Philips SCF655/27 Kullanım kılavuzu

Kategori
Gıda işlemcileri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

сборкой частей изделия все загрязнения и остатки пищи,
которые обычно скапливаются вокруг ободка бутылочки
или фиксирующего кольца, удалены; не закручивайте
фиксирующее кольцо на бутылочке слишком сильно • Соски
можно приобрести отдельно. Скорости потока сосок: для
новорожденных, медленный, средний, быстрый и
переменный. Используйте соски Philips AVENT только с
бутылочками Philips AVENT. Кольца адаптера можно
заказать через службу поддержки покупателей.
Помощь и консультации по продукции Philips
AVENT
RU: 8 800-200-08-80; 8 800-200-08-83 консультации
по вопросам грудного вскармливания www.philips.com/
AVENT
PL
OSTRZENIE dla bezpieczeństwa i zdrowia
Twojego dziecka!
• Nie pozwalaj dziecku korzystać z tego produktu bez nadzoru
dorosłych. Nigdy nie używaj smoczka do karmienia jako
zwykłego smoczka • Długie i nieprzerwane ssanie napojów
powoduje próchnicę • Przed karmieniem zawsze sprawdzaj
temperaturę pokarmu • Wszystkie elementy przechowuj w
miejscu niedostępnym dla dzieci • Przed pierwszym użyciem umyj
i wysterylizuj produkt • Przed każdym użyciem dokładnie
sprawdź produkt poprzez rozcganie smoczka we wszystkich
kierunkach. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek oznak
uszkodzenia wyrzuć produkt • Nie przechowuj smoczka w
miejscach nasłonecznionych lub gorących ani nie zanurzaj
smoczka w środku dezynfekującym (sterylizucym) dłużej niż jest
to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenie smoczka •
Nie umieszczaj produktu w mikrofalówce. W celu zapewnienia
higieny przed pierwszym użyciem gotuj smoczek przez 5 minut.•
Umyj przed każdym użyciem • Umyj i dobrze opłucz smoczek, a
następnie wysterylizuj go za pomocą sterylizatora Philips AVENT
lub gotuj przez 5 minut • NIE podgrzewaj zawartci butelki w
kuchence mikrofalowej. Pokarm może zostać podgrzany
nierównomiernie, co grozi poparzeniem dziecka • Przed użyciem
wysterylizowanych przedmiotów doadnie umyj powierzchn,
na której będą one umieszczane oraz ręce • NIE umieszczaj
przedmiotów bezpośrednio na powierzchniach czyszczonych
środkami antybakteryjnymi • Zbyt duże stężenie środków do
czyszczenia może po pewnym czasie spowodować pękanie
plastiku. W przypadku pęknięcia produktu wyrzuć go
natychmiast • Produkt można myć w zmywarce – jednak jego
elementy mogą ulec przebarwieniu • Przed rozpocciem
karmienia upewnij się, że smoczek dopasowano pod kątem
wielkości wypływu • Z uwagi na zasady higieny zaleca się
wymianę smoczków co 3 miesiące • Smoczki należy
przechowywać w suchym pojemniku • W przypadku korzystania
z butelek polipropylenowych ZAWSZE zakładaj adaptor •
Smoczek i adaptor zakładaj zawsze wtedy, gdy części te są
wilgotne • Upewnij się, że oznaczona kolorem część adaptora jest
odpowiednio osadzona na butelce • Nie stosuj adaptora z innymi
butelkami lub kubkami Philips AVENT. Naktkę mocującą,
smoczek oraz kapsel można używać ze wszystkimi butelkami
Philips AVENT • NIE POZWALAJ dzieciom bawić się małymi
częściami ani biegać z butelką lub kubkiem • Napoje, inne niż
mleko lub woda, np. soki owocowe lub słodkie napoje
aromatyzowane, nie są zalecane. W przypadku spywania przez
dzieci napoje te powinny być dobrze rozcieńczone i spożywane
tylko przez krótki okres • Aby uniknąć poparzeń, przed
przygotowaniem posku poczekaj, aż gorący płyn ostygnie •
Odciągnty pokarm w polipropylenowych butelkach bądź
pojemnikach Philips AVENT można przechowywać w lodówce
RU
Для здоровья и безопасности ребенка
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
• Изделие должно использоваться только под присмотром
взрослых. Никогда не используйте соски для бутылочек в
качестве пустышек • Постоянное и продолжительное
сосание жидкости может привести к кариесу • Перед
кормлением обязательно проверяйте температуру питания •
Неиспользуемые части изделия храните вдали от детей •
Очистите и простерилизуйте изделие перед первым
использованием • Перед каждым использованием
проверяйте целостность компонентов, растягивайте соску в
разных направлениях. При наличии повреждений или
признаков износа замените старую часть на новую • Не
подвергайте соску воздействию прямых солнечных лучей и
тепла, не оставляйте изделие в растворе езинфицирующего
средства дольше рекомендованного времени;
несоблюдение этого условия может привести к
повреждению соски • Не помещайте изделие в нагретую
духовку. Перед первым использованием прокипятите его в
течение 5 минут, это обеспечит гигиеничность • Мойте
изделие перед каждым использованием • Тщательно
промойте и ополосните, простерилизуйте изделие в
стерилизаторе Philips AVENT или прокипятите в течение 5
минут • НЕ подогревайте детское питание в микроволновой
печи. В микроволновой печи пища прогревается
неравномерно, и ребенок может обжечься • Перед
контактом со стерильными деталями тщательно вымойте
руки и очистите рабочую поверхность • НЕ кладите
компоненты изделия непосредственно на поверхности,
очищенные при помощи антибактериальных средств •
Избыточная концентрация моющих средств может
привести к растрескиванию пластика. Если это произошло,
сразу же замените поврежденный компонент на новый •
Изделие можно мыть в посудомоечной машине. Пищевые
красители могут привести к изменению цвета компонентов
изделия • Перед кормлением убедитесь, что используется
соска с соответствующей скоростью потока • В целях
гигиены рекомендуем заменять соски каждые 3 месяца •
Храните соски в сухом, закрывающемся контейнере • При
использовании бутылочек из полипропилена ВСЕГДА
вставляйте соединительное кольцо адаптера • Помните, что
при сборке соска и кольцо должны быть влажными •
Убедитесь, что цветная часть соединительного кольца
закреплена на бутылочке соответствующим образом • НЕ
используйте соединительное кольцо с другими
бутылочками и кружками Philips AVENT. Фиксирующие
кольца с резьбой, соски и защитные колпачки подходят для
всех бутылочек Philips AVENT • НЕ позволяйте детям играть
с мелкими частями изделия или использовать бутылочки или
кружки во время прогулок или бега • Предназначено только
для молока или воды. Не рекомендуется наливать
фруктовые соки или подслащенные напитки. Если такие
напитки или соки используются, они должны быть
правильно разбавлены и использоваться в течение
ограниченного времени • Во избежание ожогов перед
приготовлением детского питания дайте жидкости остыть •
Сцеженное грудное молоко можно хранить в
стерилизованных полипропиленовых бутылочках/
контейнерах Philips AVENT до 48 часов в холодильнике
(кроме отсеков на дверце) и до 3 месяцев в морозильной
камере.
Не допускается повторное замораживание
грудного молока и добавление свежего молока к уже
замороженному • Чтобы правильно использовать бутылочку
и предотвратить протекание, убедитесь в том, что: перед
TR
Çocuğunuzun güvenli ve sağlığı için UYARI!
• Bu ürünü her zaman bir yetişkin gözetiminde kullanın •
Biberon emziklerini asla normal emzik olarak kullanmayın •
vıların sürekli ve uzun süreli emilmesi diş çürümesine neden
olur • Besleme öncesi yiyeceğin sıcaklığını mutlaka kontrol
edin • Kullanılmayan parçaları çocukların erişemeyeceği yerde
saklayın • Ürünü ilk kez kullanmadan önce temizleyin ve
sterilize edin • Biberon emzini her kullanımdan önce kontrol
edin ve her yöne çekin. İlk hasar veya zayıık belirtisinde
emziği atın • Meme kısmı yıpranabileceğinden, emzi
doğrudan güneş ışığı alnda ya da ısı kaynaklarının yakınında
rakmayın veya dezenfektan (“sterilizasyon solüsyonu”)
inde önerilenden daha uzun süre bekletmeyin • Isıtılş fırına
koymayın. İlk kullanımdan önce 5 dakika kaynar suda bırakın.
Bu, hijyen sağlayacakr • Her kullamdan önce temizleyin •
n parçaları yıkayın ve iyice durulan ve Philips AVENT
sterilizasyon cihazı ile sterilize edin veya 5 dakika boyunca
kaynatın • Eşit derecede ısınmayabileci ve bebeğinizin
yanmasına neden olabileceği için, mamaları mikrodalga fında
ISITMAYIN • Sterilize edilmiş parçalarla temas etmeden
önce ellerinizi iyice yıkan ve yüzeylerin temiz oldundan
emin olun • Parçala, anti bakteriyel temizleyicilerle
temizlenmiş yüzeylere drudan KOYMAYIN • Aşırı yüksek
konsantrasyonlardaki deterjanlar plastik parçaların çatlamasına
neden olabilir. Bu durumda bu parçaları derhal dtirin •
Bulaşık makinesinde yıkanabilir – gıda boyaları paaların
renklerinin solmasına neden olabilir • Bebeğinizi beslerken,
emziği uygun akış hıyla kullandığızdan emin olun • Hijyen
nedeniyle, emziklerin 3 ay sonunda değiştirilmesini öneririz •
Emzikleri kuru, kapalı bir kapta saklayın • Polipropilen biberon
kullarken adapr halkasını MUTLAKA tan • Emzikleri ve
adapr halkanı mutlaka ıslakken takın • Adapr halkasının
renkli kısn biberona düzn şekilde yerleştiğinden emin
olun • Adaptör halkanı başka Philips AVENT biberonları
veya kaplarıyla birlikte KULLANMAYIN. Vida halka, emzik
ve koruma kapağı tüm Philips AVENT biberon serileriyle
uyumludur • Çocuğunuzun küçük parçalarla oynamasına veya
biberonları ya da kapları kullarken yürümesine/koşmasına
izin vermeyin • Süt ve sudan başka, meyve suları ve aromalı
şekerli içecekler gibi içecekler önerilmez. Bu tür içecekler
iyice seyreltilmeli, sürekli yudumlanmadan, sınırlı süreler için
kullalmalıdır • Bebeğinizin yanmasını önlemek için, mamala
hazırlamadan önce sıcak sıvıların soğumanı bekleyin •
Anne sütü AVENT polipropilen biberonlarda/süt kaplarında
buzdolanda (buzdolabı kapağında değil) 48 saate kadar veya
dondurucuda 3 aya kadar saklanabilir. Sağılmış sütü kesinlikle
tekrar dondurmayın veya donmuş durumdaki süte taze
sağılmış süt eklemeyin. • Biberonun doğru şekilde çalışmasını
sağlamak ve sızınları önlemek için her zaman aşağıdakileri
uyguladığızdan emin olun: – parçaları takmadan önce
biberon tabanın yüzeyi ve adaptör halkası etrafında toplanş
olabilecek tüm kirleri ve kantıları temizleyin – biberon vida
halkasını biberon gövdesine takarken aşırı sıkmaktan kaçın •
Yedek emzikler ayca satın alınabilir. Yenidoğan, yav, orta,
zlı ve değken akış hızlarına sahip emzikler bulunmaktadır.
Philips AVENT biberonlarıyla birlikte sadece Philips AVENT
emzikleri kullan. Yedek adaptör halkaları müşteri hizmetleri
vasıtasıyla bulunabilir.
Philips AVENT her zaman yanınızda.
TR: 444 7 445 www.philips.com/AVENT
alimentos antes de alimentar a criaa • Mantenha todos os
componentes que não estejam sendo utilizados longe do
alcance das criaas • Antes de usar pela primeira vez, lave e
esterilize o produto • SEMPRE inspecione o produto antes de
usar e puxe o bico em todas as direções. Elimine o produto
ao primeiro sinal de dano ou defeito • Não armazene os bicos
expostos à luz solar direta ou ao calor, nem deixe os bicos
submersos em desinfetante (“solução de esterilizão”) por
períodos superiores aos recomendados, isto pode danicar o
bico • Não coloque o produto em forno aquecido. Antes de
usar pela primeira vez, coloque o produto em água fervente
por 10 minutos para garantir sua higienização • SEMPRE lave
o produto antes do uso • Lave e enxágue cuidadosamente
o produto e depois proceda a sua esterilização utilizando
um esterilizador Philips AVENT ou ferva o produto em
água durante 10 minutos • NÃO aqua os alimentos em
forno microondas, isto pode causar um aquecimento não
homogêneo e provocar queimaduras no bebê • Lave as mãos
cuidadosamente e certique-se que as superfícies estejam
limpas antes de colocá-las em contato com os componentes
esterilizados • NÃO coloque os componentes diretamente
em superfícies que tenham sido limpas com detergentes
bactericidas • A concentrão excessiva de detergentes pode,
ocasionalmente, fazer com que os componentes de plástico se
rachem. Caso isto ocorra, substitua o produto imediatamente
• O produto pode ser lavado na lava-louças – o corante de
alguns alimentos pode alterar a cor dos componentes
• Certique-se de utilizar um bico com o uxo indicado para
alimentar seu bebê • Por motivos de higiene, recomendamos
a substituição dos bicos após 3 meses de uso • Guarde os
bicos em um recipiente seco e fechado • Insira SEMPRE o anel
anti-cólica quando utilizar uma mamadeira de polipropileno
• Para colocar o bico no anel anti-cólica sempre realize esta
operão com ambas peças molhadas • Certique-se de
que a parte colorida do anel anti-lica se encaixe de forma
adequada na mamadeira • NÃO utilize o anel anti-cólica
em qualquer outra mamadeira ou copo da Philips AVENT.
A rosca, o bico e o disco de vedão são compaveis com
toda a gama de mamadeiras Philips AVENT • NÃO permita
que crianças brinquem com peças pequenas nem caminhem/
corram com as mamadeiras ou copos • Não é recomendada a
utilizão de bebidas que não sejam leite e água, como sucos
de frutas e bebidas açucaradas com sabores. Caso sejam
utilizadas, devem ser bem diluídas e utilizadas apenas durante
períodos de tempo limitados, e não de forma constante
• Para evitar o risco de queimadura, deixe que líquidos
quentes resfriem antes de preparar os alimentos • O leite
materno pode ser armazenado em mamadeiras/ recipientes
de polipropileno Philips AVENT esterilizados e colocados
na geladeira por até 24 horas ou no freezer por até 15 dias.
Nunca volte a congelar o leite materno, nem adicione leite
fresco ao leite já congelado • Para garantir que a mamadeira
funcione corretamente, e para evitar vazamento, certique-se
sempre de: – retirar quaisquer resíduos ou restos que possam
existir na borda do corpo da mamadeira ou do anel anti-cólica
antes de proceder à montagem da mamadeira – evite apertar
em excesso a rosca quando a colocar no corpo da mamadeira
• Bicos de reposição podem ser adquiridos separadamente.
Os bicos estão disponíveis nos uxos recém-nascido, lento,
dio, rápido e varvel. Utilize apenas bicos Philips AVENT
com as mamadeiras Philips AVENT. Anéis anti-cólica eso
disponíveis através dos serviços ao cliente.
Philips AVENT está aqui para ajudar
BR: 0800 709 1434 www.philips.com.br/AVENT
num forno aquecido. Antes da primeira utilizão, coloque o
produto em água a ferver durante 5 minutos. Assim, estará
a garantir a higiene do produto • Lave o produto antes de
cada utilizão • Lave e enxagúe cuidadosamente o produto
e depois proceda à esterilizão do mesmo utilizando um
esterilizador da Philips AVENT ou ferva o produto em água
durante 5 minutos • NÃO aqua os alimentos num forno
microondas uma vez que pode originar um aquecimento
o uniforme e provocar uma queimadura no bebé • Lave as
os cuidadosamente e certique-se de que as superfícies
estejam limpas antes de as colocar em contacto com os
componentes esterilizados • NÃO coloque os componentes
directamente em supercies que tenham sido limpas com
detergentes antibacterianos • A concentração excessiva
de detergentes pode originar ocasionalmente que os
componentes de pstico estalem. No caso disto acontecer,
substitua o produto de imediato • O produto pode ser
lavado na máquina – a colorão de alguns alimentos pode
alterar a cor dos componentes • Certique-se de utilizar
uma tetina com o uxo indicado para alimentar o bebé •
Por motivos de higiene, recomendamos a substituição das
tetinas após 3 meses de utilizão • Guarde as tetinas num
recipiente seco e tapado • Introduza SEMPRE a rosca de
adaptação quando utilizar um bibeo de polipropileno •
Coloque sempre as tetinas nas roscas de adaptação quando
ambas estiverem molhadas • Certique-se de que a parte
colorida da rosca de adaptão encaixa de forma adequada
no bibeo • NÃO utilize a rosca de adaptação com qualquer
outro biberão ou ta da Philips AVENT. A rosca, a tetina e
o disco de proteão são compaveis com todas as gamas de
biberões da Philips AVENT • NÃO permita que as criaas
brinquem com peças pequenas nem caminhem/corram com
os biberões ou taças • Não é recomendada a utilizão de
bebidas que não sejam leite e água, como sumos de frutas e
bebidas açucaradas com sabores. No caso de serem utilizadas,
devem ser bem diluídas e utilizadas apenas durante peodos
de tempo limitados em vez de serem bebidas de forma
constante • Para evitar o risco de queimadura, deixe que os
líquidos quentes arrefam antes de preparar os alimentos
O leite materno extrdo pode ser colocado em bibees/
recipientes Philips AVENT em polipropileno esterilizados e
armazenado no frigoríco durante um período máximo de
48 horas (não colocado na porta) ou no congelador durante
um peodo máximo de 3 meses
. Nunca volte a congelar leite
materno nem adicione leite fresco ao leite já congelado • Para
garantir que o biberão funciona correctamente e para evitar
fugas, certique-se sempre que: – retira quaisquer reduos
ou restos que possam existir no rebordo da base do bibeo
ou da rosca de adaptação antes de proceder à montagem
do bibeo – evite apertar em excesso a rosca quando a
colocar na base do biberão • Podem ser adquiridas tetinas de
substituição em separado. As tetinas estão disponíveis nos
uxos rem-nascido, lento, médio, rápido e variável. Utilize
apenas tetinas da
Philips
AVENT com os bibees da
Philips
AVENT. Estão disponíveis roscas de adaptão através dos
servos ao cliente.
Philips AVENT está aqui para ajudar
PT: 800 20 47 23 (grátis) www.philips.com/AVENT
BR
AVISO para a seguraa e saúde do seu lho!
• Utilize sempre este produto sob a supervio de um
adulto• Os bicos nunca devem ser utilizados como chupetas
• A sucção contínua e prolongada de uídos pode provocar
ries dentárias• Verique sempre a temperatura dos
1 / 1

Philips SCF655/27 Kullanım kılavuzu

Kategori
Gıda işlemcileri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur