3M SPEEDGLAS SL Kullanım kılavuzu

Marka
3M
Kategori
Kaynak Sistemi
Model
SPEEDGLAS SL
Tip
Kullanım kılavuzu
Talimatlar Speedglas SL Kaynakçý Baþlýðý
Kaynak öncesi
Speedglas SL’i kullanmadan önce kendi güvenliðiniz açýsýndan bu talimat-
larý dikkatle okuyunuz.
Ekipmaný bu el kitapçýðýndaki açýklamalara uygun þekilde monte ediniz.
Ekipmanýn montajý Þekil A:1’de verilmiþtir.
Ekipmaný kendi ihtiyaçlarýnýza göre ayarlayýnýz B:1 – B:2.
Kaynak maskesi renk tonu 8-12 önerilen gaz kaynaklarýnda da kullanýlmak
üzere dizayn edilmiþtir.
Renk tonu sayfa 185’teki tabloda belirtildiði þekilfde seçilmelidir.
Tüm Speedglas otomatik kararan kaynak maskeleri ark kaynak ve gazlý
kesim uygulamalarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Ürün MIG, MAG,
TIG, MMA, Plazma Ark, ve Hava Karbonu gibi ark kaynak için uygundur.
Speedglas SL açýk yada kapalý olsun, hatta bataryasý bitmiþ bile olsa
Kýzýlötesi ve Morötesi ýþýnlara karþý (12koyuluðunda) sürekli koruma saðlar.
Kaynak maskesinde, kaynak arký oluþtuðunda ve maskesinin kararmasýna
neden olduðunda baðýmsýz olarak tepki veren iki fotosel bulunur.
Güç kaynaðý olarak iki adet lityum batarya (3 Volt CR2032) kullanýlýr.Speed-
glas SL baþlýk otomatik açýlma ve kapanma fonksiyona sahiptir.
Dikkat!
Speedglas SL kaynak maskesi her zaman orijinal Speedglas kaynak
baþlýðý, iç ve dýþ koruma plakalarý ile kullanýlmalýdýr, ürün kodlarý parça
listesinde verilmiþtir. Aksi durumda garanti kapsamýna girmez.
Dikkat!
Speedglas SL kaynak baþlýklarý “baþüstü” aðýr iþ kesme/kaynak iþlemi hari-
cinde tüm pozisyonlar için mükemmeldir. Speedglas SL kaynak koruyucu
plakalarý Lazerli kaynak yada Lazerli kesme uygulamalarý için uygun
deðildir. (Örnek: oxiasetilen)
Iþaretler
Her ürün üzerinde uygun renk tonu ve aralýðý iþaretlenmiþtir.
Göz ve yüz koruma sýnýflandýrmasý EN 379 EN 166 EN 169 ve EN 175 göre
yapýlmýþtýr.
:
159
Aþaðýda bir örnek verilmiþtir (EN379):
Not : Bu bir örnektir. Geçerli iþaretleme maske üzerinde yeralýr.
Kaynak baþlýðýnda ve dýþ koruyucu levhada, yüksek hýzdaki partiküllere
karþý korumaya yönelik güvenlik sýnýfýný belirten iþaretler bulunabilir. F
düþük enerji etkisini ve B orta enerji etkisini iþaret eder. Koruma uç ýsý
(-5°/ +55°C) gerekliliklerini karþýlýyorsa iþaretleme T harfi ile tamamlanýr.
Ürün üzerinde yer alan diðer iþaretler diðer Avrupa Standardlarý ile ilgilidir.
Depolama
Ekipman temiz, ve kuru bir yerde -30°C – +70°C ýsý aralýðýnda ve %90
RH’dan daha düþük nispi nem altýnda saklanmalýdýr.
FONKSIYONLAR
Açma/Kapama
Speedglas SL otomatik açýlma ve kapanma özelliðne sahiptir.
Renk Numarasý ayar seçimi
Karanlýk konumda beþ farklý Renk Numarasý mevcuttur: 8, 9, 10, 11 ve 12 .
Kaynak maskesi Renk Numarasýný görmek için
Shade düðmesine hafifçe basýn. Baþka bir Renk Numarasý seçmek için,
LED yanarken Shade düðmesine tekrar basýn, LED’in doðru Renk Numa-
rasýna ulaþmasý için düðmeye basýlý tutun.
:
160
Kapalý renk tonu
3 / 8-12 3M 1 / 1 / 1 / 2
/ EN379 CE
Açýk Renk ton(larý)
Imalatçý tanýmý
Optik sýnýf
Iþýk daðýtým sýnýfý
Berrak iletim sýnýfý deðiþimleri
Açý baðlýlýk sýnýfý (isteðe baðlý iþaretleme)
Sertifikasyon iþareti yada standart numarasý
:
161
Hassasiyet fonksiyonu Ayarý
(Kaynak arkýndan ýþýða tepki veren) foto-detektör sistemini çalýþma
koþullarýna ve kaynak türüne göre ayarlanmalýdýr. Kaynak maskesininhan-
gi konuma ayarlanmýþ olduðunu görmek için Hassasiyet butonuna basýn,
LED yanarken LED istenilen seviyeye ulaþýncaya kadar butona basmaya
devam edin.
1. Konum: Düþük hassasiyet ayarý: Civardaki diðer kaynakçýlardan
rahatsýz edici bir ýþýk geliyorsa kullanýlýr.
2. Konum: Normal konum: Iç ve dýþ ortamlardaki çoðu kaynak türünde
kullanýlýr.
3. Konum: Düþük akýmlý kaynaklarda yada kaynak arkýnýn sürekli olduðu
durumlarda kullanýlan konum.
4. Konum: Uç foto algýlama hassasiyeti: Çok düþük akýmlý kaynaklar
ve arkýn bir bölümünün görüþ dýþýnda olduðu durumlarda
uygundur.
Uygun algýlama ayarýnu bulmak için
Foto detektör için uygun hassasiyet ayarýnýn saðlanmasý için ayarlamalarý
kaynak öncesi, 2.Konumda yapýn. Bu konum çoðu durumda fonksiyonel,
normal konumdur. Filtrenin istenildiði gibi kaynakla kararmamasý durumun-
da hassasiyet derecesini, karanlýk konuma belirgin bir geçiþ
gerçekleþinceye kadar 3. yada 4.Konuma yükseltin. Çok yüksek bir hassa-
siyet seviyesinin seçilmesi durumunda çevredeki ýþýk nedeniyle kaynak
sona erdikten sonra maske karanlýk konumda kalabilir. Bu durumda, kaynak
baþlýðýnýn istenildiði þekilde yanmasý yada kararmasý için daha düþük bir
hassasiyet seviyesine yönelik ayarlarý yapýnýz.
Pil Uyarýsý
Pil gösterge ýþýðý yandýðýnda yada shade yada hassasiyet LED’i tuþlara
basýldýðýnda yanmadýðý durumlarda pilinizi deðiþtirin
Uyarý!
Kaynak arký tamamen korunduðunda yada sensorlar bloke olduðu durum-
da kaynak filtresi kararmaz
Uyarý!
Ani ýþýk hareketleri (güvenlik ýþýklarý) otomatik kararan kaynak camýnýn
devreye girmesine neden olabilir. Bu karýþýklýk uzak mesafeden ve/veya
yansýmadan da kaynaklanabilir. Kaynak alanlarý bu tür karýþýklýklarý engel-
leyebilmek için özel olarak korunmalýdýr.
Uyarý!
Speedglas SL kaynak baþlýðý kaynak iþlemi sýrasýnda kararmaz ise, der-
hal kaynak iþlemini durdurun ve kullaným kýlavuzundaki talimatlar doðrultu-
suda kaynak baþlýðýný control edin. Bu tür sorun yaþanan kaynak baþlýðýný
kullanmak geçici görme kaybýna neden olabilir.Sorunun çözülemediði dur-
umlarda amirinize yada 3M’e baþvurunuz.
BAKIM
Dýþ koruyucu levhanýn deðiþtirilmesi.
Þekil C:1–C:2’deki gibi ön kapaðý çýkarýn. Kullanýlmýþ dýþ koruma levhasýný
çýkarýn ve yenisi takýn.
Uyarý!
Dört týrnaðýnda tam olarak takýldýðýndan emin olun. C:3.
Ýç Koruma Levhasýnýn deðiþtirilmesi. Þekil D:1, D:2 ve D3
Ýç Koruma plakasý þekilde gösterildði gibi çýkarýlmalýdýr. Koruyucu filmlerin
çýkarýldýktan sonra yeni plaka yerine yerleþtirilmelidir. Bir tarafýný köþeleri
tam oturacak þekilde yerleþtirin. Ortasýndan hafifçe bükerek diðer iki
köþesini yerleþtiriniz. Plakanýn þekilde gösterildiði þekilde tam olarak yeri-
ne oturtulduðundan emin olunuz.
Kaynak maskesinin yerleþtirilmesi.
Kaynak maskesi Þekil C:1 ve E:1’ya göre çýkarýlýp yerleþtirilebilir.
Baþ bandýnýn deðiþtirilmesi.
Baþ bandý Þekil F:1 ve F:2 göre çýkarýlýp yerleþtirilebilir.
Bataryanýn deðiþtirilmesi.
Batarya deðiþtirilmeden önce kaynak maskesi çýkarýlmalýdýr. Batarya
yuvasýný çýkarýn (gerekirse bunun için küçük bir tornavida kullanýlabilir). Kul-
lanýlmýþ pilleri çýkarýn ve yerel yönetmeliklere göre atýn yada imalatçýya geri
gönderin. Þekil G:1e göre batarya yuvasýna yeni pilleri yerleþtirin. Piller
yerine, oturuncaya kadar batarya yuvalarýný kaynak baþlýðýnýn içine ittirin.
Isý aralýðý
Kaynak maskesi için tavsiye edilen çalýþtýrma ýsý aralýðý -5°/+55°C’dir.
Kaynak maskesi temiz ve kuru bir ortamda, -30°C/+70°C ýsý aralýðýnda
saklanmalýdýr.
:
162
:
163
Kontrol
Speedglas Otomatik Kararan Kaynak Maskesini düzenli olarak kullanýlan
ve zarar görmüþ parçalar için özenle kontrol edin. Çatlamýþ, çukurlaþmýþ,
yada çizilmiþ maske camý yada koruyucu levhasý görüþü engeller ve koru-
ma seviyesine ciddi anlamda zarar verir. Bu durumda hasara uðramýþ
parçalar göze zarar gelmesinin önlenmesi amacýyla derhal deðiþtirilmelidir.
Kaynak maskesindeki sensörlerin doðru þekilde çalýþmasý için daima temiz
tutulmasý ve üzerinin örtülmemesi gerekir.
Uyarý!
Elektronik sistemin ve tuþlarýn çalýþtýðýndan emin olmak için tuþlara basýn
LED’lerin yandýðýndan emin olun.
Temizleme
Baþlýðý sabun ve ýlýk suyla temizleyin. Solvent kullanmayýn. Kaynak mas-
kesini temiz, keten lifi içermeyen kumaþ yada bezle
temizleyin. Suya daldýrmayýn.
Dikkat!
Bu baþlýðý YALNIZ yüz ve gözlerin kaynak yada kesimden kaynaklanan zar-
arlý ýþýn, ve kývýlcýmlara karþý korunmasý amacýyla kullanýn. Koruyucu levha-
lar saðlamdýr ancak kýrýlmaz deðildir. Bu baþlýk yüksek hýzlý parçacýklara
belirtildiði þekilde korur.
Bu baþlýk ýsýya dayanýklýdýr ve tutuþmaya karþý gerekli onaylara sahiptir
ancak çok sýcak yüzeylerde yada direkt alev yalamasýnda alevlenebilir.
Baþlýðý riski en aza indirmek için temiz tutunuz.
Imalatçý burada belirtilenler haricinde kaynak maskesinde yapýlan
deðiþikliklerden yada baþlýk parçalarýnýn diðer kaynak baþlýklarýna
takýlmasýndan sorumlu deðildir. Onaylanmayan deðiþiklikler yapýldýðýnda
koruma seviyesi ciddi anlamda bozulabilir.
Alerjik deri reaksiyonlarý görülen kiþiler ürünü kullanmadan önce uygun
baþlýk þeridini seçmelidir.
Gözlük kullananlar, ciddi etkileri olan tehlikelerin bulunmasý halinde baþlýðýn
deforme olmasý sonucunda baþlýðýn iç bölümünün gözlükle temas edebile-
ceðini unutmamalýdýr. Bu durum kaynak yapan kiþi için tehlike yaratabilir.
Tüm kaynak süreçlerinde kaynak arkýna uygun koyuluktaki renk tonu ile
bakýlmalýdýr. Bkz 185 syfadaki þekil.
:
164
Parça Listesi (Þekil)
Parça no Taným
16 40 05 Deri kulak ve boðaz koruyucusu (3 parça)
16 90 01 Boyun Koruyucu
16 91 00 Kaynak baþ koruyucusu
16 75 20 Emici, mor, 2 adet
16 75 25 Mikro fiber, siyah, 2 adet
16 80 00 deri, 1 adet
16 80 10 yünlü, kahverengi, 2 adet
70 11 90 Speedglas SL Kaynak koruyucu plaka (baþlýk þeridi hariç)
70 60 00 Kafa bandý için detaylar
70 50 10 Detaylarý ile birlikte kafa bandý
72 60 00 Kaynak koroyucu plaka, 5 standard paketi
Plaka no 030226
72 70 00 Kaynak koroyucu plaka, 5 ýsý resiztantý
Plaka no 030248
42 80 00 5 iç koruyucu levhasý Speedglas SL paketi
Levha iþareti 42 02 00
42 20 00 Pil 2 Adet
73 10 00 Pil kapaðý 2 adet
/