KitchenAid KCBSX 60600 Kullanici rehberi

Kategori
Dondurucular
Tip
Kullanici rehberi
Kullanım Talimatları
Önemli güvenlik talimatları 4
Reset filterÇevreyi koruma 5
Sadece İngiltere ve İrlanda için elektrik bağlantısı 5
Enerji tasarrufu ipuçları 6
Cihazı kullanmadan önce 6
Önlemler ve genel tavsiyeler 6
Önsöz 7
Kullanım 7
Kontrol paneli 10
Çalışma 11
Kurulum kuralları 16
Kurulum 18
Alarmlar ve arızalar tablosu 20
Teknik özellikler 21
4
UYARI: Dengesizlikten kaynaklanan
bir tehlikeden kaçınmak için, cihazın
yerleştirilmesi ve sabitlenmesi üretici
talimatları uyarınca yapılmalıdır.
UYARI: Cihazın havalandırma
menfezlerinin engellenmemesine
dikkat edin.
UYARI: Cihazın soğutucu devresinin
borularına zarar vermeyin.
UYARI: Buz çözme sürecini
hızlandırmak amacıyla üretici şirket
tarafından önerilenlerin dışında
mekanik, elektrikli veya kimyasal bir
yöntem kullanmayın.
UYARI: Üretici firma tarafından özel
olarak izin verilmiş türde değillerse,
elektrikli cihazları buzdolabının içine
koymayın ve içinde kullanmayın.
Bilgi: Bu cihaz CFC içermez. Soğutma
devresi R404a içerir (cihazın iç
kısmında bulunan bilgi etiketine bakın).
Bu ürün, Kyoto Protokolü
kapsamındaki Florlu Sera Gazlarını
içerebilir; soğutma gazı, hermetik
olarak kapalı bir sistemin içindedir.
Soğutma gazı: R404a’nın Küresel
Isıtma Potansiyeli (GWP) 3210’dur.
C-pentan, yalıtım köpüğünde bir
üfleme maddesi olarak kullanılır ve
yanıcı bir gazdır. İmha işlemleri
sırasında özellikle dikkat ediniz.
Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi
benzer uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
- dükkan, iş yeri ve diğer çalışma
ortamlarında personel mutfak alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer
konut tipi ortamlardaki müşteriler
tarafından;
- pansiyon türü ortamlarda;
- ikram servisi ve benzer perakende
olmayan uygulamalar
Bu cihazın içerisinde yanıcı yakıt
içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı
maddeler saklamayın.
Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde
kullanımı için gereken denetim ve
talimat sağlanırsa ve ilgili tehlikeler
anlaşıldığı sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ile fiziksel, algısal ve zihinsel
kapasitesi düşük veya deneyimi ve
bilgisi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
Temizleme ve kullanıcı bakımı,
denetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
Çocukların cihazda sıkışmalarını ve
boğulmalarını önlemek için, cihazla
oynamalarına veya cihaz içinde
saklanmalarına izin vermeyin.
Cihazın elektrik bağlantısını, fişi
erişilebilir durumdaysa fişini prizden
çekerek veya ulusal güvenlik
standartlarına uygun bir şekilde priz
hattı üzerine takılacak erişilebilir çok
kutuplu bir anahtar vasıtasıyla kesmek
mümkün olmalıdır.
Cihazı topraklamalı prize takın: Cihaz,
onaylanmış bir topraklama sistemine
doğru bir şekilde bağlanmalıdır.
Tekli/çoklu adaptör veya uzatma
kablosu kullanmayın.
Cihazın, kurulum işlemi esnasında güç
kablosuna hasar vermemesine dikkat
edin.
Cihaz güç kablosunu çekmeyin.
Cihazın taşınması ve kurulumu iki
veya daha fazla kişi ile yapılmalıdır.
Besleme kablosunun değiştirilmesi
dahil kurulum ve bakım işlemleri,
üretici veya yetkili teknisyen tarafından
üretici talimatları ve yürürlükteki yerel
güvenlik kanunları uyarınca
gerçekleştirilmelidir. Tehlikeden
kaçınmak için besleme kablosu dahil
cihazın hiçbir parçasını, kullanıcı
kılavuzunda özellikle belirtilmediği
takdirde onarmayın veya değiştirmeyin.
Önemli güvenlik talimatları Orijinal talimatlar İngilizce olan talimatlardır. Farklı dillerdeki diğer
tüm talimatlar, orijinal versiyondan çevrilmiştir.
5
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve
geri dönüşüm simgesi taşır . İmha konusunda
yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. Olası
tehlike kaynağı olduklarından, ambalaj
malzemelerini (plastik poşetler, polistren parçalar
vb.) çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza
edin.
2. Hurda/Atık
Cihaz, geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik
Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili Avrupa
Direktifine uygun olarak işaretlenmiştir. Cihazın
doğru bir şekilde imhasını sağlamakla, çevre ve
insan sağlığı için muhtemel olumsuz sonuçları
önlemeye katkıda bulunmuş olursunuz.
Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki
simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri dönüşümü
için özel bir toplama merkezine götürülmesi
gerektiğini belirtir.
Cihaz hurdaya çıkarılırken, güç kablosunu keserek
cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların kolayca
içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde kapakları
ve rafları çıkarın.
Cihazı atıkların imhasına ilişkin yerel tüzüklere
uygun bir şekilde, özel toplama noktalarına
götürerek bertaraf edin; çocuklara yönelik bir tehlike
arz etmemesi için cihazı birkaç gün için bile
gözetimsiz halde bırakmayın.
Bu cihazın kullanımı, geri kazanımı ve geri
dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel
makamlarla, çöp toplama hizmetleriyle veya cihazı
satın aldığınız yer ile temasa geçin.
Uygunluk beyanı
• Bu cihaz, yiyecek muhafazası için tasarlanmış ve
1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (CE) uygun şekilde
üretilmiştir.
• Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış,
üretilmiş ve pazarlanmıştır:
- 2006/95/CE sayılı “Düşük Gerilim” Direktifinin
(73/23/CEE ve takip eden değişikliklerin yerine
geçer) güvenlik amaçlarına; ayrıca AVRUPA
PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 17
Mayıs 2006 tarihli ve 2006/42/AT sayılı “makine
emniyeti” direktifinin güvenlik ilkeleriyle
bütünleşmiştir.
- “EMC” 2004/108/AT Direktifinin koruma ile
ilgili gereksinimlerine.
• Cihazın 70 dB (A) değerini aşmayan gürültü
emisyonu vardır
Çevre koruma önerileri
6
KURULUM
• Cihazı hareket ettirirken zemine (ör. parkelere)
hasar vermemeye dikkat edin.
• Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü bir zemin
üzerine, ebadına ve kullanımına uygun bir yere
kurun ve dengeleyin.
• Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına
göre belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen değer aralığının
dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre kalırsa, düzgün
bir şekilde çalışmayabilir.
• Bilgi etiketinde belirtilen gerilim değerinin,
evinizdeki gerilime uygun olup olmadığını
kontrol edin.
GÜVENLİ KULLANIM
• Bu veya diğer elektrikli cihazların etrafında
petrol, yanıcı sıvılar veya gazlar muhafaza
etmeyin ya da kullanmayın. Dumanları yangına
veya patlamaya neden olabilir.
• Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
• Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine
başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin
veya elektrik beslemesiyle bağlantısını kesin.
• Kırılabilecekleri için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesine koymayın.
• Sarılmamış yiyeceklerin dondurucu bölmesinin iç
yüzeylerine doğrudan temas etmesinden kaçının.
• İşlem devam ederken dondurucunun kapağını
açmanız gerekirse iç duvarlara veya donmuş
gıdaya doğrudan temas etmeyin, bu soğukluk
yanıklara neden olabilir.
Üretici firma, yukarıdaki uyarı ve önlemlere
uyulmamasından kaynaklanan insan veya
hayvan yaralanmaları ya da mal hasarı ile ilgili
sorumluluk kabul etmez.
İklim Sınıfı Ortam sıcaklığı
(°C)
Bağıl nem (%)
32560
43055
54040
Önlemler ve genel tavsiyeler
Cihazı kuru, iyi havalandırılan bir odada herhangi
bir ısı kaynağından (ör., kalorifer, ocak vb.) uzak
ve doğrudan güneş ışığına maruz kalmayan bir
yere kurun. Gerekirse yalıtım plakası kullanın.
• Yeterli havalandırma olduğundan emin olmak için
kurulum talimatlarını takip edin.
Enerji tasarrufu ipuçları
Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, ürün
açıklamasını ve kullanışlı tavsiyeleri içeren
çalıştırma talimatlarını dikkatle okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere
saklayın.
1. Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, hasarlı
olmadığından ve kapağının düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun. Olabilecek herhangi
bir hasar, cihaz teslim alındıktan sonra 24 saat
içerisinde satıcıya bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik kazanması
için, cihazı çalıştırmadan önce en az iki saat
bekleyin.
3. Kullanmadan önce cihazın içini temizleyin.
4. Bu ürün bir gıda koruyucu değil “soğutucu”dur,
bu nedenle gıda koruma amaçlı kullanılamaz.
Seçilen program bittiğinde gıda alınarak bir
buzdolabına veya derin dondurucuya
konulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce
7
Önsöz
Soğutucu gıda soğutma, hızlı dondurma ve içeceklerin hızlı soğutulmasını gerektiren profesyonel sektörler
için amaçlanmış bir cihazdır.
Pişirilen ve soğutucuyla hızlı bir şekilde soğutulan ürünler orijinal yüksek kalitelerini 5 ila 7 gün saklarken
hızlı şekilde dondurulan gıdalar da çözüldükten sonra bozulmaz, kıvamlarını ve orijinal tatlarını korurlar.
Kullanım
KULLANICI İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER
Önemli! Soğutucunun alt hava girişini
engellemeyin, aksi halde cihaz aşırı ısınabilir ve
hasar görebilir.
SOĞUTUCUYU KULLANMAYA
BAŞLAMADAN ÖNCE
Aşağıda, soğutucuyu en iyi şekilde kullanabilmeniz
için bazı bilgiler bulunmaktadır.
Hücrenin ön temizliği
Makineyi yeniden başlatmadan önce iç ve dış
yüzeylerden koruyucu filmi çıkarın. Yumuşak bir
bez ve hassas bir deterjan kullanarak hücrenin içini
dikkatlice temizleyin.
Paslanmaz çelik yüzeylere tamir edilemez şekilde
zarar verebilecek olan tel sünger, kazıyıcı veya
aşındırıcı, asidik ya da sert maddeler kullanmayın
(Şek. 1).
Temizledikten sonra, ilk önce iç hücrenin alt
kısmındaki gideri verilen tapayla kapattığınızdan
emin olarak iyice durulayın. Kalan suyu süngerle
toplayın.
“İç sıcaklık termostatı” destekli ızgaranın
yerleştirilmesi
“İç sıcaklık termostatı” destekli ızgara hücrenin
merkezine yerleştirilmelidir,
böylece termostat kullanıldıktan sonra yerine
koyulduğunda doğru konumda kalır. (Şek. 2)
Şekil 1
Şekil 2
8
MUHTEMEL ÇALIŞMA MODLARI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR
“İç sıcaklık termostatı” ile çalışma
İç sıcaklık termostatı, paketin içinde yer alan ızgaraya
yerleştirilen bir cihazdır ve soğutulacak veya hızlı
dondurulacak gıdaların merkezindeki sıcaklığın tespit
edilmesini sağlar.
Sensör, ürünün iç sıcaklığının + 3°C (hızlı soğutma)
veya -18°C (hızlı dondurma) sıcaklığa ulaştığını
algıladığında soğutucu depolama moduna geçer.
Termostatı kullanmak için, çevrim başlamadan önce
termostat soğutulacak/dondurulacak gıdanın içine
yerleştirin.
Önemli! İç sıcaklık termostatı, çıkmayacağından emin olunarak ürünün ortasına derin bir şekilde
yerleştirilmelidir (Şek. 3) ve sivri uçlu olduğu için dikkatli bir şekilde tutulmalıdır. Soğutma veya hızlı
dondurma çevrimi bittikten sonra termostatı yumuşak bir bezle ve ılık suyla temizleyin, ardından desteğe
yerleştirin.
Önemli! Farklı boyutlarla ürünler mevcutsa termostatı, boyutu en büyük olan ürüne yerleştirin.
Çalışma
Soğutma ve hızlı dondurma çevrimleri “süre” veya “iç sıcaklık termostatı” modlarında ayarlanabilir ve
elektronik devre kartı çevrimleri otomatik olarak düzenler. “İç sıcaklık termostatı” gıdaya yerleştirildiyse
soğutucu, çevrimin başında “iç sıcaklık termostatı” moduna geçer. “İç sıcaklık termostatı”
yerleştirilmediyse soğutucu “süre” moduna geçer.
CİHAZIN KULLANIM OLANAKLARI
“Hızlı” Soğutma
Bu çevrim, en fazla 90 dakikada gıdaların sıcaklığını + 3°C’ye kadar hızlı bir şekilde düşürür. Soğutma
çevrimi “süre” veya “İç sıcaklık termostatı” modunda gerçekleştirilebilir, değişim otomatik olur. Soğutma
çevriminin sonunda cihaz, hücre içindeki havanın sıcaklığını + 3°C ve + 4°C arasında koruyarak depolama
moduna geçer.
“Hassas” Soğutma
Bu çevrim, “Hızlı” soğutma ile aynı ayarlara sahiptir ancak krema, şekerleme ürünleri gibi hassas gıdalar
için kullanılması önerilir.
Hızlı dondurma
Bu çevrim, en fazla 270 dakikada gıdaların sıcaklığını + -18°C’ye kadar hızlı bir şekilde düşürür. Hızlı
dondurma çevrimi “süre” veya “iç sıcaklık termostatı” modunda gerçekleştirilebilir, değişim otomatik olur.
Dondurma çevriminin sonunda cihaz, hazne içindeki havanın sıcaklığını + -18°C ve + -19°C arasında
koruyarak depolama moduna geçer.
İçecekler için hızlı soğutma çevrimi
Bu çevrim, cam şişe veya teneke kutulardaki içeceklerin soğutulması içindir.
Önemli! “Depolama modu”nun süresi sınırsızdır, çevrim yalnızca yeni bir operatör komutuyla yarıda
kesilebilir.
Cihazın yalnızca bir “depolama birimi” olarak kullanılması ve bu işlev süresince kapağın çok fazla açılıp
kapatılması ÖNERİLMEZ.
“Depolama modu”, soğutma veya hızlı dondurma ile normal bir buzdolabı veya
derin dondurucuda olması gereken soğutulmuş depolama arasındaki
geçici bir süreçtir.
Şekil 3
EVET!
HAYIR! HAYIR!
9
İç hava sıcaklığı termostatı hakkında bilgiler
İç hava sıcaklığı termostatı (kullanıcı tarafından erişilemez, görülemez ve değiştirilemez), hazne içindeki
hava sıcaklığını sürekli olarak gözlemler.
Bunun amacı:
• güvenlik kontrolleri gerçekleştirmek
• soğutma veya hızlı dondurma çevrimlerinden sonraki “depolama modu”nda hazne içinde sabit bir hava
sıcaklığını korumaktır.
Muhafaza kapları ve kapakları
Mümkün olan en az derinlikteki ve hiçbir şekilde 65 mm’yi geçmeyecek kalıpların ve muhafaza kaplarının
kullanılması önerilir. Kalıpların ve muhafaza kaplarını kapaklarla veya yalıtım filmleriyle kapatmaktan
kaçının: Gıdanın soğuk havayla temas etme yüzeyi genişledikçe soğuma süresi azalır.
Önemli! Muhafaza kaplarının düşük sıcaklıklara (-40°C) uygun olduğundan emin olun.
Makine yükleme
Soğutulacak ve/veya hızlı dondurulacak gıdaların üst üste gelmediğinden ve kalınlıklarının 5-8 cm’yi
geçmediğinden emin olun. Makineye üreticinin belirlediği miktardan daha fazla yük koymayın:
Soğutma: 7 kg veya
Hızlı dondurma: 4 kg
Raflar arasında yeterince boşluk bulunduğundan emin olun, böylece yeterince hava geçişi sağlanır ve yük,
tüm ızgaraya muhtemelen eşit şekilde dağılmış olur.
Her bir ızgaranın maksimum yük kapasitesi 5 kg’dır.
Ürün sıcaklığı
Önemli! Soğutulacak ve/veya dondurulacak pişmiş gıdaların oda sıcaklığında çok fazla beklemesinden
kaçının. Oda sıcaklığında bekletilen gıdalar aşağıdaki olumsuz dönüşümlere maruz kalırsa:
- nem kaybederler
- ilk kalitelerini (renk, koku, tat vb.) kaybederler
- bakteri kirliliği olma olasılığı yüksektir
Bu nedenlerle soğutma ve/veya hız dondurma çevrimine gıdanın hazırlama ve/veya pişirme işlemi
tamamlanır tamamlanmaz başlanması önerilir. Ancak soğutma çevrimine başlamak için ürün sıcaklığının
70°/80°C’yi aşmamasına dikkat edin.
Önemli! Çok yüksek sıcaklıklardaki (80°C’nin üzerindeki) muhafaza kapları cihaza koyulacaksa vakum
haznesini (içi boşken) önceden soğutmanız ve sıcak muhafaza kaplarını hücrenin en altına değil, raflara
koymanız önerilir.
10
1. AÇMA/KAPAMA tuşu, soğutucuyu açar ve kapatır
2. Önceden ayarlanmış 270 dakikalık süreyle hızlı dondurma çevrimini seçer.
3. “Süreli” çalışma modunu gösteren simge.
4. Seçilen çevrimin türünü gösterir
(SoF = Hassas / HAR = Hızlı / FrE = Dondurma).
Çevrim “süre” modundaysa kalan süreyi gösterir.
Çevrim “iç sıcaklık termostatı” modundaysa kalan süreyi gösterir.
Depolama çevriminin başlangıcından itibaren geçen süreyi gösterir.
5. Seçilen çevrim için sıcaklığı gösterir
(SoF = 3 / HAR = 3 / FrE = -18).
Çevrim “süre” modundaysa hücre içi sıcaklığını gösterir.
Çevrim “iç sıcaklık termostatı” modundaysa “İç sıcaklık termostatı” sıcaklığını gösterir.
Çevrim “depolama” modundaysa hücre içi sıcaklığını gösterir.
6. “İç sıcaklık termostatı” çalışma modunu gösteren simge.
7. Önceden ayarlanmış 90 dakikalık süreyle “Hızlı” soğutma çevrimini seçer.
8. Önceden ayarlanmış 90 dakikalık süreyle “Hassas” soğutma çevrimini seçer.
9. BAŞLAT ve DURDUR tuşu.
Kontrol paneli
11
Cihazın Açılması
Cihaz şebekeye ilk defa bağlandığında, tüm
simgeleri ve göstergeleri 3 defa yanıp söndürerek bir
test gerçekleştirir. Bu testin ardından yalnızca
tuşu açık kalır, alt kapak açılır ve kapanır. Bu
noktada soğutucu “bekleme”dedir. Ardından bip sesi
duyulacak olan tuşuna basmak ve basılı tutmak
soğutucuyu “bekleme”den “hazır” duruma geçirir ve
varsayılan olarak “Yumuşak” çevrimi gösterir. Bu
noktada, istenirse diğer çevrimleri de seçmek
mümkündür ve devre kartı seçilen işlevi başlatmaya
hazır olur.
Önemli! Cihazı şebekeye bağlamadan ve tuşuna
basmadan önce alt kapağın açılmasını önleyen bir
engel olmadığından emin olun. Bu kapak, havanın
düzgün bir şekilde dolaşması için açılır ve
KAPATILMAMALIDIR. (Şek. 4)
Seçilen çevrimin sonunda, soğutucunun “bekleme”
moduna dönmesi için tuşuna basıldığında
otomatik olarak kapanır.
Ön soğutma
İç hücreye sıcak gıdalar koymadan önce ön soğutma
yapılması önerilir. Prosedür aşağıdaki şekildedir:
1. tuşuna basarak “Hızlı” soğutma çevrimini
seçin.
2. Cihaz kapağının sıkı bir şekilde kapatıldığından,
iç hücrenin boş olduğundan ve hücre içinde altta
bulunan giderin tapayla kapatıldığından emin
olun. Boş çevrimi başlatmak için tuşuna
basın.
3. Başladıktan 15 dakika sonra çevrimi durdurmak
için tuşuna basın.
4. Ön ısıtmadan sonra istenilen çevrim seçilerek
gıdanın soğutulması veya hızlı dondurulması
başlatılabilir.
Çevrim seçimi
İstenilen çevrimi seçin:
Makine çalışırken ve “hazır” konumundayken
istenilen çevrime basın. Tuşun ışığı sabit olarak
yanar ve 4. gösterge seçilen çevrimin türünü
gösterirken (HAr = Hızlı / SoF = Hassas /
FrE = Dondurma) 5. gösterge, gıdanın çevrim
sonunda erişmesi gereken
sıcaklığı (Hızlı ve Hassas için 3 = 3°C / Dondurma
için -18 = -18°C) gösterir.
Çalışma
Şekil 4
12
- “Hassas” soğutma (+ 3°C)
- “Hızlı” soğutma (+ 3°C)
- hızlı dondurma (+ -18°C))
- içecekler için soğutma (“Hassas” çevrim)
13
İçecekler için hızlı soğutma
Makine çalışırken ve “hazır” moddayken tuşuna basın. Tuş sabit olarak yanar ve 4. gösterge “SoF”
gösterirken 5. gösterge 3 rakamını (3 = 3°C) gösterir.
10-15 dakika sonra tuşuna basarak ÇEVRİMİ EL İLE DURDURUN.
Soğutucu “hazır” durumuna geri döner ve bu noktada soğumuş içecekleri çıkarmak mümkündür.
Çevrimler başlarken
Cihaz kapağının sıkı bir şekilde kapalı olduğundan emin olun ve istenilen çevrimi başlatmak için
tuşuna basın.
Önemli! Makinenin hasar görmesini engellemek için sıcak ürünü haznenin içine koyabilirsiniz ancak
hemen soğutmayı, hızlı dondurmayı veya içecek soğutma çevrimini başlatın.
Önemli! Acil bir durum nedeniyle çevrimin durdurulması gerekirse önce tuşuna basın.
Çevrim başladıktan sonra “süre” ve “iç sıcaklık termostatı” simgeleri 2 dakika boyunca yanıp söner (dakika
4. göstergede gösterilir), bu süre boyunca “iç sıcaklık
termostatı” gıdanın içine konulmuşsa soğutma işlemi
gerçekleşir (Şek. 5). 5. gösterge termostat sıcaklığını
(oda sıcaklığı) gösterir. Bu gerçekleştiğinde yalnızca
seçilmiş olan soğutucu modu simgesi ( veya
simgesi) sürekli yanar.
Çevrim otomatik olarak “süre” moduna ayarlanırsa 4.
gösterge çevrimin bitmesi için kalan süreyi (Hızlı ve
Hassas çevrim için 90 dakika/ dondurma için 270 dakika) gösterirken 5. gösterge iç hücrenin sıcaklığını
gösterir.
Çevrim otomatik olarak “iç sıcaklık termostatı” moduna ayarlanırsa 4. gösterge çevrimin başlamasından
itibaren geçen süreyi gösterirken 5. gösterge “iç sıcaklık termostatının” sıcaklığını gösterir.
“Süre” modunda çevrim 90 / 270 dakika sonunda, “iç sıcaklık termostatı” modunda ise iç sıcaklık 3°C / -
18°C’ye ulaştığında sona erer.
Önemli! Çevrimin süresini etkileyen gıda türü, kalınlığı veya boyutu, ilk sıcaklığı, kullanılan muhafaza
kabı türü gibi birçok etken mevcuttur.
Soğutma çevriminin sonunda tuş yanıp söner ve cihaz “depolama modu”na geçer. Bu noktada tuşuna
basarak ve basılı tutarak depolama çevrimini durdurmak mümkündür. Bu yapılırsa cihaz “hazır” moda
geçer. İç hücreden gıdaları çıkarmak ve onları buzdolabı veya derin dondurucuda saklamak mümkündür.
HIZLI SOĞUTULAN VEYA DONDURULAN GIDALARIN DEPOLANMASI
Soğutulan ve/veya hızlı dondurulan gıdalar soğutucunun içinde DEĞİL, buzdolabı veya derin
dondurucunun içinde dikkatli bir şekilde kaplanmış ve korunmuş (plastik, hava geçirmeyen kapakla veya
en iyisi vakumlanmış) olarak yerleştirilmelidir.
Hızlı soğutulan gıdalar +2°C sabit sıcaklığa sahip soğutulmuş kabinde depolanmalıdır.
Hızlı dondurulan gıdalar -20°C sabit sıcaklığa sahip dondurucu kabinde depolanmalıdır.
Şekil 5
14
Bu bölümdeki bilgiler ve talimatlar makine üzerinde
çalışan tüm personele, kullananlara ve saklayanlara
yöneliktir.
TEMEL GÜVENLİK KURALLARI
Temizlik ve bakım işlemini güvenli bir şekilde
gerçekleştirmek için aşağıdaki kurallara uyun:
• güç kablosunu çekmeden makinenin güç
beslemesiyle bağlantısını kesin;
• makineye çıplak, nemli veya ıslak el ve ayakla
dokunmayın;
• koruyucular ve hareketli parçalar arasına tornavida,
mutfak eşyaları veya başka bir madde sokmayın.
Düzenli bakım işlemini gerçekleştirmek için
koruyucular ve güvenlik cihazlarını sökmek
kesinlikle yasaktır. Üretici şirket, bu yükümlülüğün
yerine getirilmemesinden kaynaklanan kazalar için
hiçbir sorumluluk kabul etmez.
DIŞ YÜZEYLERİN TEMİZLİĞİ
Kabin
Soğutucunun paslanmaz çelikten yapılmış olan dış
yüzeyleri yumuşak bir bez veya süngerle ve hassas
bir deterjanla parlak cila yönünde temizlenmelidir.
Yüzeylere tamir edilemez şekilde zarar verebilecek
olan tel sünger, kazıyıcı veya aşındırıcı, asidik ya da
sert maddeler kullanılmaması önerilir.
Önemli! Temizleme işlemi sırasında seri numarası
etiketlerini KALDIRMAYIN. Bu etiketler, teknik
yardım için cihazla ilgili önemli bilgiler sağlar.
Kontrol paneli
Soğutucunun kontrol panelinde, cam yüzeyler için
özel ürünlerle temizleme işleminin kolaylıkla
yapılabilmesi için hiçbir çıkıntılı düğmenin yer
almadığı “dokunmatik” kontroller bulunur.
Az miktardaki deterjanla yumuşak bir bez
kullanmanızı ve iyice temizlemenizi öneririz.
BÖLMEYİ TEMİZLEYİN
Her bir çevrimin sonunda, iç yüzeyleri kaplayan buz
tabakasının hızlı bir şekilde erimesi için kapağı “buz
çözme konumu”nda açık bırakın. Hücrenin altındaki
tahliye tapasını (şek. 6) çıkardığınızdan ve böylece
suyun tahliye edildiğinden
emin olun. Atık su, gider aracılığıyla atılabilir.
Düzenli bakım
Tahliye
tapası
Buz çözme
konumu
Şekil 6
15
Önemli! Buz çözme sırasında ortaya çıkan sudan
daha fazlasını tahliye ETMEYİN. Ardından
yapılacak temizleme işlemi sırasında gider kapalı
olmalıdır.
İşlenmiş gıda ürünlerinin hijyeninin ve kalitesinin
korunmasını sağlamak için içerideki hücre buz
çözme işleminin ardından temizlenmelidir.
Hücrenin ve iç parçaların şekli yıkanmalarına izin
verir, yumuşak bir bez veya sünger ve hassas bir
deterjan kullanılması önerilir.
Paslanmaz çelik yüzeylere tamir edilemez şekilde
zarar verebilecek olan tel sünger, kazıyıcı veya
aşındırıcı, asidik ya da sert maddeler kullanmayın.
Temizleme işleminden sonra, hazne içinin iyice
durulanması ve kurulanması önerilir.
KONDANSÖR TEMİZLİĞİ
Önemli! Bakım işlemini gerçekleştirmeden önce
güç kaynağının bağlantısını kesin.
Kondansör kanatçığındaki tüm kiri ve tozu
temizlemek için kondansörü ayda bir kere
temizlemeniz önerilir.
Kondansöre, alt kapak kaldırılarak ve 90°
döndürülerek (Şek. 7) erişilebilir.
Önemli! Kondansör kanatçıkları hassastır.
Kanatçıkları temizlemek için kanatçıkların yönü
boyunca dikey şekilde hareket ettirerek yumuşak
kıllı bir fırça kullanın veya temizlenen tozun ortama
yayılmasını engellemek için elektrikli süpürge
kullanın. Yağlı tortular varsa alkole batırılmış fırça
kullanın.
Önemli! Yüzeyleri keskin ve aşındırıcı nesnelerle
kazımayın.
Temizlik işlemi sırasında her zaman koruyucu
eldiven giyin.
EVAPORATÖR TEMİZLİĞİ
Önemli! Bakım işlemini gerçekleştirmeden önce
güç kaynağının bağlantısını kesin.
Soğutucunun doğru ve etkin bir şekilde çalışması
için rahat hava dolaşımını sağlamak üzere
evaporatörün temiz tutulması önemlidir.
Evaporatöre erişmek için, haznenin içindeki koruma
ızgarasını tutan 6 vidayı sökün (Şek. 8).
Şekil 7
Şekil 8
Koruma
ızgarası
16
Bu periyodik işlem, yumuşak bir fırçayla
evaporatörün kanatçıkları üzerindeki dikey
hareketler yaparak gerçekleştirilebilir. Yağlı tortular
varsa alkole batırılmış fırça kullanın.
Önemli! Yüzeyleri keskin ve aşındırıcı nesnelerle
kazımayın!
Yukarıda bahsedilen işlemler sırasında her zaman
koruyucu eldiven giyin.
Önemli! Temizleme işlemi tamamlandığında
kapakları dikkatli bir şekilde tekrar takın ve
tespit vidalarını iyice sıkın. Makineyi ancak bu
işlemden sonra başlatmak mümkündür.
ÇALIŞMAMA SÜRESİ
Cihaz uzun bir süre boyunca kullanılmazsa içini ve
dışını iyice temizleyin, çelik için özel yağ bazlı
ürünlerle dış yüzeyleri koruyun ve haznenin
kapağını aralık bırakın.
Önemli! Tekrar kullanılana kadar fişinin
bağlantısını kesin.
Önemli! Tekrar kullanmadan önce, cihazın
bütünlüğünü kontrol edin ve soğutucuyu kapsamlı
bir şekilde temizleyin.
DÜZENLİ BAKIM
Arıza
Önemli! Arıza durumunda servis için Satıcıyı
aramadan önce güç kablosunun, prize iyice
takıldığından emin olun. Elektrik olduğundan emin
olun.
Önerilen kontrolleri yaptıktan sonra soğutucu hala
çalışmıyorsa Satıcıyı arayarak aşağıdaki bilgileri
verin:
• bilgi etiketindeki veriler
• satın alma tarihi
• göstergede görülen herhangi bir alarm kodu (ör.
AL2)
Önemli! Cihazın herhangi bir parçasını onarmaya
veya değiştirmeye çalışmayın. Bu tehlikeli olabilir
ve garantiyi geçersiz kılabilir. Yalnızca nitelikli ve
yetkili teknisyenlerin yapmasına izin verin.
KURULUMLA İLGİLİ UYARILAR
Bu kılavuz ürünün bir parçasıdır ve doğru kurulum
ile bakım için gerekli olan tüm bilgileri içerir.
Kullanıcının ve kurulum işlemini yapacak kişinin
bu kılavuzu okuması ve her zaman başvurması
zorunludur. Kılavuz bilinen ve yetkili tüm
operatörlerin (kurulumu yapacak kişi, kullanıcı
ve saklayan kişinin) ulaşabileceği bir yerde
saklanmalıdır.
Soğutucunun yalnızca tasarlandığı amaçla, yani
gıdaların soğutulması ve hızlı dondurulması
amaçlarıyla kullanılması planlanmıştır. Başka
amaçlarla kullanılması yanlış ve tehlikelidir.
Üretici şirket, aşağıdaki nedenlerle cihaza, kişilere
veya mala gelebilecek hasarlardan kaynaklanan tüm
sorumlulukları ve yükümlülükleri reddeder:
• yanlış ve/veya yürürlükteki kanunlara uymayan
kurulum,
• model için geçerli olmayan değişimler ve işlemler,
• orijinal olmayan veya modele uygun olmayan
parçaların kullanımı,
• bu kılavuzdaki talimatlara kısmen bile olsa
uyulmaması,
• kurulum sırasında güvenlik kurallarına ve
yürürlükteki kanunlara uyulmaması.
ÖNSÖZ
Kurulum yalnızca yetkili ve uzman personel
tarafından bu kılavuzdaki talimatlar ve
gereklilikler uyarınca yapılmalıdır.
Ekipmanı kurmadan önce, mevcut elektrik
sistemlerinin kanuna ve kurulacak cihazların isim
plakasındaki verilere (V, kW, Hz, faz sayısı ve
mevcut güç) uygun olduğundan emin olun.
Kurulumu yapan kişi yangın koruma gerekliliklerini
de kontrol etmelidir.
Üretici şirket her bir makine için ilgili
yönetmeliklere uygun bir beyanname yayınlar ve
bununla ilişkilendirilir.
Kurulum kuralları
17
NAKLİYE VE TAŞIMA
Cihazın nakliye aracına yüklenmesi ve araçtan
alınması uygun ekipmanlarla gerçekleştirilmelidir
(Şek. 9).
Önemli! Cihaz taşınırken, cihazın hasar görmemesi
ve insanlara veya mala zarar gelmemesi için ambalaj
üzerinde yer alan talimatlara uyarak tüm gerekli
önlemler alınmalıdır.
AMBALAJDAN ÇIKARMA
Kartonu ahşap tabana kilitleyen iki plastik bağı
makasla kesin. Kartonu yukarı kaldırarak çıkarın
(Şek. 10) ve makineyi polistren tampondan ayırın.
Koruyucu plastik poşeti çıkarın. Ekipmanın
bütünlüğünü koruduğundan derhal emin olun, bir
anormallik olması durumunda cihazı
ÇALIŞTIRMAYIN ve Satıcıyla iletişime geçin.
Koruyucu eldivenler kullanarak, makineyi iki
taraftan dik bir şekilde kaldırın ve yerine yerleştirin.
Makinenin her tarafındaki koruyucu PVC filmi
dikkatli bir şekilde çıkarın. Yapıştırıcı izleri kalırsa
yumuşak bir bezle ve nötr bir ürünle yavaşça
çıkarın. Paslanmaz çelik yüzeylere tamir edilemez
şekilde zarar verebilecek olan tel sünger, kazıyıcı
veya aşındırıcı, asidik ya da sert maddeler
kullanmayın.
Ekolojik notlar: Çeşitli ambalaj bileşenlerinin
tümü, ülkedeki cihazların kullanımıyla ilgili
yürürlükte bulunan yönetmelikler uyarınca
atılmalıdır. Hiçbir durumda, herhangi bir bileşen
doğaya atılmamalıdır.
Önemli! Ambalaj bileşenleri çocuklar ve evcil
hayvanlar için tehlikeli olabilir. Çocukların ve evcil
hayvanların bu bileşenlerle oynamadığından emin
olun!
TEMEL GÜVENLİK KURALLARI
Makine üzerinde bu kılavuzda verilen talimatları
takip etmeden gerçekleştirilecek işlemlerin
sorumluluğu kullanıcıya aittir.
Kurulum için esas genel güvenlik kuralları
aşağıdadır:
• makineye çıplak, nemli veya ıslak el ve ayakla
ya da koruma olmadan (uygun eldivenler ve
ayakkabılar) dokunmayın
• koruyucular ve hareketli parçalar arasına
tornavida, mutfak eşyaları veya başka bir
madde sokmayın
• yalnızca makinenin bağlantısını kestikten sonra
(güç kablosunu çekmeden) işlem yapın.
Şekil 9
Şekil 10
18
Cihaz, standart ve geçerli yönetmeliklerin kaza önleme kanunları ve yönetmelikleriyle tamamen uyumlu
olacak şekilde kurulmalı ve test edilmelidir.
ELEKTRİK BAĞLANTISI
Soğutucuyu kurmadan önce, mevcut elektrik sistemlerinin kanuna ve kurulacak cihazların bilgi etiketindeki
verilere (V, kW, Hz ve mevcut güç) uygun olduğundan emin olun. Cihaz 2,50 m uzunluğundaki 16A
Schuko fişli kabloyla birlikte verilir.
Önemli! Fişin, başarılı bir kurulumdan sonra da erişilebilir olduğundan emin olun!
Cihaz fişinin erişilemez olması durumunda güç kaynağına, Kategori III aşırı gerilim durumlarında bağlantının
tamamen kesilmesini sağlayan bir açık boşluk bırakan tüm kutuplu bağlantı kesme cihazları takılmalıdır.
Önemli! Kablonun tüm uzunluğu kullanılmazsa kabloyu DOLAMAYIN, serbest bırakın; insanların geçişini
engellemediğinden ve tehlike oluşturmadığından, ayrıca ezilmediğinden ve bükülmediğinden emin olun.
Önemli! Güç kablosunun herhangi bir sıvıyla, keskin, sıcak ve yıpratıcı maddelerle temas etmediğinden emin
olun.
Çocukların ve evcil hayvanların güç kablosuyla oynamadığından emin olun.
YERLEŞTİRME
Soğutucu, gömme bir cihazdır. Yüksek sıcaklıktaki ve zayıf hava giriş çıkışı olan kapalı yerlere, doğrudan
güneş ışığına veya hava koşullarına maruz kalacağı yerlere ve ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyin.
Düzgün hava giriş çıkışı için, hava geçişi aralığının en az 45 mm olduğundan emin olarak bölmenin arka
duvarını açık bırakmak gerekir (Şek. 11).
Kurulum
min. 45
min. 560
min. 575
min.
535
Şekil 11
Arka duvar açık
19
Kabindeki soğutucunun bağlanması için kapağı açın ve
yandaki montaj deliklerine erişmek için alt kapağı
kaldırın. Verilen 4 vidayı kullanın (Şek. 12).
Önemli! Konumlandırma yerini seçerken ana kapağın
ve alt kapağın açılması için yeterince boşluk
olduğundan emin olun.
Önemli! Güç kablosu 2,5 metre uzunluğundadır ve aşırı
ısınma gibi sorunlar için uzatma kabloları veya kabloyu
uzatma amaçlı kablolar kullanmak mümkün değildir.
Soğutucunun yerleştirilmesi için prizlerin konumunu da
göz önünde bulundurun.
Aşağıdaki koşullara uyulması da şiddetle önerilir.
ODA SICAKLIĞI VE HAVA DEĞİŞİMİ
Ortam çalışma sıcaklığı 32°C’yi aşmamalıdır. Bu
sıcaklığın üzerinde randıman alınması garanti edilmez.
SON KONTROLLER
Ekipmanı açmadan önce aşağıdakileri kontrol edin:
• ekipman dik olmayan bir şekilde (örneğin sırtta) taşınırsa veya kurulum sırasında ters çevrilirse hemen
açmayın ve çalıştırmadan önce en az 4 saat bekleyin.
• Doğru elektrik bağlantısı olduğundan emin olun.
Bu kontrolleri tamamladıktan sonra:
• Güç girişini bir ampermetreyle kontrol edin.
• En az bir bütün soğutma veya hızlı dondurma çevrimi gerçekleştirin.
• Müşterinin kullanım amacına veya ihtiyaçlarına yönelik olarak cihazın kesin kullanımıyla ilgili müşteriyi
bilgilendirin.
GÜVENLİK VE KONTROL SİSTEMLERİ
• Bütün güç devresini kısa devrelerden ve aşırı yükten koruyan genel koruma sigortaları.
• Klixon kompresör aşırı yük veya arıza durumunda devreye girer.
• Soğutucu devresindeki aşırı basınç durumunda devreye giren güvenlik basınç tuşu.
• Bir termostat aracılığıyla elektronik devre kartı tarafından kontrol edilen haznedeki sıcaklık kontrolü.
Şekil 12
20
Alarmlar ve arızalar tablosu
Türü Nedeni Çözüm
Er1 Hatalı/bağlantısı kesik hücre termostatı Teknik Desteği arayın
Er2
İç sıcaklık termostatı hatalı/bağlantısı
kesik
Teknik Desteği arayın
Er3
Kapağın önünde engeller var
Engelleri kaldırın ve +
tuşlarına aynı anda basarak sıfırlayın
2A Sigorta bozuk Teknik Desteği arayın
Açma mekanizması bozuk/hasarlı Teknik Desteği arayın
Er4
Engellenen hava geçişi Engelleri kaldırın/kondansörü temizleyin
Soğutulacak gıda miktarı çok fazla 9. sayfayı okuyun
Soğutulacak gıda çok sıcak 9. sayfayı okuyun
Motor bölmesi fanları çalışmıyor Teknik Desteği arayın
Güvenlik basınç tuşu hasarlı Teknik Desteği arayın
Err Com
Devre kartı bağlantı elemanları doğru
takılmamış
Teknik Desteği arayın
Devre kartı bağlantı kablosu hasarlı Teknik Desteği arayın
Elektrik panosu hasarlı Teknik Desteği arayın
AL2 Güç kaynağı mevcut değil Şebeke bağlantısını kontrol edin
Kontrol paneli
açılmıyor
Güç kaynağı mevcut değil Güç kaynağı mevcut değil
8A Sigorta bozuk Teknik Desteği arayın
Elektrik panosu hasarlı Teknik Desteği arayın
Kompresör
çalışmıyor
Güç kaynağı mevcut değil Şebeke bağlantısını kontrol edin
Aşırı yük Klixon çalışması Teknik Desteği arayın
Güvenlik basınç anahtarlarının devreye
girmesi
Teknik Desteği arayın
Kompresör çalışıyor
ancak hücreyi
soğutmuyor
Soğutucu gaz eksik Teknik Desteği arayın
Hava kondansörü kirli Kondansörü temizleyin
Fanlar dönmüyor
Güç kaynağı mevcut değil Şebeke bağlantısını kontrol edin
Hatalı fan Teknik Desteği arayın
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24

KitchenAid KCBSX 60600 Kullanici rehberi

Kategori
Dondurucular
Tip
Kullanici rehberi