Lenovo ThinkPad X220 User guide

Tip
User guide

Bu kılavuz için de uygundur

KullanıcıKılavuzu
ThinkPadX220,X220i,X220TabletveX220iTablet
Notlar:Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdaneminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
RegulatoryNotice
“ÖnemliGüvenlikBilgileri”sayfa:vi
EkC“ÖzelNotlar”sayfa:251
GüvenlikveGarantiKılavuzuveRegulatoryNotice,Websitesineyüklendi.Buyayınlarabaşvurmakiçin,
http://www.lenovo.com/supportadresinegidipUserGuides&Manuals(KullanıcıKılavuzlarıveElkitapları)
seçeneğinitıklatın.
BirinciBasım(Nisan2011)
©CopyrightLenovo2011.
LENOVOürünleri,verileri,bilgisayaryazılımlarıvehizmetlerikişiselharcamalarlaözelolarakgeliştirilmiştirvedevlet
kurumlarına48C.F.R.2.101'debelirtildiğişekildekullanım,çoğaltmaveaçıklamayailişkinsınırlıvekısıtlıhaklarlaticari
malolaraksatılmaktadır.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:Ürünler,veriler,bilgisayaryazılımıyadahizmetlerGeneralServices
Administration“GSAzleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunlarınkullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanması
GS-35F-05925numaralısözleşmedeyeralankısıtlamalaratabidir.
İçerik
Öncebunuokuyun...........v
ÖnemliGüvenlikBilgileri............vi
AnındaİşlemGerektirenKoşullar......vii
Güvenlikyönergeleri...........vii
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış......1
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınve
göstergelerininbulunması...........1
Öndengörünüm.............1
Sağyandangörünüm...........8
Soltaraftangörünüm..........12
AlttanGörünüm............15
Arkadangörünüm...........16
Durumgöstergeleri...........18
Önemliürünbilgilerininbulunması.......22
Makinetipivemodeletiketi........22
FCCIDveICOnaynumarasıetiketi.....23
OrijinallikSertikasıetiketi........25
Aksamlar................26
ThinkPadX220veX220iözellikleri.....26
ThinkPadX220TabletveX220iTablet
özellikleri...............28
Belirtimler................29
ThinkPadX220veX220ibelirtimler.....29
ThinkPadX220TabletveX220iTablet
belirtimleri...............30
İşletimortamı...............31
ThinkVantageteknolojileriveyazılımları.....31
Windows7işletimsistemindeuygulamalara
erişilmesi...............32
AccessConnections..........34
ActiveProtectionSystem.........34
ClientSecuritySolution.........34
FingerprintSoftware...........34
LenovoThinkVantageTools........35
LenovoThinkVantageToolbox.......35
MessageCenterPlus..........35
PasswordManager...........35
PowerManager............36
ProductRecovery...........36
PresentationDirector..........36
RescueandRecovery..........36
SystemUpdate............36
ThinkVantageGPS...........37
LenovoSimpleTap...........37
LenovoThinkVantageTabletShortcutMenu.37
Bölüm2.Bilgisayarınızın
kullanılması..............39
Bilgisayarınızıkaydettirin...........39
SıkSorulanSorular.............39
Tabletkipi................41
Tabletkipininkullanılması.........41
TabletSayısallaştırıcıKaleminkullanılması..43
Dokunmayaduyarlıpanelinkullanılması...44
Tabletdüğmelerininkullanılması......45
TabletKısayolMenüsününKullanılması...46
Özeltuşlarvedüğmeler...........46
ThinkVantagedüğmesi..........47
Sayısaltuştakımı............47
İşlevtuşubileşimleri...........49
Sesvesessizdüğmeleri.........52
WindowstuşuveUygulamatuşu......53
UltraNavişaretlemeaygıtınınkullanılması....54
TrackPointişaretlemeaygıtınınkullanılması..55
Dokunmayaduyarlıtabletinkullanılması...56
UltraNavvedışfarenindavranışı......57
UltraNavsimgesininsistemtepsisine
eklenmesi...............58
Güçyönetimi...............58
Pildurumunundenetlenmesi.......58
ACgüçbağdaştırıcısınınkullanılması....58
Pilindoldurulması............59
Pilömrününuzatılması..........59
Pilgücünüzünyönetilmesi........60
Enerjitasarrufukipleri..........60
Pilinkullanılması............61
Ağabağlanılması..............62
Ethernetbağlantıları...........63
Kablosuzbağlantılar...........63
Projektöryadadışekrankullanılması.....71
Ekranayarlarınındeğiştirilmesi.......71
Birprojektöryadadışekranbağlanması...72
Sunumhazırlanması...........76
İkiliekranlarınkullanılması........77
Sesözelliklerininkullanılması.........79
Tümleşikkameranınkullanılması........80
ThinkLightözelliğininkullanılması.......80
Ortamkartıokuyucununkullanılması......81
ExpressCard'ın,aşortamkartınınveyaakıllı
kartıntakılması.............81
ExpressCard'ın,aşortamkartınınveyaakıllı
kartınçıkarılması............82
©CopyrightLenovo2011
i
Bölüm3.Sizvebilgisayarınız.....83
Erişilebilirlikverahatlık...........83
Ergonomibilgileri............83
Bilgisayarınızınkendinizeuygunşekilde
ayarlanması..............84
Erişilebilirlikbilgileri...........85
TamEkranBüyüteciişlevi........85
Bilgisayarınızlabirlikteseyahatetme......86
Seyahatipuçları............86
Seyahatdonatıları...........86
Bölüm4.Güvenlik...........89
Mekanikbirkilittakılması..........89
Parolakullanılması.............89
ParolalarveRAMaskıdauyku(bekleme)kipi.90
Parolalarıngirilmesi...........90
Power-onpassword(Açılışparolası)....90
Sabitdiskparolaları...........91
Gözetmenparolası...........93
Sabitdiskgüvenliği.............95
Güvenlikyongasınınayarlanması.......96
Parmakiziokuyucukullanılması........97
ThinkPadX220veX220i'deparmakizi
okuyucukullanılması..........97
ThinkPadX220TabletveX220iTablet'tebir
parmakiziokuyucununkullanılması.....101
Sabitdisksürücünüzdenveyayarıiletken
sürücünüzdenverisilinmesineilişkinbildirim...105
Güvenlikduvarlarınınkullanılmasıvegüvenlik
duvarlarınınanlaşılması...........106
Verilerinvirüslerekarşıkorunması.......106
Bölüm5.Kurtarmayagenelbakış.107
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıve
kullanılması................107
Kurtarmaortamınınoluşturulması.....108
Kurtarmaortamınınkullanılması......108
Yedeklemevekurtarmaişlemlerinin
gerçekleştirilmesi..............109
Yedeklemeişlemigerçekleştirilmesi.....109
Kurtarmaişleminingerçekleştirilmesi....110
RescueandRecoveryçalışmaalanının
kullanılması................110
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıve
kullanılması................111
Kurtarmaortamıoluşturulması.......111
Kurtarmaortamınınkullanılması......112
Öncedenkurulmuşuygulamalarınveaygıt
sürücülerininyenidenkurulması........112
Kurtarmasorunlarınınçözülmesi........113
Bölüm6.Aygıtlarındeğiştirilmesi.115
Statikelektriğinönlenmesi..........115
Pilindeğiştirilmesi.............116
Klavyenindeğiştirilmesi...........118
Avuçiçidesteğinideğiştirme.........122
Sabitdisksürücüsünündeğiştirilmesi......125
Yarıiletkensürücünündeğiştirilmesi......128
KablosuzLAN/WiMAXbağlantısıiçinPCIExpress
MiniCard'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.....130
KablosuzWANbağlantısıiçinPCIExpressMini
Card'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.......136
mSATAyarıiletkensürücününtakılmasıve
değiştirilmesi...............140
Belleğindeğiştirilmesi............142
SIMkartındeğiştirilmesi...........145
Bölüm7.Bilgisayarınızın
iyileştirilmesi............147
ThinkPadaksamlarınınbulunması.......147
ThinkPadUltrabaseSeries3.........147
ThinkPadUltrabaseSeries3'ünüstten
görünümü...............148
ThinkPadUltrabaseSeries3'ünalttan
görünümü...............148
ThinkPadUltraBaseSeries3'üntakılması..149
ThinkPadUltraBaseSeries3'ünayrılması..151
Güvenlikaksamı............152
ThinkPadBattery19+............153
Üsttengörünüm............154
AlttanGörünüm............154
ThinkPadBattery19+'nınbağlanması....154
ThinkPadBattery19+'nınayrılması.....155
ThinkPadBattery19+'nındoldurulması...156
ThinkPadPortReplicatorSeries3,ThinkPadMini
DockSeries3veThinkPadMiniDockPlusSeries
3....................157
Öndengörünüm............158
Arkadangörünüm...........161
ThinkPadPortReplicatorSeries3'ün,
ThinkPadMiniDockSeries3'ünveya
ThinkPadMiniDockPlusSeries3'ün
bağlanması..............164
ThinkPadPortReplicatorSeries3'ün,
ThinkPadMiniDockSeries3'ünveThinkPad
MiniDockPlusSeries3'ünayrılması....166
Güvenlikaksamı............168
Sistemkilitlemeanahtarınınkullanılması...170
Bölüm8.Gelişmişyapılandırma..171
Yenibirişletimsistemininkurulması......171
Başlamadanönce...........171
Windows7işletimsistemininkurulması...172
WindowsVistaişletimsistemininkurulması..173
WindowsXPişletimsistemininkurulması..174
Aygıtsürücülerininkurulması.........176
iiKullanıcıKılavuzu
4'übiraradaOrtamKartıOkuyucunun
takılması...............176
USB3.0sürücüsününkurulması......177
Windows2000/XP/Vista/7içinThinkPad
MonitörDosyasınıkurulması.......177
Windows2000/XP/Vista/7içinIntelChipset
Support'un(IntelYongaSetiDesteği)
kurulması...............179
Sürücülerinveyazılımlarınkurulması....179
ThinkPadSetup..............179
Congmenüsü.............180
Date/Timemenüsü...........181
Securitymenüsü............181
Startupmenüsü............182
Restartmenüsü............184
ThinkPadSetupöğeleri.........184
SistemUEFIBIOS'nizingüncellenmesi...197
Sistemyönetimininkullanılması........197
Sistemyönetimi............197
Yönetimiözelliklerininayarlanması.....199
Bölüm9.Sorunlarınönlenmesi...201
Sorunlarıönlemeyeyönelikgenelipuçları....201
Aygıtsürücüleriningeçerliolduğundanemin
olunması.................202
Websitesindenensonsürücülerinalınması..202
SystemUpdatekullanılarakensonaygıt
sürücülerininalınması..........202
Bilgisayarınızınbakımınınyapılması......203
Bilgisayarkapağınıntemizlenmesi.....205
Bölüm10.Bilgisayarınsorunlarının
giderilmesi.............207
Sorunlarıntanılanması............207
LenovoThinkVantageToolbox'ın
kullanılması..............207
SorunGiderme..............207
Bilgisayaryanıtvermeyidurdurdu.....208
Klavyeninüzerinedökülensıvı.......208
Hatailetileri..............209
İletigösterilmeyenhatalar........211
Biphataları..............212
Belleksorunları.............212
Modemve.............212
Klavyeyadadiğerişaretlemeaygıtları....217
Ekranveçokluortamaygıtları.......219
Parmakiziokuyucusorunları.......229
Pilivegüç...............229
Sürücülervediğerdepolamaaygıtları....233
Yazılımsorunları............233
Kapılarvebağlaçlar...........234
USB(EvrenselDiziselVeriyolu)sorunları...234
Bağlantıistasyonuveyakapıçoğaltıcısı
sorunu................234
Bölüm11.Destekalınması.....235
Lenovoileiletişimkurmadanönce.......235
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.......235
Sistemgüncellemelerininyüklenmesi....235
Kayıtbilgileri..............235
YardımveHizmetAlınması..........236
Tanılamaprogramlarınınkullanılması....236
LenovoSupportWebsitesi........236
Lenovo'nunAranması..........237
Ekhizmetlerinsatınalınması.........241
EkA.DüzenlemeyeİlişkinBilgiler.243
Kablosuziletişimeilişkinbilgiler........243
UltraConnect™kablosuzantenlerinyeri...244
Kablosuziletişimidüzenlemeyeilişkinnotların
bulunması...............245
İhracatsınıandırmanotu..........246
Elektronikyayılımnotları...........246
FederalCommunicationsCommission
UygunlukBildirimi...........246
IndustryCanadaClassByayılımuyumluluk
bildirimi................246
AvrupaBirliği-ElektromanyetikUygunluk
YönergesineUyumluluk.........247
AlmanyaClassBuyumlulukbildirimi....247
KoreClassBuyumlulukbildirimi......247
JaponyaVCCIClassBuyumlulukbildirimi..248
Fazbaşına20A'yaeşityadadahaazgüce
bağlıürünlereilişkinolarakJaponyaiçin
uyumlulukbildirimi...........248
TayvaniçinLenovoürünhizmetbilgileri...248
Düzenlemeyeilişkineknotlariçinbasılıelkitabı
işaretçisi.................248
EkB.WEEEvegeridönüşüm
bildirimleri..............249
ABWEEEbildirimleri............249
Japonyageridönüşümbildirimleri.......249
EkC.ÖzelNotlar..........251
TicariMarkalar...............252
©CopyrightLenovo2011
iii
ivKullanıcıKılavuzu
Öncebunuokuyun
Bilgisayarınızıenverimlivezevklişekildekullanmayadevametmekiçinburadaverilenipuçlarınıizlediğinizden
eminolun.Bunlarıyapmamakrahatsızlığa,yaralanmayayadabilgisayarınızınarızalanmasınanedenolabilir.
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğer
bölümleriısınabilir.Ulaşacağısıcaklıksistemetkinliğimiktarınavepildeki
dolulukdüzeyinebağlıolarakdeğişir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
rahatsızlığayadacildinizdeyanığanedenolabilir.
Ellerinizi,diziniziyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcak
kısmıileçokuzunsüretemashalindebulundurmayın.
Ellerinizisıksıkavuçiçidesteğindenkaldırarakklavyedenuzaklaştırın.
KendiniziACgüçbağdaştırıcısınınürettiğiısıdankoruyun.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
cildinizdeyanığanedenolabilir.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Hiçbirzamanvücudunuzuısıtmakiçinkullanmayın.
Bilgisayarınızııslatmayın.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Kabloları,hasargörmemeleriiçinkoruyun.
Kablolarıçokzorlarsanızhasargörebiliryadakopabilirler.
İletişimhatlarınıyadaACgüçbağdaştırıcısı,fare,klavye,yazıcıyada
herhangibirdiğerelektronikaygıtkablosunuüzerinebasılmayacak,takılıp
düşülmeyecek,bilgisayarınızyadabaşkanesnelertarafındanezilmeyecekya
dahiçbirşekildebilgisayarınızınçalışmasınaengelolacakbirişlememaruz
kalmayacakşekildeyönlendirin.
©CopyrightLenovo2011
v
Bilgisayarınızıtaşırkenbilgisayarınızıveverilerinizikoruyun.
Sabitdisksürücülübilgisayarınızıtaşımadanönceaşağıdakilerdenbiriniyapınve
açma/kapamadüğmesininkapalıolduğundanyadayanıpsöndüğündenemin
olun:
Kapatın.
BilgisayarınızıRAMaskıdauyku(bekleme)kipinegeçirmekiçinFn+F4tuşlarına
basın.
SabitdiskaskıdauykukipinegeçirmekiçinFn+F12tuşlarınabasın.
Bubilgisayarınızınhasargörmesiniveolasıverikaybınıönleyecektir.
Bilgisayarınızınazikbirbiçimdetutun.
Bilgisayarınızı,ekranınızıyadadışaygıtlarınızınıdüşürmeyin,çarpmayın,
çizmeyin,bükmeyin,sallamayın,itmeyinyadabunlarınüzerineağırnesneler
koymayın.
Bilgisayarınızıdikkatlitaşıyın.
Uygundestekvekorumasağlayanbirtaşımaçantasıkullanın.
Bilgisayarınızısıkışıkbavulyadaçantalarakoymayın.
Bilgisayarınızıtaşımaçantasınayerleştirmedenöncekapalı,RAMaskıdauyku
(bekleme)kipi(Fn+F4)yadasabitdiskaskıdauyku(Fn+F12)kipindeolduğundan
eminolun.Bilgisayarınızıaçıkkentaşımaçantasınakoymayın.
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcıolabilir.Bilgisayarınızlabirlikte
verilentümbilgileriizleyinvesaklayın.BubelgedekibilgilersatınalmasözleşmenizinyadaLenovo
®
UluslararasıGarantiBildirimi'ninkoşullarınıdeğiştirmez.Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlik
veGarantiKılavuzu'nun“GarantiBilgileri”konusunabakın.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.Ancak,kişiselbilgisayarlar
elektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcılarıvediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,
zikselyaralanmayadamaddizararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienaza
indirmekiçinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırmayönergelerindeki
tümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlicegözdengeçirin.Bubelgedeyeralanve
ürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatlibirşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedaha
güvenlibirçalışmaortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstükişiselbilgisayarlaraek
olarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böyle
birürünaldıysanız,bubilgilersizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprize
viKullanıcıKılavuzu
takılıolmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpilbulunur;bunedenle
pilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğübazıhasarlar,
ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanıtarafındanonarılıncayakadarbirdaha
kullanılmamasınıgerektirecekölçüdeciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sıkolmamaklabirlikte,bir
kokuduyabiliryadaürününüzdendumançıktığınıyadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yada
patlama,çatlamayadatıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbir
bileşeningüvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yadaolasıbirgüvenlik
sorununuişaretediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyadadurumukendiniztanılamayaçalışmayın.
DahafazlabilgiiçinMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarının
listesiiçinaşağıdakiwebsitesinebakın:
http://www.lenovo.com/support/phone
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolupolmadığınıdenetlemekiçinsık
sıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkındaherhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürünün
nasılinceleneceğivegerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzüngüvenliğiyleilgili
endişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçinMüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncaya
kadarürünükullanmayınveürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımıdeğişiminekarşıkoruyucu
aygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüçkaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalmasıyadapilinüstündeyabancı
maddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınüstünebir
nesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatmakablosugibi)budurumlarla
karşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürünüreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyle
değiştirinceyekadarürünükullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemlerialın.
Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlikveGarantiKılavuzu'nun“Önemligüvenlikbilgileri”
konusunabakın.
©CopyrightLenovo2011
vii
Hizmetvebüyütmeler
MüşteriDestekMerkezitarafındanyadaelinizdekikullanımkılavuzlarındabelirtilmedikçe,birürünün
bakımınıkendinizyapmayıdenemeyin.Yalnızca,ürününüzüonarmayetkisibulunanbirGarantiHizmet
ÇözümOrtağı'nabaşvurun.
Not:Bazıbilgisayarparçalarıiçinmodelbüyütmeyadadeğiştirmeişlemlerinimüşterileryapabilir.Büyütmeler
genellikleaksamolarakadlandırılır.MüşteritarafındantakılmasıonaylanandeğiştirmeparçalarıCRU'lar
(MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler)olarakadlandırılır.Lenovo,müşterilerinaksamlarıtakmasınınya
daCRU'larıdeğiştirmesininuygunolduğudurumlardailgiliyönergelerinyeraldığıçeşitlibelgelersağlar.
Parçatakarkenyadadeğiştirirkentümyönergeleredikkatleuymanızgerekir.GüçgöstergesininKapalı
(Off)durumdaolması,ürününiçindekivoltajdüzeylerininsıfırolduğuanlamınagelmeyebilir.Güçkablosu
bulunanbirüründenkapaklarıçıkarmadanönceherzamangücünkapalıolduğundanveürününtümgüç
kaynaklarıylabağlantısınınkesildiğindeneminolun.CRU'larhakkındadahafazlabilgiiçinbuürününBölüm
6Aygıtlarındeğiştirilmesi”sayfa:115başlıklıkonusunabaşvurun.Başkasorunuzyadaendişenizvarsa,
MüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkurun.
Güçkablosunuçıkardıktansonrabilgisayarınızdahareketliparçakalmaz,ancakgüvenliğiniziçinaşağıdaki
uyarılargereklidir.
DİKKAT
Zararverebilecekhareketliparçalariçerir.Parmaklarınızıvevücudunuzundiğerkısımlarınıuzak
tutun.
DİKKAT:
CRU'larıdeğiştirmedenöncebilgisayarınızıkapatınvekapağıaçmadanöncebilgisayarınsoğuması
için3-5dakikabekleyin.
viiiKullanıcıKılavuzu
Güçkablolarıvegüçbağdaştırıcıları
DİKKAT
Yalnızcaürünüreticisitarafındansağlanangüçkablolarınıvegüçbağdaştırıcılarınıkullanın.
Güçkablolarınıngüvenlikonayındangeçmesigerekir.AlmanyaiçinbuH05VV-F,3G,0,75mm
2
veyadahaüstünniteliklibirkablodur.Diğerülkelerdeaynışekildeuygunnitelikleresahipkablolar
kullanılmalıdır.
Birgüçkablosunuhiçbirzamanbirgüçbağdaştırıcısınınyadabaşkabirnesneninetrafına
dolamayın.Buşekildedolanmasıkablonunaşınmasına,kırılmasınayadakıvrılmasınayolaçacak
birşekildekabloyugerebilir.Budurumgüvenliktehlikesiyaratabilir.
Kablolarıherzaman,üzerindenyürünmeyecek,ayakaltındakalmayacakyadanesnelertarafından
sıkıştırılmayacakbirşekildedöşeyin.
Güçkablosunuvegüçbağdaştırıcılarınısıvımaddelerdenkoruyun.Örneğin,güçkablonuzuyada
güçbağdaştırıcınızıhiçbirzamanlavabolara,borulara,tuvaletlereyakınyerlereyadasıvıtemizlik
maddeleriyletemizlenenzeminlerekoymayın.Sıvımaddeler,özellikledegüçkablosuyadagüç
bağdaştırıcısıyanlışkullanımdandolayıgerginse,kısadevreyenedenolabilir.Ayrıca,sıvımaddeler
güçkablosuuçbirimlerininve/veyagüçbağdaştırıcısıüzerindekibağlaçuçbirimlerininaşınmasına
nedenolarakaşırıısınmayayolaçabilir.
Güçkablolarınıvesinyalkablolarınıherzamandoğrusıraylabağlayınvetümgüçkablosu
bağlaçlarınınyuvalarınagüvenlivetamolaraktakıldığındaneminolun.
ACgirişiğnelerindeaşınmagörülenyadaACgirişindeyadaherhangibiryerindeaşırıısınma
(örneğin,deformeolmuşplastik)görülengüçbağdaştırıcılarınıkullanmayın.
Uçlarındanbirindekielektrikbağlantılarındaaşınmayadaaşırıısınmagörülenyadaherhangibir
şekildehasarlıgörünengüçkablolarınıkullanmayın.
Uzatmakablolarıveilgiliaygıtlar
Kullandığınızuzatmakablolarının,aniakımdeğişikliğinekarşıkoruyucuaygıtların,kesintisizgüçkaynaklarının
veanahtarlıuzatmakablolarının,ürününelektrikgereksinimlerinikarşılayabilecekakımlakullanıldığından
eminolun.Buaygıtlarıhiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Anahtarlıuzatmakablolarıkullanılıyorsa,yük,anahtarlı
uzatmakablosugirişdeğeriniaşmamalıdır.Güçyükleri,güçgereksinimlerivegirişdeğerleriyleilgilisorunuz
olursa,ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
ix
Fişlerveprizler
DİKKAT
Bilgisayardonatınızlakullanmayıplanladığınızbirpriz(güçprizi)hasargörmüşyadaaşınmış
görünüyorsa,yetkilibirelektrikteknisyenitarafındandeğiştirilmedenprizikullanmayın.
Fişibükmeyinveştedeğişiklikyapmayın.Fişhasargörmüşse,değiştirmekiçinüreticiyebaşvurun.
Prizi,büyükmiktarlardaelektrikçekendiğerevaletleriyadaticarialetlerlepaylaşmayın;tersi
durumda,sabitolmayanvoltajdüzeyleri,bilgisayarınıza,verilerinizeyadabağlıaygıtlarınızazarar
verebilir.
Bazıürünlerdeüçgeçmedişlişkullanılmıştır.Buşyalnızcatopraklanmışbirelektikprizine
takılabilir.Bubirgüvenliközelliğidir.Fişitopraklanmamışbirprizetakmayıdeneyerek,bugüvenlik
özelliğiniengellemişolursunuz.Fişiprizetakamıyorsanız,onaylanmışbirprizbağdaştırıcısıiçinya
daelinizdekişibugüvenliközelliğinigeçerlikılanbirşledeğiştirmekiçinbirelektrikteknisyenine
başvurun.Birelektrikprizinihiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Genelsistemyükü,şubedevresi
değerininyüzde80'iniaşmamalıdır.Güçyükleriveşubedevresideğerleriyleilgilisorunuzolursa,
ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
Kullandığınızgüçprizinintesisatınındüzgünbirşekildeyapıldığından,kolayerişilebilirolduğundan
vedonatıyayakınkonumlandığındaneminolun.Güçkablolarını,kablolarıgerecekşekilde
uzatmayın.
Güçprizinintaktığınızürüniçindoğruvoltajıveakımısağladığındaneminolun.
Donatıyıdikkatliceelektrikprizinetakınveelektrikprizindençıkarın.
Güçkaynağıbildirimi
DİKKAT
Güçkaynağındakiaşağıdakietiketitaşıyanhiçbirkapağıyadaparçayıçıkarmayın.
Buetiketinbulunduğubileşenleriniçindetehlikelidüzeydevoltaj,akımveenerjivardır.Bu
bileşenleriniçindeonarılabilecekparçayoktur.Buparçalardanbirindesorunolduğunu
düşünüyorsanız,birhizmetteknisyeniylegörüşün.
Dışaygıtlar
DİKKAT:
BilgisayaraçıkkenUSBve1394kablolarındanbaşkaherhangibirdışaygıtkablosubağlamayınya
daçıkarmayın;tersidurumda,bilgisayarınızazararverebilirsiniz.Bağlananaygıtlaraolasıbirzarar
gelmesiniönlemekamacıyladışaygıtlarıçıkarmakiçinbilgisayarınızkapandıktansonraenazbeş
saniyebekleyin.
xKullanıcıKılavuzu
Piller
DİKKAT
Lenovotarafındanüretilenkişiselbilgisayarlarda,sistemsaatinegüçsağlayan,madenipara
büyüklüğündebirpilbulunur.Ayrıca,dizüstübilgisayarlargibibirçoktaşınabilirürün,taşınır
durumdaykensistemgücüsağlamakiçinyenidendoldurulabilirbirpiltakımıkullanır.Ürününüzle
kullanmanıziçinLenovotarafındansağlananpilleruyumlulukbakımındansınanmıştırveyalnızca
onaylıparçalarladeğiştirilebilir.
Pilleriaçmayıyadapillerebakımyapmayıhiçbirzamandenemeyin.Pilleriezmeyin,delmeyinyada
yakmayınyadametaldevrelerekısadevreyapmayın.Pilisuyayadadiğersıvımaddeleremaruz
bırakmayın.Piltakımınıyalnızca,ürünlebirlikteverilenbelgelerdekiyönergeleregöreyeniden
doldurun.
Pilinyanlışvekötükullanılmasıpilinaşırıısınmasınanedenolarak,piltakımındanyadamadenipara
büyüklüğündekipildengazyadaalev“çıkmasına”yolaçabilir.Pilinizhasargörürseyadapilinizin
boşaldığınıyadapilkablolarındayabancımaddelerinbiriktiğinifarkederseniz,pilikullanmayı
durdurunvepilüreticisindendeğiştirin.
Pilleruzunsürekullanılmadıklarındaözelliklerinikaybedebilir.Bazıyenidendoldurulabilirpillerde
(özellikleLityumİyonpiller),pilinboşalmışbirdurumdabırakılmasıpilinkısadevreyapmariskini
artırarakpilinömrünükısaltabilirveayrıca,birgüvenliktehlikesidetaşıyabilir.Yenidendoldurulabilir
Lityum-İyonpilleritamamenboşaltmayınyadabupilleriboşalmışhaldesaklamayın.
YenidenDoldurulabilenPileİlişkinNot
DİKKAT
Piltakımınısökmeyeyadadeğiştirmeyeçalışmayın.Buhareket,patlamayayadapiltakımında
sızıntıyanedenolabilir.Lenovotarafındanbelirtilmeyenyadaparçalarınaayrılanyadadeğiştirilen
piltakımıgarantikapsamındadeğildir.
Yenidendoldurulabilirpiltakımıyanlışyerleştirilirse,patlamatehlikesivardır.Piltakımında,az
miktardazararlımaddevardır.Olasıyaralanmalarıönlemekiçin:
PiliyalnızcaLenovotarafındanönerilenbirpiltipiyledeğiştirin.
Piltakımınıateştenuzaktutun.
Pilisuyadayağmurlatemasettirmeyin.
Piliparçalarınaayırmayaçalışmayın.
Pilekısadevreyaptırmayın.
Piliçocuklardanuzaktutun.
Piltakımınıdüşürmeyin.
Piltakımını,denizkıyısınıdoldurmakiçinkullanılanatıkmaddelerlebirlikteatmayın.Piliatarken
ülkenizdekiyerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
Piltakımınınodasıcaklığında,kapasitesininyaklaşık%30-%50'siarasındadoluluktasaklanması
gerekir.Aşırıboşalmayıengellemekiçinpiltakımınıyıldabirkezdoldurmanızönerilir.
©CopyrightLenovo2011
xi
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot
DİKKAT
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Madeniparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticininönerdiğitipteyadabenzer
birpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlışkullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindebirsıcaklığaçıkacakkadarısıtmayın.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçingeçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.Şuadrese
gidin:http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
xiiKullanıcıKılavuzu
Isıveürününhavalandırılması
DİKKAT
Bilgisayarlar,ACgüçbağdaştırıcılarıvepekçokdonatıaçıkolduğundavepilleridolarkenısı
üretebilir.Dizüstübilgisayarlar,küçükboyutlarınedeniyleönemlimiktardaısıüretebilir.Herzaman
aşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğerbölümleriısınabilir.
Ellerinizi,kucağınızıyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcakkısmıileçokuzun
süretemashalindebulundurmayın.Klavyeyikullanırkenavuçiçinizi,avuçiçidesteğiüzerinde
uzunsüretutmaktankaçının.Bilgisayarınızolağançalışmasısırasındabirmiktarısıüretir.
Isımiktarı,sistemetkinliğininmiktarınavepildolumdüzeyinebağlıdır.Aradagiysiolsada
bilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesirahatsızlığayadacildinizdeyanığaneden
olabilir.Klavyekullanırkenelleriniziavuçiçidesteğindenkaldırarakdüzenliolarakaraverinve
klavyeyiuzunsürekullanmamayadikkatedin.
Yanıcımaddelerinyanındayadapatlayıcımaddeolanortamlardabilgisayarınızıçalıştırmayınya
dapilidoldurmayın.
Güvenlik,rahatlıkvegüvenilirişleyişiçinürününüzdehavalandırmayuvaları,fanlarve/yadaısı
alıcılarıbulunur.Buaksamlar,ürününbiryatak,kanepe,halıyadabaşkabiresnekyüzeyin
üzerinekonulmasıylablokeedilebilir.Buaksamlarıhiçbirşekildeblokeetmeyin,kapatmayınya
dageçersizkılmayın.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.Bağdaştırıcıyı
kullanırkenbedeninizdenuzaktutun.ACgüçbağdaştırıcısınıhiçbirzamanbedeniniziısıtmakiçin
kullanmayın.Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesicildinizde
yanığanedenolabilir.
Güvenliğiniziçinherzamanbilgisayarınızdaaşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarprizetakılıykenkapağınıkapalıtutun.
Düzenliolarakbilgisayarındışındatozbirikipbirikmediğinebakın.
Havadeliklerindeveönçerçevedekideliklerdetoplanantozlarıtemizleyin.Tozluyadahareketin
yoğunolduğuyerlerdeçalışanbilgisayarlardatemizlemeişleminidahasıkyapmanızgerekebilir.
Bilgisayardakihavadelikleriniengellemeyinyadakapatmayın.
Bilgisayarınızımobilyaiçindeçalıştırmayın.Bu,aşırıısınmariskiniartırır.
Bilgisayarıniçinegirenhavasıcaklığıençok35°C(95°F)olmalıdır.
©CopyrightLenovo2011
xiii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
DİKKAT
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarıngözlendiğikoşullardabilgisayarınızıkullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınıngözlendiğikoşullardahiçbirkabloyutakmayınveçıkarmayın
yadabuürününkuruluş,bakımyadayenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprizetakın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizleretakın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizikullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceaygıtkapaklarınıaçmadan
önce,aygıtabağlıgüçkablolarının,piltakımınınvetümkablolarınbağlantılarınıkesin.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.İçparçalarvedevreler
açıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
DİKKAT
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunlarınkapaklarınıaçarken,kabloları
aşağıdakiyordamlardagösterildiğibiçimdetakınyadasökün.
Bağlanmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Tümkablolarıaygıtlarabağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Bağlantıyıkesmekiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Güçkablolarınıprizlerdençıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardançıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüçkablosununprizdenyada
yuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğertümelektrikkablolarının
bilgisayarınızatakılmasıgerekir.
LCDbildirimi
DİKKAT:
LCDcamdanyapılmıştırvebilgisayarınkababirşekildekullanılmasıveyadüşürülmesiLCD'nin
çatlamasınanedenolabilir.LCDçatlarveiçindekisıvıgözlerinizeveyaellerinizebulaşırsa,etkilenen
bölgelerihemenenaz15dakikaboyuncasuylayıkayın;yıkamadansonraherhangibirbelirti
görülürse,doktoradanışın.
Kulaklıkkullanılması
Bilgisayarınızınhemkulaklıkbağlacı,hemdeseshatçıkışıbağlacıvarsa,kulaklıklariçinherzamankulaklık
bağlacınıkullanın.
xivKullanıcıKılavuzu
DİKKAT:
Kulaklıklardangelenaşırısesbasıncıişitmekaybınanedenolabilir.Eşitleyici'nin(equalizer)enüst
seviyeyeayarlanmasıkulaklıkçıkışvoltajınıvesonuçolaraksesbasıncıdüzeyiniartırır.
Kulaklıkbağlaçlarınınçıkışı,EN50332-2belirtimlerineuygundeğilse,kulaklıklarınyükseksesteuzunsüre
kullanılmasıtehlikeoluşturabilir.Bilgisayarınızdakikulaklıkçıkışbağlacı,EN50332-2Fıkra7ileuyumludur.
Bubelirtim,bilgisayarınmaksimumbantgenişliğiolanRMS'ninçıkışvoltajını150mVilesınırlar.İşitme
kaybınakarşıkorumasağlamakiçin,kullandığınızkulaklıkların,75mVdeğerindekigenişbantözelliklili
voltajınailişkinEN50332-2(Fıkra7'dekisınırlamalar)ileuyumluolduğundaneminolun.EN50332-2ile
uyumluolmayankulaklıklarınkullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Kulaklıkların,Lenovobilgisayarınızlabirliktegönderilmesi,kulaklıklarınvebilgisayarınEN50332-1
belirtimleriyleuyumluolduğunugösterir.Farklıkulaklıklarkullanılıyorsa,bunlarınEN50332-1belirtimleriyle
uyumluolduğundaneminolun(Fıkra6.5SınırlamaDeğerleri).EN50332-1ileuyumluolmayankulaklıkların
kullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Ekgüvenlikbilgileri
DİKKAT
Plastikpoşetlertehlikeliolabilir.Boğulmatehlikesiniönlemekiçinplastikpoşetleribebeklerinve
çocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayın.
Tabletbilgisayarkullanıcılarıiçinnot
Avustralya'dakikullanıcılariçinGüvenlikBildirimi:
DİKKAT
Tabletkipinikullanırkentelefonkablosubağlamayın.
ABD'dekikullanıcılariçinbildirim
Birçokkişiselbilgisayarürünüvedonatıkabloyadateliçerir(örneğinaksesuarıkişiselbilgisayarabağlamak
içinkullanılangüçkablolarıyadakablolar).Buüründebutürbirkabloyadatelbulunuyorsa,aşağıdaki
uyarıgörüntülenir:
UYARI:
Buüründekikablolarayadabuürünlebirliktesatılanparçalarlailişkilikablolaraeliledokunulması,ABD'nin
KaliforniyaEyaletitarafındankansere,doğumkusurlarınayolaçabileceğivediğerüremeorganlarınazarar
verebileceğikabuledilenkurşunmaddesinemaruzkalınmasınanedenolur.Kablolaradokunduktansonra
ellerinizidikkatliceyıkayınız.
Buyönergelerisaklayın.
©CopyrightLenovo2011
xv
xviKullanıcıKılavuzu
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış
Bubölümdebağlaçlarınyerleri,önemliürünbilgilerinibulma,bilgisayaraksamları,belirtimler,işletimortamı
veöncedenyüklüyazılımprogramlarıhakkındabilgisağlanmaktadır.
Bubölümdeaşağıdakikonularbulunur:
“Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarının,aksamlarınınvegöstergelerininbulunması”sayfa:1
“Önemliürünbilgilerininbulunması”sayfa:22
“Belirtimlersayfa:29
“İşletimortamı”sayfa:31
“ThinkVantageTeknolojileriveyazılım”sayfa:31
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması
Bubölüm,bilgisayarınızındonanımaksamlarınıtanıtmaktavesizebunlarınişlevlerindenyararlanmaya
başlamanıziçingerekentemelbilgilerivermektedir.
Ön
Sağtaraf
Soltaraf
Arka
Alt
Durumgöstergeleri
Öndengörünüm
Bubölümdedizüstübilgisayarınızınöndengörünümüverilmektedir.
©CopyrightLenovo2011
1
ThinkPadX220veX220iöndengörünüm
Şekil1.ThinkPadX220veX220iöndengörünüm
1KablosuzWAN(yardımcı)veKablosuzLAN/WiMAX
(yardımcı)
2Tümleşikkamera
3ThinkLight
4KablosuzLAN(üçüncü),KablosuzLAN/WiMAX(ana)
veKablosuzWAN(ana)
5Bilgisayarekranı
6Sistemvegüçdurumugöstergeleri
7Açma/kapamadüğmesi8KablosuzLAN/WiMAXiçinPCIExpressMiniCard
yuvası
9KablosuzWANveyamSATAyarıiletkensürücü(SSD)
içinPCIExpressMiniCardyuvası
10Parmakiziokuyucu
11TrackPointdüğmeleri
12Dokunmayaduyarlıtablet
13TrackPointişaretçubuğu
14Fntuşu
15CapsLockgöstergesi16ThinkVantagedüğmesi
17Sesdüzeyidenetlemedüğmeleri
18Yerleşikmikrofon
1KablosuzWAN(yardımcı)veKablosuzLAN/WiMAX(yardımcı)
4KablosuzLAN(üçüncü),KablosuzLAN/WiMAX(ana)veKablosuzWAN(ana)
Kablosuziletişimiçinolanyerleşikantenler,bilgisayarekranınınsolüstvesağüstköşelerindebulunur.
Heranteninkonumuiçin“UltraConnectkablosuzantenlerinkonumu”sayfa:244konusunabaşvurun.
2KullanıcıKılavuzu
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184
 • Page 185 185
 • Page 186 186
 • Page 187 187
 • Page 188 188
 • Page 189 189
 • Page 190 190
 • Page 191 191
 • Page 192 192
 • Page 193 193
 • Page 194 194
 • Page 195 195
 • Page 196 196
 • Page 197 197
 • Page 198 198
 • Page 199 199
 • Page 200 200
 • Page 201 201
 • Page 202 202
 • Page 203 203
 • Page 204 204
 • Page 205 205
 • Page 206 206
 • Page 207 207
 • Page 208 208
 • Page 209 209
 • Page 210 210
 • Page 211 211
 • Page 212 212
 • Page 213 213
 • Page 214 214
 • Page 215 215
 • Page 216 216
 • Page 217 217
 • Page 218 218
 • Page 219 219
 • Page 220 220
 • Page 221 221
 • Page 222 222
 • Page 223 223
 • Page 224 224
 • Page 225 225
 • Page 226 226
 • Page 227 227
 • Page 228 228
 • Page 229 229
 • Page 230 230
 • Page 231 231
 • Page 232 232
 • Page 233 233
 • Page 234 234
 • Page 235 235
 • Page 236 236
 • Page 237 237
 • Page 238 238
 • Page 239 239
 • Page 240 240
 • Page 241 241
 • Page 242 242
 • Page 243 243
 • Page 244 244
 • Page 245 245
 • Page 246 246
 • Page 247 247
 • Page 248 248
 • Page 249 249
 • Page 250 250
 • Page 251 251
 • Page 252 252
 • Page 253 253
 • Page 254 254
 • Page 255 255
 • Page 256 256
 • Page 257 257
 • Page 258 258
 • Page 259 259
 • Page 260 260
 • Page 261 261
 • Page 262 262
 • Page 263 263
 • Page 264 264
 • Page 265 265
 • Page 266 266
 • Page 267 267
 • Page 268 268
 • Page 269 269
 • Page 270 270
 • Page 271 271
 • Page 272 272

Lenovo ThinkPad X220 User guide

Tip
User guide
Bu kılavuz için de uygundur