Lenovo ThinkPad X1 Kullanma Kılavuzu

Marka
Lenovo
Model
ThinkPad X1
Tip
Kullanma Kılavuzu
KullanmaKılavuzu
ThinkPadX1veX1Hybrid
Notlar:Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdaneminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
RegulatoryNotice
“ÖnemliGüvenlikBilgileri”sayfa:vi
EkC“ÖzelNotlar”sayfa:157
GüvenlikveGarantiKılavuzuveRegulatoryNoticeWebsitesineyüklenmiştir.Buyayınlarabaşvurmakiçin,
http://www.lenovo.com/supportadresinegidipUserGuides&Manuals(KullanıcıKılavuzlarıveElkitapları)
seçeneğinitıklatın.
DördüncüBasım(Kasım2011)
©CopyrightLenovo2011.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:VerileryadabilgisayaryazılımıGeneralServicesAdministration“GSA
sözleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunlarınkullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanmasıGS-35F-05925numaralı
sözleşmedeyeralankısıtlamalaratabidir.
İçerik
Öncebunuokuyun...........v
ÖnemliGüvenlikBilgileri............vi
AnındaİşlemGerektirenKoşullar......vii
Güvenlikyönergeleri...........vii
Bölüm1.Ürünegenelbakış......1
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınve
göstergelerininbulunması...........1
Öndengörünüm.............2
Sağyandangörünüm...........4
Soltaraftangörünüm...........5
AlttanGörünüm.............6
Arkadangörünüm............7
Durumgöstergeleri............9
Önemliürünbilgilerininbulunması.......11
Makinetipivemodeletiketi........11
FCCIDveICOnaynumarasıetiketi.....12
OrijinallikSertikasıetiketi........13
Aksamlar.................13
Belirtimler................14
İşletimortamı...............15
ThinkVantageTeknolojileri..........15
Windows7işletimsistemindeuygulamalara
erişilmesi...............16
AccessConnections..........18
ActiveProtectionSystem.........18
ClientSecuritySolution.........18
FingerprintSoftware...........18
LenovoSolutionCenter.........18
LenovoThinkVantageTools........19
LenovoThinkVantageToolbox.......19
MessageCenterPlus..........19
PasswordManager...........19
PowerManager............19
ProductRecovery...........20
RescueandRecovery..........20
SystemUpdate............20
Bölüm2.Bilgisayarınızın
kullanılması..............21
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.........21
SıkSorulanSorular.............21
InstantMediaMode............23
Özeltuşlarvedüğmeler...........24
ThinkVantagedüğmesi..........24
İşlevtuşubileşimleri...........24
Sesvesessizdüğmeleri.........26
Windowstuşuvediğerişlevtuşları.....28
UltraNavişaretlemeaygıtınınkullanılması....29
TrackPointişaretlemeaygıtınınkullanılması..29
Dokunmayaduyarlıtabletinkullanılması...31
UltraNavvedışfarenindavranışı......32
UltraNavsimgesininsistemtepsisine
eklenmesi...............33
Güçyönetimi...............33
Pildurumunundenetlenmesi.......33
ACgüçbağdaştırıcısınınkullanılması....33
Pilindoldurulması............34
Pilömrününuzatılması..........34
Pilgücünüzünyönetilmesi........34
Enerjitasarrufukipleri..........35
Ağabağlanılması..............36
Ethernetbağlantıları...........36
Kablosuzbağlantılar...........36
Dışmonitörünkullanılması..........42
Ekranayarlarınındeğiştirilmesi.......42
Dışekranınbağlanması.........43
İkiliekranlarınkullanılması........44
Birrenkprolininkullanılması.........45
Sesözelliklerininkullanılması.........46
Tümleşikkameranınkullanılması........46
Ortamkartıokuyucununkullanılması......47
Flaşortamkartınınyerleştirilmesi......48
Flaşortamkartınınçıkarılması.......48
Bölüm3.Sizvebilgisayarınız....49
Erişilebilirlikverahatlık...........49
Ergonomibilgileri............49
Bilgisayarınızınkendinizeuygunşekilde
ayarlanması..............50
Erişilebilirlikbilgileri...........51
TamEkranBüyüteciişlevi........51
Bilgisayarınızlabirlikteseyahatetme......52
Seyahatipuçları............52
Seyahatdonatıları...........52
Bölüm4.Güvenlik..........53
Mekanikbirkilittakılması..........53
Parolakullanılması.............53
ParolalarveRAMaskıdauykukipi.....54
Parolalarıngirilmesi...........54
Açılışparolası.............54
Sabitdiskparolaları...........55
Gözetmenparolası...........57
©CopyrightLenovo2011
i
Sabitdiskgüvenliği.............59
Güvenlikyongasınınayarlanması.......60
Parmakiziokuyucukullanılması........61
Sabitdisksürücünüzdenveyayarıiletken
sürücünüzdenverisilinmesineilişkinbildirim...64
Güvenlikduvarlarınınkullanılmasıvegüvenlik
duvarlarınınanlaşılması...........65
Verilerinvirüslerekarşıkorunması.......65
Bölüm5.Kurtarmayagenelbakış..67
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.67
Kurtarmaortamınınoluşturulması.....67
Kurtarmaortamınınkullanılması......68
Yedeklemevekurtarmaişlemlerinin
gerçekleştirilmesi..............68
Yedeklemeişlemigerçekleştirilmesi.....69
Kurtarmaişleminingerçekleştirilmesi....69
RescueandRecoveryçalışmaalanının
kullanılması................69
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.70
Kurtarmaortamıoluşturulması.......70
Kurtarmaortamınınkullanılması......71
Öncedenkurulmuşuygulamalarınveaygıt
sürücülerininyenidenkurulması........71
Kurtarmasorunlarınınçözülmesi........72
Bölüm6.Aygıtlarındeğiştirilmesi..73
Statikelektriğinönlenmesi..........73
CRU'yudeğiştirmedenönce.........73
Sabitdisksürücüsününyadayarıiletkensürücünün
değiştirilmesi...............74
Klavyenindeğiştirilmesi...........76
Bellekmodülünündeğiştirilmesi........80
KablosuzLAN/WiMAXbağlantısıiçinPCIExpress
MiniCard'ındeğiştirilmesi..........81
KablosuzWANbağlantısıiçinPCIExpressMini
Card'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.......84
mSATAyarıiletkensürücününtakılmasıve
değiştirilmesi...............86
Yedekpilindeğiştirilmesi...........88
SIMkartındeğiştirilmesi...........89
Bölüm7.Bilgisayarınızın
iyileştirilmesi.............91
ThinkPadaksamlarınınbulunması.......91
ThinkPadBattery39+(6hücreliyassıpil)....91
ThinkPadBattery39+'unüsttengörünümü..91
ThinkPadBattery39+'unalttangörünümü..92
ThinkPadBattery39+'unbağlanması....92
ThinkPadBattery39+'nınayrılması.....94
ThinkPadBattery39+'undoldurulması...95
Bölüm8.Gelişmişyapılandırma...97
Yenibirişletimsistemininkurulması......97
Başlamadanönce...........97
Windows7işletimsistemininkurulması...98
Aygıtsürücülerininkurulması.........99
4'übiraradaOrtamKartıOkuyucunun
takılması...............99
USB3.0sürücüsününkurulması......99
Windows2000/XP/Vista/7içinThinkPad
MonitörDosyasınıkurulması.......99
Windows2000/XP/Vista/7içinIntelChipset
Support'un(IntelYongaSetiDesteği)
kurulması...............100
Diğeraygıtsürücülerininkurulması.....100
ThinkPadSetup..............100
Congmenüsü.............101
Date/Timemenüsü...........102
Securitymenüsü............102
Startupmenüsü............103
Restartmenüsü............105
ThinkPadSetupöğeleri.........105
SistemUEFIBIOS'nizingüncellenmesi...114
Sistemyönetimininkullanılması........114
Sistemyönetimi............114
Yönetimiözelliklerininayarlanması.....115
Bölüm9.Sorunlarınönlenmesi..117
Sorunlarıönlemeyeyönelikgenelipuçları....117
Aygıtsürücüleriningeçerliolduğundanemin
olunması.................118
Websitesindenensonsürücülerinalınması..118
SystemUpdatekullanılarakensonaygıt
sürücülerininalınması..........118
Bilgisayarınızınbakımınınyapılması......119
Bilgisayarkapağınıntemizlenmesi.....120
Bölüm10.Bilgisayarınsorunlarının
giderilmesi.............123
Sorunlarıntanılanması............123
SorunGiderme..............124
Bilgisayaryanıtvermeyidurdurdu.....124
Klavyeninüzerinedökülensıvı.......125
Hatailetileri..............125
İletigösterilmeyenhatalar........127
Biphataları..............128
Belleksorunları.............129
Çevirmeli..............129
Klavyeyadadiğerişaretlemeaygıtları....131
Ekranveçokluortamaygıtları.......132
Parmakiziokuyucusorunları.......137
Pilivegüç...............137
Sürücülervediğerdepolamaaygıtları....140
Yazılımsorunları............141
iiKullanmaKılavuzu
Kapılarvebağlaçlar...........141
Bölüm11.Destekalınması.....143
Lenovoileiletişimkurmadanönce.......143
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.......143
Sistemgüncellemelerininyüklenmesi....143
Kayıtbilgileri..............143
YardımveHizmetAlınması..........144
Tanılamaprogramlarınınkullanılması....144
LenovoSupport(Destek)Websitesi....144
Lenovo'nunAranması..........145
Ekhizmetlerinsatınalınması.........146
EkA.Düzenlemeyeilişkinbilgiler.147
Kablosuziletişimeilişkinbilgiler........147
UltraConnectkablosuzantenlerinyeri....148
Kablosuziletişimidüzenlemeyeilişkinnotların
bulunması...............149
İhracatsınıandırmanotu..........149
Elektronikyayılımnotları...........149
FederalCommunicationsCommission
UygunlukBildirimi...........149
IndustryCanadaClassByayılımuyumluluk
bildirimi................150
AvrupaBirliği-ElektromanyetikUygunluk
YönergesineUyumluluk.........150
AlmanyaClassBuyumlulukbildirimi....150
KoreClassBuyumlulukbildirimi......151
JaponyaVCCISınıfBBildirimi.......151
Fazbaşına20A'yaeşityadadahaazgüce
bağlıürünlereilişkinolarakJaponyaiçin
uyumlulukbildirimi...........151
TayvaniçinLenovoürünhizmetbilgileri...151
Ekdüzenlemebilgileri............151
EkB.WEEEvegeridönüşüm
bildirimleri..............153
ABWEEEbildirimleri............153
Japonyageridönüşümbildirimleri.......153
Brezilyaiçingeridönüşümbilgileri.......154
Tayvaniçingeridönüşümbilgileri.......154
ABDveKanadaiçingeridönüşümbilgileri....155
AvrupaBirliğiiçinpilgeridönüşümbilgileri....155
EkC.ÖzelNotlar..........157
TicariMarkalar...............158
©CopyrightLenovo2011
iii
ivKullanmaKılavuzu
Öncebunuokuyun
Bilgisayarınızıenverimlivezevklişekildekullanmayadevametmekiçinburadaverilenipuçlarınıizlediğinizden
eminolun.Bunlarıyapmamakrahatsızlığa,yaralanmayayadabilgisayarınızınarızalanmasınanedenolabilir.
Kendinizibilgisayarınızınürettiğiısıdankoruyun.
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğer
bölümleriısınabilir.Ulaşacağısıcaklıksistemetkinliğimiktarınavepildeki
dolulukdüzeyinebağlıolarakdeğişir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
rahatsızlığayadacildinizdeyanığanedenolabilir.
Ellerinizi,diziniziyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcak
kısmıileçokuzunsüretemashalindebulundurmayın.
Ellerinizisıksıkavuçiçidesteğindenkaldırarakklavyedenuzaklaştırın.
KendiniziACgüçbağdaştırıcısınınürettiğiısıdankoruyun.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
cildinizdeyanığanedenolabilir.
ACgüçbağdaştırıcısınıkullanılıyorken,vücudunuzunherhangibirbölümüne
temasedecekşekildeyerleştirmeyin.
Hiçbirzamanvücudunuzuısıtmakiçinkullanmayın.
Bilgisayarınızııslatmayın.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Kabloları,hasargörmemeleriiçinkoruyun.
Kablolarıçokzorlarsanızhasargörebiliryadakopabilirler.
İletişimhatlarınıyadaACgüçbağdaştırıcısı,fare,klavye,yazıcıyada
herhangibirdiğerelektronikaygıtkablosunuüzerinebasılmayacak,takılıp
düşülmeyecek,bilgisayarınızyadabaşkanesnelertarafındanezilmeyecekya
dahiçbirşekildebilgisayarınızınçalışmasınaengelolacakbirişlememaruz
kalmayacakşekildeyönlendirin.
©CopyrightLenovo2011
v
Bilgisayarınızıtaşırkenbilgisayarınızıveverilerinizikoruyun.
Sabitdisksürücülübilgisayarınızıtaşımadanönceaşağıdakilerdenbiriniyapınve
açma/kapamadüğmesininkapalıolduğundanyadayanıpsöndüğündenemin
olun:
Kapatın.
Beklemekipinealın.
Sabitdiskaskıdauykukipinegeçirin.
Bubilgisayarınızınhasargörmesiniveolasıverikaybınıönleyecektir.
Bilgisayarınızınazikbirbiçimdetutun.
Bilgisayarınızı,ekranınızıyadadışaygıtlarınızınıdüşürmeyin,çarpmayın,
çizmeyin,bükmeyin,sallamayın,itmeyinyadabunlarınüzerineağırnesneler
koymayın.
Bilgisayarınızıdikkatlitaşıyın.
Uygundestekvekorumasağlayanbirtaşımaçantasıkullanın.
Bilgisayarınızısıkışıkbavulyadaçantalarakoymayın.
Bilgisayarınızıtaşımaçantasınayerleştirmedenönce,kapalı,uykuyadabekleme
kiplerindenbirindeolduğundaneminolun.Bilgisayarınızıaçıkkentaşıma
çantasınakoymayın.
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcıolabilir.Bilgisayarınızlabirlikte
verilentümbilgileriizleyinvesaklayın.BubelgedekibilgilersatınalmasözleşmenizinyadaLenovo
®
UluslararasıGarantiBildirimi'ninkoşullarınıdeğiştirmez.Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlik
VeGarantiKılavuzu'nun“Garantibilgileri”konusunabakın.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.Ancak,kişiselbilgisayarlar
elektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcılarıvediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,
zikselyaralanmayadamaddizararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienaza
indirmekiçinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırmayönergelerindeki
tümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlicezdengeçirin.Bubelgedeyeralanve
ürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatlibirşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedaha
güvenlibirçalışmaortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstükişiselbilgisayarlaraek
olarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böyle
birürünaldıysanız,bubilgilersizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprize
takılıolmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpilbulunur;bunedenle
pilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
viKullanmaKılavuzu
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğübazıhasarlar,
ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanıtarafındanonarılıncayakadarbirdaha
kullanılmamasınıgerektirecekölçüdeciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sıkolmamaklabirlikte,bir
kokuduyabiliryadaürününüzdendumançıktığınıyadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yada
patlama,çatlamayadatıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbir
bileşeningüvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yadaolasıbirgüvenlik
sorununuişaretediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyadadurumukendiniztanılamayaçalışmayın.
DahafazlabilgiiçinMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarının
listesiiçinaşağıdakiwebsitesinebakın:
http://www.lenovo.com/support/phone
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolupolmadığınıdenetlemekiçinsık
sıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkındaherhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürünün
nasılinceleneceğivegerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzüngüvenliğiyleilgili
endişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçinMüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncaya
kadarürünükullanmayınveürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımıdeğişiminekarşıkoruyucu
aygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüçkaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalmasıyadapilinüstündeyabancı
maddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınüstünebir
nesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatmakablosugibi)budurumlarla
karşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürünüreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyle
değiştirinceyekadarürünükullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemlerialın.
Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlikveGarantiKılavuzu'nun“Önemligüvenlikbilgileri”
konusunabakın.
Hizmetvebüyütmeler
MüşteriDestekMerkezitarafındanyadaelinizdekikullanımkılavuzlarındabelirtilmedikçe,birürünün
bakımınıkendinizyapmayıdenemeyin.Yalnızca,ürününüzüonarmayetkisibulunanbirGarantiHizmet
ÇözümOrtağı'nabaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
vii
Not:Bazıbilgisayarparçalarıiçinmodelbüyütmeyadadeğiştirmeişlemlerinimüşterileryapabilir.Büyütmeler
genellikleaksamolarakadlandırılır.MüşteritarafındantakılmasıonaylanandeğiştirmeparçalarıCRU'lar
(MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler)olarakadlandırılır.Lenovo,müşterilerinaksamlarıtakmasınınya
daCRU'larıdeğiştirmesininuygunolduğudurumlardailgiliyönergelerinyeraldığıçeşitlibelgelersağlar.
Parçatakarkenyadadeğiştirirkentümyönergeleredikkatleuymanızgerekir.GüçgöstergesininKapalı
(Off)durumdaolması,ürününiçindekivoltajdüzeylerininsıfırolduğuanlamınagelmeyebilir.Güçkablosu
bulunanbirüründenkapaklarıçıkarmadanönceherzamangücünkapalıolduğundanveürününtümgüç
kaynaklarıylabağlantısınınkesildiğindeneminolun.Başkasorunuzyadaendişenizvarsa,MüşteriDestek
Merkezi'yleiletişimkurun.
Güçkablosunuçıkardıktansonrabilgisayarınızdahareketliparçakalmaz,ancakgüvenliğiniziçinaşağıdaki
uyarılargereklidir.
DİKKAT:
Zararverebilecekhareketliparçalariçerir.Parmaklarınızıvevücudunuzundiğerkısımlarınıuzaktutun.
DİKKAT:
CRU'larıdeğiştirmedenöncebilgisayarınızıkapatınvekapağıaçmadanöncebilgisayarınsoğuması
için3-5dakikabekleyin.
viiiKullanmaKılavuzu
Güçkablolarıvegüçbağdaştırıcıları
TEHLİKE
Yalnızcaürünüreticisitarafındansağlanangüçkablolarınıvegüçbağdaştırıcılarınıkullanın.
Güçkablolarınıngüvenlikonayındangeçmesigerekir.AlmanyaiçinbuH05VV-F,3G,0,75mm
2
veyadahaüstünniteliklibirkablodur.Diğerülkelerdeaynışekildeuygunnitelikleresahipkablolar
kullanılmalıdır.
Birgüçkablosunuhiçbirzamanbirgüçbağdaştırıcısınınyadabaşkabirnesneninetrafına
dolamayın.Buşekildedolanmasıkablonunaşınmasına,kırılmasınayadakıvrılmasınayolaçacak
birşekildekabloyugerebilir.Budurumgüvenliktehlikesiyaratabilir.
Kablolarıherzaman,üzerindenyürünmeyecek,ayakaltındakalmayacakyadanesnelertarafından
sıkıştırılmayacakbirşekildedöşeyin.
Güçkablosunuvegüçbağdaştırıcılarınısıvımaddelerdenkoruyun.Örneğin,güçkablonuzuyada
güçbağdaştırıcınızıhiçbirzamanlavabolara,borulara,tuvaletlereyakınyerlereyadasıvıtemizlik
maddeleriyletemizlenenzeminlerekoymayın.Sıvımaddeler,özellikledegüçkablosuyadagüç
bağdaştırıcısıyanlışkullanımdandolayıgerginse,kısadevreyenedenolabilir.Ayrıca,sıvımaddeler
güçkablosuuçbirimlerininve/veyagüçbağdaştırıcısıüzerindekibağlaçuçbirimlerininaşınmasına
nedenolarakaşırıısınmayayolaçabilir.
Güçkablolarınıvesinyalkablolarınıherzamandoğrusıraylabağlayınvetümgüçkablosu
bağlaçlarınınyuvalarınagüvenlivetamolaraktakıldığındaneminolun.
ACgirişiğnelerindeaşınmagörülenyadaACgirişindeyadaherhangibiryerindeaşırıısınma
(örneğin,deformeolmuşplastik)görülengüçbağdaştırıcılarınıkullanmayın.
Uçlarındanbirindekielektrikbağlantılarındaaşınmayadaaşırıısınmagörülenyadaherhangibir
şekildehasarlıgörünengüçkablolarınıkullanmayın.
Uzatmakablolarıveilgiliaygıtlar
Kullandığınızuzatmakablolarının,aniakımdeğişikliğinekarşıkoruyucuaygıtların,kesintisizgüçkaynaklarının
veanahtarlıuzatmakablolarının,ürününelektrikgereksinimlerinikarşılayabilecekakımlakullanıldığından
eminolun.Buaygıtlarıhiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Anahtarlıuzatmakablolarıkullanılıyorsa,yük,anahtarlı
uzatmakablosugirişdeğeriniaşmamalıdır.Güçyükleri,güçgereksinimlerivegirişdeğerleriyleilgilisorunuz
olursa,ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
ix
Fişlerveprizler
TEHLİKE
Bilgisayardonatınızlakullanmayıplanladığınızbirpriz(güçprizi)hasargörmüşyadaaşınmış
görünüyorsa,yetkilibirelektrikteknisyenitarafındandeğiştirilmedenprizikullanmayın.
Fişibükmeyinveştedeğişiklikyapmayın.Fişhasargörmüşse,değiştirmekiçinüreticiyebaşvurun.
Prizi,büyükmiktarlardaelektrikçekendiğerevaletleriyadaticarialetlerlepaylaşmayın;tersi
durumda,sabitolmayanvoltajdüzeyleri,bilgisayarınıza,verilerinizeyadabağlıaygıtlarınızazarar
verebilir.
Bazıürünlerdeüçgeçmedişlişkullanılmıştır.Buşyalnızcatopraklanmışbirelektikprizine
takılabilir.Bubirgüvenliközelliğidir.Fişitopraklanmamışbirprizetakmayıdeneyerek,bugüvenlik
özelliğiniengellemişolursunuz.Fişiprizetakamıyorsanız,onaylanmışbirprizbağdaştırıcısıiçinya
daelinizdekişibugüvenliközelliğinigeçerlikılanbirşledeğiştirmekiçinbirelektrikteknisyenine
başvurun.Birelektrikprizinihiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Genelsistemyükü,şubedevresi
değerininyüzde80'iniaşmamalıdır.Güçyükleriveşubedevresideğerleriyleilgilisorunuzolursa,
ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
Kullandığınızgüçprizinintesisatınındüzgünbirşekildeyapıldığından,kolayerişilebilirolduğundan
vedonatıyayakınkonumlandığındaneminolun.Güçkablolarını,kablolarıgerecekşekilde
uzatmayın.
Güçprizinintaktığınızürüniçindoğruvoltajıveakımısağladığındaneminolun.
Donatıyıdikkatliceelektrikprizinetakınveelektrikprizindençıkarın.
Güçkaynağıbildirimi
TEHLİKE
Güçkaynağındakiaşağıdakietiketitaşıyanhiçbirkapağıyadaparçayıçıkarmayın.
Buetiketinbulunduğubileşenleriniçindetehlikelidüzeydevoltaj,akımveenerjivardır.Bu
bileşenleriniçindeonarılabilecekparçayoktur.Buparçalardanbirindesorunolduğunu
düşünüyorsanız,birhizmetteknisyeniylegörüşün.
Dışaygıtlar
DİKKAT:
BilgisayaraçıkkenUSBve1394kablolarındanbaşkaherhangibirdışaygıtkablosubağlamayınya
daçıkarmayın;tersidurumda,bilgisayarınızazararverebilirsiniz.Bağlananaygıtlaraolasıbirzarar
gelmesiniönlemekamacıyladışaygıtlarıçıkarmakiçinbilgisayarınızkapandıktansonraenazbeş
saniyebekleyin.
xKullanmaKılavuzu
Madeniparabüyüklüğündekilityumpileilişkinnot
TEHLİKE
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Metalparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticininönerdiğitipteyadabenzer
birpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlışkullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindebirsıcaklığaçıkacakkadarısıtmayın.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçingeçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.
Bkz.www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Yerleşikyenidendoldurulabilirpillereilişkinnot
TEHLİKE
Yenidendoldurulabilirlityumiyonpillerideğiştirmeyidenemeyin.Lütfenfabrikadeğiştirme
yönergeleriiçinLenovoSupport(Lenovo)Destekbiriminebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
xi
İsteğebağlıyenidendoldurulabilirdışincepiltakımınailişkinnot
TEHLİKE
İsteğebağlıyenidendoldurulabilirdışincepiltakımınısökmeyeyadadeğiştirmeyeçalışmayın.Bu
hareket,patlamayayadapiltakımındasızıntıyanedenolabilir.Lenovotarafındanbelirtilmeyenya
daparçalarınaayrılanyadadeğiştirilenpiltakımıgarantikapsamındadeğildir.
İsteğebağlıyenidendoldurulabilirdışincepiltakımıyanlışyerleştirilirse,patlamatehlikesivardır.Pil
takımında,azmiktardazararlımaddevardır.Olasıyaralanmalarıönlemekiçin:
PiltakımınıyalnızcaLenovotarafındanönerilenbirpiltipiyledeğiştirin.
Piltakımınıateştenuzaktutun.
Pilisuyadayağmurlatemasettirmeyin.
Piliparçalarınaayırmayaçalışmayın.
Pilekısadevreyaptırmayın.
Piliçocuklardanuzaktutun.
Piltakımınıdüşürmeyin.
Piltakımını,denizkıyısınıdoldurmakiçinkullanılanatıkmaddelerlebirlikteatmayın.Piliatarken
ülkenizdekiyerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
Piltakımınınodasıcaklığında,kapasitesininyaklaşık%30-%50'siarasındadoluluktasaklanması
gerekir.Aşırıboşalmayıengellemekiçinpiltakımınıyıldabirkezdoldurmanızönerilir.
xiiKullanmaKılavuzu
Isıveürününhavalandırılması
TEHLİKE
Bilgisayarlar,ACgüçbağdaştırıcılarıvebirçokdonatıaçıkkenvepilleridolarkenısıüretir.Dizüstü
bilgisayarlarküçükboyutlarındandolayıfazlamiktardaısıüretebilir.Herzamanaşağıdakitemel
önlemlerialın:
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğerbölümleriısınabilir.
Ellerinizi,kucağınızıyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcakkısmıileçokuzun
süretemashalindebulundurmayın.Klavyeyikullanırkenavuçiçinizi,avuçiçidesteğiüzerinde
uzunsüretutmaktankaçının.Bilgisayarınızolağançalışmasısırasındabirmiktarısıüretir.
Isımiktarı,sistemetkinliğininmiktarınavepildolumdüzeyinebağlıdır.Aradagiysiolsada
bilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesirahatsızlığayadacildinizdeyanığaneden
olabilir.Klavyekullanırkenelleriniziavuçiçidesteğindenkaldırarakdüzenliolarakaraverinve
klavyeyiuzunsürekullanmamayadikkatedin.
Yanıcımaddelerinyanındayadapatlayıcımaddeolanortamlardabilgisayarınızıçalıştırmayınya
dapilidoldurmayın.
Güvenlik,rahatlıkvegüvenilirişleyişiçinürününüzdehavalandırmayuvaları,fanlarve/yadaısı
alıcılarıbulunur.Buaksamlar,ürününbiryatak,kanepe,halıyadabaşkabiresnekyüzeyin
üzerinekonulmasıylablokeedilebilir.Buaksamlarıhiçbirşekildeblokeetmeyin,kapatmayınya
dageçersizkılmayın.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.Bağdaştırıcıyı
kullanırkenbedeninizdenuzaktutun.ACgüçbağdaştırıcısınıhiçbirzamanbedeniniziısıtmakiçin
kullanmayın.Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesicildinizde
yanığanedenolabilir.
Güvenliğiniziçinherzamanbilgisayarınızdaaşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarprizetakılıykenkapağınıkapalıtutun.
Düzenliolarakbilgisayarındışındatozbirikipbirikmediğinebakın.
Havadeliklerindeveönçerçevedekideliklerdetoplanantozlarıtemizleyin.Tozluyadahareketin
yoğunolduğuyerlerdeçalışanbilgisayarlardatemizlemeişleminidahasıkyapmanızgerekebilir.
Bilgisayardakihavadelikleriniengellemeyinyadakapatmayın.
Bilgisayarınızımobilyaiçindeçalıştırmayın.Bu,aşırıısınmariskiniartırır.
Bilgisayarıniçinegirenhavasıcaklığıençok35°C(95°F)olmalıdır.
©CopyrightLenovo2011
xiii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
TEHLİKE
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarıngözlendiğikoşullardabilgisayarınızıkullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınınzlendiğikoşullardahiçbirkabloyutakmayınveçıkarmayın
yadabuürününkuruluş,bakımyadayenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprizetakın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizleretakın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizikullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceerişilebilirbiraygıtıaçmadan
önce,aygıtabağlıtümgüçkablolarınınbağlantısınıkesinvepiltakımınıçıkarın.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.İçparçalarvedevreler
açıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
TEHLİKE
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunlarınkapaklarınıaçarken,kabloları
aşağıdakiyordamlardagösterildiğibiçimdetakınyadasökün.
Takmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,tümkablolarıaygıtlarabağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Çıkarmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,güçkablolarınıprizlerdençıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardançıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüçkablosununprizdenyada
yuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğertümelektrikkablolarının
bilgisayarınızatakılmasıgerekir.
Likitkristalekranbildirimi
DİKKAT:
Cıvaiçerenorasanlambalıürünleriçin(örneğinLEDolmayan)
Sıvıkristalekrandakiorasanlambacıvaiçerir;yerelyönetim,devletyadafederaldevletkurallarına
uygunşekildeatılmalıdır.
Likitkristalekran(LCD)camdanyapılmıştırvebilgisayarınkababirşekildekullanılmasıveya
düşürülmesiLCD'ninçatlamasınanedenolabilir.LCDçatlarveiçindekisıvıgözlerinizeveya
ellerinizebulaşırsa,etkilenenbölgelerihemenenaz15dakikaboyuncasuylayıkayın;yıkamadan
sonraherhangibirbelirtigörülürse,doktoradanışın.
xivKullanmaKılavuzu
Kulaklıkkullanılması
Bilgisayarınızınhemkulaklıkbağlacı,hemdeseshatçıkışıbağlacıvarsa,kulaklıklariçinherzamankulaklık
bağlacınıkullanın.
DİKKAT:
Kulaklıklardangelenaşırısesbasıncıişitmekaybınanedenolabilir.Eşitleyici'nin(equalizer)enüst
seviyeyeayarlanmasıkulaklıkçıkışvoltajınıvesonuçolaraksesbasıncıdüzeyiniartırır.Dolayısıyla,
işitmenizikorumakiçineşitleyiciyiuygunbirseviyeyeayarlayın.
Kulaklıkbağlaçlarınınçıkışı,EN50332-2belirtimlerineuygundeğilse,kulaklıklarınyükseksesteuzunsüre
kullanılmasıtehlikeoluşturabilir.Bilgisayarınızdakikulaklıkçıkışbağlacı,EN50332-2Fıkra7ileuyumludur.
Bubelirtim,bilgisayarınmaksimumbantgenişliğiolanRMS'ninçıkışvoltajını150mVilesınırlar.İşitme
kaybınakarşıkorumasağlamakiçin,kullandığınızkulaklıkların,75mVdeğerindekigenişbantözelliklili
voltajınailişkinEN50332-2(Fıkra7'dekisınırlamalar)ileuyumluolduğundaneminolun.EN50332-2ile
uyumluolmayankulaklıklarınkullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Kulaklıkların,Lenovobilgisayarınızlabirliktegönderilmesi,kulaklıklarınvebilgisayarınEN50332-1
belirtimleriyleuyumluolduğunugösterir.Farklıkulaklıklarkullanılıyorsa,bunlarınEN50332-1belirtimleriyle
uyumluolduğundaneminolun(Fıkra6.5SınırlamaDeğerleri).EN50332-1ileuyumluolmayankulaklıkların
kullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Ekgüvenlikbilgileri
TEHLİKE
Plastikpoşetlertehlikeliolabilir.Boğulmatehlikesiniönlemekiçinplastikpoşetleribebeklerinve
çocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayın.
Tabletbilgisayarkullanıcılarıiçinnot
Avustralya'dakikullanıcılariçinGüvenlikBildirimi:
TEHLİKE
Tabletkipinikullanırkentelefonkablosubağlamayın.
ABD'dekikullanıcılariçinbildirim
Birçokkişiselbilgisayarürünüvedonatıkabloyadateliçerir(örneğinaksesuarıkişiselbilgisayarabağlamak
içinkullanılangüçkablolarıyadakablolar).Buüründebutürbirkabloyadatelbulunuyorsa,aşağıdaki
uyarıgörüntülenir:
UYARI
Buüründekikablolarayadabuürünlebirliktesatılanparçalarlailişkilikablolaraeliledokunulması,ABD'nin
KaliforniyaEyaletitarafındankansere,doğumkusurlarınayolaçabileceğivediğerüremeorganlarınazarar
verebileceğikabuledilenkurşunmaddesinemaruzkalınmasınanedenolur.Kablolaradokunduktansonra
ellerinizidikkatliceyıkayınız.
Buyönergelerisaklayın.
©CopyrightLenovo2011
xv
xviKullanmaKılavuzu
Bölüm1.Ürünegenelbakış
Bubölümdebağlaçlarınyerleri,önemliürünbilgilerinibulma,bilgisayaraksamları,belirtimler,işletimortamı
veöncedenyüklüyazılımprogramlarıhakkındabilgisağlanmaktadır.
Bubölümdeaşağıdakikonularbulunur:
“Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması”sayfa:1
“Önemliürünbilgilerininbulunması”sayfa:11
Aksamlar”sayfa:13
“Belirtimlersayfa:14
“İşletimortamı”sayfa:15
“ThinkVantageTeknolojileri”sayfa:15
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması
Bubölümdebilgisayarınızındonanımözellikleritanıtılmaktadır.
“Öndengörünüm”sayfa:2
“Sağyandangörünüm”sayfa:4
“Soltaraftangörünüm”sayfa:5
Arkadangörünüm”sayfa:7
AlttanGörünüm”sayfa:6
“Durumgöstergeleri”sayfa:9
©CopyrightLenovo2011
1
Öndengörünüm
1UltraConnectkablosuzantenler(sol)
2Tümleşikkamera
3UltraConnectkablosuzantenler(sağ)
4Bilgisayarekranı
5Yerleşikmikrofon
6Durumgöstergeleri
7Açma/kapamadüğmesi8ThinkVantage
®
düğmesi
9Sesdüzeyidenetlemedüğmeleri10KablosuzLAN/WiMAXiçinPCIExpressMiniCard
yuvası
11Parmakiziokuyucu12Bluetoothanteni
13KablosuzWANkartı,mSATAyarıiletkensürücüya
daInstantMediaModekartıiçinPCIExpressMiniCard
yuvası
14Dokunmayaduyarlıtablet
15TrackPoint
®
düğmeleri16TrackPointişaretçubuğu
17Bellekyükseltmeyuvası
Şekil1.ThinkPadX1ürünününöndengörünümü
13UltraConnectkablosuzantenler
Kablosuziletişimiçinolanyerleşikantenler,bilgisayarekranınınsolüstvesağüstköşelerindebulunur.
Heranteneözgükonumlariçinbkz.“UltraConnectkablosuzantenlerinyeri”sayfa:148.
2Tümleşikkamera
Bilgisayarınızdatümleşikbirkameravardır.Bukamerayıkullanarakresimçekebilirveyavideokonferans
yapabilirsiniz.
2KullanmaKılavuzu
/