Lenovo ThinkPad Edge E420s Kullanma Kılavuzu

Marka
Lenovo
Model
ThinkPad Edge E420s
Tip
Kullanma Kılavuzu
KullanmaKılavuzu
ThinkPadEdgeE420s
Notlar:Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdaneminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
RegulatoryNotice
“ÖnemliGüvenlikBilgileri”sayfa:vi
EkC“ÖzelNotlar”sayfa:167
GüvenlikveGarantiKılavuzuveRegulatoryNoticeWebsitesineyüklenmiştir.Buyayınlarabaşvurmakiçin,
http://support.lenovo.comadresinegidipUserGuides&Manuals(KullanmaKılavuzlarıveElkitapları)
seçeneğinitıklatın.
İkinciBasım(Eylül2011)
©CopyrightLenovo2011.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:VerileryadabilgisayaryazılımıGeneralServicesAdministration“GSA
sözleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunlarınkullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanmasıGS-35F-05925numaralı
sözleşmedeyeralankısıtlamalaratabidir.
İçerik
Öncebunuokuyun...........v
ÖnemliGüvenlikBilgileri............vi
AnındaİşlemGerektirenKoşullar......vii
Güvenlikyönergeleri...........vii
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış......1
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınve
göstergelerininbulunması...........1
Öndengörünüm.............2
Sağyandangörünüm...........4
Soltaraftangörünüm...........6
AlttanGörünüm.............7
Arkadangörünüm............8
Durumgöstergeleri............9
Önemliürünbilgilerininbulunması.......11
Makinetipivemodeletiketi........12
FCCIDveICOnaynumarasıetiketi.....12
OrijinallikSertikasıetiketi........13
Aksamlar.................14
Belirtimler................15
İşletimortamı...............15
ThinkVantageteknolojileriveyazılımları.....16
Windows7işletimsistemindeuygulamalara
erişilmesi...............17
AccessConnections..........18
ActiveProtectionSystem.........18
FingerprintSoftware...........19
LenovoThinkVantageTools........19
LenovoThinkVantageToolbox.......19
MessageCenterPlus..........20
PasswordManager...........20
PowerManager............20
ProductRecovery...........20
PresentationDirector..........20
RescueandRecovery..........20
SystemUpdate............21
ThinkVantageGPS...........21
Bölüm2.Bilgisayarıkullanma....23
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.........23
SıkSorulanSorular.............23
Özeltuşlarvedüğmeler...........25
İşlevtuşları..............25
WindowstuşuveUygulamatuşu......27
UltraNavişaretlemeaygıtınınkullanılması....27
TrackPointişaretlemeaygıtınınkullanılması..28
Dokunmayaduyarlıtabletinkullanılması...30
UltraNavvedışfarenindavranışı......30
UltraNavsimgesininsistemtepsisine
eklenmesi...............31
Güçyönetimi...............31
Pildurumunundenetlenmesi.......31
ACgüçbağdaştırıcısınınkullanılması....32
Pilindoldurulması............32
Pilömrününuzatılması..........32
Enerjitasarrufukipleri..........33
Ağabağlanılması..............34
Ethernetbağlantıları...........35
Kablosuzbağlantılar...........35
Birprojektöryadadışekranınkullanılması....43
Ekranayarlarınındeğiştirilmesi.......43
Dışmonitörünbağlanması........43
Sunumhazırlanması...........46
Birrenkprolininkullanılması.......46
Sesözelliklerininkullanılması.......46
Tümleşikkameranınkullanılması......47
İkiliekranlarınkullanılması........48
AMDPX4.0DynamicSwitchableGraphics
özelliğininkullanılması............49
ThinkLightözelliğininkullanılması.......50
Optiksürücününkullanılması.........50
Ortamkartıokuyucununkullanılması......50
Bölüm3.Sizvebilgisayarınız....51
Erişilebilirlikverahatlık...........51
Ergonomibilgileri............51
Bilgisayarınızınkendinizeuygunşekilde
ayarlanması..............52
Erişilebilirlikbilgileri...........53
Bilgisayarınızlabirlikteseyahatetme......53
Seyahatipuçları............54
Seyahatdonatıları...........54
Bölüm4.Güvenlik..........55
Mekanikbirkilittakılması..........55
Parolakullanılması.............55
ParolalarveRAMaskıdauyku(bekleme)kipi.56
Açılışparolası.............56
Sabitdiskparolaları...........57
Gözetmenparolası...........59
Sabitdiskgüvenliği.............61
Parmakiziokuyucukullanılması........61
Sabitdisksürücünüzdenveyayarıiletken
sürücünüzdenverisilinmesineilişkinbildirim...64
©CopyrightLenovo2011
i
Güvenlikduvarlarınınkullanılmasıvegüvenlik
duvarlarınınanlaşılması...........65
Verilerinvirüslerekarşıkorunması.......65
Bölüm5.Kurtarmayagenelbakış..67
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.67
Kurtarmaortamınınoluşturulması.....68
Kurtarmaortamınınkullanılması......68
Yedeklemevekurtarmaişlemlerinin
gerçekleştirilmesi..............69
Yedeklemeişlemigerçekleştirilmesi.....69
Kurtarmaişleminingerçekleştirilmesi....69
RescueandRecoveryçalışmaalanının
kullanılması................70
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.71
Kurtarmaortamıoluşturulması.......71
Kurtarmaortamınınkullanılması......72
Öncedenkurulmuşuygulamalarınveaygıt
sürücülerininyenidenkurulması........72
Kurtarmasorunlarınınçözülmesi........73
Bölüm6.Aygıtlarındeğiştirilmesi..75
Statikelektriğinönlenmesi..........75
CRU'yudeğiştirmedenönce.........75
Yarıiletkensürücününveyasabitdisksürücüsünün
değiştirilmesi...............76
Klavyenindeğiştirilmesi...........78
Belleğindeğiştirilmesi............82
mSATAyarıiletkensürücününtakılmasıve
değiştirilmesi...............84
KablosuzLAN/WiMAXbağlantısıiçinPCIExpress
MiniCard'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.....87
KablosuzWANbağlantısıiçinPCIExpressMini
Card'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.......89
SIMkartındeğiştirilmesi...........92
Bölüm7.Bilgisayarınızın
iyileştirilmesi.............95
ThinkPadaksamlarınınbulunması.......95
Flaşortamkartınınkullanılması........95
Bölüm8.Gelişmişyapılandırma...97
Yenibirişletimsistemininkurulması......97
Başlamadanönce...........97
Windows7işletimsistemininkurulması...98
WindowsXPişletimsistemininkurulması..99
Aygıtsürücülerininkurulması.........101
Windows2000/XP/Vista/7içinThinkPad
MonitörDosyasınıkurulması.......101
Windows2000/XP/Vista/7içinIntelChipset
Support'un(IntelYongaSetiDesteği)
kurulması...............103
Sürücülerinveyazılımlarınkurulması....103
ThinkPadSetup..............103
Congmenüsü.............104
Date/Timemenüsü...........105
Securitymenüsü............105
Startupmenüsü............106
Restartmenüsü............107
ThinkPadSetupöğeleri.........107
SistemUEFIBIOS'nizingüncellenmesi...116
Sistemyönetimininkullanılması........116
Sistemyönetimi............116
Yönetimiözelliklerininayarlanması.....117
Bölüm9.Sorunlarınönlenmesi..119
Sorunlarıönlemeyeyönelikgenelipuçları....119
Aygıtsürücüleriningeçerliolduğundanemin
olunması.................120
Websitesindenensonsürücülerinalınması..120
SystemUpdatekullanılarakensonaygıt
sürücülerininalınması..........120
Bilgisayarınızınbakımınınyapılması......121
Bilgisayarkapağınıntemizlenmesi.....123
Bölüm10.Bilgisayarınsorunlarının
giderilmesi.............125
Programlarıntanılanması...........125
LenovoThinkVantageToolbox'ın
kullanılması..............125
SorunGiderme..............125
Bilgisayaryanıtvermeyidurdurdu.....126
Klavyeninüzerinedökülensıvı.......126
Hatailetileri..............126
İletigösterilmeyenhatalar........128
Biphataları..............129
Belleksorunları.............129
Çevirmeli..............130
Klavyeyadadiğerişaretlemeaygıtları....134
Ekranveçokluortamaygıtları.......136
Parmakiziokuyucusorunları.......143
Pilivegüç...............144
Sürücülervediğerdepolamaaygıtları....147
Yazılımsorunları............149
Kapılarvebağlaçlar...........150
USB(EvrenselDiziselVeriyolu)sorunları...150
Bölüm11.Destekalınması.....151
Lenovoileiletişimkurmadanönce.......151
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.......151
Sistemgüncellemelerininyüklenmesi....151
Kayıtbilgileri..............151
YardımveHizmetAlınması..........152
Tanılamaprogramlarınınkullanılması....152
iiKullanmaKılavuzu
LenovoSupport(Destek)Websitesi....152
Lenovo'nunAranması..........153
Ekhizmetlerinsatınalınması.........157
EkA.Düzenlemeyeilişkinbilgiler.159
Kablosuziletişimeilişkinbilgiler........159
UltraConnectkablosuzantenlerinyeri....160
Kablosuziletişimidüzenlemeyeilişkinnotların
bulunması...............161
İhracatsınıandırmanotu..........162
Elektronikyayılımnotları...........162
FederalCommunicationsCommission
UygunlukBildirimi...........162
IndustryCanadaClassByayılımuyumluluk
bildirimi................162
AvrupaBirliği-ElektromanyetikUygunluk
YönergesineUyumluluk.........162
AlmanyaClassBuyumlulukbildirimi....163
KoreClassBuyumlulukbildirimi......163
JaponyaVCCISınıfBBildirimi.......163
Fazbaşına20A'yaeşityadadahaazgüce
bağlıürünlereilişkinolarakJaponyaiçin
uyumlulukbildirimi...........164
TayvaniçinLenovoürünhizmetbilgileri...164
Ekdüzenlemebilgileri............164
EkB.WEEEvegeridönüşüm
bildirimleri..............165
ABWEEEbildirimleri............165
Japonyageridönüşümbildirimleri.......165
EkC.ÖzelNotlar..........167
TicariMarkalar...............168
©CopyrightLenovo2011
iii
ivKullanmaKılavuzu
Öncebunuokuyun
Bilgisayarınızıenverimlivezevklişekildekullanmayadevametmekiçinburadaverilenipuçlarınıizlediğinizden
eminolun.Bunlarıyapmamakrahatsızlığa,yaralanmayayadabilgisayarınızınarızalanmasınanedenolabilir.
Kendinizibilgisayarınızınürettiğiısıdankoruyun.
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğer
bölümleriısınabilir.Ulaşacağısıcaklıksistemetkinliğimiktarınavepildeki
dolulukdüzeyinebağlıolarakdeğişir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
rahatsızlığayadacildinizdeyanığanedenolabilir.
Ellerinizi,diziniziyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcak
kısmıileçokuzunsüretemashalindebulundurmayın.
Ellerinizisıksıkavuçiçidesteğindenkaldırarakklavyedenuzaklaştırın.
KendiniziACgüçbağdaştırıcısınınürettiğiısıdankoruyun.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
cildinizdeyanığanedenolabilir.
ACgüçbağdaştırıcısınıkullanılıyorken,vücudunuzunherhangibirbölümüne
temasedecekşekildeyerleştirmeyin.
Hiçbirzamanvücudunuzuısıtmakiçinkullanmayın.
Bilgisayarınızııslatmayın.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Kabloları,hasargörmemeleriiçinkoruyun.
Kablolarıçokzorlarsanızhasargörebiliryadakopabilirler.
İletişimhatlarınıyadaACgüçbağdaştırıcısı,fare,klavye,yazıcıyada
herhangibirdiğerelektronikaygıtkablosunuüzerinebasılmayacak,takılıp
düşülmeyecek,bilgisayarınızyadabaşkanesnelertarafındanezilmeyecekya
dahiçbirşekildebilgisayarınızınçalışmasınaengelolacakbirişlememaruz
kalmayacakşekildeyönlendirin.
©CopyrightLenovo2011
v
Bilgisayarınızıtaşırkenbilgisayarınızıveverilerinizikoruyun.
Sabitdisksürücülübilgisayarınızıtaşımadanönceaşağıdakilerdenbiriniyapınve
açma/kapamadüğmesininkapalıolduğundanyadayanıpsöndüğündenemin
olun:
Kapatın.
Uyku(bekleme)kipinealın
Sabitdiskaskıdauykukipinegeçirin.
Bubilgisayarınızınhasargörmesiniveolasıverikaybınıönleyecektir.
Bilgisayarınızınazikbirbiçimdetutun.
Bilgisayarınızı,ekranınızıyadadışaygıtlarınızınıdüşürmeyin,çarpmayın,
çizmeyin,bükmeyin,sallamayın,itmeyinyadabunlarınüzerineağırnesneler
koymayın.
Bilgisayarınızıdikkatlitaşıyın.
Uygundestekvekorumasağlayanbirtaşımaçantasıkullanın.
Bilgisayarınızısıkışıkbavulyadaçantalarakoymayın.
Bilgisayarınızıtaşımaçantasınayerleştirmedenönce,kapalıolduğundanemin
olun.Bilgisayarınızıaçıkkentaşımaçantasınakoymayın.
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcıolabilir.Bilgisayarınızlabirlikte
verilentümbilgileriizleyinvesaklayın.BubelgedekibilgilersatınalmasözleşmenizinyadaLenovo
®
UluslararasıGarantiBildirimi'ninkoşullarınıdeğiştirmez.Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlik
veGarantiKılavuzu'nun“GarantiBilgileri”konusunabakın.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.Ancak,kişiselbilgisayarlar
elektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcılarıvediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,
zikselyaralanmayadamaddizararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienaza
indirmekiçinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırmayönergelerindeki
tümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlicezdengeçirin.Bubelgedeyeralanve
ürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatlibirşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedaha
güvenlibirçalışmaortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstükişiselbilgisayarlaraek
olarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böyle
birürünaldıysanız,bubilgilersizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprize
takılıolmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpilbulunur;bunedenle
pilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
viKullanmaKılavuzu
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğübazıhasarlar,
ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanıtarafındanonarılıncayakadarbirdaha
kullanılmamasınıgerektirecekölçüdeciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sıkolmamaklabirlikte,bir
kokuduyabiliryadaürününüzdendumançıktığınıyadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yada
patlama,çatlamayadatıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbir
bileşeningüvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yadaolasıbirgüvenlik
sorununuişaretediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyadadurumukendiniztanılamayaçalışmayın.
DahafazlabilgiiçinMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarının
listesiiçinaşağıdakiwebsitesinebakın:
http://www.lenovo.com/support/phone
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolupolmadığınıdenetlemekiçinsık
sıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkındaherhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürünün
nasılinceleneceğivegerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzüngüvenliğiyleilgili
endişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçinMüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncaya
kadarürünükullanmayınveürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımıdeğişiminekarşıkoruyucu
aygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüçkaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalmasıyadapilinüstündeyabancı
maddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınüstünebir
nesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatmakablosugibi)budurumlarla
karşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürünüreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyle
değiştirinceyekadarürünükullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemlerialın.
DahafazlabilgiiçinbilgisayarınızlabirliktegönderilenGüvenlikveGarantiKılavuzu'nun“GarantiBilgileri”
konusunabakın.
Hizmetvebüyütmeler
MüşteriDestekMerkezitarafındanyadaelinizdekikullanımkılavuzlarındabelirtilmedikçe,birürünün
bakımınıkendinizyapmayıdenemeyin.Yalnızca,ürününüzüonarmayetkisibulunanbirGarantiHizmet
ÇözümOrtağı'nabaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
vii
Not:Bazıbilgisayarparçalarıiçinmodelbüyütmeyadadeğiştirmeişlemlerinimüşterileryapabilir.Büyütmeler
genellikleaksamolarakadlandırılır.MüşteritarafındantakılmasıonaylanandeğiştirmeparçalarıCRU'lar
(MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler)olarakadlandırılır.Lenovo,müşterilerinaksamlarıtakmasınınya
daCRU'larıdeğiştirmesininuygunolduğudurumlardailgiliyönergelerinyeraldığıçeşitlibelgelersağlar.
Parçatakarkenyadadeğiştirirkentümyönergeleredikkatleuymanızgerekir.GüçgöstergesininKapalı
(Off)durumdaolması,ürününiçindekivoltajdüzeylerininsıfırolduğuanlamınagelmeyebilir.Güçkablosu
bulunanbirüründenkapaklarıçıkarmadanönceherzamangücünkapalıolduğundanveürününtümgüç
kaynaklarıylabağlantısınınkesildiğindeneminolun.CRU'larhakkındadahafazlabilgiiçin,buüründeki
Aygıtlarındeğiştirilmesibaşlıklıkonuyabakın.Başkasorunuzyadaendişenizvarsa,MüşteriDestek
Merkezi'yleiletişimkurun.
Güçkablosunuçıkardıktansonrabilgisayarınızdahareketliparçakalmaz,ancakgüvenliğiniziçinaşağıdaki
uyarılargereklidir.
TEHLİKE
Zararverebilecekhareketliparçalariçerir.Parmaklarınızıvevücudunuzundiğerkısımlarınıuzak
tutun.
DİKKAT:
CRU'larıdeğiştirmedenöncebilgisayarınızıkapatınvekapağıaçmadanöncebilgisayarınsoğuması
için3-5dakikabekleyin.
viiiKullanmaKılavuzu
Güçkablolarıvegüçbağdaştırıcıları
TEHLİKE
Yalnızcaürünüreticisitarafındansağlanangüçkablolarınıvegüçbağdaştırıcılarınıkullanın.
Güçkablolarınıngüvenlikonayındangeçmesigerekir.AlmanyaiçinbuH05VV-F,3G,0,75mm
2
veyadahaüstünniteliklibirkablodur.Diğerülkelerdeaynışekildeuygunnitelikleresahipkablolar
kullanılmalıdır.
Birgüçkablosunuhiçbirzamanbirgüçbağdaştırıcısınınyadabaşkabirnesneninetrafına
dolamayın.Buşekildedolanmasıkablonunaşınmasına,kırılmasınayadakıvrılmasınayolaçacak
birşekildekabloyugerebilir.Budurumgüvenliktehlikesiyaratabilir.
Kablolarıherzaman,üzerindenyürünmeyecek,ayakaltındakalmayacakyadanesnelertarafından
sıkıştırılmayacakbirşekildedöşeyin.
Güçkablosunuvegüçbağdaştırıcılarınısıvımaddelerdenkoruyun.Örneğin,güçkablonuzuyada
güçbağdaştırıcınızıhiçbirzamanlavabolara,borulara,tuvaletlereyakınyerlereyadasıvıtemizlik
maddeleriyletemizlenenzeminlerekoymayın.Sıvımaddeler,özellikledegüçkablosuyadagüç
bağdaştırıcısıyanlışkullanımdandolayıgerginse,kısadevreyenedenolabilir.Ayrıca,sıvımaddeler
güçkablosuuçbirimlerininve/veyagüçbağdaştırıcısıüzerindekibağlaçuçbirimlerininaşınmasına
nedenolarakaşırıısınmayayolaçabilir.
Güçkablolarınıvesinyalkablolarınıherzamandoğrusıraylabağlayınvetümgüçkablosu
bağlaçlarınınyuvalarınagüvenlivetamolaraktakıldığındaneminolun.
ACgirişiğnelerindeaşınmagörülenyadaACgirişindeyadaherhangibiryerindeaşırıısınma
(örneğin,deformeolmuşplastik)görülengüçbağdaştırıcılarınıkullanmayın.
Uçlarındanbirindekielektrikbağlantılarındaaşınmayadaaşırıısınmagörülenyadaherhangibir
şekildehasarlıgörünengüçkablolarınıkullanmayın.
Uzatmakablolarıveilgiliaygıtlar
Kullandığınızuzatmakablolarının,aniakımdeğişikliğinekarşıkoruyucuaygıtların,kesintisizgüçkaynaklarının
veanahtarlıuzatmakablolarının,ürününelektrikgereksinimlerinikarşılayabilecekakımlakullanıldığından
eminolun.Buaygıtlarıhiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Anahtarlıuzatmakablolarıkullanılıyorsa,yük,anahtarlı
uzatmakablosugirişdeğeriniaşmamalıdır.Güçyükleri,güçgereksinimlerivegirişdeğerleriyleilgilisorunuz
olursa,ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
ix
Fişlerveprizler
TEHLİKE
Bilgisayardonatınızlakullanmayıplanladığınızbirpriz(güçprizi)hasargörmüşyadaaşınmış
görünüyorsa,yetkilibirelektrikteknisyenitarafındandeğiştirilmedenprizikullanmayın.
Fişibükmeyinveştedeğişiklikyapmayın.Fişhasargörmüşse,değiştirmekiçinüreticiyebaşvurun.
Prizi,büyükmiktarlardaelektrikçekendiğerevaletleriyadaticarialetlerlepaylaşmayın;tersi
durumda,sabitolmayanvoltajdüzeyleri,bilgisayarınıza,verilerinizeyadabağlıaygıtlarınızazarar
verebilir.
Bazıürünlerdeüçgeçmedişlişkullanılmıştır.Buşyalnızcatopraklanmışbirelektikprizine
takılabilir.Bubirgüvenliközelliğidir.Fişitopraklanmamışbirprizetakmayıdeneyerek,bugüvenlik
özelliğiniengellemişolursunuz.Fişiprizetakamıyorsanız,onaylanmışbirprizbağdaştırıcısıiçinya
daelinizdekişibugüvenliközelliğinigeçerlikılanbirşledeğiştirmekiçinbirelektrikteknisyenine
başvurun.Birelektrikprizinihiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Genelsistemyükü,şubedevresi
değerininyüzde80'iniaşmamalıdır.Güçyükleriveşubedevresideğerleriyleilgilisorunuzolursa,
ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
Kullandığınızgüçprizinintesisatınındüzgünbirşekildeyapıldığından,kolayerişilebilirolduğundan
vedonatıyayakınkonumlandığındaneminolun.Güçkablolarını,kablolarıgerecekşekilde
uzatmayın.
Güçprizinintaktığınızürüniçindoğruvoltajıveakımısağladığındaneminolun.
Donatıyıdikkatliceelektrikprizinetakınveelektrikprizindençıkarın.
Güçkaynağıbildirimi
TEHLİKE
Güçkaynağındakiaşağıdakietiketitaşıyanhiçbirkapağıyadaparçayıçıkarmayın.
Buetiketinbulunduğubileşenleriniçindetehlikelidüzeydevoltaj,akımveenerjivardır.Bu
bileşenleriniçindeonarılabilecekparçayoktur.Buparçalardanbirindesorunolduğunu
düşünüyorsanız,birhizmetteknisyeniylegörüşün.
Dışaygıtlar
DİKKAT:
BilgisayardagüçaçıkkenEvrenselDiziselVeriyolu(USB)kablolarındanbaşkaherhangibirdışaygıt
kablosubağlamayınyaçıkarmayın,tersidurumda,bilgisayarınızazararverebilirsiniz.Bağlanan
aygıtlaraolasıbirzarargelmesiniönlemekamacıyladışaygıtlarıçıkarmakiçinbilgisayarınız
kapandıktansonraenazbeşsaniyebekleyin.
xKullanmaKılavuzu
Yerleşikyenidendoldurulabilirpillereilişkinnot
TEHLİKE
Yenidendoldurulabilirlityumiyonpillerideğiştirmeyidenemeyin.Lütfenfabrikadeğiştirme
yönergeleriiçinLenovoSupport(Lenovo)Destekbiriminebaşvurun.
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot
TEHLİKE
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Metalparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticininönerdiğitipteyadabenzer
birpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlışkullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindebirsıcaklığaçıkacakkadarısıtmayın.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçingeçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.Şuadrese
gidin:http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
©CopyrightLenovo2011
xi
Isıveürününhavalandırılması
TEHLİKE
Bilgisayarlar,ACgüçbağdaştırıcılarıvebirçokdonatıaçıkkenvepilleridolarkenısıüretir.Dizüstü
bilgisayarlarküçükboyutlarındandolayıfazlamiktardaısıüretebilir.Herzamanaşağıdakitemel
önlemlerialın:
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğerbölümleriısınabilir.
Ellerinizi,kucağınızıyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcakkısmıileçokuzun
süretemashalindebulundurmayın.Klavyeyikullanırkenavuçiçinizi,avuçiçidesteğiüzerinde
uzunsüretutmaktankaçının.Bilgisayarınızolağançalışmasısırasındabirmiktarısıüretir.
Isımiktarı,sistemetkinliğininmiktarınavepildolumdüzeyinebağlıdır.Aradagiysiolsada
bilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesirahatsızlığayadacildinizdeyanığaneden
olabilir.Klavyekullanırkenelleriniziavuçiçidesteğindenkaldırarakdüzenliolarakaraverinve
klavyeyiuzunsürekullanmamayadikkatedin.
Yanıcımaddelerinyanındayadapatlayıcımaddeolanortamlardabilgisayarınızıçalıştırmayınya
dapilidoldurmayın.
Güvenlik,rahatlıkvegüvenilirişleyişiçinürününüzdehavalandırmayuvaları,fanlarve/yadaısı
alıcılarıbulunur.Buaksamlar,ürününbiryatak,kanepe,halıyadabaşkabiresnekyüzeyin
üzerinekonulmasıylablokeedilebilir.Buaksamlarıhiçbirşekildeblokeetmeyin,kapatmayınya
dageçersizkılmayın.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.Bağdaştırıcıyı
kullanırkenbedeninizdenuzaktutun.ACgüçbağdaştırıcısınıhiçbirzamanbedeniniziısıtmakiçin
kullanmayın.Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesicildinizde
yanığanedenolabilir.
Güvenliğiniziçinherzamanbilgisayarınızdaaşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarprizetakılıykenkapağınıkapalıtutun.
Düzenliolarakbilgisayarındışındatozbirikipbirikmediğinebakın.
Havadeliklerindeveönçerçevedekideliklerdetoplanantozlarıtemizleyin.Tozluyadahareketin
yoğunolduğuyerlerdeçalışanbilgisayarlardatemizlemeişleminidahasıkyapmanızgerekebilir.
Bilgisayardakihavadelikleriniengellemeyinyadakapatmayın.
Bilgisayarınızımobilyaiçindeçalıştırmayın.Bu,aşırıısınmariskiniartırır.
Bilgisayarıniçinegirenhavasıcaklığıençok35°C(95°F)olmalıdır.
xiiKullanmaKılavuzu
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
TEHLİKE
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarıngözlendiğikoşullardabilgisayarınızıkullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınınzlendiğikoşullardahiçbirkabloyutakmayınveçıkarmayın
yadabuürününkuruluş,bakımyadayenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprizetakın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizleretakın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizikullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceaygıtkapaklarınıaçmadan
önce,aygıtabağlıgüçkablolarının,piltakımınınvetümkablolarınbağlantılarınıkesin.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.İçparçalarvedevreler
açıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
TEHLİKE
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunlarınkapaklarınıaçarken,kabloları
aşağıdakiyordamlardagösterildiğibiçimdetakınyadasökün.
Takmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,tümkablolarıaygıtlarabağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Çıkarmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,güçkablolarınıprizlerdençıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardançıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüçkablosununprizdenyada
yuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğertümelektrikkablolarının
bilgisayarınızatakılmasıgerekir.
Lazeruyumlulukbildirimi
DİKKAT:
Lazerürünleri(örneğin,CD-ROM'lar,DVDsürücüleri,beroptikaygıtlaryadaileticiler)takıldığında
aşağıdakileredikkatedin:
Kapaklarıçıkarmayın.Lazerürünününkapağınıçıkarmanıztehlikelilazerradyasyonuyayılmasına
nedenolabilir.Aygıtıniçindeonarılabilecekparçayoktur.
Buradabelirtilenlerindışındakidenetimlerin,ayarlarınyadayordamlarınkullanılmasıtehlikeli
radyasyonyayılmasınanedenolabilir.
©CopyrightLenovo2011
xiii
TEHLİKE
BazılazerürünleryerleşikSınıf3AyadaSınıf3Blazerdiyoduiçerir.Aşağıdakileredikkatedin:
Açıkolduğundalazerradyasyonuyayılabilir.Gözledoğrudantemasettirmeyin.Işığaçıplakgözleya
daoptikaygıtlarlabakmayın.
LCDbildirimi
DİKKAT:
LCDcamdanyapılmıştırvebilgisayarınkababirşekildekullanılmasıveyadüşürülmesiLCD'nin
çatlamasınanedenolabilir.LCDçatlarveiçindekisıvızlerinizeveyaellerinizebulaşırsa,etkilenen
bölgelerihemenenaz15dakikaboyuncasuylayıkayın;yıkamadansonraherhangibirbelirti
görülürse,doktoradanışın.
Kulaklıkkullanılması
Bilgisayarınızınhemkulaklıkbağlacı,hemdeseshatçıkışıbağlacıvarsa,kulaklıklariçinherzamankulaklık
bağlacınıkullanın.
DİKKAT:
Kulaklıklardangelenaşırısesbasıncıişitmekaybınanedenolabilir.Eşitleyici'nin(equalizer)enüst
seviyeyeayarlanmasıkulaklıkçıkışvoltajınıvesonuçolaraksesbasıncıdüzeyiniartırır.
Kulaklıkbağlaçlarınınçıkışı,EN50332-2belirtimlerineuygundeğilse,kulaklıklarınyükseksesteuzunsüre
kullanılmasıtehlikeoluşturabilir.Bilgisayarınızdakikulaklıkçıkışbağlacı,EN50332-2Fıkra7ileuyumludur.
Bubelirtim,bilgisayarınmaksimumbantgenişliğiolanRMS'ninçıkışvoltajını150mVilesınırlar.İşitme
kaybınakarşıkorumasağlamakiçin,kullandığınızkulaklıkların,75mVdeğerindekigenişbantözelliklili
voltajınailişkinEN50332-2(Fıkra7'dekisınırlamalar)ileuyumluolduğundaneminolun.EN50332-2ile
uyumluolmayankulaklıklarınkullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Kulaklıkların,Lenovobilgisayarınızlabirliktegönderilmesi,kulaklıklarınvebilgisayarınEN50332-1
belirtimleriyleuyumluolduğunugösterir.Farklıkulaklıklarkullanılıyorsa,bunlarınEN50332-1belirtimleriyle
uyumluolduğundaneminolun(Fıkra6.5SınırlamaDeğerleri).EN50332-1ileuyumluolmayankulaklıkların
kullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Ekgüvenlikbilgileri
TEHLİKE
Plastikpoşetlertehlikeliolabilir.Boğulmatehlikesiniönlemekiçinplastikpoşetleribebeklerinve
çocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayın.
Tabletbilgisayarkullanıcılarıiçinnot
Avustralya'dakikullanıcılariçinGüvenlikBildirimi:
TEHLİKE
Tabletkipinikullanırkentelefonkablosubağlamayın.
xivKullanmaKılavuzu
ABD'dekikullanıcılariçinbildirim
Birçokkişiselbilgisayarürünüvedonatıkabloyadateliçerir(örneğinaksesuarıkişiselbilgisayarabağlamak
içinkullanılangüçkablolarıyadakablolar).Buüründebutürbirkabloyadatelbulunuyorsa,aşağıdaki
uyarıgörüntülenir:
UYARI:
Buüründekikablolarayadabuürünlebirliktesatılanparçalarlailişkilikablolaraeliledokunulması,ABD'nin
KaliforniyaEyaletitarafındankansere,doğumkusurlarınayolaçabileceğivediğerüremeorganlarınazarar
verebileceğikabuledilenkurşunmaddesinemaruzkalınmasınanedenolur.Kablolaradokunduktansonra
ellerinizidikkatliceyıkayınız.
Buyönergelerisaklayın.
©CopyrightLenovo2011
xv
xviKullanmaKılavuzu
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış
Bubölümdebağlaçlarınyerleri,önemliürünbilgilerinibulma,bilgisayaraksamları,belirtimler,işletimortamı
veöncedenyüklüyazılımprogramlarıhakkındabilgisağlanmaktadır.
Bubölümdeaşağıdakikonularbulunur:
“Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması”sayfa:1
“Önemliürünbilgilerininbulunması”sayfa:11
Aksamlar”sayfa:14
“Belirtimlersayfa:15
“İşletimortamı”sayfa:15
“ThinkVantageteknolojileriveyazılımları”sayfa:16
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması
Bubölüm,bilgisayarınızındonanımaksamlarınıtanıtmaktavesizebunlarınişlevlerindenyararlanmaya
başlamanıziçingerekentemelbilgilerivermektedir.
“Öndengörünüm”sayfa:2
“Sağyandangörünüm”sayfa:4
“Soltaraftangörünüm”sayfa:6
Arkadangörünüm”sayfa:8
AlttanGörünüm”sayfa:7
“Durumgöstergeleri”sayfa:9
©CopyrightLenovo2011
1
Öndengörünüm
Şekil1.ThinkPadEdgeE420sürünününöndengörünümü
1UltraConnectkablosuzantenler(sol)
2Yerleşikmikrofon
3Tümleşikkamera4ThinkLight
5UltraConnectantenler(sağ)6Yerleşikstereohoparlör(sağ)
7Açma/kapamadüğmesi
8Bellekyükseltmeyuvası
9Parmakiziokuyucu
10Sistemvegüçdurumugöstergeleri
11TrackPointişaretçubuğu12TrackPointdüğmeleri
13Dokunmayaduyarlıtablet
14KablosuzLAN/WiMAXiçinPCIExpressMiniCard
yuvası
15WWANkartyuvası
16Sesdüzeyidenetlemedüğmeleri
17Yerleşikstereohoparlör(sol)
1UltraConnectkablosuzantenler(sol)
5UltraConnectkablosuzantenler(sağ)
Kablosuziletişimiçinolanyerleşikantenler,bilgisayarekranınınsolüstvesağüstköşelerindebulunur.
Heranteneözgükonumlariçinbkz.“UltraConnectkablosuzantenlerinyeri”sayfa:160.
2Yerleşikmikrofon
Yerleşikmikrofon,sesverileriniişlemeyeteneğiolanbiruygulamaprogramıylabirliktekullanıldığındases
veinsansesiyakalar.
3Tümleşikkamera
Bazımodellerdetümleşikkamerabulunur.Bukamerayıkullanarakresimçekebilirveyavideokonferans
yapabilirsiniz.
2KullanmaKılavuzu
/