Lenovo ThinkPad T420s Kullanma Kılavuzu

Marka
Lenovo
Model
ThinkPad T420s
Tip
Kullanma Kılavuzu
KullanmaKılavuzu
ThinkPadT420sveT420si
Notlar:Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdaneminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
RegulatoryNotice
“ÖnemliGüvenlikBilgileri”sayfa:vi
EkC“ÖzelNotlar”sayfa:229
GüvenlikveGarantiKılavuzuveRegulatoryNotice,Websitesineyüklendi.Buyayınlarabaşvurmakiçin,
http://www.lenovo.com/supportadresinegidipUserGuides&Manuals(KullanıcıKılavuzlarıveElkitapları)
seçeneğinitıklatın.
İkinciBasım(Aralık2011)
©CopyrightLenovo2011.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:VerileryadabilgisayaryazılımıGeneralServicesAdministration“GSA
sözleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunlarınkullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanmasıGS-35F-05925numaralı
sözleşmedeyeralankısıtlamalaratabidir.
İçerik
Öncebunuokuyun...........v
ÖnemliGüvenlikBilgileri............vi
AnındaİşlemGerektirenKoşullar......vii
Güvenlikyönergeleri...........vii
Bölüm1.Ürünegenelbakış......1
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınve
göstergelerininbulunması...........1
Öndengörünüm.............2
Sağyandangörünüm...........5
Soltaraftangörünüm...........6
AlttanGörünüm.............7
ArkadanGörünüm............9
Durumgöstergeleri...........10
Önemliürünbilgilerininbulunması.......13
Makinetipivemodeletiketi........13
FCCIDveICOnaynumarasıetiketi.....14
OrijinallikSertikasıetiketi........15
Aksamlar.................15
Belirtimler................17
İşletimortamı...............18
ThinkVantageTeknolojileriveyazılım......18
Windows7işletimsistemindeuygulamalara
erişilmesi...............18
AccessConnections..........20
ActiveProtectionSystem.........20
ClientSecuritySolution.........21
FingerprintSoftware...........21
LenovoSolutionCenter.........21
LenovoThinkVantageTools........22
LenovoThinkVantageToolbox.......22
MessageCenterPlus..........22
PasswordManager...........22
PowerManager............23
PresentationDirector..........23
ProductRecovery...........23
RescueandRecovery..........23
SimpleTap..............23
SystemUpdate............24
ThinkVantageGPS...........24
ThinkVantageProductivityCenter.....24
Bölüm2.Bilgisayarınızın
kullanılması..............25
Bilgisayarınızıkaydettirin...........25
SıkSorulanSorular.............25
Özeltuşlarvedüğmeler...........27
ThinkVantagedüğmesi..........27
Sayısaltuştakımı............27
İşlevtuşubileşimleri...........28
Sesvesessizdüğmeleri.........32
WindowstuşuveUygulamatuşu......33
UltraNavişaretlemeaygıtınınkullanılması....34
TrackPointişaretlemeaygıtınınkullanılması..34
Dokunmayaduyarlıtabletinkullanılması...36
UltraNavvedışfarenindavranışı......37
UltraNavsimgesininsistemtepsisine
eklenmesi...............38
Dokunmayaduyarlıpano.........38
Güçyönetimi...............39
Pildurumunundenetlenmesi.......39
ACgüçbağdaştırıcısınınkullanılması....39
Pilindoldurulması............40
Pilömrününuzatılması..........40
Pilgücünüzünyönetilmesi........40
Enerjitasarrufukipleri..........41
Pilinkullanılması............42
Ağabağlanılması..............43
Ethernetbağlantıları...........44
Kablosuzbağlantılar...........44
Birprojektöryadadışekranınkullanılması...51
Ekranayarlarınındeğiştirilmesi.......51
Birprojektöryadadışekranbağlanması...53
Sunumhazırlanması...........57
İkiliekranlarınkullanılması........58
NVIDIAOptimusGraphicsözelliğininkullanılması.60
Sesözelliklerininkullanılması.........60
Tümleşikkameranınkullanılması........61
ThinkLightözelliğininkullanılması.......62
Optiksürücününkullanılması.........62
Ortamkartıokuyucununkullanılması......62
ExpressCard'ın,aşortamkartınınveyaakıllı
kartıntakılması.............63
ExpressCard'ın,aşortamkartınınveyaakıllı
kartınçıkarılması............64
Bölüm3.Sizvebilgisayarınız....65
Erişilebilirlikverahatlık...........65
Ergonomibilgileri............65
Bilgisayarınızınkendinizeuygunşekilde
ayarlanması..............66
Erişilebilirlikbilgileri...........67
TamEkranBüyüteciişlevi........67
Bilgisayarınızlabirlikteseyahatetme......68
©CopyrightLenovo2011
i
Seyahatipuçları............68
Seyahatdonatıları...........68
Bölüm4.Güvenlik..........71
Mekanikbirkilittakılması..........71
Parolakullanılması.............71
ParolalarveRAMaskıdauyku(bekleme)kipi.72
Parolalarıngirilmesi...........72
Açılışparolası.............72
Sabitdiskparolaları...........73
Gözetmenparolası...........75
Sabitdiskgüvenliği.............77
Güvenlikyongasınınayarlanması.......78
Parmakiziokuyucukullanılması........79
Sabitdisksürücünüzdenveyayarıiletken
sürücünüzdenverisilinmesineilişkinbildirim...83
Güvenlikduvarlarınınkullanılmasıvegüvenlik
duvarlarınınanlaşılması...........83
Verilerinvirüslerekarşıkorunması.......83
Bölüm5.Kurtarmayagenelbakış..85
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.85
Kurtarmaortamınınoluşturulması.....86
Kurtarmaortamınınkullanılması......86
Yedeklemevekurtarmaişlemlerinin
gerçekleştirilmesi..............87
Yedeklemeişlemigerçekleştirilmesi.....87
Kurtarmaişleminingerçekleştirilmesi....88
RescueandRecoveryçalışmaalanının
kullanılması................88
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.89
Kurtarmaortamıoluşturulması.......89
Kurtarmaortamınınkullanılması......90
Öncedenkurulmuşuygulamalarınveaygıt
sürücülerininyenidenkurulması........90
Kurtarmasorunlarınınçözülmesi........91
Bölüm6.Aygıtlarındeğiştirilmesi..93
Statikelektriğinönlenmesi..........93
Belleğindeğiştirilmesi............93
Yedekpilindeğiştirilmesi...........96
Pilindeğiştirilmesi.............97
Sabitdisksürücüsünündeğiştirilmesi......99
Klavyenindeğiştirilmesi...........102
mSATAyarıiletkensürücünündeğiştirilmesi...107
KablosuzLAN/WiMAXbağlantısıiçinPCIExpress
MiniCard'ındeğiştirilmesi..........110
KablosuzWANiçinPCIExpressMiniCard'ın
değiştirilmesi...............119
SIMkartındeğiştirilmesi...........123
Yarıiletkensürücünündeğiştirilmesi......124
Bölüm7.Bilgisayarınızın
iyileştirilmesi............129
ThinkPadaksamlarınınbulunması.......129
SerialUltrabaySlim'inkullanılması.......129
Aygıtındeğiştirilmesi..........129
Çalışırkendeğiştirmeişleminin
gerçekleştirilmesi............130
Uyku/beklemekipindeykendeğiştirme
işleminingerçekleştirilmesi........131
Sabitdisksürücüsününbağdaştırıcıya
yerleştirilmesi.............133
Sabitdisksürücüsübağdaştırıcısınınbölmeye
yerleştirilmesi.............135
ThinkPadPortReplicatorSeries3,ThinkPadMini
DockSeries3,ThinkPadMiniDockPlusSeries3
veThinkPadMiniDockPlusSeries3(170W)..136
Öndengörünüm............137
Arkadangörünüm...........139
ThinkPadPortReplicatorSeries3'ün,
ThinkPadMiniDockSeries3'ün,ThinkPad
MiniDockPlusSeries3'ünveyaThinkPadMini
DockPlusSeries3'ün(170W)bağlanması..142
ThinkPadPortReplicatorSeries3'ün,
ThinkPadMiniDockSeries3'ün,ThinkPad
MiniDockPlusSeries3'ünyadaThinkPad
MiniDockPlusSeries3'ün(170W)
bağlantısınınkesilmesi..........144
Güvenlikaksamı............146
Sistemkilitlemeanahtarınınkullanılması...148
Bölüm8.Gelişmişyapılandırma..149
Yenibirişletimsistemininkurulması......149
Başlamadanönce...........149
Windows7işletimsistemininkurulması...150
WindowsVistaişletimsistemininkurulması..151
WindowsXPişletimsistemininkurulması..152
Aygıtsürücülerininkurulması.........155
4'übiraradaOrtamKartıOkuyucunun
takılması...............155
USB3.0sürücüsününkurulması......155
Windows2000/XP/Vista/7içinThinkPad
MonitörDosyasınıkurulması.......155
ThinkPadSetup..............157
Congmenüsü.............158
Date/Timemenüsü...........159
Securitymenüsü............159
Startupmenüsü............160
Restartmenüsü............162
ThinkPadSetupöğeleri.........162
SistemUEFIBIOS'nizingüncellenmesi...173
Sistemyönetimininkullanılması........174
Sistemyönetimi............174
Yönetimiözelliklerininayarlanması.....175
iiKullanmaKılavuzu
Bölüm9.Sorunlarınönlenmesi..177
Sorunlarıönlemeyeyönelikgenelipuçları....177
Aygıtsürücüleriningeçerliolduğundanemin
olunması.................178
Websitesindenensonsürücülerinalınması..178
SystemUpdatekullanılarakensonaygıt
sürücülerininalınması..........178
Bilgisayarınızınbakımınınyapılması......179
Bilgisayarkapağınıntemizlenmesi.....181
Bölüm10.Bilgisayarınsorunlarının
giderilmesi.............183
Sorunlarıntanılanması............183
SorunGiderme..............184
Bilgisayaryanıtvermeyidurdurdu.....184
Klavyeninüzerinedökülensıvı.......185
Hatailetileri..............185
İletigösterilmeyenhatalar........187
Biphataları..............188
Belleksorunları.............189
Çevirmeli..............189
Klavyeyadadiğerişaretlemeaygıtları....194
Ekranveçokluortamaygıtları.......195
Parmakiziokuyucusorunları.......205
Pilivegüç...............206
Sürücülervediğerdepolamaaygıtları....210
Yazılımsorunları............212
Kapılarvebağlaçlar...........212
USB(EvrenselDiziselVeriyolu)sorunları...212
Bağlantıistasyonuveyakapıçoğaltıcısı
sorunu................213
Bölüm11.Destekalınması.....215
Lenovoileiletişimkurmadanönce.......215
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.......215
Sistemgüncellemelerininyüklenmesi....215
Kayıtbilgileri..............215
YardımveHizmetAlınması..........216
Tanılamaprogramlarınınkullanılması....216
LenovoSupport(Destek)Websitesi....216
Lenovo'nunAranması..........216
Ekhizmetlerinsatınalınması.........217
EkA.Düzenlemeyeilişkinbilgiler.219
Kablosuziletişimeilişkinbilgiler........219
UltraConnectkablosuzantenlerinyeri....220
Kablosuziletişimidüzenlemeyeilişkinnotların
bulunması...............221
İhracatsınıandırmanotu..........221
Elektronikyayılımnotları...........221
FederalCommunicationsCommission
UygunlukBildirimi...........222
IndustryCanadaClassByayılımuyumluluk
bildirimi................222
AvrupaBirliği-ElektromanyetikUygunluk
YönergesineUyumluluk.........222
AlmanyaClassBuyumlulukbildirimi....222
KoreClassBuyumlulukbildirimi......223
JaponyaVCCISınıfBBildirimi.......223
Fazbaşına20A'yaeşityadadahaazgüce
bağlıürünlereilişkinolarakJaponyaiçin
uyumlulukbildirimi...........223
TayvaniçinLenovoürünhizmetbilgileri...223
EkB.WEEEvegeridönüşüm
bildirimleri..............225
ABWEEEbildirimleri............225
Japonyageridönüşümbildirimleri.......225
Brezilyaiçingeridönüşümbilgileri.......226
Tayvaniçingeridönüşümbilgileri.......226
AvrupaBirliğiiçinpilgeridönüşümbilgileri....227
ABDveKanadaiçingeridönüşümbilgileri....227
EkC.ÖzelNotlar..........229
TicariMarkalar...............230
©CopyrightLenovo2011
iii
ivKullanmaKılavuzu
Öncebunuokuyun
Bilgisayarınızıenverimlivezevklişekildekullanmayadevametmekiçinburadaverilenipuçlarınıizlediğinizden
eminolun.Bunlarıyapmamakrahatsızlığa,yaralanmayayadabilgisayarınızınarızalanmasınanedenolabilir.
Kendinizibilgisayarınızınürettiğiısıdankoruyun.
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğer
bölümleriısınabilir.Ulaşacağısıcaklıksistemetkinliğimiktarınavepildeki
dolulukdüzeyinebağlıolarakdeğişir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
rahatsızlığayadacildinizdeyanığanedenolabilir.
Ellerinizi,diziniziyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcak
kısmıileçokuzunsüretemashalindebulundurmayın.
Ellerinizisıksıkavuçiçidesteğindenkaldırarakklavyedenuzaklaştırın.
KendiniziACgüçbağdaştırıcısınınürettiğiısıdankoruyun.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
cildinizdeyanığanedenolabilir.
ACgüçbağdaştırıcısınıkullanılıyorken,vücudunuzunherhangibirbölümüne
temasedecekşekildeyerleştirmeyin.
Hiçbirzamanvücudunuzuısıtmakiçinkullanmayın.
Bilgisayarınızııslatmayın.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Kabloları,hasargörmemeleriiçinkoruyun.
Kablolarıçokzorlarsanızhasargörebiliryadakopabilirler.
İletişimhatlarınıyadaACgüçbağdaştırıcısı,fare,klavye,yazıcıyada
herhangibirdiğerelektronikaygıtkablosunuüzerinebasılmayacak,takılıp
düşülmeyecek,bilgisayarınızyadabaşkanesnelertarafındanezilmeyecekya
dahiçbirşekildebilgisayarınızınçalışmasınaengelolacakbirişlememaruz
kalmayacakşekildeyönlendirin.
©CopyrightLenovo2011
v
Bilgisayarınızıtaşırkenbilgisayarınızıveverilerinizikoruyun.
Sabitdisksürücülübilgisayarınızıtaşımadanönceaşağıdakilerdenbiriniyapınve
açma/kapamadüğmesininkapalıolduğundanyadayanıpsöndüğündenemin
olun:
Kapatın.
RAMaskıdauyku(bekleme)kipinegeçirmekiçinFn+F4tuşlarınabasın
SabitdiskaskıdauykukipinegeçirmekiçinFn+F12tuşlarınabasın.
Bubilgisayarınızınhasargörmesiniveolasıverikaybınıönleyecektir.
Bilgisayarınızınazikbirbiçimdetutun.
Bilgisayarınızı,ekranınızıyadadışaygıtlarınızınıdüşürmeyin,çarpmayın,
çizmeyin,bükmeyin,sallamayın,itmeyinyadabunlarınüzerineağırnesneler
koymayın.
Bilgisayarınızıdikkatlitaşıyın.
Uygundestekvekorumasağlayanbirtaşımaçantasıkullanın.
Bilgisayarınızısıkışıkbavulyadaçantalarakoymayın.
Bilgisayarınızıtaşımaçantasınayerleştirmedenöncekapalı,RAMaskıdauyku
(bekleme)kipi(Fn+F4)yadasabitdiskaskıdauyku(Fn+F12)kipindeolduğundan
eminolun.Bilgisayarınızıaçıkkentaşımaçantasınakoymayın.
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcıolabilir.Bilgisayarınızla
birlikteverilentümbilgileriizleyinvesaklayın.BubelgedekibilgilersatınalmazleşmenizinyadaLenovo
UluslararasıGarantiBildirimi'ninkoşullarınıdeğiştirmez.Dahaayrıntılıbilgiiçinbilgisayarınızlabirlikte
gönderilenGüvenlikveGarantiKılavuzuadlıyayınabakın.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.Ancak,kişiselbilgisayarlar
elektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcılarıvediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,
zikselyaralanmayadamaddizararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienaza
indirmekiçinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırmayönergelerindeki
tümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlicezdengeçirin.Bubelgedeyeralanve
ürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatlibirşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedaha
güvenlibirçalışmaortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstükişiselbilgisayarlaraek
olarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böyle
birürünaldıysanız,bubilgilersizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprize
takılıolmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpilbulunur;bunedenle
pilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
viKullanmaKılavuzu
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğübazıhasarlar,
ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanıtarafındanonarılıncayakadarbirdaha
kullanılmamasınıgerektirecekölçüdeciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sıkolmamaklabirlikte,birkoku
duyabiliryadaürününüzdendumançıktığınıyadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yadapatlama,
çatlamayadatıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbirbileşenin
güvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yadaolasıbirgüvenliksorununuişaret
ediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyadadurumukendiniztanılamayaçalışmayın.Dahafazlabilgi
içinMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarınınlistesiiçinşuweb
sitesinebakın:http://www.lenovo.com/support/phone.
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolupolmadığınıdenetlemekiçinsık
sıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkındaherhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürünün
nasılinceleneceğivegerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzüngüvenliğiyleilgili
endişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçinMüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncaya
kadarürünükullanmayınveürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımıdeğişiminekarşıkoruyucu
aygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüçkaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalmasıyadapilinüstündeyabancı
maddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınüstünebir
nesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatmakablosugibi)budurumlarla
karşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürünüreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyle
değiştirinceyekadarürünükullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemlerialın.
DahaayrıntılıbilgiiçinbilgisayarınızlabirliktegönderilenGüvenlikveGarantiKılavuzuadlıyayınabakın.
Hizmetvebüyütmeler
MüşteriDestekMerkezitarafındanyadaelinizdekikullanımkılavuzlarındabelirtilmedikçe,birürünün
bakımınıkendinizyapmayıdenemeyin.Yalnızca,ürününüzüonarmayetkisibulunanbirGarantiHizmet
ÇözümOrtağı'nabaşvurun.
Not:Bazıbilgisayarparçalarıiçinmodelbüyütmeyadadeğiştirmeişlemlerinimüşterileryapabilir.Büyütmeler
genellikleaksamolarakadlandırılır.MüşteritarafındantakılmasıonaylanandeğiştirmeparçalarıCRU'lar
(MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler)olarakadlandırılır.Lenovo,müşterilerinaksamlarıtakmasınınya
daCRU'larıdeğiştirmesininuygunolduğudurumlardailgiliyönergelerinyeraldığıçeşitlibelgelersağlar.
©CopyrightLenovo2011
vii
Parçatakarkenyadadeğiştirirkentümyönergeleredikkatleuymanızgerekir.GüçgöstergesininKapalı
(Off)durumdaolması,ürününiçindekivoltajdüzeylerininsıfırolduğuanlamınagelmeyebilir.Güçkablosu
bulunanbirüründenkapaklarıçıkarmadanönceherzamangücünkapalıolduğundanveürününtümgüç
kaynaklarıylabağlantısınınkesildiğindeneminolun.Başkasorunuzyadaendişenizvarsa,MüşteriDestek
Merkezi'yleiletişimkurun.
Güçkablosunuçıkardıktansonrabilgisayarınızdahareketliparçakalmaz,ancakgüvenliğiniziçinaşağıdaki
uyarılargereklidir.
DİKKAT:
Zararverebilecekhareketliparçalariçerir.Parmaklarınızıvevücudunuzundiğerkısımlarınıuzaktutun.
DİKKAT:
CRU'larıdeğiştirmedenöncebilgisayarınızıkapatınvekapağıaçmadanöncebilgisayarınsoğuması
için3-5dakikabekleyin.
viiiKullanmaKılavuzu
Güçkablolarıvegüçbağdaştırıcıları
TEHLİKE
Yalnızcaürünüreticisitarafındansağlanangüçkablolarınıvegüçbağdaştırıcılarınıkullanın.
Güçkablolarınıngüvenlikonayındangeçmesigerekir.AlmanyaiçinbuH05VV-F,3G,0.75mm
2
ya
dadahaüstünniteliklibirkablodur.Diğerülkelerdeaynışekildeuygunnitelikleresahipkablolar
kullanılmalıdır.
Birgüçkablosunuhiçbirzamanbirgüçbağdaştırıcısınınyadabaşkabirnesneninetrafına
dolamayın.Buşekildedolanmasıkablonunaşınmasına,kırılmasınayadakıvrılmasınayolaçacak
birşekildekabloyugerebilir.Budurumgüvenliktehlikesiyaratabilir.
Kablolarıherzaman,üzerindenyürünmeyecek,ayakaltındakalmayacakyadanesnelertarafından
sıkıştırılmayacakbirşekildedöşeyin.
Güçkablosunuvegüçbağdaştırıcılarınısıvımaddelerdenkoruyun.Örneğin,güçkablonuzuyada
güçbağdaştırıcınızıhiçbirzamanlavabolara,borulara,tuvaletlereyakınyerlereyadasıvıtemizlik
maddeleriyletemizlenenzeminlerekoymayın.Sıvımaddeler,özellikledegüçkablosuyadagüç
bağdaştırıcısıyanlışkullanımdandolayıgerginse,kısadevreyenedenolabilir.Ayrıca,sıvımaddeler
güçkablosuuçbirimlerininve/veyagüçbağdaştırıcısıüzerindekibağlaçuçbirimlerininaşınmasına
nedenolarakaşırıısınmayayolaçabilir.
Güçkablolarınıvesinyalkablolarınıherzamandoğrusıraylabağlayınvetümgüçkablosu
bağlaçlarınınyuvalarınagüvenlivetamolaraktakıldığındaneminolun.
ACgirişiğnelerindeaşınmagörülenyadaACgirişindeyadaherhangibiryerindeaşırıısınma
(örneğin,deformeolmuşplastik)görülengüçbağdaştırıcılarınıkullanmayın.
Uçlarındanbirindekielektrikbağlantılarındaaşınmayadaaşırıısınmagörülenyadaherhangibir
şekildehasarlıgörünengüçkablolarınıkullanmayın.
Uzatmakablolarıveilgiliaygıtlar
Kullandığınızuzatmakablolarının,aniakımdeğişikliğinekarşıkoruyucuaygıtların,kesintisizgüçkaynaklarının
veanahtarlıuzatmakablolarının,ürününelektrikgereksinimlerinikarşılayabilecekakımlakullanıldığından
eminolun.Buaygıtlarıhiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Anahtarlıuzatmakablolarıkullanılıyorsa,yük,anahtarlı
uzatmakablosugirişdeğeriniaşmamalıdır.Güçyükleri,güçgereksinimlerivegirişdeğerleriyleilgilisorunuz
olursa,ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
ix
Fişlerveprizler
TEHLİKE
Bilgisayardonatınızlakullanmayıplanladığınızbirpriz(güçprizi)hasargörmüşyadaaşınmış
görünüyorsa,yetkilibirelektrikteknisyenitarafındandeğiştirilmedenprizikullanmayın.
Fişibükmeyinveştedeğişiklikyapmayın.Fişhasargörmüşse,değiştirmekiçinüreticiyebaşvurun.
Prizi,büyükmiktarlardaelektrikçekendiğerevaletleriyadaticarialetlerlepaylaşmayın;tersi
durumda,sabitolmayanvoltajdüzeyleri,bilgisayarınıza,verilerinizeyadabağlıaygıtlarınızazarar
verebilir.
Bazıürünlerdeüçgeçmedişlişkullanılmıştır.Buşyalnızcatopraklanmışbirelektikprizine
takılabilir.Bubirgüvenliközelliğidir.Fişitopraklanmamışbirprizetakmayıdeneyerek,bugüvenlik
özelliğiniengellemişolursunuz.Fişiprizetakamıyorsanız,onaylanmışbirprizbağdaştırıcısıiçinya
daelinizdekişibugüvenliközelliğinigeçerlikılanbirşledeğiştirmekiçinbirelektrikteknisyenine
başvurun.Birelektrikprizinihiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Genelsistemyükü,şubedevresi
değerininyüzde80'iniaşmamalıdır.Güçyükleriveşubedevresideğerleriyleilgilisorunuzolursa,
ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
Kullandığınızgüçprizinintesisatınındüzgünbirşekildeyapıldığından,kolayerişilebilirolduğundan
vedonatıyayakınkonumlandığındaneminolun.Güçkablolarını,kablolarıgerecekşekilde
uzatmayın.
Güçprizinintaktığınızürüniçindoğruvoltajıveakımısağladığındaneminolun.
Donatıyıdikkatliceelektrikprizinetakınveelektrikprizindençıkarın.
Güçkaynağıbildirimi
TEHLİKE
Güçkaynağındakiaşağıdakietiketitaşıyanhiçbirkapağıyadaparçayıçıkarmayın.
Buetiketinbulunduğubileşenleriniçindetehlikelidüzeydevoltaj,akımveenerjivardır.Bu
bileşenleriniçindeonarılabilecekparçayoktur.Buparçalardanbirindesorunolduğunu
düşünüyorsanız,birhizmetteknisyeniylegörüşün.
Dışaygıtlar
DİKKAT:
Bilgisayardagüçaçıkken(USB)kablolarındanbaşkaherhangibirdışaygıtkablosubağlamayınya
çıkarmayın,tersidurumda,bilgisayarınızazararverebilirsiniz.Bağlananaygıtlaraolasıbirzarar
gelmesiniönlemekamacıyladışaygıtlarıçıkarmakiçinbilgisayarınızkapandıktansonraenazbeş
saniyebekleyin.
xKullanmaKılavuzu
Piller
TEHLİKE
Lenovotarafındanüretilenkişiselbilgisayarlarda,sistemsaatinegüçsağlayan,madenipara
büyüklüğündebirpilbulunur.Ayrıca,dizüstübilgisayarlargibibirçoktaşınabilirürün,taşınır
durumdaykensistemgücüsağlamakiçinyenidendoldurulabilirbirpiltakımıkullanır.Ürününüzle
kullanmanıziçinLenovotarafındansağlananpilleruyumlulukbakımındansınanmıştırveyalnızca
onaylıparçalarladeğiştirilebilir.
Pilleriaçmayıyadapillerebakımyapmayıhiçbirzamandenemeyin.Pilleriezmeyin,delmeyinyada
yakmayınyadametaldevrelerekısadevreyapmayın.Pilisuyayadadiğersıvımaddeleremaruz
bırakmayın.Piltakımınıyalnızca,ürünlebirlikteverilenbelgelerdekiyönergeleregöreyeniden
doldurun.
Pilinyanlışvekötükullanılmasıpilinaşırıısınmasınanedenolarak,piltakımındanyadamadenipara
büyüklüğündekipildengazyadaalev“çıkmasına”yolaçabilir.Pilinizhasargörürseyadapilinizin
boşaldığınıyadapilkablolarındayabancımaddelerinbiriktiğinifarkederseniz,pilikullanmayı
durdurunvepilüreticisindendeğiştirin.
Pilleruzunsürekullanılmadıklarındaözelliklerinikaybedebilir.Bazıyenidendoldurulabilirpillerde
(özellikleLityumİyonpiller),pilinboşalmışbirdurumdabırakılmasıpilinkısadevreyapmariskini
artırarakpilinömrünükısaltabilirveayrıca,birgüvenliktehlikesidetaşıyabilir.Yenidendoldurulabilir
Lityum-İyonpilleritamamenboşaltmayınyadabupilleriboşalmışhaldesaklamayın.
YenidenDoldurulabilenPileİlişkinNot
TEHLİKE
Piltakımınısökmeyeyadadeğiştirmeyeçalışmayın.Buhareket,patlamayayadapiltakımında
sızıntıyanedenolabilir.Lenovotarafındanbelirtilmeyenyadaparçalarınaayrılanyadadeğiştirilen
piltakımıgarantikapsamındadeğildir.
Yenidendoldurulabilirpiltakımıyanlışyerleştirilirse,patlamatehlikesivardır.Piltakımında,az
miktardazararlımaddevardır.Olasıyaralanmalarıönlemekiçin:
PiliyalnızcaLenovotarafındanönerilenbirpiltipiyledeğiştirin.
Piltakımınıateştenuzaktutun.
Pilisuyadayağmurlatemasettirmeyin.
Piliparçalarınaayırmayaçalışmayın.
Pilekısadevreyaptırmayın.
Piliçocuklardanuzaktutun.
Piltakımınıdüşürmeyin.
Piltakımını,denizkıyısınıdoldurmakiçinkullanılanatıkmaddelerlebirlikteatmayın.Piliatarken
ülkenizdekiyerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
Piltakımınınodasıcaklığında,kapasitesininyaklaşık%30-%50'siarasındadoluluktasaklanması
gerekir.Aşırıboşalmayıengellemekiçinpiltakımınıyıldabirkezdoldurmanızönerilir.
©CopyrightLenovo2011
xi
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot
TEHLİKE
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Metalparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticininönerdiğitipteyadabenzer
birpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlışkullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindebirsıcaklığaçıkacakkadarısıtmayın.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçingeçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.
Bkz.http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
xiiKullanmaKılavuzu
Isıveürününhavalandırılması
TEHLİKE
Bilgisayarlar,ACgüçbağdaştırıcılarıvebirçokdonatıaçıkkenvepilleridolarkenısıüretir.Dizüstü
bilgisayarlarküçükboyutlarındandolayıfazlamiktardaısıüretebilir.Herzamanaşağıdakitemel
önlemlerialın:
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğerbölümleriısınabilir.
Ellerinizi,kucağınızıyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcakkısmıileçokuzun
süretemashalindebulundurmayın.Klavyeyikullanırkenavuçiçinizi,avuçiçidesteğiüzerinde
uzunsüretutmaktankaçının.Bilgisayarınızolağançalışmasısırasındabirmiktarısıüretir.
Isımiktarı,sistemetkinliğininmiktarınavepildolumdüzeyinebağlıdır.Aradagiysiolsada
bilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesirahatsızlığayadacildinizdeyanığaneden
olabilir.Klavyekullanırkenelleriniziavuçiçidesteğindenkaldırarakdüzenliolarakaraverinve
klavyeyiuzunsürekullanmamayadikkatedin.
Yanıcımaddelerinyanındayadapatlayıcımaddeolanortamlardabilgisayarınızıçalıştırmayınya
dapilidoldurmayın.
Güvenlik,rahatlıkvegüvenilirişleyişiçinürününüzdehavalandırmayuvaları,fanlarve/yadaısı
alıcılarıbulunur.Buaksamlar,ürününbiryatak,kanepe,halıyadabaşkabiresnekyüzeyin
üzerinekonulmasıylablokeedilebilir.Buaksamlarıhiçbirşekildeblokeetmeyin,kapatmayınya
dageçersizkılmayın.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.Bağdaştırıcıyı
kullanırkenbedeninizdenuzaktutun.ACgüçbağdaştırıcısınıhiçbirzamanbedeniniziısıtmakiçin
kullanmayın.Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesicildinizde
yanığanedenolabilir.
Güvenliğiniziçinherzamanbilgisayarınızdaaşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarprizetakılıykenkapağınıkapalıtutun.
Düzenliolarakbilgisayarındışındatozbirikipbirikmediğinebakın.
Havadeliklerindeveönçerçevedekideliklerdetoplanantozlarıtemizleyin.Tozluyadahareketin
yoğunolduğuyerlerdeçalışanbilgisayarlardatemizlemeişleminidahasıkyapmanızgerekebilir.
Bilgisayardakihavadelikleriniengellemeyinyadakapatmayın.
Bilgisayarınızımobilyaiçindeçalıştırmayın.Bu,aşırıısınmariskiniartırır.
Bilgisayarıniçinegirenhavasıcaklığıençok35°C(95°F)olmalıdır.
©CopyrightLenovo2011
xiii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
TEHLİKE
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarıngözlendiğikoşullardabilgisayarınızıkullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınıngözlendiğikoşullardahiçbirkabloyutakmayınveçıkarmayın
yadabuürününkuruluş,bakımyadayenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprizetakın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizleretakın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizikullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceaygıtkapaklarınıaçmadan
önce,aygıtabağlıgüçkablolarının,piltakımınınvetümkablolarınbağlantılarınıkesin.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.İçparçalarvedevreler
açıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
TEHLİKE
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunlarınkapaklarınıaçarken,kabloları
aşağıdakiyordamlardagösterildiğibiçimdetakınyadasökün.
Takmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,tümkablolarıaygıtlarabağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Çıkarmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,güçkablolarınıprizlerdençıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardançıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüçkablosununprizdenyada
yuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğertümelektrikkablolarının
bilgisayarınızatakılmasıgerekir.
Lazeruyumlulukbildirimi
DİKKAT:
Lazerürünleri(örneğin,CD-ROM'lar,DVDsürücüleri,beroptikaygıtlaryadaileticiler)takıldığında
aşağıdakileredikkatedin:
Kapaklarıçıkarmayın.Lazerürünününkapağınıçıkarmanıztehlikelilazerradyasyonuyayılmasına
nedenolabilir.Aygıtıniçindeonarılabilecekparçayoktur.
Buradabelirtilenlerindışındakidenetimlerin,ayarlarınyadayordamlarınkullanılmasıtehlikeli
radyasyonyayılmasınanedenolabilir.
xivKullanmaKılavuzu
TEHLİKE
BazılazerürünleryerleşikSınıf3AyadaSınıf3Blazerdiyoduiçerir.Aşağıdakileredikkatedin:
Açıkolduğundalazerradyasyonuyayılabilir.Gözledoğrudantemasettirmeyin.Işığaçıplakzleya
daoptikaygıtlarlabakmayın.
LCDbildirimi
DİKKAT:
Cıvaiçerenorasanlambalıürünleriçin(örneğinLEDolmayan)
Sıvıkristalekrandakiorasanlambacıvaiçerir;yerelyönetim,devletyadafederaldevletkurallarına
uygunşekildeatılmalıdır.
LCDcamdanyapılmıştırvebilgisayarınkababirşekildekullanılmasıveyadüşürülmesiLCD'nin
çatlamasınanedenolabilir.LCDçatlarveiçindekisıvıgözlerinizeveyaellerinizebulaşırsa,etkilenen
bölgelerihemenenaz15dakikaboyuncasuylayıkayın;yıkamadansonraherhangibirbelirti
görülürse,doktoradanışın.
Kulaklıkkullanılması
Bilgisayarınızınhemkulaklıkbağlacı,hemdeseshatçıkışıbağlacıvarsa,kulaklıklariçinherzamankulaklık
bağlacınıkullanın.
DİKKAT:
Kulaklıklardangelenaşırısesbasıncıişitmekaybınanedenolabilir.Eşitleyici'nin(equalizer)enüst
seviyeyeayarlanmasıkulaklıkçıkışvoltajınıvesonuçolaraksesbasıncıdüzeyiniartırır.
Kulaklıkbağlaçlarınınçıkışı,EN50332-2belirtimlerineuygundeğilse,kulaklıklarınyükseksesteuzunsüre
kullanılmasıtehlikeoluşturabilir.Bilgisayarınızdakikulaklıkçıkışbağlacı,EN50332-2Fıkra7ileuyumludur.
Bubelirtim,bilgisayarınmaksimumbantgenişliğiolanRMS'ninçıkışvoltajını150mVilesınırlar.İşitme
kaybınakarşıkorumasağlamakiçin,kullandığınızkulaklıkların,75mVdeğerindekigenişbantözelliklili
voltajınailişkinEN50332-2(Fıkra7'dekisınırlamalar)ileuyumluolduğundaneminolun.EN50332-2ile
uyumluolmayankulaklıklarınkullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Kulaklıkların,Lenovobilgisayarınızlabirliktegönderilmesi,kulaklıklarınvebilgisayarınEN50332-1
belirtimleriyleuyumluolduğunugösterir.Farklıkulaklıklarkullanılıyorsa,bunlarınEN50332-1belirtimleriyle
uyumluolduğundaneminolun(Fıkra6.5SınırlamaDeğerleri).EN50332-1ileuyumluolmayankulaklıkların
kullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Ekgüvenlikbilgileri
TEHLİKE
Plastikpoşetlertehlikeliolabilir.Boğulmatehlikesiniönlemekiçinplastikpoşetleribebeklerinve
çocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayın.
Tabletbilgisayarkullanıcılarıiçinnot
Avustralya'dakikullanıcılariçinGüvenlikBildirimi:
TEHLİKE
Tabletkipinikullanırkentelefonkablosubağlamayın.
©CopyrightLenovo2011
xv
ABD'dekikullanıcılariçinbildirim
Birçokkişiselbilgisayarürünüvedonatıkabloyadateliçerir(örneğinaksesuarıkişiselbilgisayarabağlamak
içinkullanılangüçkablolarıyadakablolar).Buüründebutürbirkabloyadatelbulunuyorsa,aşağıdaki
uyarıgörüntülenir:
UYARI:
Buüründekikablolarayadabuürünlebirliktesatılanparçalarlailişkilikablolaraeliledokunulması,ABD'nin
KaliforniyaEyaletitarafındankansere,doğumkusurlarınayolaçabileceğivediğerüremeorganlarınazarar
verebileceğikabuledilenkurşunmaddesinemaruzkalınmasınanedenolur.Kablolaradokunduktansonra
ellerinizidikkatliceyıkayınız.
Buyönergelerisaklayın.
xviKullanmaKılavuzu
Bölüm1.Ürünegenelbakış
Bubölümdebağlaçlarınyerleri,önemliürünbilgilerinibulma,bilgisayaraksamları,belirtimler,işletimortamı
veöncedenyüklüyazılımprogramlarıhakkındabilgisağlanmaktadır.
Bubölümdeaşağıdakikonularbulunur:
“Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması”sayfa:1
“Önemliürünbilgilerininbulunması”sayfa:13
Aksamlarsayfa:15
“Belirtimlersayfa:17
“İşletimortamı”sayfa:18
“ThinkVantageTeknolojileriveyazılım”sayfa:18
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması
Bubölüm,bilgisayarınızındonanımaksamlarınıtanıtmaktavesizebunlarınişlevlerindenyararlanmaya
başlamanıziçingerekentemelbilgilerivermektedir.
“Öndengörünüm”sayfa:2
“Sağyandangörünüm”sayfa:5
“Soltaraftangörünüm”sayfa:6
ArkadanGörünüm”sayfa:9
AlttanGörünüm”sayfa:7
“Durumgöstergeleri”sayfa:10
©CopyrightLenovo2011
1
Öndengörünüm
Şekil1.ThinkPadT420s/T420siürünününöndengörünüm
1Bilgisayarekranı
2Açma/kapamadüğmesi
3ThinkVantagedüğmesi4TrackPointdüğmeleri
5TrackPointişaretçubuğu6Sesdüzeyidenetlemedüğmeleri
7Sistemvegüçdurumugöstergeleri8UltraConnectkablosuzantenler(sol)
9Yerleşikmikrofon(sol)
10Tümleşikkamera
11ThinkLight
12Yerleşikmikrofon(sağdan)
13UltraConnectkablosuzantenler(sağ)14Yerleşikstereohoparlör(sağ)
15İleriveGerituşları
16Parmakiziokuyucu
17Bluetoothanteni18Dokunmayaduyarlıtablet
19Dokunmayaduyarlıtabletdüğmeleri
20Fntuşu
21CapsLockgöstergesi22Yerleşikstereohoparlör(sol)
1Bilgisayarekranı
Yüksekçözünürlüklü,incelmtransistörlü(TFT)ekran,netvepırılpırılmetinvegraklersağlar.
Ayrıntılariçin“Ekranayarlarınındeğiştirilmesi”sayfa:51başlıklıkonudakiyönergelerebakın.
2Açma/kapamadüğmesi
Bilgisayarıaçmakiçinaçma/kapamadüğmesinikullanın.BilgisayarıkapatmakiçinStart(Başlat)menüsünün
kapatmaseçeneklerinikullanın.
Bilgisayarıbuyöntemlekapatamazsanız,açma/kapamadüğmesini2saniyebasılıtutun.
2KullanmaKılavuzu
/

Bu kılavuz da uygundur