Braun 1775, FreeControl Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

39
Türkçe
Ürünlerimiz yüksek kalite, fonksiyonellik ve µık dizayn ilkelerine baπlı
kalınarak tasarlanmıµtır. Yeni Braun tıraµ makinenizden memnun
kalacaπınızı umarız.
Uyarı
Tıraµ makinenizin ekstra düµük voltaj için güvenlik saπlayan adaptör içeren
özel kablo seti vardır. Bu setin hiçbir parçasını deπiµtirmeyin veya baµka
amaçlar için kullanmayın aksi takdirde elektrik µoku meydana gelebilir.
Tanım
1 Elek koruma kapaπı
2 Tıraµ makinesi eleπi
3 Sakal kesici
4 Uzun tüy düzeltici
5 Ωarj ıµıπı
6 Açma/Kapama düπmesi
7 Özel kablo seti
Ωarj etmek
Ωarj etmek için en ideal sıcaklık 15°C ve 35°C arasıdır.
Tıraµ makineniz kapalıyken özel kablo setini kullanarak makinenizi prize
takın.
Makinenizi ilk defa µarj ederken 4 saat boyunca µarj edin. Ωarj ıµıπı (5)
makinenin µarj olmakta olduπunu gösterir. Makine tamamen sarj
olduπunda µarj ıµıπı yanıp söner. Bu, pilin tam kapasiteye ulaµtıπını
gösterir.
Tam µarj olmuµ bir makine sakal uzunluπunuza göre ortalama
30 dakikalık kablosuz kullanım saπlar.
Tıraµ makinesi µarj olduktan sonra, µarjı bitene dek kullanın. Daha sonra,
tam dolana kadar yine µarj edin. Ωarj olması yaklaµık 1 saat sürecektir.
Birkaç µarj döngüsünden sonra pil maksimum performansına ulaµacaktır.
Sarj edilebilir piller boµsa, tıraµ makinenizi elektrikli olarak da (özel kablo
setini prize takarak) kullanabilirsiniz.
Tıraµ Olmak
Elek koruyucu kapaπı çıkartın (1). Açma/Kapama düπmesine basarak
çalıµtırın. Oynar baµlıklı elek çerçevesi otomatik olatak yüzünüzdeki
kıvrımlara uyum saπlayarak yakın ve pürüzsüz bir tıraµ saπlar.
FIX_1775_MN Seite 39 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
40
Birkaç gün tıraµ olmamıµsanız tıraµ öncesinde uzun sakalları kesmek için
uzun tüy düzelticisini kullanın (4). Yakın ve pürüzsüz tıraµ için tıraµınızı elek
baµlıπı ile bitirin.
Düzeltme
Uzun tüy düzelticisini basarak açın.
Uzun tüy düzelticisinin çok sık kullanımı pilin µarj kapasitesini azaltabilir.
Temizleme
Bu cihaz musluk suyu alt∂nda temizlenmeye uygundur.
Uyar∂: Musluk alt∂nda temizlemeden önce cihaz∂n µebeke cereyan∂ ile
baπlant∂s∂n∂ kesiniz.
Düzenli temizleme daha iyi performans saπlar. Makinenizi temiz tutmanın en
kolay yolu her kullanımdan sonra sudan geçirerek durulamaktır.
Kablosuzken tıraµ makinesini çalıµtırın ve tıraµ baµlıπını sıcak suyun
altına tutun (b). Partiküller ve aµındırıcı maddeler bulundurmayan bir
sabun da kullanılabilir. Köpük temizlendikten sonra birkaç saniye daha
suyun altında tutun.
Sonra, makineyi kapatın, tıraµ makinesi eleπini ve kesici bölümü çıkarın.
Sonra bu parçaları kurumaya bırakın.
Alternatif olarak, tıraµ makinenizi verilen fırça ile de temizleyebilirsiniz (c):
Tıraµ makinenizi kapatın. Tıraµ makinesi eleπini çıkarın.
Fırçayı kullanarak kesiciyi ve iç tarafını temizleyin. Fakat, eleπi fırça ile
temizlemeyin, eleπe zarar verebilir.
Tıraµ makinenizi en iyi durumda tutmak için
Yaklaµık 4 haftada bir kesiciyi Braun temizleyicileriyle temizleyin. Uzun tüy
düzelticisine ve tıraµ baµlıπı eleπinin üstüne (d) bir damla hafif makine yaπı
damlatın.
Mükemmel tıraµ için ipuçları
Yüzünüzü yıkamadan önce tıraµ olmanızı tavsiye ederiz çünkü yüz
yıkadıktan sonra cilt ve sakalınız µiµebilir.
Tıraµ makinenizi yüzünüze 90°lik açı ile tutun. Cildinizi gerin ve tıraµ
makinenizi sakal uzama yönünün aksine doπru hareket ettirin.
%100 tıraµ performansı için elek ve kesicinizi en az her 18 ayda bir
deπiµtirin.
FIX_1775_MN Seite 40 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
41
Tıraµ makinesi parçalarını yenilemek
%100 tıraµ performansı saπlamak için tıraµ makinesi eleπini ve kesiciyi her
18 ayda bir ya da eskidiπinde yenileyin. Daha az cilt tahriµi ve yakın tıraµ için
iki parçayı aynı anda deπiµtirin. (Tıraµ makinesi eleπi ve kesici: 1000 serisi)
Pillerin saklanması
Ωarj edilebilir pillerin maksimum kapasitede çalıµabilmesi için, tıraµ
makinenizin µarjının yaklaµık her 6 ayda bir tamamen boµalması gerekir
(tıraµ olarak). Sonra tıraµ makinenizi tam dolana kadar µarj edin. Tıraµ
makinenizi uzun süreli olarak 50°C nin üzerindeki ortamlarda bırakmayın.
Çevre ile ilgili hususlar
Bu araç nikel-hidrid µarj edilebilir pillerle çalıµır. Çevreyi korumak için aracın
kullanım süresi bittiπinde lütfen çöplüπe atmayınız. Sayfada gösterildiπi gibi
makineyi açın 47, yerel veya nasyonel kanunların gösterdiπi yerlere pilleri
atın ya da parekendecinizde pilleri yok edin.
Bildirim yapılmadan deπiµtirilebilir.
Elektrikle ilgili direktifler özel kordon setinin üzerinde yazmaktadır.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax
(49) 6173 30 28 75
FIX_1775_MN Seite 41 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
47
Dansk
Udtagelse af batteriet efter endt levetid
Norsk
Fjerning av batteriet ved slutten av apparatets levetid
Svenska
Att avlägsna batteriet när produkten är uttjänt
Suomi
Akun irrottaminen laitteen käyttöiän loputtua
Türkçe
Cihazın ömrü bittiπinde pili çıkarma
∂ÏÏËÓÈο
ÈÈ
ÈÈ
··
··
ÌÌ
ÌÌ
··
··
ÎÎ
ÎÎ
ÂÂ
ÂÂ
ÙÙ
ÙÙ
ÂÂ
ÂÂ
ÙÙ
ÙÙ
ÁÁ
ÁÁ
ÏÏ
ÏÏ
··
··
ÙÙ
ÙÙ
··
··
ÒÒ
ÒÒ
flfl
··
··
ÏÏ
ÏÏ
ÂÂ
ÂÂ
ÙÙ
ÙÙ
ÙÙ
ÙÙ
ÁÁ
ÁÁ
˜˜
˜˜
ÒÒ
ÒÒ
ÛÛ
ÛÛ
ÈÈ
ÈÈ
ÏÏ
ÏÏ
ÁÁ
ÁÁ
ÊÊ
ÊÊ
˘˘
˘˘
ÙÙ
ÙÙ
ÁÁ
ÁÁ
ÚÚ
ÚÚ
546
2
1
3
FIX_1775_MN Seite 47 Montag, 21. Februar 2005 8:21 08
1 / 1

Braun 1775, FreeControl Kullanım kılavuzu

Kategori
Erkek traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur