Avent SCF251 Kullanım kılavuzu

Kategori
Yürümeye başlayan çocuk içme
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

ENGLISH
For your child’s safety and health
WARNING!
Warning: Always use this product under adult
supervision. Continuous and prolonged sipping
of uids will cause tooth decay. Never use
feeding teats as a soother. Keep all items not in
use out of reach of children. Do not heat up
any liquid or food in the microwave. DO NOT
allow children to play with small parts. DO
NOT allow children to walk or run while they
use bottles or cups. To avoid scalding, let hot
liquids cool down before preparing the feeds.
Always check food temperature before feeding.
DO NOT use the trainer kit with glass bottle.
This product is not suitable for hot, zzy or
pulpy drinks, if they are used, they should be
well diluted and only used for limited periods,
not constantly sipped. Before use: Inspect all
items and throw them away at rst sign of
damage or weakness. Pull the Natural teat in all
directions (g. 1) and place it in boiling water
for 5 minutes, this is to ensure hygiene. Clean
and sterilise the product (see section ‘Cleaning’).
For optimum performance, pinch and massage
the number on the teat between index nger
and thumb (g. 3). Assembly: When you
assemble the trainer kit, make sure you place
the cap vertically onto the screw ring so that
the teat sits upright (g. 4). To remove the cap,
place your hand over the cap and your thumb
in the dimple of the cap (g. 6).The teat is
easier to assemble if you wriggle it upwards
instead of pulling it up in a straight line. Make
sure you pull the teat through until its lower
part is even with the screw ring (g. 2).
Cleaning: Clean all items after each use to
ensure optimal hygiene. 1 Rinse all items
thoroughly with warm water. Caution: Do not
use abrasive cleaning agents, antibacterial
cleaning agents or chemical solvents. Excessive
concentration of cleaning agents may eventually
cause plastic items to crack. If this occurs, replace
them immediately. 2 Sterilise all items in a
steriliser or boiling water for max. 5 minutes.
The trainer kit is also suitable for all standard
sterilisation methods. Note: Wash your hands
thoroughly and make sure surfaces are clean
before contact with sterilised items. Do not
sterilise any part of the trainer kit in the
microwave without using a microwave steriliser.
3 After sterilisation, let all items cool down for
5 minutes. The trainer kit is dishwasher safe,
food colourings may discolour parts; however,
discolouration does not affect the quality of the
product. Teat: Make sure you use a Natural
teat with the correct ow rate when you feed
your baby. For hygiene reasons, we advise you
to replace the Natural teat after 3 months.
Do not leave the Natural teat in direct sunlight
or heat, or leave it in sterilising solution for
longer than recommended, as this may weaken
the teat. Breast milk: Expressed breast milk
can be stored in sterilised AVENT
polypropylene bottles/containers in the
refrigerator for up to 48 hours (not in the
door), and in the freezer up to 3 months
(bottles) or 6 months (containers) in a
zero-degree freezer. Never refreeze breast milk
or add fresh breast milk to already frozen milk.
Storage: Keep Natural teats in a dry and
covered container. Compatibility: This trainer
kit is compatible with the Philips AVENT bottle
range. Only use Philips AVENT Natural teats
with this trainer kit. Ordering spare parts
and accessories: Spare Natural teats and
spouts are available separately. To buy accessories
or spare parts, visit www.shop.philips.com/
service, go to your Philips dealer, or contact
the Philips Consumer Care Centre in your
country. Guarantee and support: If you
need information or if you have any problem,
please visit the Philips website at
www.philips.com/support.
SCF251
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome
4213.354.0105.2
Philips Consumer Lifestyle BV
Tussendiepen 4
9206 AD Drachten
The Netherlands
nepoužívané části udržujte mimo dosah dětí.
Neohřívejte žádné tekutiny nebo pokrmy
v mikrovlnné troubě. NEDOVOLTE dětem, aby
si hrály s malými částmi. NEDOVOLTE dětem,
aby při používání lahví a hrníčků chodily či
běhaly. Aby se vaše dítě neopařilo, nechte hor
nápoje nejprve vychladnout a teprve potom
připravte krmení. Před krmením vždy
zkontrolujte teplotu pokrmu. NEPOUŽÍVEJTE
sadu pro učení se skleněnou lahví. Tento
výrobek není vhodný pro horké, šumivé ani
zahuštěné nápoje: pokud je použijete, je nutné
je dobře zředit a používat pouze po omezenou
dobu, nikoli je průběžně upíjet. Před
použitím: Zkontrolujte všechny díly. V případě
jakýchkoli známek poškození nebo opotřebení
je vyhoďte. Natáhněte dudlík Natural do všech
směrů. (obr. 1) a ponořte jej na 5 minut do
vroucí vody. Tím zajistíte nezbytnou hygienu.
Výrobek omyjte a sterilizujte (viz část „Čištění“).
Optimálního výkonu dudlíku dosáhnete, pokud
budete natahovat a masírovat číslo na dudlíku
mezi ukazováčkem a palcem (obr. 3).
Sestavení: Při sestavování sady pro učení
dbejte na to, abyste víčko na šroubovací
kroužek nasadili svisle a dudlík seděl vzpřímeně
(obr. 4). Chcete-li sundat víčko, dejte na něj
ruku a palec vmáčkněte do prohlubně ve víčku
(obr. 6). Dudlík se snáze vkládá, pokud jej
vykroutíte směrem vzhůru, namísto abyste jej
vytáhli rovně nahoru. Ujistěte se, že jste vytáhli
dudlík tak, aby byla jeho dolní část zarovnaná se
šroubovacím kroužkem (obr. 2). Čištění: Pro
zajištění optimální hygieny omyjte všechny díly
po každém použití. 1 Všechny díly důkladně
opláchněte teplou vodou. Pozor: Nepoužívejte
abrazivní ani antibakteriální čisticí prostředky a
chemická rozpouštědla. Nadměrné koncentrace
čisticích prostředků by mohly způsobit popraskání
plastových dílů. Pokud k tomu dojde, ihned díly
vyměňte. 2 Sterilizujte všechny díly pomocí
sterilizátoru nebo povařením ve vroucí vodě po
dobu maximálně 5 minut. Sada pro učení je
смените биберона Natural след 3 месеца. Не
оставяйте биберона Natural на пряка
слънчева светлина или топлина, или в
стерилизиращ разтвор за по-дълго от
препоръчаното време, тъй като това може
да повреди биберона. Кърма: Изцедената
кърма може да се съхранява в хладилник в
полипропиленови бутилки/контейнери
AVENT в продължение на до 48 часа (но не
и на вратата на хладилника), във фризер в
продължение на до 3 месеца (в бутилки) или
6 месеца (в контейнери), във фризер с
температура от нула градуса. Никога не
замразявайте кърма повторно и не добавяйте
нова кърма към вече замразено мляко.
Съхранение: Съхранявайте бибероните
Natural в сух и покрит контейнер.
Съвместимост: Този комплект за
приучаване е съвместим с гамата бутилки
Philips AVENT. Използвайте само биберони
Philips AVENT Natural с този комплект за
приучаване. Поръчване на резервни
части и аксесоари: Резервните биберони
Natural и накрайниците се предлагат отделно.
За закупуване на аксесоари или резервни
части, посетете www.shop.philips.com/
service, обърнете се към вашия търговец на
уреди на Philips или се свържете с Центъра
за обслужване на потребители на Philips във
вашата страна. Гаранция и поддръжка:
Ако се нуждаете от информация или имате
проблем, посетете уеб сайта на Philips на
адрес www.philips.com/support.
ČEŠTINA
Pro bezpečnost a zdraví vašeho
dítěte VAROVÁNÍ!
Varování: Výrobek používejte vždy pod
dozorem dospělé osoby. Trvalé a dlouhodobé
pití tekutin způsobuje zubní kaz. Krmicí dudlík
nikdy nepoužívejte jako běžný dudlík. Všechny
пръстена с винт, така че биберонът да се
намира в изправено положение (фигура 4).
За да отстраните капачката, поставете
ръката си върху капачката и палеца си във
вдлъбнатината на капачката (фигура 6).
Биберонът се сглобява по-лесно, ако го
издърпате с усукване вместо в права линия.
Уверете се, че сте издърпали биберона по
такъв начин, че долната му част да се
изравни с пръстена с винт (фигура 2).
Почистване: Почиствайте всички части
след всяка употреба, за да осигурите
оптимална хигиена. 1 Изплаквайте всички
части старателно с топла вода. Внимание:
Не използвайте абразивни почистващи
препарати, антибактериални почистващи
препарати или химични разтворители.
Прекомерната концентрация на почистващи
препарати може след време да доведе до
пукнатини в пластмасовите части. Ако това
се случи, заменете ги веднага. 2 Стерилизирайте
всички части в стерилизатор или вряща вода
в продължение на максимум 5 минути.
Комплектът за приучаване също е подходящ
за всички стандартни методи за
стерилизиране. Забележка: Измивайте
ръцете си старателно и се уверете, че
повърхностите са чисти, преди контакт със
стерилизирани предмети. Не стерилизирайте
части на комплекта за приучаване в
микровълнова печка, ако не разполагате със
стерилизатор за микровълнова печка. 3 След
стерилизиране оставете всички части да
изстинат в продължение на 5 минути.
Комплектът за приучаване може да се
почиства в съдомиялна машина.
Хранителните оцветители може да
обезцветят частите; въпреки това,
обезцветяването не се отразява на
качеството на продукта. Биберон: Уверете
се, че използвате биберон Natural с правилна
скорост на потока, когато храните бебето.
По хигиенни съображения препоръчваме да
БЪЛГАРСКИ
За безопасността и здравето
на вашето дете –
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Предупреждение: Винаги използвайте
този продукт под наблюдението на
възрастен. Непрекъснатото и
продължително пиене на течности води до
увреждане на зъбите. Никога не използвайте
бибероните за хранене като залъгалка.
Съхранявайте частите, които не се
използват, на място, недостъпно за деца. Не
загрявайте течности или храна в
микровълнова печка. НЕ позволявайте на
деца да си играят с малките части. НЕ
позволявайте на деца да вървят или тичат,
докато използват бутилките или чашите.
За да избегнете изгаряне, оставете горещите
течности да се охладят, преди приготвянето
на храните. Винаги проверявайте
температурата на храната, преди да храните
детето. НЕ използвайте комплекта за
приучаване със стъклена бутилка. Този
продукт не е подходящ за горещи, газирани
напитки или гъсти напитки с парченца, но
ако все пак се използват, трябва да са добре
разредени и да се използват само за кратко,
а не да се консумират непрекъснато. Преди
употреба: Проверете всички части и ги
изхвърлете при първите признаци на
повреда или разхлабване. Дърпайте
биберона Natural във всички посоки
(фигура 1) и го поставете във вряща вода за
5 минути за по-добра хигиена. Почистете и
стерилизирайте продукта (вижте раздел
“Почистване”). За оптимална работа
стиснете и масажирайте номера върху
биберона между палеца и показалеца си
(фигура 3). Сглобяване: Когато сглобявате
комплекта за приучаване, се уверете, че
поставяте капачката вертикално върху
rovněž vhodná pro všechny standardní metody
sterilizace. Upozornění: Než se dotknete
sterilizovaných dílů, důkladně si umyjte ruce a
zkontrolujte, zda je povrch, na který je položíte,
čistý. Nesterilizujte žádnou část sady pro učení
v mikrovlnné troubě bez použití sterilizátoru do
mikrovlnné trouby. 3 Po sterilizaci nechte
všechny díly 5 minut vychladnout. Sadu pro
učení lze mýt v myčce. Některé barevné
potraviny mohou způsobit změnu barev
jednotlivých dílů, avšak zabarvení neovlivňuje
kvalitu výrobku. Dudlík: Ujistěte se, že při
krmení svého dítěte používáte dudlík Natural se
správným průtokem. Z hygienických důvodů
doporučujeme vyměnit dudlík Natural každé
3 měsíce. Nenechávejte dudlík Natural na
přímém slunci, nevystavujte jej horku ani
nenechávejte ve sterilizačním roztoku po delší
než doporučenou dobu. Mohlo by to vést
k opotřebení dudlíku. Mateřské mléko:
Odsáté mateřské mléko můžete ve
sterilizovaných polypropylenových lahvích/
nádobách AVENT uchovávat v lednici až po
dobu 48 hodin (nikoli ve dveřích lednice),
v mrazáku až po dobu 3 měsíců nebo
v chladicím zařízení při vnitřní teplotě nula
stupňů až po dobu 6 měsíců. Jednou
rozmrazené mateřské mléko už nikdy
nezmrazujte ani nepřidávejte čerstvé mateřské
mléko k dříve zmrazenému. Skladování:
Dudlíky Natural uchovávejte v suché a uzavřené
nádobě. Kompatibilita: Tuto sadu pro učení
lze používat s lahvemi řady Philips AVENT.
S touto sadou pro učení používejte pouze
dudlíky Philips AVENT Natural. Objednávání
náhradních dílů a příslušenství: Náhradní
dudlíky Natural a hubičky se prodávají
samostatně. Chcete-li zakoupit příslušenství
nebo náhradní díly, navštivte webové stránky
www.shop.philips.com/service, navštivte
místního prodejce Philips nebo se obraťte na
středisko péče o zákazníky společnosti Philips
ve své zemi. Záruka a podpora: Pokud byste
parte inferior esté a ras de la rosca (g. 2).
Limpieza: Limpie todos los elementos
después de cada uso para garantizar una
higiene óptima. 1 Enjuague bien todos los
elementos con agua caliente. Precaución:
No utilice agentes de limpieza abrasivos o
antibacterias ni disolventes químicos. Una
concentración excesiva de agentes de limpieza
podría hacer que los elementos de plástico se
rompan. Si ocurre esto, sustitúyalos de inmediato.
2 Esterilice todos los elementos en un
esterilizador o en agua hirviendo durante un
máximo de 5 minutos. El biberón de
entrenamiento también es adecuado para
todos los métodos de esterilización estándar.
Nota: Lávese bien las manos y asegúrese de que
las supercies estén limpias antes de que entren
en contacto con los objetos esterilizados.
No esterilice las piezas del biberón de
entrenamiento en el microondas sin utilizar el
esterilizador para microondas. 3 Tras la
esterilización, deje que todos los elementos se
enfríen durante 5 minutos. El biberón de
entrenamiento es apto para el lavavajillas. Los
colorantes de la comida pueden producir
decoloración en las piezas, aunque la
decoloración no afecta a la calidad del
producto. Tetina: Asegúrese de utilizar la tetina
Natural con el nivel de ujo adecuado al dar de
comer al bebé. Por razones de higiene, le
recomendamos que sustituya la tetina Natural
después de 3 meses. No deje la tetina Natural
expuesta ala luz solar directa o el calor, ni la
deje en solución de esterilización durante más
tiempo del recomendado, ya que esto podría
debilitar la tetina. Leche materna: La leche
materna extraída puede guardarse en
biberones o recipientes de polipropileno
esterilizados de AVENT en el frigoríco durante
un máximo de 48 horas (no en la puerta) y en
el congelador durante un máximo de 3 meses
(biberones) o 6 meses (recipientes) en un
congelador a cero grados. Nunca vuelva a
ESPAÑOL
ADVERTENCIA para la salud
y seguridad de su bebé
Advertencia: Utilizar siempre este producto
bajo la supervisión de un adulto. La succión
continua y prolongada de líquidos produce
caries. No utilice nunca la tetina como chupete.
Mantenga todos los elementos que no estén en
uso fuera del alcance de los niños. No caliente
líquidos ni comida en el microondas. NO
permita a los niños jugar con piezas pequeñas.
NO permita a los niños andar o correr
mientras utilizan biberones o vasos. Para evitar
quemaduras, deje que los líquidos calientes se
enfríen antes de preparar la comida.
Compruebe siempre la temperatura de los
alimentos antes de la toma. NO utilice el
biberón de entrenamiento con un biberón de
cristal. Este producto no es adecuado para
bebidas calientes, gaseosas o espesas. Si se
utilizan, deben estar bien diluidas y sólo se
deben utilizar durante periodos limitados, no se
deben beber constantemente. Antes de cada
uso: Compruebe todos los elementos y tire los
que presenten el mínimo signo de daño o
deterioro. Tire de la tetina Natural en todas las
direcciones (g. 1) y póngala en agua hirviendo
durante 5 minutos para garantizar la higiene.
Limpie y esterilice el producto (consulte la
sección “Limpieza”). Para un rendimiento
óptimo, pellizque y masajee el número que hay
en la tetina entre el dedo índice y el pulgar
(g. 3). Montaje: Cuando monte el biberón de
entrenamiento, asegúrese de colocar el tapón
verticalmente sobre la rosca de forma que la
tetina quede hacia arriba (g. 4). Para quitar el
tapón, coloque la mano sobre el mismo, con el
pulgar en la hendidura del tapón (g. 6).Es más
fácil montar la tetina si la retuerce hacia arriba
en lugar de tirar de ella en línea recta.
Asegúrese de tirar de la tetina hasta que su
ροής, όταν ταΐζετε το μωρό σας. Για λόγους
υγιεινής, σας συνιστούμε να αντικαθιστάτε τη
θηλή φυσικού ταΐσματος μετά από 3 μήνες.
Μην αφήνετε τη θηλή φυσικού ταΐσματος σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή σε διάλυμα
αποστείρωσης για περισσότερη ώρα από τη
συνιστώμενη, καθώς ενδέχεται να
προκληθούν αλλοιώσεις στη θηλή.
Μητρικό γάλα: Το μητρικό γάλα μπορεί να
αποθηκευτεί σε αποστειρωμένα μπιμπερό/
δοχεία πολυπροπυλενίου AVENT στο ψυγείο
για διάστημα έως και 48 ωρών (όχι στην
πόρτα του ψυγείου) και στην κατάψυξη για
διάστημα έως και 3 μηνών (μπιμπερό) ή για
6 μήνες (δοχεία) σε θερμοκρασία υπό του
μηδενός. Μην επαναψύχετε ποτέ το μητρικό
γάλα και μην προσθέτετε φρέσκο μητρικό
γάλα σε ήδη κατεψυγμένο. Αποθήκευση:
Φυλάσσετε τις θηλές φυσικού ταΐσματος σε
στεγνό, καλυμμένο δοχείο. Συμβατότητα:
Αυτό το κιτ εκπαίδευσης είναι συμβατό με τη
σειρά μπιμπερό Philips AVENT. Χρησιμοποιείτε
μόνο θηλές φυσικού ταΐσματος Philips AVENT
με αυτό το κιτ εκπαίδευσης. Παραγγελία
ανταλλακτικών και αξεσουάρ:
Οι
ανταλλακτικές θηλές φυσικού ταΐσματος και τα
στόμια διατίθενται ξεχωριστά. Για να αγοράσετε
εξαρτήματα ή ανταλλακτικά, επισκεφτείτε τη
διεύθυνση www.shop.philips.com/service,
απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της Philips ή
επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης
Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας.
Εγγύηση και υποστήριξη: Εάν χρειάζεστε
πληροφορίες ή εάν αντιμετωπίζετε
οποιοδήποτε πρόβλημα, επισκεφτείτε την
ιστοσελίδα της Philips στη διεύθυνση
www.philips.com/support.
αντίχειρα (Εικ. 3). Συναρμολόγηση: Όταν
συναρμολογείτε το κιτ εκπαίδευσης,
βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει κάθετα το
καπάκι στο βιδωτό δακτύλιο, ώστε η θηλή να
βρίσκεται σε όρθια θέση (Εικ. 4). Για να
αφαιρέσετε το καπάκι, τοποθετήστε το χέρι
σας από πάνω και τον αντίχειρα στην
κοιλότητα (Εικ. 6). Είναι ευκολότερο να
τοποθετήσετε τη θηλή εάν την τσακίσετε και
την τραβήξετε προς τα πάνω αντί να την
τεντώσετε ευθεία. Όταν τοποθετείτε τη θηλή
στο βιδωτό δακτύλιο, βεβαιωθείτε ότι το
κάτω μέρος της βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο
με το δακτύλιο (Εικ. 2). Καθαρισμός:
Καθαρίζετε όλα τα μέρη μετά από κάθε
χρήση για βέλτιστη υγιεινή. 1 Ξεπλύνετε όλα
τα μέρη πολύ καλά με ζεστό νερό. Προσοχή:
Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά,
αντιβακτηριδιακά καθαριστικά ή χημικούς
διαλύτες. Η υπερβολική συγκέντρωση
καθαριστικών ενδέχεται να προκαλέσει με τον
καιρό ρωγμές στα πλαστικά μέρη. Εάν συμβεί
κάτι τέτοιο, αντικαταστήστε τα αμέσως.
2 Αποστειρώστε όλα τα μέρη σε
αποστειρωτή ή βραστό νερό για έως και
5 λεπτά. Το κιτ εκπαίδευσης είναι επίσης
κατάλληλο για όλες τις τυπικές μεθόδους
αποστείρωσης. Σημείωση: Πριν αγγίξετε τα
αποστειρωμένα μέρη, φροντίστε να πλύνετε
σχολαστικά τα χέρια σας και βεβαιωθείτε ότι οι
επιφάνειες είναι καθαρές. Μην αποστειρώνετε
κανένα μέρος του κιτ εκπαίδευσης με στόμιο
στο φούρνο μικροκυμάτων χωρίς να
χρησιμοποιήσετε αποστειρωτή
μικροκυμάτων. 3 Μετά την αποστείρωση,
αφήστε όλα τα μέρη να κρυώσουν για
5 λεπτά. Το κιτ εκπαίδευσης πλένεται στο
πλυντήριο πιάτων. Οι χρωστικές ουσίες από
τα φαγητά μπορεί να αποχρωματίσουν τα
εξαρτήματα. Ωστόσο, ο αποχρωματισμός δεν
επηρεάζει την ποιότητα του προϊόντος.
Θηλή: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μια
θηλή φυσικού ταΐσματος με το σωστό ρυθμό
měli jakýkoli problém nebo pokud potřebujete
nějakou informaci, navštivte webové stránky
společnosti Philips www.philips.com/support.
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Για την ασφάλεια και την υγεία
των παιδιών σας ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Προειδοποίηση: Να χρησιμοποιείτε πάντα
αυτό το προϊόν υπό την επίβλεψη ενήλικα. Η
συνεχής και παρατεταμένη κατανάλωση
υγρών μπορεί να προκαλέσει φθορά των
δοντιών. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις θηλές
ως πιπίλες. Να φυλάσσετε μακριά από τα
παιδιά όσα μέρη δεν χρησιμοποιείτε. Μην
ζεσταίνετε υγρά ή φαγητό στο φούρνο
μικροκυμάτων. ΜΗΝ επιτρέπετε στα παιδιά
να παίζουν με μικρά εξαρτήματα. ΜΗΝ
επιτρέπετε στα παιδιά να περπατούν ή να
τρέχουν κρατώντας μπιμπερό ή κύπελλα. Για
την αποφυγή εγκαυμάτων, αφήνετε τα ζεστά
υγρά να κρυώσουν πριν να ετοιμάσετε την
τροφή. Να ελέγχετε πάντα τη θερμοκρασία
του φαγητού πριν από το τάισμα. ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε το κιτ εκπαίδευσης με
γυάλινα μπιμπερό. Αυτό το προϊόν δεν είναι
κατάλληλο για καυτά, ανθρακούχα ή
παχύρρευστα ροφήματα. Εάν
χρησιμοποιηθούν, θα πρέπει να είναι καλά
αραιωμένα και να χρησιμοποιούνται μόνο
για περιορισμένα χρονικά διαστήματα, όχι
για συνεχή κατανάλωση. Πριν από τη
χρήση: Ελέγξτε όλα τα μέρη και πετάξτε τα
με την πρώτη ένδειξη φθοράς ή
ελαττώματος. Τραβήξτε τη θηλή φυσικού
ταΐσματος προς όλες τις κατευθύνσεις
(Εικ. 1) και τοποθετήστε την σε βραστό νερό
για 5 λεπτά. Με αυτόν τον τρόπο
διασφαλίζετε την υγιεινή. Καθαρίστε και
αποστειρώστε το προϊόν (βλ. ενότητα
“Καθαρισμός”). Για βέλτιστη απόδοση, τρίψτε
τον αριθμό στη θηλή με το δείκτη και τον
2 Sterilizálja az alkatrészeket sterilizáló
készülékben vagy forró vízzel max. 5 percig.
A tanító szett szintén alávethető minden normál
sterilizálási eljárásnak. Megjegyzés: Alaposan
mosson kezet, hogy feltétlenül tiszta legyen mielőtt
a sterilizált tárgyakhoz ér. Ne sterilizálja a tanító
szett semelyik darabját se mikrohullámú sütőben,
ha nem mikrohullámúhoz való sterilizáló
készüléket használ. 3 Sterilizálás után hagyja az
alkatrészeket 5 percig hűlni.
A tanító szett biztonságosan mosható
mosogatógépben, az ételszínezékek elszíneződést
okozhatnak rajta, de az elszíneződés a termék
minőségét nem befolyásolja. Etetőcumi:
Győződjön meg róla, hogy a megfelelő átfolyású
Natural etetőcumit használ a baba etetéséhez.
A higiénia érdekében azt ajánljuk, hogy 3 hónap
után cserélje ki a Natural etetőcumit. Ne tegye
ki a Natural etetőcumit közvetlen napfénynek
vagy hőnek, és ne hagyja az ajánlott
időtartamon túl a fertőtlenítő oldatban, mert az
elvékonyíthatja. Anyatej:
A sterilizált AVENT polipropilén üvegekben/
tárolókban a kifejt anyatej a hűtőben (de nem
az ajtóban) akár 48 óráig eláll, a fagyasztóban
pedig akár 3 hónapig (üvegben) vagy 6 hónapig
(tárolókban) nulla fokos fagyasztó esetén. Soha
ne fagyasszon újra anyatejet, és ne adjon friss
anyatejet a korábban lefagyasztott tejhez.
Tárolás: Tartsa száraz és fedett tárolóban a
Natural etetőcumit. Kompatibilitás: Ez a
tanító szett kompatibilis a Philips AVENT
cumisüveg termékcsaláddal. Kizárólag a Philips
AVENT Natural etetőcumijait használja ezzel a
tanító szettel. Pótalkatrészek és kiegészítők
rendelése: A Natural etetőcumik és csőrök
pótlása külön is lehetséges. Kiegészítők és
alkatrészek vásárlásához látogasson el a www.
shop.philips.com/service weboldalra,
forduljon Philips márkakereskedőjéhez vagy
lépjen kapcsolatba az Ön országában működő
Philips ügyfélkapcsolati központtal. Garancia és
támogatás: Amennyiben információra van
mikrohullámú sütőben. NE hagyja gyermekeit az
apró alkatrészekkel játszani. NE hagyja, hogy
gyermekei sétálva vagy szaladva használják a
cumisüveget vagy bögrét. A leforrázás elkerülése
végett a táplálék elkészítése előtt hagyja kihűlni
a forró folyadékokat. Etetés előtt mindig
ellenőrizze az étel hőmérsékletét. Ne használja
a tanító szettet üvegből készült cumisüveggel. Ez
a termék nem alkalmas forró, buborékos vagy
pépszerű italok fogyasztásához, amennyiben
ilyenhez használja, előbb jól hígítsa fel a
folyadékot, vagy csak rövid ideig használja a
terméket, ne folyamatos kortyolgatáshoz.
Használat előtt: Vegye szemügyre az összes
darabot, és dobja el, amin bármilyen sérülést
vagy hibát lát. Húzogassa meg a Natural
etetőcumit minden irányba (1. ábra), majd a
higiénia érdekében tegye 5 percre forró vízbe.
Tisztítsa és sterilizálja a terméket (lásd a
„Tisztítás” c. részt). Az optimális teljesítmény
érdekében a mutató- és hüvelykujjával csípje
össze és masszírozza egy kicsit az etetőcumin
található számot (3. ábra). Összeszerelés: a
tanító szett összeállításakor gondoskodjon róla,
hogy a tetőt függőlegesen helyezze a
csavargyűrűre, úgy, hogy az etetőcumi felfelé
álljon (4. ábra). A tető eltávolításához tegye a
kezét a tetőre, a hüvelykujját pedig a tető
bemélyedésébe (6. ábra). Az etetőcumit
könnyebb összeszerelni, ha felfelé csavargatja, és
nem egyenesen húzza felfelé. Győződjön meg
róla, hogy az etetőcumit teljesen áthúzta, úgy,
hogy az alsó része egy magasságban legyen a
csavargyűrűvel. (2. ábra). Tisztítás:
Az optimális higiénia érdekében minden
használat után tisztítsa ki az összes alkatrészt.
1 Öblítse le az összes alkatrészt bőséges
langyos vízzel. Figyelem: Ne használjon
súrolószereket, antibakteriális tisztítószereket vagy
vegyi oldószereket. A túlzott koncentrációjú
tisztítószerek használata miatt a műanyag
alkatrészek idővel megrepedhetnek. Ha ez
bekövetkezne, azonnal cserélje ki az alkatrészt.
razloga, savjetujemo da dudu Natural zamijenite
nakon 3 mjeseca.
Nemojte ostavljati dudu Natural na izravnoj
sunčevoj svjetlosti ili blizu izvora topline i
nemojte je ostavljati u otopini za sterilizaciju
duže nego što se preporučuje jer je to može
oslabiti. Izdojeno mlijeko: Izdojeno mlijeko
može se spremiti u sterilizirane polipropilenske
bočice/spremnike tvrtke AVENT u hladnjak do
48 sati (ne u vratima), a u zamrzivač do
3 mjeseca (bočice) ili u zamrzivač s dubokim
zamrzavanjem 6 mjeseci (spremnici). Nikada
nemojte ponovo zamrzavati majčino mlijeko niti
svježe mlijeko miješati sa zamrznutim.
Spremanje: Držite dudu Natural u suhom i
zatvorenom spremniku. Kompatibilnost: Ovaj
komplet za prelazak s bočice kompatibilan je s
asortimanom bočica tvrtke Philips AVENT. Uz
ovaj komplet za prelazak s bočice koristite
isključivo dude Natural tvrtke Philips AVENT.
Naručivanje rezervnih dijelova i dodatne
opreme: Rezervne dude Natural i usnici mogu
se kupiti zasebno. Kako biste kupili dodatni
pribor ili rezervne dijelove, posjetite
www.shop.philips.com/service, obratite se
distributeru tvrtke Philips ili centru za korisničku
podršku tvrtke Philips u svojoj državi. Jamstvo i
podrška: Ako vam je potrebna informacija ili
imate neki problem, posjetite web-stranicu tvrtke
Philips na www.philips.com/support.
MAGYAR
FIGYELMEZTETÉS gyermeke
egészségéért és biztonságáért
Figyelmeztetés: Mindig felnőtt felügyelete
mellett használja ezt a terméket. Italok
folyamatos és hosszan tartó kortyolgatása
fogszuvasodást okoz. Soha ne alkalmazza az
etetőcumit a baba megnyugtatására. A nem
használt tárgyakat tartsa a gyermekektől távol.
Ne melegítsen folyadékot vagy ételt a
razrijediti vodom i ne smiju se stalno piti.
Prije uporabe: Provjerite sve dijelove i bacite
ih čim uočite prve znakove oštećenja ili
istrošenosti. Povucite dudu Natural u svim
smjerovima (sl. 1) i stavite je u kipuću vodu
5 minuta kako biste osigurali njezinu higijenu.
Očistite i sterilizirajte proizvod (pogledajte
odjeljak “Čišćenje” ). Kako bi se postigle
optimalne radne značajke, uhvatite dudu palcem
i kažiprstom na području na kojem se nalazi
broj i trljajte je (sl. 3). Sastavljanje: Kada
sastavljate komplet za prelazak s bočice,
provjerite jeste li vratite poklopac okomito na
navojni prsten tako da duda leži uspravno
(sl. 4). Kako biste poklopac skinuli, stavite ruku
preko njega, a palac u udubljenje (sl. 6). Dudu je
lakše postaviti ako je vrtite prema gore umjesto
da je povlačite u ravnoj liniji. Pazite da dudu
provučete tako da njezin donji dio sjedne na
navojni prsten (sl. 2). Čišćenje: Očistite sve
dijelove nakon svake uporabe radi optimalne
higijene. 1 Temeljito isperite sve dijelove toplom
vodom. Oprez: Nemojte koristiti abrazivna
sredstva za čišćenje, antibakterijska sredstva ili
kemijska otapala. Prevelike količine sredstava za
čišćenje mogu uzrokovati pucanje plastike. Ako se
to dogodi, odmah zamijenite dio. 2 Sterilizirajte
sve dijelove u sterilizatoru ili u kipućoj vodi
maks. 5 minuta. Komplet za prelazak s bočice
pogodan je i za sve standardne metode
sterilizacije. Napomena: temeljito operite ruke i
pazite da sve površine budu čiste prije kontakta
sa steriliziranim predmetima. Nemojte sterilizirati
nijedan dio kompleta za prelazak s bočice u
mikrovalnoj pećnici bez uporabe sterilizatora za
uporabu u mikrovalnoj pećnici. 3 Nakon
sterilizacije ostavite sve dijelove da se hlade 5
minuta. Komplet za prelazak s bočice može se
prati u stroju za pranje posuđa, no boja hrane
može obojati dijelove. Promjena boje ne utječe
na kvalitetu proizvoda. Duda: Pazite da prilikom
hranjenja bebe koristite Natural dudu s
odgovarajućom brzinom protoka. Iz higijenskih
congelar leche materna que ya haya congelado
ni añada a ésta leche materna fresca.
Almacenamiento: Guarde las tetinas Natural
en un recipiente cerrado y seco.
Compatibilidad: Este biberón de
entrenamiento es compatible con la gama de
biberones Philips AVENT. Utilice únicamente
tetinas Natural Philips AVENT con este biberón
de entrenamiento. Solicitud de piezas de
repuesto y accesorios: Las tetinas Natural y
las boquillas de repuesto se pueden adquirir
por separado. Para comprar accesorios o piezas
de repuesto, visite www.shop.philips.com/
service, acuda a su distribuidor de Philips o
póngase en contacto con el Servicio de
Atención al Cliente de Philips en su país.
Garantía y asistencia: Si necesita información
o si tiene algún problema, visite la página Web de
Philips en www.philips.com/support.
HRVATSKI
Za sigurnost i zdravlje vašeg
djeteta UPOZORENJE!
Upozorenje: Ovaj proizvod uvijek se mora
koristiti uz nadzor odrasle osobe. Stalno i
produženo pijuckanje tekućine može uzrokovati
kvar zubi. Nikada nemojte koristiti dude za
hranjenje kao dude varalice. Sve dijelove koje
ne koristite držite izvan dohvata djece. Nemojte
zagrijavati nikakvu tekućinu ili hranu u
mikrovalnoj pećnici. NEMOJTE dopustiti djeci
da se igraju s malim dijelovima. NEMOJTE
dopustiti djeci da hodaju ili trče dok koriste
bočice ili čašice. Kako se ne biste opekli, vruće
tekućine ostavite da se ohlade prije pripreme
hrane. Prije hranjenja djeteta obavezno
provjerite temperaturu hrane. NEMOJTE
koristiti komplet za prelazak s bočice sa
staklenom bočicom. Ovaj proizvod nije
pogodan za vruća, pjenasta pića ili pića s
pulpom, a ako se ona koriste, trebaju se dobro
mikrofalowego. 3 Po sterylizacji odczekaj
5 minut, aż elementy wystygną. Zestaw
przejściowy można myć w zmywarce. Barwniki
spożywcze mogą powodować przebarwienia,
jednak nie wpływa to na jakość produktu.
Smoczek: przed rozpoczęciem karmienia
upewnij się, że smoczek do naturalnego
karmienia jest dopasowany pod kątem
szybkości wypływu. Ze względów higienicznych
zalecamy wymianę smoczka do naturalnego
karmienia co 3 miesiące. Nie zostawiaj smoczka
w miejscach nasłonecznionych lub gorących ani
nie namaczaj go w środku sterylizującym dłużej
niż jest to zalecane, gdyż może to spowodować
uszkodzenie smoczka. Pokarm matki:
odciągnięty pokarm można przechowywać
w wysterylizowanych butelkach
polipropylenowych / pojemnikach AVENT
w lodówce (nie na półkach na drzwiach) przez
maksymalnie 48 godzin bądź w zamrażarce
przez maksymalnie 3 miesiące (w butelkach)
lub 6 miesięcy (w pojemnikach) w komorze o
temperaturze wynoszącej zero stopni Celsjusza.
Nigdy nie zamrażaj ponownie odciągniętego
pokarmu i nie dodawaj świeżo odciągniętego
pokarmu do już zamrożonego.
Przechowywanie: smoczki do naturalnego
karmienia przechowuj w suchym pojemniku pod
przykryciem. Zgodność: ten zestaw przejściowy
jest zgodny z butelkami Philips AVENT. Z tym
zestawem przejściowym używaj wyłącznie
smoczków do naturalnego karmienia Philips
AVENT. Zamawianie części zamiennych i
akcesoriów: dodatkowe smoczki do
naturalnego karmienia i ustniki są dostępne
osobno. Akcesoria i części zamienne można
kupić na stronie www.shop.philips.com/
service, u sprzedawcy produktów rmy Philips
lub za pośrednictwem Centrum Obsługi Klienta
rmy Philips w swoim kraju. Gwarancja i
pomoc techniczna: w przypadku jakichkolwiek
pytań lub problemów odwiedź naszą stronę
internetową www.philips.com/support.
gęstych napojów; w przypadku spożywania
przez dzieci takie napoje powinny być dobrze
rozcieńczone i spożywane tylko przez krótki
okres. Przed użyciem: dokładnie obejrzyj
wszystkie elementy — wyrzuć je, gdy zauważysz
pierwsze oznaki uszkodzenia lub zużycia.
Pociągnij smoczek do naturalnego karmienia we
wszystkich kierunkach (rys. 1)
i włóż go do wrzącej wody na 5 minut w celu
zapewnienia higieny. Umyj i wysterylizuj produkt
(patrz część „Czyszczenie”). W celu uzyskania
najlepszych rezultatów chwyć palcem
wskazującym i kciukiem liczbę na smoczku i
rozmasuj ją (rys. 3). Montaż: podczas składania
zestawu przejściowego nałóż nasadkę pionowo
na pierścień mocujący, aby smoczek znajdował
się w pozycji pionowej (rys. 4). Aby zdjąć
nasadkę, połóż rękę na nasadce w taki sposób,
aby kciuk znajdował się we wgłębieniu (rys. 6).
Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się
nim na boki podczas wkładania, a nie wciąga w
prostej linii przez otwór. Przeciągaj smoczek
przez otwór do momentu, aż jego dolna część
będzie się znajdowała w równej linii z
pierścieniem mocującym (rys. 2). Czyszczenie:
W celu zapewnienia optymalnej higieny czyść
wszystkie elementy po każdym użyciu. 1
Dokładnie opłucz wszystkie elementy ciepłą
wodą. Uwaga: nie używaj żadnych środków
ściernych, antybakteryjnych ani rozpuszczalników.
Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia może
po pewnym czasie spowodować pękanie
plastikowych elementów. W takim przypadku
należy je natychmiast wymienić. 2 Sterylizuj
wszystkie części w sterylizatorze lub we wrzącej
wodzie przez maks. 5 minut. Zestaw przejściowy
można sterylizować dowolną standardową
metodą. Uwaga: przed użyciem
wysterylizowanych elementów dokładnie umyj
powierzchnię, na której będą one umieszczane,
oraz ręce. W przypadku sterylizowania
dowolnej części zestawu przejściowego w
kuchence mikrofalowej używaj sterylizatora
freezer per un massimo di 3 mesi (biberon) o
in un freezer a zero gradi (recipienti) per 6
mesi. Non ricongelate il latte materno e non
aggiungete mai altro latte a quello già surgelato.
Conservazione: conservate le tettarelle Natural
in un recipiente asciutto e chiuso. Compatibilità:
il bicchiere evolutivo è compatibile con la gamma
di biberon Philips AVENT. Con questo bicchiere
evolutivo usate
solo tettarelle Natural Philips
AVENT. Come ordinare parti di ricambio
e accessori: le tettarelle Natural e i beccucci
sono disponibili separatamente. Per acquistare
accessori o parti di ricambio, visitate il sito
www.shop.philips.com/service, rivolgetevi
al vostro rivenditore Philips o contattate il
centro assistenza Philips del vostro Paese.
Garanzia e supporto: per assistenza o
informazioni e in caso di problemi, visitate il sito
Web di Philips www.philips.com/support.
POLSKI
OSTRZEŻENIE dotyczące
bezpieczeństwa i zdrowia
Twojego dziecka!
Ostrzeżenie! Dziecko może używać tego
produktu tylko pod nadzorem osoby dorosłej.
Długie i nieprzerwane ssanie napojów
powoduje próchnicę. Nigdy nie używaj smoczka
do karmienia jako zwykłego smoczka.
Przechowuj wszystkie elementy w miejscu
niedostępnym dla dzieci. Nie podgrzewaj
napojów ani jedzenia w kuchence mikrofalowej.
NIE POZWALAJ dzieciom bawić się małymi
częściami. NIE POZWALAJ dzieciom chodzić
ani biegać z butelką lub kubkiem. Aby uniknąć
poparzeń, przed przygotowaniem pokarmu
poczekaj, aż gorący płyn ostygnie. Przed
karmieniem zawsze sprawdzaj temperaturę
jedzenia. NIE KORZYSTAJ z zestawu
przejściowego ze szklaną butelką. Ten produkt
nie jest odpowiedni do gorących, gazowanych i
su quest’ultimo e il pollice nella fossetta sul
coperchio (g. 6). La tettarella può essere
montata in maniera più semplice se si avvita
verso l’alto invece di tirarla in linea retta.
Assicuratevi di tirare la tettarella per tutta la
lunghezza no a che la parte inferiore non è a
lo con la ghiera avvitabile (g. 2). Pulizia: per
un’igiene ottimale, pulite sempre tutte le parti
dopo l’utilizzo. 1 Risciacquate tutte le parti con
acqua calda. Attenzione: non usate detergenti
abrasivi, antibatterici oppure solventi chimici. Una
concentrazione eccessiva di detergenti potrebbe
danneggiare le parti in plastica. In questo caso
sostituitele immediatamente.2 Sterilizzate tutte
le parti con uno sterilizzatore o in acqua
bollente per
max. 5 minuti. Il bicchiere evolutivo è adatto
anche a tutti i metodi standard di sterilizzazione.
Nota: lavate le mani accuratamente e assicuratevi
che le superci siano pulite prima di venire a
contatto con le parti sterilizzate. Non sterilizzate
alcuna parte del bicchiere evolutivo nel
microonde senza utilizzare uno sterilizzatore
apposito.
3 Dopo la sterilizzazione, lasciate che tutti le
parti si raffreddino per 5 minuti. Il bicchiere
evolutivo è lavabile in lavastoviglie, i coloranti
degli alimenti potrebbero scolorire delle parti;
comunque, lo scolorimento non inuenza la
qualità del prodotto. Tettarella: assicuratevi di
utilizzare una tettarella Natural con la tipologia
di usso corretta durante l’allattamento del
vostro bambino. Ai ni igienici, vi consigliamo di
sostituire la tettarella Natural dopo 3 mesi. Non
lasciate la tettarella Natural sotto la luce diretta
del sole o vicino a una fonte di calore o
immersa nella soluzione di sterilizzazione più a
lungo di quanto consigliato, poiché la tettarella
potrebbe deteriorarsi. Latte materno: il latte
materno può essere riposto in biberon/
recipienti in polipropilene AVENT sterilizzati e
conservato in frigorifero per un massimo di
48 ore (non nello sportello di apertura), in
szüksége vagy problémába ütközött, kérjük
látogasson el a Philips weboldalára:
www.philips.com/support.
ITALIANO
AVVISO per la sicurezza e la
salute del vostro bambino!
Avviso: usate sempre questo prodotto sotto
la supervisione di un adulto. La suzione continua
e prolungata di uidi causa danni ai denti. Non
utilizzate mai le tettarelle per l’alimentazione
come succhietti. Le parti non utilizzate devono
essere tenute lontano dalla portata dei bambini.
Non riscaldate liquidi o alimenti nel microonde.
NON consentite ai bambini di giocare con le
parti di piccole dimensioni o di camminare/
correre mentre usano i biberon o le tazze. Per
evitare scottature, lasciate raffreddare i liquidi
prima di preparare le pappe. Vericate sempre
la temperatura degli alimenti prima
dell’assunzione da parte del bambino. NON
usate il bicchiere evolutivo con il biberon di
vetro. Questo prodotto non è adatto alle
bevande calde, frizzanti o composte da polpa.
Nel caso in cui vengano utilizzate, devono
essere diluite e utilizzate per un breve periodo
di tempo evitando che vengano assunte in
maniera continua. Prima dell’uso: controllate
le singole parti e gettatele ai primi segni di
danno o alterazione. Tirate la tettarella Natural
in tutte le direzioni (g. 1) e immergetela in
acqua bollente per 5 minuti al ne di garantirne
l’igiene. Pulite e sterilizzate il prodotto
(consultate la sezione “Pulizia”). Per prestazioni
ottimali, pizzicate e massaggiate il numero sulla
tettarella tra il pollice e l’indice (g. 3).
Montaggio: quando montate il bicchiere
evolutivo, assicuratevi di posizionare il coperchio
in verticale sulla ghiera in modo che la tettarella
rimanga anch’essa in posizione verticale (g. 4).
Per rimuovere il coperchio, posizionate la mano
способы стерилизации. Примечание. Перед
контактом со стерильными деталями
вымойте руки и очистите поверхности. Не
стерилизуйте детали тренировочного набора
в микроволновой печи без использования
стерилизатора для микроволновой печи.
3 После стерилизации дайте всем деталям
остыть в течение 5 минут. Тренировочный
набор можно мыть в посудомоечной машине.
Под воздействием пищевых красителей цвет
деталей может измениться, что не влияет на
качественные характеристики изделия.
Соска. Перед кормлением убедитесь, что
используется соска серии Natural с
соответствующей скоростью потока. Из
гигиенических соображений рекомендуется
заменять соску серии Natural каждые 3 месяца.
Не подвергайте соску серии Natural
воздействию прямых солнечных лучей,
источников тепла и не оставляйте соску в
растворе для стерилизации дольше
рекомендованного времени, так как это
может привести к ее повреждению.
Грудное молоко. Сцеженное молоко
можно хранить в холодильнике в
простерилизованных бутылочках/
контейнерах AVENT из полипропилена до
48 часов (не на дверце) и в морозильной
камере в течение 3 месяцев (для бутылочек)
или 6 месяцев (для контейнеров) при
нулевой температуре. Не замораживайте
грудное молоко повторно и не смешивайте
свежее молоко с замороженным.
Хранение. Храните соски серии Natural в
сухом закрытом контейнере.
Совместимость. Данный тренировочный
набор совместим с бутылочками Philips
AVENT. С этим тренировочным набором
используйте только соски Philips AVENT
серии Natural. Заказ запасных частей и
аксессуаров. Запасные соски серии Natural
и носики можно приобрести отдельно.
Чтобы приобрести аксессуары или запасные
бутылочкой. Данный продукт не подходят
для горячих, газированных напитков или
напитков с мякотью; если такие напитки все
же используются, они должны быть
правильно хорошо и не употребляться в
течение продолжительного времени.
Перед использованием. Проверяйте
изделия и выбрасывайте их при первых
признаках износа или повреждения.
Растяните соску серии Natural во всех
направлениях (рис. 1) и поместите в
кипящую воду на 5 минут. Это обеспечит
стерильность изделия. Вымойте и
простерилизуйте изделие (см. раздел
“Очистка”). Для достижения оптимального
результата сожмите соску большим и
указательным пальцами и надавите на
область, где указана цифра (рис. 3). Сборка.
При сборке тренировочного набора
убедитесь в том, что колпачок установлен на
фиксирующее кольцо вертикально и соска
направлена вверх (рис. 4). Чтобы снять
колпачок, поместите большой палец в
углубление на колпачке (рис. 6). Во время
сборки не продевайте соску строго
вертикально — потяните ее в разных
направлениях. Убедитесь, что нижняя часть
соски находится на уровне фиксирующего
кольца (рис. 2). Очистка. В целях
соблюдения гигиены проводите очистку
изделия после каждого использования.
1 Тщательно промойте все части изделия
теплой водой. Внимание! Не используйте
абразивные и антибактериальные чистящие
средства, а также химические растворители.
Избыточная концентрация чистящих
средств может вызвать растрескивание
пластиковых деталей. В этом случае их
необходимо сразу заменить.
2 Простерилизуйте все части изделия с
помощью стерилизатора или прокипятите
изделие не более 5 минут. Для
тренировочного набора подходят любые
congelar leite materno descongelado, nem
adicione leite materno fresco a leite já
congelado. Armazenamento: Mantenha as
tetinas Natural num recipiente seco e tapado.
Compatibilidade: Este kit de aprendizagem é
compatível com a gama de biberões Philips
AVENT. Utilize apenas tetinas Natural Philips
AVENT com este kit de aprendizagem.
Encomendar peças sobressalentes e
acessórios: As tetinas e os bicos sobressalentes
da gama Natural estão disponíveis em separado.
Para comprar acessórios ou peças
sobresselentes, visite www.shop.philips.com/
service, dirija-se ao seu revendedor Philips ou
contacte o Centro de Apoio ao Cliente da
Philips no seu país. Garantia e assistência:
Se necessitar de informações ou se tiver algum
problema, visite o Web site da Philips em
www.philips.com/support.
РУССКИЙ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Безопасность и здоровье ребенка.
Предупреждение. Изделие должно
использоваться только под наблюдением
взрослых. Постоянное и продолжительное
сосание жидкости приводит к кариесу.
Запрещается использовать соски для
кормления в качестве пустышки. Если
изделие не используется, храните его в
недоступном для детей месте. Не
разогревайте жидкости или пищу в
микроволновой печи. НЕ позволяйте детям
играть с частями изделия. НЕ позволяйте
детям использовать бутылочки или чашки во
время прогулок или бега. Во избежание
ожогов перед приготовлением питания
дайте горячим жидкостям остыть. Перед
кормлением обязательно проверяйте
температуру питания. НЕ используйте
тренировочный набор со стеклянной
que puxa a tetina até a parte inferior da mesma
estar alinhada com o anel roscado (g. 2).
Limpeza: Lave todas as peças depois de cada
utilização para assegurar uma higiene perfeita.
1 Enxagúe todas as peças cuidadosamente com
água quente. Atenção: Não utilize agentes de
limpeza abrasivos, agentes de limpeza
antibacterianos nem solventes químicos. A
concentração excessiva de agentes de limpeza
pode eventualmente provocar ssuras nos
componentes plásticos. Se isto ocorrer,
substitua-os de imediato. 2 Esterilize todas as
peças com um esterilizador ou em água a
ferver durante 5 minutos, no máximo. O kit de
aprendizagem também é adequado a todos os
métodos de esterilização padrão. Nota: Lave
cuidadosamente as mãos e certique-se de que
as superfícies estão limpas antes de qualquer
contacto com peças esterilizadas. Não esterilize
nenhuma peça do kit de aprendizagem no
microondas sem utilizar um esterilizador para
microondas. 3 Depois da esterilização, deixe
todas as peças arrefecerem durante 5 minutos.
O kit de aprendizagem pode ser lavado na
máquina de lavar loiça, os corantes dos
alimentos podem descolorar peças; no entanto,
a descoloração não afecta a qualidade do
produto. Tetina: Certique-se de que utiliza
uma tetina Natural com o uxo adequado
quando alimenta o seu bebé. Por motivos de
higiene, recomendamos a substituição da tetina
Natural após 3 meses. Não deixe a tetina
Natural num local exposto à luz solar directa
ou calor, nem a deixe numa solução de
esterilização durante mais tempo do que o
recomendado, pois isto poderá enfraquecer a
tetina. Leite materno: O leite materno
extraído pode ser armazenado no frigoríco
(sem ser na porta) em biberões/recipientes
AVENT em polipropileno esterilizados durante
até 48 horas, no congelador durante até 3
meses (biberões) ou 6 meses (recipientes) num
congelador de zero graus. Nunca volte a
PORTUGUÊS
AVISO para segurança e saúde
do seu filho!
Aviso: Utilize este produto sempre sob
supervisão de um adulto. Beber líquidos de
forma contínua e prolongada pode provocar
cáries. Nunca utilize as tetinas como chupeta.
Mantenha todas as peças não utilizadas fora do
alcance das crianças. Não aqueça nenhum
líquido ou alimento no microondas. NÃO
permita que as crianças brinquem com as peças
pequenas. Não permita que as crianças
caminhem ou corram enquanto utilizam
biberões ou copos. Para evitar queimaduras,
deixe os líquidos quentes arrefecerem antes de
preparar a refeição. Verique sempre a
temperatura dos alimentos antes de alimentar
o seu lho. NÃO utilize o kit de aprendizagem
com um biberão de vidro. Este produto não é
apropriado para bebidas quentes, gaseicadas
ou com polpa, se estas forem utilizadas, devem
ser bem diluídas e utilizadas apenas durante
períodos limitados, não constantemente.
Antes de utilizar: Verique todas as peças e
elimine-as ao primeiro sinal de danos ou
deterioração. Puxe a tetina Natural em todas as
direcções (g. 1) e coloque-a em água a ferver
durante 5 minutos, isto assegura a higiene.
Limpe e esterilize o produto (consulte a secção
“Limpeza”). Para um óptimo desempenho,
aperte e massaje o número na tetina entre o
dedo indicador e o polegar (g. 3). Montagem:
Quando montar o kit de aprendizagem,
certique-se de que coloca a tampa na vertical
sobre o anel roscado para assegurar que a
tetina permanece na vertical (g. 4). Para retirar
a tampa, coloque a sua mão sobre a tampa e o
seu polegar na concavidade da tampa (g. 6).
A tetina é mais fácil de montar se puxar cada
um dos lados alternadamente em vez de a
puxar para cima de uma só vez. Assegure-se de
olun. Hijyeni sağlamak için Natural emziği 3 ayda
bir yenilemenizi öneririz. Yıpranmasına yol
açabileceğinden, emziğin doğrudan güneş ışığına
ya da ısıya maruz kalmasına engel olun ve emziği
önerilenden uzun süre sterilizasyon
solüsyonunda bekletmeyin. Anne sütü: Anne
sütü, sterilize edilmiş polipropilen AVENT
biberonlar/kaplarla buzdolabında
48 saate kadar (buzdolabı kapağında
saklanmamalıdır), dondurucuda 3 aya
(biberonda) kadar veya sıfır derece
dondurucuda 6 aya (kapta) kadar saklanabilir.
Çözülen anne sütünü kesinlikle tekrar
dondurmayın veya donmuş durumdaki süte taze
anne sütü eklemeyin. Saklama: Natural
emzikleri kuru ve kapalı bir kapta saklayın.
Uyumluluk: Bu eğitim seti, Philips AVENT
biberon serisiyle uyumludur. Bu eğitim setiyle
birlikte sadece Philips AVENT Natural emzikleri
kullanın. Yedek parça ve aksesuar sipariş
etme: Yedek Natural emzikler ve bardak uçları
ayrı olarak satılır. Aksesuar veya yedek parça
satın almak için www.shop.philips.com/
service adresini ziyaret edin, Philips bayinize
gidin veya ülkenizdeki Philips Müşteri Destek
Merkezi ile iletişime geçin. Garanti ve destek:
Bilgiye ihtiyaç duyar veya herhangi bir sorunla
karşılaşırsanız lütfen www.philips.com/support
adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin.
УКРАЇНСЬКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ для безпеки
та здоров’я Вашої дитини!
Попередження! Завжди використовуйте
цей виріб під наглядом дорослих. Постійне
та тривале смоктання рідин призводить до
псування зубів. У жодному разі не
користуйтеся сосками для годування як
пустушками. Усі частини, що не
використовуються, тримайте у місці,
недоступному для дітей. Не підігрівайте
yudumlanmadan, sınırlı süreler içinde tüketilmesi
gerekir. Kullanımdan önce: Tüm parçaları
kontrol edin ve ilk hasar ve yıpranma
belirtisinde parçaları atın. Natural emziği her
yönden çekin (şek. 1) ve hijyen sağlamak için
5 dakika boyunca kaynar suda bekletin. Ürünü
temizleyin ve sterilize edin (bkz. ‘Temizlik’
bölümü). En iyi performans için, kullanmadan
önce emziğin üzerindeki sayıyı başparmağınızla
işaret parmağınızın arasında sıkıştırıp ovalayın.
(şek. 3). Parçaları birleştirme: Eğitim setinin
parçalarını takarken emziğin dik konumda olması
için kapağı vidalı halkaya dikey olarak yerleştirin
(şek. 4). Kapağı çıkarmak için başparmağınız
kapağın çukur kısmına gelecek şekilde elinizi
kapağın üzerine koyun (şek. 6).Emziği dik bir
şekilde çekmek yerine yukarı doğru bükerek
daha kolay takabilirsiniz. Emziği, alt kısmı vida
halkasıyla eşit seviyeye gelene kadar çekin
(şek. 2). Temizlik: Optimum hijyeni sağlamak
için her kullanımdan sonra tüm parçaları
temizleyin. 1 Tüm parçaları ılık su kullanarak iyice
durulayın. Dikkat: Aşındırıcı temizlik malzemeleri,
antibakteriyel temizlik malzemeleri veya kimyasal
çözücüler kullanmayın. Aşırı yoğun temizlik
malzemeleri zamanla plastik parçaların
çatlamasına neden olabilir. Böyle bir durumda
parçaları derhal değiştirin. 2 Tüm parçaları
sterilizatör veya kaynamış suyla maksimum
5 dakika sterilize edin. Eğitim seti standart
sterilizasyon yöntemleri ile de sterilize edilebilir.
Not: Sterilize edilmiş parçalara dokunmadan önce
ellerinizi iyice yıkayın ve yüzeylerin temiz
olduğundan emin olun. Eğitim setinin hiçbir
parçasını mikrodalga sterilizatörü kullanmadan
mikrodalgada sterilize etmeyin .
3 Sterilizasyondan sonra, 5 dakika boyunca tüm
parçaların soğumasını bekleyin. Eğitim seti
bulaşık makinesinde yıkanabilir. Gıda boyaları,
parçaların renginin solmasına neden olabilir,
ancak bu durum ürünün kalitesini etkilemez.
Emzik: Bebeğinizi beslerken, doğru akış hızına
sahip bir Natural emzik kullandığınızdan emin
materinemu mleku ne dodajajte svežega.
Shranjevanje: naravno oblikovane cuclje
shranjujte v suhi in zaprti posodi. Združljivost:
ta komplet za navajanje je združljiv z vsemi
stekleničkami Philips AVENT. S tem kompletom
za navajanje uporabljajte samo naravno
oblikovane cuclje Philips AVENT. Naročanje
nadomestnih delov in dodatne opreme:
nadomestne naravno oblikovane cuclje in dulce
lahko naročate posebej. Če želite kupiti
dodatno opremo ali nadomestne dele, obiščite
spletno stran www.shop.philips.com/
service, se obrnite na Philipsovega prodajalca
ali na Philipsov center za pomoč uporabnikom
v svoji državi. Garancija in podpora: če
potrebujete informacije ali če imate težave,
obiščite Philipsovo spletno stran na naslovu
www.philips.com/support.
TÜRKÇE
Çocuğunuzun güvenliği ve sağlığı
için UYARI!
Uyarı: Bu ürünü her zaman yetişkin
gözetiminde kullanın. Sıvıların sürekli ve uzun
süre boyunca yudumlanarak içilmesi diş
çürümesine neden olur. Biberon emziklerini
kesinlikle normal emzik gibi kullanmayın.
Kullanılmayan parçaları çocukların erişemeyeceği
yerde saklayın. Mikrodalga fırında herhangi bir
sıvı ya da yiyecek ısıtmayın. Çocukların küçük
parçalarla oynamasına İZİN VERMEYİN.
Çocukların biberon veya bardak kullanırken
yürümelerine veya koşmalarına İZİN VERMEYİN.
Bebeğinizin yanmasını önlemek için mamaları
hazırlamadan önce sıcak sıvıların soğumasını
bekleyin. Bebeğinizi beslemeden önce yiyeceğin
sıcaklığını mutlaka kontrol edin. Eğitim setini cam
biberonla KULLANMAYIN. Bu ürün sıcak,
köpüklü ve posalı içecekler için uygun değildir.
Ürünün bu içeceklerle kullanılabilmesi için
içeceklerin iyice seyreltilmesi ve sürekli
navajanje, pokrovček namestite navpično na
navojni obroč, da je cucelj obrnjen navzgor
(slika 4). Pokrovček odstranite tako, da nanj
položite roko, palec pa v jamico pokrovčka
(slika 6). Cucelj boste lažje sestavili, če ga
privijete navzgor, namesto da ga navzgor
povlečete naravnost. Cucelj povlecite tako daleč,
da je njegov spodnji del poravnan z navojnim
obročem (slika 2). Čiščenje: očistite vse
predmete, da zagotovite optimalno higieno.
1 Vse predmete temeljito sperite s toplo vodo.
Pozor: ne uporabljajte jedkih ali protibakterijskih
čistilnih sredstev ali kemičnih raztopin. Ob uporabi
previsokih koncentracij čistilnih sredstev lahko
plastični predmeti razpokajo. V tem primeru jih
nemudoma zamenjajte. 2 Vse predmete
sterilizirajte v sterilizatorju ali vreli vodi za največ
5 minut. Komplet za navajanje lahko sterilizirate
na vse standardne načine. Opomba: temeljito si
umijte roke in poskrbite, da so površine čiste,
preden pridejo v stik s steriliziranimi deli. Delov
kompleta za navajanje ne sterilizirajte v
mikrovalovni pečici brez uporabe
mikrovalovnega sterilizatorja. 3 Po sterilizaciji
počakajte 5 minut, da se vsi predmeti ohladijo.
Komplet za navajanje lahko pomivate v
pomivalnem stroju, prehranska barvila pa lahko
razbarvajo dele; vendar pa razbarvanje ne vpliva
na kakovost izdelka. Cucelj: pri hranjenju
otroka uporabljajte naravno oblikovan cucelj z
ustreznim pretokom. Iz higienskih razlogov vam
svetujemo, da naravno oblikovan cucelj
zamenjate po 3 mesecih. Naravno oblikovanega
cuclja ne puščajte na neposredni sončni svetlobi
ali vročini in ga ne puščajte v razkužilu dlje, kot
je priporočeno, ker ga s tem lahko oslabite.
Materino mleko: načrpano materino mleko
lahko hranite v steriliziranih polipropilenskih
stekleničkah/posodicah AVENT v hladilniku do
48 ur (ne v vratih), v zamrzovalniku do
3 mesece ali v zamrzovalniku za globoko
zamrzovanje do 6 mesecev. Materinega mleka
ne zamrzujte ponovno in zamrznjenemu
части, посетите веб-сайт
www.shop.philips.com/service, обратитесь
в местную торговую организацию Philips или в
центр поддержки потребителей Philips в
вашей стране. Гарантия и поддержка.
При возникновении проблем, а также при
необходимости получения обслуживания или
дополнительной информации посетите
веб-сайт компании Philips www.philips.com/
support.
SLOVENŠČINA
OPOZORILO za varnost in
zdravje vašega otroka!
Opozorilo: izdelek vedno uporabljajte pod
nadzorom odrasle osebe. Neprekinjeno in
dolgotrajno pitje tekočin povzroča zobno
gnilobo. Cucljev za hranjenje ne uporabljajte
namesto dude. Vse dele, ki niso v uporabi,
hranite izven dosega otrok. Tekočin in hrane ne
segrevajte v mikrovalovni pečici. Ne dovolite
otrokom, da se igrajo z majhnimi deli. Ne
dovolite otrokom, da med uporabo stekleničk
ali skodelic hodijo ali tečejo.Da ne pride do
oparin, naj se vroče tekočine pred pripravo
obrokov ohladijo. Pred hranjenjem vedno
preverite temperaturo hrane. Kompleta za
navajanje ne uporabljajte s stekleno stekleničko.
Ta izdelek ni primeren za vroče, šumeče ali
kašaste napitke. Če pa jih uporabljate, jih dobro
razredčite in uporabljajte samo za krajše
obdobje in ne prepogosto. Pred uporabo:
preglejte vse sestavne dele in jih zavrzite ob
prvih znakih poškodb ali obrabljenosti. Naravno
oblikovani cucelj povlecite v vse smeri (slika 1)
in ga za 5 minut dajte v vrelo vodo, da
zagotovite higieno. Izdelek očistite in sterilizirajte
((oglejte si razdelek “Čiščenje”). Za optimalno
uporabo s kazalcem in palcem stisnite in
masirajte številko na cuclju (slika 3).
Sestavljanje: ko sestavite komplet za
сумісний із пляшечками Philips AVENT.
Використовуйте з цим навчальним набором
лише соски природної форми Philips AVENT
Natural. Замовлення запасних частин та
аксесуарів: Запасні носики і соски природної
форми Natural можна придбати окремо. Щоб
придбати запасні частини або аксесуари,
відвідайте веб-сайт www.shop.philips.com/
service, зверніться до свого дилера Philips
або до Центру обслуговування клієнтів Philips
у Вашій країні. Гарантія та підтримка:
Якщо Вам необхідна інформація або якщо у
Вас виникли проблеми, відвідайте веб-сайт
Philips за адресою www.philips.com/support.
спричинити тріщини на пластикових
частинах. Якщо це станеться, негайно
замініть їх. 2 Стерилізуйте всі елементи в
стерилізаторі або кип’ячій воді щонайдовше
протягом 5 хвилин. На навчальний набір
також можна стерилізувати усіма
стандартними способами. Примітка. Перед
тим, як торкатись стерилізованих
предметів, ретельно вимийте руки і
перевірте, чи поверхні є чистими. Не
стерилізуйте жодної частини навчального
набору у мікрохвильовій печі без
використання мікрохвильового
стерилізатора. 3 Після стерилізації дайте усім
елементам охолонути протягом 5 хвилин.
Навчальний набір можна мити в
посудомийній машині, але харчові барвники
можуть спричинити зміну кольору частин;
однак знебарвлення не впливає на якість
виробу. Соска: Під час годування дитини
слід обов’язково користуватися соскою
природної форми Natural із відповідною
інтенсивністю потоку рідини. З міркувань
гігієни рекомендуємо замінити соску
природної форми Natural через 3 місяці.
Не залишайте соску природної форми
Natural під прямими сонячними променями,
біля джерел тепла або у розчині для
стерилізації довше рекомендованого часу,
оскільки це може її пошкодити. Грудне
молоко: Зціджене грудне молоко можна
зберігати у стерилізованих поліпропіленових
пляшечках/ємностях AVENT до 48 годин у
холодильнику (не на дверцятах), в
морозильній камері до 3 місяців (у пляшках)
або до 6 місяців (у контейнерах) у
спеціальних камерах із нульовою
температурою. Ніколи не заморожуйте
грудне молоко вдруге і не додавайте свіже
грудне молоко до замороженого.
Збереження: Соски природної форми
Natural потрібно зберігати у сухій закритій
ємності. Сумісність: Цей навчальний набір
рідини або їжу в мікрохвильовій печі. НЕ
дозволяйте дітям гратися з дрібними
частинами. НЕ дозволяйте дітям ходити чи
бігати з пляшечками або горнятками. Щоб не
обпектися, завжди давайте гарячим рідинам
охолонути, перш ніж використовувати їх для
приготування дитячої їжі. Перш ніж годувати
дитину, завжди перевіряйте температуру їжі.
Не використовуйте навчальний набір зі
скляною пляшечкою. Цей виріб не
призначено для пиття гарячих, газованих
напоїв чи соків з м’якоттю; у випадку
вживання таких напоїв їх слід добре
розводити і обмежувати час пиття, не
дозволяючи постійного смоктання. Перед
використанням: Огляньте всі елементи;
утилізуйте їх у разі виявлення найменших
ознак пошкодження чи дефектів. Потягніть
соскою природної форми Natural у всіх
напрямках (мал. 1) і з міркувань гігієни
покладіть її у киплячу воду на 5 хвилин.
Мийте та стерилізуйте виріб (див. розділ
“Чищення”). Для оптимальної ефективності
стисніть і помасажуйте номер на сосці між
вказівним і великим пальцями (мал. 3).
Збирання: Збираючи навчальний набір,
встановлюйте ковпачок вертикально на
кільце з отвором, щоб соска була у
вертикальному положенні (мал. 4). Щоб
зняти ковпачок, покладіть на нього руку, а
великий палець – у його заглибину (мал. 6).
Соску легше встановити, якщо її просувати
вгору, а не тягти по прямій. Просувайте
соску, поки її нижня частина не буде на рівні
з кільцем з отвором для соски (мал. 2).
Чищення: Для забезпечення оптимальної
гігієни чистіть усі елементи після кожного
використання. 1 Ретельно сполосніть усі
елементи теплою водою. Увага!
Не використовуйте абразивні чи
антибактеріальні засоби для чищення або
хімічні розчинники. Надмірна концентрація
засобів для чищення може врешті
1 / 1

Avent SCF251 Kullanım kılavuzu

Kategori
Yürümeye başlayan çocuk içme
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur

Diğer dillerde