Rowenta X-TREM POWER CYCLONIC El kitabı

Marka
Rowenta
Kategori
elektrikli süpürgeler
Model
X-TREM POWER CYCLONIC
Tip
El kitabı
1
FR
CONSEILS DE SECURITE 2
DESCRIPTION 3
AVANT LA PREMIERE UTILISATION 3
UTILISATION 4
NETTOYAGE ET MAINTENANCE 5
DEPANNAGE 6
GARANTIE 6
OU ACHETEZ LES ACCESSOIRES 7
ENVIRONNEMENT 7
EN
SAFETY INSTRUCTIONS 8
DESCRIPTION 9
BEFORE FIRST USE 9
USE 10
CLEANING AND MAINTENANCE 10
TROUBLESHOOTING 12
GUARANTEE 12
WHERE TO BUY ACCESSORIES 13
ENVIRONMENT 13
ES
CONSEJOS DE SEGURIDAD 14
DESCRIPCIÓN 15
ANTES DEL PRIMER USO 15
USO 16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 16
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 18
GARANTÍA 18
DÓNDE ADQUIRIR LOS ACCESORIOS 19
MEDIO AMBIENTE 19
PT
CONSELHOS DE SEGURANÇA 20
DESCRIÇÃO 21
ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO 21
UTILIZAÇÃO 22
LIMPEZA E MANUTENÇÃO 22
RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 24
GARANTIA 24
ONDE ADQUIRIR OS ACESSÓRIOS 25
AMBIENTE 25
IT
CONSIGLI SULLA SICUREZZA 26
DESCRIZIONE 27
AL PRIMO UTILIZZO 27
UTILIZZO 28
PULIZIA E MANUTENZIONE 28
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 30
GARANZIA 30
DOVE ACQUISTARE GLI ACCESSORI 31
AMBIENTE 31
NL
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 32
BESCHRIJVING 33
VOOR HET EERSTE GEBRUIK 33
GEBRUIK 34
REINIGEN EN ONDERHOUDEN 34
REPARATIE 36
GARANTIE 36
WAAR KUNT U ACCESSOIRES KOPEN 37
MILIEU 37
DE
SICHERHEITSHINWEISE 38
BESCHREIBUNG 39
VOR DER ERSTEN BENUTZUNG 39
GEBRAUCH 40
REINIGUNG UND WARTUNG 40
FEHLERBEHEBUNG 42
GARANTIE 42
WO ZUBEHÖRTEILE KAUFEN 43
UMWELTSCHUTZ 43
TR
GÜVENLİK ÖNERİLERİ 44
CİHAZIN TANITIMI 45
İLK KULLANIM ÖNCESİ 45
KULLANIM 46
TEMİZLİK VE BAKIM 46
ARIZA GİDERME 48
GARANTİ 48
AKSESUARLAR NEREDEN TEMİN EDİLİR 49
ÇEVRE KORUMASI 49
RU
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 50
ОПИСАНИЕ 51
ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 51
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 52
ОЧИСТКА И УХОД 53
УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК 54
УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ 54
ГДЕ КУПИТЬ АКСЕССУАРЫ 55
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 55
UK
ПОРАДИ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ 56
ОПИС 57
ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ 57
ВИКОРИСТАННЯ 58
ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД 58
РЕМОНТ 60
ГАРАНТІЯ 60
ДЕ МОЖНА ПРИДБАТИ ДОДАТКОВІ
ПРОДУКТИ 61
ЗАХИСТ ДОВКІЛЛЯI 61
HK ·»
62

63
ÌÚëÀ
63
Úë
64
êç¹ÔÆ
64
´¬
66
Ôë
66
©¯®Óà
67
½
67
44
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya
aksesuarlara ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
Bu cihaz, güvenliğiniz dikkate alınarak, ilgili norm ve
zenlemelere (şük Gerilim Direktifleri, Elektromanyetik
Uyumluluk, Çevre Koruması …) uygun olarak üretilmiştir.
Bu cihaz, gözetim altında
olmadıkları veya
güvenliklerinden sorumlu bir
kişi tarafından cihazın
kullanımı ile ilgili talimat
almadıkları sürece zihinsel
yetenekleri zayıf, fiziksel duyu
kaybı veya tecrübe ve bilgi
yetersizliği olan kişiler
tarafından (çocuklar dâhil)
kullanılmak üzere
tasarlanmamıştır.
Cihazla oynamadıklarından
emin olmak için çocukların
gözetim altında tutulmaları
gerekir.
Bu cihaz 8 yaş ve üzeri
çocuklar ve cihaz hakkında
hiçbir tecrübe veya bilgisi
olmayan şahıslar tarafından,
güvenliklerinden sorumlu bir
kişinin gözetimi altında
bulunmaları veya bu kişi
tarafından cihazın kullanımı
konusunda eğitilmeleri
koşuluyla kullanılabilir.
Çocuklar cihaz ile
oynamamalıdır. Cihazın
temizlik ve bakımının yetişkin
gözetiminde bulunan, 8 yaş
ve üzeri çocuklar dışında,
çocuklar tarafından
gerçekleştirilmemesi gerekir.
Cihazı ve kablosunu 8 yaş
altındaki çocukların
ulaşamayacakları yerlerde
muhafaza edin.
1 Kullanım koşulları
Elektrik sürgeniz elektrikli bir cihazdır: Normal kullanım
koşullarında kullanılması gerekir. Cihazı çocukların
erişemeyeci yerlerde muhafaza edin. Çalışmakta olan
cihazın bından asla ayrılman.
Emiş başlığını veya tüpün ucunu gözlerinize veya
kulaklarınıza yakın tutmayın.
Nemli, ıslak yüzeyleri veya özelliği ne olursa olsun
hiçbir sıvıyı, sıcak maddeleri, aşırı ince tanecikli
maddeleri (alçı, çimento, kül…), keskin maddeleri
(cam), zehirli maddeleri (tiner, aşındıcı maddeler…),
agresif özellikli maddeleri (asitler, temizlik
maddeleri), yanıcı ve patlayıcı maddeleri (benzin
veya alkol baz maddeler) cihazınızla çekmeyin.
Cihazı asla su içine daldırmayın, üzerine su çratmayın,
dış ortamda muhafaza etmeyin.
Düşş, gönür hasarlar içeren veya işley bozuklu
arz eden ciha kullanman. Bu durumda ciha açmayın,
en yakın Yetkili Servise götürün veya Rowenta tüketici
danışma servisini arayın.
2 Elektrik beslemesi
Cihazınızın besleme gerilim (voltaj) değerinin elektrik
şebekesininkiyle uyumlu oldunu kontrol edin:
Cihazı durdurun ve fişini, kablosundan değil fişinden
kavrayarak prizden çıkan:
- Kullanımdan hemen sonra,
- Her aksesuar değişiminden önce,
- Her bakım veya filtre değişiminden önce.
Kablonun hasar görmesi durumunda ciha kullanman.
Kablo sarma biriminin ve elektrikli süpürgenizin
kablosunun mutlaka Rowenta Yetkili Servisi tarafından
değiştirilmesi gerekmektedir; zira herhangi bir tehlikeye
meydan verilmemesi için, özel aletlerin kullanılması
gerekmektedir.
3 Onarımlar
Onarım müdahalelerinin yalnızca, orijinal yedek parçalar
kullanılarak ve uzmanlar tarafından gerçekleştirilmesi
gerekmektedir. Cihazın kullanıcı tarafından onarılmaya
çalışılma tehlike arz eder; bu durumda cihaz garanti dışı
kalır.
GÜVENLİK ÖNERİLERİ
TR
45
İLK KULLANIM ÖNCESİ
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya
aksesuarlara ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
CİHAZIN TANITIMI
1 Ürünün ambalandan
çıkalması
Ambalajı açın ve mevcut bütün etiketleri ve ambalaj
unsurlanı alın. Cihazı ambalandan çıkan, garanti
belgesini muhafaza edin, cihazı ilk defa kullanmaya
başlamadan önce, kullanım kılavuzunu dikkatli bir
şekilde okuyun.
2 Tavsiyeler ve anacak tedbirler
gerekmektedir.
Kabloyu sışrmayın, sivri ve keskin yüzeylerle temas
etmesine izin vermeyin. Uzatma kablosu kullayorsanız,
kullandığınız uzatma kablosunun sağlam olduğunu ve
elektrik süpürgenizin güne uygun olduğunu kontrol
edin. Cihazın fişini asla elektrik kablosundan çekerek
çıkarmayın.
Elektrik süpürgesini toz haznesi (12) ve filtre sistemi
(kart) olmadan çalıştırmayın.
Cihazınız bu nedenle HEPA filtre kartuşunun mevcut
olduğunu denetleyen bir emniyet sistemi ile
donatılmıştır.
Elektrik süpürgenizi kablosundan çekerek taşıman,
cihazınızın taşıma kolundan tutularak taşınması
gerekmektedir. Cihazı kablosundan tutarak kalrman.
Her kullanım sonranda cihazınızı kapan ve fişini
prizden çıkarın. Her bakım veya temizlik öncesinde
cihazınızı kapatın ve fişini prizden çıkarın. Yalnızca
Rowenta orijinal filtrelerini kullanın.
Yalnızca Rowenta orijinal aksesuarlarını kullanın. Tüm
kartuşların yerlerine zgün bir şekilde yerleştirildiklerini
kontrol edin.
Bu elektrik süpürgesi için aksesuar ve filtre bulmakta
çlük çekmeniz halinde, Rowenta tüketici servisiyle
bağlan kurun (iletişim bilgilerini son sayfada
bulabilirsiniz).
1 Kapak
2
Kapağınılışı
3
Taşıma kolu
4
Kablo sarma peda
5
ma/Kapama pedalı
6
Tekerlek
7
Emme
8
Hava çıkışı
9
Elektronik güç ayar ğmesi
10 a -
Dikey park
b -
Dikey dur
11.
Toz haznesi yuvası
12.
Toz haznesi
a -
Tutacak
b -
Kapak
c -
Toz haznesi
d -
Kapak klipsi
13 a -
Toz ayırı
b -
Toz ayırı yuvası
c -
toz arıcının yuvası ma klipsi
14
HEPA filtre kartuşu detektörü*
15
HEPA filtre kartuşu ma klipsi
16
HEPA filtre kartuşu (ref. ZR9023 01)
a -
HEPA filtre
b -
Köpük filtre
17 a -
Motorun koruyucu k filtresi (RS-RT3907)
b -
Motorun koruyucu k filtresinin yuva
Aksesuarlar
18
ERGO COMFORT dirsekli hortum
a -
ERGO COMFORT ergonomik dirsek
b -
Mekanik ç anahtarı (POWER CONTROL)
c -
Entegre döşeme rça (EASY BRUSH)
19
ERGO COMFORT metal teleskopik boru
a -
Dirsek/p kilitleme sistemi (LOCK SYSTEM)
b -
Tüp ayar düğmesi
20
2 pozisyonlu dikrtgen standart emme başlığı*
21
2 pozisyonlu Delta standart emme başlığı*
22
Parke emiş bğı*
23
Türbo fırça*
24
Mini türbo fırça*
25
Yas emiş bğı*
26
Döşeme em blığı*
TR
46
TEMİZLİK VE BAKIM
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya
aksesuarlara ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
KULLANIM
1 • Cihazın elemanlarının talması
• Hortumu emme ağzının (Şek.1) içine sokun ve
kilitlemek in çevirin. Hortumu çıkarmak için, ters yöne
doğru çevirin ve çekin (Şek.2).
• Metal teleskopik "klik" kilitlenme sesini
duyuncaya dek dirseğin ucuna takın (Şek.3) (yerinden
çıkarmak için, tüpün kilit açma düğmesine basın ve
çekin).
• Metal teleskopik tüpün ucunaek.4) standart emiş
başğını takın (20 veya 21)* .
• Metal teleskopik tüpü teleskopik sistem yardımı ile arzu
edilen uzunlukta ayarlan (Şek.5).
Metal teleskopik tüpün veya dirseğin ucuna uygun
aksesua geçirin:
- Halılar ve duvardan duvara halar in: Standart em
başğını (20 veya 21)* fırça içeri girm pozisyonda veya
Türbo rça* (saç telleri, hayvan kılları vb. için) kullanın.
- Kaygan yüzeyler ve parkeler için: Standart emiş
başğını (20 veya 21)* fırçaşa çıkarılmış pozisyonda
kullan veya daha iyi bir sonuç elde etmek in parke
emiş bğı* tercih edin.
- Köşeler ve ulaşılması güç alanlar için: Yassı emiş
başğını* kullanın
- Mobilyalar ve hassas yüzeyler için: ERGO COMFORT
(EASY BRUSH) dirsekli döşeme asını veya döşeme
emiş bğı* kullanın.
2 • Kablonun takılması ve cihazın
çalıştırılması.
Sarılı olan kabloyu sonuna dek açın ek.6) ve
ma/Kapama pedalı (Şek.7) üzerine ban.
Hatırlatma: Elektrik süpürgenizi yatay pozisyonda
(tekerlekleri üzerinde çekerek) kullanabileciniz gibi,
bilhassa merdivenleri süpürürken veya perdelerin
tozlarını alırken dikey pozisyonda da kullanabilirsiniz.
Emme gücünü aşıdaki unsurlarla ayarlayın:
? Elektronik güç ayarğmesi ile (Şek.8)
? Mekanik güç ayar düğmesi ile: Em manuel
olarak azaltmak ve em başlığının len zeye
"yapışma" önlemek in hava ayar penceresini açın
(Şek.9). Örn: Perdeler, hassas yüzeyler...
Hassas kumaşların süpürülmesi için (MIN)
pozisyonu (perdeler, tekstiller)
Az kirli, her tür zeminin günk temizliği için
(ORTA) pozisyonu
Çok kirli, halı ve duvardan duvara halıların, sert
yüzeylerinrülmesiin (MAKS) pozisyonu
3 • Cihazın yerine yerleştirilmesi
ve taşınması
Kullanımdan sonra, Açma/Kapama pedalına basarak
elektrik pürgenizi durdurun ve fişini prizden çıkarın
ek.10). Kablo sarma ünitesinin pedalına basarak, kabloyu
yerltirin (Şek.11). Dikey konumda, emiş başlığını park
pozisyonuna getirin (Şek.12). Yatay konumda, emiş
başlığını park pozisyonuna getirin (Şek.13).
Cihazınızı bu şekilde tıyabilir ve park pozisyonunda
yerine yerleştirebilirsiniz (Şek.14).
KKAT Aksesuarlarını değiştirmeden önce, elektrik
süpürgenizi daima durdurun ve şini prizden çıkarın.
Elektrik süpürgesini asla toz haznesi (12) ve filtre
sistemi (kartuş) olmadan çalışrmayın.
1 - Toz haznesini baln
Hortumu emme ağzından çıkan (Şek.2)
Elektrik süpürgesinin kapağını açın (Şek.15).
Toz haznesini (12) tutacağı yarile yuvandan çıkarın
ek.16).
Toz haznesinin kapağının (OPEN) düğmesi üzerine basın
ve kapağı kalrın (Şek.17), kapağı tamamen yerinden
çıkarın (Şek.18)
Toz haznesini boşaltın, hazneyi bir çöp kutusunun
üzerinde tutun. (Şek.19)
Arndan hazneyi çıkıntılarını bu amaçla öngörülmüş
yuvalar içine denk getirerek yerine takın (Şek.20), "KLİK"
kilitlenme sesini duyana dek bastırın (Şek.21).
Hazneyi yuvasına yerleştirin (Şek.22).
ÖNEMLİ: Herhangi bir bakım müdahalesinden
önce elektrik pürgenizi durdurun ve şini
prizden çıkarın.
ÖNEMLİ Toz haznesini her kullanımdan sonra
boşaln.
TR
47
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya
aksesuarlara ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
TEMİZLİK VE BAKIM
2 - Toz haznesini ve filtre sistemini
temizleyin
Soluduğumuz hava alerjiye neden olabilen partiküller içerir:
Larvalar, akaryen dışkıları, polenler, dumanlar, hayvan
atıkları (kıl, deri, salya, dışkı vb.) En ince partiller solunum
sistemimize girer ve orada iltihaplanmalara neden olabilir,
solunum fonksiyonunun genel leyini olumsuz yönde
etkileyebilirler.
(H)EPA (High) Efficiency Particulate Air Filter filtreleri, yani bir
başka deyişle Havadaki Partiküller üzerinde (Yüksek) Etkili
filtreler, en ince partiküllerin dahi tutulmalarını sağlarlar.
(H)EPA filtre sayesinde cihazınşarı verdiği hava, çektiği
havadan daha sağlıklıdır.
Hortumu emme ağzından çıkan (Şek.2)
Elektrik süpürgesinin kapağını açın (Şek.15).
Toz haznesini (12) tutacağı yarile yuvandan çıkarın
ek.16).
a. Toz haznesini temizleyin
Toz haznesinin kapağının (OPEN) düğmesi üzerine basın
ve kapağı kalrın (Şek.17), kapağı tamamen yerinden
çıkarın (Şek.18)
Ardından OPEN düğmesine basarak ayırıcının
bulunduğu yuvayı kapaktan ayırın (Şek. 23-24).
Aycıyı yuvasından arın (Şek.25).
Arnan arıcı (13a), haznesini (13b), toz haznesinin
kapağını (12b) duru veya sabunlu su altına tutun
ek.26).
Bir bez ile kurulayın (Şek. 27).
Kurudunda ayırıcıyı bu amaçla ön rülmüş olan
girintilere dikkat ederek yuvasına yerleştirinek.28),
ardından bu ikili tamı (13a + 13b) toz haznesinin
kapağı içine (Şek.29) "KLİK" kilitlenme sesini duyuncaya
dek yerleştirin (Şek.30).
b. Filtre sistemini temizleyin
HEPA filtre kartuşunun kapağının klipslerine basın
ek.31)
HEPA filtre kartuşunu (16) toz haznesinden çıkan (12c)
ek. 32)
pük filtreyi (16b) HEPA filtreden (16a) ayırın (Şek.33)
HEPA filtreyi bir çöp kutusu üzerinde elinizle hafif hafif
vurarak silkeleyin (Şek.34)
pük filtreyi (16b) ve HEPA (16a) filtreyi duru su altında
kayın ve 12 saat kurumasını bekleyin (Şek.35).
Toz haznesini (12c) duru su altına tutun (Şek.36) ve
yumuşak bir bez ile kurulayın.
Kuruduğunda, köpük filtreyi (16b) HEPA (16a) filtre
üzerine yerleştirin (Şek.37)
Ardından filtre kartuşunu (16a + 16b) ön görülen
yuvalara dikkat ederek, "KLİK" kilitlenme sesini
duyuncaya dek, toz haznesinin (12c) üzerine takın
ek.38). (Şek.39)
Hazneyi çıkıntılarını bu amla önrülmüş yuvalar içine
denk getirerek yerine tan ek.20), "KK" kilitlenme
sesini duyana dek basrın (Şek.21).
Hazneyi yuvasına yerleştirin (Şek.22).
3 Filtre sistemini değtirin
HEPA* ref. ZR902301* filtre kartuşunu Yetkili Satış
Merkezlerinden edinebilirsiniz.
Hortumu emme ağzından çıkan (Şek.2)
Elektrik süpürgesinin kapağını açın (Şek.15).
Toz haznesini (12) tutacağı yarile yuvandan çıkarın
ek.16).
HEPA filtre kartuşunun kapağının klipslerine basın
ek.40)
HEPA filtre kartuşunu (16) toz haznesinden çıkan (12c)
ek. 41)
Filtre kartuşunu (16a + 16b) bir çöp kutusuna atın
ek.42) ve yerine yeni bir filtre kartuşu tan (Şek.43-44).
Toz haznesini yuvasına yerleştirin (Şek.22).
Elektrik süpürgesinin kapağını kapatın.
4 Elektrikrgesini temizleyin
Cihazınızın gövdesini ve aksesuarlanı yumak bir bez
ile silin ek.45). ındırıcı özellikteki temizlik ürünleri
kullanmayın.
ÖNEMLİ: Elektrik süpürgenizden en yüksek
performansı elde edebilmeniz için, toz haznesini
ve ltre sistemini ayda bir defa temizleyin.
DİKKAT HEPA ltreyi temizlemek için su altına
tutun. Bir aksesuar ile kaman, hasarrebilir.
ÖNEMLİ Filtre sistemini yılda bir defa yenisi ile
değiştirin.
TR
48
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya
aksesuarlara ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
ARIZA GİDERME
Elektrik süpürgeniz çaşmıyor ise,
• Cihaza elektrik gelmiyor. Fişinin prize düzgün bir
şekilde takılı oldunu kontrol edin.
Elektrik süpürgeniz çekmiyor ise,
• Bir aksesuar veya hortum tıkanmış: Hortumun veya
aksesuan tıkanıklığını giderin.
• Kapak düzgün kapatılmaş: Toz haznesinin yerine
düzn bir şekilde yerleştirilm oldunu kontrol edin
ve elektrik süpürgesinin kapını kapatın.
Elektrik sürgenizin emiş gü düşükse, gürültü
çıkarıyor veya ısk sesi çıkayor ise,
• Bir aksesuar veya hortum kısmen kanmış: Hortumun
veya aksesuarın kısmikanıklığını giderin.
Toz haznesi dolu: Hazneyi boşaltın (Bkz. bölüm
TEMİZK VE BAKIM).
• Filtre sistemi doyma noktana erişm: HEPA (16) filtre
kartuşunu temizleyin (Bkz. bölüm TEZLİK VE BAKIM).
Sorun devam ederse, filtre sistemini yenisi ile değiştirin
(Bkz.m TEMİZLİK VE BAKIM).
Toz haznesinin (12) toz haznesi yuvasına düzn bir
şekilde yerleşm oldunu kontrol edin (11) .
• Mekanik güç ayar anahta(18b) ık: Dirsek üzerindeki
mekanik güç ayar anahtarını kapatın.
• Elektronik güç ayar anahtarı (9) ‘min’ konumda:
Elektronik güç ayar düğmesini kullanarak gücü arttırın
(ciha hassas kumlar üzerinde kullanmıyorsaz).
Kapak kapanyorsa (14 detektön eylemi*)
• HEPA (16) filtre kartuşunun bulunduğunu ve yerine
düzn bir şekilde takılı oldunu kontrol edin.
Toz haznesinin (12) toz haznesi yuvasına düzn bir
şekilde yerleşm oldunu kontrol edin.
Emiş bğı kolay hareket ettirilemiyor,
• Mekanik ayar ğmesini açarak (18b) veya elektronik
güç ayar düğmesini (9) MIN pozisyonuna getirerek
gücü azaltın.
• Em başlığının (20 veya 21)* uygulama yüzeyi için
uygun olduğunu kontrol edin:
- Halılar ve duvardan duvara halılar için, emiş başğı
fırça içerideyken kullan.
- Parkeler veya kaygan zeyler için, emiş başlığını a
dışarıdayken kullanın.
Kablo yerine tamamen sarılmıyorsa
• Kablo eri sarırken yavyorsa: Kabloyu çıkan ve
sarma pedalına basarak kabloyu yeniden sarın.
Sorun devam ederse, cihazınızı en yakın Yetkili
Rowenta Servisine getirin veya Rowenta tüketici
servisi ile iletişime geçin.
ÖNEMLİ: Elektrik süpürgenizin işleyişinde sorunla
karşılaşmanız halinde, herhangi bir kontrol
gerçekleştirmeden önce, ma/Kapama pedana
basarak, ciha durdurun.
Bu cihaz, yalzca ev içinde kullanım için tasarlanştır.
Kullanım lavuzunda belirtilen koşullara uygun
olmayan şekilde kullalması halinde, Rowenta hiçbir
sorumluluk kabul etmemektedir, bu durumda ürünün
garantisi geçerlilini kaybedecektir.
Cihazınızı ilk defa kullanmadan önce, kullanım
kitapçığını dikkatli bir şekilde okuyun: Kullanım
kitapçığına uygun olmayan kullanımdan doğacak
sorunlardan marka hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
GARANTİ
TR
49
ÇEVRE KORUMASI
Yürürlükte bulunan düzenlemelere göre, kullanım ömrü so-
nuna gelen tüm cihazların tamamen kullanılamaz duruma
getirilmeleri gerekmektedir: Cihazı atmadan önce, fişini priz-
den çıkarın ve kablosunu kesin.
Çevre korumasına katkıda bulunun!
Cihazınız yeniden kullanılabilir veya geri
dönüştürebilir malzemeler içermektedir.
Uygun lemlere tabi tutulabilmesi için, bir
toplama noktasına bırakın.
* Modeline göre: Opsiyon olarak mevcut olan bazı modeller veya
aksesuarlara ilişkin belli donanımlar söz konusudur.
AKSESUARLAR* KULLANIM AKSESUARIN TAKILMASI SATIN ALINACAĞI YER
Döşeme fırçası
(EASY BRUSH)
Döşemeler için Döşeme fırçasını dirseğin
ucuna takın.
Rowenta Yetkili
Servisleri
Döşeme vakum başlığı Döşemeler için Döşeme emiş başlığını
dirseğin veya tüpün ucuna
takın.
Yassı başlık Köşeler ve ulaşılması güç
alanlar için
Yassı başlığı dirseğin veya
tüpün ucuna takın.
Parke emiş başlığı Hassas zeminler için. Parke emiş başlığını tüpün
ucuna takın.
Mini türbo fırça Döşemelerin
derinlemesine
temizlenmesi için.
Mini türbo fırçayı tüpün
ucuna takın.
Türbo fırça Halılar ve duvardan duvara
halılar içine saklanmış sa-
çları ve hayvan kıllarını
söküp almak için.
Türbo fırçayı tüpün ucuna
takın.
AKSESUARLAR NEREDEN TEMİN EDİLİR
TR
65
ǙǺǾųŻǑǔȁƘǍǺǾǚǟŸǍǑǔȊȒȔȌƸȉǶŭƔƎ
ƥȚ
êç¹ÔÆ
ǘȕȏȘǵǁȘȓȋȖĬŨưƾșȐȍȗȚ
ǘȕƙǼȘȓȋȖȋdzșȐȑƍȗȚ
ǘȕžȒůNjȏȓȎșȑȍȗǁƢƋśǻșȐȑǭȗȚ
ûó êçïä
ǘȕÌûȓȎdzȖǼdzƝșǼȗȔǃŞdzșȐȑŇȗ
ŪǓȏĿʼnȓȎśǻĔșȐȑƐȗȚ
ǘȕƮǜǼƝȔŪǓǁdzȏǖûȓȀȖȓȎƚ
ǻșȐȍǨƤȍDžȗȚ
ǘȕȏȓȀǁȓȎƚǻșȐȍƍȗȚ
ǘȕȒȂƫąŗȓȀșȑǨȕȲȗǞȓȀȎȕșȑǨȰȗǿȓ
ȎdzșȑȍȰȗȚżȉǶȒçnhǿȖeȂŗ
șȐȍǭȗȚ
ǘȕȒŴñƓșȐȍŇȗȚ
ǘȕƓ Ǔ ȏ ȓ Ȁ Ǹ ȅ ě Ȓ Ŗ Ǡ ȇ ǐ Ȏ ƻ șȐ
ȍƐȗȔŪǓȏĿʼnǖǷșȑǨȲȕ Ȩȕ ȑǨȰȗǸȅǢ
ƼȖŖǠșȐȍſȗȕ ȇǐȓȎdzȚȇǐǏǦǀ
ƄȅȔǀNJťŔǦũŚŽșȐǨƪȗȚ
ñó êçæéáÞ
ǘȕƮǜǩǹȆǧȎȖǼŊŋșȐǨȑȗȚ
ǘȕȏ ǩ ǹ Ȇ ǧ Ȏ șȑǭȗǁ ȓ Ȏ șȑȍȩȗƚ ǻ șȐ
ǨȍȗȚ
ǘȕȏŰŵȆȀșȑǭȰȗǁǩǹȆǧȎșȑǭȲȗƚǻ
șȑǭȲȗșȐǨǨȗȚ
ǘȕǰîćöǗuMǩǹȆȀșȐǨDžȗȚ
ǘȕƙǼƫ¡ȄȒȂƫąŗŰŵȆȀșȑǭȰȗǿǩ
ǹȆȀșȑǭȲȗȔŪǓ¬ƓŕǏșȐǨƍȗȚ
ǘȕƙǼƫ¡ȄȒȂƫąŗȓȎșȑȍȩȗșȐǨǭȗȔ
ƞȒƓŴñƓȚ
ǘȕƓǓȏŰŵȆȀșȑǭȰȗyāȇȅǩǹȆǧȎ
șȑǭȲȗșȐǨŇȗȚȕ
ǘȕȏȀȆǖǷșȑǭȲȕȨȕȑǭȰȗǸȅěȒŖǠȇǐ
ȓȎșȑȍȩȗșȐǨƐȗȚȇǐǏǦǀƄȅȔǀNJ
ťŔǦũŚŽȕșȐǨſȗȚ
ǘȕȏƈ.ǾǸȅǢƼȖŖǠșȐȍƪȗƺȉȇǐ
ȎƻȚȇǐǏǦǀƄȅȔǀNJťŔǦũŚ
ŽșȐȍȑȗȚ
ǘȕȏȎȇǐƢƋƻșȐȍȍȗȚ
ôð³±æéáÞ
ǩǹȆǧȀǙș§ǔȢȱſƪȍǨƪȑȗȉǶǰƼǽȖ
Ȍ¾įȖõȉņƂŬåƎƥȚ
ǘȕȏȘǵǁȘȓȋȖĬŨưƾșȐȍȗȚ
ǘȕƙǼȘȓȋȖȋdzșȐȑƍȗȚ
ǘȕžȒůNjȏȓȎșȑȍȗǁƢƋśǻșȐȑǭȗȚ
ǘȕƮǜǩǹȆǧȎȖǼŊŋșȐDžƪȗȚ
ǘȕȏ ǩ ǹ Ȇ ǧ Ȏ șȑǭȗǁ ȓ Ȏ șȑȍȩȗƚ ǻ șȐ
DžȑȗȚ
ǘȕȏȆǧȎșȑǭȲȕ Ȩȕ ȑǭȰȗHūîćöșȐDžȍȗȔ
ƞŏǗāȖȆǧȎșȐDžǨNJDžDžȗȚ
ǘȕȏȆǧȎȇǐƢƋƻșȐȍȍȗȚ
ǕǗȘȓȋȖdzȚ
uüêçîïí
ȒñƓaȘȓȋǿǺǾșȐDžƍȗȔǛǎȒ
Ȃǡ_Ǟ'çȌ©ƑçȂǡǫǪȚ
ËÙØÒÛBîïí×Éâ¿*
²@-êçïäÃæéáÞÇÌì
4RÛêçæbÕÑ.Ç`=
Iiâ[ë¡VâP_h
éæì
ËÙØÒÛÕ²³±æéáÞÇÌì
HK
/