinere sau reglare, deconectaţi
întotdeauna produsul de la sursa de alimentare timp de cel puţin 10
minute pentru a-i permite să se răcească.
Si no funciona
F
Asegúrese de que no hay ningún fallo eléctrico.
Compruebe que las conexiones son seguras.
Mantenimiento del producto
F
Normas de almacenamiento
Evite siempre situar el producto en ambientes corrosivos. No coloque
el producto cerca de calefactores, llamas ni otras fuentes directas de
calor. No coloque este producto en lugares en los que pueda quedar
cubierto por otros elementos, como cortinas, mosquiteras o ropa de
cama. Organice siempre los cables y alargadores eléctricos de modo
que no supongan ningún peligro para los ancianos, las mascotas ni
los niños.
No coloque nada sobre el producto ni cuelgue nada de ninguna parte
de este producto.
Mantenimiento del producto
Se recomienda crear un programa de cuidado y mantenimiento
periódicos para mantener en buen estado la supercie.
Si el cable o corn exible externo de esta luminaria resulta dañado,
solo lo puede sustituir un electricista cualicado para evitar los
riesgos eléctricos.
Desconecte el producto de la red eléctrica al menos 10 minutos para
que se enfríe antes de realizar ninn mantenimiento o ajuste.
Se não estiver a funcionar
G
Verique se não existe qualquer falha elétrica.
Certique-se de que todas as ligões estão xas.
Manutenção do produto
G
Regras de armazenamento
Evite, sempre, que o produto esteja localizado num ambiente
corrosivo. Não posicione nem coloque o produto perto de
aquecedores, chamas ou quaisquer outras fontes diretas de calor.
o coloque este produto numa área onde possa car coberto por
outros elementos, por exemplo, cortinas, redes ou roupa de cama.
Organize sempre os cabos e os cabos de exteno de modo a não
serem um perigo para idosos, animais de estimão e criaas.
Nunca coloque nem pendure qualquer objeto em qualquer parte
deste produto.
Technical data
A
MAINS LEWO 800-Co (10W) LEWO 1600-Co (20W)
Supply Voltage 220-240VAC~ 50/60Hz 220-240VAC~50/60Hz
Bulb type
Bulb lncluded: 20 x LEDs
The light source of this luminaires is not replaceable;
when the light source reaches its end of life, the whole
luminaire must be replaced.
Bulb lncluded: 40 x LEDs
The light source of th is luminaires is not replaceable;
when the light source reaches its end of life, the whole
luminaire must be replaced.
Class II Class II
Conformity with all relevant EC Directive requirements.
IP54 Splashproof
Dimensions:
H. 17.2 x W. 19.2 x D.13.4cm
Weight: 1.21 kg
Max. projected area: 23874mm²
Dimensions:
H. 17.2 x W. 21.6 x D.13.4cm
Weight: 1.44 kg
Max. projected area: 26665mm²
For indoor use only.
Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist.
Check with your Local Authority or local store for recycling advice. yyWxx : Manufacturing date code; year of
manufacturing (yy) and week of manufacturing (Wxx)
This product is not suitable for dimming.
xxWyy xxWyy; xx-year; yy-week of the year
Données techniques
B
ALIMENTATION SECTEUR LEWO 800-Co (10W) LEWO 1600-Co (20W)
Tension d'alimentation 220-240VAC~ 50/60Hz 220-240VAC~50/60Hz
Type d'ampoule
Ampoule fournie : 20 LED
La source d'éclairage de ce luminaire n'est pas
remplable : lorsqu'elle arrive en n de vie, l'ensemble
du luminaire doit être remplacé.
Ampoule fournie : 40 LED
La source d'éclairage de ce luminaire n'est pas
remplable : lorsqu'elle arrive en n de vie, l'ensemble
du luminaire doit être remplacé.
Classe II Classe II
Conformité avec toutes les exigences pertinentes de la Directive CE.
IP54 Résiste aux projections d'eau venant de toutes les directions
Dimensions
H. 17,2 x l. 19,2 x P.13,4 cm
Poids : 1,21 kg
Zone de projection max. : 23 874mm²
Dimensions
H. 17,2 x l. 21,6 x P.13,4 cm
Poids : 1,44 kg
Zone de projection max. : 26 665mm²
Pour un usage en intérieur uniquement.
Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers. Les recycler si des
installations sont prévues à cet effet. Se renseigner auprès des autoris locales ou de votre magasin pour connaître
les conseils de recyclage. yyWxx : Code de date de fabrication ; année de fabrication (yy) et semaine de fabrication
(Wxx)
Ce produit n'est pas compatible avec un variateur.
xxWyy
xxWyy ; xx-année ; yy-semaine de l'année
A Technical data
E Date tehnice
B Données techniques
F Datos técnicos
C Dane techniczne
G Dados técnicos
I Technische Daten
H Teknik veriler
D Технические характеристики
Datos técnicos
F
RED ELÉCTRICA LEWO 800-Co (10W) LEWO 1600-Co (20W)
Tensión de alimentacn 220-240VAC~ 50/60Hz 220-240VAC~50/60Hz
Tipo de bombilla
Bombilla incluida: 20 LED
La fuente de luz de esta luminaria no se puede sustituir;
cuando llegue al nal de su vida útil, se deberá sustituir
toda la luminaria.
Bombilla incluida: 40 LED
La fuente de luz de esta luminaria no se puede sustituir;
cuando llegue al nal de su vida útil, se deberá sustituir
toda la luminaria.
Clase II Clase II
Conformidad con todos los requisitos de las directivas CE pertinentes.
IP54
Resistente a las salpicaduras
Dimensiones
Al. 17,2 x An. 19,2 x Fon. 13,4 cm
Peso: 1,21 kg
Área proyectada máxima: 23 874 mm²
Dimensiones
Al. 17,2 x An. 21,6 x Fon. 13,4 cm
Peso: 1,44 kg
Área proyectada máxima: 26 665 mm²
Solo para uso en interiores.
Los residuos procedentes de equipos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Recíclelos en
lugares con instalaciones al efecto. Consulte a su tienda o autoridad locales cómo reciclarlos. yyWxx: Código de
fecha de fabricación; año de fabricación (yy) y semana de fabricación (Wxx)
Este producto no es adecuado para su uso con atenuadores de iluminacn.
xxWyy xxWyy; donde xx: año; W: inicial de "week" (semana en inglés); yy: semana del año
Dados técnicos
G
CORRENTE ELÉTRICA LEWO 800-Co (10W) LEWO 1600-Co (20W)
Tensão de alimentação 220-240VAC~ 50/60Hz 220-240VAC~50/60Hz
Tipo de lâmpada
mpada incluída: 20 LED
A fonte de luz deste projetor não é substituível; quando a
fonte de luz alcaar o m da sua vida útil, é necessário
substituir o projetor na totalidade.
mpada incluída: 40 LED
A fonte de luz deste projetor não é substituível; quando a
fonte de luz alcaar o m da sua vida útil, é necessário
substituir o projetor na totalidade.
Classe II Classe II
Conformidade com todos os requisitos das diretivas CE relevantes.
IP54
À prova de salpicos
Dimensões
Alt. 17,2 x Larg. 19,2 x Prof. 13,4 cm
Peso: 1,21 kg
Área máxima projetada: 238,74 cm²
Dimensões
Alt. 17,2 x Larg. 21,6 x Prof. 13,4 cm
Peso: 1,44 kg
Área máxima projetada: 266,65 cm²
Apenas para utilização no interior.
Os produtos elétricos não devem ser eliminados com os resíduos domésticos. Recicle nas instalões adequadas,
sempre que existentes. Informe-se sobre a reciclagem junto às autoridades ou loja locais. aaSxx: Código da data
de fabrico; ano de fabrico (aa) e semana de fabrico (Sxx)
Este produto não é adequado para redução da intensidade da luz.
xxWyy xxSaa; xx-ano; aa-semana do ano
Teknik veriler
H
ANA ŞEBEKE LEWO 800-Co (10W) LEWO 1600-Co (20W)
Besleme Gerilimi 220-240VAC~ 50/60Hz 220-240VAC~50/60Hz
Ampul tipi
Ampul Dahildir: 20 adet LED
Bu armatürün ışık kaynı değiştirilemez; ışık kaynı
kullanım ömnün sonuna ulaştığında tüm armatür
değiştirilmelidir.
Ampul Dahildir: 40 adet LED
Bu armatürün ışık kaynı değiştirilemez; ışık kaynı
kullanım ömnün sonuna ulaştığında tüm armatür
değiştirilmelidir.
Sınıf II Sınıf II
Tüm ilgili EC Direkti gerekliliklerine uygunluk.
IP54
Sıçramaya karşı korumalı
Boyutlar
Y 17,2 x G 19,2 x D 13,4 cm
ırlık: 1,21 kg
Maks. yansıtılan alan: 23874 mm²
Boyutlar
Y 17,2 x G 21,6 x D 13,4 cm
ırlık: 1,44 kg
Maks. yansıtılan alan: 26665 mm²
Yalnızca iç mekan kullanımına yöneliktir.
Atık elektrikli ürünler, evsel atıklarla birlikte imha edilmemelidir. Olanaklan mevcut oldu durumlarda lütfen geri
nüşrün. Geri döşüm tavsiyesi için yerel yönetiminize veya yerel mağazaya danışın. yyWxx: Üretim tarihi kodu;
üretim yılı (yy) ve üretim haftası (Wxx)
Bu ürün kısmaya uygun değildir.
xxWyy xxWyy; xx-yılı; yılın yy-haftası
A Technical data
E Date tehnice
B Données techniques
F Datos técnicos
C Dane techniczne
G Dados técnicos
I Technische Daten
H Teknik veriler
D Технические характеристики
B
Distributeur: Castorama France C.S. 50101 Templemars
59637 Wattignies CEDEX www.castorama.fr
BRICO DÉPÔT 30-32 rue de la Tourelle
91310 Longpont-sur-Orge France
www.bricodepot.com
I
Screwx Direct Limited
Mühlheimer Straße 153
63075 Offenbach/Main
www.screwx.de
D
CASTORAMA RUSSIA
Импортер: ООО “Касторама РУС”
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
www.castorama.ru
Импортер: ООО «Кингфишер Интернейшнл Продактс РУС»
Дербеневская наб., дом 7, стр.8
Россия, Москва, 115114
Изготовитель для России: Оролит Электрикал Паньюй Гуанчжоу
Лимитед. Адрес: Цзиньху Индастриал Зоун, Хуалун, Паньюй, Гуанчжоу,
Гуандун, Китай
E
BRICO ROMANIA
Distribuitor: SC Bricostore România SA
Calea Giulti 1-3, Sector 6, Bucurti
România
www.bricodepot.ro
Distribuitor: Praktiker Romania S.A.
Splaiul Independenței, nr 319 L și M, Clădirea Bruxelles
etaj 1, Sector 6, RO-060044, București, România
Tel: +40 021 204 71 00
www.praktiker.ro
F
Distribuidor: Euro Depot España, S.A.U. c/ La Selva,
10 - Edicio Inblau A 1a Planta
08820-El Prat de Llobregat
www.bricodepot.es
G
Distribuidor: Brico Depot Portugal SA Rua Castilho,
5 - 1 esquerdo, sala 13 1250-066 Lisboa
www.bricodepot.pt
H
KOÇTAȘ TURKEY
Ithalaı Firma: KOÇTAȘ YAPI
MARKETLERİ TİC. A.Ș.
Taşdelen Mah. Sırrı Çelik Bulvarı No: 5
34788 Taşdelen/Çekmeköy/İSTANBUL
Tel: +90 216 4300300
Faks: +90 216 4844313
www.koctas.com.tr
AEEE Yönetmeligine uygundur.
Yetkili servis istasyonları ve yedek parça temini için aşağıda yer alan Koçt
şteri Hattı ve Koçtaş Genel Müdürlük irtibabilgilerinden faydalanınız.
KOÇTAŞ MÜŞTERİ HİZMETLERİ 0850 209 50 50
A
Distributor: B&Q plc, Chandlers Ford, Hants, SO53 3LE
United Kingdom, www.diy.com
SFD Limited, Trade House, Mead Avenue,
Yeovil, BA22 8RT, United Kingdom
C
Dystrybutor: Castorama Polska Sp. z o.o. ul. Krakowiaków
78, 02-255 Warszawa
www.castorama.pl
Manufacturer • Fabricant • Producent • Hersteller • Producător • Fabricante:
Kingsher International Products Limited, 3 Sheldon Square, London,
W2 6PX, United Kingdom
www.kingsher.com/products
A www.diy.com A www.screwx.com B www.castorama.fr B www.bricodepot.fr
C www.castorama.pl I www.screwx.de F www.bricodepot.es G www.bricodepot.pt
A Guarantee
E Garanţie
B Garantie
F Garantía
C Gwarancja
G Garantia
por desgaste natural do projetor, nem danos que possam resultar
de utilização indevida, instalação ou montagem defeituosas,
neglincia, acidentes ou modicações do produto. A garantia limita-
se às peças identicadas como avariadas. Não abrange, em caso
algum, custos auxiliares (deslocão, mão-de-obra) e danos diretos
e indiretos.
Se o projetor apresentar defeitos, iremos proceder ao respetivo
reembolso.
Os direitos no âmbito desta garantia têm força executiva no país
onde adquiriu o projetor. As questões relativas à garantia devem ser
esclarecidas junto de uma loja aliada ao distribuidor onde adquiriu
o projetor.
A garantia complementa e não afeta os seus direitos legais.
O distribuidor é responsável por quaisquer defeitos de conformidade
do projetor de acordo com os termos da lei relativa a garantias
(Decreto-Lei N.º 67/2003), corrigido pelo Decreto-Lei N.º 84/2008.
Garanti süresi ve koşulları
H
Erbauer'te yüksek kaliteli malzemeler seçmeye ve tasarım ile
dayanıklılığı bir arada sunan ürün yelpazeleri oluşturmamızı sağlayan
üretim tekniklerini kullanmaya özen gösteririz. Bu yüzden de çalışma
ışığı üretim hatalarına karşı 2 yıllık garanti süresi sunuyoruz.
Bu çalışma ışığı, normal (profesyonel veya ticari olmayan) evde
kullanım amayla mağazadan satın alındıysa satın alım tarihinden;
internetten satın alındıysa teslimat tarihinden itibaren 2 yıllık garanti
kapsamındadır. Bu garanti kapsamında yalnızca satış makbuzunuzu
veya faturanızı sunmanız şartıyla şikayette bulunabilirsiniz. Lütfen
ürünü satın aldığınıza dair kanıtı güvenli bir yerde muhafaza edin.
Bu garanti; çalışma ışığı amana uygun kullanılmış olması ve
montajı, temizliği, bakımı ve muhafazasının standart uygulama ile
yukarıda ve kullanıcı kılavuzunda yer alan bilgiler uyanca yapılş
olması şartıyla ürün arızalarını ve kusurlarını kapsar. Bu garanti;
çaşma ışığı normal aşınması ve eskimesi nedeniyle olan kusurlar
ile hasarları ve yanlış kullanım, yanlış kurulum veya montaj, ihmal ve
ürünün hatalı şekilde değtirilmesinden doğan hasarları kapsamaz.
Garanti, sadece kusurlu oldu kabul edilen paalarla sınırlıdır. Ek
maliyetleri (taşıma, işçilik), doğrudan ve dolaylı hasarları hiçbir suretle
kapsamaz.
çalışma ışığı kusurlu olması halinde para iadesi gerçekleştirilir.
Bu garanti kapsamındaki haklar, çalışma ışığı satın alındığı ülke
in geçerlidir. Garantiye ilişkin sorular, çalışma ışığı satın aldığınız
distribütörün ilişkili oldu mağazaya yönlendirilmelidir.
Garanti, temel haklanıza ilave olarak verilir ve temel haklarınızı
etkilemez.
I Garantie
H Garanti
D Гарантия
/