Elta 2311 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
2311
Tip
Kullanım kılavuzu
Baþlangýç
Cihazý kullanmadan evvel kullanýlan elektriðin voltajýnýn uygun olduðuna emin olun.
CD ana bilgileri
Çalmadan evvel temiz bir bezle CD’yi içten dýþa doðru hafifçe temizleyiniz.
Kesinlikle benzin, tiner, deterjan, statik elektrik sývýlarý veya baþka sývýlar
kullanmayýnýz.
Genel bilgiler
Cihazýn kurulumu
Cihaza sývý maddelerin damlamamasýna dikkat ediniz. Cihazýn üzerine sývý maddeler dolu nesneleri yerleþtirmeyiniz.
Bu çeþit cihazlarý kesinlikle aþýrý sýcaklýðý veya soðukluða veya rutubete maruz býrakmayýnýz. Cihazý banyoya kurmayýnýz veya
radyatörün yanýna kurmayýnýz.
Cihazýn içine bir nesne düþtüðünde fiþi çekiniz ve servis elemanýna haber veriniz.
Cihazýn temizliði
Yangýn veya elektrik çarpmasýný önlemek için AC elektrik kablosunu temizlikten evvel çekiniz. Cihazýnýzý yumuþak bir bez ile
hafifçe siliniz. Plastik parçalarý silerken dikkatli olunuz.
Ön panel için hafif sabunlu su ve yumuþak bez kullanýn.
Açý
Cihazý deðiþik açýlara kurmayýnýz. Cihaz yatay pozisyonda çalýþmaya göre hazýrlanmýþtýr.
Buharlaþma
Cihazý aniden soðuk bir ortamdan sýcak bir ortama taþýrsanýz cihazýn içinde buharlaþma meydana gelebilir ve bu cihazýn
lensine zarar verebilir. Cihazý ilk kurduðunuzda veya soðuk ortamdan sýcak ortama taþýdýðýnýzda 30 dak. cihazý çalýþtýrmadan
evvel bekleyiniz.
Elektrik fiþini çekme
Cihazý uzun süre kullanmayacaksanýz cihazýn fiþini çekiniz.
Kullanýmdan evvel
Ýþlemden evvel alttaki bilgileri okuyunuz.
• Cihazý kuracaðýnýz ortamý iyi belirleyin. Sýcak ortama veya güneþ ýþýðýna kurmayýnýz. Sallantýya aþýrý toza, sýcaklýða soðuk
ortama veya rutubete kurmayýnýz. Havalandýrma delikleri kapatýlmalýdýr. Deliklerin etrafýnýn (10 cm olarak) açýk kalmasý için
özen gösteriniz. Radyonun üzerine CD çalar gibi vs. cihaz kurmayýnýz. Kaplamayý sökmeyiniz. Elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadýr ve cihaza zarar verebilirisiniz. Cihazýn içine yabancý nesne girerse. Satýcýnýz ile irtibat kurunuz.
Fiþi çekerken kablodan çekmeyiniz. Cihazý kimyasal maddeler ile temizlemeyiniz bu cihaza zarar verebilir. Temiz, kuru bir
bez kullanýnýz.
Bu kýlavuzu geleceðe referans olmasý için saklayýnýz.
073.
CD tipleri Audio CD ölçümü 12 CM/ 8 CM CD
Playback süresi
74 dak./ 20 dak. maks.
Sað
Yanlýþ
11-2311-TR 12/2/05 11:27 AM Page 073
UYARI: ELEKTRÝK ÇARPMAYI ÖNLEMEK ÝÇÝN CÝHAZI SU ÝLE TEMAS ETTÝRMEYÝN.
Not:
Cihaz uzun süre kullanýldýðýnda ýsýnmaya baþlar. Bu normaldir ve bir sorun göstergesi deðildir.
CD çalar mikro prozesör içermektedir ve harici elektrik enterferansý veya sesten iyi çalýþmayabilir. CD çalar iyi çalýþmadýðýnda
fiþini çekiniz. Ve tekrar baðlayýnýz.
Receiverin sensör ekraný.
Not:
• Uzaktan kumandayý kullanýrken uzaktan kumanda ve cihaz arasýnda belirli nesneler bulunduðunda uzaktan kumanda iyi
çalýþmayabilir.
Uzaktan kumandanýn ve ana cihazýn yakýnlarýnda enfraruj ýþýný ile çalýþan baþka cihazlar bulunduðunda uzaktan kumanda iyi
çalýþmayabilir.
Piller ile ilgili önemli bilgiler
Pilleri doðru pozitif “+’’ ve negatif “-’’ polar itelere göre takýnýz.
Ayný tip pil kullanýnýz.Deðiþik tip pil kullanmayýnýz.
Uzaktan kumandayý bir ay gibi bir süre kullanmayacaksanýz pilleri akmaya karþý olarak cihazdan çýkartýnýz. Piller aktýðý
takdirde cihazýn içini iyice temizleyiniz. Boþ pillileri kesinlikle ateþe atmayýnýz.
Pillerin takýmý
1. Pil yuvasýnýn kapaðýný açýnýz.
2. Ýki tane “AAA’’ pillerinden takýnýz.
Pilleri doðru pozitif “+’’ ve negatif “-’’ polar itelere göre takýndýðýnýzdan emin olunuz.
3. Klik edene kadar kapaðý kapatýnýz.
Cihaz ile uzaktan kumanda arasýnda ki çalýþma mesafesi azaldýðýnda piller bitti anlamýna gelir. Piller boþaldýðý takdirde yeni
pil takýnýz.
Ana cihazýn pil yuvasý
1. Pil yuvasýnýn kapaðýný açýnýz.
2. Bir tane pili içine yerleþtiriniz.
3. Pilleri doðru pozitif “+’’ ve negatif “-’’ polar itelere göre takýnýz. “klik’’ sesine kadar kapaðý itiniz.
074.
Üçgen içindeki gerilim iþareti bir
uyarý sembolü olup kullanýcýya
cihazýn icinde izole edilmemiþ
tehlikeli gerilimin olduðunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak kadar
güçlü olduðu gösterir.
DIKKAT
ELEKTRIK ÇARPMA TEHLIKESI, AÇMAYýNýZ.
DIKKAT: ELEKTRIK ÇARPMA RISKINDEN
KAÇýNMAK IÇIN ÖN VEYA ARKA KAPAÐý
AÇMAYýNýZ. CIHAZýN ÝÇÝNDE KULLANýCýNýN
TAMIR EDEBILECEÐI PARÇALAR
BULUNMAMAKTADýR. SADECE UZMAN
KIÞILER TARAFýNDAN TAMIR EDILMESI
GEREKMEKTEDIR.
Üçgen içindeki ünlem iþareti bir uyarý
sembolü olup kullanýcýya önemli
bakým ve kullaným bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri kullanma
kýlavuzunda bulabilirsiniz.
11-2311-TR 12/2/05 11:27 AM Page 074
BAÐLANTIDAN EVVEL
Dikkat
Tüm baðlantýlarý yapmadan evvel elektriðe kapatýnýz.
Kullanma kýlavuzunda ilgili bölümleri önceden okuyunuz.
Her baðlantýyý kontrol ediniz. Gürültüyü önlemek için hoparlör kablosunu güç kablosu ile ve baðlantý kablolarý ile dolamayýn.
Baðlantýlar
Hoparlörlerin baðlantýlarý
Hoparlörlerin pozisyonlarý odanýn büyüklüðüne ve akustiðine göre deðiþmektedir. Bir kaynak dinlerken hoparlörlerin
pozisyonlarýný deðiþtirerekten en iyi surround efektini saðlamaya çalýþýn.
Baðlantý yaparken “L’’ sol tarafa ve “R’’ sað tarafa baðlayýnýz.
Hoparlör baðlantýlarý
Dikkat:
Hoparlörlere zarar vermemek için baðlantý yapmadan önce cihazý tamamýyla kapatýn. Speaker Contacten.
Hoparlör baðlantýsý
Hoparlör giriþlerini cihazýn arkasýnda bulunan HOPARLÖR BAÐLANTILARINA takýnýz.
Baðlama:
SAÐ HOPARLÖR BAÐLANTISI: Kýrmýzý fiþ.
SOL HOPARLÖR BAÐLANTISI: Beyaz fiþ.
1. Sað hoparlör kablosunu kýrmýzý hoparlör giriþine takýnýz.
2. Sol hoparlör kablosunu beyaz hoparlör giriþine takýnýz.
CD iþlemi
1. “CD(MP3/WMA’’ moduna geçiniz.Cihaz otomatik olarak “ON’’ durumuna geçer.
2. “OPEN’’ tuþuna basaraktan CD kapaðýný açýnýz (“-” simgesi ve saat ekrana çýkar).
CD’ yi etiketi yukarý bakar þekilde yerleþtirin.
CD’yi alt tarafýna dokunmadan dikkatlice cihaza yerleþtiriniz ve öngörülmüþ olan yere yerleþtiriniz.
3. “klik’’ edene kadar kapaðý itiniz. (Ekrana tüm parçalarýn sayýsý yansýr)
4. “PLAY’’ tuþuna basarak CD’yi çalýþtýrýnýz.
5. Çalmayý durdurmak.
“STOP’’ tuþuna basýnýz.
Tekrardan “PLAY’’ tuþuna basarsanýz cihaz ilk parçadan itibaren çamaya baþlar.
Parça atlamak ve aramak
Next veya Back tuþu:
Bu tuþa basaraktan bir sonraki/ önceki parçaya geçebilirsiniz.
Tekrala
Bu iþlem çalan CD tipine göre deðiþmektedir.
CD: Tüm parçalarý tekrarla tek parça tekrarla.
1. “MODE’’ tuþuna basýnýz.
2. LCD ekrana “REP’’ yansýr bir parça tekrarlanýr.
3. Bir kere daha “MODE’’ basýnýz ve hepsini tekrarlayýnýz.
4. “MODE’’ tuþuna basaraktan rasgele moduna geçiniz.
5. Tekrar “MODE’’ tuþuna basýnýz ve normal playback’e geçiniz.
075.
R
L
(KIRMIZI)
HOPARLÖR
(BEYAZ)
11-2311-TR 12/2/05 11:27 AM Page 075
CD memory
Sýraya göre 20 þarkýya kadar programlama yapýlabilir.
Ayarý yapmadan evvel “STOP’’ tuþuna basýnýz.
1. “CD/MP3/WMA’’ moduna geçiniz.
2. “PROGRAM’’ tuþuna basýnýz ve ekrana “P01’’ yansýr. Ve ayrýca program no. Ve parça no’su yansýr.
3. Ýstediðiniz parçayý skip tuþu ile seçiniz.
4. “PROGRAM’’ tuþuna tekrar basýnýz ve seçiminizi teyit ediniz.
5. 2. ve 3. adýmlarý tekrarlayaraktan memoriye parça ekleyiniz. Tüm istenen parçalar programlandýktan sonra.
6. “PLAY/PAUSE’’ tuþuna basýp programýnýzý çalmaya baþlayýn.
7. “STOP’’ tuþuna iki kere basýnýz ve programý siliniz.
Radyo iþlemi
1. Ýþlem tuþunu “RADYO’’ pozisyonuna getiriniz.
2. Ýstediðiniz bandý seçiniz (ekrana yansýr).
3. Radyo kontrolünü kullanaraktan istediðiniz frekansa getiriniz.
4. Ses ayarýný ayarlayýnýz.
FM/ FM Stereo algýlamasý
FM “MONO’’ algýlamaya getriniz.
“FM-ST’’ “FM-Stereo’’ için bu pozisyona getiriniz. Stereo göstergesi yanar ve “FM Stereo’’ modu gösterir.
Saat
Saat ayarýný yapmak için CD iþleminde olduðndan emin olunuz.
1. Cihazda “SET’’ tuþuna basýnýz.
(SAAT AYARI SÜRESÝNCE “SET” TUÞUNU BIRAKMAYINIZ)
2. “HOR’’ tuþu ile saat ayarýný yapýnýz.
3. “MIN’’ tuþu ile dakika ayarýný yapýnýz.
4. Tuþlarý býrakýnýz ve ayarý teyit ediniz.
Teyit edilmiþ ayar ekrana yansýr.
MP3/WMA Ýþlemi
1. “CD/MP3/WMA’’ moduna geçiniz ve cihaz otomatik olarak “ON’’ a geçer.
2. “OPEN” tuþuna basýp CD kapaðýný açýnýz (“-” ve ayarlanmýþ sat ekrana yansýr).
Etiketi yukarý bakacak þekilde CD’yi cihaza yerleþtirin.
CD’yi kenarlarýndan tutatarak ve alt tarafýný ellemeden cihaza dikkatlice yerleþtiriniz.
3. CD kapaðýný “klik’’ yapana kadar kapatýnýz. (toplam parça sayýsý ekrana yansýr).
4. “PLAY’’ tuþuna basaraktan CD’yi çalmaya baþlayýn.
5. Çalmayý durdurmak.
“STOP’’ tuþuna basýp çalmayý durdurun.
“PLAY’’ tuþuna tekrar basaraktan ilk parçadan itibaren çalabilirsiniz.
Atlama ve arama
Next veya Back tuþu:
Bu tuþa basýp bir sonraki/ öncekiparçaya geçebilirsiniz.
Repeat
Repeat iþlemi çaldýðýnýz CD’ye göre deðiþmektedir.
CD: Tüm parçalarý geri al tek parçayý geri al.
1. Press “MODE’’ tuþuna basýnýz.
2. LCD ekranýna “REP’’ = 1 yansýr.
3. “MODE’’ a bir kere daha basýp hepsini tekrarlayýn.
4. “MODE’’ bir kere daha basýp albumu tekrarlayýn.
5. “MODE’’ tekrar basýn ve rasgele bir parça çalýnýz.
6. “MODE’’ tekrar basaraktan normal playback’e geçiniz.
076.
11-2311-TR 12/2/05 11:27 AM Page 076
MP3/WMA Memory
20 Parçaya kadar programlama yapýlabilir.
Ayardan evvel “STOP’’ tuþuna basýnýz.
1. “CD/MP3/WMA’’ moduna geçiniz.
2. “PROGRAM’’ moduna geçiniz. Ekrana “P01’’ yansýr. Ve ayrýca program numarasý ve haneler yansýr.
3. Skip tuþu ile istediðiniz parçyý seçiniz.
4. “PROGRAM” Tuþuna tekrar basaraktan ayarýnýzý teyit ediniz.
5. 2. ve 3. adýmlarý tekrarlayaraktan hafýzaya parça ekleyin. TÜM parçlar programlandýktan sonra.
6. “PLAY/PAUSE’’ tuþuna basarak parçayý çalmaya baþlayýn.
7. “STOP’’ tuþuna iki kere basaraktan programý durdurun.
UBS Ýþlemi
1. “USB’’ moduna geçtiðinizde cihaz otomatik olarak “ON’’ a geçer.
2. USB cihazýný (memory stik) USB baðlantýsýna takýnýz.
3. “PLAY’’ tuþuna bastýðýnýzda cihaz çalmya baþlar.
4. Çalmayý durdurmak:
“STOP’’ tuþuna basýnýz.
“PLAY tuþuna tekrar basarsanýz, çalma ilk parçadan itibaren baþlar.
Atlama ve arama
Next veya Geri tuþlarý:
Bu tuþlara basaraktan bir önceki/ sonraki parçaya atlayabilirsiniz.
Geri al
Geri al iþlemi kullanýlan CD’ye göre deðiþmektedir.
CD:Tüm parçalarý geri al, tek parçayý geri al.
1. “MODE’’ tuþuna bir kere basýnýz.
2. LCD ekraný “REP’’ = 1 yasýzý yansýr.
3. “MODE’’ tuþuna bir kere daha basýp tüm albümü tekrarlayýnýz.
4. “MODE’’ tuþuna tekrar basýp hepsini tekrarlayýnýz.
5. “MODE’’ tuþuna tekrar basýnýz ve rasgele moduna geçiniz.
6. “MODE’’ tuþuna tekrar basýnýz ve normal çalmaya geçiniz.
USB Memory
20 parçaya kadar programlama yapýlabilir.
Kullanýmdan evvel ‘’STOP’’ tuþuna basýnýz.
1. “USB’’ moduna geçiniz.
2. “PROGRAM’’ moduna geçiniz. Ekrana “P01’’ yazýsý yansýr. Artý olarak program no. Ve parça no. Ekrana yansýr.
3. Skip tuþunu kullanaraktan istediðiniz parçayý seçiniz.
4. “PROGRAM’’ tuþunu seçerekten istediðiniz parçayý seçiniz.
5. 2. ve 3. adýmlarý tekrarlayýp daha fazla parça dahil ediniz. Tüm parçalar programlandýktan sonra.
6. “PLAY/ PAUSE’’ tuþuna basýnýz ve programladýðýnýzý çalýnýz.
7. Programý silmek için “STOP’’ tuþuna basýnýz.
077.
11-2311-TR 12/2/05 11:27 AM Page 077
Harici bilgiler
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar meydana gelebilir veya
boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri
yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine herhangi bir þeyleri
sokmasýna izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman
kiþiler tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik
cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe sahiptirler. Eski cihazlarýn geri
dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz
desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz. Havalandýrma delikleri her
zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü
kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi
acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su girdiði takdirde cihaz ciddi
ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar
verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak bir bez kullanýnýz.
078.
11-2311-TR 12/2/05 11:27 AM Page 078
/