Avent SCD278/00 Kullanım kılavuzu

Kategori
Bebek hediye setleri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

Philips AVENT Elektrikli Biberon ve Mama
Isıtıcıyı ilk kez kullanmadan önce lütfen 5
dakikanızı ayırarak bu kitapçı≤ı ba∂tan sona
okuyun ve gelecekte ba∂vurmak üzere
saklayın.
Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcıyı tüm AVENT
biberonlarının yanı sıra bebek maması kavanozları
ve konservelerini de güvenli ve hızlı bir ∂ekilde
ısıtmak için kullanabilirsiniz. Elektrikli Biberon ve
Mama Isıtıcı, içeri≤indeki vitaminler
bozulabilece≤inden sıvı ya da yiyecekleri sıcak
tutmak için kullanılmamalıdır.
Isıtıcının süt ya da gıdayı ısıtma hızı, biberon
ya da kabın büyüklü≤üne ve bafllangıç ısısına
(örne≤in oda ısısında 20° ya da buzdolabından
çıktı≤ı ısıda 5° olması) ba≤lı olacaktır. fiekil 2
ısıtma süresi hakkında size yaklaflık bir fikir
verecektir. Beslemeden önce yiyece≤in ısısını
her zaman kontrol edin.
Afla≤ıdaki rehber ısıtıcının içindeki suyun
eriflebilece≤i yaklaflık sıcaklıkları gösterir.
Sıvılar ya da yiyecekler için ısıtma rehberi de≤ildir.
Çindekiler
a) Sepet
b) Isıtıcı gövdesi
c) Ayar dü≤mesi
Kullanım Talimatları
AVENT Biberonlar ‹çin
1) Sepetin ısıtıcının içinde oldu≤undan emin olun.
2) Içi dolu biberonu ısıtıcıya yerlefltirin.
3) 125 ml/4oz AVENT Biberonlar için, ısıtıcıyı
biberonun içindeki sütün biraz üstüne kadar
suyla doldurun.
4) Daha büyük AVENT Biberonlar için
(260ml/9oz), ısıtıcıya üst hizasının biraz altına
kadar (15 mm.) su koyun.
5) Asla biberonun boyun hizasını aflacak ya da
ısıtıcıdan taflacak kadar su koymayın.
6) Isıtıcının fiflini prize takın ve ayar dü≤mesini
3’e getirin.
7) Isıtıcının çalıfltı≤ını gösterir ıflık yanacaktır.
8) Isıtma ifllemi sırasında suyun ayarlanan
dereceye ulafltı≤ını belirten ıflık yanacak
ve sönecektir.
9) Her zaman besini test edin ve mama istenen
dereceye ulafltı≤ında ısıtıcıdan hemen çıkartın.
10) Sütü ısıttıktan sonra bebe≤inize vermeden
önce her zaman biberonu sallayın ve
bile≤inize birkaç damla damlatarak ısısını
kontrol edin.
11) Sütü fazla ısıtmamaya dikkat edin.
NOT: Lütfen flekil 2’deki zamanlamalara bakın.
NOT: AVENT damlatmaz sihirli bardak ‘‘Magic
Cup’’ ya da di≤er biberonlarda mama ısıtılırken
sepet çıkarılabilir.
Bebek maması kavanozları ve kutuları
1) Sepetin ısıtıcının içinde oldu≤undan emin olun.
2) Kapa≤ı kaldırın ve kavanoz ya da teneke
kutuyu ısıtıcıya yerlefltirin.
3) Isıtıcıya kavanoz/kutunun üst hizasının altına
kadar, 15 mm su koyun.
4) Cihazın fiflini prize takın ve dü≤meyi açın.
Ayarı 3’e getirin.
5) Yukarıda 7 – 9 maddelerinde oldu≤u gibi devam
edin.
6) Isıtıcı biberonlarda oldu≤u gibi çalıflacaktır.
Kavanoz ya da kutuyu çıkarırken hem onlara
hem de etrafındaki suya dikkat edin, sıcak
olacaktır.
7) Küçük kavanozlar ve kutuları ısıtırken su
koymadan önce altına bir AVENT Biberon
kapama halkası koymanız kabı rahat
çıkarmanız için yararlı olacaktır.
8) Mamayı karıfltırın ve bebe≤iniz için çok sıcak
olmadı≤ından emin olmak için bir kaflıkla
deneyin.
9) Besini fazla ısıtmamaya dikkat edin.
NOT: Lütfen flekil 2’deki zamanlamalara bakın.
Biberon ısıtıcınızın bakımı
Isıtıcıyı fiflten çekin ve temizlemeden önce
so≤umasını bekleyin. Sepeti çıkartın, içini ve dıflını
sadece hafif nemli bir bezle silin. Bu ısıtıcınızın hep
yeni gibi kalmasını sa≤layacaktır. A⁄ARTICI B‹R
TEMIZLIK MADDESI KULLANMAYIN. Isıtıcınızda
önceden kaynatılmıfl ya da filtre edilmifl su
kullanmanız, kireçlenmeyi önlemek için yararlı
olacaktır.
Kireç çözümü
Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcınızın %100
verimle çalı∂maya devam etmesi için dört haftada
bir kirecini çözmelisiniz.
Yöntem 1
10 gr sitrik asidi 200 ml su ile karıfltırın. Sepetin
yerinde olmasına dikkat edin ve karıflımı ısıtıcıya
dökün. 10 Dakika 3. ayarda ısıtın. 10 Dakika sonra
fifli prizden çıkararak cihazı kapatın ve 30 Dakika
böylece bekletin. Daha sonra sıvıyı dökün ve
ısıtıcıyı su ile çalkalayın. Sitrik asidi eczanelerden
ve ürünü satın aldı≤ınız ma≤azadan ya da Philips
AVENT Türkiye temsilcisi Grup Baby müflteri
destek servisinden temin edebilirsiniz.
Yöntem 2
50 ml beyaz sirke ile karıfltırılmıfl 100 ml suyu
sepet yerindeyken ısıtıcıya dökün. Kireçler
çözülene kadar bekletin. Cihazı boflaltın ve iyice
durulayın.
Uyarı!
Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı kablosu
de≤i∂tirilemeyen kalıplanmı∂ fi∂iyle birlikte temin
edilir. Cihazın ∂ehir ∂ebekesi giri∂i
DE≥∞∑T∞R∞LEMEZ. Kablonun hasar görmesi
durumunda cihaz kullanılmamalıdır.
Birlikte verilen kablo ba∂ka bir cihazla kullanılmamalı
ve Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı ile birlikte ba∂ka
bir kablo kullanılmamalıdır.
Bu ürün Radyo Yayınları fiartnamelerine ve AB
89/336/EEC Yönetmeli≤ine uygundur.
• Isıtıcı kullanımdayken içindeki su sıcaktır.
• Her zaman suyu koymadan önce kabı yerlefltirin.
• Çalıfltırmadan önce su koydu≤unuzdan emin olun.
• E≤er biberon ısıtıcının içinde besin kalırsa, ürün
elektri≤e ba≤lı oldu≤u sürece termostat kapanıp/
açılaca≤ından ısı artmaya devam edecektir.
• Her zaman besini test edin ve istenen ısıya
ulafltı≤ında ısıtıcıdan hemen çıkartın.
• Her kullanımdan sonra ısıtıcıyı kapatıp fifli
prizden çıkartın.
ISITICIYI ASLA SUYA DALDIRMAYIN.
• Bu cihaz yetiflkin kifliler tarafından kullanılmalıdır,
lütfen çocukların ve sorumluluk sahibi olmayan
kiflilerin eriflebilece≤i yerlerden uzak tutun.
• Buürün,güvenli≤inden sorumlu olacak birinin
gözetiminde bulunmadıkları sürece, zihinsel ya
da fiziksel açıdan yeterli olmayan veya bilgisiz,
tecrübesiz kiflilerce kullanılmamalıdır.
Çocuklar cihaz ile oynamalarına engel olacak
yetiflkinlerin gözetiminde bulunmalıdırlar.
Kaflık
• 6aydanbüyükbebekleriçindir.
• Küçükoyuklukaflıkminika≤ızlar ve hassas
difletleri için özel tasarlanmıfltır.
• Uzunsapıiletutulması,kullanımıvetemizlenmesi
kolaydır.
• Dökülmedendahakolaybeslemekiçin
flekillendirilmifltir.
Çocu≤unuzun güvenli≤i ve sa≤lı≤ı için Uyarı!
‹lk kullanımdan önce kaflı≤ı temizleyin. Bulaflık
makinesinde yıkanabilir. Philips AVENT Buhar
Sterilizörünü kullanarak veya 5 Dakika suyun içinde
kaynatarak kaflı≤ı steril edebilirsiniz. Her kullanımdan
önce ürünü inceleyin, pranma veya hasar belirtisi
gördü≤ünüzde ürünü atın. Ürünü yıprataca≤ından
kullanmadı≤ınızda günefl ıflı≤ı altında ve tavsiye
edilenden daha uzun süre strelizasyon
karıflımlarında bırakmayın veya kaynatmayın. Her
zaman bir yetiflkin gözetiminde kullanın. Her zaman
kaflıkla verdi≤iniz besinin ısısını kontrol edin.
Garanti
Philips AVENT, Elektrikli Biberon ve Mama
Isıtıcının satın alınma tarihinden itibaren 24 ay
içinde arızalanması durumunda ücretsiz olarak
de≤i∂tirilece≤ini garanti eder. Lütfen satın alındı≤ı
yere geri götürün. Lütfen satın alma belgesi olarak
fi∂inizi, satın alındı≤ı tarihi ve yeri gösteren bir notla
birlikte saklayın. Lütfen unutmayın, garantinin
geçerli olabilmesi için:
•Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı bu kitapçıktaki
talimatlara uygun olarak kullanılmalı ve uygun bir
elektrik kayna≤ına ba
≤lanmalıdır.
• fiikayet kaza, kötü kullanım, kirlilik, ihmal ya da
do≤al yıpranma sonucu olmamalıdır.
Bu sizin yasal haklarınızı etkilemez.
Philips AVENT yardım için yanınızda
0216 – 573 62 00 (pbx)
www.philips.com/AVENT
www.grupbaby.com
Philips AVENT Elektrikli Biberon ve Mama Isıtıcı
2120
TR TR
Ayarlar
Yaklaflık su sıcaklı≤ı derecesi
1 35 – 45 °C
2 45 – 75 °C
3 75 – 85 °C
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16

Avent SCD278/00 Kullanım kılavuzu

Kategori
Bebek hediye setleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur