Braun 5449 Kullanım kılavuzu

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu

Bu kılavuz için de uygundur

26
Ürünlerimiz, kalite, kullan∂m ve tasar∂mda en yüksek standartlara eriµilmek
üzere üretilmiµtir. Yeni Braun t∂raµ makinenizden memnun kalacaπ∂n∂z∂
umar∂z.
Önemli
Cihazınızın su ile temas etmesini önleyiniz.
Güvenliπiniz için düzenli olarak kabloyu kontrol ediniz. Eπer prizde gevµek
duruyorsa ve herhangi bir hasar varsa kabloyu deπiµtiriniz.
1 Tan∂mlamalar
1 Elek koruyucu kapak 4 Baµl∂k ç∂karma düπmesi
2 Elek 5 Bas∂l∂nca ç∂kan uzun tüy düzeltici
2a InterFace tüy düzeltici 6 Açma/kapama anahtar∂
3 Kesici blok 7 T∂raµ makinesi kablo baπlant∂ yeri
Özellikler
Wattage: 3 Watts
Voltage range: 100–240 V ~ / 50 veya 60 Hz
(voltaj∂n ve frekans∂n otomatik adaptasyonu)
2 T∂raµ olma
Açma/kapama anahtar∂n∂n pozisyonlar∂
off = Kapal∂
foil shave = Sadece elek.
combi shave = Kombi t∂raµ (InterFace tüy düzeltici elek ile beraber arka
arkaya çal∂µarak ilk önce daha uzun ve problemli tüyleri
alarak sonra da k∂sa tüylerin daha yak∂ndan al∂nmas∂na izin
verir) (b).
trimmer = Uzun tüy düzeltici (trimmer) aktif halde (Ωakak, b∂y∂k ve
sakal∂n düzeltilmesinde) (c).
Mükemmel t∂raµ için ipuçlar∂
Banyodan sonra deri yumuµay∂p hafifçe µiµeceπi için banyodan önce t∂raµ
olman∂z∂ öneririz.
T∂raµ makinenizi cildinize dik olarak (90° aç∂ ile tutunuz).
Cildinizi geriniz ve sakallar∂n∂z∂ ç∂kt∂klar∂ yönün tersine doπru t∂raµ ediniz.
%100 t∂raµ performans∂ için elek ve kesicinizi en az her 18 ayda bir deπiµtirin
.
Türkçe
5449310_F3710_S4_42 Seite 26 Montag, 22. August 2005 11:38 11
27
3 T∂raµ makinenizin ömrünü uzatmak için
3.1 Temizleme
T∂raµtan sonra, cihaz∂n∂z∂ kapat∂n∂z. Baµl∂k ç∂karma düπmelerine bas∂p eleπi
(d) ç∂kar∂n∂z ve nazikçe düz bir yüzeye vurarak temizleyiniz (e).
Daha sonra kesici bloπu f∂rça ile iyice temizleyiniz (f). Yaklaµ∂k her dört haftada
bir kesici bloπu Braun temizleme maddesi (g) ile temizleyiniz.
Eleπi asla f∂rça ile temizlemeyiniz.
Eπer çok kuru bir cildiniz varsa ve t∂raµ makinenizin çal∂µma süresinin azald∂π∂
dikkatinizi çekiyorsa, InterFace düzelticinin ve eleπin üzerine bir damla hafif
makine yaπ∂ damlat∂n∂z (g).
3.2 T∂raµ makinesinin parçalar∂n∂ deπiµtirme
%100 t∂raµ performans∂ saπlamak için t∂raµ makinesi eleπini ve kesiciyi her
18 ayda bir ya da eskidiπinde yenileyin. Daha az cilt tahriµi ve yak∂n t∂raµ için
iki parçay∂ ayn∂ anda deπiµtirin.
(Elek ve kesici blok: parça no. 3000)
Baµl∂k ç∂karma düπmelerine bas∂p eleπi ç∂kar∂n∂z. Yeni eleπi doπru pozisyonda
yerine yerleµtirin.
Kesici bloπu çekerek ç∂kar∂n∂z (g).
Kesici bloπu yerleµtirmek için tutucu çengellere oturuncaya kadar itiniz.
Bildirim yap∂lmadan deπiµtirilebilir.
Üretici firma ve CE iµareti uygunluk de©erlendirme kuruluµu:
Braun GmbH
Frankfurter Straße 145
61476 Kronberg / Germany
(49) 6173 30 0
Fax
(49) 6173 30 28 75
5449310_F3710_S4_42 Seite 27 Montag, 22. August 2005 11:38 11
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40

Braun 5449 Kullanım kılavuzu

Kategori
Kadın traş makineleri
Tip
Kullanım kılavuzu
Bu kılavuz için de uygundur