Braun 8990, 8985 360°Complete Kullanım kılavuzu

Marka
Braun
Kategori
erkek traş makineleri
Model
8990, 8985 360°Complete
Tip
Kullanım kılavuzu
81
360° Complete Temizleme&Yenileme («Clean&Renew™»)
üniteli t∂raµ makinesi ileri elektronik iµlemcilerle donat∂lm∂µ
bir sistemdir. Sizin için ultra yak∂n ve konforlu bir t∂raµ
saπlarken makineniz için ise maksimum bak∂m saπlar:
Sistem, tüm dünya genelindeki voltaj deπerlerine
otomatik olarak olarak uyum gösterir.
Sistem, makinenizin ne zaman temizlenmesi
gerektiπine karar verir ve 3 temizlik program∂ndan
hangisinin gerekli olduπunu belirleyip uygular.
T∂raµ makineniz prize tak∂l∂yken, sistem otomatik olarak
pilin µarj ve deµarj iµlemlerini yürütür ve böylece pil
kapasitesi ve ömrünü optimize etmek için çal∂µ∂r.
Sistem, makinenizin kesici parçalar∂n∂n yaπlanmas∂
iµlemini gerçekleµtirir.
Sistem, makinenizin kesici b∂çak ve eleπinin deπiµtirilme
zaman∂ geldiπinde sizi uyar∂r.
Uyar∂
Makinenizi kuru tutunuz.
360° Complete’de ekstra düµük voltaj için güvenlik
saπlayan adaptor içeren özel kablo seti vard∂r. Bu setin
hiçbir parças∂n∂ deπiµtirmeyin veya baµka amaçlar için
kullanmay∂n aksi taktirde elektrik µoku meydana
gelebilir.
Temizleme s∂v∂s∂n∂n akmas∂n∂ önlemek için
Temizleme&Yenileme ünitesini düz ve sabit bir yüzey
üzerine konumland∂r∂n∂z.
Temizleme kartuµu tak∂l∂yken üniteyi çalkalamay∂n ani
hareket ettirmeyin ya da nakletmeyin.
Üniteyi, radiator gibi ∂s∂ kaynaklar∂n∂n yak∂n∂na ya da
cilal∂, lakeli yüzeylerin üzerine koymay∂n∂z. Direk
güneµ ∂µ∂π∂na maruz b∂rakmay∂n∂z.
Temizleme&Yenileme ünitesi alev alabilir s∂v∂
içermektedir. Ateµ kaynaklar∂na yaklaµt∂rmay∂n∂z,
Yan∂nda sigara içmeyiniz. Çocuklar∂n kolay
eriµebilecekleri yerlere koymay∂n∂z.
Temizleme kartuµu bitince yeniden doldurmay∂n∂z.
Sadece orjinal Braun temizleme kartuµu kullan∂n∂z.
STOP
Türkçe
5647450_8990_85_S4-106 Seite 81 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
82
Tan∂mlar
1 Özel kablo seti
2 «start cleaning» düπmesi
3 Üniteyi makineye baπlayan temas noktalar∂
4 Kartuµ deπiµimi için üniteyi kald∂rma düπmesi
5 Temizleme programlar∂ için gösterge
6 Temizleme s∂v∂s∂n∂n durumu için gösterge
7 Ünite µebeke elektriπi baπlant∂ soketi
8 Temizleme kartuµu
9 T∂raµ makinesi eleπi koruyucu kapaπ∂
10 T∂raµ makinesi eleπi
11 Kesici b∂çaklar
12 Elek ç∂kartma düπmesi
13 Uzun tüy düzeltici
14 Makineyi üniteye baπlayan temas noktalar∂
(t∂raµ makinesi arka taraf∂)
15 Anahtar
16 T∂raµ makinesi µarj ∂µ∂klar∂ (yeµil)
17 T∂raµ makinesi düµük µarj uyar∂s∂ (k∂rm∂z∂)
18 Yedek parçalar için deπiµim ∂µ∂π∂
19 S∂f∂rlama düπmesi
20 Pilot ∂µ∂π∂
21 T∂raµ makinesi µebeke cereyan soketi
T∂raµ olmadan önce
Arzu ettiπiniz taktirde hemen t∂raµ olmaya baµlayabilirsiniz
(t∂raµ makinesi µarjl∂ ise «T∂raµ makinesi uyav∂ ∂µ∂klar∂»
bölümünü okuyun) Yine de size burada anlat∂lan yolu
izlemenizi tavsiye ederiz.:
Özel kablo setini kullanarak (1), Temizleme&Yenileme
ünitesi soketini (7) prize tak∂n.
Ünite kald∂rma düπmesine basarak (4) gövdeyi aç∂n.
Temizleme kartuµunu (8) düz sabit bir zemine koyun.
(masa v.b.)
Kartuµun kapaπ∂n∂ dikkatlice aç∂n.
Kartuµu ünitenin taban∂na iterek yerleµtirin.
Kilitlenene kadar gövdeyi aµaπ∂ doπru bast∂rarak
kapat∂n.
e
c
o
norm
al
intensive
a
u
t
o
s
e
l
f
u
l
l
c
a
r
t
r
id
g
e
e
m
p
t
y
2
c
l
e
a
n
e
c
o
n
o
r
m
a
l
in
ten
s
iv
e
fu
ll
c
a
r
t
r
i
d
g
e
a
u
t
o
s
e
l
e
c
t
e
m
p
t
y
1
c
l
e
a
n
e
c
o
n
o
rm
a
l
in
te
n
s
iv
e
f
u
l
l
c
a
r
t
r
i
d
g
e
a
u
t
o
s
e
l
e
c
t
e
m
p
t
y
c
l
e
a
n
e
c
o
n
o
rm
a
l
in
te
n
s
iv
e
f
u
ll
c
a
r
t
r
i
d
g
e
a
u
t
o
s
e
l
e
c
t
e
m
p
t
y
5647450_8990_85_S4-106 Seite 82 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
83
Temizleme s∂v∂s∂ durum göstergesi (6) içerde ne kadar s∂v∂
olduπunu gösterecektir.
a) Temizleme s∂v∂s∂ yeterli seviyede
b) 7 temizlik için yeterli s∂v∂ var
c) Yeni kartuµ gerekiyor
Elek koruyucu kapaπ∂n (9) ç∂kar∂lm∂µ olduπundan
emin olun. T∂raµ makinesini baµ aµaπ∂ µekilde üniteye
yerleµtirin.(makinenin arka taraf∂ndaki temas baπlant∂
temas noktalar∂ (14), ünitedekilerle (3) karµ∂l∂kl∂ gelecektir)
Gerekli ise, sistem µimdi makineyi µarj etmeye
baµlayacakt∂r.
Ayr∂ca, temizlik durumu analiz edilecek ve temizlik
program∂ durum göstergesindeki (5) dört ∂µ∂ktan biri
yanacakt∂r:
a) t∂raµ makinesi temizdir
b) eco(ekonomik), k∂sa temizlik gerekmektedir
c) normal temizlik gerekmektedir
d) yoπun temizlik gerekmektedir.
Eπer sistem üç temizlik program∂ndan birini seçerse, siz
«start cleaning» düπmesine (2) basmad∂kça temizlik
iµlemine baµlamayacakt∂r. Böylece makine üniteye
kilitlenir ve iµlem baµlar.
Her kullan∂mdan sonra temizlik öneririz.
Temizlik iµlemi yürürken, ilgili temizlik program ∂µ∂π∂ yan∂p
söner. Her temizlik program∂ birkaç döngüden (temizleme
s∂v∂s∂ baµl∂k etraf∂nda çalkalan∂r) ve ∂s∂tarak kurutma
periyodundan oluµur. Toplam temizlik süresi 33 ila 50 dk
aras∂nda deπiµir.
Temizleme&Yenileme ünitesindeki temizlik iµlemi
kesintiye uπrat∂lmamal∂d∂r. Makine kurutulurken,
metal k∂s∂mlar∂ s∂cak olabilir. Ayr∂ca, makine henuz
kurumadan erken ç∂kart∂l∂rsa elektronik aksam zarar
görebilir.
Program bittiπinde, mavi «clean» ∂µ∂π∂ yanar. «start
cleaning» düπmesine basarak makineyi ç∂karabilirsiniz.
T∂raµ makineniz temizlenmiµtir ve kullan∂ma haz∂rd∂r.
c
a
rtrid
g
e
full
empty
c
a
rtrid
g
e
full
empty
ca
rtrid
g
e
full
empty
a
b
c
full
c
a
r
t
r
i
d
g
e
auto select
em
pty
s
t
a
r
t
c
l
e
a
n
i
n
g
e
c
o
normal
intensive
c
le
a
n
t
r
i
m
f
ix
o
n
o
ff
auto select
eco
normal
intensive
clean
a
b
c
d
auto select
eco
normal
intensive
clean
fu
ll
cartridge
a
u
t
o
s
e
le
c
t
e
m
p
t
y
s
t
a
r
t
c
l
e
a
n
i
n
g
e
c
o
n
o
r
m
a
l
in
t
e
n
s
iv
e
c
le
a
n
trim
fix
on
o
ff
0..20
f
o
i
l
r
e
p
l
a
c
e
l
+
c
u
t
t
e
r
r
e
s
e
t
40
60
80
100
8
9
9
0
auto select
eco
normal
intensive
clean
5647450_8990_85_S4-106 Seite 83 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
84
T∂raµ
Eπer t∂raµ makine Temizleme&Yenileme ünitesinde kilitli
ise, «start cleaning» düπmesine bas∂n ve makinenin
serbest kalmas∂n∂ saπlay∂n.
Anahtar pozisyonlar∂
off = (anahtar kilitlidir)
Makineyi çal∂µt∂rmak için basarak yukar∂ kayd∂r∂n∂z:
on = Oynar baµl∂kla t∂raµ olmak
(oynar baµl∂k sistemi yüz hatlar∂n∂za otomatik olarak
uyum saπlar)
fix = Oynar baµl∂k belli bir aç∂da sabitken t∂raµ olmak
(zor bölgelerde t∂raµ olmay∂ saπlamak için örn.
dudak üstü)
trim = Uzun tüy düzeltici b∂çak aktiftir
(favori, b∂y∂k, sakal gibi bölgeleri düzltmek için)
Kablolu kullan∂m
Eπer makinenizin µarj∂ tamamen bitmiµse ve
Temizleme&Yenileme ünitesinde µarj etmek için vaktiniz
yoksa, özel kablo setini kullanarak da t∂raµ olabilirsiniz.
T∂raµtan sonra
Otomatik temizlik
Her t∂raµtan sonra, makineyi Temizleme&Yenileme
ünitesine koyun ve «T∂raµ olmadan önce» bölümünde
anlat∂lan iµlemleri tekrarlay∂n. Bu sayede tüm µarj ve
temizlik gereklilikleri yerine getirilir. Her gün kullan∂l-
d∂π∂nda, temizleme kartuµu 30 temizlik iµlemi için yeterli
olacakt∂r.
Kartuµ içindeki hijyenik temizleme s∂v∂s∂ bir miktar alkol
içermektedir. Bu sebeple aç∂ld∂ktan sonra belli bir sure
içinde buharlaµarak havaya kar∂µacakt∂r. Kartuµ, her gün
kullan∂lmasa dahi 8 haftal∂k aral∂klarda deπiµtirilmelidir.
Mükemmel t∂raµ için ipuçlar∂
Yüzünüzü y∂lamadan once t∂raµ olman∂z∂ tavsiye
ederiz. Cilt ve sakal y∂kamadan sonra µiµme eπilimi
gösterir.
T∂raµ makinenizi cildinize (90°) aç∂yla tutun. Cildinizi
gerin ve sakal ç∂k∂µ yönünün aksine doπru hareket
ettirin.
%100 t∂raµ performans∂ için elek ve kesicinizi en az
18 ayda bir deπiµtirin.
fix
on
fix
on
trim
fix
on
8
9
9
0
f
u
ll
c
a
r
t
r
i
d
g
e
a
u
t
o
s
e
l
e
c
t
e
m
p
t
y
s
t
a
r
t
c
l
e
a
n
i
n
g
e
c
o
n
o
r
m
a
l
in
t
e
n
s
iv
e
c
l
e
a
n
t
r
i
m
f
i
x
o
n
off
0
.
.
2
0
6
0
4
0
8
0
1
0
0
8990
f
o
i
l
r
e
p
l
a
c
e
l
+
c
u
t
t
e
r
r
e
s
e
t
5647450_8990_85_S4-106 Seite 84 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
85
H∂zl∂ temizlik
Elek ç∂kartma düπmelerine (12) basarak eleπi kald∂r∂n∂z.
(eleπi tamamen ç∂kartmay∂n∂z) Makineyi 5-10 saniye
süreyle çal∂µt∂rarak kesilmiµ sakallar∂n düµmesini
saπlay∂n∂z.
Detayl∂ manuel temizlik
Manuel temizlik sadece seyahat gibi
Temizleme&Yenileme ünitesinin kullan∂lamad∂π∂
durumlarda tavsiye edilir.
Makineyi kesinlikle suyla temizlemeyiniz.
Eleπi ç∂kart∂n∂z ve çerçevesini düz bir yüzeye yavaµça
vurunuz. Temizleme f∂rças∂n∂ kullanarak oynar baµl∂π∂n iç
k∂sm∂n∂ temizleyiniz.
Hasar görebilme ihtimali olduπundan; eleπi ve kesici
b∂çaklar∂ f∂rça ile temizlemeyiniz.
Çok uzun bir zaman Temizleme&Yenileme ünitesini
kullanmayacaksan∂z elek üzerine bir damla makine yaπ∂
damlatabilirsiniz.
Gövdenin temizlenmesi
Makinenin ve ünütenin gövdesini, özellikle t∂raµ makine-
sinin yerleµtirildiπi yuvay∂ belirli aral∂klarla nemli bir bez ile
temizleyebilirsiniz.
Kartuµun deπiµtirilmesi
After having pressed the lift button (4) to open the housing,
wait for a few seconds before removing the used cartridge.
Gövdeyi açmak için kald∂rma düπmesine (4) bas∂n ve
kartuµu ç∂karmadan önce birkaç saniye bekleyin.
Çeµitli mikrop ve bakteriler içerebileceπinden; kullan∂lm∂µ
kartuµu çöpe atmadan önce aç∂k deliπini yeni kartuµu-
nuzdan ç∂kartt∂π∂n∂z kapak ile kapat∂n∂z.
T∂raµ makinesi uyar∂ ∂µ∂klar∂
Pilot ∂µ∂π∂ (20): makine prize tak∂l∂d∂r.
K∂rm∂z∂ düµük µarj ∂µ∂π∂ (17) pil kapasitesi %20’nin alt∂na
düµtüπünde yanmaya baµlar. Bu andan itibaren kalan
kapasite 2 veya 3 t∂raµ için yeterli olacakt∂r.
o
n
o
ff
old
new
8
9
9
0
0
..2
0
4
0
6
0
reset
foil rep
l
0...20
40
60
80
100
foil replace+cut
t
foil replace+cu
tt
empty
charge
5647450_8990_85_S4-106 Seite 85 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
86
Model 8990:
T∂raµ makinesi tamamen µarj olduπunda tüm
beµ µarj ∂µ∂π∂ da yanar. (Iµ∂k baµ∂na %20 kapasite)
Model 8985: Tekli yeµil µarj ∂µ∂π∂n∂n yanmas∂ (16)
makinenin µarj olmakta olduπunu gösterir. Tamamen µarj
olduπunda, ∂µ∂k yan∂p söner ve kaybolur. Eπer daha sonra
∂µ∂k tekrar yanmaya baµlarsa, bu pilin ömrünün korunmas∂
için deµarj edildiπi anlam∂na gelir.
Ωarj bilgisi
Tam bir µarj 50 dakikal∂k kablosuz kullan∂m imkan∂ saπlar.
Ωarj etmek için ideal ortam s∂cakl∂π∂ 15 °C - 35 °C
aral∂π∂d∂r.
Pilin korunmas∂ için sistem, otomatik olarak deµarj iµlemini
baµlat∂r ve sonra tekrar µarj eder. Bu en fazla alt∂ ayda bir
ve sadece gerekli olduπunda gerçekleµir.
Deπiµtirilebilir yedek parka ∂µ∂π∂ / S∂f∂rlama
%100 t∂raµ performans∂ saπlamak için t∂raµ makinesi
eleπini ve kesiciyi her 18 ayda bir ya da eskidiπinde
yenileyin.
Iki parçay∂ ayn∂ anda deπiµtirmeniz minimum tahriµ ve
daha yak∂n bir t∂raµ saπlayacakt∂r. (Elek (10) ve kesici
b∂çak (11): 8000 serisi)
T∂raµ makinesi parçalar∂ için deπiµim ∂µ∂π∂, parça deπiµim
zaman∂ geldiπinde 7 t∂raµ zaman∂ boyunca yanarak sizi
uyaracakt∂r. Daha sonra otomatik olarak kendini s∂f∂rlar.
T∂raµ parçalar∂n∂ deπiµtirdikten sonra (elek ve kesici
b∂çaklar) ince uçlu bir kalem kullanarak s∂f∂rlama
düπmesine (19) en az 3 saniye bas∂l∂ tutarak manuel
olarak sistemi s∂f∂rlay∂n. Bu yap∂ld∂π∂nda ∂µ∂k bir kez yan∂p
söner ve sonra kaybolur, böylece s∂f∂rlama iµlemi
tamamlanm∂µ olur. Manuel s∂f∂rlama iµlemi istenildiπi
zaman yap∂labilir.
Aksesuarlar
Braun Yetkili Servislerinde bulunmaktad∂r:
T∂raµ makinesi eleπi ve kesici b∂çaklar No. 8000
Temizleme kartuµu Temizleme&Yenileme CCR
0...20
40
60
80
100
foil replace+cutt
e
foil replace+cu
tt
empty
charge
8000
Series
360°Complete
0...20
40
60
80
e
t
foil replace
+
5647450_8990_85_S4-106 Seite 86 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
87
Çevre ile ilgili hususlar
Bu araç nikel-hidrid µarj edilebilir pillerle çal∂µ∂r. Çevreyi
korumak için pillerin kullan∂m süresi bittiπinde lütfen evdeki
çöplüge atmayiniz. Sayfada gösterildigi gibi makineyi
açin..., yerel veya nasyonel kanunlar∂n gösterdiπi yerlere
pilleri at∂n ya da parekendecinizde pilleri yok edin.
Kartuµlar normal ev çöpleriyle at∂labilir.
Bilgiler haber veilmeden deπiµtirilebilir.
Özel kablo setinin üzerinde elektrikle ilgili ayr∂nt∂lar yer
almaktad∂r.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme
kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax
(49) 6173 30 28 75
1
2
4
5 6
3
5647450_8990_85_S4-106 Seite 87 Mittwoch, 27. April 2005 11:43 11
/