DeWalt DW082K Kullanım kılavuzu

Marka
DeWalt
Model
DW082K
Tip
Kullanım kılavuzu
®
DW082
www.
.eu
2
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 4
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 18
Português (traduzido das instruções originais) 30
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 44
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 56
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 69
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 82
Copyright DEWALT
1
A
3
1
4
2
2
8
7
5 6
B
C
3
D
1
4
NEDERLANDS
LASER-SCHIETLOOD DW082(K)
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW082(K)
Spanning V 6
Type 1
Maat batterijen 4 x LR6 (AA)
Laservermogen mW < 1
Laserklasse 2
Golfl engte nm 630 ~ 680
Beschermingsklasse IP54
Uitlijningsbereik ° +/- 4
Bedrijfstemperatuur °C 0 - 40
Schroefdraad opname 1/4" x 20
Gewicht kg 0,35
Defi nities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en
let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
5
NEDERLANDS
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Veiligheidsinstructies voor lasers
WAARSCHUWING! Lees alle instructies en zorg dat u deze
begrijpt. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Bedien de laser niet in een explosieve omgeving, zoals in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Gereedschapsautomaten veroorzaken vonken die de stof of
dampen kunnen doen ontbranden.
Gebruik de laser uitsluitend met de specifiek daarvoor
bedoelde accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden tot
brandgevaar.
Bewaar de laser als deze niet in gebruik is buiten het bereik
van kinderen en andere ongetrainde personen. Lasers zijn
gevaarlijk in handen van ongetrainde gebruikers.
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant voor uw
model worden aanbevolen. Accessoires die geschikt zijn voor de
ene laser kunnen mogelijk een gevaar of letsel veroorzaken indien
ze bij een andere laser worden gebruikt.
Onderhoud aan gereedschap MOET uitsluitend door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.
Reparaties, service of onderhoud die door niet-gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd kunnen tot letsel leiden. Zie voor
de locatie van uw dichtstbijzijnde DEWALT reparatiemedewerker
de lijst van geautoriseerde DEWALT reparatiemedewerkers achter
in deze gebruiksaanwijzing of bezoek www.2helpU.com op het
internet.
6
NEDERLANDS
Gebruik geen optisch gereedschap zoals een telescoop of
transport om naar de laserstraal te kijken. Dit kan tot ernstig
oogletsel leiden.
Plaats de laser niet in een positie die ervoor kan zorgen dat
iemand opzettelijk of onopzettelijk in de laserstraal kijkt. Dit kan
tot ernstig oogletsel leiden.
Plaats de laser niet in de nabijheid van een reflecterend
oppervlak dat de laserstraal naar iemands ogen kan
reflecteren. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
Zet de laser uit als deze niet in gebruik is. Het niet uitschakelen
van de laser verhoogt het risico op in de laserstraal kijken.
Bedien de laser niet in de buurt van kinderen en sta kinderen
niet toe de laser te bedienen. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
Verwijder of beschadig de waarschuwingslabels niet. Als labels
zijn verwijderd kan de gebruiker of anderen zich onopzettelijk aan
straling blootstellen.
Plaats de laser veilig op een egaal oppervlak. Als de laser valt
kan schade aan de laser of ernstig letsel optreden.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding
of sieraden. Bedek lang haar. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen. Luchtopeningen bedekken vaak
bewegende delen en dienen te worden vermeden.
WAARSCHUWING: Het toepassen van apparatuur of
aanpassingen of het uitvoeren van procedures die
afwijken van die in dit document staan beschreven, kan
leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.
WAARSCHUWING! HAAL HET APPARAAT NIET UIT
ELKAAR. Er bevinden zich geen onderdelen die u kunt
repareren aan de binnenzijde. Het demonteren van dit
apparaat doet alle garanties op het product vervallen.
Breng op geen enkele manier wijzigingen aan het
product aan. Het wijzigen van het gereedschap kan leiden tot
gevaarlijke blootstelling aan straling.
7
NEDERLANDS
Aanvullende veligheidsinstructies voor lasers
Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens EN 60825– 1:2007.
Vervang de laserdiode niet door een ander type. Laat de laser bij
beschadigingen door een erkend servicecentrum repareren.
Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan het projecteren van
lijnen.
Blootstelling van het oog aan de straal van een klasse-2-laser tot
een maximum van 0,25 seconden wordt als veilig beschouwd.
Reflexen van de oogleden zullen doorgaans voldoende
bescherming bieden. Op een afstand van meer van 1 m voldoet de
laser aan klasse 1 en wordt daarom als geheel veilig beschouwd.
Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
Gebruik geen optische middelen om de laserstraal te bekijken.
Plaats de machine niet in een opstelling waarbij de laserstraal
personen op hoofdhoogte kan kruisen.
Laat geen kinderen aan de laser komen.
Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Zodra
u constateert dat vloeistof weglekt, gaat u als volgt te werk:
- Veeg de vloeistof zorgvuldig met een doek af. Vermijd huid- of
oogcontact. Niet inslikken.
- Spoel in geval van huid- of oogcontact de vloeistof gedurende
minstens 10 minuten af met schoon stromend water en
raadpleeg een arts.
WAARSCHUWING: Brandgevaar! Voorkom dat de
contactpunten van een verwijderde batterij kortsluiting
veroorzaken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van dit apparaat:
letsel veroorzaakt door het kijken in de laserstraal.
8
NEDERLANDS
Labels op de machine
Op de machine vindt u de volgende pictogrammen:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Laserwaarschuwing
Kijk niet in de laserstraal.
Spatwaterdichte behuizing
POSITIE DATUMCODE
De datumcode, die ook het jaar van fabricage bevat, staat binnen in het
batterijvak geprint.
Voorbeeld:
2010 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies voor de batterij
WAARSCHUWING: Batterijen kunnen exploderen of lekken,
en kunnen letsel of brand veroorzaken. Om dit risico te
verminderen:
9
NEDERLANDS
Volg alle instructies en waarschuwingen op het batterijlabel
en de batterij zelf nauwkeurig op.
Plaats batterijen altijd met de juiste polariteit (+en –) zoals
staat aangegeven op de batterij en het apparaat.
Sluit batterijen niet kort.
Laad batterijen niet op.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen naast elkaar.
Vervang ze alle tegelijkertijd voor nieuwe batterijen van
hetzelfde merk en type.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk en bied ze als
chemisch afval aan.
Gooi batterijen niet in het vuur.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende
meerdere maanden niet gebruikt gaat worden.
Batterijen (fi g. B)
BATTERIJTYPE
De DW082 werkt op vier LR6-batterijen (grootte AA).
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Laser-schietlood
4 Batterijen
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
10
NEDERLANDS
Beschrijving (fi g. A)
WAARSCHUWING: Pas de gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel
tot gevolg hebben.
1 Aan/uit-schakelaar
2 Bedrijfsindicatielamp
3 Laseropening (laserstraal omhoog)
4 Laseropening (laserstraal omlaag)
5 Batterijcompartiment
GEBRUIKSDOEL
Het laser-schietlood DW082(K) is ontworpen voor het projecteren van
laserpunten als hulpmiddel bij professionele toepassingen. De machine
kan zowel binnens- als buitenshuis worden gebruikt voor verticaal
(loodrecht) uitlijnen.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Deze laser is een professioneel stuk gereedschap.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning er
påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING! Plaats de laser niet in een positie die
ervoor kan zorgen dat iemand opzettelijk of onopzettelijk
in de laserstraal kijkt. Door in de laserstraal te kijken kan
ernstig oogletsel optreden.
Uitpakken
HET WAARSCHUWINGSLABEL AANBRENGEN
De veiligheidswaarschuwingen op het label dat zich op de laser bevindt
moet geformuleerd zijn in de taal van de gebruiker.
Om die reden wordt een apart vel met zelfklevende labels bij het
gereedschap meegeleverd.
11
NEDERLANDS
WAARSCHUWING: Controleer voor de eerste
ingebruikneming of de veiligheidswaarschuwingen op het label
in uw taal staan vermeld.
De waarschuwingen dienen het volgende te vermelden:
LASERSTRALING
NIET IN DE STRAAL KIJKEN KLASSE
3R LASERPRODUCT
Ga als de waarschuwingen in een vreemde taal staan vermeld als
volgt te werk:
Verwijder het vereiste label van het vel.
Plaats het label voorzichtig over het bestaande label.
Druk het label goed vast.
Batterijen vervangen (fi g. B)
Het hulpstuk werkt op batterijen van het type LR6 (AA).
Open de deksel van het batterijcompartiment (5).
Vervang de batterijen (6). Zorg ervoor dat de nieuwe batterijen worden
geplaatst zoals aangegeven .
Sluit de deksel van het batterijcompartiment.
WAARSCHUWING: Vervang bij het vervangen van de
batterijen altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen oude
en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik bij voorkeur
alkalinebatterijen.
Lege-batterij-indicator (fi g. B)
De lege-batterij-indicatielamp (7) bevindt zich op het controlepaneel.
De indicatielamp brandt terwijl de machine is ingeschakeld. Hij gaat
knipperen om aan te geven dat de batterijen vervangen moeten worden.
Tegelijkertijd valt de machine automatisch stil.
Schakel de machine uit zodra de indicatielamp knippert en neem de
batterijen uit de machine.
Opstellen van de machine (fi g. C)
Het instrument heeft magneten (8) om het op stalen vloerrails vast te zetten.
Plaats de machine op een relatief vlak en egaal oppervlak.
Stel de machine in voor loodrecht uitlijnen.
12
NEDERLANDS
De machine afstellen (fi g. C)
Schakel de machine in om de uitlijningsprocedure in werking te
stellen. Het loodrecht uitlijnen wordt correct afgesteld zolang de
laserstralen continu branden.
De laserstralen beginnen te knipperen om aan te geven dat de machine
op een helling buiten het uitlijningsbereik van 4° staat opgesteld.
Schakel de machine uit, plaats de machine in een aangepaste
opstelling binnen het uitlijningsbereik en schakel de machine weer in.
Uitlijnen van de laserpunt (fi g. C)
Breng de laserpunt van een van de laserstralen op een lijn met de
gemarkeerde positie. Verplaats de machine indien gewenst.
ACCU
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende voorschriften.
Markeer altijd het middelpunt van de laserpunten.
Zorg dat de machine stevig staat opgesteld.
Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken speling op onderdelen
in het binnenwerk, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van
de machine. Controleer regelmatig de nauwkeurigheid wanneer u de
machine onder dergelijke omstandigheden gebruikt.
Hoewel de machine kleine uitlijnfouten automatisch corrigeert, kan
het nodig zijn om de machine opnieuw af te stellen als er een schok is
geregistreerd.
Laat de laserkop bij een erkend servicecentrum kalibreren nadat de
machine is gevallen of gekanteld.
In- en uitschakelen (fi g. D)
Om de machine in te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar (1) in.
Om de machine uit te schakelen, drukt u de aan/uit-schakelaar (1)
nogmaals in.
13
NEDERLANDS
Overbrengen van een gemarkeerde positie
De machine produceert twee laserpunten in tegengestelde richtingen om
een markering over te brengen.
Gebruik de ene straal om de markering te lokaliseren en breng de
markering over met behulp van de tegengestelde laserstraal.
Opties
Uw dealer verstrekt u graag de nodige informatie over de juiste accessoires.
ONDERHOUD
Uw DEWALT lasereenheid is ontworpen om gedurende een lange
tijdsperiode te functioneren met een minimum aan onderhoud. Het continu
naar bevrediging functioneren hangt af van de juiste zorg voor de laser en
regelmatig schoonmaken.
Kalibratietest ter plaatse
De ter plaatse verrichtbare kalibratietest dienen zorgvuldig en nauwkeurig
te worden uitgevoerd om de juiste diagnose te stellen. Laat de machine
bij een erkend servicecentrum kalibreren zodra een fout wordt gesignaleerd.
WAARSCHUWING: Laat de laserkop altijd bij een erkend
servicecentrum kalibreren.
Test voor loodrecht uitlijnen
Plaats de machine op de vloer in een ruimte parallel aan een verticaal
oppervlak van ongeveer 15 m hoog.
Plaats een markering op de vloer.
Schakel de machine in breng de laserstraal op een lijn met
de markering op de vloer.
Markeer het middelpunt van de laserpunt op het plafond.
Schakel de machine uit en draai deze 180°.
Schakel de machine in, breng de laserstraal op een lijn met de
markering op de vloer en markeer opnieuw het middelpunt van de
laserpunt op het plafond. Schakel de machine uit.
Meet de verschillen tussen de markeringen.
14
NEDERLANDS
Indien het verschil tussen de markeringen 6 mm of minder bedraagt,
dan is de laserkop correct gekalibreerd.
Indien het verschil tussen de markeringen meer dan 6 mm bedraagt,
dan dient de laserkop te worden gekalibreerd.
Reiniging
Verwijder de batterijen alvorens de machine te reinigen.
Houd de ventilatiesleuven schoon en reinig de behuizing regelmatig
met een zachte doek.
Maak de lens indien nodig schoon met een zachte doek of
een in alcohol gedrenkte wattenstaaf. Gebruik geen andere
reinigingsmiddelen.
Bescherming van het milieu
Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het
normale huishoudelijke afval worden aangeboden.
Als u op een dag bemerkt dat uw DEWALT product vervangen dient te
worden of dat u er verder geen gebruik meer van maakt, mag u het niet
als normaal huishoudelijk afval aanbieden. Bied dit product aan bij de
gescheiden afvalinzameling.
Gescheiden inzameling van gebruikte producten of
verpakkingen maakt het mogelijk dat materiaal kan worden
gerecycled en nogmaals gebruikt. Het hergebruik van
gerecycled materiaal helpt milieuvervuiling te voorkomen en
vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke bepalingen voorzien mogelijk in de gescheiden inzameling van
elektrische producten uit een huishouden, op stedelijke inzamelingspunten
of bij de detailhandelaar waar u een nieuw product aanschaft.
15
NEDERLANDS
DEWALT heeft een faciliteit voor het verzamelen van recyclen van DEWALT
producten als ze eenmaal het einde van hun levensduur hebben bereikt.
Stuur om van deze service gebruik te maken uw product a.u.b. terug naar
iedere erkende reparateur die namens ons de verzameling op zich neemt.
U kunt de locatie van de erkende reparateur die het dichtste bij u in de
buurt is opzoeken door contact op te nemen met uw plaatselijke DEWALT
kantoor zoals vermeld in deze handleiding. Een lijst van erkende DEWALT
reparateurs en volledige details over onze after sales service zijn ook te
vinden op internet via: www.2helpU.com.
Batterijen
Denk bij het als afval aanbieden van batterijen aan de bescherming
van het milieu. Neem contact op met de plaatselijke overheden
voor het milieuvriendelijk aanbieden van batterijen.
16
NEDERLANDS
GARANTI
DEWALT er sikker på produkternes kvalitet og tilbyder
en enestående garanti til professionelle brugere af dette
værktøj. Denne garantierklæring er en tilføjelse til dine
kontraktmæssige rettigheder som professionel bruger eller dine
lovbefalede rettigheder som privat ikke-professionel bruger
og påvirker dem på ingen måde. Garantien er gyldig inden for
medlemsstaterne af Den Europæiske Union og Det Europæiske
Frihandelsområde.
30 DAGES RISIKOFRI
TILFREDSHEDSGARANTI
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit D
EWALT værktøj, kan
du returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til
den forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene
refunderet eller bytte det. Produktet skal have været underlagt
almindelig brug og slid, og der skal fremvises gyldig kvittering.
ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service af dit
D
EWALT værktøj, inden for 12 måneder efter købet, er du
berettiget til en gratis serviceydelse. Den vil blive foretaget
gratis af et autoriseret DEWALT serviceværksted. Købsbeviset
skal fremvises. Inkluderer arbejdskraft. Ekskluderer tilbehør
og reservedele, medmindre de var fejlbehæftede under
garantiperioden.
ET ÅRS FULD GARANTI
Hvis dit D
EWALT produkt bliver defekt på grund af
fejlbehæftede materialer eller produktionsfejl inden for 12
måneder fra købsdatoen, garanterer DEWALT gratis udskiftning
af alle defekte dele eller gratis udskiftning af enheden efter
vores valg under forudsætning af, at:
Produktet ikke er blevet misbrugt;
Produktet har været underlagt almindelig brug og slid;
17
Der ikke er forsøgt reparationer af uautoriserede personer;
Købsbeviset fremvises;
Produktet returneres komplet med alle originale komponenter.
Hvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler eller fi nd
adressen påHvis du ønsker at reklamere, kontakt din forhandler
eller fi nd adressen på dit nærmeste autoriserede D
EWALT
serviceværksted i DEWALT kataloget eller kontakt dit DEWALT
kontor på den adresse, der er opgivet i denne manual. Der fi ndes
en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder og detaljerede
oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende internetadresse:
www.2helpU.com
NEDERLANDS
18
LASERLODD DW082(K)
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant
produktutvikling og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige
partnere for profesjonelle brukere.
Tekniske data
DW082(K)
Spenning V 6
Type 1
Batteristørrelse 4 x LR6 (AA)
Laserstyrke mW < 1
Laserklasse 2
Bølgelengde nm 630 ~ 680
Beskyttelsesklasse IP54
Selvjusteringsområde ° +/- 4
Driftstemperatur °C 0 - 40
Kontaktgjenger 1/4 tomme x 20
Vekt kg 0,35
Defi nisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalkodeord.
Vennligst les håndboken og legg merke til disse symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre
til død eller alvorlige personskader hvis den ikke avverges.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til død eller alvorlige personskader hvis den ikke
avverges.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til små eller moderate personskader hvis den ikke
avverges.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr hvis
den ikke unngås.
NORSK
/