DeWalt DW085 Kullanım kılavuzu

Marka
DeWalt
Model
DW085
Tip
Kullanım kılavuzu
DW085
2
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 5
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 23
Português (traduzido das instruções originais) 40
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 58
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 75
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 92
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 109
Copyright DEWALT
1
Figure 1
Figure 2
e
c
i
j
a
b
h
f
g
s
b
r
d
2
Figure 3
Figure 5
t
a
Figure 4
7.5 m
(25')
>4°
3
Figure 6
Figure 7
Figure 8
Figure 9
Figure 10
4
Figure 11a
k
l
m
no
l
m
k
21
Figure 11b
1
n
o
l
kp
m
Figure 11c
2
m
no
l
qk
Figure 11d
5
NEDERLANDS
ZELFSTELLENDE LASER-AANWIJZER
MET 5 STRALEN DW085
Gefeliciteerd!
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
DW085
Spanning V 6
Type 1
Maat batterijen 4 x LR6 (AA)
Laservermogen mW < 4,0
Laserklasse 2
Golflengte nm 630 ~ 680
Beschermingsklasse IP54
Uitlijningsbereik ° +/- 4
Bedrijfstemperatuur °C -10–50
Schroefdraad opname 6,35 mm (1/4") x 20 TPI
Gewicht kg 0,66
Defi nities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder
signaleringswoord. Lees de gebruiksaanwijzing a.u.b. zorgvuldig door en
let op deze symbolen.
GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, indien dit niet
wordt voorkomen, leidt tot de dood of ernstig letsel.
WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, indien
dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot de dood of ernstig
letsel.
6
NEDERLANDS
VOORZICHTIG: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan
die, indien dit niet wordt voorkomen, zou kunnen leiden tot
gering of matig letsel.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op het gevaar voor elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
Veiligheidsinstructies voor lasers
WAARSCHUWING! Lees alle instructies en zorg dat u deze
begrijpt. Het niet opvolgen van alle onderstaande instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Bedien de laser niet in een explosieve omgeving, zoals in
de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof.
Gereedschapsautomaten veroorzaken vonken die de stof of dampen
kunnen doen ontbranden.
Gebruik de laser uitsluitend met de specifiek daarvoor bedoelde
accu’s. Gebruik van andere accu’s kan leiden tot brandgevaar.
Bewaar de laser als deze niet in gebruik is buiten het bereik van
kinderen en andere ongetrainde personen. Lasers zijn gevaarlijk in
handen van ongetrainde gebruikers.
Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant voor uw
model worden aanbevolen. Accessoires die geschikt zijn voor de
ene laser kunnen mogelijk een gevaar of letsel veroorzaken indien ze bij
een andere laser worden gebruikt.
Onderhoud aan gereedschap MOET uitsluitend door
gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden uitgevoerd.
Reparaties, service of onderhoud die door niet-gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd kunnen tot letsel leiden. Zie voor
7
NEDERLANDS
de locatie van uw dichtstbijzijnde D
EWALT reparatiemedewerker de
lijst van geautoriseerde DEWALT reparatiemedewerkers achter in deze
gebruiksaanwijzing of bezoek www.2helpU.com op het internet.
Gebruik geen optisch gereedschap zoals een telescoop of
transport om naar de laserstraal te kijken. Dit kan tot ernstig
oogletsel leiden.
Plaats de laser niet in een positie die ervoor kan zorgen dat
iemand opzettelijk of onopzettelijk in de laserstraal kijkt. Dit kan tot
ernstig oogletsel leiden.
Plaats de laser niet in de nabijheid van een reflecterend oppervlak
dat de laserstraal naar iemands ogen kan reflecteren. Dit kan tot
ernstig oogletsel leiden.
Zet de laser uit als deze niet in gebruik is. Het niet uitschakelen van
de laser verhoogt het risico op in de laserstraal kijken.
Bedien de laser niet in de buurt van kinderen en sta kinderen niet
toe de laser te bedienen. Dit kan tot ernstig oogletsel leiden.
Verwijder of beschadig de waarschuwingslabels niet. Als labels zijn
verwijderd kan de gebruiker of anderen zich onopzettelijk aan straling
blootstellen.
Plaats de laser veilig op een egaal oppervlak. Als de laser valt kan
schade aan de laser of ernstig letsel optreden.
Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende kleding
of sieraden. Bedek lang haar. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen.
Loszittende kleding, sieraden of lang haar kunnen door bewegende
delen worden gegrepen. Luchtopeningen bedekken vaak bewegende
delen en dienen te worden vermeden.
WAARSCHUWING: Het toepassen van apparatuur of
aanpassingen of het uitvoeren van procedures die
afwijken van die in dit document staan beschreven, kan
leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.
WAARSCHUWING! HAAL DE LASER NIET UIT ELKAAR.
Binnenin bevinden zich geen onderdelen waaraan de
gebruiker onderhoud kan uitvoeren. Het demonteren
van de laser doet alle garanties op het product
8
NEDERLANDS
vervallen. Breng aan dit product op geen enkele manier
wijzigingen aan. Het wijzigen van dit apparaat kan tot gevolg
hebben dat men blootgesteld wordt aan gevaarlijke laser-
straling.
Aanvullende veligheidsinstructies voor lasers
Deze laser voldoet aan klasse 2 volgens EN 60825– 1:2007.
Vervang de laserdiode niet door een ander type. Laat de laser bij
beschadigingen door een erkend servicecentrum repareren.
Gebruik de laser niet voor enig ander doel dan het projecteren van lijnen.
Blootstelling van het oog aan de straal van een klasse-2-laser tot een
maximum van 0,25 seconden wordt als veilig beschouwd. Reflexen
van de oogleden zullen doorgaans voldoende bescherming bieden. Op
een afstand van meer van 1 m voldoet de laser aan klasse 1 en wordt
daarom als geheel veilig beschouwd.
Kijk nooit direct en opzettelijk in de laserstraal.
Gebruik geen optische middelen om de laserstraal te bekijken.
Plaats de machine niet in een opstelling waarbij de laserstraal
personen op hoofdhoogte kan kruisen.
Laat geen kinderen aan de laser komen.
Onder extreme omstandigheden kan de batterij gaan lekken. Zodra u
constateert dat vloeistof weglekt, gaat u als volgt te werk:
- Veeg de vloeistof zorgvuldig met een doek af. Vermijd huid- of
oogcontact. Niet inslikken.
- Spoel in geval van huid- of oogcontact de vloeistof gedurende
minstens 10 minuten af met schoon stromend water en raadpleeg
een arts.
WAARSCHUWING: Brandgevaar! Voorkom dat de
contactpunten van een verwijderde batterij kortsluiting
veroorzaken.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van dit apparaat:
letsel veroorzaakt door het kijken in de laserstraal.
9
NEDERLANDS
LABELS OP DE MACHINE
Op de machine vindt u de volgende pictogram`men:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik
Laserwaarschuwing
Kijk niet in de laserstraal.
POSITIE DATUMCODE [AFB. (FIG.) 1]
De datumcode (s), die het jaar van fabricage omvat, is in de behuizing
geprint.
Voorbeeld:
2013 XX XX
Jaar van fabricage
Belangrijke veiligheidsinstructies voor de batterij
WAARSCHUWING: Batterijen kunnen exploderen of lekken,
en kunnen letsel of brand veroorzaken. Om dit risico te
verminderen:
Volg alle instructies en waarschuwingen op het batterijlabel
en de batterij zelf nauwkeurig op.
10
NEDERLANDS
Plaats batterijen altijd met de juiste polariteit (+en –) zoals
staat aangegeven op de batterij en het apparaat.
Sluit batterijen niet kort.
Laad batterijen niet op.
Gebruik geen oude en nieuwe batterijen naast elkaar.
Vervang ze alle tegelijkertijd voor nieuwe batterijen van
hetzelfde merk en type.
Verwijder lege batterijen onmiddellijk en bied ze als
chemisch afval aan.
Gooi batterijen niet in het vuur.
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.
Verwijder de batterijen als het apparaat gedurende
meerdere maanden niet gebruikt gaat worden.
Batterijen
BATTERIJTYPE
De DW085 werkt op vier LR6-batterijen (grootte AA).
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Zelfstellende Laser-aanwijzer met 5 stralen
4 LR6-batterijen (AA)
1 Transportkoffer (alleen voor K-modellen)
1 Handleiding
Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires mogelijk
zijn beschadigd tijdens het transport.
Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (afb. 1)
WAARSCHUWING: Pas de gereedschapsautomaat of een
onderdeel ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel
tot gevolg hebben.
11
NEDERLANDS
a. Batterijencompartiment deksel
b. Indicator gering vermogen batterijen
c. Aan/Uit-hendel
d. Laser-diafragma – laser-straal "omhoog"
e. Laser-diafragma – laser-straal "omlaag"
f. Laser-diafragma – laser-straal "horizontaal links"
g. Laser-diafragma– laser-straal "horizontaal rechts"
h. Laser-diafragma – laser-straal "horizontaal voor"
i. Geïntegreerde magnetische draaibeugel
j. Magneten
GEBRUIKSDOEL
De DW085 laser-waterpas is een zelfstellend laser-instrument dat kan
worden gebruikt voor horizontale (waterpas) en verticale (loodrecht) uitlijning
en haakse uitlijning. Dit gereedschap wordt in volledig gemonteerde staat
geleverd. Dit gereedschap is voorzien van functies die installatie snel en
gemakkelijk maken. Lees en begrijp, voordat u het gereedschap in gebruik
neemt, alle instructies in deze instructiehandleiding.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af brændbare
væsker eller gasser.
Deze laser is een professioneel stuk gereedschap. LAD IKKE børn komme
i kontakt med værktøjet. Overvågning er påkrævet, når uerfarne brugere
anvender dette værktøj.
MONTEREN EN INSTELLEN
WAARSCHUWING! Plaats de laser niet in een positie die
ervoor kan zorgen dat iemand opzettelijk of onopzettelijk
in de laserstraal kijkt. Door in de laserstraal te kijken kan
ernstig oogletsel optreden.
Het waarschuwingslabel aanbrengen
De veiligheidswaarschuwingen op het label dat zich op de laser bevindt
moet geformuleerd zijn in de taal van de gebruiker.
12
NEDERLANDS
Om die reden wordt een apart vel met zelfklevende labels bij het
gereedschap meegeleverd.
WAARSCHUWING: Controleer voor de eerste
ingebruikneming of de veiligheidswaarschuwingen op het label
in uw taal staan vermeld.
De waarschuwingen dienen het volgende te vermelden:
LASERSTRALING
NIET IN DE STRAAL KIJKEN KLASSE
2 LASERPRODUCT
Ga als de waarschuwingen in een vreemde taal staan vermeld als
volgt te werk:
Verwijder het vereiste label van het vel.
Plaats het label voorzichtig over het bestaande label.
Druk het label goed vast.
Batterijen vervangen (afb. 3)
De laser gebruikt LR6-batterijen (AA-formaat).
Open de deksel van het batterijcompartiment (a).
Vervang de batterijen (t). Zorg ervoor dat de nieuwe batterijen worden
geplaatst zoals aangegeven.
Sluit de deksel van het batterijcompartiment.
WAARSCHUWING: Vervang bij het vervangen van de
batterijen altijd alle batterijen tegelijk. Gebruik geen oude
en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik bij voorkeur
alkalinebatterijen.
ACCU
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies in
acht en houdt u aan de geldende voorschriften.
Markeer altijd het middelpunt van de laserpunten.
Zorg dat de machine stevig staat opgesteld.
13
NEDERLANDS
Extreme temperatuurswisselingen veroorzaken speling op onderdelen
in het binnenwerk, wat van invloed kan zijn op de nauwkeurigheid van
de machine. Controleer regelmatig de nauwkeurigheid wanneer u de
machine onder dergelijke omstandigheden gebruikt.
Hoewel de machine kleine uitlijnfouten automatisch corrigeert, kan het
nodig zijn om de machine opnieuw af te stellen als er een schok is
geregistreerd.
Laat de laserkop bij een erkend servicecentrum kalibreren nadat de
machine is gevallen of gekanteld.
Indicator gering vermogen batterijen (afb. 2)
De DW085 is uitgerust met indicator voor gering vermogen van de
batterijen (e), zoals afgebeeld in Afbeelding 2. Het rode lampje van de
indicator bevindt zich aan bovenzijde van het gereedschap. Wanneer
het lampje knippert, is dat een teken dat de batterijen nog maar weinig
vermogen hebben en moeten worden vervangen. De laser zal misschien
nog korte tijd blijven werken en de batterijen zullen verder leeg raken. Zijn
er nieuwe batterijen geplaatst, dan zal het rode indicatielampje uit blijven.
(Wanneer de laserstraal knippert, wordt dat niet veroorzaakt doordat
de batterijen nog maar weinig vermogen hebben; raadpleeg Indicator
Kantelbewaking.)
De laser in- en uitschakelen (afb. 1)
Plaats het gereedschap op een stabiel en vlak oppervlak met de laser
uitgeschakeld. Schakel de laser in door de Aan/Uit-hendel (c) te draaien
zodat deze naar boven wijst. Er worden dan vijf stralen geprojecteerd; één
omhoog (d), één omlaag (e), één horizontaal naar links (f), één horizontaal
naar rechts (g) en één horizontaal naar voren (h).
De slinger vergrendelen (afb. 3)
De DW085 is uitgerust met een mechanisme voor het vergrendelen van
de slinger. Deze functie wordt alleen geactiveerd wanneer de laser wordt
uitgeschakeld. Wanneer u de Aan/Uit-hefboom (c) in de stand ON draait,
komt de slinger los uit de vergrendelde stand en wordt de waterpasstand
opgezocht.
14
NEDERLANDS
De laser gebruiken
De laserstralen zijn waterpas of loodrecht zolang de kalibratie is
gecontroleerd (raadpleeg Kalibratie ter plaatse) en als de laserstraal niet
knippert (raadpleeg Indicator Kantelbewaking).
Met het gereedschap kunnen punten worden overgezet met iedere
gewenste combinatie van de vijf stralen.
GEÏNTEGREERDE MAGNETISCHE DRAAIBEUGEL (AFB. 1)
VOORZICHTIG: Ga niet onder de laser staan wanneer
deze met de magnetische draaibeugel is gemonteerd.
Ernstig persoonlijk letsel of schade aan de laser kan het gevolg
zijn als de laser valt.
De DW085 heeft een magnetische draaibeugel (i) die permanent vastzit
aan het apparaat. Met deze beugel kan het apparaat worden vastgezet
op ieder rechtopstaand oppervlak van staal of ijzer met behulp van de
magneten (j) die zich aan de achterzijde van de draaibeugel bevinden.
Voorbeelden van geschikte ondergronden zijn bijvoorbeeld stalen frames,
stalen deuren en stalen balken. Plaats de laser op een stabiel oppervlak.
Ernstig persoonlijk letsel of schade aan de laser kan het gevolg zijn als de
laser valt. Door de draaibeugel komt het apparaat ook zo’n 4,5 cm (1-3/4")
vrij van de ondergrond, wat kan helpen bij het installeren op een stalen
frame.
INDICATOR KANTELBEWAKING (AFB. 4)
De DW085-laser is zo ontworpen dat het apparaat zelf de waterpasstand
zoekt. Als de laser zover is gekanteld dat het apparaat zichzelf niet meer
kan stellen (> 4° uit het lood), zal de laserstraal gaan knipperen (Afb. 4). De
knipperende laserstraal geeft aan dat de laser te ver uit het lood is en niet
waterpas (of loodrecht) staat en beter niet kan worden gebruikt
voor het stellen en markeren van waterpas (of loodrecht). Probeer
de laser op een vlakkere ondergrond te zetten.
DE HAAKSE LAYOUT UITLIJNEN – FIJNAFSTELLING (AFB. 2)
De knop voor de fijnafstelling (r) aan de zijkant van de DW085 is bedoeld
om de horizontale stralen af te stellen. Plaats de DW085 op een vlakke
ondergrond en draai de knop naar rechts als u de straal naar rechts wilt
draaien, of naar links als u de straal naar links wilt draaien. Door de knop
voor de fijnafstelling te draaien stelt u het hele interne mechanisme af,
terwijl de hoek van 90° tussen de drie verticale stippen behouden blijft.
15
NEDERLANDS
DE LASER UITLIJNEN
Zolang het gereedschap goed is gekalibreerd zal de laser zelf de
waterpasstand zoeken. Het gereedschap is in de fabriek zo gekalibreerd
dat de loodrechtstand wordt gezocht zolang het op een vlakke ondergrond
staat op minder dan 4° uit het lood. U mag zelf geen aanpassingen
uitvoeren.
ONDERHOUD
Laat de laser regelmatig nazien op een juiste kalibrering zodat u zeker weet
de nauwkeurigheid van uw werk behouden blijft. Raadpleeg Kalibratie ter
plaatse.
Kalibratiecontroles en andere onderhouds- of reparatiewerkzaamheden
mogen alleen uitgevoerd worden door DEWALT-servicecentra.
Wanneer de laser niet wordt gebruikt, berg het apparaat dan op in de
bijgeleverde koffer. Berg uw laser niet op bij temperaturen lager dan -20 ˚C
(-5 ˚F) of hoger dan 60 ˚C (140 ˚F).
Berg uw laser niet op in de koffer als het apparaat nat is. De laser moet
eerst afgedroogd worden met een zachte droge doek.
Kalibratietest ter plaatse
NAUWKEURIGHEID CONTROLEREN – LOODRECHT (AFB. 5–6)
De kalibratie van de loodrechtstand van de laser kan het nauwkeurigst
worden gecontroleerd wanneer er een aanzienlijke verticale hoogte
beschikbaar is, 7,5m (25') is ideaal, met één persoon op de vloer die de
laser positioneert en een ander die bij het plafond de positie kan markeren
van de punt die door de straal op het plafond wordt geprojecteerd (Afb. 5).
Het is belangrijk de kalibratietest uit te voeren op minstens dezelfde afstand
als die van de toepassingen waarvoor het gereedschap wordt gebruikt.
1. Markeer om te beginnen een punt op de vloer.
2. Plaats de laser zo dat de neerwaartse straal is gecentreerd op het
punt dat op de vloer is gemarkeerd.
3. Gun de laser de tijd zich in de loodrechtstand te stabiliseren en
markeer het middelpunt van de straal die door de opwaartse straal
ontstaat.
16
NEDERLANDS
4. Draai de laser 180° zoals wordt getoond (Afb. 6), en let er daarbij op
dat de neerwaartse straal gecentreerd blijft op het punt dat u eerder
op de vloer hebt gemarkeerd.
5. Gun de laser de tijd zich in de loodrechtstand te stabiliseren en
markeer het middelpunt van het punt dat door de opwaartse straal
ontstaat.
Als de meting tussen de twee merkpunten hoger uitvalt dan hieronder
wordt getoond, is de laser niet langer gekalibreerd.
Plafondhoogte Meting Tussen Merktekens
7,5 m (25') 4,5 mm (0,18")
15 m (50') 9,0 mm (0,35")
NAUWKEURIGHEID CONTROLEREN - WATERPAS (AFB. 7–10)
Voor de controle van waterpaskalibratie van de laser zijn twee parallelle
wanden nodig die ten minste 6 m uit elkaar staan. Het is belangrijk om
een kalibratie test uit te voeren, waarvan de afstand niet korter is dan de
afstand van de toepassing waarvoor het apparaat gebruikt zal worden.
1. Plaats het apparaat op 5–8 cm (2"–3") van de eerste wand,
tegenover de wand (Afb. 7).
2. Markeer de positie van de straal op de eerste wand.
3. Draai het apparaat 180˚ en markeer de positie van de straal op de
tweede wand (Afb. 8).
4. Plaats het apparaat op 5–8 cm (2"–3") van de tweede wand,
tegenover de wand (Afb. 9).
5. Pas de hoogte van het apparaat aan tot de straal het merkteken uit
stap 3 raakt.
6. Draai het apparaat 180˚ en richt de straal op de eerste wand uit
stap2 (Afb. 10).
7. Meet de verticale afstand tussen de straal en het merkteken.
8. Als de gemeten waarde groter is dan de waarde hieronder moet de
laser worden nagezien door een erkend servicecentrum.
Herhaal stap 1 tot en met 8 en controleer de straal naar voren, naar links
en naar rechts.
17
NEDERLANDS
Afstand Tussen Muren Meting Tussen Merktekens
7,5 m (25') 3,0 mm (1/8")
15 m (50') 6,0 mm (1/4")
23 m (75') 9,0 mm (3/8")
DE NAUWKEURIGHEID VAN DE STRAAL WATERPAS NAAR HAAKS 90° CONTROLE-
REN (AFB.11a–d)
Kijk naar Afbeelding 11 voor de positie van de DW085 bij elke stap en voor
de locatie van de gemaakte markeringen bij elke stap. Alle markeringen
kunnen op de vloer worden gemaakt door een doel te plaatsen voor de
straal voor waterpas of haaks en de locatie op de vloer over te zetten.
1. Voer de controle uit in een vertrek van ten minste 10 m (35') lang.
Markeer een punt (k) op de vloer aan het ene einde van het vertrek
(afb. 11a).
2. Stel de laser zo op dat de straal omlaag over punt k loopt. Let erop
dat de straal loodrecht naar voren naar het verre uiteinde van het
vertrek wijst (afb.11a).
3. Markeer een punt (l) op de vloer in het midden van het vertrek
met een doel voor het overbrengen van de locatie van de straal
loodrecht naar voren op de vloer (afb. 11a).
4. Markeer een punt (m) op de verre wand of breng de locatie van de
straal loodrecht naar voren over op de vloer (afb. 11a).
5. Verplaats de DW085 naar punt l en lijn de straal loodrecht naar
voren weer uit met punt m (afb. 11b).
6. Markeer de locatie van twee haakse stralen als n en o op de vloer.
OPMERKING: De nauwkeurigheid is gewaarborgd als de afstanden van k
naar l, l naar m, l naar n en l naar o gelijk zijn.
7. Draai de DW085 90° zodat de straal loodrecht naar voren is
uitgelijnd met punt n (afb.11c).
8. Markeer de locatie van de eerste haakse straal (p) op de vloer zo
dicht mogelijk bij punt k (afb.11c).
18
NEDERLANDS
9. Meet de afstand tussen de punten k en p (afb. 11c). Als de
gemeten waarde groter is dan de waarden die hieronder in de tabel
worden vermeld, moet de laser worden nagezien door een erkend
servicecentrum.
10. Draai vervolgens de DW085 90° zodat de straal loodrecht naar
voren is uitgelijnd met punt o (afb. 11d).
11. Markeer de locatie van een tweede haakse straal (q) op de vloer zo
dicht mogelijk bij punt k (afb. 11d).
12. Meet de afstand tussen punten k en q (afb. 11d). Als de gemeten
waarde groter is dan de waarden hieronder in de tabel worden
vermeld, moet de laser worden nagezien door een erkend
servicecentrum.
Afstand tussen Markeringen Meting tussen Markeringen
(k naar m) (k naar p of k naar q)
7,5 m (25') 3,0 mm (1/8")
15 m (50') 6,0 mm (1/4")
23 m (75') 9,0 mm (3/8")
Problemen oplossen
HET LUKT NIET OM DE LASER IN TE SCHAKELEN
Controleer dat de batterijen zijn geïnstalleerd volgens de merktekens (+),
(-) op het klepje van het batterijvak.
Controleer dat de batterijen in goede staat verkeren. Als u twijfelt,
probeer dan nieuwe batterijen.
Verzeker uzelf ervan dat de batterijcontacten schoon zijn en niet
roestig. Houd de laser droog en gebruik alleen nieuwe, hoogwaardige
merkbatterijen zodat de kans op lekken van de batterijen wordt beperkt.
Laat de laser afkoelen als het apparaat opgeslagen is geweest onder
extreem hoge temperaturen.
DE LASERSTRAAL KNIPPERT (AFB. 4)
De DW085 is zo ontworpen dat het apparaat zelf de waterpasstand zoekt
tot 4° in alle richtingen wanneer het geplaatst wordt zoals in Afbeelding4.
Als de laser zo is gekanteld dat het interne mechanisme niet zelf de
/