Bosch TDA1022000 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı

Temperatuurstand
Aanbevolen
Stoomregelaarstand
●● 1
●●● tot “max” 2

De stoom is alleen beschikbaar als de
temperatuurregeling ingesteld is op de stoomsymbolen
- tussen “••” en “max”.
voor een beter strijkresultaat kunt u aan het einde
een paar halen zonder stoom strijken om het kledingstuk
te drogen.

Om het strijken van sterk gekreukt wasgoed of dikke
materialen te vereenvoudigen, kan de stoomhoeveelheid
korte tijd worden verhoogd.
Hiertoe zet u de temperatuurregelaar op “max”. Voor extra
stoom houdt u de stoomregelaar maximaal 2 seconden
ingedrukt.

Gebruik de sproeifunctie niet op zijde.

1. Stel de temperatuurregeling in op “max”.
2. Stoomstootknop
herhaald indrukken met
tussenpozen van 5 seconden.




1. Zet de temperatuurregelaar minstens op stand “•••”.
2. Het kledingstuk op een hanger hangen.
3. Het strijkijzer er loodrecht op een afstand van 10 cm
langs bewegen en stoomstootknop
meermaals
indrukken met tussenpozen van minstens 5 seconden.

Afhankelijk van het model is deze serie uitgerust met het
“AntiCalc” (=component 1 + 2 + 3) ontkalksysteem.
 
Elke keer als u op stoomregelaar drukt, verwijdert
het “self-clean”-systeem (zelfreinigingssysteem)
kalkafzettingen van het mechanisme.
 
De “Calc’nClean”-functie helpt om kalkdeeltjes uit het
stoomreservoir te verwijderen.
Gebruik deze functie ongeveer elke 2 weken als het water
in uw woongebied erg hard is.
1. Trek de stekker uit het stopcontact en vul het
waterreservoir met water.
2. Zet de temperatuurkeuzeschakelaar op de “max”-stand
en steek de stekker van het strijkijzer in het stopcontact.
3. Na de benodigde opwarmtijd haalt u de stekker uit het
stopcontact.
4. Houd het strijkijzer boven een gootsteen en verwijder
de stoomregelaar door hem naar de “calc”-positie.te
draaien. Neem er vervolgens voorzichtig de springveer
uit die rond de naald gedraaid zit.
5. Giet langzaam water (ongeveer 150 ml) in de opening
van de stoomregelaar.
6. Beweeg het strijkijzer voorzichtig heen en weer. Kokend
water en stoom komen eruit, inclusief kalk of deeltjes
die hierin zitten. Als het strijkijzer niet meer druppelt
plaatst u de stoomregelaar weer in omgekeerde
volgorde terug en zet u deze op de stand “0”.
7. Laat het strijkijzer weer heet worden en wacht totdat het
resterende water is verdampt.
8. Als de naald van de stoomregelaar vervuild is,
verwijdert u eventuele aanslag op het uiteinde van de
naald met azijn en spoelt u het na met schoon water.
 
Het “anti-calc” patroon is ontwikkeld om kalkontwikkeling
tijdens het strijken met stoom tegen te gaan. Zo gaat uw
strijkijzer langer mee. Toch kan het “anti-calc” patroon
niet alle kalk verwijderen die in de loop der tijd natuurlijk
gevormd wordt.


De “Secure” automatische uitschakelbeveiligingsfunctie
schakelt het strijkijzer uit als het onbeheerd wordt
achtergelaten. Dit vergroot de veiligheid en bespaart
energie. De functie is gedurende de eerste 2 minuten
direkt na het aansluiten van het strijkijzer niet aktief, om
zodoende de gewenste strijk temperatuur te kunnen
bereiken. Daarna schakelt het strijkijzer automatisch uit
wanneer het niet gebruikt word na 8 minuten in vertikale
stand of na 30 seconden wanneer het op de zoolplaat
staat of op een zijde ligt. Het controlelampje gaat dan
knipperen.
 EEE yönetmeliğine uygundur




Cihaza ait işletim talimatlarını dikkatle okuyun ve ileride tekrar kullanabilmeniz için güvenli bir yerde saklayın.
Bu alet uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.

Giysilerin hangi kumaş türü veya türlerinden üretildiğini
bilmiyorsanız, giysiyi giydiğinizde veya kullandığınızda
görünmeyecek bir kısmını ütüleyerek doğru ütüleme
ısısını belirleyiniz.
1. Isı ayarını, ütü üzerindeki ısı endeksi ile hizalayarak ilgili
pozisyona getirin.
Sentetikler
●● İpek – Yün
●●● Pamuk
max Keten
Ütü ısınırken kontrol lambası yanar. Ayarlanan sıcaklığa
ulaşılınca, lamba söner.

• Kıyafetlerinizi, her zaman en düşük ısıda ütülenmesi
gerekenlerden başlayarak bakım etiketlerine göre
sınıandırınız.
• Kıyafetin ne tip bir malzemeden yapıldığından emin
değilseniz, en düşük ısı ayarında ütülemeye başlayın
ve uygun biçimde ısıyı yükseltin. Eğer kıyafet karışık
kumaşlardan yapılmışsa, ısıyı en hassas malzemeye
göre ayarlayın.
• İpek, yün ve sentetik malzemelerde parlak lekeler
oluşmasını engellemek amacıyla kumaşı arka yüzünden
ütüleyin. Leke oluşumunu engellemek için sprey
fonksiyonunu kullanmayın.

1. Buhar ayar düğmesini “0” konumuna alınız.

Sıcaklık ayarı
Tavsiye Edilen Buhar
Kumandası Ayarı
●● 1
●●● “maks” 2

Buhar sadece ısı ayarı “••” ve “max” arasındaki
-
buhar sembollerine getirildiğinde üretilir.
Daha iyi ütüleme sonuçları için kıyafetin kuruması
için son vuruşu buharsız olarak yapın.

Fazla kırışmış ütülenecek çamaşırların veya kalın
malzemelerin daha rahat ütülenebilmesi için, buhar mikları
kısa bir süre için fazlalaştırılabilir.
Hiertoe zet u de temperatuurregelaar op “max”. Voor extra
stoom houdt u de stoomregelaar maximaal 2 seconden
ingedrukt.

İpek kumaşlarda Sprey fonksiyonunu kullanmayınız.

1. Isı ayarını “max” olarak ayarlayınız.
2. En az 5’er saniyelik aralğklarla,
düğmesine birkaç
kez basınız.




1. Isı kontrol göstergesini minimum “•••” konumuna
getiriniz.
2. Ütülenecek giysiyi bir askıya asınız.
3. Ütüyü, ütülenecek yüzeye paralel (dikey) konumda 10
cm mesafede hareket ettiriniz ve
tuşuna en az 5’er
saniyelik aralıklarla birkaç kez basınız.

Modele bağlı olarak bu seri “AntiCalc” (= 1 + 2 + 3 bileşen)
ile donatılmıştır.
 
Buhar ayarına her bastığınızda, “self-clean” (otomatik
temizleme) sistemi kalan tortu mekanizmasını temizler.
 
“Kireç temizleme” fonksiyonu buhar haznesindeki
kalıntıları gidermeye yardımcı olur.
Bölgenizdeki su çok sertse, bu fonksiyonu yakla āk olarak
2 haftada bir kullanın.
1. Ütüyü prizden çıkarınız ve su haznesini su ile doldurunuz.
2. Sıcaklık seçme düğmesini “max” konumuna getiriniz ve
ütüyü şe takınız.
3. Gereken ısınma süresinden sonra, ütüyü şten çekin.
4. Ütüyü bir lavabonun üzerinde tutunun ve sonrasında
iğne çevresindeki yayı dikkatli bir şekilde çıkararak
“calc” pozisyonuna alarak buhar ayarını çıkarınız.
5. Suyu (yaklaşık 150 ml) yavaşça buhar ayarı deliğine
dökünüz.





Leggere con attenzione le istruzioni per l'uso dell'apparecchio e conservarle con cura per successive consultazioni.

Non abbandonare il ferro da stiro mentre questo è
collegato alla rete di alimentazione elettrica.
Prima di riempire l’apparecchio con acqua e prima di
eliminare l’acqua rimanente dopo l’uso, scollegare la
spina dalla presa elettrica.
L’apparecchio deve utilizzarsi e collocarsi sopra una
supercie stabile.
Quando questi è collocato nel supporto, assicurasi di
situarlo su una supercie stabile.
Non utilizzare il ferro da stiro se è caduto, se ha
segni visibili di danni oppure se fuoriesce dell’acqua.
Dovrà essere controllato da un servizio di assistenza
tecnica autorizzato prima di utilizzarlo di nuovo.
Per evitare situazioni pericolose, ogni eventuale
riparazione o intervento richiesto dall’apparecchio, ad
es. sostituzione del cavo di collegamento difettoso,
può essere eseguito solo dal personale specializzat o
di un centro di assistenza tecnica autorizzato.

1. Impostare il selettore della temperatura su “max”.•
2. Premere più volte il pulsante per il getto di vapore
ad
intervalli di almeno 5 secondi.




1. Impostare l’indicatore del regolatore di temperatura
almeno sulla posizione “•••”.
2. Appendere il capo ad una gruccia.
3. Ferro da stiro verticale: passarlo ad una distanza di 10
cm e premere più volte il pulsante per il getto di vapore
ad intervalli di almeno 5 secondi.

Questa serie dispone del sistema di disincrostamento
“AntiCalc” (= funzione 1 + 2 + 3) a seconda del modello.
 
Ogni volta che si preme il pulsante di regolazione del
vapore, il sistema “self-clean” (autopulente) rimuove i
depositi di calcare dal meccanismo.
 
La funzione “Calc’nClean” serve per eliminare le particelle
calcaree dalla camera del vapore.
Se l’acqua dell’acquedotto locale è molto dura, questa
funzione deve essere utilizzata ogni 2 settimane circa.
1. Scollegare il ferro dalla presa di rete e riempire il
serbatoio dell’acqua.
2. Impostare il selettore di temperatura su “max” e inserire
la spina del ferro da stiro.
3. Al termine del periodo di riscaldamento necessario,
scollegare il ferro da stiro.
4. Tenere il ferro su un lavandino e rimuovere il pulsante
di regolazione del vapore ruotandolo in posizione “calc”;
quindi, estrarre con cautela la molla avvolta attorno allo
spillo.
5. Versare lentamente acqua (circa 150 ml) nel foro del
pulsante di regolazione del vapore.
6. Agitare leggermente il ferro da stiro. L’acqua calda e
il vapore usciranno, trasportando le incrostazioni o i
depositi eventualmente presenti. Quando il ferro da stiro
smette di gocciolare, rimontare il regolatore di vapore
seguendo la sequenza inversa allineare la posizione
“calc” con il simbolo indicato e posizionarlo su “0”.
7. Scaldare di nuovo il ferro da stiro, nché l’acqua residua
non è evaporata.
7. Se l’ago del regolatore di vapore è sporco, eliminare
tutti i depositi dalla punta dell’ago con aceto e
sciacquare con acqua pulita.
 
La cartuccia “anti-calc” è stata progettata per ridurre i
depositi calcarei prodotti durante la stiratura a vapore e
per allungare la vita operativa del ferro da stiro. Tuttavia,
la cartuccia disincrostante non elimina tutti i depositi che
si formano naturalmente nel tempo.


La funzione di spegnimento automatico “Secure” disattiva il
ferro da stiro se viene lasciato incustodito e, di conseguenza,
incrementa la sicurezza e il risparmio di energia.
Dopo aver collegato l’apparecchio, questa funzione
è inattiva per i primi 2 minuti per consentire al ferro di
raggiungere la temperatura impostata.
Trascorso questo tempo, se non si utilizza il ferro da stiro
entro 8 minuti quando in posizione verticale o entro 30
secondi quando appoggiato sulla piastra stirante o su
un lato, il circuito di sicurezza disattiva automaticamente
l’apparecchiatura e la spia luminosa inizia a lampeggiare.
Per riattivare il ferro da stiro è sufciente muoverlo
leggermente.


Se la temperatura impostata è troppo bassa, il vapore si
disattiva automaticamente per evitare perdite di gocce
d’acqua
In tal caso si sente eventualmente un clic.
 
1. Scollegare il ferro da stiro dalla presa di rete.
2. Tenere il ferro da stiro con la punta verso il basso e
scuoterlo delicatamente nché il serbatoio dell'acqua
non è vuoto.
3. Lasciare raffreddare il ferro da stiro in posizione verticale.
4. Prima di metterlo via, avvolgere il cavo di alimentazione
intorno alla base del ferro senza stringere troppo. A
seconda del modello, il cavo può essere inserito nel
fermo situato sul fondo della copertura posteriore.
5. Impostare il selettore del vapore su “0”.
Riporre il ferro da stiro in posizione verticale.

Attenzione! Rischio di ustioni!


1. Se il ferro da stiro è solo leggermente sporco, staccare
la spina e fare raffreddare la piastra. Pulire la parte
esterna e la piastra solo con un panno umido.
Se, a causa della temperatura elevata, un tessuto
sintetico si fonde sulla piastra, disattivare il vapore e
rimuovere immediatamente i residui sfregando con un
panno di cotone asciutto ripiegato più volte.
Per mantenere la piastra liscia evitare il contatto con
oggetti metallici. Non pulire la piastra con pagliette o
detergenti chimici.
Non decalcicare il serbatoio e non trattarlo con detergenti
o solventi per evitare che dal ferro da stiro goccioli acqua
durante l'impiego del vapore.

La maggior parte dell’energia consumata da un ferro da
stiro è dovuta alla produzione del vapore. Per ridurre il
consumo, tenere presente i seguente consigli:
• Cominciare a stirare sempre i tessuti che hanno
bisogno di una temperatura minore di stiratura.
• Regolare il vapore secondo la temperatura di stiratura
impostata seguendo le istruzioni di questo manuale.
• Cercare di stirare i tessuti metre sono ancora umidi,
riducendo l’uso del vapore del ferro. Il vapore sarà
generato principalmente dai tessuti invece che dal ferro.
Se utilizza una asciugatrice prima della stiratura,
selezionare il programma adeguato per l’asciugatura
con stiratura successiva.
• Se i tessuti sono sufcientemente umidi, collocare il
regolatore del vapore nella posizione di “zero” vapore.
• Durante le pause in fase di stiratura, collocare il ferro
in posizione verticale appoggiato sul tallone. Lasciare il
ferro in posizione orizzontale con il regolatore di vapore
aperto, causa una produzione non necessaria di vapore.

Per informazioni sulle attuali vie di smaltimento rivolgersi
al proprio rivenditore specializzato, oppure alla propria
amministrazione municipale.












Leia com atenção o manual de instruções do aparelho e guarde-o para futura referência.

Não deixe a tábua de passar sozinha enquanto
estiver ligada à electricidade.
Retire a cha da tomada antes de encher o aparelho
com água, ou antes de tirar a água restante depois
da utilização.
O aparelho deve utilizar-se e colocar-sesobre uma
superfície estável.
Quando estiver colocado no suporte, assegure-se
de que o pousa sobre uma superfície estável.
Não utilize a tábua de passar se tiver caído,mostrar
sinais visíveis de danos ou se tiver fugas de água.
Deverá ser revista por um serviço de assistência
técnica autorizado antes de utilizá-la de novo.
Com vista a evitar situações perigosas, qualquer
trabalho ou reparação que o aparelho possa necessitar,
por exemplo a substituição de um cabo eléctrico
danicado, só deve ser realizado por pessoal
qualicado de um Centro de serviço cnico autorizado.
Este aparelho só pode ser utilizado por crianças a
partir dos 8 anos e por pessoas com capacidades
físicas, sensoriais ou mentais limitadas, ou pessoas
com falta de experiência ou conhecimento, caso
tenham recebido supervisão ou formação sobre
como utilizar o aparelho de forma segura e
percebam os perigos inerentes. As crianças não
devem utilizar este aparelho como um brinquedo. A
limpeza e a manutenção do aparelho não devem ser
efectuadas por crianças sem supervisão.

Atenção! Risco de queimaduras!



1. Se o ferro não estiver muito sujo, desligue-o da corrente
e aguarde até a base arrefecer. Limpe o ferro e a
respectiva base apenas com um pano húmido.
Se algum tecido sintético derreter porque a base do ferro
está muito quente, desligue o controlo de vapor e remova
imediatamente quaisquer resíduos com um pano de
algodão seco, dobrado várias vezes.
Para manter a base do ferro em bom estado, não dê
pancadas com o ferro em objectos metálicos. Nunca
limpe a base do ferro com esfregões de palha de aço ou
produtos químicos.
Nunca descalcique o reservatório de água nem o limpe
com detergentes ou solventes: caso contrário, o ferro vai
pingar água durante a operação de engomar.

A maior quantidade de energia consumida por um ferro a
vapor esta destinada a produção de vapor. Para reduzir o
consumo, siga os seguintes conselhos:
• Comece sempre com roupa cujos tecidos requerem
uma menor temperatura de passar a ferro. Para isto,
consulte a etiqueta.
• Regule a saída do vapor em relação com a temperatura
de passar a ferro seleccionada, seguindo as instruções
deste manual.
• Procure passar a ferro tecidos que ainda estão
húmidos, reduzindo a saída de vapor do ferro. O vapor
vai ser produzido principalmente pelos tecidos e não a
través do ferro. Se utiliza uma máquina de secar roupa
antes de passar a ferro, seleccione um programa ideal
para secagem antes da operação de passagem a ferro.
• Se os tecidos estão sucientemente húmidos, coloque
o regulador de saída de vapor em posição anulada de
produção de vapor.
• Durante as pausas de passagem a ferro, coloque o
ferro em posição vertical apoiado sobre a parte traseira
do ferro. Deixar em posição horizontal com o regulador
de vapor aberto conduz uma produção inútil e perdida
de vapor.

Os nossos produtos são entregues numa embalagem
optimizada. Isto consiste basicamente na utilização de
materiais não contaminantes que devem ser entregues
no serviço local de recolha de resíduos como matérias-
primas secundárias. Solicite mais informação sobre a
recolha de electrodomésticos obsoletos na sua zona.








3. Depois do período necessário de aquecimento,
desligue o ferro.
4. Segure o ferro sobre um lava-louça e desmonte o
regulador de vapor, rodando-o para a posição “calc” e,
em seguida, retire cuidadosamente a mola disposta em
volta da agulha.
5. Lentamente, deite água (aproximadamente 150 ml) no
orifício do regulador de vapor.
6. Agite o ferro suavemente. A água a ferver e o vapor
irão sair, transportando incrustações ou sedimentos que
possam aí existir. Quando o ferro parar de pingar, volte
a montar o regulador de vapor na ordem inversa ao
alinhar “calc” a posição com o indicador, e coloque-o na
posição “0”.
7. Aqueçao ferro novamente até que a água restante
tenha evaporado.
8. Se a agulha do regulador de vapor estiver suja, remova
quaisquer depósitos da ponta da agulha com vinagre e
limpe com água limpa.
 
O cartucho “anti-calc” foi concebido para reduzir a
formação de incrustações durante a passagem a ferro
com vapor, ajudando assim a prolongar a vida útil do
seu ferro de engomar. No entanto, o cartucho anti-
incrustações não pode remover todas as incrustações
que são produzidas naturalmente ao longo do tempo.


A função de desconexão automática “Secure” desliga o
ferro sempre que o mesmo for deixado sem vigilância,
aumentando assim a segurança e poupando energia.
Quando conectar o ferro, a função de desconexão
automática permanecera desconectada durante os 2
primeiros minutos, para permitir que o ferro alcance a
temperatura seleccionada.
Após esse período de tempo, se o ferro não for movido
durante 8 minutos na posição vertical ou durante 30
segundos quando apoiado na respectiva base ou na
lateral, o circuito de segurança irá desligar o aparelho
automaticamente e a luz-piloto irá começar a piscar.
Para conectar novamente o ferro basta movê-lo
suavemente.


Se a temperatura estiver regulada num nível muito baixo,
a função de vapor é automaticamente desligada para
evitar a formação de gotas de água.
Neste caso, poderá, eventualmente, ouvir-se um “clic”.
 
1. Desligue o ferro da tomada de corrente.
2. Segure no ferro, com a ponta virada para baixo, e agite-o
com cuidado até esvaziar o reservatório de água .
3. Coloque o ferro numa posição vertical para arrefecer.
4. Enrole o cabo eléctrico, sem apertar, à volta do ferro
antes de o arrumar. Consoante o modelo, o cabo pode
ser introduzido na xação existente na parte inferior da
tampa traseira.
5. Posicionar o regulador de vapor em “0”.
Arrume o ferro na vertical.





Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης αυτής της συσκευής προσεχτικά και φυλάξτε τες για μελλοντική αναφορά.

Αποσυνδέστε το σίδερο από το ηλεκτρικό ρεύμα
όταν πρέπει να το αφήσετε χωρίς επίβλεψη.
Τραβήξτε το ηλεκτρικό καλώδιο από την πρίζα
προτού γεμίσετε τη συσκευή με νερό και προτού
αδειάσετε το υπολειπόμενο νερό μετά τη χρήση.
Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται και να
τοποθετείται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
Όταν χρησιμοποιείτε όρθιο στήριγμα ή υποστήριγμα,
βεβαιωθείτε ότι το υποστήριγμα της επιφάνειας είναι
σταθερό.
Το σίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχει
πέσει κάτω, εάν υπάρχουν εμφανή σημάδια φθοράς
ή έχει διαρροή. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να
ελεγχθεί από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικού
Σέρβις προτού ξαναχρησιμοποιηθεί.
Οποιαδήποτε εργασία αλλαγής ή επιδιόρθωσης στη
συσκευή, π.χ. αλλαγή του ηλεκτρικού καλωδίου,
πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο
προσωπικό ενός Εξουσιοδοτημένου Τεχνικού Σέρβις.
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά
της ηλικίας των 8 χρονών και άνω, και άτομα με
μειωμένες ψυχοφυσικές ή νοητικές ικανότητες, ή με
ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση, μόνο αν επιβλέπονται
ή τους παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και τους κινδύνους της. Τα
παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση της συσκευής δεν
πρέπει να γίνεται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Διατηρείστε το σίδερο και το καλώδιο του μακριά από
παιδιά κάτω των 8 χρονών όταν λειτουργεί ή κρυώνει.
ΠΡΟΣΟΧΗ. Ζεστή επιφάνεια. Η επιφάνεια
ζεσταίνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης.
του σιδερώματος με ατμό, σας βοηθάει να ευρύνεται τη
χρήσιμη ζωή του σίδερου σας. Ωστόσο η κεφαλή κατά
των αλάτων δεν μπορεί να αφαιρέσει όλα τα άλατα που
παράγονται κανονικά με το χρόνο.


Η λειτουργία “Secure” auto shut-off σβήνει το σίδερο
όταν το αφήνετε χωρίς επίβλεψη, κατά αυτό τον τρόπο
αυξάνεται η ασφάλεια και η εξοικονόμηση ενέργειας.
Μόλις συνδέσετε τη συσκευή η λειτουργία αυτή θα παραμείνει
ανενεργή τα πρώτα 2 λεπτά ώστε να δώσει χρόνο στη
συσκευή να φτάσει την ρυθμιζόμενη θερμοκρασία.
Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, εάν το σίδερο δεν
μετακινηθεί για 8 λεπτά ενώ είναι σε κατακόρυφη θέση ή
για 30 δευτερόλεπτα με τη πλάκα προς τα κάτω ή πλάγια,
τότε το κύκλωμα ασφαλείας θα σβήσει αυτόματα τη
συσκευή και η λυχνία ένδειξης θα αρχίσει να αναβοσβήνει.
Για να ανασυνδέσετε το σίδερο, απλά μετακινήστε το
απαλά.


Εάν η επιλεγμένη θερμοκρασία σιδερώματος είναι πολύ
χαμηλή, ο ατμός σβήνει αυτόματα για να αποφύγει το
στάξιμο.
Κατά τη διαδικασία αυτή ακούγεται ενδεχομένως ένα κλικ.
 
1. Αποσυνδέστε το σίδερο από το ηλεκτρικό ρεύμα.
2. Κρατήστε το σίδερο με τη μύτη προς τα κάτω και
κουνήστε το απαλά μέχρι να αδειάσει η δεξαμενή νερού.
3. Τοποθετήστε στην άκρη το σίδερο σε κάθετη θέση για
να κρυώσει.
4. Μαζέψτε το καλώδιο τροφοδοσίας χαλαρά γύρω από το
τακούνι του σίδερου πριν από την αποθήκευση. Ανάλογα
το μοντέλο, το καλώδιο μπορεί να τοποθετηθεί σε μια
σταθερή θέση στην κάτω πλευρά του πίσω καλύμματος.
5. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση “0”
Αποθηκεύστε το σίδερο σε όρθια θέση.

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαύματος!


1. Αν το σίδερο είναι λίγο βρώμικο, βγάλτε το φις και αφήστε την
πλάκα του σίδερου να κρυώσει. Σκουπίστε το περίβλημα και
την πλάκα του σίδερου μόνο με ένα στεγνό πανί.
Αν το συνθετικό ύφασμα λιώσει λόγω υψηλών
θερμοκρασιών στην πλάκα του σίδερου, σβήστε τον
• Αν δεν γνωρίζετε από τι ύφασμα είναι κατασκευασμένο
ένα ρούχο, αρχίστε να σιδερώνετε με τη χαμηλότερη
ρύθμιση της θερμοκρασίας και αυξήστε την ανάλογα.
Αν το ύφασμα είναι από συνθετικές ίνες, ρυθμίστε τη
θερμοκρασία για τα πιο ευαίσθητα υφάσματα.
• Για μεταξωτά, μάλλινα ή συνθετικά υφάσματα, σιδερώστε
από την ανάποδη πλευρά του υφάσματος για να
αποφύγετε τη δημιουργία λεκέδων. Μην χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία του ψεκασμού για να αποφύγετε τους λεκέδες.

1. Γυρίστε τον διακόπτη ατμού στη θέση “0”

Ρύθμιση
θερμοκρασίας
Προτεινόμενη Ρύθμιση του
ρυθμιστή ατμού
●● 1
●●● στο “max” 2

Ο ατμός είναι διαθέσιμος μόνο αν η ρύθμιση θερμοκρασίας
είναι στα σύμβολα ατμού
- ανάμεσα στο “••” και “max”.
για καλύτερα αποτελέσματα στο σιδέρωμα,
σιδερώστε στο τέλος χωρίς ατμό για να στεγνώσουν τα
ρούχα.

Προκειμένου να σιδερώσετε με μεγαλύτερη ευκολία ρούχα
που είναι πολύ τσαλακωμένα ή υφάσματα πολύ χονδρά,
μπορείτε να αυξήσετε για ένα μικρό διάστημα την παροχή
ατμού.
Για το σκοπό αυτό, βάλτε τον διακόπτη ρύθμισης της
θερμοκρασίας στη θέση “max”. Αποκτήστε έξτρα ατμό
πιέζοντας το διακόπτη ατμού το πολύ για 2 δευτερόλεπτα.

Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ψεκασμός με μετάξι.

1. Ρύθμιση του επιλογέα θερμοκρασίας στο “max”.
2. Πατάτε το πλήκτρο πολλές φορές με δια κοπές
τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων.




• Ρυθμίστε τη θερμοκρασία τουλάχιστον στη θέση “•••”.
• Κρεμάτε το ρούχο σε μία κρεμάστρα.
• Κρατάτε το σίδερο κάθετα σε απόσταση 10 ψμ και
πατάτε πολλές φορές το πλήκτρο
με διακοπές
τουλάχιστον 5 δευτερολέπτων.

Ανάλογα με το μοντέλο, αυτή η σειρά είναι εξοπλισμένη
με το σύστημα απασβέστωσης “AntiCalc” (=στοιχείο 1
+ 2 + 3).
 
Κάθε φορά που πατάτε τον ρυθμιστή ατμού, το σύστημα
“self-clean” (αυτόματος καθαρισμός) καθαρίζει το
μηχανισμό από τα υπολείμματα αλάτων.
 
Η λειτουργία “Calc’nClean” συμβάλλει στην αφαίρεση των
σωματιδίων αλάτων από το θάλαμο ατμού.
Να χρησιμοποιείτε τη συγκεκριμένη λειτουργία κάθε 2
εβδομάδες περίπου, αν το νερό της περιοχής σας είναι
πολύ σκληρό.
1. Αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα και γεμίστε τη
δεξαμενή νερού με νερό.
2. Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στη θέση “max”
και συνδέστε το σίδερο στο ρεύμα.
3. Μετά από το απαραίτητο χρονικό διάστημα
προθέρμανσης, αποσυνδέστε το σίδερο από το ρεύμα.
4. Κρατήστε το σίδερο πάνω από το νεροχύτη και
αφαιρέστε το ρυθμιστή ατμού γυρνώντας τον στη θέση
“calc”, μετά με προσοχή απομακρύνετε το ελατήριο που
είναι τυλιγμένο γύρω από τη βελόνα.
5. Ρίξτε αργά νερό (περίπου 150 ml) μέσα στην τρύπα του
ρυθμιστή ατμού.
6. Ανακινήστε απαλά το σίδερο. Το βραστό νερό και
ο ατμός θα εξέλθουν από τη βάση του σίδερου
συμπαρασύροντας τα άλατα ή τυχόν ακαθαρσίες που
υπάρχουν. Όταν το σίδερο σταματήσει να στάζει,
ξανασυναρμολογήστε το ρυθμιστή ατμού ξαναεισάγωντάς
το, ευθυγραμμίζοντας τη θέση “calc” με το δείκτη,
πατώντας το και περιστρέφοντάς το στη θέση “0”.
7. Θερμαίνετε το σίδερο ξανά μέχρι να εξατμιστεί το
υπολειπόμενο νερό.
8. Αν η βελόνα του ρυθμιστή ατμού είναι βρώμικη,
απομακρύνετε τις ακαθαρσίες απο την κορυφή με ξύδι
και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
 
Η κεφαλή “anti-calc” έχει σχεδιαστεί να μειώνει τα
συσσωρευμένα άλατα που παράγονται κατά τη διάρκεια
Om het strijkijzer weer te activeren hoeft u slechts
voorzichtig ermee te bewegen.


Als de temperatuur te laag is, schakelt de stoomfunctie
automatisch uit om druppelen te voorkomen.
Hierbij kan een klikgeluid hoorbaar zijn.
 
1. Trek de stekker van het strijkijzer uit het stopcontact.
2. Houd het strijkijzer met de punt naar beneden en schud
het zachtjes heen en weer tot het waterreservoir leeg is.
3. Zet het strijkijzer opzij in verticale stand om het te laten
afkoelen.
4. Wikkel het stroomsnoer losjes rond de hiel van het
ijzer om het op te bergen. Naargelang het model kunt
u het snoer om de basis van het strijkijzer wikkelen en
vastmaken aan de snoerclip.
5. Stoomregelknop op “0” zetten.
Bewaar het strijkijzer rechtopstaand.

Opgelet ! Gevaar voor verbranding!




1. Is het strijkijzer niet erg vuil, trek dan de stekker uit
het stopcontact en laat de strijkzool afkoelen. Wrijf de
behuizing en de strijkzool schoon met een droge doek.
Als een synthetische stof smelt door een te hoge
temperatuur en aan de strijkzool blijft plakken, schakel de
stoom dan uit en wrijf de restanten onmiddellijk weg met
een dikke, opgevouwen, droge katoenen doek.
Om de strijkzool glad te houden, dient hard contact met
metalen voorwerpen te worden vermeden. Gebruik nooit
schuursponsjes of chemicaliën om de strijkzool te reinigen.
Ontkalk of behandel het waterreservoir nooit met
detergenten of oplosmiddelen: Anders zal er water uit het
strijkijzer druppelen bij het stoomstrijken.

Het produceren van stoom in een strijkijzer kost de
meeste energie. Volg de onderstaande instrukties om het
energiegebruik te minimaliseren:
• Start de strijkbeurt met de stoffen die de laagste
strijktemperatuur vereisen. Zie hiervoor het strijklabel in
het strijkgoed.
• Zet de stoomregelaar op de geadviseerde positie
behorend bij de strijktemperatuur. Zie verderop in deze
handleiding.
• Strijk stoffen het liefst wanneer ze nog vochtig zijn.
Zet de stoomregelaar dan lager. Als U een wasdroger
gebruikt, benut dan het programma ¨strijkdroog ¨
• Wanneer het strijkgoed vochtig genoeg is, zet dan de
stoomregelaar uit.
• Zet het strijkijzer vertikaal tijdens pauzes. In horizontale
positie met ingestelde stoomregelaar, produceert het
onnodig stoom.

Onze goederen worden afgeleverd in geoptimaliseerde
verpakking. Dit betekent in principe dat niet-contaminerende
materialen worden gebruikt die overgedragen moeten
worden aan de locale vuilnisophaaldienst als secondaire
ruwe materialen. Uw plaatselijke gemeentebestuur kan u
informatie verschaffen over hoe men zich het beste kan
ontdoen van verouderde apparaten.







• Alete çalışırken ıslak veya nemli ellerle dokunmayınız.
• Aleti elektrik prizine takmadan önce, voltajın özellikler
plakasında belirtilen değere uygunluğunu kontrol edin.
• Bu alet topraklı bir prize bağlanmalıdır. Eğer bir uzatma
kablosu kullanırsanız, bunun toprak bağlantısı olan bir
16 A çift kutuplu prizi olmalıdır.
• Geçici gerilim düşmesi durumu veya ışık dalgalanmaları
gibi elverişsiz şebeke şartlarından kaçınmak için ütünün
0.26 Ω. Gerekirse kullanıcı, güç kaynağı şirketinden
bağlantı noktasında sistem empedansı isteyebilir
• Bu alet su doldurulmak için asla musluk altında
tutulmamalıdır.
• Her zaman her kullanımdan sonra, temizleme
öncesinde ya da bir hatadan şüphelenilen durumlarda
aletin elektrik bağlantısını kesiniz.
• Elektrik şi kablodan çekilerek prizden çıkarılmamalıdır.
• Ütüyü veya buhar tankını asla suya veya başka bir
sıvıya batırmayın.
• Bu aleti atmosfer koşullarına (yağmur,güneş, don, vs.)
maruz bırakmayın.

Ütü tabanýndaki etiketi veya koruma tabakasýný
çýkartýnýz.
1. Ütünün şi takılı değilken su tankını musluk suyuyla
doldurunuz ve ısı kontrol göstergesini “max” olarak
ayarlayınız.
2. Cihazı prize takınız. Buharlı ütü istenilen ısıya
ulaştığında (gösterge ışığı kapanır), buhar ayarlayıcıyı
“2” ye ayarlayarak ve
. butonuna art arda basarak
buhar fonksiyonunu başlatınız.
Buhar fonksiyonunu ilk defa kullanırken, çamaşırlarınızın
üzerinde uygulamayınız; buhar haznesinde kir olabilir.
Eğer gerekliyse, ütü tabanını kuru, pamuklu bez
kullanarak dikkatlice temizleyin.
Ütüyü ilk çalıştırdığınızda, ütünüz kokabilir ve haf bir
duman çıkarabilir; bu normaldir ve daha sonra tekrar
oluşmayacaktır.
 
Ütünün şini prizden çekin!
Ütüyü ucu yukarı bakacak şekilde 45° veya daha yükseğe
alınız.
1. Dolum ağzı kapağını açın.


2. Su giriş kapağını kapatınız.
Sadece temiz musluk suyu kullanın ve hiçbir şey ile
karıştırmayın. Parfüm gibi başka sıvıların katılması
(Bosch tarafından önerilmedikçe) cihaza hasar
verecektir.


Çamaşır kurutma makinesi, klima sistemleri veya benzeri
sistemlerin oluşturduğu yoğuşma suyunu kullanmayın. Bu
cihaz normal musluk suyu kullanacak biçimde tasarlanmıştır.
Optimum buhar fonksiyonunu uzatmak için musluk
suyunu damıtılmış su ile 1:1 oranında karıştırın. Eğer
yaşadığınız bölgedeki musluk suyu çok sertse, musluk
suyunu damıtılmış su ile 1:2 oranında karıştırın.
Suyun sertlik derecesi hakkında yerel su idaresinden bilgi
alabilirsiniz.
6. Ütüyü yavaşça sallayın. Kaynayan su ve buhar, orada
oluşmuş kalıntı ve tortuları taşıyarak ütü tabanından
dışarı çıkacaktır. Ütü, artık damlatmıyorsa buhar
regülatörünü yerleştirerek, “calc” konumunu gösterge
ile hizalayarak, içeri doğru itip “0” konumuna getirerek
yeniden takın.
7. Kalan su buharlaşana kadar ütüyü tekrar ısıtın.
8. Buhar regülatörü ucu kirlenmişse, oluşan tortuyu sirke
ile temizleyin ve temiz su ile durulayın.
 
“anti-calc” kartuşu, buharlı ütüleme sırasında oluşan
birikmiş kirecin azaltılması ve böylece ütünün kullanım
ömrünün uzatılması için tasarlanmıştır. Bununla birlikte
“anti-calc” kartuşu, zamanla doğal olarak oluşan tüm
kirecin temizlenmesini sağlamaz.


“Secure” otomatik kapanma fonksiyonu, herhangi bir işlem
yapılmadığında ütüyü kapatır; böylece güvenlik arttırılır ve
enerji tasarrufu sağlanır.
Güvenlik devresi, ütü açıldığında self kontrole geçer.
Gösterge ışığı yanıp söner ve devre 2 dakika boyunca ön
ısıtma gerçekleştirir.
Bureden sonra ütü, dik konumdayken 8 dakika boyunca
veya tabanı üzerinde veya kena üzerindeyken 30 saniye
boyunca hareket ettirilmezse, venlik devresi cihazı otomatik
olarak kapatır ve gösterge ışığı yanıpnmeye başlar.
Ütüyü tekrar çalıştırmak için yavaşça hareket ettiriniz.


Isı çok düşük seviyeye ayarlanmışsa, damlamayı önlemek
için buhar fonksiyonu otomatik olarak kapanır.
Bu işlem esnasında bir çıtlama sesi duyulabilir.
 
1. Ütünün şini prizden çekiniz.
2. Ütüyü, ucu aşağıya bakacak şekilde tutun ve su haznesi
boşalana kadar hafçe sallayın.
3. Ütüyü, soğuması için dik konumda bir kenara koyun.
4. Ütüyü saklamadan önce elektrik kablosunu ütünün arka
kısmına gevşek olarak sarın. Modele bağlı olarak, kablo
arka kapağın altındaki sabitleme noktasına takılabilir.
5. Buhar ayar düğmesini “0” konumuna alınız.
Ütüyü dik pozisyonda saklayın.
 
Dikkat! Yanma tehlikesi!



1 Eğer ütü haf kirlenmişse, şini çekin ve ütü tabanının
soğumasını bekleyin. Muhafazayı ve ütü tabanını
sadece nemli bezle silin.
Ütü tabanındaki çok yüksek ısıdan dolayı sentetik kumaş
erirse, buharı kapatın ve artıkları kalın katlanmış kuru
pamuklu bez ile silin.
Ütü tabanını pürüzsüz tutmak için metal objelerle sert
bir şekilde temas ettirmeyin. Ütü tabanı için asla bulaşık
süngeri veya kimyasallar kullanmayın.
Haznenin kirecini asla deterjanla veya çözeltilerle
gidermeye çalışmayın: aksi halde buharlama esnasında
ütü su damlatacaktır.


Genel olarak, ütüler en çok buhar üretirken enerji
harcamaktadır. Ütünüzü daha verimli kullanmak için
aşağıdaki bilgileri dikkate almanızı tavsiye ederiz:
1. En düşük ısı gerektiren kumaşlarla ütüye başlayın (“•”
“•••”).
2. Kıyafetlerinizi haf nemliyken ütüleyin.
3. Kıyafetleriniz yeterince nemli ise, buhar ayarını
kapatabilirsiniz.
4. Ütülediğiniz kıyafetlerin türüne göre ütünüzün buhar ve
ısı ayarını seçin.
5. Kıyafetlerinizi sprey fonksiyonu ile nemlendirdiğiniz
takdirde, şok buhar seçeneğini daha az kullanabilirsiniz.
6. Ütüye ara verdiğinizde, ütüyü dik konumda bırakmaya
özen gösterin. Böylece ütünüz, yatay konumunda
olduğu gibi buhar üretmeyecektir.

Bu konu hakkında satıcınızdan veya ilgili şehir
belediyesindeki görevlilerden yardım alabilirsiniz.






• Non toccare l’apparecchio con le mani bagnate quando
in funzione.
• Prima di collegare l’apparecchio alla rete elettrica,
assicuratevi che il voltaggio corrisponde a quello
indicato sulla targhetta delle caratteristiche.
• Quest’apparecchio deve collegarsi ad una presa
provvista di messa a terra. Se si utilizza una prolunga,
assicuratevi di avere a disposizione una presa di
corrente 16 A bipolare con messa a terra.
• Per evitare che in circostanze sfavorevoli della rete
elettrica si producano fenomeni come la variazione
di tensione e lo sfarfallio della luce, si raccomanda di
collegare il ferro da stiro a una rete con una impedenza
massima di 0.26 Ω. Per ulteriori informazioni, consulti la
società locale di distribuzione dell’energia elettrica.
• Non collocare l’apparecchio direttamente sotto il
rubinetto per riempire il serbatoio con acqua.
• Scollegare l’apparecchio dall’alimentazione di rete
dopo ogni utilizzo o se si sospetta un guasto.
• Non scollegare l’apparecchio dalla presa tirando dal
cavo.
• Non introdurre il ferro da stiro oppure il serbatoio del
vapore oppure in un qualsi asi altro liquido.
• Non lasciare l’apparecchio alle intemperie (pioggia,
sole, gelo, ecc).

Eliminare tutte le etichette o i rivestimenti di
protezione dalla piastra stirante.
1. Riempire il serbatoio del ferro da stiro con acqua del
rubinetto e impostare l’indicatore del regolatore di
temperatura su “max”.
2. Collegare l’apparecchio alla rete di alimentazione.
Quando il ferro da stiro a vapore ha raggiunto la
temperatura richiesta (la spia luminosa si spegne),
iniziare a stirare con vapore impostando il regolatore di
vapore su “2” e premendo ripetutamente il pulsante per
il getto di vapore
.
Alla prima stiratura a vapore, non dirigere il vapore verso
la biancheria, poiché nella camera di generazione del
vapore potrebbero essere ancora presenti delle impurità.
Se occorre, pulire accuratamente la piastra con un panno
di cotone asciutto ripiegato.
Il ferro da stiro nuovo, quando viene acceso per la prima
volta, potrebbe emettere odore e fumo in quantità minime:
è normale e in seguito non si ripeterà più.

Scollegare il ferro da stiro dalla corrente!
Posizionare il ferro a un angolo di 45° o più, con la punta
rivolta verso l’alto.
1. Aprire il coperchio del foro di rifornimento dell’acqua.


2. Chiudere il coperchio del foro di entrata dell’acqua.
Impiegare unicamente acqua pulita del rubinetto senza
miscelarvi altri prodotti. L’aggiunta di altri liquidi, (se
non consigliata da Bosch) come profumo, danneggia
l’apparecchio.


Non impiegare acqua di condensa di asciugatrici, impianti
di climatizzazione o simili. Questo ferro da stiro è stato
concepito per funzionare con acqua del rubinetto normale.
Per prolungare il funzionamento ottimale della funzione
vapore, miscelare l’acqua del rubinetto con acqua
distillata 1:1. Se l’acqua del rubinetto della propria zona
è particolarmente dura, miscelarla con acqua distillata in
proporzione 1:2.
Per informazioni sulla durezza dell’acqua, rivolgersi
all’azienda erogatrice della propria zona.

Controllare la temperatura consigliata per la stiratura,
riportata sull’etichetta dell’articolo.
1. Impostare il selettore della temperatura nella posizione
corrispondente allineandolo all’indice della temperatura
sul ferro da stiro.
Sintetici
●● Seta - lana
●●● Cotone
max Lino
La spia di funzionamento si accende durante il
riscaldamento e si spegne non appena la temperatura
impostata è stata raggiunta. Quando il ferro da stiro è
già caldo, durante il successivo riscaldamento si può
continuare a stirare.

• Suddividere i capi in base alle etichette, partendo
sempre da quelli che vanno stirati alla temperatura più
bassa.
• Se non si è certi della composizione del tessuto,
cominciare a stirare alla temperatura minima e
aumentare di conseguenza. Se il tessuto è misto,
impostare la temperatura adatta alle bre più delicate.
• Stirare a rovescio capi in seta, lana o bre sintetiche per
evitare aloni lucidi. Per evitare macchie, non utilizzare la
funzione spray.

1. Impostare il selettore del vapore su “0”.

Impostazione della
temperatura
Posizione raccomandata della
manopola del vapore
●● 1
da ●●● a “max” 2

Il vapore è disponibile solo se il selettore della
temperatura è impostato sui simboli del vapore
-
tra “••” e “max”.
 per ottenere una stiratura migliore,
eseguire le ultime passate senza vapore in modo da
asciugare i capi.

Per stirare più facilmente biancheria molto sgualcita o
material¡ più spessi, la quantità di vapore può essere
aumentata temporaneamente.
Per ottenere del vapore extra premere il regolatore di
vapore per massimo 2 secondi.

La funzione Spray non deve essere usata con la seta.
• Não toque no aparelho com as mãos molhadas
enquanto estiver em funcionamento.
• Antes de ligar o aparelho à electricidade,assegure-se
de que a voltagem corresponde ao indicado na placa de
características.
• Este aparelho deve ligar-se a uma tomada com ligação à
terra. Se utilizar uma extensão,assegure-se de que dispõe
de uma tomada de 16 A bipolar com ligação à terra.
• Para evitar que baixo circunstâncias desfavoráveis da rede
eléctrica possam produzir-se fenómenos como variação
da tensão e o piscado da iluminação, é recomendável
que o ferro a vapor seja desconectado da rede com uma
impedânciaxima de 0.26 Ω. Para mais informação,
consulte com a empresa distribuidora de energia eléctrica.
• Não coloque o aparelho debaixo da torneira para
encher o depósito com água.
• Desligue o aparelho da rede de abastecimento electrico
imediato se houver algum fallo, e sempre depois de
cada uso.
• Não desligue o aparelho da tomada puxando o cabo.
• Não introduza a tábua de passar ou o depósito de
vapor em água ou em qualquer outro líquido.
• Não deixe o aparelho exposto às intempéries (chuva,
sol, geada, etc.).

Remova todas as etiquetas ou coberturas de
protecção da base do ferro.
1. Com o ferro desligado, encha o depósito com água
da torneira e posicione o regulador de temperatura na
posição “max”
2. Ligue o ferro de engomar à rede eléctrica. Quando o
ferro tiver atingido a temperatura desejada (a luz-piloto
desliga-se) ligue o vapor colocando o regulador do vapor na
posição “2” e pressionando o botão de jacto de vapor
.
Quando utilizar a função do vapor pela primeira vez, não
o faça na roupa, já que o dispensador de vapor poderá ter
alguma sujidade.
Se for necessário, limpe cuidadosamente a base com um
pano de algodão seco, dobrado.
Ao ser ligado pela primeira vez, o seu novo ferro de
engomar poderá libertar um determinado cheiro e algum
fumo, tal é normal e não deverá ocorrer posteriormente.

Desligue o ferro da corrente!
Coloque o ferro a um ângulo de 45° ou mais, com a ponta
a apontar para cima.
1. Abra a tampa com a abertura para enchimento.


2. Feche a tampa do orifício de enchimento de água.
Utilize apenas água limpa da torneira sem misturar
nenhuma substância. A adição de outros líquidos (a
menos que seja recomendada pela Bosch), tais como
perfume, vai danicar o aparelho.


Não utilize água de condensação de máquinas de secar
roupa, sistemas de ar condicionado ou dispositivos
semelhantes. Este aparelho foi concebido para usar água
da torneira normal.
Para que a função de vapor continue a funcionar nas
condições ideais, misture água da torneira com água
destilada 1:1. Se a água da torneira na sua área de
residência for muito dura, misture-a com água destilada 1:2.
Contacte a companhia das águas local para obter
informações sobre a dureza da água.

Se não souber de que tipo, ou tipos, de tecido é feita
uma peça de roupa, determine a temperatura correcta
passando a ferro uma parte que não seja visível quando
vestir ou usar a peça de roupa.
1. Coloque o controlo de temperatura na posição
correspondente, alinhando-o com o indicador de
temperatura no ferro.
Sintéticos
●● Seda - lã
●●● Algodão
max Linho
ατμό και σκουπίστε αμέσως τα υπολείμματα με ένα παχύ
διπλωμένο, στεγνό βαμβακερό πανί.
Για να διατηρήσετε απαλή την πλάκα του σίδερου, πρέπει
να αποφύγετε τη σκληρή επαφή με μεταλλικά αντικείμενα.
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το σφουγγαράκι για τα πιάτα ή
χημικά για τον καθαρισμό της πλάκας του σίδερου.
Πότε μην αφαιρείτε τα άλατα από τη δεξαμενή ή μην
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες. διαφορετικά το
σίδερο θα στάζει νερό ενώ παράγει ατμό.


Η παραγωγή ατμού καταναλώνει την περισσότερη
ενέργεια. Για να μειώσετε τη χρήση ενέργειας,
ακολουθήστε την παρακάτω συμβουλή:
• Ξεκινήστε σιδερώνοντας τα υφάσματα που απαιτούν τη
χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος.
Ελέγξτε την προτεινόμενη θєρμοκρασία σιδερώματος
στην ετικέτα του υφάσματος.
• Ρυθμίστε τον ατμό σύμφωνα με την επιλεγόμενη
θερμοκρασία σιδερώματος, ακολουθώντας τις οδηγίες
στο εγχειρίδιο.
• Σιδερώστε τα ρούχα ενώ είναι ακόμα υγρά και μειώστε
τη ρύθμιση του ατμού. Ο ατμός παράγεται από τα
ρούχα και όχι από το σίδερο. Εάν στεγνώνετε τα ρούχα
στο στεγνωτήριο ρούχων πριν από το σιδέρωμα,
ρυθμίστε το στεγνωτήριο ρούχων στο πρόγραμμα
«στεγνό σιδέρωμα».
• Εάν τα ρούχα είναι αρκετά υγρά, απενεργοποιήστε το
ρυθμιστή ατμού.
• Βάλτε το σίδερο σε κάθετη θέση όταν κάνετε
διαλείμματα. Εάν το τοποθετείτε οριζόντια με
ενεργοποιημένο το ρυθμιστή ατμού, γίνεται σπατάλη
του ατμού.

Οι συσκευές μας παραδίδονται σε βελτιστοποιημένη
συσκευασία. Αυτό συνίσταται βασικά στη χρήση μη
ρυπαινόντων υλικών που θα πρέπει να παραδοθούν στο
τοπι κό κέντρο απόσυρσης αποβλήτων για τη χρήση τους
ως δευτερογενείς πρώτες ύλες. Ζητείστε περισσότερες
πληροφορίες από το Δήμο σας σχετικά με την απόσυρση
παλαιων οικιακων συσκευων.






• Μην αγγίζετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια ενόσω
λειτουργεί.
• Η χρήση και η σύνδεση της συσκευής στο ηλεκτρικό
ρεύμα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις πληροφορίες
που αναγράφονται στην ετικέτα με τα χαρακτηριστικά.
• Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε πρίζα με γείωση. Εάν
είναι απολύτως απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε
επέκταση καλωδίου, βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλη για
16 Α ή περισσότερο και ότι έχει πρίζα με γείωση.
• Για να αποφύγετε καταστάσεις, σε περίπτωση
ανεπιθύμητων μεταβολών της τάσης τροφοδότησης,
όπως παροδικές πτώσεις τάσης ή διακυμάνσεις
της τάσης ρεύματος, συνιστάται το σίδερο να
είναισυνδεδεμένο στο σύστημα παροχής ρεύματος
με μέγιστη αντίσταση 0.26 Ω. Εάν είναι αναγκαίο, ο
χρήστης μπορεί να ζητήσει από τη δημόσια εταιρία
παροχής ηλεκτρικού για το σύστημα σύνθετης
αντίστασης στο σημείο διασύνδεσης.
• Δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείτε αυτή η συσκευή κάτω από
τη βρύση για να γεμίσετε νερό.
• Αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα εάν
νομίζετε ότι έχει υποστεί βλάβη, καθώς επίσης πάντα
μετά από κάθε χρήση.
• Το φις δεν πρέπει να αφαιρείται από τη πρίζα
τραβώντας από το καλώδιο.
• Μην βυθίζετε ποτέ το σίδερο σε νερό ή σε οποιοδήποτε
άλλο υγρό.
• Μην αφήνετε εκτεθειμένη τη συσκευή στις καιρικές
συνθήκες (βροχή, ήλιος, παγετός, κτλ.).



1. Με το σίδερο αποσυνδεδεμένο, γεμίστε τη δεξαμενή
του σίδερου με νερό βρύσης και ρυθμίστε το διακόπτη
ρύθμισης θερμοκρασία στο “max”
2. Συνδέστε τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν το
σίδερο ατμού έχει φτάσει την επιθυμητή θερμοκρασία
(η λυχνία ένδειξης σβήνει), ξεκινήστε τον ατμό
ρυθμίζοντας τον διακόπτη ατμού στο “2” και πιέστε
επαναλαμβανόμενα το κουμπί
.
3Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία του ατμού για πρώτη
φορά, μην την εφαρμόσετε στα ρούχα γιατί μπορεί να
υπάρχει ακόμη βρωμιά στη συσκευή ατμού.
Αν χρειάζεται, καθαρίστε προσεκτικά την πλάκα του
σίδερου με ένα στεγνό, διπλωμένο βαμβακερό πανί.
Οταν το ανάψετε για πρώτη φορά, το καινούργιο σας
σίδερο μπορεί να μυρίζει και να βγάλει λίγο καπνό, αυτό
είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγο.
 

Τοποθετήστε το σίδερο σε γωνία 45° ή περισσότερο με τη
μύτη να κοιτάει προς τα πάνω.
1. Ανοίξτε το καπάκι πλήρωσης.


2. Κλείστε το καπάκι της εισόδου νερού.
Χρησιμοποιείστε μόνο καθαρό νερό από τη βρύση
χωρίς να αναμίξετε οτιδήποτε άλλο μέσα στη δεξαμενή.
Η πρόσθεση άλλων υγρών, (εκτός αν συνιστάται από τη
Bosch) όπως άρωμα, θα βλάψει τη συσκευή.


Μην χρησιμοποιείτε συμπύκνωση νερού από το
στεγνωτήριο ρούχων, το κλιματιστικό ή παρόμοια
συσκευή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί να χρησιμοποιεί
κανονικό νερό βρύσης.
Για να παρατείνετε τη βέλτιστη λειτουργία του ατμού,
αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:1. Εάν
το νερό βρύσης της περιοχής σας είναι πολύ σκληρό,
αναμίξτε νερό βρύσης με απεσταγμένο νερό 1:2.
Μπορείτε να ρωτήσετε τον παροχέα νερού της περιοχής
σας για τη σκληρότητα του νερού.

Ελέγξτε την ετικέτα του ρούχου για την απαιτούμενη
θερμοκρασία σιδερώματος.
1. Τοποθετήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας στην αντίστοιχη
θέση ευθυγραμμίζοντάς την με το δείκτη θερμοκρασίας
του σίδερου.
Συνθετικά
●● Μεταξωτά-Μάλλινα
●●● Βαμβακερά
max Λινά
Η ενδεικτική λυχνία ανάβει όταν θερμαίνεται το σίδερο και
σβήνει μόλις επιτευχθεί η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Αφού
θερμανθεί το σίδερο, μπορείτε να συνεχίζετε το σιδέρωμα
κατά την εκ νέου θέρμανσή του για τη διατήρηση της
θερμοκρασίας.

• Ταξινομήστε τα ρούχα σας σύμφωνα με τις ετικέτες
τους, ξεκινώντας πάντα από τα ρούχα που απαιτούν τη
χαμηλότερη θερμοκρασία σιδερώματος.
Ampada de controlo ca iluminada durante o aquecimento
e apaga-se, logo que seja atingida a temperatura
seleccionada. Depois do ferro ter aquecido, pode-se
continuar a passar a ferro durante o novo aquecimento.

• Separe as peças de roupa de acordo com as
respectivas etiquetas, começando sempre pelas que
têm de ser engomadas no nível mínimo de temperatura.
• Se não souber ao certo de que tipo de material é feita
a peça de roupa, comece a engomar no nível mínimo
de temperatura e vá aumentando se for preciso. Se a
peça de roupa for feita de tecidos mistos, ajuste para a
temperatura adequada aos materiais mais delicados.
• Se a peça de roupa for de seda, lã ou materiais sintéticos,
engome o tecido do avesso para evitar que que com
lustro. Evite utilizar a função de spray para não manchar.

1. Posicionar o regulador de vapor em “0”.

Denição de temperatura
Denição recomendada
do regulador de vapor
●● 1
●●● até “max” 2

O vapor só pode ser gerado se o controlo de temperatura
estiver posicionado sobre os símbolos de vapor
-
entre “••” e “max”.
para obter melhores resultados ao engomar,
faça-o sem vapor nas últimas passagens, para secar a
peça de roupa.

Para um engomar mais fácil de roupa muito enrugada
ou de materiais grossos, a quantidade de vapor pode ser
momentaneamente aumentada.
Para isso, posicionar o regulador de temperatura em
“max”. Obtenha um vapor extra pressionando o regulador
de vapor durante um máximo de 2 segundos.

Não utilize a função spray em peças de seda.

1. Regule o controlo de temperatura para “max”.
2. Premir o botão de jacto de vapor
varias vezes, com
pausas de, pelo menos, 5 segundos.





1. Coloque o regulador da temperatura no mínimo na
posição "•••".
2. Pendurar a peça de vestuário num cabide.
3. Passar o ferro na vertical, a uma distância de 10 cm, e
premir várias vezes o botão de jacto de vapor
, com
intervalos mínimos de 5 seg.

Dependendo do modelo, esta gama está equipada com
o sistema de desincrustamento “AntiCalc” (=componente
1 + 2 + 3).
 
Sempre que prime o regulador de vapor, o sistema
“self-clean” (limpeza automática) limpa os depósitos de
calcário do mecanismo.
 
La función “Calc’nClean” ayuda a eliminar as incrustações
de cal da câmara de vapor.
Utilize esta função a cada 2 semanas aproximadamente,
se a água for demasiado calcária na sua área.
1. Desligue o ferro da tomada de corrente e encha o
reservatório de água com água.
2. Coloque o selector de temperatura na posição “max” e
ligue o ferro à tomada.
Mantenha o ferro e o respectivo cabo de ligação
fora do alcance das crianças com menos de 8 anos,
quando o ferro estiver ligado ou a arrefecer.
CUIDADO. Superfície quente.
A superfície aquece com a utilização.

  
Het strijkijzer wordt niet
warm.
1. De temperatuurregeling is ingesteld
op het minimum.
2. Er is geen stroomvoorziening.
3. Het “Secure”-systeem is geactiveerd.
Het strijkijzer staat op stand-by.
1. Draai de knop op een hogere stand.
2. Test het stopcontact met een ander
apparaat of sluit het strijkijzer aan op een
ander stopcontact.
3. Om het strijkijzer weer te activeren hoeft
u slechts voorzichtig ermee te bewegen.
Het controlelampje
“Secure” knippert*.
Het “Secure”-systeem is geactiveerd.
Het strijkijzer staat op stand-by.
Om het strijkijzer weer te activeren hoeft
u slechts voorzichtig ermee te bewegen.
De kledingstukken hebben
de neiging om aan het
strijkijzer te plakken.
De temperatuur is te hoog. Draai de temperatuurregeling lager en
wacht tot het strijkijzer afgekoeld is.
Er druppelt water uit de
strijkzool samen met de
stoom.
1. De instelling van de
temperatuurregeling is te laag.
2. De stoomregeling is te hoog
ingesteld in combinatie met een lage
temperatuur.
3. U heeft de stoomstootknop
herhaaldelijk ingedrukt zonder
tussenpozen van 5 seconden aan te
houden.
1. Draai de temperatuurregeling op een
hogere stand (tussen “••” en “max”) en
wacht tot het controlelampje uit gaat.
2. Stel de stoomregeling in op een lagere
stand.
3. Wacht telkens 5 seconden nadat u de
stoomstootknop ingedrukt hebt.
Er komt geen stoom uit. 1. De stoomregeling is ingesteld op de
stand “0”.
2. Er zit geen water in het reservoir.
3. De temperatuur is te laag. Het
antidruppelsysteem is geactiveerd.
1. Stel de stoomregeling open om te
stomen.
2. Vul het reservoir.
3. Stel een hogere temperatuur in als dit
verenigbaar is met de stof.
De sproeier werkt niet. 1. Er zit geen water in het reservoir.
2. Het mechanisme zit verstopt.
1. Vul het waterreservoir.
2. Neem contact op met de Technische dienst.
Er komt rook uit het
strijkijzer bij het eerste
gebruik.
Smering van sommige interne delen. Dit is normaal en zal na enkele minuten
ophouden.
Er komt bezinksel uit de
openingen in de strijkzool
Er komen sporen van kalk uit de
stoomkamer.
Voer een reinigingscyclus uit (zie
hoofdstuk “Calc’nClean”).

Als bovenstaande het probleem niet oplost, neem contact op met een bevoegd technisch servicecentrum.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini
di esuperiore agli 8 anni e da persone inesperte
o con ridotte capaci siche, sensoriali o mentali,
a condizione che sia fornita loro la necessaria
assistenza e che conoscano le istruzioni sull’uso in
sicurezza dell’apparecchio e i rischi correlati. I bambini
non devono giocare con l’apparecchio. Le operazioni
ordinarie di pulizia e manutenzione non devono essere
effettuate da bambini senza adeguata supervisione.
Quando è acceso o in fase di raffreddamento,
tenere il ferro e il relativo cavo fuori dalla portata dei
bambini di età inferiore agli 8 anni.
ATTENZIONE. Supercie calda. Durante l’uso,
la supercie può diventare calda.
optreden of de verlichting gaat ikkeren, is het aan te
bevelen het strijkijzer aan te sluiten op een net met
een impedancie van maximaal 0,26 Ω. Meer informatie
hierover kunt U krijgen bij uw electriciteitsbedrijf.
• Het apparaat mag nooit onder de kraangehouden
worden om het met water te vullen.
• Haal de stekker uit het stopcontact na elk gebruiken ook
wanneer er iets mis lijkt te zijn met hetapparaat.
• De stekker mag niet uit het stopcontactgetrokken
worden door aan het snoer tetrekken.
• Dompel het strijkijzer of de stoomtank nooitonder in
water of enige andere vloeistof.
• Stel het apparaat niet bloot aanweersomstandigheden
(regen, zon, vorst,etc.).

Verwijder eventuele labels of beschermingen van de
zoolplaat.
Zie de betreffende hoofdstukken van deze
gebruikershandleiding voor meer informatie over de
volgende handelingen.
1. Vul het reservoir met kraanwater, terwijl het
strijkijzer niet in het stopcontact steekt, en stel de
temperatuurregelaar in op “max”
2. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
Zodra het stoomstrijkijzer de gewenste temperatuur
heeft bereikt (controlelampje gaat uit), start u het
stomen door de stoomregelaar op “2” te zetten en door
herhaaldelijk op de stoomstootknop
te drukken.
Als u de stoomfunctie voor het eerst gebruikt, richt het
strijkijzer dan niet op uw strijkgoed, aangezien er nog vuil
uit de stoomopeningen kan komen.
Maak de strijkzool indien nodig schoon met een droge,
opgevouwen katoenen doek.
Als u uw nieuwe strijkijzer voor het eerst gebruikt, kan er
een geur ontstaan en enige rook vrijkomen. Dit is normaal
en zal later verdwijnen.

Trek de stekker van het strijkijzer uit het
stopcontact!
1. Open het deksel van de vulopening.


2. Sluit de waterinlaatopening.
Gebruik alleen zuiver leidingwater, zonder
toevoegingen. Het toevoegen van andere vloeistoffen
(tenzij dit wordt aanbevolen door Bosch) zoals parfum,
kan schadelijk zijn voor het apparaat.


Gebruik geen condensatiewater van wasdrogers,
airconditionings of soortgelijke apparaten. Dit apparaat is
ontworpen om te gebruiken met normaal leidingwater.
Meng het leidingwater met gedistilleerd water in de
verhouding 1:1, om langer van een optimale stoomfunctie
te kunnen genieten. Is het leidingwater in uw regio erg
hard, meng het leidingwater dan met gedistilleerd water in
de verhouding 1:2.
U kunt informatie vragen over de hardheid van het water
bij het waterbedrijf in uw woonplaats.

Controleer de aanbevolen strijktemperatuur op het label
van het artikel.
1. Stel de temperatuurregeling in op de overeenkomstige
stand van de temperatuurindex op het strijkijzer.
Synthetische stof
●● Zijde – Wol
●●● Katoen
max Linnen
Het controlelampje brandt tijdens de opwarmtijd en gaat
uit zodra de ingestelde temperatuur is bereikt. Als de
ingestelde temperatuur eenmaal bereikt is, kunt u tijdens
het tussentijds verwarmen gewoon doorstrijken.

• Sorteer uw kleding op basis van de etiketten en begin
altijd met de kleding die op de laagste temperatuur
gestreken moet worden.
• Als u niet zeker weet uit welk materiaal de kleding
gemaakt is, begin dan te strijken op de laatste
temperatuurstand en verhoog de temperatuur geleidelijk
aan als dat nodig is. Als de kleding gemaakt is van
verschillende stoffen, stel dan de temperatuur in voor
het meest delicate materiaal.
• Strijk zijden, wollen, of synthetische materialen op
de binnenkant van de stof om glimmende stukken te
vermijden. Vermijd om de sproeifunctie te gebruiken,
om vlekken te vermijden.

1. Stoomregelknop op “0” zetten.

  
Il ferro da stiro non
si scalda.
1. Selettore della temperatura sul
minimo.
2. Mancanza di corrente elettrica.
3. È stato attivato il sistema “Secure”. Il
ferro da stiro è impostato su stand-by.
1. Regolarlo su un'impostazione più alta.
2. Controllare altri elettrodomestici o inserire la
spina del ferro da stiro in un'altra presa.
3. Per riattivare il ferro da stiro è sufciente
muoverlo leggermente.
La spia “Secure”
lampeggia*.
È stato attivato il sistema “Secure”. Il
ferro da stiro è impostato su stand-by.
Per riattivare il ferro da stiro è sufciente
muoverlo leggermente.
I capi tendono ad
attaccarsi.
La temperatura è troppo elevata. Ruotare verso il basso il selettore della
temperatura e attendere nché il ferro non si è
raffreddato.
Dalla piastra
gocciola acqua
assieme al vapore.
1. Il selettore della temperatura è su
un'impostazione troppo bassa.
2. Il selettore del vapore è su
un'impostazione troppo alta rispetto a
quella della temperatura.
3. Si è premuto ripetutamente il pulsante
del getto di vapore
senza attendere
5 secondi tra un getto e l'altro.
1. Portare il selettore della temperatura a un livello
superiore (tra “••” e “max”) e attendere nché la
spia si spenga.
2. Impostare il selettore del vapore su un livello
inferiore.
3. Attendere 5 secondi tra un getto di vapore e
l'altro.

  
O ferro não aq 1. Controlo de temperatura no mínimo.
2. O ferro não liga.
3. O sistema “Secure” foi activado. O
ferro está em estado de “stand-by".
1. Rode-o para uma denição mais alta.
2. Ligue outro aparelho à mesma tomada para vericar
se está em condições ou ligue o ferro a uma tomada
diferente.
3. Para conectar novamente o ferro basta movê-lo
suavemente.
O indicador
luminoso
“Secure” pisca*.
O sistema “Secure” foi activado. O
ferro está em estado de “stand-by".
Para conectar novamente o ferro basta movê-lo
suavemente.
As peças de
roupa tem
tendência a colar.
A temperatura é demasiado alta. Rode o controlo de temperatura para uma denição
mais baixa e espere até o ferro arrefecer.
Além de vapor,
pinga água da
base do ferro.
1. A denição do controlo de
temperatura é muito baixa.
2. Controlo de vapor denido para
um valor muito elevado com
temperatura baixa.
3. Premiu repetidamente o botão de
jacto de vapor
sem respeitar os
intervalos de 5 segundos.
1. Rode o controlo de temperatura para uma denição
mais alta (entre “••” e “max”) e espere até o
indicador luminoso se desligue.
2. Coloque o controlo de vapor numa denição mais
baixa.
3. Prima o botão de jacto de vapor em intervalos de 5
segundos.
Não sai vapor. 1. O controlo de vapor está na
posição “0”.
2. Não há água no reservatório.
3. A temperatura é demasiado baixa.
O sistema antigota está activado.
1. Coloque o controlo de vapor na posição de saída
de vapor.
2. Encha o reservatório de água.
3. Aumente a temperatura, se essa for uma medida
adequada ao tecido que vai engomar.
O spray não
funciona.
1. Não há água no reservatório.
2. Mecanismo obstruído.
1. Encha o reservatório de água.
2. Contacte a Assistência Técnica.

  
Ütü ısınmıyor. 1. Isı ayarı minimumda.
2. Elektrik beslemesi yok.
3. “Secure” sistemi devre dışı bırakılmış.
Ütü stand-by ayarında.
1. Daha yüksek pozisyona getirin.
2. Başka bir cihazla deneyin veya ütünün şini
farklı bir prize takın.
3. Ütüyü tekrar çalıştırmak için yavaşça hareket
ettiriniz.
“Secure” gösterge
lambası yanıp
sönüyor*.
“Secure” sistemi devre dışı bırakılmış.
Ütü stand-by ayarında.
Ütüyü tekrar çalıştırmak için yavaşça hareket
ettiriniz.
Kumaşlar
takılmaya eğilimli.
Isı çok yüksek. Isı ayarını düşürün ve ütü soğuyana kadar
bekleyin.
Ütü tabanından
buharla birlikte su
damlıyor.
1. Isı ayarı çok düşük.
2. Buhar kontrolü düşük ısıya oranla çok
yüksek ayarlanmış.
3. Buhar püskürtme düğmesine, her
basış arasında 5 saniye beklemeksizin
art arda bastınız.
1. Kumaş uygun ise ısı kontrol göstergesini daha
yüksek bir konuma çeviriniz ve gösterge ışığı
sönene kadar bekleyiniz.
2. Buhar kontrolünü daha düşük bir ayara getirin.
3. Buhar düğmesi jetine her basışta 5 saniye
bekleyin.
Buhar çıkmıyor. 1. Buhar kontrolü “0” pozisyonuna
ayarlanmış.
2. Haznede su yok.
3. Isı çok düşük. Damlama emniyeti
devrede.
1. Buhar ayarlayıcıyı açık bir buhar konumuna
çeviriniz.
2. Hazneyi doldurun.
3. Eğer kumaş için uygunsa daha yüksek bir ısıya
ayarlayın.
Sprey çalışmıyor. 1. Haznede su yok.
2. Mekanizma engellenmiş.
1. Hazneyi doldurun.
2. Teknik Servis ile irtibata geçin.
Ütü ilk kez
bağlandığında
duman çıkıyor.
Bazı dahili parçalar yağlanmıştır. Bu durum normaldir ve birkaç dakika içinde
kesilecektir.
Ütü tabanındaki
deliklerden
artıklar düşüyor
Buhar haznesinden kireç parçaları
dökülüyor.
Temizleme döngüsünü gerçekleştirin
(“Calc’nClean” başlıklı bölüme bakın).

Eğer yukarıdaki bilgiler sorunu çözmezse, yetkilibir teknik servis merkezini arayın.


  
Το σίδερο δεν
θερμαίνεται.
1. Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι στην πιο
χαμηλή θέση.
2. Δεν υπάρχει δίκτυο ρεύματος.
3. Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα
“Secure”. Το σίδερο έχει ρυθμιστεί στην
αναμονή.
1. Ρυθμίστε σε μια υψηλότερη θέση.
2. Ελέγξτε με άλλη συσκευή ή συνδέστε το
σίδερο σε διαφορετική πρίζα.
3. Για να ανασυνδέσετε το σίδερο, απλά
μετακινήστε το απαλά.
Η λυχνία
ένδειξης “Secure”
αναβοσβήνει*.
Έχει ενεργοποιηθεί το σύστημα
“Secure”. Το σίδερο έχει ρυθμιστεί στην
αναμονή.
Για να ανασυνδέσετε το σίδερο, απλά
μετακινήστε το απαλά.
Τα ρούχα κολλάνε. Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή. Σβήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας και
περιμένετε μέχρι να κρυώσει το σίδερο.
Στάζει νερό από τη
πλάκα του σίδερου
μαζί με τον ατμό.
1. Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι σε πολύ
χαμηλή θέση.
2. Η ρύθμιση ατμού είναι πολύ υψηλή θέση
σε συνδυασμό με χαμηλή θερμοκρασία.
3. Πατήσατε το κουμπί βολής ατμού
επαναλαμβανόμενα δίχως να περιμένετε
5 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε βολή.
1. Τοποθετήστε τη ρύθμιση θερμοκρασίας σε
υψηλότερη ρύθμιση (ανάμεσα στο “••” και
“max”) και περιμένετε μέχρι να σβήσει η
λυχνία ένδειξης.
2. Τοποθετήστε τη ρύθμιση ατμού σε
χαμηλότερη ρύθμιση.
3. Περιμένετε 5 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε
κάθε βολή του κουμπιού βολής ατμού.
Δεν βγαίνει ατμός. 1. Η ρύθμιση ατμού είναι στη θέση “0”.
2. Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
3. Η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή. Το
σύστημα Anti-drip έχει ενεργοποιηθεί.
1. Περιστρέψτε τον ρυθμιστή ατμού στο
2. Γεμίστε τη δεξαμενή.
3. Ρυθμίστε σε πιο υψηλή θερμοκρασία,
εφόσον το ύφασμα επιτρέπει.
Ο ψεκασμός δεν
λειτουργεί.
1. Δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή.
2. Ο μηχανισμός εμποδιζεται.
1. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού.
2. Επικοινωνήστε με το τεχνικό σέρβις.
Βγαίνει καπνός μόλις
συνδέετε το σίδερο
για πρώτη φορά.
Λιπαντικά από κάποια εσωτερικά
κομμάτια.
Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει
μετά από λίγο.
Βγαίνουν υπολείμματα
από τις τρύπες στη
πλάκα του σίδερου.
Ίχνη αλάτων βγαίνουν από το θάλαμο
ατμού.
Συνεχίστε με τον κύκλο καθαριότητας (δείτε
τη παράγραφο “Calc’nClean” ).

Αν τα παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις.


Bu ütü prize takılıyken yanından ayrılmayın.
Cihazı su ile doldurmadan veya kullanımdan sonra
kalan suyu boşaltmadan önce cihazın şini prizden
çıkarınız.
Bu alet sabit bir yüzey üstüne konulmalı ve böyle
bir yüzeyde kullanılmalıdır, desteğinin üstüne
yerleştirildinde desteğin altındaki yüzey sabit olmalıdır.
Düşürüldüğü, üstünde hasar izleri görüldüğü veya
su kaçırdığı zaman bu ütüyü kullanmayın. Tekrar
kullanılmadan önce yetkili bir Teknik Servis Merkezi
tarafından kontrol edilmelidir.
Bu aletin üstündeki elektrik kablosu kullanıcı
tarafından değiştirilmemelidir. Eğer bu kablo hasar
görür ve değiştirilmesi gerekirse, bu işlem yetkili
Teknik Servis Merkezi tarafından yapılmalıdır.
Aletin güvenli şekilde kullanımıyla ilgili bilgilendirme
yapılması ve olası tehlikelerin anlaşılması ya da
kullanımın gözetim altında yürütülmesi koşuluyla 8
yaş ve üstü çocuklar, ziksel, duyusal ve zihinsel
yeterlilikleri düşük olan ve deneyim ve bilgi eksikliği
bulunan kişiler bu aleti kullanabilir. Çocukların aleti
kurcalaması kesinlikle tehlikeli ve sakıncalıdır.
Çocukların temizlik ve kullanıcı bakımı yapması
yalnızca gözetim altında mümkündür.
Ütünün şi takılı olduğunda ve ütü soğumaya
alındığında ütü ve kablosu 8 yaşın altındaki
çocukların erişemeyeceği bir yerde tutulmalıdır.
DİKKAT. Sıcak yüzey.
Kullanım sırasında yüzey ısınabilir.
  
Il vapore non
fuoriesce.
1. Il selettore del vapore è impostato su
“0”.
2. Il serbatoio dell'acqua è vuoto.
3. La temperatura è troppo bassa. Il
sistema antigoccia è attivato.
1. Impostare il selettore del vapore su su una
posizione di apertura.
2. Riempire il serbatoio.
3. Impostare una temperatura più alta se
compatibile con il tipo di tessuto.
Lo spray non
funziona.
1. Il serbatoio dell'acqua è vuoto.
2. Il meccanismo è ostruito.
1. Riempire il serbatoio dell'acqua.
2. Contattare il servizio di assistenza.
Quando si
accende il ferro da
stiro per la prima
volta fuoriesce del
fumo.
Lubricazione di alcuni componenti
interni.
La fuoriuscita di fumo è normale e termina dopo
alcuni minuti.
Dai fori della
piastra fuoriescono
dei residui
Tracce di calcare fuoriescono dalla
camera di produzione del vapore.
Effettuare il ciclo di pulizia (vedere la sezione
“Calc’nClean”).

Se i suggerimenti sopra menzionati non risolvono il problema, si prega di mettersi in contatto con un servizio di
assistenza tecnica autorizzato.

  
Sai fumo quando
liga o ferro pela
primeira vez.
Lubricação de algumas das peças
internas.
Isto é normal e o ferro deixa de deitar fumo
passados alguns minutos.
Saem resíduos
pelos orifícios na
base do ferro
Vestígios de calcário na câmara de
vapor.
Efectue um ciclo de limpeza (consulte a secção
“Calc’nClean”).

Se as instruções anteriores não solucionarem o problema, entre em contacto com um serviço de assistência técnica
autorizado.

45º
45º
3
2
4 5
1
0
2
calc
1
0
2
calc
Calc’n’Clean
8
5´´
DripStop
10
1
0
2
calc
9
11
6
  • Page 1 1
  • Page 2 2

Bosch TDA1022000 El kitabı

Kategori
Ütüler
Tip
El kitabı