Beurer GS 213 El kitabı

Kategori
Kişisel ölçekler
Tip
El kitabı
2
DE Waage auf einen ebe-
nen und festen Boden
stellen.
EN Place the scale on a
secure, flat surface.
FR Posez la balance sur
un sol plat et dur.
ES Colocar la báscula
sobre un suelo plano
y estable.
IT Posizionare la bilancia
su un fondo piano e
solido.
TR Teraziyi düz ve
sağlam bir yüzey
üzerine koyun.
RU Установить весы
на прочную ровную
поверхность.
PL Ustaw wagę na
twardym i płaskim
podłożu.
NL Plaats de weegschaal
op een vlakke en
vaste ondergrond.
PT Colocar a balança
sobre piso nivelado e
firme.
EL Τοποθετήστε τη
ζυγαριά σε ια
επίπεδη και σταθερή
επιφάνεια.
DA Stil vægten på et
jævnt, fast gulv.
SV Placera vågen på ett
jämnt och fast under
-
lag.
NO Plasser vekten på et
jevnt og fast underlag.
FI Aseta vaaka tasaiselle
ja tukevalle alustalle.
CS Postavte váhu na pev
-
ný a rovný podklad.
SL Tehtnico postavite na
čvrsto podlago oz. tla.
HU Állítsa a mérleget
szilárd, vízszintes
felületre.
RO Aşezaţi cântarul pe o
podea fixă netedă.
AR
DE Waage ist umschalt-
bar.
EN Scales can be
switched to alterna
-
tive units of measure-
ment.
FR La balance est
réglable.
ES La báscula es conmu
-
table.
IT La bilancia è commu
-
tabile.
TR Terazi modu
değiştirilebilir.
NL De weegschaal is
omschakelbaar.
RU Весы
переключаются.
PL Istnieje możliwość
zmiany jednostek
wagi.
DA Vægten kan omstilles.
PT A balança é comutá
-
vel.
EL Η ζυγαριά πορεί να
τεθεί σε λειτουργία.
SV Vågen går att ställa
om.
NO Vekten kan stilles om.
FI Mittayksikön voi
valita.
CS Váhu lze přepínat.
SL Tehtnico je moč
preklapljati.
HU A mérleg bekapcsol
-
ható.
RO Cântarul prezintă
posibilitatea de comu
-
tare între trepte.
AR
UNIT
UNIT
KG LB: ST
d = 0,1 kg / 0,2 lb / 1 lb
1. Inbetriebnahme
EN Getting started
FR Mise en service
ES
Puesta en marcha
IT Messa in funzione
TR İlk çalıştırma
RU Ввод в
эксплуатацию
PL
Uruchomienie
NL
Ingebruikname
PT Colocação em
funcionamento
EL Έναρξη λειτουργίας
DA Ibrugtagning
SV Börja använda vågen
NO Bruk
FI Käyttöönotto
CS
Uvedení do provozu
SL
Prvi vklop
HU
Üzembe helyezés
RO
Punerea în funcţiune
AR
DE Batterie einlegen
oder Isolierschutz
-
streifen entfernen.
EN Insert batteries or
remove insulating
strip.
FR Insérez les piles ou
retirez la bande de
protection isolante.
ES Colocar las pilas o
quitar las tiras de
protección de aisla
-
miento.
IT Inserire le batterie o
rimuovere la linguetta
di protezione.
TR Pili takın veya
izole koruma bandını
çıkartın.
RU Вставьте
батарейку или
удалите защитную
изоляционную
полоску.
PL Włożyć baterię lub
usunąć ochronny
pasek izolacyjny.
NL Plaats de batterij of
verwijder de isolatie
-
band.
PT Colocar a pilha ou
retirar a fita de isola
-
mento.
EL Τοποθετήστε
τη παταρία ή
αφαιρέστε την
προστατευτική ταινία
όνωσης.
DA
Indsæt batteri eller fjern
isoleringsstrimmel.
SV Lägg in batteriet eller
ta bort skyddsrem
-
sorna.
NO Sett inn batteri eller
fjern isoleringsstri
-
pene.
FI Aseta paristo
paikalleen ja poista
eristyssuojanauha.
CS Vložte baterii nebo
odstraňte izolační
proužek.
SL Vstavite baterijo ali
odstranite izolirni
zaščitni trak.
HU Helyezze be az ele
-
met, vagy távolítsa el
a szigetelőcsíkot.
RO Introducerea bate
-
riilor sau scoaterea
benzilor de protecţie
pentru izolare.
AR
++
2 x CR 2032
8
Non esporre la bilancia a urti, umidità, polvere, pro-
dotti chimici, forti sbalzi di temperatura, campi elet-
tromagnetici e fonti di calore troppo vicine.
Non salire mai sul bordo esterno della bilancia e
solo su un lato: pericolo di ribaltamento!
Tenere lontani i bambini dal materiale d’imballaggio!
Non adatta all’utilizzo commerciale.
In caso di dubbi o domande circa l’impiego delle
nostre apparecchiature, rivolgersi al rivenditore o al
servizio clienti.
Prima di inoltrare eventuali reclami, testare le batte-
rie e se necessario sostituirle.
Le riparazioni possono essere effettuate solo dal
Servizio clienti o da rivenditori autorizzati.
Se il liquido della batteria viene a contatto con la
pelle e con gli occhi, sciacquare le parti interessate
con acqua e consultare il medico.
Pericolo d’ingestione! I bambini possono inge-
rire le batterie e soffocare. Tenere quindi le batterie
lontano dalla portata dei bambini!
Prestare attenzione alla polarità positiva (+) e nega-
tiva (-).
In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, indos-
sare guanti protettivi e pulire il vano batterie con un
panno asciutto.
Proteggere le batterie dal caldo eccessivo.
Rischio di esplosione! Non gettare le batterie
nel fuoco.
Le batterie non devono essere ricaricate o mandate
in cortocircuito.
Qualora l’apparecchio non dovesse essere utilizzato
per un periodo prolungato, rimuovere le batteria dal
vano batterie.
Utilizzare solo tipologie di batterie uguali o equiva-
lenti.
Sostituire sempre tutte le batterie contemporanea-
mente.
Non utilizzare batterie ricaricabili!
Non smontare, aprire o frantumare le batterie.
Smaltire le batterie esauste e completamente scari-
che negli appositi punti di raccolta, nei punti di rac-
colta per rifiuti tossici o presso i negozi di elettronica.
Lo smaltimento delle batterie è un obbligo di legge.
I simboli riportati di seguito indicano
che le batterie contengono sostanze
tossiche. Pb = batteria contenente
piombo,
Cd = batteria contenente cadmio,
Hg = batteria contenente mercurio.
A tutela dell’ambiente, al termine del suo
utilizzo l’apparecchio non deve essere smaltito
nei rifiuti domestici. Lo smaltimento deve
essere effettuato negli appositi centri di raccolta.
Smaltire l’apparecchio secondo la direttiva europea
sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE). Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alle auto-
rità comunali competenti per lo smaltimento.
Smaltire la confezione nel rispetto dell‘ambiente
.
Garanzia/Assistenza
Per rivendicazioni nell’ambito della garanzia, rivolgersi
al rivenditore locale o alla sede locale (vedere l’elenco
“Service international”).
Allegare al reso dell’apparecchio una copia della prova
d’acquisto e una breve descrizione del difetto.
Si applicano le seguenti condizioni di garanzia:
1. La garanzia dei prodotti BEURER dura 5 anni oppure,
se più lunga, fa fede la durata di garanzia valida dalla
data di acquisto di ciascun paese.
In caso di rivendicazioni, la data di acquisto deve
essere dimostrata tramite una prova d’acquisto o una
fattura.
2. La durata della garanzia non viene prolungata da
riparazioni (dell’intero apparecchio o di parti di esso).
3. La garanzia non ha validità per i danni derivanti da
a. Uso improprio, ad es. mancata osservanza delle
istruzioni per l’uso.
b. Riparazioni o modifiche effettuate dal cliente o da
persone non autorizzate.
c. Trasporto dal produttore al cliente o durante il tra-
sporto al centro di assistenza.
d. La garanzia non è valida per gli accessori soggetti
a comune usura (manicotto, batterie, ecc.).
4. La responsabilità per danni diretti o indiretti causati
dall’apparecchio è esclusa se viene riconosciuta una
rivendicazione della garanzia per il danno dell’appa-
recchio.
Possibili errori e variazioni
TR Genel açıklamalar
Yükleme kapasitesi maks. 180 kg (396lb / 28 st),
Ölçeklendirme 100g (0,2lb / 1 lb).
Temizlik: Üzerine gerekirse biraz sıvı temizlik mad-
desi konulmufl bir nemli bez ile teraziyi temizleyebi-
lirsiniz. Teraziyi hiç bir zaman suya sokmayınız. Tera-
ziyi asla akar suda yıkamayınız.
Teraziyi darbelerden, nemden, tozdan, kimyasallar-
dan, aşırı sıcaklık değişikliklerinden, elektromanyetik
alanlardan ve çok yakın ısı kaynaklarından koruyun.
Asla terazinin üzerine en dış kenarından çıkmayın:
Devrilme tehlikesi!
Çocukları ambalaj malzemesinden uzak tutun!
Ticari amaçlı kullanım için öngörülmemiştir.
Aletlerimizin kullanımları hakkında başka sorularınız
varsa, satıcınıza veya Müşteri Servisine başvurunuz.
Her reklamasyon öncesinde pilleri kontrol edin ve
gerekirse değiştirin.
Tamir işlemleri yalnızca müşteri servisi veya yetkili
satıcılar tarafından yapılabilir.
Pil hücresindeki sıvı, cilt veya gözlerle temas etti-
ğinde, ilgili yeri suyla yıkayın ve bir doktora başvurun.
Yutma tehlikesi! Küçük çocuklar pilleri yutabilir
ve bunun sonucunda boğulabilir. Bu nedenle pilleri,
küçük çocukların erişmeyeceği yerlerde saklayın!
Artı (+) ve eksi (-) kutup işaretlerine dikkat edin.
Bir pil aktığında koruyucu eldiven giyin ve pil bölme-
sini kuru bir bezle temizleyin.
Pilleri aşırı ısıya karşı koruyun.
20
PAP
9
Patlama tehlikesi! Pilleri ateşle atmayın.
Piller şarj edilmemeli veya kısa devre yaptırılmamalı-
dır.
Cihazı uzun süre kullanmayacağınız durumlarda pil-
leri pil bölmesinden çıkarın.
Yalnız aynı tip veya eşdeğer tip piller kullanın.
Her zaman tüm pilleri aynı anda değiştirin.
Şarj edilebilir pil kullanmayın!
Pilleri parçalarına ayırmayın, açmayın veya parçala-
mayın.
Kullanılmış, şarjı tamamen boşalmış piller özel işa-
retli toplama kutularına atılarak, özel çöp alma yer-
lerine veya elektrikli cihaz satıcılarına teslim edilerek
bertaraf edilmelidir. Pillerin bertaraf edilmesi, yasal
olarak sizin sorumluluğunuzdadır.
Bu işaretler, zararlı madde içeren
pillerin üzerinde bulunur:
Pb = Pil kurşun içeriyor,
Cd = Pil kadmiyum içeriyor,
Hg = Pil cıva içeriyor.
Çevreyi korumak için, kullanım ömrü
sona erdikten sonra cihazı ev atıklarıyla birlikte
elden çıkarmayın. Cihaz, ülkenizdeki uygun
atık toplama merkezleri üzerinden bertaraf edilebilir.
Cihazı hurda elektrikli ve elektronik eşya direktifine –
WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
uygun olarak bertaraf edin. Bertaraf etme ile ilgili
sorularınızı, ilgili yerel makamlara iletebilirsiniz.
Ambalajı çevreye saygılı şekilde bertaraf edin.
Garanti / Servis
Garanti ile ilgili talepleriniz için bölgenizdeki yet
-
kili satıcınıza veya bölgenizdeki şubeye başvurun
(“Uluslararası servis” listesine bakın).
Cihazı geri gönderirken faturanızın bir kopyasını ve
arızanın kısa açıklamasını ekleyin.
Aşağıdaki garanti koşulları geçerlidir:
1.
BEURER ürünlerinin garanti süresi 5 yıldır veya –
daha uzun ise – ilgili ülkede geçerli olan satın alma
tarihinden itibaren garanti süresi kabul edilir.
Garanti talebinde satın alma tarihi bir satış fişi veya
fatura ile belgelenmelidir.
2. Onarım (cihazın tamamı veya parçaları) garanti süre-
sinin uzamasını sağlamaz.
3. Garanti aşağıdakiler sonucu oluşan hasarlar için
geçerli değildir:
a. Usulüne uygun olmayan kullanım, örn. kullanım
talimatlarına uyulmaması.
b. Müşteri veya yetkisiz kişiler tarafından yapılan
onarımlar.
c. Üreticiden müşteriye nakliye veya servis merke-
zine nakliye sırasında oluşan hasarlar.
d. Normal yıpranmaya uğrayan aksesuarlar (manşet,
piller vb.) için garanti geçerli değildir.
4. Cihaz hasar gördüğünde bir garanti talebi kabul
edilmesi durumunda da cihazın neden olduğu
doğrudan veya dolaylı netice kabilinden doğan
hasarlar için sorumluluk üstlenilmez.
Hata ve değişiklik hakkı saklıdır
RU Общие указания
Максимальная нагрузка составляет
180
кг
(396lb / 28 st), Цена деления 100 г (0,2lb /
1 lb
).
Чистка: весы можно протирать влажной тряп-
кой, при необходимости с применением моющего
средства. Не окунайте весы в воду. Никогда не
мойте весы под проточной водой.
Весы следует предохранять от ударов, влажно-
сти, пыли, химикатов, сильных колебаний темпе-
ратуры, электромагнитных полей и не устанавли-
вать их вблизи источников тепла.
Никогда не вставайте на один край весов: Опас-
ность опрокидывания!
Не давайте упаковочный материал детям!
Не предназначены для коммерческого
использования.
Если у Вас имеются вопросы об использовании
нашего прибора, обращайтесь, пожалуйста, к
Вашему продавцу или в сервисную службу.
Перед заявлением претензий проверьте и при
необходимости замените батарейки.
Ремонт должен производиться только сервисной
службой или авторизованными торговыми пред-
ставителями.
При попадании жидкости из аккумулятора на
кожу или в глаза необходимо промыть соответ-
ствующий участок большим количеством воды и
обратиться к врачу.
Опасность проглатывания мелких частей!
Маленькие дети могут проглотить батарейки и
подавиться ими. Поэтому батарейки необходимо
хранить в недоступном для детей месте!
Обращайте внимание на обозначение полярно-
сти: плюс (+) и минус (-).
Если батарейка потекла, очистите отделение для
батареек сухой салфеткой, надев защитные пер-
чатки.
Защищайте батарейки от чрезмерного воздей-
ствия тепла.
Опасность взрыва! Не бросайте батарейки в
огонь.
Не заряжайте и не замыкайте батарейки нако-
ротко.
Если прибор длительное время не используется,
извлеките из него батарейки.
Используйте батарейки только одного типа или
равноценных типов.
Заменяйте все батарейки сразу.
Не используйте перезаряжаемые аккумуляторы!
Не разбирайте, не открывайте и не разбивайте
батарейки.
Выбрасывайте использованные, полностью раз-
ряженные батарейки в специальные контейнеры,
сдавайте в пункты приема спецотходов или в
магазины электрооборудования. Закон обя-
зывает пользователей обеспечить утилизацию
батареек.
20
PAP
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20

Beurer GS 213 El kitabı

Kategori
Kişisel ölçekler
Tip
El kitabı