Whirlpool KCBIX 60600 Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi
Çalıştırma talimatları
ve
kurulum kılavuzu
Önemli güvenlik talimatları 4
Çevre koruma önerileri 5
Enerji tasarrufu ipuçları 6
Cihazı kullanmadan önce 6
Önlemler ve genel tavsiyeler 6
Buz ve/veya su dağıtıcısının temizliği,
dezenfekte edilmesi ve bakımı (eğer varsa) 7
Kurulum gereklilikleri 8
Teknik özellikler 9
Kurulum 9
Önsöz 11
İlk kullanım 12
Arıza giderme kılavuzu 14
Satış sonrası servisi 15
4
UYARI: Dengesizlikten kaynaklanan
bir tehlikeden kaçınmak için, cihazın
yerleştirilmesi ve sabitlenmesi üretici
talimatları uyarınca yapılmalıdır.
UYARI: Cihazın havalandırma
menfezlerinin engellenmemesine
dikkat edin.
UYARI: Cihazın soğutucu devresinin
borularına zarar vermeyin.
UYARI: Buz çözme sürecini
hızlandırmak amacıyla üretici şirket
tarafından önerilenlerin dışında
mekanik, elektrikli veya kimyasal bir
yöntem kullanmayın.
UYARI: Üretici firma tarafından özel
olarak izin verilmiş türde değillerse,
elektrikli cihazları buzdolabının içine
koymayın ve içinde kullanmayın.
Bilgi: Bu cihaz CFC içermez. Soğutma
devresi R404a içerir (cihazın kısmında
bulunan bilgi etiketine bakın).
• Bu ürün, Kyoto Protokolü
kapsamındaki Florlu Sera Gazlarını
içerebilir; soğutma gazı, hermetik
olarak kapalı bir sistemin içindedir.
Soğutma gazı: R404a’nın Küresel
Isıtma Potansiyeli (GWP) 3210’dur.
• C-pentan, yalıtım köpüğünde bir
üfleme maddesi olarak kullanılır ve
yanıcı bir gazdır. İmha işlemleri
sırasında özellikle dikkat ediniz.
• Bu cihaz evde ve aşağıdakiler gibi
benzer uygulamalarda kullanılmak
üzere tasarlanmıştır:
- dükkan, iş yeri ve diğer çalışma
ortamlarında personel mutfak
alanları;
- çiftlik evleri ve otel, motel ve diğer
konut tipi ortamlardaki müşteriler
tarafından;
- pansiyon tü ortamlarda;
- ikram servisi ve benzer perakende
olmayan uygulamalar
• Bu cihazın içerisinde yanıcı yakıt
içeren aerosol kutuları gibi patlayıcı
maddeler saklamayın.
• Bu cihaz, cihazın güvenli bir şekilde
kullanımı için gereken denetim ve
talimat sağlanırsa ve ilgili tehlikeler
anlaşıldığı sürece 8 yaş ve üzeri
çocuklar ile fiziksel, algısal ve zihinsel
kapasitesi düşük veya deneyimi ve
bilgisi olmayan kişiler tarafından
kullanılabilir.
• Temizleme ve kullanıcı bakımı,
denetim altında olmayan çocuklar
tarafından yapılmamalıdır.
• Çocukların cihazda sıkışmalarını ve
boğulmalarını önlemek için, cihazla
oynamalarına veya cihaz içinde
saklanmalarına izin vermeyin.
• Cihazın elektrik bağlantısını, fişi
erişilebilir durumdaysa fişini prizden
çekerek veya ulusal güvenlik
standartlarına uygun bir şekilde priz
hattı üzerine takılacak erişilebilir çok
kutuplu bir anahtar vasıtasıyla kesmek
mümkün olmalıdır.
• Cihazı topraklamalı prize takın: Cihaz,
onaylanmış bir topraklama sistemine
doğru bir şekilde bağlanmalıdır.
• Tekli/çoklu adaptör veya uzatma
kablosu kullanmayın.
• Cihazın, kurulum işlemi esnasında güç
kablosuna hasar vermemesine dikkat
edin.
• Cihaz güç kablosunu çekmeyin.
• Cihazın taşınması ve kurulumu iki
veya daha fazla kişi ile yapılmalıdır.
• Besleme kablosunun değiştirilmesi
dahil kurulum ve bakım işlemleri,
üretici veya yetkili teknisyen
tarafından üretici talimatları ve
yürürlükteki yerel güvenlik kanunları
uyarınca gerçekleştirilmelidir.
Tehlikeden kaçınmak için besleme
kablosu dahil cihazın hiçbir parçasını,
kullanıcı kılavuzunda özellikle
belirtilmediği takdirde onarmayın
veya değiştirmeyin.
Önemli venlik talimatları Orijinal talimatlar İngilizce olan talimatlardır. Farklı dillerdeki
diğer tüm talimatlar, orijinal versiyondan çevrilmtir.
5
1. Ambalaj
Ambalaj malzemeleri %100 geri dönüşümlüdür ve
g
eri dönüşüm simgesi taşır . İmha konusunda
yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. Olası
tehlike kaynağı olduklarından, ambalaj
malzemelerini (plastik poşetler, polistren parçalar
vb.) çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza
edin.
2. Hurda/Atık
Cihaz, geri dönüşümlü malzemelerden üretilmiştir.
Bu cihaz, 2002/96/EC sayılı Elektrikli ve Elektronik
Ekipman Atıkları (WEEE) ile ilgili Avrupa Direktifine
uygun olarak işaretlenmiştir. Cihazın doğru bir
şekilde imhasını sağlamakla, çevre ve insan sağlığı
için muhtemel olumsuz sonuçları önlemeye
katkıda bulunmuş olursunuz.
Cihaz veya ilgili dokümanlar üzerindeki
simgesi, bu cihazın ev çöpü gibi atılmaması,
elektrikli ve elektronik ekipmanların geri
dönüşümü için özel bir toplama merkezine
götürülmesi gerektiğini belirtir.
Cihaz hurdaya çıkarılırken, güç kablosunu keserek
cihazı kullanılmaz hale getirin ve çocukların
kolayca içine tırmanıp kapalı kalamayacağı şekilde
kapakları ve rafları çıkarın.
Cihazı atıkların imhasına ilişkin yerel tüzüklere
uygun bir şekilde, özel toplama noktalarına
g
ötürerek bertaraf edin; çocuklara yönelik bir
tehlike arz etmemesi için cihazı birkaç gün için bile
gözetimsiz halde bırakmayın.
Bu cihazın kullanımı, geri kazanımı ve geri
dönüşümüyle ilgili ayrıntılı bilgi için, ilgili yerel
makamlarla, çöp toplama hizmetleriyle veya cihazı
satın aldığınız yer ile temasa geçin.
Uygunluk beyanı
Bu cihaz, yiyecek muhafazası için tasarlanmış ve
1935/2004 sayılı Yönetmeliğe (CE) uygun şekilde
üretilmiştir.
Bu cihaz aşağıdakilere uygun olarak tasarlanmış,
üretilmiş ve pazarlanmıştır:
- 2006/95/CE sayılı “Düşük Gerilim” Direktifinin
(73/23/CEE ve takip eden değişikliklerin yerine
geçer) güvenlik amaçlarına; ayrıca AVRUPA
PARLAMENTOSU VE KONSEYİNİN 17 Mayıs 2006
tarihli ve 2006/42/AT sayılı “makine emniyeti”
direktifinin güvenlik ilkeleriyle bütünleşmiştir.
- “EMC” 2004/108/AT Direktifinin koruma ile ilgili
gereksinimlerine.
Cihazın 70 dB (A) değerini aşmayan gürültü
emisyonu vardır
Çevre koruma önerileri
6
KURULUM
Cihazı hareket ettirirken zemine (ör. parkelere)
hasar vermemeye dikkat edin.
Cihazı ağırlığını taşıyacak kadar güçlü bir zemin
üzerine, ebadına ve kullanımına uygun bir yere
kurun ve dengeleyin.
Cihaz, bilgi etiketinde belirtilen iklim sınıfına
göre belirli sıcaklık aralıklarında çalışmak üzere
tasarlanmıştır. Cihaz belirtilen değer aralığının
dışındaki bir sıcaklıkta uzun süre kalırsa, düzgün
bir şekilde çalışmayabilir.
Bilgi etiketinde belirtilen gerilim değerinin,
evinizdeki gerilime uygun olup olmadığını
kontrol edin.
GÜVENLİ KULLANIM
Bu veya diğer elektrikli cihazların etrafında
petrol, yanıcı sıvılar veya gazlar muhafaza
etmeyin ya da kullanmayın. Dumanları yangına
veya patlamaya neden olabilir.
Soğuk yanıklarına neden olabileceğinden, buz
küplerini veya buzlu şekerleri dondurucudan
çıkardıktan hemen sonra yemeyin.
Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine
başlamadan önce, cihazın fişini prizden çekin
veya elektrik beslemesiyle bağlantısını kesin.
Kırılabilecekleri için, içi sıvı dolu cam kapları
dondurucu bölmesine koymayın.
Sarılmamış yiyeceklerin dondurucu bölmesinin
iç yüzeylerine doğrudan temas etmesinden
kaçının.
İşlem devam ederken dondurucunun kapağını
açmanız gerekirse duvarlara veya donmuş
gıdaya doğrudan temas etmeyin, bu soğukluk
yanıklara neden olabilir.
Üretici firma, yukarıdaki uyarı ve önlemlere
uyulmamasından kaynaklanan insan veya
hayvan yaralanmaları ya da mal hasarı ile ilgili
sorumluluk kabul etmez.
İklim Sınıfı Ortam sıcaklığı (°C) Bağıl nem (%)
3 25 60
4 30 55
5 40 40
Önlemler ve genel tavsiyeler
Cihazı kuru, iyi havalandırılan bir odada
herhangi bir ısı kaynağından (ör., kalorifer, ocak
v
b.) uzak ve doğrudan güneş ışığına maruz
kalmayan bir yere kurun. Gerekirse yalıtım
plakası kullanın.
Yeterli havalandırma olduğundan emin olmak
i
çin kurulum talimatlarını takip edin.
Enerji tasarrufu ipuçla
Cihazınızı en iyi şekilde kullanmak için, ürün
açıklamasını ve kullanışlı tavsiyeleri içeren
çalıştırma talimatlarını dikkatle okuyun.
Bu talimatları daha sonra başvurmak üzere
saklayın.
1. Cihazı paketinden çıkardıktan sonra, hasarlı
olmadığından ve kapağının düzgün bir şekilde
kapandığından emin olun. Olabilecek herhangi
bir hasar, cihaz teslim alındıktan sonra 24 saat
içerisinde satıcıya bildirilmelidir.
2. Soğutucu devresinin tam etkinlik kazanması
için, cihazı çalıştırmadan önce en az iki saat
bekleyin.
3. Kullanmadan önce cihazın içini temizleyin.
4. Bu ürün bir gıda koruyucu değil “soğutucudur,
bu nedenle gıda koruma amaçlı kullanılamaz.
Seçilen program bittiğinde gıda alınarak bir
buzdolabına veya derin dondurucuya
konulmalıdır.
Cihazı kullanmadan önce
7
Hijyenle ilgili verilen talimatlara uyulmaması,
verilen suyun hijyen bakımından emniyetini
b
ozabilir.
Cihazı ilk kez kullanırken ve filtreyi her
değiştirdiğinizde, suyun 9-14 litre veya 6-7
dakika süreyle akmasını sağlayın (ilk
tüketimden önce olması şartıyla hemen
ardından yapılmayabilir) ve ilk 24 saat
içerisinde üretilen buzu atın.
Su dağıtıcısının 4 veya 5 günden fazla
kullanılmaması halinde, devrenin temizlenmesi
ve ilk bir litrelik suyun akıtılması önerilir.
Çıkarılabilir su dağıtıcısının (eğer varsa) yerini
değiştirirken ellerinizin hijyenik bakımdan
temiz olduğundan emin olun.
Buz kovasını veya çekmecesini, yalnızca
içilebilir su kullanarak düzenli bir şekilde
temizleyin.
Kontrol panelinde belirtildiğinde veya buz/su
dağıtıcısı 30 günden daha fazla bir süre
boyunca kullanılmadığında filtrenin
değiştirilmesi gerekir.
Filtre her değiştirildiğinde buz ve/veya su
d
ağıtım sistemini, maddelerin özelliklerini
değiştirmeyen gıdalarda kullanılabilir
dezenfektan (sodyum hipoklorit içeren) ile
sterilize edin ve Satış Sonrası Servisinden
bulabileceğiniz “Sterilizasyon Kiti”ni kullanın.
Kullanmadan önce en az 2 litre su ile durulayın.
Buz ve su dağıtıcısının parça değiştirme işlemi
üretici firma tarafından tedarik edilen orijinal
yedek parçalarla yapılmalıdır.
Cihaz üzerindeki işlemler yalnızca nitelikli bir
teknisyen tarafından veya Satış Sonrası Servisi
tarafından yapılmalıdır.
Buz ve/veya su dağıtıcısının temizliği,
dezenfekte edilmesi ve bakımı (eğer varsa)
8
Konum yeri koşulları
Buz yapıcı makineler 5ºC (41ºF) ve 43ºC (109,40ºF) arasındaki oda sıcaklıklarında çalışması için
tasarlanmışlardır.
Muhafaza boyutları
Buz yapıcıyı doğru şekilde kurmak için, mobilya parçasında böyle bir işlem için ayrılmış deliğin çizimde
belirtilen boyutlara (560x440x560 mm) sahip olması gerekir.
Tahliye, çizimde belirtilen konumda olmalıdır. Muhafazanın kalan sol kısmında ve makinenin alt
yüzeyinin altında. Bu şekilde, esnek borular makinedeki suyun boşaltılması için yeterli yola sahip olur.
ÖNEMLİ
Makinenin ön havalandırma deliğinden aldığı havanın çıkışı için de bir çıkış bırakılması gerektiği hesaba
katılmalıdır. Bir arka delik (açık hava çıkışı) veya makinedeki havalandırma deliği olabilir.
Cihazın su bağlantısı, tahliyesi ve elektrik bağlantıları da gereklidir (bkz. şekil).
Kurulum gereklilikleri
Havalandırma
menfezleri
Su tahliyesi
9
- Boyutlar: Dış: 596x455x22
Kabin deliği boyutu: 560x440x560
- Kayan raylar üzerine montaj.
- Üretim:
Nominal Üretim: 10 Kg/24 sa. (Ortam sıcaklığı 20°C / Su sıcaklığı 15°C).
- 12 küp/çevrim
- buz küpü ağırlığı 22 g
- Buz deposu: 8 Kg
- Güç kaynağı bağlantısı: - Güç kaynağı: 220 V / 50 Hz.
- Güç: 250 W
- Yoğunluk: 1,8 A
- Su bağlantısı: - Erkek vida ucu soketi ¾” BSP
- Tüketim: 2,4 l/sa.
- Maksimum anlık kapasite: 1 l/dk.
- Basınç: 1-5 bar
- Soğutma: - Soğutucu: R134A
- Hava yoğuşması. Ön giriş. Arka giriş.
Teknik özellikler
Kurulum
Makinenin sabitlenmesi
Aşağıdaki adımları takip edin:
1. Mobilya parçasındaki deliğe kızakları yatay olacak şekilde takın ve şekilde gösterildiği gibi 5 mm
geriye ayarlayın.
10
2. Makinenin sabitleme plakasını çizimde gösterildiği gibi vidalayın.
3. Tahliye hortumlarının sabitleme flanşlarını vidalayın.
4. Makineyi, kılavuzların destek köşebentleri üzerine yerleştirin. Yol boyunca yumuşak bir şekilde
kaydığından emin olarak, vidaları sıkmadan önce genişliği ayarlayın.
Su Sistemi Bağlantıları
Makineyle birlikte verilen iki filtre contalı esnek boruyu kullanın. Basınç 1 ila 5 Bar arasında olmalıdır.
Basınç bu değerlerin üzerine çıkarsa gerekli düzeltici cihazları takın.
Makineyi, kızakların sonuna kadar çıkarmak için gereken uzunluğu boşta bırakın.
Geri kalan kısım, makine muhafazasındayken su pompasına dokunarak onu durdurmasını veya ses
yapmasını engellemek için flanşlanabilir ve bir kenarda toplanabilir.
Tahliyeye bağlama
Tahliye, çizimde belirtilen konumda olmalıdır. Muhafazanın kalan sol kısmında ve makinenin alt
yüzeyinin altında. Bu şekilde, esnek borular makinedeki suyun boşaltılması için yeterli yola sahip olur.
Tahliye borusunun, makinenin iki tahliye hortumunu takmak için çapı 50 mm olan bir girişi olması
uygundur.
Boruları, verilen flanşlarla sabitleyin. Böylece, makineyi çıkarırken veya yerine yerleştirirken boruların
çıkmadığından emin oluruz.
11
- Cihazın, içilebilir su doldurmak için su kaynağı bağlantısının ve arta kalan çevrim suyu için de tahliye
çıkışının olması gerekir.
- Cihaz döngüsel şekilde çalışır: Üretim çevrimi kap dolana kadar devam eder, buz çıkışının alt
kısmındaki termostat, depo dolduğunda otomatik olarak cihazı durdurur.
- Buz miktarı, kullanım veya erime sebebiyle belli bir düzeyin altına indiğinde aynı termostat cihazı
tekrar devreye sokar. Erime nedeniyle biriken sular, tahliye borusu aracılığıyla cihazdan dışarıya
yönlendirilir. Cihaz, her 40 dakikada bir ortalama 12 küp üretebilir.
KONTROL PANELİ AÇIKLAMASI
1. Gösterge
2. Onaylama tuşu
3. Menü
4. Program seçimi okları
5. Cihaz AÇMA/KAPAMA tuşu
Önz
12
Ayarlar
Uyarı:
Ayarlar menüsünü açmadan önce cihazın kapalı olduğundan emin olun.
Aşağıdaki değişkenler ayarlanabilir:
ZAMAN
CİHAZIN PROGRAMLANMASI
BUZ KÜPLERİ SAYISI
BUZ KÜPÜ BOYUTU
DİL
Zamanı ayarlama
Program seçme okunu kullanarak (önce saat, daha sonra dakika yanıp söner) istenilen zamanı
ayarlayın ve OK tuşunu kullanarak her aşamada seçimi onaylayın.
Cihazı programlama
Cihaz açıldığında otomatik olarak “Program devre dışı” seçeneğine ayarlanır. Çevrimi başlatmak ve ayar
işlemini sonlandırmak için “program enabled” (program etkin) seçeneğini belirleyin ve onaylamak için
OK tuşuna basın.
Çevrim başlar ve sona erme süresi, saatle aynı şekilde ayarlanır. Cihazın arzu edilen başlama zamanını
ss:dd biçiminde girmek için gösterge kullanılabilir (Cihaz, bellekteki en son ayarları korur). Ana menüye
dönmek için OK tuşuna basın. Ayarlanan başlama zamanında cihaz açılır ve ayarlanan bitiş zamanına
kadar çalışır.
ÖNEMLİ NOT:
Ayarlanan çevrim başlama ve bitiş zamanları, saatte gösterilen zamandan önceyse ayarlar bir sonraki
gün için saklanır.
Başlama zamanı, saatte o anda gösterilen zamandan önceyse onaylamak için OK tuşuna basmak cihazı
etkinleştirir ve cihaz, ayarlanan bitiş zamanına kadar çalışmaya devam eder.
Buz küpleri sayısı
Cihazın 3 ayrı üretim modu vardır:
- SÜREKLİ: Cihaz kapatılana kadar veya buz küpü kabı dolana kadar buz üretmeye devam eder.
- 24: izin verilen maksimum buz küpü sayısı, daha sonra cihaz kapanır.
- 48: izin verilen maksimum buz küpü sayısı, daha sonra cihaz kapanır.
Buz küpü boyutu
Bu seçenek, kişisel ihtiyaçlara göre buz küplerinin boyutunu büyütmek veya küçültmek için kullanılabilir.
Boyutu küçültmek veya büyütmek için okları kullanın.
Dil
Dili değiştirmek için Menü - Dil ve daha sonra istenilen dili seçin. Onaylamak için OK tuşuna basın.
İlk kullanım
13
Başlatma
Cihaz, fabrikada önceden ayarlanmış değerlerle yapılandırılmıştır.
Uyarı: Elektrik kesintisi durumunda tüm değerler kaybolur ve sıfırlanması gerekir.
Cihazı kapatmadan önce, “Bakım ve temizlik” bölümündeki talimatları takip ederek kapsamlı bir temizlik
gereklidir.
- Fişi elektrik prizine takın.
- ON (AÇMA) tuşunu birkaç saniye basılı tutun.
- Cihazı açtıktan iki dakika sonra, su devridaim pompası ve soğutma sistemi devreye girer.
Bakım ve Temizlik
Herhangi bir bakım veya temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce her zaman cihazın elektrik gücü
kaynağıyla bağlantısını kesin.
Cihazın iç kısmını, ılık su ve nötr bir deterjandan oluşan çözeltiyle nemlendirilmiş bir bezle düzenli
olarak temizleyin. (Temizlik işlemi en az altı ayda bir yapılmalıdır.)
Asla aşındırıcı deterjanlar kullanmayın.
Buharlı temizleyiciler kullanmayın.
Panel tuşları ve gösterge, alkol içeren veya benzer maddeler kullanarak temizlenmemelidir. Yalnızca
kuru bez kullanın.
İç depoyu temizleme
Cihazın elektrik gücü kaynağıyla bağlantısını kesin ve depoda kalan buz küplerinin hepsini çıkarın.
Ilık su ve nötr bir deterjandan oluşan çözeltiyle nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.
Özel bir kireç sökücü ürün kullanarak kireçleri temizleyin. Ürünün etkisini göstermesi için biraz
bekleyin ve ardından kuru bir bezle temizleyin.
Dezenfekte etme
Dezenfekte işlemi nitelikli bir teknik servis tarafından her altı ayda bir gerçekleştirilmelidir.
14
Cihaz doğru bir şekilde çalışmıyorsa veya hiç çalışmıyorsa müşteri hizmetleriyle iletişime geçmeden
önce aşağıdaki uyarı tablosuna başvurun:
Arıza giderme kılavuzu
Alarm Muhtemel neden Doğrulama
Full tank (Depo dolu)
Bin (Kova)
Machine is stopped (Makine
durdu)
Termostat bozuk Saklama kovasında buz küpleri
termostat çubuğuna değmez
Cycle probe. (Çevrim termostatı)
Machine is stopped (Makine
durdu)
Hasarlı çevrim termostatı Oda sıcaklığı bilgisi menüsü *****
High temperature (Yüksek
sıcaklık)
Machine is stopped (Makine
durdu)
Yetersiz havalandırma Makine hava girişini engelleyen
nesneler
Kirli hava filtresi
Kirli kondansör
Short time (Kısa süre)
Machine is stopped (Makine
durdu)
Makinede buz kalıbı oluşumu Yoğuşmayı ve su giriş basıncını
kontrol edin
Su başlıklarından su gelmiyor Pompa çalışmıyor
İmpuls borusu gevşek
Long time (Uzun Süre)
Machine is stopped (Makine
durdu)
Kompresör veya fan çalışmıyor Çıkış 1 bilgi menüsü, üretim
süreci boyunca uyarı.
Yetersiz havalandırma Önerilen hava çıkışlarından hava
geçişi düşük veya yok
15
Satış Sonrası Servisiyle temasa geçmeden
önce:
1. Arızayı kendiniz çözemediğinizden emin olun.
2. Sorunun çözülmüş olup olmadığını anlamak
için cihazı tekrar açın. Eğer çözülmemişse,
cihazın fişini prizden çekin ve tekrar açmadan
önce yaklaşık bir saat bekleyin.
3. Sorun devam ederse Satış Sonrası Servisiyle
iletişime geçin.
Aşağıdakileri belirtin:
arızanın tipi,
cihazın modeli,
servis numarası (cihazın iç tarafındaki bilgi
etiketinde bulunan SERVICE kelimesinden
sonraki rakam),
açık adresiniz,
telefon numaranız ve alan kodunuz.
Saş sonrası servisi
Printed in Italy
r 09/16
400011026348
TR
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Whirlpool KCBIX 60600 Kullanici rehberi

Tip
Kullanici rehberi