Avent SCD243 Kullanım kılavuzu

Kategori
Şişe sterilizatörleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bir VIA Besleme Sisteminin ve dört adete
Bir VIA Besleme Sisteminin ve dört adete
kadar 180ml/6oz VEYA 240ml/8oz VIA
kadar 180ml/6oz VEYA 240ml/8oz VIA
Kap ve Kapakların yerlefltirilmesi
Kap ve Kapakların yerlefltirilmesi
1. Biberon emzi¤ini herhangi bir dıfl biberon emzi¤i
bofllu¤una yerlefltiriniz.
2. Kapatma halkalarını emziklerin üzerine koyunuz.
3. VIA Kapları ters olarak biberon kapakları
çubu¤unun etrafına yerlefltiriniz.
4. VIA adaptörü yan olarak rafın kenarlarına
yerlefltiriniz (flekildeki gibi).
5. VIA kapaklarını dik olarak rafın çevresi boyunca
kenarlarına yerlefltiriniz. Kolay yerlefltirme için
kenarları dıfları bakmalıdır.
6. Biberon kapa¤ını çubu¤un üst tarafındaki uygun
olan çıkıntıya takınız.
Di¤er besleme ve bebek ürünlerinin yerlefltirilmesi
Di¤er besleme ve bebek ürünlerinin yerlefltirilmesi
Di¤er ELEKTR‹KL‹ OLMAYAN ÜRÜNLER‹
ELEKTR‹KL‹ OLMAYAN ÜRÜNLER‹
steril ederken, parçaları rafa buharın etkili
olarak dolaflabilece¤i yeterli yer kalacak
flekilde yerlefltiriniz.
Not: Sterilizörü aflırı doldurmayınız.
Not: Sterilizörü aflırı doldurmayınız.
Not: Biberon kapaklarını sterilizörün içine ters olarak
Not: Biberon kapaklarını sterilizörün içine ters olarak
yerlefltirmeyiniz.
yerlefltirmeyiniz.
Not: Ekspres
Not: Ekspres
II Buhar Sterilizörü özel olarak Airflex
Buhar Sterilizörü özel olarak Airflex
genifl boyunlu biberonları almak için dizayn edilmifltir.
genifl boyunlu biberonları almak için dizayn edilmifltir.
Her döngüden sonra
Her döngüden sonra
ÖNEML‹: Sterilizörünüzü mikrodalgadan çıkarmadan
ÖNEML‹: Sterilizörünüzü mikrodalgadan çıkarmadan
önce en az iki dakika so¤umasını bekleyiniz.
önce en az iki dakika so¤umasını bekleyiniz.
1. Sterilizörün mikrodalgadan çıkarılması:
Sterilizörün mikrodalgadan çıkarılması:
So¤uduktan sonra yanlarından ve/veya güvenli
taflıma kulplarından tutarak mikrodalgadan
çıkarınız ve düz, ısıya dayanıklı bir yüzeye koyunuz.
Not: Kapak açılmadı
Not: Kapak açılma
¤
¤
ı sürece ürünler Ekspres
ı sürece ürünler Ekspres
II Mikrodalga
Mikrodalga
Sterilizörün içinde 24 saate kadar steril olarak kalacaktır.
Sterilizörün içinde 24 saate kadar steril olarak kalacaktır.
2. Sterilizörü mikrodalganın içinden çıkardıktan sonra:
Sterilizörü mikrodalganın içinden çıkardıktan sonra:
Klipsleri açarak kapa¤ı kaldırınız – Kapa¤ı
kaldırırken buharın size gelmeyecek flekilde
çıkmasını sa¤layınız.
Bakım ve temizlik
Bakım ve temizlik
Her zaman fazla suyu boflaltınız ve kireçlenmeyi
önlemek için durulayınız.
Tamamen kuruladıktan sonra kaldırınız.
Ekspres II Mikrodalga Buhar Sterilizörü
bulaflık makinesinde yıkanabilir.
UYARILAR
UYARILAR
– KULLANIM TAL‹MATLARINI
UYGULAMAMAK BU ÜRÜNDE VE/VEYA
M‹KRODALGA FIRININIZDA YANMA VEYA
HASARA YOL AÇAB‹L‹R
Steril edilmifl parçalara dokunmadan önce
elinizi yıkayınız.
Her zaman sterilizasyondan önce 200ml su
koyunuz. (Her kullanımdan önce aletin içinde
kalan su tamamen boflaltılmalıdır).
Her zaman yerlefltirme talimatlarını uygulayınız
ve aflırı doldurmayınız.
Sterilizatörün içinde veya steril edilecek ürünlerin
üzerinde asla beyazlatıcı veya kimyasal
sterilizasyon solüsyonları/ tabletleri kullanmayınız.
Metalik ve elektronik ürünleri steril etmeyiniz.
Her zaman mikrodalga fırınınızın gücüne göre
uygun ısıtma süresini seçiniz (tablo ’e bakınız)
Birkaç özelli¤i olan fırınlarda kullanmadan önce
ızgaranın kapalı oldu¤undan ve so¤udu¤undan
emin olunuz.
Mikrodalgaya yerlefltirmeden önce sterilizörün
kapa¤ının iyice kapandı¤ından emin olunuz.
Her zaman mikrodalgadan çıkarmadan
önce
en az 2 dakika so¤umasını bekleyiniz.
Sterilizasyondan sonra kapa¤ı hemen açmayınız.
Buhar sıcak olaca¤ından so¤umasını bekleyiniz.
Mikrodalgadan çıkartırken sıcak suyun akma
veya damlamasını önlemek için sterilizörü düz
tuttu¤unuzdan emin olunuz.
Sterilizörü mikrodalgadan çıkartırken D‹KKATL‹
OLUN – hala sıcak olabilir.
Kapa¤ı kaldırırken buharın size gelmeyecek
flekilde çıkmasını sa¤layınız.
Steril olan ürünleri alırken dikkatli olun,
sıcak olabilirler.
Sterilizörden çıkardıktan sonra biberonları
durulamayınız.
Sterilizörü her zaman çocukların eriflemeyece¤i
yerlerde tutunuz.
Biberon fırçasını mikrodalgaya koymayınız.
Bazı ürünler tüm ülkelerde bulunmayabilir.
Bulunurluğunu kontrol etmek için Philips AVENT
distribütörü ile kontak kurunuz.
Philips AVENT yardım için yanınızda
TR: 0216 573 62 00
AVENT, Suffolk, CO10 7QS, England
www.grupbaby.com
www.philips.com/AVENT
IV
E
III
Şimdi zararlı bakterileri etkin
biçimde sadece birkaç dakikada
yok eden Philips AVENT Ekspres II
Mikrodalga Buhar Sterilizörünün
rahatlığı ve kullanım kolaylığının
tadını çıkarabilirsiniz! Seyahat için
uygun küçük ve hafif yapısına
karşın diğer mikrodalga
sterilizörlere göre geniş bir
kapasiteye – altı biberona kadar-
sahiptir. Emniyetli taşıma için ısı
güvenli taşıma kulpları gibi gelişmiş
özellikleri Philips AVENT Göğüs
Pompaları, Biberonları, Bardakları
ve daha fazlasını hiç olmadığı
kadar kolay steril etmenizi sağlar.
Philips AVENT Ekspres II Mikrodalga Buhar Sterilizörü
Sterilizöre ürünlerin yerlefltirilmesi
Sterilizöre ürünlerin yerlefltirilmesi
Montaj ve Kullanım
Montaj ve Kullanım
Ekspres II Mikrodalga Buhar Sterilizörünü
kullanmadan önce ürünlerin afla¤ıdaki yerlefltirme
talimatlarına göre konulmasını sa¤layınız.
Altı 125ml/4oz veya 260ml/9oz AVENT Airflex
Altı 125ml/4oz veya 260ml/9oz AVENT Airflex
Biberonun yerle
Biberonun yerle
ş
ş
tirilmesi
tirilmesi
1. Biberon emziklerini biberon kapa¤ı çubu¤unun
etrafındaki emzik boflluklarına yerlefltiriniz.
2. Kapatma halkalarını emziklerin üzerine koyunuz.
3. ‹lk 3 biberon kapa¤ını çubu¤un alt çıkıntılarına
takınız.
4. Kalan 3 biberon kapa¤ını da üst çıkıntılara takınız.
5. Biberonları bafl afla¤ı olarak, daha önce
koydu¤unuz emziklerin ve kapakların etrafına
yerlefltiriniz.
Üç 330ml
Üç 330ml
Airflex
Airflex
Biberonun yerlefltirilmesi
Biberonun yerlefltirilmesi
1. Biberon emziklerini biberon kapa¤ı çubu¤unun
etrafındaki üç emzik bofllu¤una yerlefltiriniz.
2. Kapatma halkalarını emziklerin üzerine koyunuz.
3. Biberonları bafl afla¤ı olarak dıfl emzik
boflluklarının içine yerlefltiriniz.
4. Üç biberon kapa¤ını rafın kenarlarına ters
çevrilmifl biberonların aralarına yerlefltiriniz.
Bir veya iki Philips AVENT ISIS Gö¤üs
Bir veya iki Philips AVENT ISIS Gö¤üs
Pompasının (sadece elektrikli olmayan
Pompasının (sadece elektrikli olmayan
parçalar) ve iki 125ml/4oz VEYA 260ml/9oz
parçalar) ve iki 125ml/4oz VEYA 260ml/9oz
Airflex
Airflex
Biberonun yerlefltirilmesi
Biberonun yerlefltirilmesi
1. ISIS Gö¤üs Pompasını beyaz contayı
diyaframdan çıkararak ayırınız.
2. ISIS Gö¤üs Pompası gövdelerini sterilizörde
bulunan iki bofllu¤a yerlefltiriniz.
3.
Biberon emziklerini biberon kapa¤ı çubuklarının
etrafındaki emzik boflluklarına yerlefltiriniz.
4.
Kapatma halkalarını emziklerin üzerine koyunuz.
5. Bir biberon kapa¤ını çubu¤un uygun olan alt
çıkıntısına, di¤erini de onun üzerindeki
çıkıntıya takınız.
6. Biberonları ters olarak müsait biberon
boflluklarına yerlefltiriniz.
7.
Kalan ELEKTR‹KL‹ OLMAYAN
ELEKTR‹KL‹ OLMAYAN
pompa parçalarını
raf üzerinde uygun olan boflluklara koyunuz.
Altı 180ml/6oz VEYA 240ml/8oz AVENT VIA
Altı 180ml/6oz VEYA 240ml/8oz AVENT VIA
Kap ve Kapakların yerlefltirilmesi
Kap ve Kapakların yerlefltirilmesi
1. VIA Kapları ters olarak biberon kapa¤ı
çubu¤unun etrafına yerlefltiriniz.
2. VIA Kapakları dik olarak rafın çevresi boyunca
kenarlarına yerlefltiriniz. Kolay yerlefltirme için
kenarları dıfları bakmalıdır.
A
B
D
C
‹çindekiler
‹çindekiler
Her kullanımdan önce
Her kullanımdan önce
Tüm parçaları ılık sabunlu
suda yıkayınız ve temiz
suda durulayınız.
1. Rafı sterilizörden çıkarın
ve gövdeye 200 ml su
doldurunuz.
ÖNEML‹: Yeterli su konulmaması
ÖNEML‹: Yeterli su konulmaması
AVENT Ekspres
AVENT Ekspres
II
II
Mikrodalga
Mikrodalga
Buhar Sterilizörünüze ve/veya
Buhar Sterilizörünüze ve/veya
mikrodalga fırınınıza zarar verebilir.
mikrodalga fırınınıza zarar verebilir.
Fazla su konulması ise ürünlerinizin
Fazla su konulması ise ürünlerinizin
yeterli derecede steril olmamasına
yeterli derecede steril olmamasına
yol açabilir.
yol açabilir.
2. Rafı tekrar gövdenin içine
koyunuz.
3. Kapa¤ı sterilizör gövdesinin
üzerine kapatınız ve klipsleri
yerlerine “klik” sesini duyacak
flekilde yerlefltiriniz.
4. Kullanımdan önce mikrodalga
fırınınızın temiz ve kuru
olmasını sa¤layınız –
Sterilizörü fırının ortasına
yerlefltiriniz.
Mikrodalga güç ve zaman
ayarlamaları için TABLO III
e bakınız — bu zamanları
bu zamanları
a
a
mayınız.
mayınız.
I
II
Ekspres II Mikrodalga Buhar Sterilizörünüzü
ilk defa kullanmadan önce lütfen uyarıları
içeren TÜM KULLANIM
TÜM KULLANIM
KILAVUZUNU
KILAVUZUNU
okumak
için birkaç dakikanızı ayırınız. LÜTFEN
LÜTFEN
BU KILAVUZU SAKLAYINIZ.
BU KILAVUZU SAKLAYINIZ.
Ayrıca
www.grupbaby.com
www.grupbaby.com
/ www.philips.com/AVENT
www.philips.com/AVENT
sitesinden de ulaflabilirsiniz.
III
1. Kapak
Kapak
a. Klipsler
2. Biberon/Aksesuar Rafı
Biberon/Aksesuar Rafı
b. Biberon kapa¤ı
asma çubu¤u
c. Biberon bofllu¤u
d. Biberon Emzi¤i bofllu¤u
e. ISIS Gö¤üs
Pompası yeri
3. Gövde
Gövde
f. Güvenli taflıma kulpları
Philips AVENT’i tercih
etti¤iniz için teflekkürler
TR TR
3332
9252-Micro(GB-EU)txt.qxd 20/8/07 16:24 Page 32
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17

Avent SCD243 Kullanım kılavuzu

Kategori
Şişe sterilizatörleri
Tip
Kullanım kılavuzu