Lenovo ThinkPad X220 User guide

Marka
Lenovo
Model
ThinkPad X220
Tip
User guide
KullanıcıKılavuzu
ThinkPadX220,X220i,X220TabletveX220iTablet
Notlar:Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdaneminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
RegulatoryNotice
“ÖnemliGüvenlikBilgileri”sayfa:vi
EkC“ÖzelNotlar”sayfa:251
GüvenlikveGarantiKılavuzuveRegulatoryNotice,Websitesineyüklendi.Buyayınlarabaşvurmakiçin,
http://www.lenovo.com/supportadresinegidipUserGuides&Manuals(KullanıcıKılavuzlarıveElkitapları)
seçeneğinitıklatın.
BirinciBasım(Nisan2011)
©CopyrightLenovo2011.
LENOVOürünleri,verileri,bilgisayaryazılımlarıvehizmetlerikişiselharcamalarlaözelolarakgeliştirilmiştirvedevlet
kurumlarına48C.F.R.2.101'debelirtildiğişekildekullanım,çoğaltmaveaçıklamayailişkinsınırlıvekısıtlıhaklarlaticari
malolaraksatılmaktadır.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:Ürünler,veriler,bilgisayaryazılımıyadahizmetlerGeneralServices
Administration“GSAzleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunlarınkullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanması
GS-35F-05925numaralısözleşmedeyeralankısıtlamalaratabidir.
İçerik
Öncebunuokuyun...........v
ÖnemliGüvenlikBilgileri............vi
AnındaİşlemGerektirenKoşullar......vii
Güvenlikyönergeleri...........vii
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış......1
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınve
göstergelerininbulunması...........1
Öndengörünüm.............1
Sağyandangörünüm...........8
Soltaraftangörünüm..........12
AlttanGörünüm............15
Arkadangörünüm...........16
Durumgöstergeleri...........18
Önemliürünbilgilerininbulunması.......22
Makinetipivemodeletiketi........22
FCCIDveICOnaynumarasıetiketi.....23
OrijinallikSertikasıetiketi........25
Aksamlar................26
ThinkPadX220veX220iözellikleri.....26
ThinkPadX220TabletveX220iTablet
özellikleri...............28
Belirtimler................29
ThinkPadX220veX220ibelirtimler.....29
ThinkPadX220TabletveX220iTablet
belirtimleri...............30
İşletimortamı...............31
ThinkVantageteknolojileriveyazılımları.....31
Windows7işletimsistemindeuygulamalara
erişilmesi...............32
AccessConnections..........34
ActiveProtectionSystem.........34
ClientSecuritySolution.........34
FingerprintSoftware...........34
LenovoThinkVantageTools........35
LenovoThinkVantageToolbox.......35
MessageCenterPlus..........35
PasswordManager...........35
PowerManager............36
ProductRecovery...........36
PresentationDirector..........36
RescueandRecovery..........36
SystemUpdate............36
ThinkVantageGPS...........37
LenovoSimpleTap...........37
LenovoThinkVantageTabletShortcutMenu.37
Bölüm2.Bilgisayarınızın
kullanılması..............39
Bilgisayarınızıkaydettirin...........39
SıkSorulanSorular.............39
Tabletkipi................41
Tabletkipininkullanılması.........41
TabletSayısallaştırıcıKaleminkullanılması..43
Dokunmayaduyarlıpanelinkullanılması...44
Tabletdüğmelerininkullanılması......45
TabletKısayolMenüsününKullanılması...46
Özeltuşlarvedüğmeler...........46
ThinkVantagedüğmesi..........47
Sayısaltuştakımı............47
İşlevtuşubileşimleri...........49
Sesvesessizdüğmeleri.........52
WindowstuşuveUygulamatuşu......53
UltraNavişaretlemeaygıtınınkullanılması....54
TrackPointişaretlemeaygıtınınkullanılması..55
Dokunmayaduyarlıtabletinkullanılması...56
UltraNavvedışfarenindavranışı......57
UltraNavsimgesininsistemtepsisine
eklenmesi...............58
Güçyönetimi...............58
Pildurumunundenetlenmesi.......58
ACgüçbağdaştırıcısınınkullanılması....58
Pilindoldurulması............59
Pilömrününuzatılması..........59
Pilgücünüzünyönetilmesi........60
Enerjitasarrufukipleri..........60
Pilinkullanılması............61
Ağabağlanılması..............62
Ethernetbağlantıları...........63
Kablosuzbağlantılar...........63
Projektöryadadışekrankullanılması.....71
Ekranayarlarınındeğiştirilmesi.......71
Birprojektöryadadışekranbağlanması...72
Sunumhazırlanması...........76
İkiliekranlarınkullanılması........77
Sesözelliklerininkullanılması.........79
Tümleşikkameranınkullanılması........80
ThinkLightözelliğininkullanılması.......80
Ortamkartıokuyucununkullanılması......81
ExpressCard'ın,aşortamkartınınveyaakıllı
kartıntakılması.............81
ExpressCard'ın,aşortamkartınınveyaakıllı
kartınçıkarılması............82
©CopyrightLenovo2011
i
Bölüm3.Sizvebilgisayarınız.....83
Erişilebilirlikverahatlık...........83
Ergonomibilgileri............83
Bilgisayarınızınkendinizeuygunşekilde
ayarlanması..............84
Erişilebilirlikbilgileri...........85
TamEkranBüyüteciişlevi........85
Bilgisayarınızlabirlikteseyahatetme......86
Seyahatipuçları............86
Seyahatdonatıları...........86
Bölüm4.Güvenlik...........89
Mekanikbirkilittakılması..........89
Parolakullanılması.............89
ParolalarveRAMaskıdauyku(bekleme)kipi.90
Parolalarıngirilmesi...........90
Power-onpassword(Açılışparolası)....90
Sabitdiskparolaları...........91
Gözetmenparolası...........93
Sabitdiskgüvenliği.............95
Güvenlikyongasınınayarlanması.......96
Parmakiziokuyucukullanılması........97
ThinkPadX220veX220i'deparmakizi
okuyucukullanılması..........97
ThinkPadX220TabletveX220iTablet'tebir
parmakiziokuyucununkullanılması.....101
Sabitdisksürücünüzdenveyayarıiletken
sürücünüzdenverisilinmesineilişkinbildirim...105
Güvenlikduvarlarınınkullanılmasıvegüvenlik
duvarlarınınanlaşılması...........106
Verilerinvirüslerekarşıkorunması.......106
Bölüm5.Kurtarmayagenelbakış.107
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıve
kullanılması................107
Kurtarmaortamınınoluşturulması.....108
Kurtarmaortamınınkullanılması......108
Yedeklemevekurtarmaişlemlerinin
gerçekleştirilmesi..............109
Yedeklemeişlemigerçekleştirilmesi.....109
Kurtarmaişleminingerçekleştirilmesi....110
RescueandRecoveryçalışmaalanının
kullanılması................110
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıve
kullanılması................111
Kurtarmaortamıoluşturulması.......111
Kurtarmaortamınınkullanılması......112
Öncedenkurulmuşuygulamalarınveaygıt
sürücülerininyenidenkurulması........112
Kurtarmasorunlarınınçözülmesi........113
Bölüm6.Aygıtlarındeğiştirilmesi.115
Statikelektriğinönlenmesi..........115
Pilindeğiştirilmesi.............116
Klavyenindeğiştirilmesi...........118
Avuçiçidesteğinideğiştirme.........122
Sabitdisksürücüsünündeğiştirilmesi......125
Yarıiletkensürücünündeğiştirilmesi......128
KablosuzLAN/WiMAXbağlantısıiçinPCIExpress
MiniCard'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.....130
KablosuzWANbağlantısıiçinPCIExpressMini
Card'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.......136
mSATAyarıiletkensürücününtakılmasıve
değiştirilmesi...............140
Belleğindeğiştirilmesi............142
SIMkartındeğiştirilmesi...........145
Bölüm7.Bilgisayarınızın
iyileştirilmesi............147
ThinkPadaksamlarınınbulunması.......147
ThinkPadUltrabaseSeries3.........147
ThinkPadUltrabaseSeries3'ünüstten
görünümü...............148
ThinkPadUltrabaseSeries3'ünalttan
görünümü...............148
ThinkPadUltraBaseSeries3'üntakılması..149
ThinkPadUltraBaseSeries3'ünayrılması..151
Güvenlikaksamı............152
ThinkPadBattery19+............153
Üsttengörünüm............154
AlttanGörünüm............154
ThinkPadBattery19+'nınbağlanması....154
ThinkPadBattery19+'nınayrılması.....155
ThinkPadBattery19+'nındoldurulması...156
ThinkPadPortReplicatorSeries3,ThinkPadMini
DockSeries3veThinkPadMiniDockPlusSeries
3....................157
Öndengörünüm............158
Arkadangörünüm...........161
ThinkPadPortReplicatorSeries3'ün,
ThinkPadMiniDockSeries3'ünveya
ThinkPadMiniDockPlusSeries3'ün
bağlanması..............164
ThinkPadPortReplicatorSeries3'ün,
ThinkPadMiniDockSeries3'ünveThinkPad
MiniDockPlusSeries3'ünayrılması....166
Güvenlikaksamı............168
Sistemkilitlemeanahtarınınkullanılması...170
Bölüm8.Gelişmişyapılandırma..171
Yenibirişletimsistemininkurulması......171
Başlamadanönce...........171
Windows7işletimsistemininkurulması...172
WindowsVistaişletimsistemininkurulması..173
WindowsXPişletimsistemininkurulması..174
Aygıtsürücülerininkurulması.........176
iiKullanıcıKılavuzu
4'übiraradaOrtamKartıOkuyucunun
takılması...............176
USB3.0sürücüsününkurulması......177
Windows2000/XP/Vista/7içinThinkPad
MonitörDosyasınıkurulması.......177
Windows2000/XP/Vista/7içinIntelChipset
Support'un(IntelYongaSetiDesteği)
kurulması...............179
Sürücülerinveyazılımlarınkurulması....179
ThinkPadSetup..............179
Congmenüsü.............180
Date/Timemenüsü...........181
Securitymenüsü............181
Startupmenüsü............182
Restartmenüsü............184
ThinkPadSetupöğeleri.........184
SistemUEFIBIOS'nizingüncellenmesi...197
Sistemyönetimininkullanılması........197
Sistemyönetimi............197
Yönetimiözelliklerininayarlanması.....199
Bölüm9.Sorunlarınönlenmesi...201
Sorunlarıönlemeyeyönelikgenelipuçları....201
Aygıtsürücüleriningeçerliolduğundanemin
olunması.................202
Websitesindenensonsürücülerinalınması..202
SystemUpdatekullanılarakensonaygıt
sürücülerininalınması..........202
Bilgisayarınızınbakımınınyapılması......203
Bilgisayarkapağınıntemizlenmesi.....205
Bölüm10.Bilgisayarınsorunlarının
giderilmesi.............207
Sorunlarıntanılanması............207
LenovoThinkVantageToolbox'ın
kullanılması..............207
SorunGiderme..............207
Bilgisayaryanıtvermeyidurdurdu.....208
Klavyeninüzerinedökülensıvı.......208
Hatailetileri..............209
İletigösterilmeyenhatalar........211
Biphataları..............212
Belleksorunları.............212
Modemve.............212
Klavyeyadadiğerişaretlemeaygıtları....217
Ekranveçokluortamaygıtları.......219
Parmakiziokuyucusorunları.......229
Pilivegüç...............229
Sürücülervediğerdepolamaaygıtları....233
Yazılımsorunları............233
Kapılarvebağlaçlar...........234
USB(EvrenselDiziselVeriyolu)sorunları...234
Bağlantıistasyonuveyakapıçoğaltıcısı
sorunu................234
Bölüm11.Destekalınması.....235
Lenovoileiletişimkurmadanönce.......235
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.......235
Sistemgüncellemelerininyüklenmesi....235
Kayıtbilgileri..............235
YardımveHizmetAlınması..........236
Tanılamaprogramlarınınkullanılması....236
LenovoSupportWebsitesi........236
Lenovo'nunAranması..........237
Ekhizmetlerinsatınalınması.........241
EkA.DüzenlemeyeİlişkinBilgiler.243
Kablosuziletişimeilişkinbilgiler........243
UltraConnect™kablosuzantenlerinyeri...244
Kablosuziletişimidüzenlemeyeilişkinnotların
bulunması...............245
İhracatsınıandırmanotu..........246
Elektronikyayılımnotları...........246
FederalCommunicationsCommission
UygunlukBildirimi...........246
IndustryCanadaClassByayılımuyumluluk
bildirimi................246
AvrupaBirliği-ElektromanyetikUygunluk
YönergesineUyumluluk.........247
AlmanyaClassBuyumlulukbildirimi....247
KoreClassBuyumlulukbildirimi......247
JaponyaVCCIClassBuyumlulukbildirimi..248
Fazbaşına20A'yaeşityadadahaazgüce
bağlıürünlereilişkinolarakJaponyaiçin
uyumlulukbildirimi...........248
TayvaniçinLenovoürünhizmetbilgileri...248
Düzenlemeyeilişkineknotlariçinbasılıelkitabı
işaretçisi.................248
EkB.WEEEvegeridönüşüm
bildirimleri..............249
ABWEEEbildirimleri............249
Japonyageridönüşümbildirimleri.......249
EkC.ÖzelNotlar..........251
TicariMarkalar...............252
©CopyrightLenovo2011
iii
ivKullanıcıKılavuzu
Öncebunuokuyun
Bilgisayarınızıenverimlivezevklişekildekullanmayadevametmekiçinburadaverilenipuçlarınıizlediğinizden
eminolun.Bunlarıyapmamakrahatsızlığa,yaralanmayayadabilgisayarınızınarızalanmasınanedenolabilir.
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğer
bölümleriısınabilir.Ulaşacağısıcaklıksistemetkinliğimiktarınavepildeki
dolulukdüzeyinebağlıolarakdeğişir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
rahatsızlığayadacildinizdeyanığanedenolabilir.
Ellerinizi,diziniziyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcak
kısmıileçokuzunsüretemashalindebulundurmayın.
Ellerinizisıksıkavuçiçidesteğindenkaldırarakklavyedenuzaklaştırın.
KendiniziACgüçbağdaştırıcısınınürettiğiısıdankoruyun.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
cildinizdeyanığanedenolabilir.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Hiçbirzamanvücudunuzuısıtmakiçinkullanmayın.
Bilgisayarınızııslatmayın.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Kabloları,hasargörmemeleriiçinkoruyun.
Kablolarıçokzorlarsanızhasargörebiliryadakopabilirler.
İletişimhatlarınıyadaACgüçbağdaştırıcısı,fare,klavye,yazıcıyada
herhangibirdiğerelektronikaygıtkablosunuüzerinebasılmayacak,takılıp
düşülmeyecek,bilgisayarınızyadabaşkanesnelertarafındanezilmeyecekya
dahiçbirşekildebilgisayarınızınçalışmasınaengelolacakbirişlememaruz
kalmayacakşekildeyönlendirin.
©CopyrightLenovo2011
v
Bilgisayarınızıtaşırkenbilgisayarınızıveverilerinizikoruyun.
Sabitdisksürücülübilgisayarınızıtaşımadanönceaşağıdakilerdenbiriniyapınve
açma/kapamadüğmesininkapalıolduğundanyadayanıpsöndüğündenemin
olun:
Kapatın.
BilgisayarınızıRAMaskıdauyku(bekleme)kipinegeçirmekiçinFn+F4tuşlarına
basın.
SabitdiskaskıdauykukipinegeçirmekiçinFn+F12tuşlarınabasın.
Bubilgisayarınızınhasargörmesiniveolasıverikaybınıönleyecektir.
Bilgisayarınızınazikbirbiçimdetutun.
Bilgisayarınızı,ekranınızıyadadışaygıtlarınızınıdüşürmeyin,çarpmayın,
çizmeyin,bükmeyin,sallamayın,itmeyinyadabunlarınüzerineağırnesneler
koymayın.
Bilgisayarınızıdikkatlitaşıyın.
Uygundestekvekorumasağlayanbirtaşımaçantasıkullanın.
Bilgisayarınızısıkışıkbavulyadaçantalarakoymayın.
Bilgisayarınızıtaşımaçantasınayerleştirmedenöncekapalı,RAMaskıdauyku
(bekleme)kipi(Fn+F4)yadasabitdiskaskıdauyku(Fn+F12)kipindeolduğundan
eminolun.Bilgisayarınızıaçıkkentaşımaçantasınakoymayın.
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcıolabilir.Bilgisayarınızlabirlikte
verilentümbilgileriizleyinvesaklayın.BubelgedekibilgilersatınalmasözleşmenizinyadaLenovo
®
UluslararasıGarantiBildirimi'ninkoşullarınıdeğiştirmez.Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlik
veGarantiKılavuzu'nun“GarantiBilgileri”konusunabakın.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.Ancak,kişiselbilgisayarlar
elektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcılarıvediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,
zikselyaralanmayadamaddizararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienaza
indirmekiçinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırmayönergelerindeki
tümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlicegözdengeçirin.Bubelgedeyeralanve
ürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatlibirşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedaha
güvenlibirçalışmaortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstükişiselbilgisayarlaraek
olarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böyle
birürünaldıysanız,bubilgilersizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprize
viKullanıcıKılavuzu
takılıolmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpilbulunur;bunedenle
pilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğübazıhasarlar,
ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanıtarafındanonarılıncayakadarbirdaha
kullanılmamasınıgerektirecekölçüdeciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sıkolmamaklabirlikte,bir
kokuduyabiliryadaürününüzdendumançıktığınıyadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yada
patlama,çatlamayadatıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbir
bileşeningüvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yadaolasıbirgüvenlik
sorununuişaretediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyadadurumukendiniztanılamayaçalışmayın.
DahafazlabilgiiçinMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarının
listesiiçinaşağıdakiwebsitesinebakın:
http://www.lenovo.com/support/phone
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolupolmadığınıdenetlemekiçinsık
sıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkındaherhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürünün
nasılinceleneceğivegerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzüngüvenliğiyleilgili
endişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçinMüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncaya
kadarürünükullanmayınveürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımıdeğişiminekarşıkoruyucu
aygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüçkaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalmasıyadapilinüstündeyabancı
maddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınüstünebir
nesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatmakablosugibi)budurumlarla
karşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürünüreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyle
değiştirinceyekadarürünükullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemlerialın.
Dahafazlabilgiiçin,bilgisayarınızlaverilenGüvenlikveGarantiKılavuzu'nun“Önemligüvenlikbilgileri”
konusunabakın.
©CopyrightLenovo2011
vii
Hizmetvebüyütmeler
MüşteriDestekMerkezitarafındanyadaelinizdekikullanımkılavuzlarındabelirtilmedikçe,birürünün
bakımınıkendinizyapmayıdenemeyin.Yalnızca,ürününüzüonarmayetkisibulunanbirGarantiHizmet
ÇözümOrtağı'nabaşvurun.
Not:Bazıbilgisayarparçalarıiçinmodelbüyütmeyadadeğiştirmeişlemlerinimüşterileryapabilir.Büyütmeler
genellikleaksamolarakadlandırılır.MüşteritarafındantakılmasıonaylanandeğiştirmeparçalarıCRU'lar
(MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler)olarakadlandırılır.Lenovo,müşterilerinaksamlarıtakmasınınya
daCRU'larıdeğiştirmesininuygunolduğudurumlardailgiliyönergelerinyeraldığıçeşitlibelgelersağlar.
Parçatakarkenyadadeğiştirirkentümyönergeleredikkatleuymanızgerekir.GüçgöstergesininKapalı
(Off)durumdaolması,ürününiçindekivoltajdüzeylerininsıfırolduğuanlamınagelmeyebilir.Güçkablosu
bulunanbirüründenkapaklarıçıkarmadanönceherzamangücünkapalıolduğundanveürününtümgüç
kaynaklarıylabağlantısınınkesildiğindeneminolun.CRU'larhakkındadahafazlabilgiiçinbuürününBölüm
6Aygıtlarındeğiştirilmesi”sayfa:115başlıklıkonusunabaşvurun.Başkasorunuzyadaendişenizvarsa,
MüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkurun.
Güçkablosunuçıkardıktansonrabilgisayarınızdahareketliparçakalmaz,ancakgüvenliğiniziçinaşağıdaki
uyarılargereklidir.
DİKKAT
Zararverebilecekhareketliparçalariçerir.Parmaklarınızıvevücudunuzundiğerkısımlarınıuzak
tutun.
DİKKAT:
CRU'larıdeğiştirmedenöncebilgisayarınızıkapatınvekapağıaçmadanöncebilgisayarınsoğuması
için3-5dakikabekleyin.
viiiKullanıcıKılavuzu
Güçkablolarıvegüçbağdaştırıcıları
DİKKAT
Yalnızcaürünüreticisitarafındansağlanangüçkablolarınıvegüçbağdaştırıcılarınıkullanın.
Güçkablolarınıngüvenlikonayındangeçmesigerekir.AlmanyaiçinbuH05VV-F,3G,0,75mm
2
veyadahaüstünniteliklibirkablodur.Diğerülkelerdeaynışekildeuygunnitelikleresahipkablolar
kullanılmalıdır.
Birgüçkablosunuhiçbirzamanbirgüçbağdaştırıcısınınyadabaşkabirnesneninetrafına
dolamayın.Buşekildedolanmasıkablonunaşınmasına,kırılmasınayadakıvrılmasınayolaçacak
birşekildekabloyugerebilir.Budurumgüvenliktehlikesiyaratabilir.
Kablolarıherzaman,üzerindenyürünmeyecek,ayakaltındakalmayacakyadanesnelertarafından
sıkıştırılmayacakbirşekildedöşeyin.
Güçkablosunuvegüçbağdaştırıcılarınısıvımaddelerdenkoruyun.Örneğin,güçkablonuzuyada
güçbağdaştırıcınızıhiçbirzamanlavabolara,borulara,tuvaletlereyakınyerlereyadasıvıtemizlik
maddeleriyletemizlenenzeminlerekoymayın.Sıvımaddeler,özellikledegüçkablosuyadagüç
bağdaştırıcısıyanlışkullanımdandolayıgerginse,kısadevreyenedenolabilir.Ayrıca,sıvımaddeler
güçkablosuuçbirimlerininve/veyagüçbağdaştırıcısıüzerindekibağlaçuçbirimlerininaşınmasına
nedenolarakaşırıısınmayayolaçabilir.
Güçkablolarınıvesinyalkablolarınıherzamandoğrusıraylabağlayınvetümgüçkablosu
bağlaçlarınınyuvalarınagüvenlivetamolaraktakıldığındaneminolun.
ACgirişiğnelerindeaşınmagörülenyadaACgirişindeyadaherhangibiryerindeaşırıısınma
(örneğin,deformeolmuşplastik)görülengüçbağdaştırıcılarınıkullanmayın.
Uçlarındanbirindekielektrikbağlantılarındaaşınmayadaaşırıısınmagörülenyadaherhangibir
şekildehasarlıgörünengüçkablolarınıkullanmayın.
Uzatmakablolarıveilgiliaygıtlar
Kullandığınızuzatmakablolarının,aniakımdeğişikliğinekarşıkoruyucuaygıtların,kesintisizgüçkaynaklarının
veanahtarlıuzatmakablolarının,ürününelektrikgereksinimlerinikarşılayabilecekakımlakullanıldığından
eminolun.Buaygıtlarıhiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Anahtarlıuzatmakablolarıkullanılıyorsa,yük,anahtarlı
uzatmakablosugirişdeğeriniaşmamalıdır.Güçyükleri,güçgereksinimlerivegirişdeğerleriyleilgilisorunuz
olursa,ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
ix
Fişlerveprizler
DİKKAT
Bilgisayardonatınızlakullanmayıplanladığınızbirpriz(güçprizi)hasargörmüşyadaaşınmış
görünüyorsa,yetkilibirelektrikteknisyenitarafındandeğiştirilmedenprizikullanmayın.
Fişibükmeyinveştedeğişiklikyapmayın.Fişhasargörmüşse,değiştirmekiçinüreticiyebaşvurun.
Prizi,büyükmiktarlardaelektrikçekendiğerevaletleriyadaticarialetlerlepaylaşmayın;tersi
durumda,sabitolmayanvoltajdüzeyleri,bilgisayarınıza,verilerinizeyadabağlıaygıtlarınızazarar
verebilir.
Bazıürünlerdeüçgeçmedişlişkullanılmıştır.Buşyalnızcatopraklanmışbirelektikprizine
takılabilir.Bubirgüvenliközelliğidir.Fişitopraklanmamışbirprizetakmayıdeneyerek,bugüvenlik
özelliğiniengellemişolursunuz.Fişiprizetakamıyorsanız,onaylanmışbirprizbağdaştırıcısıiçinya
daelinizdekişibugüvenliközelliğinigeçerlikılanbirşledeğiştirmekiçinbirelektrikteknisyenine
başvurun.Birelektrikprizinihiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Genelsistemyükü,şubedevresi
değerininyüzde80'iniaşmamalıdır.Güçyükleriveşubedevresideğerleriyleilgilisorunuzolursa,
ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
Kullandığınızgüçprizinintesisatınındüzgünbirşekildeyapıldığından,kolayerişilebilirolduğundan
vedonatıyayakınkonumlandığındaneminolun.Güçkablolarını,kablolarıgerecekşekilde
uzatmayın.
Güçprizinintaktığınızürüniçindoğruvoltajıveakımısağladığındaneminolun.
Donatıyıdikkatliceelektrikprizinetakınveelektrikprizindençıkarın.
Güçkaynağıbildirimi
DİKKAT
Güçkaynağındakiaşağıdakietiketitaşıyanhiçbirkapağıyadaparçayıçıkarmayın.
Buetiketinbulunduğubileşenleriniçindetehlikelidüzeydevoltaj,akımveenerjivardır.Bu
bileşenleriniçindeonarılabilecekparçayoktur.Buparçalardanbirindesorunolduğunu
düşünüyorsanız,birhizmetteknisyeniylegörüşün.
Dışaygıtlar
DİKKAT:
BilgisayaraçıkkenUSBve1394kablolarındanbaşkaherhangibirdışaygıtkablosubağlamayınya
daçıkarmayın;tersidurumda,bilgisayarınızazararverebilirsiniz.Bağlananaygıtlaraolasıbirzarar
gelmesiniönlemekamacıyladışaygıtlarıçıkarmakiçinbilgisayarınızkapandıktansonraenazbeş
saniyebekleyin.
xKullanıcıKılavuzu
Piller
DİKKAT
Lenovotarafındanüretilenkişiselbilgisayarlarda,sistemsaatinegüçsağlayan,madenipara
büyüklüğündebirpilbulunur.Ayrıca,dizüstübilgisayarlargibibirçoktaşınabilirürün,taşınır
durumdaykensistemgücüsağlamakiçinyenidendoldurulabilirbirpiltakımıkullanır.Ürününüzle
kullanmanıziçinLenovotarafındansağlananpilleruyumlulukbakımındansınanmıştırveyalnızca
onaylıparçalarladeğiştirilebilir.
Pilleriaçmayıyadapillerebakımyapmayıhiçbirzamandenemeyin.Pilleriezmeyin,delmeyinyada
yakmayınyadametaldevrelerekısadevreyapmayın.Pilisuyayadadiğersıvımaddeleremaruz
bırakmayın.Piltakımınıyalnızca,ürünlebirlikteverilenbelgelerdekiyönergeleregöreyeniden
doldurun.
Pilinyanlışvekötükullanılmasıpilinaşırıısınmasınanedenolarak,piltakımındanyadamadenipara
büyüklüğündekipildengazyadaalev“çıkmasına”yolaçabilir.Pilinizhasargörürseyadapilinizin
boşaldığınıyadapilkablolarındayabancımaddelerinbiriktiğinifarkederseniz,pilikullanmayı
durdurunvepilüreticisindendeğiştirin.
Pilleruzunsürekullanılmadıklarındaözelliklerinikaybedebilir.Bazıyenidendoldurulabilirpillerde
(özellikleLityumİyonpiller),pilinboşalmışbirdurumdabırakılmasıpilinkısadevreyapmariskini
artırarakpilinömrünükısaltabilirveayrıca,birgüvenliktehlikesidetaşıyabilir.Yenidendoldurulabilir
Lityum-İyonpilleritamamenboşaltmayınyadabupilleriboşalmışhaldesaklamayın.
YenidenDoldurulabilenPileİlişkinNot
DİKKAT
Piltakımınısökmeyeyadadeğiştirmeyeçalışmayın.Buhareket,patlamayayadapiltakımında
sızıntıyanedenolabilir.Lenovotarafındanbelirtilmeyenyadaparçalarınaayrılanyadadeğiştirilen
piltakımıgarantikapsamındadeğildir.
Yenidendoldurulabilirpiltakımıyanlışyerleştirilirse,patlamatehlikesivardır.Piltakımında,az
miktardazararlımaddevardır.Olasıyaralanmalarıönlemekiçin:
PiliyalnızcaLenovotarafındanönerilenbirpiltipiyledeğiştirin.
Piltakımınıateştenuzaktutun.
Pilisuyadayağmurlatemasettirmeyin.
Piliparçalarınaayırmayaçalışmayın.
Pilekısadevreyaptırmayın.
Piliçocuklardanuzaktutun.
Piltakımınıdüşürmeyin.
Piltakımını,denizkıyısınıdoldurmakiçinkullanılanatıkmaddelerlebirlikteatmayın.Piliatarken
ülkenizdekiyerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
Piltakımınınodasıcaklığında,kapasitesininyaklaşık%30-%50'siarasındadoluluktasaklanması
gerekir.Aşırıboşalmayıengellemekiçinpiltakımınıyıldabirkezdoldurmanızönerilir.
©CopyrightLenovo2011
xi
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot
DİKKAT
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Madeniparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticininönerdiğitipteyadabenzer
birpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlışkullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindebirsıcaklığaçıkacakkadarısıtmayın.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçingeçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.Şuadrese
gidin:http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
xiiKullanıcıKılavuzu
Isıveürününhavalandırılması
DİKKAT
Bilgisayarlar,ACgüçbağdaştırıcılarıvepekçokdonatıaçıkolduğundavepilleridolarkenısı
üretebilir.Dizüstübilgisayarlar,küçükboyutlarınedeniyleönemlimiktardaısıüretebilir.Herzaman
aşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğerbölümleriısınabilir.
Ellerinizi,kucağınızıyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcakkısmıileçokuzun
süretemashalindebulundurmayın.Klavyeyikullanırkenavuçiçinizi,avuçiçidesteğiüzerinde
uzunsüretutmaktankaçının.Bilgisayarınızolağançalışmasısırasındabirmiktarısıüretir.
Isımiktarı,sistemetkinliğininmiktarınavepildolumdüzeyinebağlıdır.Aradagiysiolsada
bilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesirahatsızlığayadacildinizdeyanığaneden
olabilir.Klavyekullanırkenelleriniziavuçiçidesteğindenkaldırarakdüzenliolarakaraverinve
klavyeyiuzunsürekullanmamayadikkatedin.
Yanıcımaddelerinyanındayadapatlayıcımaddeolanortamlardabilgisayarınızıçalıştırmayınya
dapilidoldurmayın.
Güvenlik,rahatlıkvegüvenilirişleyişiçinürününüzdehavalandırmayuvaları,fanlarve/yadaısı
alıcılarıbulunur.Buaksamlar,ürününbiryatak,kanepe,halıyadabaşkabiresnekyüzeyin
üzerinekonulmasıylablokeedilebilir.Buaksamlarıhiçbirşekildeblokeetmeyin,kapatmayınya
dageçersizkılmayın.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.Bağdaştırıcıyı
kullanırkenbedeninizdenuzaktutun.ACgüçbağdaştırıcısınıhiçbirzamanbedeniniziısıtmakiçin
kullanmayın.Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesicildinizde
yanığanedenolabilir.
Güvenliğiniziçinherzamanbilgisayarınızdaaşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarprizetakılıykenkapağınıkapalıtutun.
Düzenliolarakbilgisayarındışındatozbirikipbirikmediğinebakın.
Havadeliklerindeveönçerçevedekideliklerdetoplanantozlarıtemizleyin.Tozluyadahareketin
yoğunolduğuyerlerdeçalışanbilgisayarlardatemizlemeişleminidahasıkyapmanızgerekebilir.
Bilgisayardakihavadelikleriniengellemeyinyadakapatmayın.
Bilgisayarınızımobilyaiçindeçalıştırmayın.Bu,aşırıısınmariskiniartırır.
Bilgisayarıniçinegirenhavasıcaklığıençok35°C(95°F)olmalıdır.
©CopyrightLenovo2011
xiii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
DİKKAT
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarıngözlendiğikoşullardabilgisayarınızıkullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınıngözlendiğikoşullardahiçbirkabloyutakmayınveçıkarmayın
yadabuürününkuruluş,bakımyadayenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprizetakın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizleretakın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizikullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceaygıtkapaklarınıaçmadan
önce,aygıtabağlıgüçkablolarının,piltakımınınvetümkablolarınbağlantılarınıkesin.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.İçparçalarvedevreler
açıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
DİKKAT
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunlarınkapaklarınıaçarken,kabloları
aşağıdakiyordamlardagösterildiğibiçimdetakınyadasökün.
Bağlanmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Tümkablolarıaygıtlarabağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Bağlantıyıkesmekiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Güçkablolarınıprizlerdençıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardançıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüçkablosununprizdenyada
yuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğertümelektrikkablolarının
bilgisayarınızatakılmasıgerekir.
LCDbildirimi
DİKKAT:
LCDcamdanyapılmıştırvebilgisayarınkababirşekildekullanılmasıveyadüşürülmesiLCD'nin
çatlamasınanedenolabilir.LCDçatlarveiçindekisıvıgözlerinizeveyaellerinizebulaşırsa,etkilenen
bölgelerihemenenaz15dakikaboyuncasuylayıkayın;yıkamadansonraherhangibirbelirti
görülürse,doktoradanışın.
Kulaklıkkullanılması
Bilgisayarınızınhemkulaklıkbağlacı,hemdeseshatçıkışıbağlacıvarsa,kulaklıklariçinherzamankulaklık
bağlacınıkullanın.
xivKullanıcıKılavuzu
DİKKAT:
Kulaklıklardangelenaşırısesbasıncıişitmekaybınanedenolabilir.Eşitleyici'nin(equalizer)enüst
seviyeyeayarlanmasıkulaklıkçıkışvoltajınıvesonuçolaraksesbasıncıdüzeyiniartırır.
Kulaklıkbağlaçlarınınçıkışı,EN50332-2belirtimlerineuygundeğilse,kulaklıklarınyükseksesteuzunsüre
kullanılmasıtehlikeoluşturabilir.Bilgisayarınızdakikulaklıkçıkışbağlacı,EN50332-2Fıkra7ileuyumludur.
Bubelirtim,bilgisayarınmaksimumbantgenişliğiolanRMS'ninçıkışvoltajını150mVilesınırlar.İşitme
kaybınakarşıkorumasağlamakiçin,kullandığınızkulaklıkların,75mVdeğerindekigenişbantözelliklili
voltajınailişkinEN50332-2(Fıkra7'dekisınırlamalar)ileuyumluolduğundaneminolun.EN50332-2ile
uyumluolmayankulaklıklarınkullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Kulaklıkların,Lenovobilgisayarınızlabirliktegönderilmesi,kulaklıklarınvebilgisayarınEN50332-1
belirtimleriyleuyumluolduğunugösterir.Farklıkulaklıklarkullanılıyorsa,bunlarınEN50332-1belirtimleriyle
uyumluolduğundaneminolun(Fıkra6.5SınırlamaDeğerleri).EN50332-1ileuyumluolmayankulaklıkların
kullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Ekgüvenlikbilgileri
DİKKAT
Plastikpoşetlertehlikeliolabilir.Boğulmatehlikesiniönlemekiçinplastikpoşetleribebeklerinve
çocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayın.
Tabletbilgisayarkullanıcılarıiçinnot
Avustralya'dakikullanıcılariçinGüvenlikBildirimi:
DİKKAT
Tabletkipinikullanırkentelefonkablosubağlamayın.
ABD'dekikullanıcılariçinbildirim
Birçokkişiselbilgisayarürünüvedonatıkabloyadateliçerir(örneğinaksesuarıkişiselbilgisayarabağlamak
içinkullanılangüçkablolarıyadakablolar).Buüründebutürbirkabloyadatelbulunuyorsa,aşağıdaki
uyarıgörüntülenir:
UYARI:
Buüründekikablolarayadabuürünlebirliktesatılanparçalarlailişkilikablolaraeliledokunulması,ABD'nin
KaliforniyaEyaletitarafındankansere,doğumkusurlarınayolaçabileceğivediğerüremeorganlarınazarar
verebileceğikabuledilenkurşunmaddesinemaruzkalınmasınanedenolur.Kablolaradokunduktansonra
ellerinizidikkatliceyıkayınız.
Buyönergelerisaklayın.
©CopyrightLenovo2011
xv
xviKullanıcıKılavuzu
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış
Bubölümdebağlaçlarınyerleri,önemliürünbilgilerinibulma,bilgisayaraksamları,belirtimler,işletimortamı
veöncedenyüklüyazılımprogramlarıhakkındabilgisağlanmaktadır.
Bubölümdeaşağıdakikonularbulunur:
“Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarının,aksamlarınınvegöstergelerininbulunması”sayfa:1
“Önemliürünbilgilerininbulunması”sayfa:22
“Belirtimlersayfa:29
“İşletimortamı”sayfa:31
“ThinkVantageTeknolojileriveyazılım”sayfa:31
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarınınvegöstergelerininbulunması
Bubölüm,bilgisayarınızındonanımaksamlarınıtanıtmaktavesizebunlarınişlevlerindenyararlanmaya
başlamanıziçingerekentemelbilgilerivermektedir.
Ön
Sağtaraf
Soltaraf
Arka
Alt
Durumgöstergeleri
Öndengörünüm
Bubölümdedizüstübilgisayarınızınöndengörünümüverilmektedir.
©CopyrightLenovo2011
1
ThinkPadX220veX220iöndengörünüm
Şekil1.ThinkPadX220veX220iöndengörünüm
1KablosuzWAN(yardımcı)veKablosuzLAN/WiMAX
(yardımcı)
2Tümleşikkamera
3ThinkLight
4KablosuzLAN(üçüncü),KablosuzLAN/WiMAX(ana)
veKablosuzWAN(ana)
5Bilgisayarekranı
6Sistemvegüçdurumugöstergeleri
7Açma/kapamadüğmesi8KablosuzLAN/WiMAXiçinPCIExpressMiniCard
yuvası
9KablosuzWANveyamSATAyarıiletkensürücü(SSD)
içinPCIExpressMiniCardyuvası
10Parmakiziokuyucu
11TrackPointdüğmeleri
12Dokunmayaduyarlıtablet
13TrackPointişaretçubuğu
14Fntuşu
15CapsLockgöstergesi16ThinkVantagedüğmesi
17Sesdüzeyidenetlemedüğmeleri
18Yerleşikmikrofon
1KablosuzWAN(yardımcı)veKablosuzLAN/WiMAX(yardımcı)
4KablosuzLAN(üçüncü),KablosuzLAN/WiMAX(ana)veKablosuzWAN(ana)
Kablosuziletişimiçinolanyerleşikantenler,bilgisayarekranınınsolüstvesağüstköşelerindebulunur.
Heranteninkonumuiçin“UltraConnectkablosuzantenlerinkonumu”sayfa:244konusunabaşvurun.
2KullanıcıKılavuzu
/

Bu kılavuz için de uygundur