Philips HP8619/00 Kullanım kılavuzu

Kategori
Saç maşası
Tip
Kullanım kılavuzu
för undersökning och reparation.
Reparation som görs av en
okvaliceradpersonkaninnebära
en ytterst riskfylld situation för
användaren.
• För inte in metallföremål i öppningarna
eftersom det medför risk för elektriska
stötar.
• När apparaten är uppvärmd kan det
uppstå en viss lukt. Den här lukten
kommer från sammetsbeläggningen
och kan försvinna efter en tids
användning.
• Sammetsbeläggningen är värmetålig.
Förvara inte produkten i närheten av
öppna lågor eller antändningskällor
eftersom den är mycket brandfarlig.
• Den här locktången är endast avsedd
för hårstyling. Placera aldrig den varma
tången direkt på huden eftersom det
kan orsaka irritation.
• Använd produkten på en öppen
yta eller en välventilerad plats. Sluta
använda produkten om du upplever
obehag vid upprepad inandning.
• Sluta använda produkten om du
känner dig sömning eller yr.
• Svälj inte delar som har lossnat från
produkten eftersom det kan orsaka
skada.
• Kassera den inte i avloppet. Genom
att kassera produkten på rätt sätt
förhindrar du att gifter sprids vidare till
vattenorganismer och att vattenmiljön
påverkas negativt.
• Se upp för statisk urladdning eftersom
beläggningen är gjord i tyg.
• Dra inte i nätsladden efter användning.
Koppla alltid från apparaten genom att
hålla i kontakten.
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler
gällande exponering av elektromagnetiska fält.
Miljö
Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland
hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt
land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter.
Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till
att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
2 Introduktion
Fantastisktnaochmjukalockarsomblänker.Härliga,elegantavågor
med massor av volym och fyllighet. Philips nya locktång Care ProCare
med Lock klar-indikator gör att du kan skapa otaliga variationer på
lockar utan att göra avkall på god hårvård. Tack vare kolvens koniska
form med en diameter på 13 till 25 mm kan du skapa olika typer av
lockar och vågor. Med kolvens sammetsbeläggning blir stylingen säker
utan någon risk för brännskador. Vi hoppas att du kommer att tycka om
din Philips ProCare-locktång.
Vi vill gärna att du delar dina erfarenheter med oss och andra kunder. Vi
är tacksamma om du delger oss din uppriktiga åsikt genom att skriva en
recension om produkten på vår produktsida www.philips.com/haircare.
Det tar bara någon minut. Vi ser fram emot att höra från dig.
3 Översikt
Kall topp
Kolv med sammetsbeläggning
Stödstativ
Visning för temperaturinställning
Visning för tidsinställningar för Lock klar-indikatorn: 5, 8 eller 10
sekunder
Visning för knapplåsikonen
På/av-knapp
Upphängningsögla
360º vridbar sladd
Lås upp knapplåsfunktion (lås upp genom att trycka in och hålla
kvar knappen)
Tidsreglage för Lock klar-indikatorn
Temperaturreglage
Lock klar-indikator
Med följande funktioner i ProCare-locktången blir lockningen enklare
och mer skonsam för håret.
• Lock klar-indikator
Med den unika Lock klar-indikatorn som kan ställas in på 5, 8 eller 10
sekunder vet du när locken är klar då ett pip hörs – du slipper hålla för
länge i onödan.
• Digitala justerbara temperaturinställningar
Digitala värmeinställningar gör att du kan välja den temperatur som
passar din hårtyp, och den högsta temperaturen på 200 ºC garanterar
perfekta resultat även för tjockt hår.
• Knapplåsfunktion
Knapplåset förhindrar misstag vid hantering. När du har slagit på
enheten aktiveras knapplåset automatiskt 15 sekunder efter att du
senast använde temperaturreglagen, tidsreglaget för Lock klar-indikatorn
eller på/av-knappen (därefter sker den automatiska aktiveringen efter 5
sekunder).
Lås upp apparaten genom att trycka på Lås upp knapplåsfunktion
( ) i 1 sekund.
• Automatisk avstängning
En automatisk avstängning efter 60 minuter ger en extra säkerhet. Du
kan aktivera locktången igen genom att trycka på på/av-knappen i 1
sekund.
• Sammetsbeläggning
Sammetsbeläggningen förhindrar brännskador. Du bör dock aldrig
vidröra eller hålla i kolven.
4 Locka håret
Varning: Locktänger är kraftfulla stylingverktyg och ska alltid användas
med försiktighet.
Locka håret:
1 Sätt i kontakten i ett eluttag. Innan du börjar locka håret bör du
använda värmeskyddande spray på torrt hår för att skydda det
bättre.
2 Slå på apparaten genom att hålla på/av-knappen ( ) intryckt i en
sekund. Välj temperatur ( ) och tidsinställning ( ) enligt tabellen
nedan:
Hårtyp Rekommend erade
temperatur intervall
Rekommend erad tid för
lockning
Fint 160 °C och lägre 5 eller 8 sekunder
Normal 170 – 180 °C 8 eller 10 sekunder
Tjockt 190-200 °C 8 eller 10 sekunder
• Uppvärmningstiden visas genom blinkande temperatursiffror.
• Om temperaturindikatorn är stabil är locktången klar för
användning.
Obs! Om du vill ändra temperaturen eller tidsinställningen under
användning måste du kanske avaktivera knapplåset genom att trycka
på Lås upp knapplåsfunktion ( ).
3 Borsta för att reda ut håret. Beroende på vilket resultat du vill ha
tar du en hårslinga på mellan 2 och 4 cm (för lösa vågor tar du en
tjockare slinga, för täta lockar tar du en tunnare slinga).
4 Håll locktången vågrätt och håll den bort från huvudet och ansiktet.
Placeratummen/ettngerbredvidLockklar-indikatorn( ), men
vänta med att trycka. Börja vid den bredaste punkten på kolven,
placera locktången nära rötterna i området och linda håret runt den
från roten till toppen.
5 Håll i hårtopparna vid den kalla toppen ( )medngrarnaoch
tryck på Lock klar-indikatorn ( ). När du hör ”pipet” börjar
tidtagningen.
6 När locken är klar hör du tre ”pip”.
7 Släpp hårtopparna.
• Upprepa steg 3–7 tills allt hår är lockat.
8 Avslutamedattlösaupplockarnamedngrarnaochlindavarje
mindrelockomkringngretförextradenition.
Efter användning
1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar. Du kan också hänga
upp den i upphängningsöglan ( ).
3 Ta bort hårstrån och damm från kolven.
4 Rengör kolven med en fuktig trasa.
5 Vårda sammetsmaterial:
• För att du ska få ut så mycket som möjligt av locktången ska
du INTE använda den med någon typ av vätska (bortsett från
värmeskyddande spray) före eller under användning.
• Torka försiktigt bort rester eller damm från sammetsytan med en
fuktig trasa. Vid behov kan du använda en mjuk borste (t.ex. en
tandborste) och försiktigt ta bort rester från sammetsytan.
6 Förvara den på en säker, torr och dammfri plats.
Stylingtips:
• Ju tunnare slinga desto tätare lock.
• Skapa en modern, vågig frisyr genom att börja locka håret i höjd med
kindbenen. Locka inte heller de sista centimetrarna av håret. Kamma
igenomdetmedngrarnaellerenborste.
• Med den här locktången kan du även skapa volym vid hårrötterna.
Håll ut en hårslinga i 90 graders vinkel från hårbotten. Placera kolven
1 cm ut från rötterna (vidrör inte hårbotten) och lägg hårslingan i
kolvens bredaste del.
• Om ditt hår är naturligt vågigt kan du använda locktången på bara
några eller de översta delarna av håret för att göra vågorna lite
tydligare.
• När du har lockat klart håret ska du låta alla lockarna svalna helt
innan du fortsätter med stylingen.
• Omduvillhadenieradelockarskaduinteborstahåretefter
lockningen. Om du vill ha ett vågigt resultat med stor volym kan
du borsta ut lockarna försiktigt med en naturborste. Börja med att
borsta igenom topparna och fortsätt uppåt.
5 Garanti och service
Om du behöver information eller om du har ett problem kan du gå till
Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i
dittland.Listanmedtelefonnummernnsigarantibroschyren.Omdet
intennsnågotkundtjänstcenteridittlandvänderdudigtillnärmaste
Philips-återförsäljare eller kontaktar serviceavdelningen på Philips
Domestic Appliances and Personal Care BV.
6 Felsökning
Om du får problem med locktången och inte kan lösa dem med hjälp
av nedanstående information ber vi dig att kontakta närmaste Philips-
serviceombud eller Philips kundtjänst i ditt land.
Problem Orsak Lösning
Apparaten
fungerar
inte alls.
Det kanske är något
fel på vägguttaget
som apparaten har
anslutits till.
Kontrollera att apparaten är
korrekt ansluten. Kontrollera
säkringen/ strömbrytaren.
Kontakta Philips kundtjänst i ditt
land eller ta med apparaten till
närmaste Philips serviceombud
för lagning/byte.
Apparatens nätsladd
kan vara skadad.
Om nätsladden är skadad måste
den alltid bytas ut av Philips,
ett av Philips auktoriserade
serviceombud eller liknande
behöriga personer för att
undvika olyckor.
Türkçe
Buürünüsatınaldığınıziçintebrikler,Philips’ehoşgeldiniz!Philips
tarafındanverilendestektentamolarakyararlanabilmekiçin
www.philips.com/welcomeadresindenürünkaydınızıyaptırın.
1 Önemli
Cihazıkullanmadanöncebukullanımkılavuzunudikkatleokuyunvedaha
sonrayenidenbaşvurmakiçinsaklayın.
• UYARI:Bucihazısuyakınında
kullanmayın.
• Yakındasubulunması,cihazkapalıbile
olsatehlikeoluşturacağından,cihazı
banyodakullandıktansonraşini
prizden çekin.
• UYARI:Bucihazıbanyoküvetlerinin,
duşların,lavabolarınvesuyladolu
başkakaplarınyakınında
çalıştırmayın.
• Kullanımdansonracihazın
şinimutlakaçekin.
• Cihazınelektrikkablosuhasarlıysa,
birtehlikeoluşturmasınıönlemek
içinmutlakaPhilips’inyetkiverdiğibir
servismerkeziveyabenzerşekilde
yetkilendirilmişkişilertarafından
değiştirilmesinisağlayın.
• Bucihazın8yaşınüzerindeki
çocuklarveziksel,motoryada
zihinselbecerilerigelişmemişveya
bilgivetecrübeaçısındaneksik
kişilertarafındankullanımısadecebu
kişilerinnezaretindensorumlukişilerin
bulunmasıveyagüvenlikullanım
talimatlarınınbukişileresağlaması
veolasıtehlikelerinanlatılması
durumunda mümkündür. Çocuklar
cihazlaoynamamalıdır.Temizlemeve
kullanıcıbakımı,nezaretedilmeyen
çocuklarcayapılmamalıdır.
• Cihazıbağlamadanönce,cihaz
üzerindebelirtilengerilimdeğerinin
yerelşebekegerilimiyleayını
olduğundaneminolun.
• Cihazıbukılavuzdaaçıklanandışında
biramaçiçinkullanmayın.
• Cihazgücebağlandığında,hiçbir
zamangözetimsizbırakmayın.
• Başkaüreticilereaitolanveya
Philipstarafındanözellikletavsiye
edilmeyenaksesuarveparçaları
kesinliklekullanmayın.Butüraksesuar
veyaparçakullanırsanız,garantiniz
geçerliliğiniyitirir.
• Elektrikkablosunucihazınetrafına
sarmayın.
• Cihazıkaldırmadanöncesoğumasını
bekleyin.
• Cihazaşırıderecedesıcakolduğundan,
kullanırkençokdikkatliolun.Diğer
parçalarsıcakolduğundansadece
sapındantutunveciltletemasını
engelleyin.
• Cihazımutlakaısıyadayanıklı,düzbir
yüzeyüzerindestandınayerleştirin.
Sıcakbigudikesinlikleyüzeyleveya
diğeralevalabilirmalzemelerletemas
etmemelidir.
• Elektrikkablosununcihazınısınan
bölümlerinedeğmesiniönleyin.
• Cihazıçalışırkenyanıcımaddelerden
uzak tutun.
• Cihazsıcakkenüzerinihavluveyabez
gibikumaşlarlaörtmeyin.
• Cihazısadecekurusaçtakullanın.
Cihazııslakelleçalıştırmayın.
• Bigudiyi temiz tutun ve içine tozun ve
krem,sprey,jölegibisaçşekillendirme
ürünleriningirmesiniönleyin.Cihazı
kesinlikleşekillendirmeürünleriyle
birliktekullanmayın.
• Bigudinin üzerinde kadife kaplama
vardır.Bukaplamazamaniçinde
yavaşçayıpranabilir.Ancakbudurum
cihazınperformansınıetkilemez.
• Cihazboyalısaçlarlakullanıldığında
bigudi lekelenebilir. Peruk üzerinde
kullanmadan önce mutlaka peruk
satıcısınadanışın.
• Cihazıkontrolveyaonarımiçin
mutlaka yetkili bir Philips servis
merkezinegönderin.Onarımınyetkili
olmayankişilerceyapılmasıkullanıcıiçin
çok tehlikeli durumlara yol açabilir.
• Elektrikçarpmasıriskibulunduğundan
açıklıklarametalcisimlersokmayın.
• Cihazısındığındabirkokuduyabilirsiniz.
Bukoku,yumuşakdokunuşlu
kaplamadan gelir ve zamanla
kaybolabilir.
• Kadifekaplamaısıyadayanıklıdır.Son
dereceyanıcıolduğundanalevveya
yanıcıkaynaklarınyanınayerleştirmeyin.
• Lütfenbubuklecihazınısadece
şekillendirmeamaçlıkullanın,sıcakken
cildinizedeğdirmeyin;tahrişeneden
olabilir.
• Buürünüaçıkalandaveyaiyi
havalandırılmışbirortamdakullanın.
Yayılankokuyauzunsüremaruz
kalınmasırahatsızlığasebepolursa
ürünükullanmayıbırakın.
• Uyuşuklukveyabaşdönmesiolursa
kullanmayıbırakın.
• Ürünün zarar görmesi sonucu kopan
parçalarıyutmayın.
• Giderborularınaboşaltmayın.
Atıkişlemlerinindoğrubiçimde
gerçekleştirilmesi,sudayaşayan
canlılarınzehirlenmesineengelolurve
suortamınaverilebilecekuzunvadeli
zararlarıönler.
• Kaplamakumaşmalzemeden
yapılmıştır,statikyükboşalmasınakarşı
dikkatli olun.
• Kullandıktansonragüçkablosunu
çekmeyin.Cihazıprizdençekerken
mutlakaştentutarakçekin.
Elektromanyetik alanlar (EMF)
BuPhilipscihazı,elektromanyetikalanlaramaruzkalmayailişkingeçerli
tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Çevre
Busimge,ürününnormalevselatıklarlabirlikteatılmaması
gerektiğianlamınagelir(2012/19/EU).Elektrikliveelektronik
ürünlerinayrıolaraktoplanmasıileilgiliülkenizdekikurallara
uyun.Eskiürünlerindoğruşekildeatılması,çevreveinsansağlığı
üzerindekiolumsuzetkileriönlemeyeyardımcıolur.
2 Giriş
Muhteşem,yumuşakbukleler,gözalıcıparlaklık.Hacimlivekalınbir
görünümesahipalımlı,şıkdalgalar.Philips’inyenibuklecihazıolan
BukleHazırGöstergeliProCaresaçlarınızınsağlığındantavizvermeden
istediğinizbukleleriyaratmanızısağlar.13-25mmçapındakikoni
biçimlibigudifarklıbiçimlerdebuklelervedalgalaroluşturmanızaolanak
sağlar.Yumuşakdokunuşlukaplamabigudiyanıkriskiolmadangüvenli
şekillendirmesağlar.Philips ProCare Bukle Cihazı’nıkeyiekullanmanızı
umarız.
Lütfenürünleilgilideneyiminizibizimlevediğerkullanıcılarlapaylaşın.
www.philips.com/haircareadresindeaçıkkirleriniziiçerenbirinceleme
yazmanızıricaediyoruz.Yorumunuzuyazmanızbirkaçdakikadanfazla
sürenizialmayacaktır.Görüşlerinizisabırsızlıklabekliyoruz.
3 Genel Bakış
SoğukUç
YumuşakDokunuşluKaplamaBigudi
DayamaStandı
SıcaklıkAyarıEkranı
BukleHazırGöstergesiSüreAyarıEkranı:5,8,10saniye
KilitSimgesiEkranı
Açma/KapamaDüğmesi
AsmaKancası
360º Dönen Kablo
TuşKilidiniDevreDışıBırakmaFonksiyonu(açmak için düğmeyi
basılı tutun)
BukleHazırGöstergesiSüreDüğmesi
SıcaklıkDüğmeleri
BukleHazırGöstergesi
ProCarebuklecihazınınaşağıdakiözelliklerisayesinde,dahasağlıklıbir
saç için daha rahat bukle deneyimine sahip olursunuz.
• Bukle Hazır Göstergesi
5,8ve10saniyeseçeneklerinebulunanbenzersizBukleHazır
Göstergesi“bip”sesiuyarısıylacihazınhazırolduğunusizehabervererek
saçınızagereksizişlemyapmanızıönler.
• Ayarlanabilir Dijital Sıcaklık Ayarları
Dijitalısıayarlarısaçınızauygunsıcaklığıseçmenizisağlar.200ºC
maksimumsıcaklıkkalınsaçlardadahimükemmelsonuçlarıgarantieder.
• Kilit Fonksiyonu
KilitFonksiyonu,cihazıdikkatsizşekildekullanmanızıönler.Cihazı
açtığınızdaSıcaklıkDüğmesi,BukleHazırGöstergesiSüreDüğmesiveya
Açma/KapamaDüğmesininsonkullanımıüzerinden15saniyegeçtikten
sonraKilitFonksiyonuotomatikolaraketkinleştirilir(bundansonraki
otomatiketkinleştirmeler5saniyedensonragerçekleşir).
Cihazınkilidiniaçmakiçin,KilitFonksiyonunuDevreDışıBırakma
düğmesini( )1saniyebasılıtutun.
• Otomatik Kapanma
60dakikanınardındanotomatikkapanmaözelliğiekstragüvenliksunar.
Açma/KapamaDüğmesini1saniyebasılıtutarakbuklecihazınıyeniden
çalıştırabilirsiniz.
• Yumuşak Dokunuşlu Kaplama
Yumuşakdokunuşlukaplama,anındagerçekleşenyanmalarıönler.
Bununlabirlikte,bigudiyeasladokunmayınveyaelinizdetutmayın.
4 Saçınızı bukle yapın
Uyarı: Bukle maşaları güçlü şekillendirme araçlarıdır ve mutlaka
dikkatli kullanılmalıdır.
Saçınızı bukle yapın:
1 Fişielektrikprizinetakın.Bukleyapmayabaşlamadanönce,dahafazla
korumaiçinkurusaçınızaısıdankoruyucuspreysıkın.
2 CihazıaçmakiçinAçma/KapamaDüğmesini( ) bir saniye boyunca
basılıtutun.AşağıdakitabloyagörebirSıcaklık( )veSüreAyarı
( ) seçin:
Saç tipi Önerilensıcaklıkaralıkları Önerilen bukle yapma süresi
İnce 160ºCvealtı 5 veya 8 saniye
Normal 170-180 ºC 8 veya 10 saniye
Kalın 190-200 ºC 8 veya 10 saniye
• Isınmasüresiyanıpsönensıcaklıksayılarıilegösterilir.
• Sıcaklıkgöstergesisabithalegeldiğindebuklecihazıkullanıma
hazırdır.
Not: Uygulama sırasında sıcaklığı veya süre ayarını değiştirmek
isterseniz, Kilit Fonksiyonunu Devre Dışı Bırakma düğmesine ( )
basarak kilidi devre dışı bırakmanız gerekir.
3 Saçınızıdüzleştirmekiçintarayın.İstediğinizsonucabağlıolarak2
cmila4cm’likbirsaçtutamıalın(gevşekdalgalariçindahakalınbir
tutam,sıkıbukleleriçindahaincebirtutamalın).
4 Buklemaşasınıyatayolaraktutunvebaşınızaveyayüzünüze
yaklaştırmayın.BaşparmağınızıBukleHazırGöstergesinin( )
yanınakoyunancakhenüzbasmayın.Buklecihazınıelinizdekisaç
tutamınınköklerineyakınbirkonumayerleştirinvebigudininengeniş
noktasındanbaşlayaraksaçlarıköktenucakadarbigudiyesarın.
5 SaçlarınucunuparmağınızlaSoğukUçta( )tutunveBukleHazır
Göstergesine ( )basın.“Bip”sesiniduyduğunuzdasüresayımı
başlar.
6 Buklenizhazırolduğundaüçkez“bip”sesiduyarsınız.
7 Saçucunubırakın.
• Tümsaçlarbuklelihalegelinceyekadar3ile7arasındakiadımları
tekrarlayın.
8 İşlemibitirmekiçinbukleleriparmaklarınızladağıtınvedahabelirgin
görünümiçinküçükbukleleriparmağınızlakıvırın.
Kullanım Sonrası
1 Cihazıkapatıpşiprizdençekin.
2 Soğuyanakadarısıyadayanıklıbiryüzeyeyerleştirin.Ayrıcaasma
halkasından( ) asarak da saklayabilirsiniz.
3 Bigudideki saç ve tozu temizleyin.
4 Bigudiyi nemli bir bezle silin.
5 Kadifemalzemeninbakımı:
• Buklecihazınızdanmaksimumölçüdefaydalandığınızdanemin
olmakiçinkullanımsırasındavekullanımdanönceherhangibir
ıslakürün(ısıkoruyucuspreyhariç)KULLANMAYIN.
• Tortuveyatozbulunduğunda,nemlibirbezkullanarakkadife
yüzeyihafçetemizleyin.Gerekirse,yumuşakbirfırçakullanarak
(örneğin,dişfırçası)kadifeyüzeydekiinatçıkalıntılarıalın.
6 Güvenli,kuruvetozsuzbiryerdesaklayın.
Şekillendirme Önerileri:
• Saçtutamınekadarinceysebuklelerokadarsıkıolur.
• Modernbirdalgaiçin,bukleyielmacıkkemiğinizinhizasındanbaşlatın.
Ayrıca,saçınsonbirkaçsantimetresinibukleyapmadanbırakın.
Parmaklarınızısaçınızdangeçirinveyabirfırçaylasaçınızıtarayın.
• Buklecihazı,saçköklerindehacimyaratmakiçindekullanılabilir.Bir
tutamsaçı,başınıza90dereceaçıylatutun.Bigudiyiköklerden1cm
yukarıyerleştirin(başınızatemasettirmeyin)vesaçtutamınıbigudinin
engenişkısmınayerleştirin.
• Saçlarınızdoğalolarakdalgalıysabukleleribelirginleştirmekiçinbukle
cihazınısaçınızınherbölümündekullanabilirsiniz.
• Saçlarınızıbukleyapmayıbitirdiğinizdesaçınızabaşkabirişlem
yapmadanöncebuklelerintamamensoğumasınıbekleyin.
• Belirginbukleleroluşturmakiçinsaçınızıbukleyaptıktansonra
fırçalamayın.Dalgalı,hacimlibirgörünümiçinbukleyaptıktansonra
buklelerikalınkıllıbirfırçaylafırçalayın.Köktenucakadarfırçalayınve
yenigörümünüzüntadınıçıkarın.
5 Garanti ve servis
Bilgiyeihtiyaçduyuyorsanızyadaürününüzleilgilibirsorunyaşıyorsanız,
lütfen www.philips.com adresinden Philips web sitesini ziyaret edin veya
ülkenizdekiPhilipsMüşteriDesteğiMerkeziileiletişimkurun.Telefon
numarasılistesini,dünyaçapındagarantibroşüründebulabilirsiniz.
ÜlkenizdeMüşteriDesteğiMerkeziyoksa,lütfenyerelPhilipssatıcınıza
gidinveyaPhilipsEvveKişiselBakımÜrünleriServisDepartmanına
başvurun.
6 Sorun giderme
Buklecihazınızileilgiliolarakkarşılaştığınızsorunlaraşağıdaverilenbilgiler
yardımıylaçözülemiyorsasizeenyakınPhilipsservisineveyaülkenizdeki
PhilipsMüşteriDestekMerkezinebaşvurun.
Sorun Nedeni Çözüm
Cihaz
çalışmıyor.
Cihazın
takıldığıpriz
çalışmıyor
olabilir.
Cihazınprizedüzgüntakıldığındanemin
olun.
Evinizinsigorta/devreanahtarınınçalışıp
çalışmadığınıkontroledin.
Tamir/DeğiştirmeiçinülkenizdekiPhilips
müşteridesteğimerkezinebaşvurunveya
cihazıenyakınPhilipsservismerkezine
götürün.
Cihazın
elektrik
kablosu
arızalı
olabilir.
Cihazınelektrikkablosuhasarlıysa,bir
tehlikeoluşturmasınıönlemekiçinmutlaka
Philips'inyetkiverdiğibirservismerkezi
veyabenzerşekildeyetkilendirilmişkişiler
tarafındandeğiştirilmesinisağlayın.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Philips HP8619/00 Kullanım kılavuzu

Kategori
Saç maşası
Tip
Kullanım kılavuzu