Bosch POF1300ACE El kitabı

Marka
Bosch
Kategori
oyuncaklar
Model
POF1300ACE
Tip
El kitabı
Türkçe - 1
Aletin elemanlar∂n∂n numaralar∂ grafik sayfas∂nda
gösterilen alete aittir.
1 Freze derinliπi hassas ayar düπmesi
(POF 1300 ACE)
2 Freze derinliπi hassas ayar skalas∂
(POF 1300 ACE)
3 Germe kolu
4 Sol tutamak
5 Freze derinliπi kaba ayar skalas∂
6 Derinlik mesnedi
7 ∑ndeks iµaretli sürgü
8 Derinlik mesnedi kelebek vidas∂
9 Koruyucu manµet
10 Kopyalama kovan∂ boµa alma kolu
11 Kademeli dayamak
12 Taban levhas∂
13 Kay∂c∂ levha
14 Freze*
15 Talaµ koruma tertibat∂
16 K∂lavuz kol sabitleme vidas∂
17 Pensetli baµl∂k somunu
18 Mil kilitleme düπmesi
19 Saπ tutamak (açma/kapama µalterli 23)
20 Kapama emniyeti
21 Kademe mesnedi vidalar∂ (POF 1100 AE)
22 Devir say∂s∂ ayar düπmesi
23 Açma/kapama µalteri
24 S∂f∂r noktas∂ dengeleme iµareti
25 Çatal anahtar
26 T∂rt∂ll∂ baµl∂ vida (2 x)
27 Emme adaptörü*
28 Emme hortumu Ø 35 mm*
29 Kopyalama kovan∂*
30 Paralellik mesnedi
31 K∂lavuz kol (2 x)
32 Merkezleme pimi
33 Merkezleme pimi kelebek vidas∂
34 Kavisli freze dayamaπ∂*
35 Freze pergeli/K∂lavuz k∂zak adaptörü**
36 Freze pergeli tutamaπ∂**
37 “Freze pergeli kaba ayar∂” sabitleme vidas∂
(2 x)*
38 “Freze pergeli hassas ayar∂” sabitleme
vidas∂ (1 x)*
39 Freze pergeli hassas ayar düπmesi*
40 Merkezleme vidas∂**
41 Ara levhas∂ (set olarak teslim edildiπinde
“Freze pergeli 2 609 200 143” dahil)**
42 K∂lavuz k∂zak**
** Aksesusar, sadece ayr∂ paralellik mesnedi 3 607 000 606
ile kullan∂labilir.
* Kullan∂m k∂lavuzunda tan∂mlanan ve µekilleri
gösterilen akesuar∂n mutlaka teslimat kapsam∂nda
bulunmas∂ gerekmez!
Teknik veriler
Dik freze POF 1100 AE POF 1300 ACE
Sipariµ no. 0 603 26A 0.. 0 603 26C 7..
Anma giriµ gücü* [W] 1 100 1 300
Ç∂k∂µ gücü [W] 550 650
Boµtaki devir say∂s∂ [/dak] 11 000 28 000 11 000 28 000
Sabit elektronik
Devir say∂s∂ ön seçimi
Toz emme
Uç giriµi [mm] 6/8
1/4"
6/8
1/4"
Freze stroku [mm] 55 55
Aπ∂rl∂π∂, µebeke kablosu olmadan, yak. [kg] 3,0 3,0
Koruma s∂n∂f∂ / II / II
Lütfen aletinizin sipariµ numaras∂na dikkat edin. Aletlerin ticari kodlar∂ deπiµik olabilir.
* Bu veriler, [U] 230/240 V’luk anma gerilimleri için geçerlidir. Daha düµük gerilimlerde ve deπiµik ülkelere özgü tiplerde bu
veriler deπiµebilir.
Aletin elemanlar∂
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
90 • 1 609 929 F23 • 04.04
Türkçe - 2
Bu alet; sabit ve dayamal∂ olarak tahta, plastik ve
hafif yap∂ malzemelerindeki oluk açma, kenar
çekme, profil çekme, boyuna delik frezeleme ve
kopyalama frezeleri için geliµtirilmiµtir.
Düµük devir say∂s∂ ve uygun freze b∂çaklar∂ ile
demir olmayan metaller de iµlenebilir.
Aletle güvenli bir biçimde
çal∂µabilmek için, kullan∂m
k∂lavuzu ve güvenlik talimatlar∂n∂
dikkatlice okuyup, belirtilen
hususlara titizlikle uymal∂s∂n∂z.
Ayr∂ca ekteki kitapç∂kta belirtilen
genel güvenlik talimat∂na da uyulmal∂d∂r. Aleti
ilk kez kullanmadan önce, bu iµi bilen birisinin
gözetiminde bir süre deneme yap∂n.
Koruyucu gözlük ve kulakl∂k kullan∂n.
Saπlam ve güvenli iµ ayakkab∂lar∂ giyin.
Saçlar∂n∂z uzunsa saç koruyucu kullan∂n.
Sadece dar iµ giysileri ile çal∂µ∂n.
Çal∂µma s∂ras∂nda µebeke baπlant∂ kablosu
hasar görecek veya ayr∂lacak olursa,
dokunmay∂n ve hemen µebeke fiµini prizden
çekin. Aleti hiçbir zaman hasarl∂ baπlant∂
kablosu ile kullanmay∂n.
Aç∂k havada kullan∂lan aletleri, maksimum
30 mA’lik tetikleme ak∂ml∂ bir hatal∂ ak∂m (FI)
koruma µalteri üzerinden elektrik µebekesine
baπlay∂n. Aleti yaπmur alt∂nda veya ∂slak
yerlerde kullanmay∂n.
Kabloyu her zaman aletin arkas∂nda tutun.
Görünmeyen ikmal µebeke hatlar∂n∂
belirlemek üzere uygun tarama cihazlar∂
kullan∂n veya bölgenizdeki ikmal
µirketinden yard∂m al∂n.
Elektrik hatlar∂yla temas yang∂n ç∂kmas∂na
veya elektrik çarpmalar∂na neden olabilir.
Hasarl∂ bir gaz hatt∂ patlamalara neden olabilir.
Bir su borusunun içine girme maddi hasarlara
veya elektrik çarpmalar∂na neden olabilir.
Alet ucunun yüzey alt∂nda gizli herhangi bir
elektrik hatt∂na veya aletin kendi µebeke
kablosuna rastlama olas∂l∂π∂
bulunduπundan, aleti sadece izolasyonlu
tutamaπ∂ndan kavray∂n.
Gerilim alt∂ndaki herhangi bir kabloyla temasa
gelindiπinde aletin metal parçalar∂ elektrik
ak∂m∂na maruz kal∂r ve elektrik çarpmalar∂
ortaya ç∂kabilir.
Çal∂µ∂rken aleti daima iki elinizle s∂k∂ca tutun
ve çal∂µma pozisyonunuzun güvenli olmas∂na
özen gösterin.
∑µ parças∂n∂ emniyete al∂n. ∑µ parças∂n∂ bir
s∂kma tertibat∂ veya vidal∂ mengene ile s∂kma
elle tutmaktan daha güvenlidir.
Aleti sadece çal∂µ∂r durumda iµ parças∂na
yaklaµt∂r∂n.
Aleti kullanmaya baµlamadan önce freze
ucunun (b∂çaπ∂n∂n) yerine saπlam bir biçimde
oturup oturmad∂π∂n∂ kontrol edin.
Metal parça veya eµyalar, çiviler ve vidalar
üzerinde hiçbir zaman freze iµlemi yapmay∂n.
Dönmekte olan frezeden (freze ucu veya freze
b∂çaπ∂ndan) ellerinizi uzak tutun.
∑µiniz bittikten sonra s∂kma kolunu kullanarak
aleti üst baµlang∂ç konumuna getirin ve
kapat∂n.
Aleti elinizden b∂rakmadan önce daima
kapat∂n ve aletin tam olarak durmas∂n∂
bekleyin.
Uçlar∂ çarpma ve darbelerden koruyun.
Çocuklar∂n aleti kullanmas∂na asla izin
vermeyin.
Bosch ancak, bu alet için öngörülen orijinal
aksesuar kullan∂ld∂π∂ takdirde aletin kusursuz
iµlev göreceπini garanti eder.
Freze ucunun (b∂çaπ∂n∂n) seçilmesi
Yapacaπ∂n∂z freze iµlemi ve amac∂n∂za uygun
olan çok çeµitli tipte ve kalitede freze ucu
mevcuttur:
Yüksek performansl∂ h∂zl∂ kesme
çeliπinden (HSS) yap∂lma freze uçlar∂,
yumuµak tahta ve plastik gibi nispeten yumuµak
malzemelerin iµlenmesine uygundur.
Sert metal (HM) kesici aπ∂zl∂ freze uçlar∂,
sert tahta ve alüminyum gibi sert ve aµ∂nd∂r∂c∂
malzemelerin iµlenmesine uygundur.
Bu aletle kullanacaπ∂n∂z uçlar∂n
müsaade edilen devir say∂s∂ en az∂ndan
aletin boµtaki en yüksek devir say∂s∂
kadar olmal∂d∂r.
Frezenin µaft çap∂, uç kovan∂n∂n
(penset) belirtilen çap∂ ile ayn∂ olmal∂d∂r.
Bosch’un geniµ aksesuar program∂nda bulunan
orijinal freze uçlar∂n∂ yetkili sat∂c∂n∂zda
bulabilirsiniz.
Usulüne uygun kullan∂m
Güvenliπiniz ∑çin
Freze ucunun (b∂çaπ∂n∂n) tak∂lmas∂
1 609 929 F23 - Buch Seite 2 Montag, 19. April 2004 8:27 08
91 • 1 609 929 F23 • 04.04
Türkçe - 3
Freze ucunun tak∂lmas∂
(Ωekil ’ya bak∂n∂z)
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan önce
µebeke fiµini prizden çekin.
Freze uçlar∂n∂ takar ve deπiµtirirken koruyucu
eldiven kullanman∂z∂ öneririz.
Talaµ koruma tertibat∂n∂ 15 aµaπ∂ katlay∂n.
Mil kilitleme düπmesine 18 bas∂n ve bu durumda
tutun. Gerekiyorsa kilitleme kavrama yap∂ncaya
kadar mili elle çevirin.
Kilitleme düπmesine sadece alet dururken
bas∂n.
Freze ucunu yerine yerleµtirin. Freze µaft∂ en
az∂ndan 20 mm (µaft uzunluπu) içeri itilebilmelidir.
Baµl∂k somununu 17 çatal anahtarla 25 (SW 19)
s∂k∂n. Mil kilitleme düπmesini 18 b∂rak∂n.
Talaµ koruma tertibat∂n∂ 15 yukar∂ katlay∂n.
Eπer freze ucu tak∂l∂ deπilse, hiçbir
zaman penseti s∂kmay∂n.
Çal∂µma s∂ras∂nda ortaya ç∂kan tozlar saπl∂πa
zararl∂, yan∂c∂ veya patlay∂c∂ olabilir. Çal∂µ∂rken
uygun koruma önlemleri almak gerekir.
Örnek: Baz∂ tozlar kanserojen say∂l∂r.
Bu nedenle uygun toz ve talaµ emme
donan∂m∂ kullan∂n ve koruyucu maske tak∂n.
Hafif metal tozlar∂ yanabilir veya patlayabilir.
Malzeme kar∂µ∂mlar∂ baz∂ durumlarda çok
tehlikeli olduπundan çal∂µma yerinizi daima
temiz tutun.
Emme adaptörünün tak∂lmas∂
(Ωekil ’ye bak∂n∂z)
Taban levhas∂ tutucusundaki talaµ emniyetini 15
iki taraftan içeri bast∂r∂n ve ç∂kar∂n.
Emme adaptörünü 27 t∂rt∂ll∂ baµl∂ iki vida 26
ile taban levhas∂na 12 tespit edin ve elektrik
süpürgesini emme hortumu 28 (aksesuar)
yard∂m∂ ile alete baπlay∂n.
Emme adaptörünü monte ederken
doπru konumda olmas∂na dikkat edin!
Emme yapt∂rmak için 35 mm çapl∂ emme
hortumu 28 direkt olarak emme adaptörüne
baπlanabilir.
Talaµ∂n daima optimal düzeyde emilmesini
güvenceye almak için, emme adaptörünü 27
düzenli olarak temizleyin.
Bu alet, uzaktan kumandal∂ bir Bosch çok amaçl∂
elektrik süpürgesinin prizine direkt olarak
baπlanabilir. Alet çal∂µt∂r∂l∂nca elektrik süpürgesi
de otomatik olarak çal∂µ∂r.
Elektrik süpürgesi iµlenen malzemeye uygun
olmal∂d∂r.
Özellikle saπl∂πa zararl∂, kanserojen, kuru tozlar∂n
emilmesi için özel elektrik süpürgesi
kullan∂lmal∂d∂r.
Sebeke gerilimine dikkat edin: Ak∂m
kaynaπ∂n∂n gerilimi, aletin tip etiketi üzerindeki
verilere uygun olmal∂d∂r. Etiketi üzerinde 230 V
yazan aletler 220 V ile de çal∂µt∂r∂labilir.
Açma/kapama
Aleti çal∂µt∂rmak için önce kapama
emniyetine 20 bas∂n ve daha sonra açma/
kapama µalterine 23 bas∂n ve µalteri bas∂l∂ olarak
tutun.
POF 1300 ACE: Bir lamba freze yap∂lan alan∂
ayd∂nlat∂r.
Aleti kapatmak için açma/kapama µalterini 23
b∂rak∂n.
POF 1300 ACE: Lamba yavaµ yavaµ söner.
Devir say∂s∂ ön seçimi
Ayar düπmesi 22 ile yap∂lan iµ için gerekli
olan devir say∂s∂ (alet çal∂µ∂r durumda iken de)
önceden seçilerek ayarlanabilir.
1 2 = düµük devir say∂s∂
3 4 = orta devir say∂s∂
5 6 = üksek devir say∂s∂
Gerekli devir say∂s∂ iµlenen malzemeye baπl∂
olup, en doπru olarak deneme yoluyla belirlenir.
Düµük devir say∂s∂ ile uzun süre çal∂µt∂ktan sonra
aleti soπutmak için boµta en yüksek devir say∂s∂
ile yaklaµ∂k 3 dakika çal∂µt∂r∂n.
Toz ve talaµ emme
A
B
Çal∂µt∂rma
1 609 929 F23 - Buch Seite 3 Montag, 19. April 2004 8:27 08
92 • 1 609 929 F23 • 04.04
Türkçe - 4
Devir say∂s∂ tablosu
Tabloda görülen deπerler referans deπerlerdir.
Gerekli olan devir say∂s∂ iµlenen malzemeye ve
çal∂µma koµullar∂na baπl∂ olup, en iyi biçimde
deneyerek belirlenebilir.
Sabit elektronik (POF 1300 ACE)
Sabit elektronik sistemi aletin devir say∂s∂n∂ boµta
ve yükte hemen hemen sabit olarak tutar ve her
zaman ayn∂ çal∂µma performans∂n∂ güvenceye
al∂r.
Freze derinliπi yap∂lan iµe göre kademeler
halinde önceden ayarlanabilir.
Freze derinliπi ayar∂n∂ sadece alet kapal∂
iken yap∂n.
Freze derinliπi kaba ayar∂
Aleti iµ parças∂ üzerine yerleµtirin.
POF 1300 ACE: Hassas ayar düπmesi 1 yard∂m∂
ile hassas ayar aral∂π∂n∂ ortaya getirin; bunu
yapmak için hassas ayar düπmesini, aletin arka
taraf∂ndaki iµaretle 24 birbirine denk gelinceye
kadar çevirin.
Daha sonra skalay∂ 2, “0’a” çevirin
(Ωekil ’ye bak∂n∂z).
Kademeli dayamaπ∂ 11 en düµük kademeye
getirin; dayamak hissedilir biçimde kavrama
yapar.
POF 1100 AE: Kademe mesnedi 21 yar∂ yar∂ya
içeri veya d∂µar∂ çevirin.
Kademeli dayamaπ∂ 11 en düµük kademeye
getirin; dayamak hissedilir biçimde kavrama
yapar. Freze derinliπinin ayar∂n∂ hassas yapmak
istiyorsan∂z, vida 21 ile donat∂lm∂µ 3 kademeden
birini seçin.
POF 1100 AE/POF 1300 ACE:
Derinlik mesnedi 6 serbest hareket edebilecek
ölçüde kelebek viday∂ 8 gevµetin.
S∂kma (germe) kolunu 3 saat hareket yönünde
çevirerek gevµetin ve aleti freze iµ parças∂
yüzeyine temas edinceye kadar yavaµça
aµaπ∂ bast∂r∂n. S∂kma kolunu 3 saat hareket
yönünün tersine çevirmek suretiyle aleti
kilitleyin.
Kademeli dayamak 11 üzerine oturuncaya
kadar derinlik mesnedini 6 aµaπ∂ bast∂r∂n.
Sürgüyü 7 aµaπ∂ bast∂r∂n ve “0’a” getirin.
Derinlik mesnedini 6 istediπiniz freze
derinliπine ayarlay∂n ve kelebek viday∂ 8 s∂k∂n.
Burada önemli olan sürgünün 7 art∂k hareket
edememesidir.
S∂kama kolunu 3 gevµetin ve aletin yukar∂
kald∂r∂n.
Freze derinliπinin kaba ayar∂n∂ deneme yoluyla
kontrol edin ve gerekiyorsa düzeltin.
Freze derinliπi hassas ayar∂
(POF 1300 ACE)
Bir deneme freze iµlemi yap∂ld∂ktan sonra hassas
ayar düπmesinin 1 çevrilmesi yoluyla
(1 taksimat çizgisi = 0,1 mm/1 tur = 2,0 mm)
hassas ayarlama yeniden düzeltilip
deπiµtirilebilir. Maksimum ayar yolu toplam olarak
+/– 8 mm’ir.
Örnek: Aleti yukar∂ kald∂r∂n ve frezelenmiµ oluk
derinliπini ölçün (gerekli olan = 10,0 mm; ölçülen
= 9,8 mm).
Aleti yukar∂ kald∂r∂n ve kay∂c∂ levhay∂ 13 öyle
yerleµtirin ki, alet rahatça indirilebilsin ve freze
ucu iµ parças∂na temas etmesin.
Derinlik mesnedi 6 kademeli dayamak 11
üzerine oturuncaya kadar aleti tekrar aµaπ∂
bast∂r∂n.
Daha sonra, eπer henüz yapmad∂ysan∂z,
skalay∂ 2, “0’a” çevirin.
Kelebek viday∂ 8 gevµetin.
Hassas ayar düπmesi 1 saat hareket yönünde
çevrilerek freze derinliπi 0,2 mm/2 K∂smi
çizgiler (= gerekli ve gerçek deπer aras∂ndaki
fark) ayarlanabilir.
Kelebek viday∂ 8 tekrar s∂k∂n.
Aleti yukar∂ kald∂r∂n ve freze derinliπini bir kez
daha deneyerek kontrol edin.
Freze derinliπi ayarland∂ktan sonra, derinlik
mesnedi üzerindeki indeks iµareti 7 art∂k
deπiµmemelidir ki, ayarlanm∂µ bulunan freze
derinliπi skala 5 üzerinde okunabilsin.
Malzeme Freze çap∂ Devir say∂s∂
kademeleri
Sert tahta 4 10 mm 5 6
(Kay∂n) 12 20 mm 3 4
22 40 mm 1 2
Yumuµak tahta 4 10 mm 5 6
(Çam) 12 20 mm 3 6
22 40 mm 1 3
Yonga levhalar 4 10 mm 3 6
12 20 mm 2 4
22 40 mm 1 3
Plastikler 4 15 mm 2 3
16 40 mm 1 2
Alüminyum 4 15 mm 1 2
16 40 mm 1
Freze derinliπinin ayarlanmas∂
C
1 609 929 F23 - Buch Seite 4 Montag, 19. April 2004 8:27 08
93 • 1 609 929 F23 • 04.04
Türkçe - 5
Freze derinliπi hassas ayar∂
(POF 1100 AE)
Kademe mesnedi 11 ile üç farkl∂ freze derinliπi
ayarlanabilir. Bu ayarlama iµlemi de daha önce
aç∂kland∂π∂ gibi yap∂l∂r, aradaki fark, kademe
mesnedi 21 vidalar∂n∂n çevrilmesi ile mesnetlerin
yükseklik fark∂ birbirine göre deπiµtirilir.
Kademeli dayamaπ∂n kullan∂lmas∂
a) ∑µ aµamalar∂na ayr∂lma
Büyük freze derinliklerinde, düµük talaµ
kal∂nl∂klar∂yla çok say∂da freze iµleminin
yap∂lmas∂nda yarar vard∂r. Kademeli
dayamak 11 yard∂m∂ ile freze iµlemi çok say∂da
kademeye bölünebilir.
∑stediπiniz freze derinliπini kademeli dayamaπ∂n
en düµük kademesine ayarlay∂n. Daha sonra ilk
talaµ kald∂rma iµlemi için daha yüksek kademeleri
seçin.
b) Farkl∂ freze derinliklerinin önceden
ayarlanmas∂
Bir iµ parças∂n∂n iµlenmesi s∂ras∂nda birbirinden
farkl∂ çok say∂da freze derinliπi gerekiyorsa, yine
bunlar da kademeli dayamak 11 yard∂m∂ ile
önceden ayarlanabilir.
Freze yönü
Freze iµlemi daima
frezenin dönüµ
yönünün tersinde
olmal∂d∂r.
Frezenin dönüµ
yönüyle ayn∂ yönde
freze iµlemi
yap∂lacak olursa,
dik freze kullan∂c∂n∂n
elinden kaçabilir.
Freze iµlemi
Freze derinliπini yukar∂da aç∂kland∂π∂ gibi
ayarlay∂n.
Aleti iµ parças∂ üzerine yerleµtirin ve çal∂µt∂r∂n.
S∂kma kolunu 3 saat hareket yönünde çevirerek
gevµetin ve aleti derinlik mesnedi 6 yüzeye
oturuncaya kadar yavaµça aµaπ∂ bast∂r∂n. S∂kma
kolunu 3 saat hareket yönünün tersine çevirmek
suretiyle aleti kilitleyin. Freze iµlemini düzenli ve
eµit itme kuvveti ile gerçekleµtirin.
Freze iµlemi bitince aleti yukar∂ kald∂r∂n ve
kapat∂n.
Kopyalama kovan∂ ile freze
Kopyalama kovan∂ 29 yard∂m∂ ile kenar veya
µablonlar iµ parças∂ üzerine aktar∂labilir.
Kopyalama kovan∂n∂n 29 yerleµtirilmesi
(Ωekil ’ye bak∂n∂z)
Kilitleme koluna 10 basmak suretiyle kopyalama
kovan∂n∂ 29 kay∂c∂ levhan∂n 13 alt taraf∂na
yerleµtirin. Bu s∂rada kodlu t∂rnaklar kopyalama
kovan∂n∂n girintilerini kavramal∂d∂r.
Freze iµlemi (Ωekil ’ye bak∂n∂z)
Çap∂ kopyalama kovan∂n∂n çap∂ndan
küçük freze ucu seçin.
Aleti kopyalama kovan∂ 29 ile birlikte µablon
üzerine yat∂r∂n. S∂kma kolunu 3 saat hareket
yönünde gevµetin ve aleti, ayarlanm∂µ bulunan
freze derinliπine ulaµ∂ncaya kadar yavaµça iµ
parças∂na doπru indirin.
Kopyalama kovan∂ biraz yukar∂da kalacak
biçimde aleti yandan hafifçe bast∂rarak µablon
boyunca hareket ettirin.
Aç∂klama: Kopyalama kovan∂ yüksekliπi daha
fazla olduπu için µablon kal∂nl∂π∂n∂n en az∂ndan
8 mm olmas∂ gerekir.
Dayamak yard∂m∂ ile freze
(Ωekil ’ye bak∂n∂z)
Yapt∂π∂n∂z iµe uygun dayamaπ∂ yine uygun
bir germe tertibat∂ (örneπin bir iµkence ile)
iµ parças∂na tespit edin.
Kay∂c∂ levhan∂n düz taraf∂n∂ dayamak boyunca
hareket ettirin.
∑tme yönüne dikkat edin:
Aletin dayamaktan “kaçmas∂n∂” önlemek
için aleti µekilde gösterildiπi gibi hareket
ettirmeniz çok önemlidir.
Çal∂µ∂rken dikkat edilecek hususlar
D
E
F
1 609 929 F23 - Buch Seite 5 Montag, 19. April 2004 8:27 08
94 • 1 609 929 F23 • 04.04
Türkçe - 6
Köµe ve kal∂plar∂n frezesi
Paralellik mesnedi olmadan kenarlar∂n ve
kal∂plar∂n frezelenme iµlemlerinde freze ucunun
bir k∂lavuz z∂vana veya bilyeli rulmanla donat∂lm∂µ
olmas∂ gerekir.
Aleti yan taraftan parças∂na yaklaµt∂r∂n ve freze
ucunun k∂lavuz z∂vanas∂ veya rulman∂ iµ
parças∂n∂n kenar∂na dayan∂ncaya kadar
frezeleyin. Aleti iki elinizle iµ parças∂ kenar∂nda
hareket ettirin ve aç∂sal deπiµiklik yapmay∂n.
Fazla bast∂rma iµ parças∂n∂n kenar∂nda hasara
neden olabilir.
Paralellik mesnedi ile freze
(Aksesuar Ωekillere bak∂n∂z + )
Paralellik mesnedini 30 k∂lavuz kollarlar 31
birlikte taban levhas∂na 12 itin ve kelebek
vidalarla 16 gerekli ölçüye göre s∂k∂n.
Aleti, düzgün ve eµit tempo ile ve paralellik
mesnedine 30 yandan bast∂rarak iµ parças∂
kenar∂ boyunca hareket ettirin.
Dairesel frezeleme
(Ωekillere bak∂n∂z + )
Paralellik mesnedini 30 çevirin (dayama yüzeyi
yukar∂ göstermelidir) ve k∂lavuz kollarla taban
levhas∂na 12 sürün. Merkezleme pimini 32
kelebek vida 33 ile paralellik mesnedi deliπine
vidalay∂n.
Merkezleme pimini dairesel kavisin iµaretlenmiµ
merkezine tak∂n ve aleti uygun tempo ile iµ
parças∂ üzerinde hareket ettirin.
Kavisli freze dayamaπ∂ ile freze
(Ωekillere bak∂n∂z + )
Paralellik mesnedini 30 k∂lavuz kollarlar 31
birlikte taban levhas∂na 12 itin. Üzerine k∂lavuz
makara 34 monte edilmiµ kavis mesnedini
paralellik mesnedine 30 tespit edin.
Aleti yan taraftan hafifçe bast∂rarak iµ parças∂
kenar∂nca hareket ettirin.
Freze pergeli ile freze
(Aksesuar Ωekil ’ye bak∂n∂z)
Dairesel freze iµleri için freze pergeli/k∂lavuz ray
adaptörü 35 (aksesuar) kullan∂n.
Freze pergelini µekilde gösterildiπi gibi tak∂n.
Viday∂ 40 diµ içine vidalay∂n. Vidan∂n ucunu
frezelenecek dairenin merkezine yerleµtirin ve bu
s∂rada iµ parças∂ yüzeyini kavramas∂na dikkat
edin.
∑stediπiniz daire çap∂n∂ freze pergelini itmek
suretiyle önce kabaca ayarlay∂n ve sonra
sabitleme vidalar∂n∂ 37 ve 38 iyice s∂k∂n.
Hassas ayar düπmesi 39 yard∂m∂ ile, kelebek
vida 37 gevµetildikten sonra freze pergeli ayar∂
deπiµtirilebilir (1 taksimat çizgisi = 0,1 mm /
1 tur = 2,0 mm).
Aleti, saπ tutamak 19 ve ilave sapla 36 parças∂
üzerinde hareket ettirin.
K∂lavuz rayla freze
(Aksesuar Ωekil ’ya bak∂n∂z)
K∂lavuz k∂zakla 42 çal∂µ∂rken genelde k∂lavuz
adaptör 35 (aksesuar) kullan∂lmas∂ gerekir.
K∂lavuz ray 42 (aksesuar) yard∂m∂ ile düz çizgisel
freze iµlemleri yap∂l∂r.
Bu iµlem s∂ras∂nda yükseklik farklar∂n∂ ortadan
kald∂rmak için daima ara levhas∂n∂ 41 (aksesuar)
kullan∂n.
K∂lavuz ray adaptörü 35 ile birlikte k∂lavuz
kolun 31 tak∂lmas∂.
K∂lavuz ray∂ iµ parças∂ üzerine yerleµtirin ve
uygun bir s∂kma tertibat∂ ile (örneπin bir iµkence
ile) tak∂n.
Aleti, k∂lavuz ray adaptörü 35 ile birlikte k∂lavuz
ray üzerine yerleµtirin.
G H
I K
L
M
N
O
1 609 929 F23 - Buch Seite 6 Montag, 19. April 2004 8:27 08
95 • 1 609 929 F23 • 04.04
Türkçe - 7
Aletin kendinde bir çal∂µma yapmadan
önce µebeke fiµini prizden çekin.
∑yi ve güvenli çal∂µabilmek için aleti ve
havaland∂rma aral∂klar∂n∂ daima temiz
tutun.
Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen alet
ar∂za yapacak olursa, onar∂m, Bosch elektrikli el
aletleri için yetkili bir servise yapt∂r∂lmal∂d∂r.
Bütün baµvuru ve yedek parça sipariµlerinizde
lütfen aletin 10 haneli sipariµ numaras∂n∂ mutlaka
belirtin!
Çöp tasfiyesi yerine hammadde kazan∂m∂
Alet, aksesuar ve ambalaj çevre koruma
hükümlerine uygun bir yeniden deπerlendirme
iµlemine tabi tutulmal∂d∂r.
Bu kullan∂m talimat∂ da, klor kullan∂lmadan
aπart∂lm∂µ, yeniden dönüµümlü kâπ∂da
bas∂lm∂µt∂r.
Deπiµik malzemelerin tam olarak ayr∂l∂p, yeniden
deπerlendirme iµlemine sokulabilmesi için,
plastik parçalar iµaretlenmiµtir.
Ölçüm deπerleri EN 60 745’e göre
belirlenmektedir.
Aletin A deπerlendirmeli gürültü seviyesi tipik
olarak: Ses bas∂nc∂ seviyesi 95 dB (A); gürültü
emisyonu seviyesi 106 dB (A). Ölçme
güvenliπi K = 3 dB.
Koruyucu kulakl∂k kullan∂n!
Tipik el/kol titreµimi 2,5 m/s
2
’den düµük.
Daπ∂n∂k görünüµ ve yedek parçalara iliµkin
bilgileri aµaπ∂daki sayfada bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
............................................... +90 (0)212 / 335 06 00
Faks
..................................... +90 (0)212 / 346 00 48-49
Tek sorumlu olarak, bu ürünün aµaπ∂daki
standartlara veya standart belgelerine uygun
olduπunu beyan ederiz: 89/336/AET, 98/37/AT
yönetmeliπi hükümleri uyar∂nca EN (avrupa
standartlar∂) 60 745.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Deπiµiklikler mümkündür
Bak∂m ve temizlik
Çevre koruma
Gürültü ve titreµim önleme hakk∂nda
bilgi
Tamir Servisi
Uygunluk beyan∂
1 609 929 F23 - Buch Seite 7 Montag, 19. April 2004 8:27 08
96 • 1 609 929 F23 • 04.04
/

Bu kılavuz için de uygundur