Rain Bird RSD-CEx El kitabı

Marka
Rain Bird
Kategori
hava istasyonları
Model
RSD-CEx
Tip
El kitabı
9
Türkçe Kullanıcı Kılavuzu
RSD Rain Sensor
Rain Bird® RSD Series Rain Sensor; 24 VAC meskun ve
ticari uygulamalara uygun, montajı kolay, dayanıklı vez
zevkine hitap eden bir yağmur sensörü cihazıdır. Yüksek
kaliteli bu ürün, yağış miktarıölçüp sulama gerekmeyen
zamanlarda otomatik olarak sulama durdurarak su
tasarrufu sağlar.
!
NOT: RSD Rain Sensor, tüm 24 volt alternatif
akımlı (VAC) kontrol devreleri ve 24 VAC pompa
start röle devreleri ile uyumlu düşük voltajbir
cihazdır. Cihazın elektrik gücü, istasyon başına on
adet 24 VAC, 7 VA selenoid valfı ve bir adet ana
valfı çalıştırabilen kontrol üniteleriyle kullanıma
uygundur.
Direkt etkili pompa start sistemleri veya pompa
start röleleri gibi 110/250 VAC cihazlarla veya
devrelerle KULLANMAYIN.
Yer Seçimi
Rain Sensor'ı insan yapımı veya doğal engellerden
etkilenmeden doğal yağışı toplayabileceği bir yere
monte edin. Cihazı saldırgan kişilerin zarar veremeyeci
birksekliğe yerleştirin. Ymur sensörünü Şekil 1'de
gösterilen yerlere monte etmekten kaçının.
!
Rain Sensor'ı cihazın doğal yağışı toplama ve
kaydetme kabiliyetinin nozul, yağmur oluğu, ağaç
gibi faktörlerin etkisineık olacı yerlere monte
ETMEYİN.
Rain Sensor'ıaçlardan kopan parçaların içinde
birikebileceği yerlere monte ETMEYİN.
Rain Sensor'ı şiddetli rüzgara maruz kalacağı yerlere
monte ETMEYİN.
Çalıştırma
Yağış Ayarını Yapın
Sensörün yağış ayarı, sulama döngüsünü kesmek için
gereken yağış miktarını belirler. Yağış ayarını 5 mm ila
20 mm (1/8” ila 3/4”) arasında yapabilirsiniz. Ayarlama,
sensörün ayar topuzu saat yönüne veya saat yönünün
tersine çevrilerek yapılır. Yağış ayarını yapmak için; istenen
yağış ayarı, Şekil 2'de gösterildiği gibi, sensör gövdesindeki
ok (A) ile hizaya gelene kadar sensörün ayar topuzunu
çevirin.
Bulunduğunuz yerin ideal yağış ayarı; toprak tipi, rüzgar,
sensörün aldığı doğrudan günışığı yanısıra yağış sıklığı
ve miktarına bağlıdır. Bir sonraki sayfada yer alan tabloda,
uygun yağış ayarını belirlemenize yardımolacak öneriler
verilmektedir.
Sulama Yerinin Koşulları Yağış Ayarı
• Sensör uzun süre doğrudan
güneş ışığı alır
• Killi toprak
3 mm ila 6 mm
(1/8” ila 1/4”)
• Sık, kuvvetli yağış
• Sensör çoğunlukla gölge olan
bir yere monte edilmiş
• Kumlu toprak
13 mm ila 20 mm
(1/2” ila 3/4”)
Havalandırma Bileziğini Ayarlayın
Havalandırma bileziği, “kuruma süresi” ni yani sensörün
yağış sonrasulamane kadarreyle durduracağı
belirler. Uygulamaların çoğu için havalandırma bileziğini
tamık konuma getirin.
Yağış sonrasında suyun birikme ilimi olanlklerde
sensörün havalandırma bileziğini kısmen kapatın.
Havalandırma bileziği bu şekilde ayarlandığında, sulamanın
durdurulduğu süre uzar ve böylece biriken suyun çekilmesi
için zaman tanınır.
Kuruma süresini ayarlamak için, sensör ayar topuzunun
altındaki havalandırma bileziğini Şekil 3'te gösterildiği gibi
istenen konuma getirin.
Montaj
!
NOT: Montaj talimatlarını özenle uygulayın ve
üniteyi yalnızca National Electrical Code (NEC) ya
da ülkenizin elektrik kanununa tam olarak uyumlu
biçimde monte edin.
Konsol Modeli
RSD-BEx Rain Sensor konsol modelini monte etmek için:
1. Kontrol ünitenizden en fazla 7,6 m (25’) uzaklıkta
uygun bir montaj yeri belirleyin. Temin edilen 7,6
m (25’)'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması
önerilmez.
2. Şekil 4 (C)'da gösterildiği gibi bağlanparçasındaki
delikler (C) den iki montaj vidasını geçirin. Montaj
yüzeyi (ahşap, fayans, tuğla vb.) ne uygun tespit
malzemesi kullanın.
3. Yağmur sensörü ayar topuzunun hizada olduğundan
ve sensörün üzerinde engelleyici herhangi bir nesne
bulunmadığından emin olun.
Kanal Modeli
RSD-CEx Rain Sensor kanal modelini monte etmek için:
1. Kontrol ünitenizden en fazla 7,6 m (25’) uzaklıkta
uygun bir montaj yeri belirleyin. Temin edilen 7,6
m (25’)'lik kabloya ek yapılarak uzatma sağlanması
önerilmez.
2. Rain Sensor'ın ana kablolarını, Şekil 5'testerildiği
gibi, montajınıza tam olarak uyan bir adaptörden
geçirin ve sensörü adaptöre vidalayın. Temin
edilen 7,6 m (25’)'lik kabloya ek yapılarak uzatma
sağlanması önerilmez.
3. Yağmur sensörü ayar topuzunun hizada olduğundan
ve sensörün üzerinde engelleyici herhangi bir nesne
bulunmadığından emin olun.
4. Kanala uygun adaptörü emniyetledikten sonra
“Rain Sensor Kablajı” bölümündeıklanan ilgili
prosedürleri uygulayarak Rain Sensorkontrol
ünitesine bağlayın.
Rain Sensor Kablajı
Rain Sensor Terminalleri Olan Kontrol
Üniteleri
Modern kontrol ünitelerinin çoğunda (örn. Rain Bird
ürünleri) yağmur sensörünün ana kablolarıin yerleşik
terminaller bulunur. Tahsis edilmiş yağmur sensörü
terminalleri, kontrol ünitesinin terminal ayar şeridi
üzerinde çoğunlukla sensor”, “SENS”, “S” veya “SN” olarak
işaretlenmiştir.
1. Yağmur sensörübağlamak için, kontrol ünitesinin
yağmur sensöterminallerindeki jumper tellerini
(varsa) çıkarın.
2. Yağmur sensörünün kırmızı ve siyah renkteki ana
kablolarını, Şekil 7'dasterildiği gibi, kontrol
ünitesinin sensör terminallerine bağlayın.
Rain Sensor Terminalleri Olmayan Kontrol
Üniteleri
Kontrol ünitenizde ymur sensörüne tahsis edilm
terminaller YOKSAağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Kontrol ünitesi terminal ayar şeridindeki ortak
terminal (“C” veya “COM”) de bulunan teli sökün.
Ardından bu teli kırmızı renkteki Rain Sensor ana
kablosuna bağlayın.
2. Siyah renkli Rain Sensor ana kablosunu, Şekil
8'de gösterildiği gibi, kontrol ünitesi terminal
ayar şeridindeki ortak terminal (“C veya “COM“) e
bağlayın.
Sistemin Test Edilmesi
Montajın ardından,zgün biçimde çalıştığından emin
olmak için sensörü test edin. Sulamayı başlatmak için
kontrol ünitesiniın. Yağmur sensörünün üst kısmında
bulunan dalma pistonuna, Şekil 4 (B)'de gösterildiği
gibi bastırın. Bölge birkaç saniye içinde kapanmalıdır.
Kapanmaması halinde yağmur sensörünüzün kablo
bağlantılarıkontrol edin.
Bakım
RSD Rain Sensor otomatik olarak çalışır ve programlı bakım
gerektirmez. Bununla birlikte, badurumlarda, sensör ayar
topuzununindeki diskler, zamanla birikinti veya haşereler
nedeniyle kirlenebilir. Bunun olması durumunda Rain
Sensortemizlemekin aşağıdaki prosedürü uygulayın.
1. Ayar topuzunu, Şekil 2'de gösterildiği gibi, 3/4” yağış
ayarına getirin.
2. Şekil 6 (D)'dasterildiği gibi, sensör gövdesinin yan
kısmında üzerinde “Press yazan tırnağa basın. Bunun
ardından, topuzu sensör gövdesinden ayırmak için
ayar topuzunu 1 tam ve 1 çeyrek tur daha çevirin.
3. Dalma pistonunu ve diskleri sensörvdesinden
çıkarın ve temiz suylakayın.
4. Dalma pistonunu ve diskleri yeniden takın.
Sonrasında, Şekil 2'desterildiği gibi, yağış ayarını
istenilen konuma yeniden getirin.
!
NOT: Disklerikamanız durumunda, yeniden
takmadan önce kurumalaiçin en az 24 saat
bekletin. Bu yapılmayacaksa, diskler tamamen
kuruyana kadar sulama yapılması yasaklanabilir.
•
English
In compliance with European directive
2002/96/CE and nom EN50419:2005,
this device must not be thrown away
with household garbage. The device
must be the object of an appropriate,
selective removal procedure in order
to recuperate it. Your cooperation
will contribute to the respect for the
environment and the protection of our
natural resources.
•
Español
De conformidad con la Directiva europea
2002/96/CE y la norma EN50419:2005,
este dispositivo no debe desecharse
junto con la basura doméstica. Este
dispositivo debe ser objeto de un
proceso de retirada apropiado y
selectivo para su recuperación. Su
cooperación contribuirá al respeto por
el medio ambiente y a la protección de
nuestros recursos naturales.
•
Français
Conformément à la Directive
Européenne 2002/96/CE et à la norme
EN50419:2005, cet équipement ne
doit pas être jeté avec les ordures
ménagères. Il doit faire l’objet d’une
collecte sélective appropriée afin
de permettre sa valorisation. Par ce
geste, vous contribuerez au respect de
l’environnement et à la protection des
ressources naturelles.
•
Português
Em conformidade com a directiva
europeia 2002/96/CE e a norma
EN50419:2005, este dispositivo não pode
ser eliminado juntamente com o lixo
doméstico.
O dispositivo tem de ser sujeito a um
procedimento adequado de eliminação
selectiva para permitir a sua recuperação.
A sua cooperação vai contribuir para o
respeito pelo meio ambiente e para a
protecção dos nossos recursos naturais.
Italiano
In conformità con la direttiva Europea
2002/96/CE e la norma EN50419:2005,
questo sensore non deve essere gettato
nei contenitori dei rifiuti domestici.
Questo sensore deve seguire una
procedura di raccolta differenziata
per poterlo così recuperare. La vostra
cooperazione contribuirà a rispettare
l’ambiente e
a proteggere le risorse naturali.
•
Deutsch
In Übereinstimmung mit der
Europäischen Richtlinie 2002/96/CE und
der Norm EN50419:2005 darf dieses
Gerät nicht in den Hausmüll geworfen
werden. Es gehört in den Sondermüll,
damit eine umweltgerechte Entsorgung
gewährleistet ist und zur Respektierung
der Umwelt und zum Schutz unserer
natürlichen Ressourcen beigetragen
wird.
•
Nederlands
In overeenstemming met de Europese
richtlijn 2002/96/CE en norm
EN50419:2005, mag dit apparaat niet
met het gewone huisvuil verwijderd
worden. Dit apparaat dient op de
daarvoor aangewezen wijze verwijderd
te worden teneinde hergebruik mogelijk
te maken. Hierdoor draagt u bij aan een
gezonde leefomgeving en het behoud
van onze natuur.
•
Ελληνικά
Σύμφωνα με τις διατάξεις της
Ευρωπαϊκής οδηγίας 2002/96/ΕΚ και
EN50419:2005 αυτή η συσκευή δεν
πρέπει να απορρίπτεται με τα οικιακά
απορρίμματα. Η συσκευή πρέπει να
αποτελεί αντικείμενο μιας κατάλληλης,
επιλεκτικής διαδικασίας απομάκρυνσης
για την ανάκτησή της. Η συμμετοχή σας
θα βοηθήσει στον σεβασμό απέναντι
στο περιβάλλον και στην προστασία
των φυσικών πόρων.
•
Türkçe
Avrupa Direktifi 2002/96/CE ve
EN50419:2005 normu uyarınca bu cihaz
konutlara ait çöplere atılmamalıdır.
Bu cihaz, geri kazanılabilmesi için, uygun
ve kontrollü bir şekilde imha edilmelidir.
Bu konudaki duyarlılığınız çevreye saygı
ve doğal kaynaklarımızın korunması
konularında yardımcı olacaktır.
•
Polski
Zgodnie z dyrektywą europejską
2002/96/WE i normą EN50419:2005 to
urządzenie nie może zostać wyrzucone
razem z odpadami domowymi. Należy je
poddać odpowiedniej procedurze w celu
poddania go recyklingowi. Współpraca
użytkownika w tym zakresie przyniesie
korzyść dla środowiska i pomoże
w ochronie zasobów naturalnych.
•
Česká
Ve shodě se směrnicí EU 2002/96/ES a
normou ČSN EN50419:2005 nesmí být
toto zařízení likvidováno společně
s domovním odpadem. Zařízení musí
projít odpovídajícím procesem
selektivního výběru za účelem jeho
správné recyklace. Svojí spoluprací
přispějete k ohleduplnosti vůči
životnímu prostředí a k ochraně
přírodních zdrojů.
•
Svensk
I enlighet med EU-direktiv 2002/96/
CE och standarden EN50419:2005,
får denna anordning inte kastas i
hushållssoporna. Anordningen måste
genomgå en
lämplig, selektiv demonteringsprocess
för att den ska kunna återvinnas. Ditt
samarbete bidrar till hänsyn till miljön
och bevarandet av våra naturresurser.
Declaration of Conformity
Application of Council Directive 89/336/EEC
Standards To
Which Conformity
Is Declared:
EN55022 AS/NZS3548
CLASS A
EN50082-1:1992
EN61000-4-2
EN61000-4-3
ENV50204
EN61000-4-4
EN61000-4-6
EN61000-4-8
Manufacturers
Name:
Rain Bird Corporation
Manufacturers
Address:
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Phone: (626) 963-9311
Equipment
Description:
Irrigation Controller
Equipment Class: Generic Res, Comm, LI – Class A
Model Name: Rain Sensor
I the undersigned, hereby declare that the equipment
specied above, conforms to the above Directive(s) and
Standards:
Place: San Diego, CA
Signature:
Full Name:
Position:
Ryan Walker
Director
/

Bu kılavuz da uygundur