Philips FC6095/01 Kullanım kılavuzu

Marka
Philips
Kategori
taşınabilir elektrikli süpürgeler
Model
FC6095/01
Tip
Kullanım kılavuzu
114

1 Bükülebiliraralıktemizlemebaşlığı(FC6093/6091)
2 Zeminbaşlığı(sadeceFC6095)
3 Temizlemefırçası
4 Aralıktemizlemebaşlığı
5 Fırçabaşlığı
6 Araç kablosu için yuva (sadece FC6093)
7 Kontaknoktaları
8 Teleskopikçubukiçinbağlantı(sadeceFC6095)
9 Şarjsoketi
10 Düşükpilgöstergelişarjışığı
11 Tahliyehavalandırmadelikleri
12 Açma/kapama sürgüsü
13 Tozbölmesiaçmadüğmesi
14 Motorgirişızgarası
15 Filtreyuvası
16 İçHEPAltresi
17 Dışltre
18 Toz bölmesi
19 Başlıkçıkarmadüğmesi
20 Başlıkeki
21 Sökülebilirbaşlık
22 Başlıkveçubuktutucu(sadeceFC6095)
23 Duvaramontajaparatı
24 ŞarjCihazı
25 Adaptör
26 Soketli araç kablosu (sadece FC6093)
27 Teleskopik çubuk (sadece FC6095)
Önemli
Cihazıkullanmadanöncebukullanımkılavuzunuokuyunvegelecektede
başvurmaküzeresaklayın.
TÜRKÇE
115
Tehlike
Kesinliklesuveyadiğersıvımaddelerisüpürmeyin.Yanıcımaddeleri
aslasüpürmeyinvesigarakülüsüpürürkenmutlakasoğumasını
bekleyin.
Elektriklisüpürgeyişarjcihazınıyadaadaptörükesinliklesuyayada
başkabirsıvıyabatırmayın.

Cihazışetakmadanönce,üstündeyazılıolangerilimin,evinizdeki
şebekegerilimiyleuygunolupolmadığınıkontroledin.
Hasarlıysaelektriklisüpürgeyi,şarjcihazınıveyaadaptörükullanmayın.
Cihazbirşekildehasargörmüşsekesinliklekullanmayın.Tamiriçin
yetkili Philips servisine götürün.
Adaptörveyaşarjcihazıhasarlıysa,tehlikeyeyolaçmamakiçinmutlaka
orijinalmodeliledeğiştirilmelidir.
SadeceFC6093:Araçkablosuyadaaraçsoketihasarlıysa,araç
kablosunukullanmayınveorijinaliyledeğiştirin.
Bucihaz,güvenliklerindensorumlukişilerinnezaretiveyatalimatları
dışında,ziksel,motoryadazihinselbecerilerigelişmemişveyabilgive
tecrübeaçısındaneksikkişilertarafından(çocuklardadahil)
kullanılmamalıdır.
Küçükçocuklarıncihazlaoynamalarıengellenmelidir.
Dikkat
Temizlemedenönceşarjcihazınınşiniprizdençekin.
Elektriklisüpürgeyisadeceverilenadaptörveşarjcihazıylaşarjedin.
Şarjsırasında,ısınacağıadaptöredokunmayın.Budurumnormaldir.
Elektriksüpürgesiniherkullanımdansonrakapatın.
Şarjünitesindekiiletkentemasnoktalarındakigerilimdüşüktür(maks.
30volt)vebundandolayıtehlikelideğildir.
Temizlemesırasındahavadeliklerinikapamayın.
Cihazışarjederkenkapalıolduğundaneminolun.
Elektriklisüpürgeyiherzamanltretakılıolarakkullanın.
Cihazıherzamanbaşlıkekitakılıolarakkullanın.
Elektrikçarpmasıriskiniengellemekiçin,şarjünitesiniduvaramonte
etmekiçindelikaçarken,özellikleprizeyakınyerlerdedikkatliolun.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TÜRKÇE 115
116
Elektromanyetik alanlar (EMF)
BuPhilipscihazıelektromanyetikalanlarla(EMF)ilgilitümstandartlarla
uyumludur.Bucihaz,gereğigibivebukılavuzdakitalimatlarauygunşekilde
kullanıldığında,bugününbilimselverilerinegörekullanımıgüvenlidir.


1 Şarjcihazınıduvaratakmakiçin:
Duvara montaj braketini cihazla birlikte verilen vidalarla duvara
vidalayın(Şek.2).
Şarjcihazınıduvaramontajbraketineyerleştirin(1)vesabitlemekiçin
şarjcihazınıaşağıdoğruitin(2)(Şek.3).
Başlıkveçubuktutucuyuduvaramontajbraketinetakın(sadece
FC6095).
Başlıkveçubuktutucuyucihazlabirlikteverilenvidalarladuvara
sabitleyin.
2 Şarjcihazınıduvaratakmadankullanmakiçin:
Şarjaletinidüzveyataybirzemineyerleştirin(Şek.4).
3 Fırçabaşlığınıaralıktemizlemebaşlığınınüzerinekaydıraraktakınve
bunlarışarjcihazınayerleştirin(Şek.5).
4 SadeceFC6095:Teleskopikçubukvezeminbaşlığını,başlıkveçubuk
tutucuyatakın.(‘klik’)(Şek.6).

Dikkat:Cihazışarjederkenkapalıolduğundaneminolun.
Cihazıilkkezkullanmadanönceenaz18saatşarjedin.
Cihazçalışırkenşarjışığınınyanıpsönmeyebaşlaması,pilpaketininbitmek
üzereolduğunuveşarjedilmesigerektiğinigösterir.
İpucu: Cihazı uzun bir süre kullanmayacaksanız, enerji tasarrufu amacıyla
adaptörü prizden çıkarın.
-
-
-
-
-
TÜRKÇE116
117TÜRKÇE 117
1 Cihazıaşağıdakiikiyoldanbiriyleşarjedin:
Küçükşişarjcihazınatakın,adaptörüprizetakınvecihazışarjcihazına
yerleştirin(Şek.7).
Küçükşicihazdakişarjsoketineveadaptörüdeduvardakiprize
takın(Şek.8).
Cihazşarjolmayabaşladığında,adaptördekişarjlambasıyanar
(Şek.9).
Not: Cihaz şarj cihazında ve adaptör prizde kaldığı sürece şarj ışığı yanar.
Not: Şarj ışığı, dahili pil paketinin şarj seviyesi ile ilgili bilgi vermez.

1
Açma/kapamadüğmesiniileriiterekcihazıçalıştırın(Şek.10).
2 Açma/kapamadüğmesinigeriçekerekcihazıdurdurun(Şek.11).
3 Adaptörüprizdebırakınveelektriksüpürgesinikullandıktansonra
pilitamamendoluolsadahi,herzamanadaptöretakılıolarak
muhafazaedin.
Aksesuarlar

Bucihazlabirlikteaşağıdakibaşlıklarverilir:
1 Hassasyüzeylerintemizliğiiçinfırçabaşlığı
2 Ulaşılmasızoryerlerintemizliğiiçinaralıktemizlemebaşlığı
3 Açılıtemizlikiçinbükülebiliraralıktemizlemebaşlığı(sadece
FC6093/6091)
1 Kullanmakistediğinizbaşlığıseçin.
2 Başlığısökülebilirbaşlığatakın(Şek.12).
Araç kablosu (sadece FC6093)
Araçkablosuileelektriklisüpürgeniziaracınızınçakmakyuvasına
takabilirsiniz.Şarjetmeyegerekkalmadanihtiyacınızolduğusürece
kullanabilirsiniz.
1 Araçkablosununküçükşinicihazınızınaraçkablosusoketinetakın.
Sonraaraçşiniaracınızınçakmakyuvasınatakın(Şek.13).
-
-
,
118
Not: Araç kablosu cihazı şarj etmek için kullanılamaz.
2 Araçkablosunucihazdançıkarmakiçinküçükştekidüğmeyebasın.
Dikkat:Hasarıönlemekiçin,küçükşidüğmeyebasmadancihazdan
çıkarmayın.
Teleskopik çubuk (sadece FC6095)
1 Teleskopikçubuğu,sabitlenenekadarcihazınarkasınasıkıcabastırın
(‘klik’)(Şek.14).
Sertzeminleri,halılarıveulaşılmasızoryerleritemizlerkenteleskopik
çubuksizefazladanerişimsağlar.
2 Zeminbaşlığınısökülebilirbaşlığatakın(Şek.15).
Zeminbaşlığı,sertzeminlerivehalılarısüpürmekiçinkullanılabilir.
Zeminbaşlığı,kılvetüylerialanbirtüytoplayıcıyladonatılmıştır.
Not: Tüy ve/veya kılların alınması için tüy toplayıcıyı bunların üzerinden hafçe
geçirin. Tüy ve/veya kıllar yüzeyden ayrılır, toplanır ve sonra emilir.
Not: Zemin başlığı, çubuğu bükmeden veya yere koymadan, bir süreliğine
süpürmeyi bırakabilmenizi sağlar (örneğin telefona cevap vermek için).
Sadece zemin başlığındaki çentik ve çıkıntı aynı hizaya gelene kadar çubuğu
ileri itin. Bu, elektrikli süpürgenin bağımsız olarak dik konumda durmasını
sağlar (Şek. 16).
3 Çubuğu,süpürmeişlemisırasındaenrahatettiğinizuzunluğa
ayarlayın.Halkayıaşağıitinveçubuğunüstparçasınıaşağıyada
yukarıçekin(Şek.17).
4 Teleskopikçubuğusökmekiçinelektriklisüpürgeninarkasındaki
ayırmadüğmesinebasın(1)veçubuğucihazdançekin(2)(Şek.18).
Temizleme
Tehlike:Elektriklisüpürgeyi,şarjcihazınıyadaadaptörükesinliklesuya
yadabaşkabirsıvıyabatırmayın.
TÜRKÇE118
119TÜRKÇE 119
Şarjcihazınıveelektriksüpürgesinitemizlemedenöncemutlakaprizden
çıkarın.
1 Şarjcihazınınveelektriksüpürgesinindıştarafınınemlibirbezle
temizleyin.

Tozbölmesiveltrelerindüzenlitemizlenmesinisağlayın.
Eniyiemişgünüsağlamakvekorumakiçinltreleri2ila4haftadabir
temizlemenizi öneririz.

Tozbölmesinihızlıbirşekildeboşaltmakiçin:
1 Ayrılabilirbaşlığıçıkarmakiçinbaşlıkçıkarmadüğmesinebasın
(Şek.19).
2 Toztoplamabölmesinisallayarakiçindekileriçöpeboşaltın(Şek.20).
Tam temizlik
Tozbölmesiniveltreünitesinitamamentemizlemekiçin:
1 Cihazıçöpkutusununüzerindetutun,tozbölmesiçıkartma
düğmesine(1)basınveçöpbölmesini(2)çıkarın.(Şek.21)
2 Filtreünitesinitoztoplamabölmesindençıkarın(Şek.22).
3 Boştakalanelinizletozbölmesinisallayarakiçindekileriboşaltın.
4 Dışltreyiltreyuvasındanayırıptemizlemekiçinsaatyönünün
tersineçevirin(Şek.23).
5 İçHEPAltresiniltreyuvasındanayırmakiçinsaatyönününtersine
çokazçevirin(Şek.24).
6 İçHEPAltresinivedışltreyicihazlabirlikteverilentemizleme
fırçasıylatemizleyin(Şek.25).
İçHEPAltresinişeritlerboyuncayukarıdanaşağıyadoğrufırçalayın.
İstersenizdışltreyiveiçHEPAltresinisoğukveyaılıksuda
yıkayaraktemizleyebilirsiniz.
İçHEPAltresivedışltrebulaşıkmakinesindeyıkanamaz.
,
120
7 İçHEPAltresiniltreyuvasınatakmakiçinsaatyönüneçevirin
(Şek.26).
8 Dışltreyiltreyuvasınatekraryerleştirinvesaatyönünde
çevirereksabitleyin(Şek.27).
9 Filtreünitesinitozbölmesinegeritakın(Şek.28).
Filtreünitesiniiçvedışltrelerıslakkenaslatozbölmesinetekrar
yerleştirmeyin.
10 Ayrılabilirbaşlığıtemizlemekiçin,başlıkçıkarmadüğmesinebasarak
başlığıcihazdançıkarın(Şek.19).
11 Başlıkekiniayrılabilirbaşlıktançıkarın.
Başlıkekiveayrılabilirbaşlık,azmiktardabulaşıkdeterjanı
kullanarakılıksudaveyabulaşıkmakinesindeyıkanabilir.
Cihazatekrartakmadanöncebaşlıkekiveayrılabilirbaşlığınkuru
olduğundaneminolun.
12 Tozbölmesinielektriklisüpürgeningövdesinetekrartakın(‘klik’).

İçHEPAltretemizlenmeyecekkadareskimişsedeğiştirin(genellikle
50 kez temizlendikten sonra).
YeniHEPAltreleriniyetkiliPhilipsservismerkezlerindenalabilirsiniz.
1 Filtreünitesinitoztoplamabölmesindençıkarın(Şek.22).
2 Dışltreyisaatyönününtersineçevirin(1)veltreyuvasından
çıkarın(2)(Şek.23).
3 İçHEPAltresinisaatyönününtersineyavaşçaçevirin(1)veltre
yuvasından(2)çıkarın(Şek.24).
4 FiltreyuvasınayeniHEPAltresiniyerleştirin(1)veHEPAltresini
saatyönüneçevirereksabitleyin(Şek.26).
5 Dışltreyiltreyuvasınatekraryerleştirin(1)vesaatyönünde
çevirereksabitleyin(2)(Şek.27).
,
TÜRKÇE120
121TÜRKÇE 121
Çevre
Kullanımömrüsonunda,cihazınormalevatıklarınızlabirlikteatmayın;
bununyerine,geridönüşümiçinresmitoplamanoktalarateslimedin.
Böylece,çevreninkorunmasınayardımcıolursunuz(Şek.29).
Dahilişarjedilebilirpilpaketi,çevreyikirletebilecekmaddeler
içermektedir.Pilpaketiniatmadanöncemutlakaçıkarınvecihazıbir
resmitoplamanoktasınateslimedin.Pilpaketini,pilleriçinresmi
toplamanoktasınateslimedin.Pilpaketiniçıkarmaktagüçlük
çekiyorsanız,cihazıdabirPhilipsservismerkezinegötürebilirsiniz.Bu
merkezdekipersonelpilpaketinisizinyerinizeçıkaracakveçevreye
zararvermeyecekşekildeatacaktır.

NiMHpilpaketleriyükseksıcaklıklaraveyaateşemaruzkaldığında
patlayabilir.
Pilpaketiniancaktamamenboşaldığındaçıkarın.
Pilpaketiniaşağıdakişekildeçıkarın:
1 Cihazıduranakadarçalıştırın.
2 Vidalarıgevşetipsökün.Elektriklisüpürgeyiaçın(Şek.30).
3 Bağlantıtellerinibirerbirerkesippillericihazdançıkartın(Şek.31).
Enerji tasarrufu
Cihazıuzunbirzamankullanmayacaksanız,enerjitasarrufuamacıyla
adaptörünüşiniprizdençıkarın.
Garanti ve Servis
Eğerdahafazlabilgiyeihtiyaçduyarsanızveyabirsorunyaşarsanız,lütfen
www.philips.com.tr adresindeki Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizdebulunanPhilipsMüşteriDanışmaMerkeziileiletişimkurun
(telefonnumaralarınıdünyaçapındagarantikitapçığındabulabilirsiniz).Eğer
ülkenizdeMüşteriDanışmaMerkeziyoksa,yerelPhilipsyetkilinize
başvurunveyaPhilipsEvAletleriveKişiselBakımBVServisDepartmanı
ileiletişimkurun.
-
-
/

Bu kılavuz da uygundur