Bort BHD-900 Kullanım kılavuzu

Kategori
Döner çekiçler
Tip
Kullanım kılavuzu
User’s Manual . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Bedienungsanleitung . . . . . . . . . . . . 7
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Instrucciones de servicio . . . . . . . . . 9
Manual de instruções . . . . . . . . . . . 10
Istruzione per l’uso
. . . . . . . . . . . . .11
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . 12
Bruksanvisning
. . . . . . . . . . . . . . . 13
Käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Brugervejledning. . . . . . . . . . . . . . . 16
Használati utasítás . . . . . . . . . . . . 17
Manual de utilizare
. . . . . . . . . . . . 18
Οδηγίες χρήσεως . . . . . . . . . . . . . . 19
Instruksja obsługi . . . . . . . . . . . . . . 20
Návod k použití. . . . . . . . . . . . . . . . 21
Navodilo za uporabo. . . . . . . . . . . . 22
Uputstvo za korisnike
. . . . . . . . . . 23
Upute za uporabu
. . . . . . . . 24
Kullanım kılavuzu . . . . . . . . . . . . . . 25
. . . . . . . . . . . . . . 26
Инструкция по эксплуатации . . . . 27
Інструкція з експлуатації. . . . . . . . 28
Қолданысы бойынша нұсқама
. . 29
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instrukcija
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Kasutusjuhend
. . . . . . . . . . . . . . . 32
RO
PL
SI
CS
CZ
HR
TR
AE
RU
UA
KZ
LT
LV
EE
GR
HU
DK
NO
FI
SE
NL
PT
ES
FR
DE
GB
IT
BHD-900
93724054
31
TR
Türkçe
Delici/kırıcı
GİRİŞ
Bu alet, beton, tuğla ve taş malzemede darbeli delme
işleri için geliştirilmiştir; tahta, metal, ve plastik malzeme-
de delme ve vidalama işlerine belirli aksesuarı kullanın
Bu aletin darbeli delme sistemi, betonda delme işlerin-
de bütün diğer darbeli matkapların performansını büyük
ölçüde aşar
Bu aletle bütün normal SDS+ aksesuarları kullanılabilir
TEKNİK VERİLER 1
ALETİN KISIMLARI 2
1 Açma/kapama anahtarı
2 Anahtar kilitleme düğmesi
3 Dönüş yönü değiştirme anahtarı
4 Çalıştırma modunu seçme anahtarı
5 Sürgülü kovanı
6 Yardımcı kulp
GÜVENLİK
DİKKAT! Bu talimatın bütün hükümlerini okuyun.
Aşağıdaki talimat hükümlerine uyarken hata yapılacak
olursa, elektrik çarpmaları, yangın ve/veya ağır yaralan-
malara neden olunabilir.
• Darbeli matkabı kullanırken kulak işitme koruyucusu
kullanınız (gürültü işitme duyunuza zarar verebilir)
• Makinayı kullanırken ilave tutamayı kullanınız (kontrolü
kayberderseniz yaralanma olayı olabilir)
İş parçasının vida, çivi ve benzeri malzeme tarafından
hasar görmemesi için dikkatli olun; çalışmaya başlama-
dan önce bunları çıkartın
• Kabloyu daima aletinizin dönen parçalarından uzak tu-
tun
• Aletinizi bırakıp gitmeden önce mutlaka kapatın ve dö-
ner parçaların tam olarak durmasını bekleyin
• Tamamen kusursuz ve güvenli 16 Amp uzatma kabloları
kullanın
Alet normal çalışmı
yorsa veya değişik gürültüler geliyor-
sa, aleti hemen kapatın ve şi prizden çekin
• SBM Group sadece orjinal aksesuarlar kullanıldığında
aletin düzgün çalışmasını garanti eder
• Bu aletle kullanacağınız aksesuar edilen devir sayısı
en azından aletin boştaki en yüksek devir sayısı kadar
olmalıdır
• Bu aleti 16 yaşından küçükler kullanamaz
• Delme veya vidalama yaparken elektrik kablolarınadeğ-
memeye dikkat edin
• Eğer cihazı kullanırken kordon hasar görür yada kesilir-
se, kordona kesinlikle dokunmayınız ve derhal şi çekiniz
• Kordon hasarlı iken cihazı kesinlikle kullanmayınız; uz-
man bir kişi tarafından değiştirtiniz
• Güç geriliminin, cihazın özellik plakasında belirtilen
voltaj değ
eriyle aynı olduğunu sık sık kontrol edin (230V
veya 240V aletler 220V kaynağa bağlanabilir)
• Eğer matkap beklenmedik şekilde sıkışırsa (ani tehlikeli
bir tepkiye sebep olarak) aleti hemen kapatın
• Aletin tutulması ve kullanılması
- havalandırma düklerini kapatmayın
- alete çok fazla baskı uygulamayın, bırakın alet sizin
için çalışsın
Alet çift izolasyonlu olduğundan dolayı toprak-
lama istemez.
TEKNİK BAKIM VE SERVİS
Teknik bakım yapmadan önce aleti elektrik ce-
reyanından ayırın!
• Her zaman çalışma sona erdikten sonra aletin gövdesi
ve havalandırma deliklerini kir ve tozdan yumuşak bez
veya peçete ile temizleyin. İnatçı lekeleri sabunlu suda
ıslatılmış yumuşak bezle temizlenmesi önerilir. Kirleri te-
mizlemek için benzin, ispirto, amonyak çözeltileri vs gibi
çözücülerin kullanılmasına yer verilmezdir. Bu tür çözü-
cüler aletin gövdesini bozabilir.
Her altı ay yağın değiştirilmesi.
• Herhangi bir arıza için SBM Group servisine başvurun.
ÇEVRE KORUMA
Ürün nakliye sırasında hasardan korunması için özel am-
balajda teslim edilir. Ambalaj malzemelerin çoğu tekrar
işlenebilir olduğundan dolayı bunları en yakın özel kabul
noktasına teslim etmenizi rica ediyoruz. Ürünün kullanma
süresi sona erdikten sonra tekrar faydalanmak amacıyla
Servis veya SBM Group bayisine teslim etmenizi rica
ediyoruz.
43
SI IZJAVA O USTREZNOSTI
Odgovorno izjavljamo, da je ta izdelek v skladu z nasle-
dnjimi standardi ali standardnimi dokumenti: EN50144-
1, EN50144-2-6, EN50155-2-6 EN55014-1, EN55014-2,
EN61000-3-2, EN61000-3-3, v skladu s predpisi navodil
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
HRUP/VIBRACIJA Izmerjeno v skladu s predpisom EN
60 745 je raven zvočnega pritiska za to orodje 90.7
dB(A) in jakosti zvoka 101.7 dB(A) (standarden odmik:
3 dB), in vibracija 16.87 m/s
2
(metoda «dlan-roka»).
CS IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je ovaj proizvod
usklađen sa sledećim standardima ili standardizovanim
dokumentima: EN50144-1, EN50144-2-6, EN50155-2-6
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, u
skladu sa odredbama smernica 2006/42/EEC, 2006/95/
EEC, 2004/108/EEC.
BUKA/VIBRACIJE Mereno u skladu sa EN 60 745, nivo
pritiska zvuka ovog alata iznosi 90.7 dB(A), a jačina
zvuka 101.7 dB(A) |normalno odstupanje: 3 dB), a
vibracija 16.87 m/s
2
(mereno metodom na šaci-ruci).
HR / BOS IZJAVA O USKLAĐENOSTI
Izjavljujemo uz punu odgovornost da je ovaj proizvod
usklađen sa slijedećim normama i normativnim doku-
mentima: EN50144-1, EN50144-2-6, EN50155-2-6
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
prema odredbama smjernica 2006/42/EWG, 2006/95/
EWG, 2004/108/EWG.
BUCI/VIBRACIJAMA Mjereno prema EN 60 745, prag
zvučnog tlaka ovog električnog alata iznosi 90.7 dB(A) a
jakost zvuka 101.7 dB(A) (standardna devijacija: 3 dB), a
vibracija 16.87 m/s
2
(postupkom na šaci-ruci).
TR STANDARDIASYON BEYANI
Yeğane sorumlu olarak, bu ürünün aşağıdaki stan-
dartlara veya standart belgelerine uygun olduğunu be-
yan ederiz: EN50144-1, EN50144-2-6, EN50155-2-6
EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3,
yönetmeliği hükümleri uyarınca 2006/42/EWG, 2006/95/
EWG, 2004/108/EWG.
GÜRÜLTÜ/TİTREŞIM Ölçülen EN 60 745 göre ses ba-
sıncı bu makinanın seviyesi 90.7 dB(A) ve çalışma sıra-
sındaki gürültü 101.7 dB(A) (standart sapma: 3 dB), ve
titreşim 16.87 m/s
2
(el-kol metodu).
AE
RU ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Мы с полной ответственностью заявляем, что
настоящее изделие соответствует следующим
стандартам и нормативным документам: EN50144-
1, EN50144-2-6, EN50155-2-6 EN55014-1, EN55014-
2, EN61000-3-2, EN61000-3-3, - согласно правилам:
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
ШУМ И ВИБРАЦИЯ По результатам измерений в
соответствии с EN60745 уровень звукового давления
данного устройства составляет 90.7 дБ(А), уровень
шума составляет 101.7 дБ(А), вибрация равна 16.87
м/с
2
.
UA ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ
Ми з повною відповідальністю заявляємо, що справ-
жній виріб відповідає наступним стандартам і нор-
мативним документам: EN50144-1, EN50144-2-6,
EN50155-2-6 EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3 - згідно із правилами: 2006/42/EEC,
2006/95/EEC, 2004/108/EEC.
ШУМ І ВІБРАЦІЯ За результатами вимірів відповідно
до EN60745 рівень звукового тиску даного пристрою
становить 90.7 дБ(А), рівень шуму становить 101.7
дБ(А), вібрація рівна 16.87 м/с
2
.
KZ СƏЙКЕСТІЛІК ЖӨНІНДЕ ӨТІНІШ
Осы бұйым келесі стандарттар мен нормативті
құжаттарға сəйкестігі жөнінде толық жауапкершілікпен
мəлімдейміз: 2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/
EEC - ережелеріне сəйкес EN50144-1, EN50144-2-6,
EN50155-2-6 EN55014-1, EN55014-2, EN61000-3-2,
EN61000-3-3.
ШУ МЕН ДІРІЛ EN60745 өлшеулер нəтижесіне сəйкес
осы құрылғының дыбыс қысымының деңгейі 90.7
дБ(А) құрайды, шу деңгейі 101.7 дБ(А) құрайды, діріл
16.87 м/с
2
тең.
2006/42/EEC, 2006/95/EEC, 2004/108/EEC
16.87 m/s²
101.7 dB(A)
90.7 dB(A)
EN50144- ,EN50144-2-
1
EN55014-2, EN61000-3-2, EN61000-3-3
6
6
,EN501 -2-
, EN55014-1
5
5
Product managament
V. Nosik
SBM group GmbH
Kurfürstendamm 21
10719 Berlin, Germany
46
ÇEVRE KORUMA BİLGİLERİ
TR
Eski elektrikli cihazlar dönüştürülebilir malzeme olup ev çöpüne
atılmamalı! Doğal kaynakların ve çevrenin korunmasına etkin
biçimde katkıda bulunmak üzere cihazı lütfen toplama merkez-
lerine (varsa) iade edin.
INFORMACJA DOTYCZĄCA
OCHRONY ŚRODOWISKA
PL
Zużyte urządzenia elektryczne są surowcami wtórnymi – nie wol-
no wyrzucać ich do pojemników na odpady domowe, ponieważ
mogą zawierać substancje niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
i środowiska! Prosimy o aktywną pomoc w oszczędnym gospo-
darowaniu zasobami naturalnymi i ochronie środowiska natural-
nego przez przekazanie zużytego urządzenia do punktu składo-
wania surowców wtórnych - zużytych urządzeń elektrycznych.
POKYNY K OCHRANĚ
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
СZ
Staré elektrické přístroje jsou recyklovatelné odpady a nepatří
proto do domácího odpadu!
Chceme vás tímto požádat, abyste aktivně příspěli k podpoře
ochrany přírodních zdrojů a životního prostředí, a odevzdali ten-
to přístroj na k tomu určených sběrných místech .
UPUTE O ZAŠTITI OKOLIŠAI
HR
Stari električni uređaji sastoje se od vrijednih materijala te stoga
ne spadaju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim
aktivnim doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti okoliša,
te da ovaj uređaj predate na mjesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizirao.
УКАЗАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
RU
Старые электроприборы подлежат вторичной переработке и поэ-
тому не могут быть утилизированы с бытовыми отходами! Поэтому
мы хотели бы попросить Вас активно поддержать нас в деле эконо-
мии ресурсов и защиты окружающей среды и сдать этот прибор в
приемный пункт утилизации (если таковой имеется).
ВКАЗІВКИ ПО ЗАХИСТУ
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
UA
Старі електроприлади являють собою сукупність технічних
матеріалів і тому не можуть бути утилізовані з побутовими
відходами! Тому ми хотіли б попросити Вас активно підтримати нас
у справі економії ресурсів і захисту навколишнього середовища і
здати цей прилад у приймальний пункт утилізації (якщо такий є).
UPUTSTVO O ZAŠTITI OKOLINE
CS
Stari električni uređaji sastoje se od vrednih materijala i ne spa-
daju u kućno smeće! Stoga vas molimo da nas svojim aktivnim
doprinosom podržite pri štednji resursa i zaštiti životne sredine,
te da ovaj uređaj predate na mesta predviđena za sakupljanje
starih električnih uređaja, ukoliko je takvo organizovano.
NAPOTKI ZA ZAŠČITO OKOLJA
SI
Stare električne naprave so material, ki ne spada v gospodinjske
odpadke. Prosimo vas, da nam aktivno pripomorete pri ohranja-
nju naravnih virov in zaščiti okolja, zato neuporabno električno
napravo odstranite na predvidenih, v te namene urejenih odvze-
mnih mestih.
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
KZ
Сізге керек емес бұйымды, керек-жарақтарды жəне (немесе)
қорапты қайталама қайта өңдеумен айналысатын ұйымға
өткізу қажет.
APLINKOS APSAUGA
LT
Nemeskite elektrinių įrankių, papildomos įrangos ir pakuotės į buitinių
atliekų konteinerius (galioja tik ES valstybėms). Pagal ES Direktyvа
2002/96/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų utili-
zavimo ir pagal vietinius valstybės įstatymus atitarnavę elektriniai įran-
kiai turi būti surenkami atskirai ir gabenami į antrinių žaliavų tvarkymo
vietas, kur jie turi būti sunaikinami ar perdirbami aplinkai nekenksmingu
būdu
APKĀRTĒJĀS VIDES AIZSARDZĪBA
LV
Neizmetiet elektroiekārtas, piederumus un iesaiņojuma materiālus
sadzīves atkritumos (tikai ES valstīm). Saskaņā ar Eiropas Direktīvu
2002/96/EG par lietotajām elektroiekārtām, elektronikas iekārtām un tās
iekļaušanu valsts likumdošanā lietotās elektroiekārtas ir jāsavāc atse-
višķi un jānogādā otrreizпjai pārstrādei videi draudzīgā veidā
KESKONNAKAITSE
EE
Ärge visake kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööriistu, lisatarvi-
kuid ja pakendeid ära koos olmejäätmetega (üksnes EL liikmesriikide-
le). Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2002/96/EÜ
elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuete
kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elekt-
rilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduvkasutada
või ringlusse võtta
AE
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41

Bort BHD-900 Kullanım kılavuzu

Kategori
Döner çekiçler
Tip
Kullanım kılavuzu