Elta 2383 Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
2383
Tip
Kullanım kılavuzu
57. 56.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
11
17
18
16
13
15
14
19
20
21
Üçgen içindeki gerilim işareti
bir uyarı sembolü olup
kullanıcıya cihazın icinde
izole edilmemiş tehlikeli
gerilimin olduğunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak
kadar güçlü olduğu gösterir.
Üçgen içindeki ünlem
işareti bir uyarı sembolü
olup kullanıcıya önemli
bakım ve kullanım bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri
kullanma kılavuzunda
bulabilirsiniz.
DİKKAT
ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ,
AÇMAYINIZ.
DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMA
RİSKİNDEN KAÇINMAK İÇİN ÖN VEYA
ARKA KAPAĞI AÇMAYINIZ. CİHAZIN
İÇİNDE KULLANICININ TAMİR
EDEBİLECEĞİ PARÇALAR
BULUNMAMAKTADIR. SADECE
UZMAN KİŞİLER TARAFINDAN TAMİR
EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.
MODELL 2383
CD/USB/CD-CARD MP3 ÇALARLI DESIGN MÜZIK MERKEZI
Cihazın havalandırma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile tıkamayınız.
Havalandırma delikleri her zaman acık kalması gerekmektedir. Fazla ısınma cihazın
fazla ısınmasına sebep olabilir veya cihazın ömrünü kısaltır.
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye
edilmeyip, elektrik ve elektronik cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna
býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret
etmektedir. Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe
sahiptirler. Eski cihazlarýn geri dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya
diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz desteklerle, çevremizin
korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan
sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn
havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su
girdiði takdirde cihaz ciddi ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya
çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak
bir bez kullanýnýz.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine
herhangi bir þeyleri sokmasýna izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi
bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman kiþiler tarafýndan açýlmalýdýr.
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar
meydana gelebilir veya boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn
eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan
emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Uygun bicimde arýtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atýlmamasý gerekmektedir. Piller için özel bulunan
yerlerde arýtýlmasý gerekmektedir. Ambalajlarý ayrý atmanýz çevreyi korumanýza
yardýmcý olur.
KULLANIM KILAVUZU
HARÝCÝ BÝLGÝLER
KONTROL KONUMLARI
1. GÜÇ GÖSTERGESİ
2. FM STEREO GÖSTERGESİ
3. PROGRAM
4. ALBÜM AÇMA
5. PLAY(ÇALMA)/PAUSE(DURAKLAT)/USB
6. ATLAMA -
7. ATLAMA +
8. DUR
9. KADRAN GÖSTERGESİ
10. BANT SEÇİCİ
11. FONKSİON SEÇİCİ
12. SD KART DELİĞİ
13. LCD EKRAN
14. UZAKLIK SENSÖRÜ
15. AYAR
16. DÜZENLEME KONTROLÜ
17. SES KONTROLÜ
18. USB ARAYÜZÜ
19. HOPARLÖR GİRİŞİ [L(SOL)/R(SAĞ)]
20. FM ANTENİ
21. AC (ALTERNATİF GÜÇ) KABLOSU
59. 58.
ÝLK KULLANIMDAN EVVEL
KURULUM
TÜM AMBALAJLARÝ VE KORUMA KAPLAMALARÝNÝ ÇÝKARTÝNÝZ.
UZAKTAN KUMANDAYA PILLERI YERLEÞTIRINIZ.
TÜM BAðLANTÝLARÝ KONTROL ETMEDEN VE BAðLANTÝLARÝ SAðLAMADAN VE
ELEKTRIK SEVIYESINI KONTROL ETMEDEN, CIHAZÝN ELEKTRIK BAðLANTÝSÝNÝ
KURMAYÝNÝZ.
HAVALANDÝRMA DELIKLERINI KAPATMAYÝNÝZ. CIHAZÝN ÇEVRESINE BIR KAÇ SANTIM
HAVALANDÝRMA MESAFESI BÝRAKÝNÝZ.
BAÐLANTILAR
1. SAð VE SOL HOPARLÖR BAðLANTÝLARÝNÝ SAð VE SOL BAðLANTÝ GIRIÞLERINE
TAKÝNÝZ.
2. CIHAZÝN ELEKTRIK BAðLANTÝSÝNÝ KURMADAN EVVEL, CIHAZÝN ARKASÝNDA
BULUNAN ETIKETTEKI ELEKTRIK SEVIYESINI KONTROL EDINIZ.
UZAKTAN KUMANDA
1. PLAY (ÇALMA) /PAUSE (DURAKLAT) /USB
2. ATLAMA -
3. PROGRAM
4. ALBÜM AÇMA
5. DUR
6. ATLAMA +
7. AYAR
8. +10 PARÇA
PİL YERLEŞTİRME
Introduisez des piles de type 2 X « AAA » dans le boîtier des piles.
Assurez-vous que les piles sont insérées correctement pour éviter tout dommage envers la
télécommande.
Retirez toujours les piles lorsque la télécommande ne sera pas utilisée pendant un long moment,
autrement les piles pourraient couler et causer des dommages à la télécommande.
Notlar:
Aynı tip pilleri kullanın. Farklı pil tiplerini birlikte asla kullanmayın.
Eğer uzaktan kumanda ve cihazın arasındaki uzaklık artarsa, piller zayıflamış demektir.
Bu durumda pilleri yenileriyle değiştiriniz.
ALICI PENCERESİNDEKİ SENSÖR
Eğer uzaktan kumanda etkili alan içerisinde bile işliyorsa, cihaz ve uzaktan kumanda arasında
herhangi bir engel varsa bu işleyiş imkânsız olabilir.
Eğer uzaktan kumanda diğer kızılötesi ışın oluşturan araçların yanında işliyorsa ya da şayet
diğer kızılötesi ışınları kullanan uzaktan kumanda aleti cihazın yanında kullanılırsa, bu doğru
olarak işlemeyebilir.
1
2
5
6
3
7
4
8
RADYO İŞLEM
GENEL İŞLEMLER
1. “FUNCTION”(FONKSYON) seçeneğini “RADİO”(RADYO) ayarına getirin.
2. “BAND”(BANT) seçeneğini kullanarak istediğiniz bandı seçin.
3. “TUNİNG”(DÜZELEME) kontrolünü kullanarak istediğin radyo istasyon frekansını ayarla.
4. İstediğin seviyeye göre “VOLUME”(SES) kontrolünü ayarla.
FM / FM-STEREO SİNYALİ
MONO sinyali için FM ayarını “BAND”(BANT) seçeneğine ayarlayın.
FM STEREO(STERYO) sinyali için FM ST ayarını “BAND”(BANT) seçeneğine ayarlayın. Stereo
göstergesi FM ST. ayarını göstermek için aydınlanır.
DAHA İYİ SİNYAL KAPASİTESİ İÇİN
FM – Bu aracın kabinede yerleşmiş FM anteni vardır. Bu tel tamamen açılmış ve daha iyi sinyal için
uzatılmıştır.
AM – Bu araç, ferri AM anteni tek yönlü sinyal gönderen bir yapıyla ile donatılmıştır. Daha iyi sinyal
alınması için cihazı döndürün.
CD / MP3 / WMA İŞLEMLERİ
GENEL İŞLEMLER
PLAY (OYNAT) / PAUSE (DURAKLAT) / USB
CD / MP3 / WMA disklerini yürütmeyi başlatmak için basınız.
Çalan CD / MP3 / WMA işleyişini geçici olarak durdurmak için tekrar basınız.
Playback’ a devam etmek için tekrar basınız.
SKIP (ATLA) + & SKIP (ATLA) –
Bir sonraki parçaya gitmek için ya da geriye bir önceki parçaya gitmek için basınız.
Çalıyorken ses noktasını bulana kadar basılı tut.
STOP (DURDUR)
CD / MP3 / WMA işleyişlerini tümünü durdurmak için basınız.
PLAYBACK
1. “FUNCTION”(FONKSYON) seçeneğini “CD / MP3 / WMA / USB / SD” ayarına getirin.
2. CD kapağını açın ve CD bölümündeki etiketin üstte olduğu bir CD / MP3 / WMA diski yerleştirin.
3. CD kapağını kapatın.
4. Eğer disk içeride ise derinlemesine arama gerçekleştirilir.
CD diski için – Parçanın toplam sayısı okunur ve ekranda görünür.
WMA diski için –Ekranda “WMA” görünür.
MP3 diski için – Ekranda “MP3” görünür.
5. CD / MP3 / WMA disklerinin yürütülmesini başlatmak için “PLAY(OYNAT) / PAUSE (DURAKLAT)
/ USB” düğmesine basınız.
6. İstediğiniz seviyeye göre “VOLUME (SES)” kontrolünü ayarla.
61. 60.
7. Geçici olarak playbackleri durdurmak istediğiniz zaman “PLAY (OYNAT) / PAUSE (DURAKLAT) /
USB” tuşuna tekrar basınız.
8. Bitirdiğinizde “STOP (DURDUR)” tuşuna basınız.
PROGRAM
Herhangi bir komutta çalan disk için 20’yi aşkın parçayı programlayabilirsin.
Kullanmadan önce “STOP”(DURDUR) düğmesine bastığınızdan emin olun.
1. “PROGRAM” düğmesine basınız, Ekran “P01” gösterecek ve parlayacak.
2. “SKIP (ATLA) +” ya da “SKIP (ATLA) -” düğmelerini kullanarak istediğiniz parçayı
seçiniz.(“ALBUM UP” düğmesine basarak da istediğiniz parçayı seçebilirsiniz.)
3. Program belleği içerisinde istediğiniz parçayı onaylamak için tekrar “PROGRAM” düğmesine
basınız.
4. Program belleği içerisine ilave parça girişi için 2. ve 3. adımları tekrarlayınız.
5. İstediğin tüm parçaları programladığınız zaman, programladığın komuttaki diski oynatmak için
“PLAY (OYNAT) / PAUSE (DURAKLAT) / USB” düğmesine basınız.
6. Programlanmış playback’i sonlandırmak için iki kez “STOP (DURDUR)” düğmesine basınız.
AYAR
“MODE(AYAR)” düğmesine basmadan önce ya da CD / MP3 / WMA diski oynadığı esnada, her bir
ayar fonksiyonun elektrik düğmesine basmanız aşağıdaki gibi takip edilir:
1 - TEKRAR 1
2 - ALBÜMÜ TEKRAR (SADECE *MP3 / WMA’lar için)
3 - TÜMÜNÜ TEKRAR
4 - RASGELE
5 - NORMAL PLAYBACK
REP
TEKRAR 1
REP
ALL
TÜMÜNÜ
TEKRAR
REP
ALBUM
ALMÜM
TEKRAR
RAND
RASGELE
NORMAL
PLAYBACK
USB / SD İŞLEMLERİ
GENEL İŞLEMLER
PLAY (OYNAT) / PAUSE(DURAKLAT) / USB
USB / SD kartından parça yürütmesini başlatmak için basınız.
Çalan USB / SD’nin işleyişini geçici olarak durdurmak için tekrar basınız.
Playback’e devam etmek için tekrar basınız.
SKIP (ATLA)+ & SKIP (ATLA) -
Bir sonraki parçaya gitmek için ya da geriye bir önceki parçaya gitmek için basınız.
Çalıyorken ses noktasını bulana kadar basılı tut.
STOP (DURDUR)
USB / SD ‘nin işleyişlerini tümünü durdurmak için basınız.
PLAYBACK
1. USB / SD kart okuyucusu boşluğuna koyun. (Disk tablasında disk olmadığına emin olun)
2. “FUNCTION”(FONKSYON) seçeneğini “CD / MP3 / WMA / USB / SD” ayarına getirin.
3. USB / SD ayarına girmek için birkaç saniyeliğine PLAY (OYNAT) / PAUSE (DURAKLAT) / USB
tuşuna basılı tutunuz.
4. Playback ilk şarkıdan itibaren otomatik olarak başlayacak.
5. Bittiğinde,”STOP(DURDUR)” düğmesine basınız.
6. PLAY (OYNAT) / PAUSE (DURAKLAT) / USB tuşuna tekrar basınız, Playback ilk parçadan
itibaren başlayacak.
PROGRAM, AYAR
PROGRAM, MODE (AYAR)’ların işleyişi, CD / MP3 / WMA’larınkiyle aynı olmalıdır.
Lütfen, CD / MP3 OPERATION (OPERASYON)’una başvurunuz.
ÖZELLÝKLER
GENEL
Güç desteði : AC 230V ~ 50Hz
Frekans aralýðý : AM 525 - 1615 kHz
: FM 87.5 - 108 MHz
(Özellikler haber verilmeden deðiþtirilebilirler.)
/