Braun 8588, 8583, Activator Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

Deutsch 4, 56, 60
English 8, 56, 60
Français 12, 56, 60
Español 16, 57, 60
Português 20, 57, 60
Italiano 24, 57, 60
Nederlands 28, 58, 60
Dansk 32, 58, 60
Norsk 36, 58, 60
Svenska 40, 59, 60
Suomi 44, 59, 60
Türkçe 48, 60
∂ÏÏËÓÈο 52, 59, 60
Braun Infoline
Haben Sie Fragen zu diesem
Produkt?
Rufen Sie an (gebührenfrei):
00 800 27 28 64 63
00 800 BRAUNINFOLINE
08 44 - 88 40 10
Helpline
Should you require any
further assistance
please call Braun (UK)
Consumer Relations on
0800 783 70 10
Helpline
1 800 509 448
Servicio al consumidor para España:
901 11 61 84
Serviço ao Consumidor para Portugal:
808 20 00 33
Servizio consumatori:
(02) 6 67 86 23
Heeft u vragen over dit produkt?
Bel Braun Consumenten-infolijn:
0 800-445 53 88
Vous avez des questions sur ce produit?
Appelez Braun Belgique
(02) 711 92 11
Har du spørgsmål om produktet? Så ring
70 15 00 13
Spørsmål om dette produktet? Ring
22 63 00 93
Frågor om apparaten? Ring Kundservice
020 - 21 33 21
Onko Sinulla kysyttävää tuotteesta? Soita
0203 77877
Müµteri Hizmetleri Merkezi:
0212 - 473 75 85
D
A
CH
GB
IRL
E
P
I
NL
B
DK
N
S
FIN
TR
5644319_Activator_8588/83_S2 Seite 1 Montag, 11. April 2005 11:10 11
48
Ürünlerimiz, kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en yüksek
standartlara eriµilmek üzere üretilmiµtir. Yeni Braun t∂raµ
makinenizden memnun kalacaπ∂n∂z∂ umar∂z.
Önemli
Cihazınızın su ile temas etmesini önleyiniz.
Tıraµ makineniz Ek Güvenlikli Düµük Voltaj güç kaynaπı
içeren özel kordon seti ile beraber satılmaktadır.
Bu nedenle herhangi bir parçasını deπiµtirmemeniz
veya tamire çalıµmamanız gerekmektedir. Aksi takdirde,
elektrik çarpması riski doπabilir.
Tan∂mlar
1. Elek koruyucu kapak
2. Elek
3. B∂çak
4. Elek ç∂karma düπmesi
5. Uzun tüy düzeltici
6. Açma/kapama düπmesi
7. Ωarj ∂µ∂π∂ (yeµil)
8. Düµük µarj ∂µ∂π∂ (k∂rm∂z∂)
9. Pilot ∂µ∂π∂
10. T∂raµ makinesi fiµi
11. Özel kordon seti
T∂raµ Makinesini Ωarj Edilmesi
∑lk defa µarj ederken: Özel kablo setini kullanarak t∂raµ
makinesini prize baπlay∂n. T∂raµ makinesi kapal∂ olmal∂.
En az 4 saat µarj edin (t∂raµ makinesi ve kablo seti
∂s∂nabilir). T∂raµ makinesi tamamen µarj olduktan sonra
µarj∂ tamamen bitene kadar kullan∂n. Sonra tekrar
tamamen doluncaya kadar µarj edin (1 saat).
Tam olarak µarj edilmiµ cihaz – sakal∂n∂z∂n sertliπine
ve uzama süresine baπl∂ olarak – 50 dakikaya kadar
kablosuz kullan∂m olanaπ∂ verir. Fakat, bu maksimum
verime, cihaz∂ ancak birkaç kez µarj/deµarj ettikten
sonra ulaµabilirsiniz.
Ωarj etmek için en ideal çevre s∂cakl∂π∂: 15 °C – 35 °C
aras∂d∂r.
Makinenin µarjı tamamen boµ olsa da özel kordon
setiyle bir elektrik çıkıµına baπlayarak tıraµ olabilirsiniz.
8588
Türkçe
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 48 Montag, 11. April 2005 11:11 11
49
Gösterge ∂µ∂klar∂
Pilot ∂µ∂π∂ (9): T∂raµ makinesinin prize tak∂l∂ olduπunu
gösterir.
Model 8588: T∂raµ makinesi prize tak∂l∂ ya da aç∂k
durumdayken tamamen µarj olduπunda, 5 µarj ∂µ∂π∂n∂n (7)
hepsi yanar (her ∂µ∂k µarj∂n %20 lik k∂sm∂n∂ gösterir)
Model 8583: Yeµil µarj ∂µ∂π∂ (7) t∂raµ makinesinin µarj
olmakta olduπunu gösterir. Tam olarak µarj olduπunda,
µarj ∂µ∂π∂ yan∂p söner veya yanmaz. Eπer daha sonra,
µarj ∂µ∂π∂ yanmaya baµlarsa bu t∂raµ makinesinin tam
kapasiteyi saπlamak için yeniden µarj olmakta olduπunu
gösterir.
T∂raµ makinesi aç∂k durumdayken µarj∂ %20 nin alt∂na
düµünce k∂rm∂z∂ µarj göstergesi yanar (8).
T∂raµ olma
Açma/kapama düπmesi pozisyonlar∂
off = kapal∂ (anahtar kilitli)
T∂raµ makinesini çal∂µt∂rmak için anahtar∂ basarak
yukar∂ doπru itiniz:
1 = Oynar baµl∂kla t∂raµ olma
(oynar baµl∂kla kesici sistem yüz k∂vr∂mlar∂n∂za
otomatik olarak uyum saπlar).
2 = Oynar baµl∂k belli bir aç∂ ile kilitli iken t∂raµ olma
(burun alt∂ gibi t∂raµ edilmesi zor bölgelerde rahat
t∂raµ∂ saπlamak için).
3 = Uzun tüy düzelticinin kullan∂m∂
(favori, b∂y∂k ve sakal düzeltmek için).
8588
0...20 40 60
0...20 40 60 80 100
empty charge
0...20 40 6
0
8588
empty ch
a
8583
2
1
2
1
3
2
1
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 49 Montag, 11. April 2005 11:11 11
50
Temizleme
T∂raµ makinenizi temizlemek için asla su kullanmay∂n∂z!
Kolay temizleme için her t∂raµtan sonra t∂raµ makinesini
kapat∂n. T∂raµ makinesinin elek baµl∂π∂n∂ kald∂rmak için
baµl∂π∂n iki yan∂ndaki düπmelere bas∂n (Elek baµl∂π∂n∂
tamamen ç∂kartmay∂n). Kesilmiµ sakallar∂n ç∂kabilmesi için
cihaz∂ yaklaµ∂k 5–10 saniye çal∂µt∂r∂n.
Sonra elek baµl∂π∂n∂ ç∂kar∂n ve hafifçe düz bir zemine
vurun. Eleπin direk olarak darbe almamas∂na dilkkat edin.
T∂raµ makinesinin korunmas∂
Kesici bloπu her dört haftada bir Braun temizleme ürünleri
ile temizleyiniz. Uzun tüy düzelticisi ile eleπin üzerine bir
damla makine yaπ∂ damlat∂n∂z.
Pilin ömrünün uzat∂lmas∂
Yeniden doldurulabilen pilin tam kapasitesini korumak
için, her 6 ayda bir cihaz∂, pil tamamen boµalana kadar
t∂raµ olarak kullan∂n∂z ve daha sonra tekrar tamamen
doldurunuz. Cihaz∂ 50 C’nin üzerindeki s∂cakl∂klara uzun
süre maruz b∂rakmay∂n∂z.
Mükemmel t∂raµ için ip uçlar∂
Cildiniz y∂kand∂ktan sonra, az da olsa µiµmiµ
olacaπ∂ndan, cildinizi y∂kamadan önce
t∂raµ olman∂z∂
öneririz.
T∂raµ makinenizi cildinize dik olarak (90° aç∂ ile)
tutunuz. Cildinizi geriniz ve sakallar∂n∂z∂ ç∂kt∂klar∂
yönün tersine doπru t∂raµ ediniz.
%100 tıraµ performansı için elek ve kesicinizi en az
her 18 ayda bir deπiµtirin.
2
1
off
1
off
2
1
off
oil
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 50 Montag, 11. April 2005 11:11 11
51
Parçalar∂n deπiµtirilmesi
%100 tıraµ performansı saπlamak için tıraµ makinesi
eleπini ve kesiciyi her 18 ayda bir ya da eskidiπinde
yenileyin. Daha az cilt tahriµi ve yakın tıraµ için iki parçayı
aynı anda deπiµtirin.
(Elek ve kesici blok parça no. 8000)
Çevresel bildiri
Bu cihaz nikel-hidrat doldurulabilen piller ile sunulur.
Doπay∂ korumak ve yeniden dönüµüm için, pili kullan∂m
süresi bittiπinde. Sayfada gösterildiπi µekilde pil haznesini
aç∂p ç∂kan pilleri uygun toplama alanlar∂na gönderiniz.
Uyar∂: Ürünün gövdesini açmak cihaza zarar verir ve
garantiyi geçersiz k∂lar.
Bildirim yap∂lmadan deπiµtirilebilir.
Elektrikle ilgili direktifler özel kordon setinin üzerinde
yazmaktadır.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme
kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax
(49) 6173 30 28 75
8588
1
2
4
5 6
3
5644319_Activator_8588/83_S4_66 Seite 51 Montag, 11. April 2005 11:11 11
1 / 1

Braun 8588, 8583, Activator Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur