Lenovo THINKPAD L420 User guide

Marka
Lenovo
Model
THINKPAD L420
Tip
User guide
KullanıcıKılavuzu
ThinkPadL420,L421veL520
Notlar:Bubilgilerivedesteklediğiürünükullanmadanönceaşağıdakileriokuduğunuzdaneminolun:
GüvenlikveGarantiKılavuzu
ThinkPadDüzenlemeyeİlişkinNot
“ÖnemliGüvenlikBilgileri”sayfa:vi
EkC“ÖzelNotlar”sayfa:207
GüvenlikveGarantiKılavuzuveDüzenlemeyeİlişkinNotlar,Websitesineyüklendi.Buyayınlarabaşvurmak
için,http://www.lenovo.com/supportadresinegidipUserGuides&Manuals(KullanıcıKılavuzlarıve
Elkitapları)seçeneğinitıklatın.
BirinciBasım(Mart2011)
©CopyrightLenovo2011.
LENOVOürünleri,verileri,bilgisayaryazılımıvehizmetlerikişiselharcamalarlaözelolarakgeliştirilmiştirvekamu
kuruluşlarına,48C.F.R.2.101'debelirtildiğişekildekullanım,çoğaltmaveaçıklamayailişkinsınırlıvekısıtlıhaklarlaticari
malolaraksatılmaktadır.
SINIRLIVEKISITLIHAKLARBİLDİRİMİ:Ürünler,veriler,bilgisayaryazılımlarıyadahizmetlerGeneralServices
Administration“GSAsözleşmesineuygunolaraksağlandıysa,bunlarınkullanımı,çoğaltılmasıyadaaçıklanması
SözleşmeNo.GS-35F-05925içindebelirtilenkısıtlamalaratabidir.
İçerik
Öncebunuokuyun...........v
ÖnemliGüvenlikBilgileri............vi
AnındaİşlemGerektirenKoşullar......vii
Güvenlikyönergeleri...........vii
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış......1
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarının,
aksamlarınınvegöstergelerininbulunması.....1
Öndengörünüm.............2
Sağyandangörünüm...........4
Soltaraftangörünüm...........5
AlttanGörünüm.............7
Arkadangörünüm............8
Durumgöstergeleri............9
Önemliürünbilgilerininbulunması.......11
Makinetipivemodeletiketi........11
FCCIDveICOnaynumarasıetiketi.....11
OrijinallikSertikasıetiketi........12
Aksamlar.................13
Belirtimler................14
İşletimortamı...............15
ThinkVantageTeknolojileriveyazılım......16
Windows7işletimsistemindeuygulamalara
erişilmesi...............16
AccessConnections..........18
ActiveProtectionSystem.........18
FingerprintSoftware...........18
LenovoThinkVantageTools........19
LenovoThinkVantageToolbox.......19
MessageCenterPlus..........19
PasswordManager...........19
PowerManager............19
ProductRecovery...........20
PresentationDirector..........20
RescueandRecovery..........20
SystemUpdate............20
ThinkVantageGPS...........20
Bölüm2.Bilgisayarınızın
kullanılması..............23
Bilgisayarınızıkaydettirin...........23
SıkSorulanSorular.............23
Özeltuşlarvedüğmeler...........25
ThinkVantagedüğmesi..........25
Sayısaltuştakımı............25
İşlevtuşubileşimleri...........27
Sesvesessizdüğmeleri.........30
WindowstuşuveUygulamatuşu......31
UltraNavişaretlemeaygıtınınkullanılması....32
TrackPointişaretlemeaygıtınınkullanılması..33
Dokunmayaduyarlıtabletinkullanılması...34
UltraNavvedışfarenindavranışı......35
UltraNavsimgesininsistemtepsisine
eklenmesi...............36
Güçyönetimi...............36
Pildurumunundenetlenmesi.......36
ACgüçbağdaştırıcısınınkullanılması....36
Pilindoldurulması............37
Pilömrününuzatılması..........37
Pilgücünüzünyönetilmesi........37
Enerjitasarrufukipleri..........38
Pilinkullanılması............39
Ağabağlanılması..............40
Ethernetbağlantıları...........41
Kablosuzbağlantılar...........41
Birprojektöryadadışekranınkullanılması....48
Ekranayarlarınındeğiştirilmesi.......48
Birprojektöryadadışekranbağlanması...50
Sunumhazırlanması...........54
İkiliekranlarınkullanılması........55
Birrenkprolininkullanılması.........57
Sesözelliklerininkullanılması.........57
Tümleşikkameranınkullanılması........58
Optiksürücükullanılması..........58
Ortamkartıokuyucununkullanılması......59
ExpressCard'ın,SmartbirkartınveyaFlaş
OrtamKartınıntakılması.........59
ExpressCard'ın,SmartkartınveyaFlaşOrtam
Kartınınçıkarılması...........60
Bölüm3.Sizvebilgisayarınız.....63
Erişilebilirlikverahatlık...........63
Ergonomibilgileri............63
Bilgisayarınızınkendinizeuygunşekilde
ayarlanması..............64
Erişilebilirlikbilgileri...........65
TamEkranBüyüteciişlevi........65
Bilgisayarınızlabirlikteseyahatetme......66
Seyahatipuçları............66
Seyahatdonatıları...........66
Bölüm4.Güvenlik...........69
Mekanikbirkilittakılması..........69
Parolakullanılması.............69
©CopyrightLenovo2011
i
ParolalarveRAMaskıdauyku(bekleme)kipi.70
Geçiştümcesikullanılması........70
Power-onpassword(Açılışparolası)....72
Sabitdiskparolaları...........73
Gözetmenparolası...........75
Sabitdiskgüvenliği.............77
Güvenlikyongasınınayarlanması.......77
Parmakiziokuyucukullanılması........79
Sabitdisksürücünüzdenveyayarıiletken
sürücünüzdenverisilinmesineilişkinbildirim...81
Güvenlikduvarlarınınkullanılmasıvegüvenlik
duvarlarınınanlaşılması...........81
Verilerinvirüslerekarşıkorunması.......82
Bölüm5.Kurtarmayagenelbakış..83
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.83
Kurtarmaortamınınoluşturulması.....84
Kurtarmaortamınınkullanılması......84
Yedeklemevekurtarmaişlemlerinin
gerçekleştirilmesi..............85
Yedeklemeişlemigerçekleştirilmesi.....85
Kurtarmaişleminingerçekleştirilmesi....86
RescueandRecoveryçalışmaalanının
kullanılması................86
Kurtarmaortamınınoluşturulmasıvekullanılması.87
Kurtarmaortamıoluşturulması.......87
Kurtarmaortamınınkullanılması......88
Öncedenkurulmuşuygulamalarınveaygıt
sürücülerininyenidenkurulması........88
Kurtarmasorunlarınınçözülmesi........89
Bölüm6.Aygıtlarındeğiştirilmesi..91
Statikelektriğinönlenmesi..........91
Pilindeğiştirilmesi.............91
Belleğindeğiştirilmesi............93
Sabitdisksürücüsünündeğiştirilmesi......95
Yarıiletkensürücünündeğiştirilmesi......99
mSATAyarıiletkensürücününtakılmasıve
değiştirilmesi...............103
Optiksürücünündeğiştirilmesi........105
SIMkartındeğiştirilmesi...........106
Avuçiçidesteğinideğiştirme.........109
KablosuzLAN/WiMAXbağlantısıiçinPCIExpress
MiniCard'ındeğiştirilmesi..........112
KablosuzWANbağlantısıiçinPCIExpressMini
Card'ıntakılmasıvedeğiştirilmesi.......114
Tümleşikkameranındeğiştirilmesi.......116
Bölüm7.Bilgisayarınızın
iyileştirilmesi............121
ThinkPadaksamlarınınbulunması.......121
ThinkPadkapıçoğaltıcısıvebağlantıistasyonu
sorunu..................121
Öndengörünüm............122
Arkadangörünüm...........124
ThinkPadkapıçoğaltıcısınıveyabağlantı
istasyonunubağlama..........127
ThinkPadkapıçoğaltıcısınıveyabağlantı
istasyonunuayırma...........129
Güvenlikaksamı............130
Sistemkilitlemeanahtarınınkullanılması...131
Bölüm8.Gelişmişyapılandırma..133
Yenibirişletimsistemininkurulması......133
Başlamadanönce...........133
Windows7işletimsistemininkurulması...134
WindowsVistaişletimsistemininkurulması..134
WindowsXPişletimsistemininkurulması..135
Aygıtsürücülerininkurulması.........137
DördübiraradaOrtamkartıokuyucu
sürücüsününkurulması.........138
Windows2000/XP/Vista/7içinThinkPad
MonitörDosyasınıkurulması.......138
Windows2000/XP/Vista/7içinIntelChipset
Support'un(IntelYongaSetiDesteği)
kurulması...............140
Diğeraygıtsürücülerininkurulması.....140
BIOSSetupUtility.............140
Congmenüsü.............141
Date/Timemenüsü...........142
Securitymenüsü............142
Startupmenüsü............143
Restartmenüsü............145
BIOSSetupUtilityöğeleri........145
SistemBIOS'unuzungüncellenmesi....151
Sistemyönetimininkullanılması........151
Sistemyönetimi............152
Yönetimiözelliklerininayarlanması.....152
Bölüm9.Sorunlarınönlenmesi...155
Sorunlarıönlemeyeyönelikgenelipuçları....155
Aygıtsürücüleriningeçerliolduğundanemin
olunması.................156
Websitesindenensonsürücülerinalınması..156
EnsonaygıtsürücülerininThinkVantage
SystemUpdateilealınması........156
Bilgisayarınızınbakımınınyapılması......157
Bilgisayarkapağınıntemizlenmesi.....159
Bölüm10.Bilgisayarınsorunlarının
giderilmesi.............161
Sorunlarıntanılanması............161
LenovoThinkVantageToolbox'ın
kullanılması..............161
SorunGiderme..............161
Bilgisayaryanıtvermeyidurdurdu.....161
iiKullanıcıKılavuzu
Klavyeninüzerinedökülensıvı.......162
Hatailetilerivebiphataları........163
İletigösterilmeyenhatalar........165
Belleksorunları.............166
Çevirmeli..............166
Klavyeyadadiğerişaretlemeaygıtları....171
Ekranveçokluortamaygıtları.......173
Parmakiziokuyucusorunları.......182
Pilivegüç...............183
Sürücülervediğerdepolamaaygıtları....186
Yazılımsorunları............188
Kapılarvebağlaçlar...........189
Bölüm11.Destekalınması.....191
Lenovoileiletişimkurmadanönce.......191
Bilgisayarınızınkaydettirilmesi.......191
Sistemgüncellemelerininyüklenmesi....191
Kayıtbilgileri..............191
YardımveHizmetAlınması..........192
Tanılamaprogramlarınınkullanılması....192
LenovoSupport(Destek)Websitesi....192
Lenovo'nunAranması..........193
Ekhizmetlerinsatınalınması.........197
EkA.Düzenlemeyeilişkinnot...199
Kablosuziletişimeilişkinbilgiler........199
UltraConnectkablosuzantenlerinyeri....200
Kablosuziletişimidüzenlemeyeilişkinnotların
bulunması...............201
İhracatsınıandırmanotu..........201
Elektronikyayılımnotları...........201
FederalCommunicationsCommission
UygunlukBildirimi...........201
IndustryCanadaClassByayılımuyumluluk
bildirimi................202
AvrupaBirliği-ElektromanyetikUygunluk
YönergesineUyumluluk.........202
AlmanyaClassBuyumlulukbildirimi....202
KoreClassBuyumlulukbildirimi......203
JaponyaVCCIClassBuyumlulukbildirimi..203
Fazbaşına20A'yaeşityadadahaazgüce
bağlıürünlereilişkinolarakJaponyaiçin
uyumlulukbildirimi...........203
TayvaniçinLenovoürünhizmetbilgileri...203
Ekdüzenlemebilgileri............203
EkB.WEEEvegeridönüşüm
bildirimleri..............205
ABWEEEbildirimleri............205
Japonyageridönüşümbildirimleri.......205
EkC.ÖzelNotlar..........207
TicariMarkalar...............208
©CopyrightLenovo2011
iii
ivKullanıcıKılavuzu
Öncebunuokuyun
Bilgisayarınızıenverimlivezevklişekildekullanmayadevametmekiçinburadaverilenipuçlarınıizlediğinizden
eminolun.Bunlarıyapmamakrahatsızlığa,yaralanmayayadabilgisayarınızınarızalanmasınanedenolabilir.
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğer
bölümleriısınabilir.Ulaşacağısıcaklıksistemetkinliğimiktarınavepildeki
dolulukdüzeyinebağlıolarakdeğişir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
rahatsızlığayadacildinizdeyanığanedenolabilir.
Ellerinizi,diziniziyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcak
kısmıileçokuzunsüretemashalindebulundurmayın.
Ellerinizisıksıkavuçiçidesteğindenkaldırarakklavyedenuzaklaştırın.
KendiniziACgüçbağdaştırıcısınınürettiğiısıdankoruyun.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.
Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesi
cildinizdeyanığanedenolabilir.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Hiçbirzamanvücudunuzuısıtmakiçinkullanmayın.
Bilgisayarınızııslatmayın.
Islanmasınıveelektrikçarpmasıtehlikesiniönlemekiçinsıvılarıbilgisayardan
uzaktutun.
Kabloları,hasargörmemeleriiçinkoruyun.
Kablolarıçokzorlarsanızhasargörebiliryadakopabilirler.
İletişimhatlarınıyadaACgüçbağdaştırıcısı,fare,klavye,yazıcıyada
herhangibirdiğerelektronikaygıtkablosunuüzerinebasılmayacak,takılıp
düşülmeyecek,bilgisayarınızyadabaşkanesnelertarafındanezilmeyecekya
dahiçbirşekildebilgisayarınızınçalışmasınaengelolacakbirişlememaruz
kalmayacakşekildeyönlendirin.
©CopyrightLenovo2011
v
Bilgisayarınızıtaşırkenbilgisayarınızıveverilerinizikoruyun.
Sabitdisksürücülübilgisayarınızıtaşımadanönceaşağıdakilerdenbiriniyapınve
açma/kapamadüğmesininkapalıolduğundanyadayanıpsöndüğündenemin
olun:
Kapatın.
RAMaskıdauyku(bekleme)kipinegeçirmekiçinFn+F4tuşlarınabasın
SabitdiskaskıdauykukipinegeçirmekiçinFn+F12tuşlarınabasın.
Bubilgisayarınızınhasargörmesiniveolasıverikaybınıönleyecektir.
Bilgisayarınızınazikbirbiçimdetutun.
Bilgisayarınızı,ekranınızıyadadışaygıtlarınızınıdüşürmeyin,çarpmayın,
çizmeyin,bükmeyin,sallamayın,itmeyinyadabunlarınüzerineağırnesneler
koymayın.
Bilgisayarınızıdikkatlitaşıyın.
Uygundestekvekorumasağlayanbirtaşımaçantasıkullanın.
Bilgisayarınızısıkışıkbavulyadaçantalarakoymayın.
Bilgisayarınızıtaşımaçantasınayerleştirmedenöncekapalı,RAMaskıdauyku
(bekleme)kipi(Fn+F4)yadasabitdiskaskıdauyku(Fn+F12)kipindeolduğundan
eminolun.Bilgisayarınızıaçıkkentaşımaçantasınakoymayın.
ÖnemliGüvenlikBilgileri
Not:Önceönemligüvenlikbilgileriniokuyun.
Bubilgilerdizüstükişiselbilgisayarınızıgüvenlekullanmanıziçinsizeyardımcıolabilir.Bilgisayarınızla
birlikteverilentümbilgileriizleyinvesaklayın.Bubelgedekibilgilersatınalmazleşmenizinyada
Lenovo
®
UluslararasıGarantiBildirimi'ninkoşullarınıdeğiştirmez.Dahaayrıntılıbilgiiçinbilgisayarınızla
birliktegönderilenGüvenlikveGarantiKılavuzuadlıyayınabakın.EnsonGüvenlikveGarantiKılavuzu,
http://www.lenovo.com/supportWebsitesineyüklenmiştir.
Müşterigüvenliğiönemlidir.Ürünlerimizgüvenliveetkiliolacakbiçimdegeliştirilir.Ancak,kişiselbilgisayarlar
elektronikaygıtlardır.Güçkabloları,güçbağdaştırıcılarıvediğerözellikler,özellikleyanlışkullanıldıklarında,
zikselyaralanmayadamaddizararayolaçabilecekolasıgüvenlikriskleriyaratabilir.Burisklerienaza
indirmekiçinürününüzlebirlikteverilenyönergeleriizleyin,ürününüzerindekiveçalıştırmayönergelerindeki
tümuyarılarıinceleyinvebubelgedeverilenbilgileridikkatlicegözdengeçirin.Bubelgedeyeralanve
ürününüzlebirlikteverilenbilgileridikkatlibirşekildeizleyerek,kendinizitehlikelerdenkoruyabilirvedaha
güvenlibirçalışmaortamıoluşturabilirsiniz.
Not:Buradayeralanbilgilergüçkablolarınavepilleregönderidebulunur.Dizüstükişiselbilgisayarlaraek
olarak,bazıürünler(hoparlörlervegörüntübirimlerigibi)dışgüçbağdaştırıcılarıylabirliktegönderilir.Böyle
birürünaldıysanız,bubilgilersizinürününüziçingeçerlidir.Ayrıca,bilgisayarürünlerinde,bilgisayarprize
takılıolmadığındadasistemsaatinegüçsağlayanmadeniparabüyüklüğündebirpilbulunur;bunedenle
pilgüvenliğibilgileritümbilgisayarlarürünleriiçingeçerlidir.
viKullanıcıKılavuzu
AnındaİşlemGerektirenKoşullar
Ürünleryanlışkullanımyadaihmalyüzündenzarargörebilir.Ürününgördüğübazıhasarlar,
ürüninceleninceyeyadagerekirse,yetkilibakımuzmanıtarafındanonarılıncayakadarbirdaha
kullanılmamasınıgerektirecekölçüdeciddiolabilir.
Herelektronikaygıttaolduğugibi,ürünüaçarkençokdikkatliolun.Sıkolmamaklabirlikte,birkoku
duyabiliryadaürününüzdendumançıktığınıyadakıvılcımlargeldiğinigörebilirsiniz.Yadapatlama,
çatlamayadatıslamagibiseslerduyabilirsiniz.Bugibidurumlaryalnızca,elektronikbirbileşenin
güvenlivedenetimlibirşekildeçalışmadığıanlamınagelebilir.Yadaolasıbirgüvenliksorununuişaret
ediyorolabilir.Ancak,riskalmayınyadadurumukendiniztanılamayaçalışmayın.Dahafazlabilgi
içinMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.HizmetveDestektelefonnumaralarınınlistesiiçinşuweb
sitesinebakın:
http://www.lenovo.com/support/phone
Bilgisayarınızıvebileşenlerinihasar,aşınmayadatehlikeişaretleriolupolmadığınıdenetlemekiçinsık
sıkinceleyin.Birbileşenindurumuhakkındaherhangibirsorunuzvarsa,ürünükullanmayın.Ürünün
nasılinceleneceğivegerekiyorsa,onarımınınnasılyaptırılacağınailişkinyönergeleriçinMüşteri
DestekMerkezi'neyadaürününüreticisinebaşvurun.
Aşağıdalistelenendurumlardanbirinifarketmenizhalindeyadaürününüzüngüvenliğiyleilgili
endişelerinizolduğunda,dahafazlayardımalmakiçinMüşteriDestekMerkezi'yleiletişimkuruncaya
kadarürünükullanmayınveürününgüçkaynağıvetelekomünikasyonhatlarıilebağlantısınıkesin.
Güçkabloları,prizler,güçbağdaştırıcıları,uzatmakabloları,anielektrikakımıdeğişiminekarşıkoruyucu
aygıtlaryadaçatlak,kırıkyadazarargörmüşgüçkaynakları.
Aşırıısınmaişaretleri,duman,kıvılcımlaryadaateş.
Pilinzarargörmesi(örneğin,çizikler,yarıklaryadabüzülmeler),pilinboşalmasıyadapilinüstündeyabancı
maddelerinbirikmesi.
Birçatlama,tıslamayadapatlamasesiyadaüründengelengüçlübirkoku.
Sıvıbirmaddenindöküldüğünüyadabilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınüstünebir
nesnenindüştüğünügösterenişaretler.
Bilgisayarın,güçkablosununyadagüçbağdaştırıcısınınsuyamaruzkalması.
Ürünündüşürülmesiyadaherhangibirşekildehasargörmesi.
Çalıştırmayönergeleriniizlediğinizdeürününnormalbirşekildeçalışmaması.
Not:LenovoiçinyadaLenovotarafındanüretilmemişolanbirüründe(uzatmakablosugibi)budurumlarla
karşılaşırsanız,ekyönergeleralmakiçinürünüreticisiyleiletişimkuruncayayadailgiliürünüyenisiyle
değiştirinceyekadarürünükullanmayın.
Güvenlikyönergeleri
Yaralanmayadamaddizararriskiniazaltmakiçinherzamanaşağıdakiönlemlerialın.
DahaayrıntılıbilgiiçinbilgisayarınızlabirliktegönderilenGüvenlikveGarantiKılavuzuadlıyayınabakın.En
sonGüvenlikveGarantiKılavuzu,http://www.lenovo.com/supportWebsitesineyüklenmiştir.
Hizmetvebüyütmeler
MüşteriDestekMerkezitarafındanyadaelinizdekikullanımkılavuzlarındabelirtilmedikçe,birürünün
bakımınıkendinizyapmayıdenemeyin.Yalnızca,ürününüzüonarmayetkisibulunanbirGarantiHizmet
ÇözümOrtağı'nabaşvurun.
Not:Bazıbilgisayarparçalarıiçinmodelbüyütmeyadadeğiştirmeişlemlerinimüşterileryapabilir.Büyütmeler
genellikleaksamolarakadlandırılır.MüşteritarafındantakılmasıonaylanandeğiştirmeparçalarıCRU'lar
©CopyrightLenovo2011
vii
(MüşteriTarafındanDeğiştirilebilirBirimler)olarakadlandırılır.Lenovo,müşterilerinaksamlarıtakmasınınya
daCRU'larıdeğiştirmesininuygunolduğudurumlardailgiliyönergelerinyeraldığıçeşitlibelgelersağlar.
Parçatakarkenyadadeğiştirirkentümyönergeleredikkatleuymanızgerekir.GüçgöstergesininKapalı
(Off)durumdaolması,ürününiçindekivoltajdüzeylerininsıfırolduğuanlamınagelmeyebilir.Güçkablosu
bulunanbirüründenkapaklarıçıkarmadanönceherzamangücünkapalıolduğundanveürününtüm
güçkaynaklarıylabağlantısınınkesildiğindeneminolun.CRU'larhakkındadahafazlabilgiiçinbuürüne
ilişkinAygıtlarındeğiştirilmesibaşlıklıkonuyabakın.Başkasorunuzyadaendişenizvarsa,MüşteriDestek
Merkezi'yleiletişimkurun.
Güçkablosunuçıkardıktansonrabilgisayarınızdahareketliparçakalmaz,ancakgüvenliğiniziçinaşağıdaki
uyarılargereklidir.
DİKKAT
Zararverebilecekhareketliparçalariçerir.Parmaklarınızıvevücudunuzundiğerkısımlarınıuzak
tutun.
DİKKAT:
CRU'larıdeğiştirmedenöncebilgisayarınızıkapatınvekapağıaçmadanöncebilgisayarınsoğuması
için3-5dakikabekleyin.
viiiKullanıcıKılavuzu
Güçkablolarıvegüçbağdaştırıcıları
DİKKAT
Yalnızcaürünüreticisitarafındansağlanangüçkablolarınıvegüçbağdaştırıcılarınıkullanın.
Güçkablolarınıngüvenlikonayındangeçmesigerekir.AlmanyaiçinbuH05VV-F,3G,0,75mm
2
veyadahaüstünniteliklibirkablodur.Diğerülkelerdeaynışekildeuygunnitelikleresahipkablolar
kullanılmalıdır.
Birgüçkablosunuhiçbirzamanbirgüçbağdaştırıcısınınyadabaşkabirnesneninetrafına
dolamayın.Buşekildedolanmasıkablonunaşınmasına,kırılmasınayadakıvrılmasınayolaçacak
birşekildekabloyugerebilir.Budurumgüvenliktehlikesiyaratabilir.
Kablolarıherzaman,üzerindenyürünmeyecek,ayakaltındakalmayacakyadanesnelertarafından
sıkıştırılmayacakbirşekildedöşeyin.
Güçkablosunuvegüçbağdaştırıcılarınısıvımaddelerdenkoruyun.Örneğin,güçkablonuzuyada
güçbağdaştırıcınızıhiçbirzamanlavabolara,borulara,tuvaletlereyakınyerlereyadasıvıtemizlik
maddeleriyletemizlenenzeminlerekoymayın.Sıvımaddeler,özellikledegüçkablosuyadagüç
bağdaştırıcısıyanlışkullanımdandolayıgerginse,kısadevreyenedenolabilir.Ayrıca,sıvımaddeler
güçkablosuuçbirimlerininve/veyagüçbağdaştırıcısıüzerindekibağlaçuçbirimlerininaşınmasına
nedenolarakaşırıısınmayayolaçabilir.
Güçkablolarınıvesinyalkablolarınıherzamandoğrusıraylabağlayınvetümgüçkablosu
bağlaçlarınınyuvalarınagüvenlivetamolaraktakıldığındaneminolun.
ACgirişiğnelerindeaşınmagörülenyadaACgirişindeyadaherhangibiryerindeaşırıısınma
(örneğin,deformeolmuşplastik)görülengüçbağdaştırıcılarınıkullanmayın.
Uçlarındanbirindekielektrikbağlantılarındaaşınmayadaaşırıısınmagörülenyadaherhangibir
şekildehasarlıgörünengüçkablolarınıkullanmayın.
Uzatmakablolarıveilgiliaygıtlar
Kullandığınızuzatmakablolarının,aniakımdeğişikliğinekarşıkoruyucuaygıtların,kesintisizgüçkaynaklarının
veanahtarlıuzatmakablolarının,ürününelektrikgereksinimlerinikarşılayabilecekakımlakullanıldığından
eminolun.Buaygıtlarıhiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Anahtarlıuzatmakablolarıkullanılıyorsa,yük,anahtarlı
uzatmakablosugirişdeğeriniaşmamalıdır.Güçyükleri,güçgereksinimlerivegirişdeğerleriyleilgilisorunuz
olursa,ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
©CopyrightLenovo2011
ix
Fişlerveprizler
DİKKAT
Bilgisayardonatınızlakullanmayıplanladığınızbirpriz(güçprizi)hasargörmüşyadaaşınmış
görünüyorsa,yetkilibirelektrikteknisyenitarafındandeğiştirilmedenprizikullanmayın.
Fişibükmeyinveştedeğişiklikyapmayın.Fişhasargörmüşse,değiştirmekiçinüreticiyebaşvurun.
Prizi,büyükmiktarlardaelektrikçekendiğerevaletleriyadaticarialetlerlepaylaşmayın;tersi
durumda,sabitolmayanvoltajdüzeyleri,bilgisayarınıza,verilerinizeyadabağlıaygıtlarınızazarar
verebilir.
Bazıürünlerdeüçgeçmedişlişkullanılmıştır.Buşyalnızcatopraklanmışbirelektikprizine
takılabilir.Bubirgüvenliközelliğidir.Fişitopraklanmamışbirprizetakmayıdeneyerek,bugüvenlik
özelliğiniengellemişolursunuz.Fişiprizetakamıyorsanız,onaylanmışbirprizbağdaştırıcısıiçinya
daelinizdekişibugüvenliközelliğinigeçerlikılanbirşledeğiştirmekiçinbirelektrikteknisyenine
başvurun.Birelektrikprizinihiçbirzamanaşırıyüklemeyin.Genelsistemyükü,şubedevresi
değerininyüzde80'iniaşmamalıdır.Güçyükleriveşubedevresideğerleriyleilgilisorunuzolursa,
ekbilgiiçinbirelektrikteknisyeninebaşvurun.
Kullandığınızgüçprizinintesisatınındüzgünbirşekildeyapıldığından,kolayerişilebilirolduğundan
vedonatıyayakınkonumlandığındaneminolun.Güçkablolarını,kablolarıgerecekşekilde
uzatmayın.
Güçprizinintaktığınızürüniçindoğruvoltajıveakımısağladığındaneminolun.
Donatıyıdikkatliceelektrikprizinetakınveelektrikprizindençıkarın.
Güçkaynağıbildirimi
DİKKAT
Güçkaynağındakiaşağıdakietiketitaşıyanhiçbirkapağıyadaparçayıçıkarmayın.
Buetiketinbulunduğubileşenleriniçindetehlikelidüzeydevoltaj,akımveenerjivardır.Bu
bileşenleriniçindeonarılabilecekparçayoktur.Buparçalardanbirindesorunolduğunu
düşünüyorsanız,birhizmetteknisyeniylegörüşün.
Dışaygıtlar
DİKKAT:
BilgisayaraçıkkenUSBve1394kablolarındanbaşkaherhangibirdışaygıtkablosubağlamayınya
daçıkarmayın;tersidurumda,bilgisayarınızazararverebilirsiniz.Bağlananaygıtlaraolasıbirzarar
gelmesiniönlemekamacıyladışaygıtlarıçıkarmakiçinbilgisayarınızkapandıktansonraenazbeş
saniyebekleyin.
xKullanıcıKılavuzu
Piller
DİKKAT
Lenovotarafındanüretilenkişiselbilgisayarlarda,sistemsaatinegüçsağlayan,madenipara
büyüklüğündebirpilbulunur.Ayrıca,dizüstübilgisayarlargibibirçoktaşınabilirürün,taşınır
durumdaykensistemgücüsağlamakiçinyenidendoldurulabilirbirpiltakımıkullanır.Ürününüzle
kullanmanıziçinLenovotarafındansağlananpilleruyumlulukbakımındansınanmıştırveyalnızca
onaylıparçalarladeğiştirilebilir.
Pilleriaçmayıyadapillerebakımyapmayıhiçbirzamandenemeyin.Pilleriezmeyin,delmeyinyada
yakmayınyadametaldevrelerekısadevreyapmayın.Pilisuyayadadiğersıvımaddeleremaruz
bırakmayın.Piltakımınıyalnızca,ürünlebirlikteverilenbelgelerdekiyönergeleregöreyeniden
doldurun.
Pilinyanlışvekötükullanılmasıpilinaşırıısınmasınanedenolarak,piltakımındanyadamadenipara
büyüklüğündekipildengazyadaalev“çıkmasına”yolaçabilir.Pilinizhasargörürseyadapilinizin
boşaldığınıyadapilkablolarındayabancımaddelerinbiriktiğinifarkederseniz,pilikullanmayı
durdurunvepilüreticisindendeğiştirin.
Pilleruzunsürekullanılmadıklarındaözelliklerinikaybedebilir.Bazıyenidendoldurulabilirpillerde
(özellikleLityumİyonpiller),pilinboşalmışbirdurumdabırakılmasıpilinkısadevreyapmariskini
artırarakpilinömrünükısaltabilirveayrıca,birgüvenliktehlikesidetaşıyabilir.Yenidendoldurulabilir
Lityum-İyonpilleritamamenboşaltmayınyadabupilleriboşalmışhaldesaklamayın.
YenidenDoldurulabilenPileİlişkinNot
DİKKAT
Piltakımınısökmeyeyadadeğiştirmeyeçalışmayın.Buhareket,patlamayayadapiltakımında
sızıntıyanedenolabilir.Lenovotarafındanbelirtilmeyenyadaparçalarınaayrılanyadadeğiştirilen
piltakımıgarantikapsamındadeğildir.
Yenidendoldurulabilirpiltakımıyanlışyerleştirilirse,patlamatehlikesivardır.Piltakımında,az
miktardazararlımaddevardır.Olasıyaralanmalarıönlemekiçin:
PiliyalnızcaLenovotarafındanönerilenbirpiltipiyledeğiştirin.
Piltakımınıateştenuzaktutun.
Pilisuyadayağmurlatemasettirmeyin.
Piliparçalarınaayırmayaçalışmayın.
Pilekısadevreyaptırmayın.
Piliçocuklardanuzaktutun.
Piltakımınıdüşürmeyin.
Piltakımını,denizkıyısınıdoldurmakiçinkullanılanatıkmaddelerlebirlikteatmayın.Piliatarken
ülkenizdekiyerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
Piltakımınınodasıcaklığında,kapasitesininyaklaşık%30-%50'siarasındadoluluktasaklanması
gerekir.Aşırıboşalmayıengellemekiçinpiltakımınıyıldabirkezdoldurmanızönerilir.
©CopyrightLenovo2011
xi
MadeniParaBüyüklüğündekiLityumPileİlişkinNot
DİKKAT
Pilyanlışyerleştirilirsepatlamatehlikesivardır.
Madeniparabüyüklüğündekilityumpilideğiştirirken,yalnızcaüreticininönerdiğitipteyadabenzer
birpilkullanın.Bupillityumiçerirveyanlışkullanıldığındayadaatıldığındapatlayabilir.
Pilleri
Islatmayınyadasuyaatmayın.
100°C(212°F)üzerindebirsıcaklığaçıkacakkadarısıtmayın.
Onarmayınyadaparçalarınaayırmayın.
Piliatarken,yerelyönetmeliklereyadadüzenlemelereuyun.
AşağıdakibildirimABD'dekiKaliforniyaeyaletindekikullanıcılariçingeçerlidir.
KaliforniyaiçinPerkloratBilgisi:
Madeniparabüyüklüğündelityummanganezdioksitpiliçerenürünler,perkloratmaddesiiçerebilir.
Perkloratiçerenmalzemelerindikkatlikullanılmasıgerekir.Şuadresegidin:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
xiiKullanıcıKılavuzu
Isıveürününhavalandırılması
DİKKAT
Bilgisayarlar,ACgüçbağdaştırıcılarıvebirçokdonatıaçıkkenvepilleridolarkenısıüretir.Dizüstü
bilgisayarlarküçükboyutlarındandolayıfazlamiktardaısıüretebilir.Herzamanaşağıdakitemel
önlemlerialın:
Bilgisayarınızaçıkkenyadapildolarken,tabanı,avuçiçidesteğivebazıdiğerbölümleriısınabilir.
Ellerinizi,kucağınızıyadabedeninizinbaşkabirbölümünü,bilgisayarınsıcakkısmıileçokuzun
süretemashalindebulundurmayın.Klavyeyikullanırkenavuçiçinizi,avuçiçidesteğiüzerinde
uzunsüretutmaktankaçının.Bilgisayarınızolağançalışmasısırasındabirmiktarısıüretir.
Isımiktarı,sistemetkinliğininmiktarınavepildolumdüzeyinebağlıdır.Aradagiysiolsada
bilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesirahatsızlığayadacildinizdeyanığaneden
olabilir.Klavyekullanırkenelleriniziavuçiçidesteğindenkaldırarakdüzenliolarakaraverinve
klavyeyiuzunsürekullanmamayadikkatedin.
Yanıcımaddelerinyanındayadapatlayıcımaddeolanortamlardabilgisayarınızıçalıştırmayınya
dapilidoldurmayın.
Güvenlik,rahatlıkvegüvenilirişleyişiçinürününüzdehavalandırmayuvaları,fanlarve/yadaısı
alıcılarıbulunur.Buaksamlar,ürününbiryatak,kanepe,halıyadabaşkabiresnekyüzeyin
üzerinekonulmasıylablokeedilebilir.Buaksamlarıhiçbirşekildeblokeetmeyin,kapatmayınya
dageçersizkılmayın.
ACgüçbağdaştırıcısıelektrikprizinevebilgisayarınızatakılıykenısıüretir.Bağdaştırıcıyı
kullanırkenbedeninizdenuzaktutun.ACgüçbağdaştırıcısınıhiçbirzamanbedeniniziısıtmakiçin
kullanmayın.Aradagiysiolsadabilgisayarınızınvücudunuzlauzunsüretemasetmesicildinizde
yanığanedenolabilir.
Güvenliğiniziçinherzamanbilgisayarınızdaaşağıdakitemelönlemlerialın:
Bilgisayarprizetakılıykenkapağınıkapalıtutun.
Düzenliolarakbilgisayarındışındatozbirikipbirikmediğinebakın.
Havadeliklerindeveönçerçevedekideliklerdetoplanantozlarıtemizleyin.Tozluyadahareketin
yoğunolduğuyerlerdeçalışanbilgisayarlardatemizlemeişleminidahasıkyapmanızgerekebilir.
Bilgisayardakihavadelikleriniengellemeyinyadakapatmayın.
Bilgisayarınızımobilyaiçindeçalıştırmayın.Bu,aşırıısınmariskiniartırır.
Bilgisayarıniçinegirenhavasıcaklığıençok35°C(95°F)olmalıdır.
©CopyrightLenovo2011
xiii
ElektrikAkımıGüvenlikBilgileri
DİKKAT
Güç,telefonveiletişimkablolarındakielektrikakımıtehlikelidir.
Elektrikçarpmasıtehlikesinekarşıkorunmakiçin:
Yıldırımdüşmesigibiolaylarıngözlendiğikoşullardabilgisayarınızıkullanmayın.
Yıldırımdüşmesigibidoğaolaylarınıngözlendiğikoşullardahiçbirkabloyutakmayınveçıkarmayın
yadabuürününkuruluş,bakımyadayenidenyapılandırmaişlemlerinigerçekleştirmeyin.
Tümgüçkablolarınıdoğrubiçimdekablolanmışvetopraklanmışprizetakın.
Buürünebağlanacaktümdonatılarıdoğrubiçimdekablolanmışprizleretakın.
Mümkünse,sinyalkablolarınıtakıpçıkarırkenyalnızcatekbirelinizikullanın.
Ateşe,suyaveyapısalbirzararamaruzkalanhiçbirdonatıyıçalıştırmayın.
Kuruluşveyapılandırmayordamlarındatersibelirtilmediğisüreceaygıtkapaklarınıaçmadan
önce,aygıtabağlıgüçkablolarının,piltakımınınvetümkablolarınbağlantılarınıkesin.
Tümparçalaryerlerinesabitleninceyekadarbilgisayarınızıkullanmayın.İçparçalarvedevreler
açıktaykenaslabilgisayarıkullanmayın.
DİKKAT
Buürünüyadabağlıaygıtlarıkurarken,taşırkenyadabunlarınkapaklarınıaçarken,kabloları
aşağıdakiyordamlardagösterildiğibiçimdetakınyadasökün.
Bağlanmakiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,tümkablolarıaygıtlarabağlayın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlaratakın.
4.Güçkablolarınıprizleretakın.
5.AygıtlarıAÇIN.
Bağlantıyıkesmekiçin:
1.TümaygıtlarıKAPATIN.
2.Önce,güçkablolarınıprizlerdençıkarın.
3.Sinyalkablolarınıbağlaçlardançıkarın.
4.Tümkablolarıaygıtlardançıkarın.
Bilgisayarabağlıtümdiğerelektrikkablolarınıtakmadanöncegüçkablosununprizdenyada
yuvadançekilmesigerekir.
Güçkablosununprizeyadayuvayayenidentakılabilmesiiçinöncediğertümelektrikkablolarının
bilgisayarınızatakılmasıgerekir.
Lazeruyumlulukbildirimi
DİKKAT:
Lazerürünleri(örneğin,CD-ROM'lar,DVDsürücüleri,beroptikaygıtlaryadaileticiler)takıldığında
aşağıdakileredikkatedin:
Kapaklarıçıkarmayın.Lazerürünününkapağınıçıkarmanıztehlikelilazerradyasyonuyayılmasına
nedenolabilir.Aygıtıniçindeonarılabilecekparçayoktur.
Buradabelirtilenlerindışındakidenetimlerin,ayarlarınyadayordamlarınkullanılmasıtehlikeli
radyasyonyayılmasınanedenolabilir.
xivKullanıcıKılavuzu
DİKKAT
BazılazerürünleryerleşikSınıf3AyadaSınıf3Blazerdiyoduiçerir.Aşağıdakileredikkatedin:
Açıkolduğundalazerradyasyonuyayılabilir.Gözledoğrudantemasettirmeyin.Işığaçıplakgözleya
daoptikaygıtlarlabakmayın.
Likitkristalekranbildirimi
DİKKAT:
Cıvaiçerenorasanlambalıürünleriçin(örneğinLEDolmayan)
Sıvıkristalekrandakiorasanlambacıvaiçerir;yerelyönetim,devletyadafederaldevletkurallarına
uygunşekildeatılmalıdır.
Likitkristalekran(LCD)camdanyapılmıştırvebilgisayarınkababirşekildekullanılmasıveya
düşürülmesiLCD'ninçatlamasınanedenolabilir.LCDçatlarveiçindekisıvıgözlerinizeveya
ellerinizebulaşırsa,etkilenenbölgelerihemenenaz15dakikaboyuncasuylayıkayın;yıkamadan
sonraherhangibirbelirtigörülürse,doktoradanışın.
Kulaklıkkullanılması
Bilgisayarınızınhemkulaklıkbağlacı,hemdeseshatçıkışıbağlacıvarsa,kulaklıklariçinherzamankulaklık
bağlacınıkullanın.
DİKKAT:
Kulaklıklardangelenaşırısesbasıncıişitmekaybınanedenolabilir.Eşitleyici'nin(equalizer)enüst
seviyeyeayarlanmasıkulaklıkçıkışvoltajınıvesonuçolaraksesbasıncıdüzeyiniartırır.
Kulaklıkbağlaçlarınınçıkışı,EN50332-2belirtimlerineuygundeğilse,kulaklıklarınyükseksesteuzunsüre
kullanılmasıtehlikeoluşturabilir.Bilgisayarınızdakikulaklıkçıkışbağlacı,EN50332-2Fıkra7ileuyumludur.
Bubelirtim,bilgisayarınmaksimumbantgenişliğiolanRMS'ninçıkışvoltajını150mVilesınırlar.İşitme
kaybınakarşıkorumasağlamakiçin,kullandığınızkulaklıkların,75mVdeğerindekigenişbantözelliklili
voltajınailişkinEN50332-2(Fıkra7'dekisınırlamalar)ileuyumluolduğundaneminolun.EN50332-2ile
uyumluolmayankulaklıklarınkullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Kulaklıkların,Lenovobilgisayarınızlabirliktegönderilmesi,kulaklıklarınvebilgisayarınEN50332-1
belirtimleriyleuyumluolduğunugösterir.Farklıkulaklıklarkullanılıyorsa,bunlarınEN50332-1belirtimleriyle
uyumluolduğundaneminolun(Fıkra6.5SınırlamaDeğerleri).EN50332-1ileuyumluolmayankulaklıkların
kullanılması,aşırısesbasıncıdüzeylerinedeniyletehlikeliolabilir.
Ekgüvenlikbilgileri
DİKKAT
Plastikpoşetlertehlikeliolabilir.Boğulmatehlikesiniönlemekiçinplastikpoşetleribebeklerinve
çocuklarınerişemeyeceğiyerlerdesaklayın.
Tabletbilgisayarkullanıcılarıiçinnot
Avustralya'dakikullanıcılariçinGüvenlikBildirimi:
DİKKAT
Tabletkipinikullanırkentelefonkablosubağlamayın.
©CopyrightLenovo2011
xv
ABD'dekikullanıcılariçinbildirim
Birçokkişiselbilgisayarürünüvedonatıkabloyadateliçerir(örneğinaksesuarıkişiselbilgisayarabağlamak
içinkullanılangüçkablolarıyadakablolar).Buüründebutürbirkabloyadatelbulunuyorsa,aşağıdaki
uyarıgörüntülenir:
UYARI
Buüründekikablolarayadabuürünlebirliktesatılanparçalarlailişkilikablolaraeliledokunulması,ABD'nin
KaliforniyaEyaletitarafındankansere,doğumkusurlarınayolaçabileceğivediğerüremeorganlarınazarar
verebileceğikabuledilenkurşunmaddesinemaruzkalınmasınanedenolur.Kablolaradokunduktansonra
ellerinizidikkatliceyıkayınız.
Buyönergelerisaklayın.
xviKullanıcıKılavuzu
Bölüm1.ÜrüneGenelBakış
Bubölümdebağlaçlarınyerleri,önemliürünbilgilerinibulma,bilgisayaraksamları,belirtimler,işletimortamı
veöncedenyüklüyazılımprogramlarıhakkındabilgisağlanmaktadır.
Bubölümdeaşağıdakikonularbulunur:
“Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarının,aksamlarınınvegöstergelerininbulunması”sayfa:1
“Önemliürünbilgilerininbulunması”sayfa:11
Aksamlar”sayfa:13
“Belirtimlersayfa:14
“İşletimortamı”sayfa:15
“ThinkVantageTeknolojileriveyazılım”sayfa:16
Bilgisayardenetimlerinin,bağlaçlarının,aksamlarınınvegöstergelerinin
bulunması
Bubölüm,bilgisayarınızındonanımaksamlarınıtanıtmaktavesizebunlarınişlevlerindenyararlanmaya
başlamanıziçingerekentemelbilgilerivermektedir.
“Öndengörünüm”sayfa:2
“Sağyandangörünüm”sayfa:4
“Soltaraftangörünüm”sayfa:5
Arkadangörünüm”sayfa:8
AlttanGörünüm”sayfa:7
“Durumgöstergeleri”sayfa:9
©CopyrightLenovo2011
1
Öndengörünüm
Şekil1.ThinkPadL420,L421veL520öndengörünüm
1Bilgisayarekranı
2Açma/kapamadüğmesi
3Yerleşikstereohoparlörler
4TrackPointişaretçubuğu
5TrackPointdüğmeleri
6Yerleşikstereohoparlörler
7UltraConnectkablosuzantenler(sol)
8Tümleşikkamera
9Yerleşikmikrofon
10UltraConnectkablosuzantenler(sağ)
11ThinkVantagedüğmesi12Sistemdurumugöstergeleri
13Parmakiziokuyucu
14Güçdurumugöstergeleri
15Bluetoothanteni
16KablosuzLAN/WiMAXiçinPCIExpressMiniCard
yuvası
17Dokunmayaduyarlıtablet
18Dokunmayaduyarlıtabletdüğmeleri
19Fntuşu
20Sesdüzeyidenetlemedüğmeleri
1Bilgisayarekranı
Yüksekçözünürlüklü,incelmtransistörlü(TFT)ekran,netvepırılpırılmetinvegraklersağlar.
Ayrıntılariçin“Ekranayarlarınındeğiştirilmesi”sayfa:48başlıklıkonudakiyönergelerebakın.
2Açma/kapamadüğmesi
Güçdüğmesi,bilgisayaraçıkolduğundayanar,bilgisayarRAMaskıdauyku(bekleme)kipindeykenyanmaz.
Bilgisayarıaçmakiçinaçma/kapamadüğmesinikullanın.BilgisayarıkapatmakiçinStart(Başlat)menüsünün
kapatmaseçeneklerinikullanın.
Bilgisayarıbuyöntemlekapatamazsanız,açma/kapamadüğmesini2saniyebasılıtutun.
2KullanıcıKılavuzu
/

Bu kılavuz da uygundur