Elta 2382IP Kullanım kılavuzu

Marka
Elta
Kategori
CD çalar
Model
2382IP
Tip
Kullanım kılavuzu
UYARI: Elektrik çarpmasýndan kaçýnmak için cihazý yaðmura veya rutubete maruz býrakmayýnýz.
GÜVENLÝK UYARILARI
Cihazý kullanmadýðýnýzda elektrik fiþini hep çekiniz. Cihazý lütfen yaðmur veya rutubete maruz býrakmayýnýz.
DÝKKAT: Elektrik çarpma tehlikesinden kaçýnmak için, cihazýn kapaðýný ve arka tarafýný açmayýnýz. Kullanýcýnýn tamir edeceði
parçalar cihazýn içinde bulunmamaktadýr. Sadece uzmanlar tarafýndan tamir ettiriniz.
GÜVENLÝK KURALLARI
1. UYARILARI OKUYUNUZ – Cihazý kullanmadan evvel, tüm güvenlik ve kullaným uyarýlarýný okuyunuz.
2. KILAVUZU SAKLAYINIZ – Güvenlik ve kullaným bilgilerini sonra tekrar kullanmak için saklayýnýz.
3. UYARI BÝLGÝLERÝNÝ DÝKKATE ALINIZ – Cihazýn üzerinde bulunan uyarýlarý ve kýlavuzdaki uyarýlarý ayný þekilde okuyunuz.
4. UYARILARA UYMAK - Tüm kullaným bilgilerine uyulmasý gerekmektedir.
5. SU VE RUTUBET – Cihazý suyun yakýnýna, örnek olarak banyo, su kovasý, lavabo ve havuz kenarýnda veya rutubetli bodrum
katlarýnda kullanmayýnýz.
6. HAVALANDIRMA – Cihazý kurarken dikkat etmeniz gereken, cihazýn havalandýrmasýný engellememeniz. Cihazý yatak, koltuk
veya halý veya benzeri nesneler üzerine yerleþtirmeyiniz, aksi takdirde havalandýrma delikleri kapanabilir. Cihazý dolaplara ve
kitap raflarýna yerleþtirmeyiniz. Bu hava devir daimini engelleyebilir.
7. SICAKLIK – Cihazý ýsý yayan nesnelerin, ýsýtýcý, soba veya diðer ýsý aletlerinin (kuvvetlendirici dâhil ) yakýnýna kurmayýnýz.
8. ELEKTRÝK KAYNAKALARI – Cihazý sadece kullaným kýlavuzunda anlatýlmýþ olan veya cihazýn üzerinde gösterilmiþ olan
elektrik kaynaklarýna baðlayýnýz.
9. TOPRAK HATTI VE POLARIZASYON – Dikkat edilmesi gereken, cihazýn toprak hattý ve polarizasyonu devre dýþý
býrakýlmamasý.
10. ELEKTRÝK KABLOSUNU KORUNMASI – Kabloyu döþerken, dikkat edilmesi gereken, kimsenin kabloya basamayacaðý
þekilde döþenmesi ve kablonun üzerine hiç bir nesne yerleþtirilmemesidir. Bu esnada en çok kablonun prize baðlandýðý
yerlere ve cihazýn kablo çýkýþýna dikkat edilmesi gerekmektedir.
102.
MODEL 2382IP
CD/USB/SD KARTLI MP3 ÇALARLI VE ÝPOD VERÝ AKTARMA ÝSTASYONLU
DESIGN MÜZÝK MERKEZÝ
1. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
DÝKKAT !
Cihazýn kilidi açýlýp çözüldüðünde görünmeyen
lazer ýþýný oluþmaktadýr.Iþýna bakmayýnýz.
Üçgen içindeki gerilim iþareti bir
uyarý sembolü olup kullanýcýya
cihazýn icinde izole edilmemiþ
tehlikeli gerilimin olduðunu ve bu
gerilimin elektrik çarpacak kadar
güçlü olduðu gösterir.
DIKKAT
ELEKTRIK ÇARPMA TEHLIKESI, AÇMAYýNýZ.
DIKKAT: ELEKTRIK ÇARPMA RISKINDEN
KAÇýNMAK IÇIN ÖN VEYA ARKA KAPAÐý
AÇMAYýNýZ. CIHAZýN ÝÇÝNDE KULLANýCýNýN
TAMIR EDEBILECEÐI PARÇALAR
BULUNMAMAKTADýR. SADECE UZMAN
KIÞILER TARAFýNDAN TAMIR EDILMESI
GEREKMEKTEDIR.
Üçgen içindeki ünlem iþareti bir uyarý
sembolü olup kullanýcýya önemli
bakým ve kullaným bilgileri
vermektedir. Bu bilgileri kullanma
kýlavuzunda bulabilirsiniz.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 102
11. TEMÝZLÝK – Cihazý sadece üreticinin istediði þekilde temizleyiniz.
12. YÜKSEK GERÝLÝM HATLARI – Harici anten yüksek gerilim hatlarýnýn yakýnýnda kurulmamasý gerekmektedir.
13.CÝHAZ UZUN ZAMAN KULLANILMADIÐINDA – Cihaz uzun zaman kullanýlmadýðýnda elektrik kablosunu elektrik
baðlantýsýndan kesiniz.
14. CÝHAZIN ÝÇÝNE NESNE VEYA SIVI MADDE GÝRMESÝ – Dikkat edilmemesi gereken cihazýn içine baþka nesnelerin veya sývý
maddelerin cihazýn içine girmemesidir.
15. BAKIM – Kullanýcý cihazýn bakýmýný üreticinin tarif ettiði gibi yapmasý gerekmektedir.
Tüm diðer bakýmlar uzman bir servis saðlayýcýsý tarafýndan yapýlmasý gerekmektedir.
16. TAMÝR ONARIMI – Cihazýn uzman servis saðlayýcý tarafýndan onarýlma durumlarý:
A. Elektrik kablosu veya prizi zarar gördüðünde.
B. Cihazýn içine nesneler veya sývý maddeler girdiðinde.
C. z. Cihaz yaðmura maruz kaldýðýnda.
D. Cihaz yere düþtüðünde veya kaplamasý zarar gördüðünde.
E. Cihaz düzgün çalýþmadýðýnda veya cihazýn çalýþma gücü fark edilebilir þekilde deðiþtiðinde.
ÝLK KULLANIMDAN EVVEL
KURULUM
Tüm ambalajlarý ve koruma kaplamalarýný çýkartýnýz.
Uzaktan kumandaya pilleri yerleþtiriniz.
Tüm baðlantýlarý kontrol etmeden ve baðlantýlarý saðlamadan ve elektrik seviyesini kontrol etmeden, cihazýn elektrik
baðlantýsýný kurmayýnýz.
Havalandýrma deliklerini kapatmayýnýz. Cihazýn çevresine bir kaç santim havalandýrma mesafesi býrakýnýz.
BAÐLANTILAR
1. Sað ve sol hoparlör baðlantýlarýný sað ve sol baðlantý giriþlerine takýnýz.
2. Cihazýn elektrik baðlantýsýný kurmadan evvel, cihazýn arkasýnda bulunan etiketteki elektrik seviyesini kontrol ediniz.
KULLANIM / CD ÇALAR
Alttaki konularý öneme alýnýz. Çizik, yamuk veya kirlenmiþ CD’ler çalma esnasýnda kesintilere sebep olabilirler veya çalma
esnasýnda takýlabilirler.
CD’ yi tutarken okunan alt kýsmýný ellemeyiniz.
CD’lerinizi altta belirtilen yerlere yerleþtirmeyiniz:
Isý saçan cihazlarýn yakýnýna veya sýcak ortamlara; rutubetli veya tozlu ortamlarda.
Toz veya parmak izlerini silmek için yumuþak bir bez kullanýnýz. CD’leriniz hep içten dýþa doðru siliniz.
CD YERLEÞTÝRMEK
OPEN/CLOSE tuþuna basýnýz.
CD’yi (yazýlý tarafý yukarý bakar þekilde) CD yuvasýna yerleþtiriniz.
OPEN/CLOSE tuþuna basarak CD-yuvasýný kapatýnýz.
Gösterge CD’nin üzerindeki parça sayýsýný gösterir.
103.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 103
KULLANIM TUÞLARI VE ÝÞLEMLERÝ
1. STANDBY/ON tuþu
2. LCD-GÖSTERGESÝ
3. FUNCTION tuþu
4. UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ
5. VOLUME+ tuþu
6. VOLUME– tuþu
7. MMC-Kart giriþi
8. TUNER/BAND tuþu
9. PRESET EQ tuþu
10. MEM/CLK-ADJ tuþu
11. CD-Kapaðý
12. KULAKLIK GÝRÝÞÝ
13. CD DOOR OPEN/CLOSE tuþu
14. PLAY/PAUSE tuþu
15. SKIP/TUNING tuþu
16. SKIP/TUNING tuþu
UZAKTAN KUMANDA ÝÞLEMLERÝ
Kullanýmdan evvel hazýrlýk
Uzaktan kumandaya pilleri yerleþtirmek
1. Uzaktan kumandanýn arkasýnda ki pil yuva kapaðýný çýkartýnýz.
2. Ýki tane ‚UM4/AAA/R03’ pilleri cihaza yerleþtiriniz.
Pilleri ve olarak iþaretlenmiþ yerlere yerleþtiriniz ve polariteye dikkat ediniz.
3. Pil yuvasýný tekrar kapatýnýz.
Pilleri deðiþtirmek.
Uzaktan kumanda iþlemleri düzgün çalýþmadýðýnda ve algýlama mesafesi düþtüðünde pilleri lütfen deðiþtiriniz.
104.
17. MMC Kartý ve USB-Giriþi
18. USB-Baðlantýsý
19. STOP tuþu
20. ALBUM/MEMORY CH. + tuþu
21. ALBUM/MEMORY CH. – tuþu
22. Random tuþu
23. FM-Anteni
24. Hoparlör çýkýþý
25. Elektrik kablosu
26. I-POD giriþ yuvasý
27. I_POD FÝÞÝ
28. AUX IN sað
29. AUX IN sol
13
20
27
26
1
4
3
21
7
19
10
17
15
18
23
24
11
8
2
5
9
28
29
25
22
14
16
6
12
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 104
Uzaktan kumandayý kullanmak
Uzaktan kumandayý kullanmak için uzaktan kumandayý cihazda bulunan UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜNE doðrultunuz ve
uzaktan kumandanýn düðmelerine basýnýz. Uzaktan kumanda ortalama 6 m mesafeye kadar çalýþýr. Uzaktan kumanda yandan
doðrulturunda mesafe kýsalmaktadýr. Bu yüzden uzaktan kumandayý sensora doðrultunuz.
UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜNÜN üzerine doðrudan ýþýk yansýmasýný engelleyiniz. (güneþ ýþýðý veya lamba ýþýðý) Uzaktan
kumanda ve UZAKTAN KUMANDA SENSÖRÜ arasýnda baþka nesnelerin olmamasýna dikkat ediniz.
UZAKTAN KUMANDA
1. STANDBY tuþu
2. SLEEP tuþu
3. INTRO tuþu
4. RANDOM/RDS tuþu
5. MUTE tuþu
6. ID3/FIND/ST./ESP tuþu
7. VOLUME tuþu
8. PLAY/PAUSE tuþu
9. ALBUM/MEMORY CH.+ tuþu
10. ALBUM/MEMORY CH.– tuþu
11. REPEAT tuþu
12. FUNCTION tuþu
13. TUNER/BAND tuþu
14. Numeric tuþu
15. VOLUME+ tuþu
16. STOP tuþu
17. EQ tuþu
18. SKIP/TUNING tuþu
19. SKIP/TUNING tuþu
20. MEM/CLK-ADJ tuþu
21. TIMER tuþu
22. I-POD tuþu
ÝÞLEM / Açýklama
STANDBY ON / OFF
Cihazý elektriðe baðladýðýnýzda cihaz Standby moduna geçer. Ekrana --:-- yazýsý çýkar.
Cihazý açmak için STANDBY tuþuna basýnýz.
Cihaz açýk kaldýðý sürece Standby – pozisyonunda kalýr.
Elektrik baðlantýsýný komple kesmek için elektrik fiþini prizden çekiniz.
ZAMAN AYARI
Cihazý ilk defa elektrik prizine baðladýðýnýzda cihaz Standby moduna geçer. Göstergede --:-- yazýsý gözükür.
Standby modunda [MEM/CLK-ADJ] tuþuna 3–5 saniye süre ile basýnýz ve ekrana 12H/24H yansýr.
SKIP/TUNING veya SKIP/TUNING ve istediðiniz zaman formatýný, 12H veya 24H, ayarlayýnýz.
[MEM/CLK-ADJ] tuþuna tekrar basarak saat ayarýný ayarlayýnýz. 1. ve 2. hane ‚00’ olarak yanýp sönmeye baþlar.
SKIP/TUNING veya SKIP/TUNING basarak doðru saat ayarýný gerçekleþtiriniz.
[MEM/CLK-ADJ] tuþuna bir daha basarak dakika ayarýný seçiniz. 3. ve 4. haneler yanýp sönmeye baþlar.
SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNING tuþuna basarak, doðru dakika hanesini ayarlayýnýz. [MEM/CLK-ADJ] tuþuna
basarak, doðru dakikayý hafýzaya alýnýz.
Tüm zaman bilgileri 12H veya 24H formatýnda gösterilmektedir.
105.
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
6
5
7
8
10
11
12
13
9
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 105
ÝÞLEM SEÇÝMÝ
Ýþlem tuþu basýldýðýnda mod deðiþir.
TUNER > CD/MP3 > I-POD > AUX > CARD-USB > olarak gösterge deðiþir.
PLAY/PAUSE
Çaldýrmayý baþlatmak veya durdurmak.
STOP
Çaldýrma modunda veya Pause-modunda: Stop moduna veya program giriþ moduna geçiniz.
Program giriþ modunda: Program giriþ modundan çýkmak için, program hafýzasýný siliniz ve Stop moduna geçiniz.
Rasgele çalma modu: Stop moduna geçiniz ve rasgele çaldýrma iþlemi harekete geçiriniz.
TEKRARLAMA
CD’yi normal çaldýrma: Bir parçayý tekrarlama > tüm parçalarý tekrarlama> Tekrarlama kapalý.
Müzik CD-Rom’u normal çaldýrma: Bir dosyayý tekrarlama > Tüm dosyalarý tekrarlama > Albümü tekrarlama > Tekrarlama
kapalý.
Rasgele çalma modu: Bir parçanýn rasgele çalýnmasý > Rasgele çalma.
Program çalma modu: Bir programýn tekrarlanmasý > tüm programlarýn tekrarlanmasý
HAFIZA
CD/MP3-MODU:
1. 64 parçaya kadar programlama yapýlabilir.
2. Stop tuþuna basarak, çalmayý durdurunuz.
3. MEM/CLK-ADJ tuþuna basarak program modunu açýnýz.
4. Parçayý deðiþtirmek için doðrudan parça ismini uzaktan kumandadan giriniz.
5. MEM/CLK-ADJ tuþuna tekrar basarak programlamayý onaylayýnýz.
6. Ýstenilen parçalarý hafýzaya aldýktan sonra, Play-tuþuna basarak program modundan çýkýnýz.
7. Play-tuþuna basarak programý baþlatýnýz.
RADYO-Modu:
1. 30 FM ve 10 AM Radyo istasyonuna kadar programlama yapýlabilir.
2. FUNCTION tuþu ile radyoyu açabilirsiniz ve FM ile MW bantlarý arasýnda geçiþ yapabilirsiniz.
3. Frekansý elle ayarlamak için SKIP/TUNING veya SKIP/YUNING tuþlarýna basýnýz.
4. Frekansý otomatik olarak ayarlamak için SKIP/TUNING veya SKIP/TUNING tuþlarýný 2 saniye kadar basýlý tutunuz.
Bir sonraki istasyona ulaþýldýðýnda sistem kendiliðinden durur.
5. Ayarlanmýþ frekansý hafýzaya almak için MEM/CLK-ADJ tuþuna basýnýz.
6. MEMORY CH- veya MEMORY CD+ tuþlarýna basarak hafýza pozisyonunu seçiniz.
7. MEM/CLK-ADJ tuþuna tekrar basarak frekansý hafýzaya alýnýz.
SKIP/TUNING
CD/MP3-Modu:
Stop modunda: ilk çalýnacak parçayý döngüsel olarak deðiþtiriniz [Dosya] bu tüm parçalar çalýndýktan sonra tekrar baþtan
baþlanacaðý anlamýna gelir.
Program giriþ modunda: Bir sonraki Parçaca [Dosya] geçerek bir program oluþturunuz.
Çalma modunda, Pause-modunda, program çalma modunda: Bir kere basýldýðýnda, çalýnan parça [Dosya] normal
Play/Pause modunda bir sonraki parçaya [Dosyaya geçer]. Program Play/Pause modunda parça bir sonraki program indeks
parçasýna atlar [Dosya]. Rasgele Play/Pause modunda bir sonraki parçaya atlar [Dosya]. Tuþa 0,7 saniyeden fazla
bastýðýnýzda hýzlý ön arama baþlar.
RADYO-Modu:
Algýlanan frekans basýlarak arttýrýlýr.
Bu tuþa 0,7 saniye süre ile bastýðýnýzda otomatik ayar baþlar.
106.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 106
SKIP/TUNING
CD/MP3-Modu.
Stop modunda: Döngüsel olarak stop modunda ilk çalýnan parçayý deðiþtiriniz [Dosya]. Ýlk parçaya gelindikten sonra, tekrar
son parçada baþlanýr [Dosya].
Program giriþ modu: Bir önceki parçaya geçerek [Dosya] programý oluþturunuz.
Çalma modunda, Pause modunda, program tekrarlama modunda: Bir kere basýldýðýnda çalýnan parça [Dosya] normal
Play/Pause modunda bir sonraki parçaya atlar [Dosya], program tekrarlama/Pause modunda bir sonraki program indeks
parçasýna [Dosya], rasgele Çalma/Pause modunda bir sonraki rasgele parçaya [Dosya]. Play/Pause modunda bu tuþa
bastýðýnýzda 0,7 saniyeden fazla bastýðýnýzda hýzlý öne alýþ çalýþýr.
RADYO-Modu:
Algýlanan Frekans tuþa basarak adým adým azaltýlýr.
Bu tuþa 0,7 saniye basýldýðýnda otomatik arama baþlar.
ALBUM/MEMORY CH.+
MP3-Modu:
Stop modunda: Baþlanan dosyayý stop modunda bir sonraki dosyaya dönüþümlü olarak, son dosyaya ulaþýldýðýnda, ilk
dosyaya deðiþtirilir.
Program giriþ modu: Program seçim albümünü bir sonraki dosyanýn ilk albümüne döngülü olarak, son dosyaya gelindikten
sonra, getiriniz.
Normal çalma modunda: Çalmakta olan parçadan bir sonraki albümün ilk parçasýna atlayýnýz.
RADYO Modu:
Ön ayarlanmýþ hafýza yükselen sýraya göre çalýnmakta.
ALBUM/MEMORY CH.–
MP3-Modu:
Stop modunda: Stop modunda baþlayan dosyayý bir önceki dosyaya geçiniz döngüsel olarak son dosyaya gelindikten sonra
ilk dosyaya geçilir.
Program giriþ modu: Program seçimi için Albümden ilk albüme geçmek için, döngüsel olarak son dosyaya gelindiðinde ilk
dosyaya ulaþýldýktan sonra.
Normal çalma modu: Çalmakta olan albümü atlayarak bir önceki albümün ilk parçasýna geçiniz.
RADYO modu:
Ön ayarlanmýþ hafýza düþen sýraya göre çalýnýr.
NUMARA TUÞLARI
Ýstediðiniz parçayý seçiniz.
Play tuþuna basarak, çalmaya baþlayýnýz.
INTRO
CD/MP3 modunda uzaktan kumandada bu iþlem seçildiðinde her parçanýn ilk 10 saniyesi çalýnýr.
RASGELE ÇALMA
Normal Stop: Rasgele çalma iþlemini baþlatýnýz ve rasgele moduna geçiniz.
Bir parçayý tekrarlamak/Dosya-Stop modu, Dosya tekrarlama stop modu ve tüm parçalarý tekrarlama/Dosya stop modu: Her
tekrarlama modu sonlandýrýlýr ve sistem rasgele moduna geçer.
ID3/FIND/ST./ESP
CD-Modu:
[ID3/FIND/ST/ESP], tuþuna 10 saniye süre ile basarak, anti- þok iþlemini aktive ediniz.
[ID3/FIND/ST/ESP], tuþuna tekrar basarak ESP’ yi kapatýnýz.
107.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 107
MP3-Modu:
[ID3/FIND/ST/ESP],tuþuna bir kere basýnýz ve veri arama moduna geçiniz.
SKIP/TUNNIG veya SKIP/TUNNIG tuþlarýna basarak, istediðiniz dosyayý seçiniz.
[ID3/FIND/ST/ESP],tuþuna iki kere basarak albüm arama moduna geçiniz.
SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNNING tuþlarýna albüm ismi gösteriliðinde basýnýz.
PLAY tuþuna basarak parçayý çalýnýz.
[ID3/FIND/ST/ESP], tuþuna 3-5 saniye süre ile basýnýz ve ID3-TAG [Tanýtým bilgisi] gösterilir.
[ID3/FIND/ST/ESP], tuþuna tekrar 3–5 saniye süre için basýnýz ve çalma süresi tekrardan gösterilir.
RADYO-Modu:
[ID3/FIND/ST/ESP], tuþuna basarak Stereo ve Mono modlarýný seçiniz.
EQ KULLANIMI
EQ ön ayarlanmýþ Ses tonunu gösterir.
EQ tuþuna bastýðýnýzsa ses tonu deðiþir: PASS >CLASSIC >ROCK > POP >JAZZ >
SESÝ TAMAMEN KISAM
Sesi tamamen kýsma.
SES AYARI +/–
Ses seviyesini arttýrma.
Ses seviyesini azaltma.
TIME AÇ/KAPAT
1. Herhangi bir mod’da [TIMER] tuþuna 3–5 saniye basýldýðýnda, saat hanesi yanýp sönmeye baþlar.
2. SKIP/TUNING veya SKIP/TUNING tuþlarý ile doðru zamaný ayarlayýnýz.
3. [TIMER] tuþuna tekrar basýnýz ve dakika ayarýný ayarlayýnýz ve saatin üçüncü ve dördüncü haneleri yanýp sönmeye baþlar.
4. SKIP/TUNNIG veya SKIP/TUNNIG tuþlarýna basarak doðru dakika hanesini ayarlayýnýz. [TIMER] tuþuna basýnýz ve
saati hafýzaya alýnýz.
5. [TIMER] tuþuna tekrar basýnýz ve ekrana TIMER OFF [SAAT KAPALI] yazýsý çýkar. [TIMER] tuþuna tekrar basarsanýz saat
hanesi yanýp sönmeye baþlar.
6. SKIP/TUNNIG veya SKIP/TUNNIG tuþlarý ile doðru saat ayarýný yapabilirsiniz.
7. [TIMER] tuþuna tekrar basarak dakika hanesini seçiniz. Saat ayarýnýn 3. ve 4. haneleri yanýp sönmeye baþlar.
8. SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNNING tuþlarýna basarak doðru dakika hanesini ayarlayýnýz. [TIMER] tuþuna basarak
doðru dakika ayarýný hafýzaya alýnýz.
9. Tekrar [TIMER] tuþuna basarak iþlem seçimini seçiniz. Ýþlem yanýp söner.
10. SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNNING tuþlarýna basarak istenilen istasyonu ayarlayýnýz.
11. [TIMER] tuþuna tekrar basarak ses ayarýna giriniz. Ses seviye ayarý yanýp sönmeye baþlar.
12. SKIP/TUNNIG veya SKIP/TUNNIG tuþlarýna basarak istediðiniz seviyeye getiriniz.
13. [TIMER] tuþuna tekrar basarak, cihazý tekrar normal moda getiriniz. Ekranda amblem gözükür .
UYKU-ÝÞLEMÝ
Bu tuþa basarak uyku iþlemini aktif hale getiriniz. Uyku zaman ayarýný deðiþtiriniz ve uyku iþlemini kapatýnýz. Gösterge
90>80>70>-->10 OFF’ deðiþir. Uyku tuþu aktif hale getirildiðinde sistem sýfýra kadar geri sayar. Ardýndan sistem otomatik
olarak kapanýr.
108.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 108
KART/ USB BAZ ÝÞLEMLERÝ
1. Hafýza kartýný takarken USB-Hafýza kartý takýldýðýnda cihazýn içindekiler gösterilir.
2. PLAY/PAUSE tuþuna basýnýz. 01 yazýsý ekrana yansýr ve çalma baþlar. Pause’ ye geçiþ ve geri gitmek. Pause modunda
gösterge yanýp söner.
3. STOP tuþuna bastýðýnýzda, içindeki dosyalar gösterilir.
RADIO/Kullaným
Radyoyu lütfen altta belirtildiði gibi kullanýnýz.
1. STANDBY tuþuna basarak cihazý açýnýz.
2. ‘FUNCTION’ tuþuna basarak TUNER modunu seçiniz.
3. TUNER/BAND tuþuna basýnýz ve frekans bandýný (FM veya MW) seçiniz.
4. SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNING tuþlarý ile istediðiniz radyo istasyonunu ayarlayýnýz.
5. Ses seviyesini vol+ ve vol- tuþlarý ile ayarlayýnýz.
RDS-TABAN AYARLAR
RDS-gösterge bilgileri deðiþtirmek: FREQUENCY>PS>PTY>RT>
1. RANDOM/RDS tuþuna bir kere basýnýz ve PS bilgisini görüntüleyiniz. Ardýndan RDS-Göstergesi yanar ve istasyonun ismi
gösterilir. NO PS yazýsý RDS-sinyali yayýnlanmadýðýnda, ekrana yansýr.
2. Ýki kere RANDOM/RDS tuþuna basýnýz ve PTY ekrana yansýr. RDS göstergesi yanar ve program tipi gösterilir. RDS sinyali
gönderilmediði takdirde NO PTY ekrana yansýr.
3. RDS MODE tuþuna üç kere basýnýz ve RT gösteriniz. Ardýndan RDS göstergesi yanar ve istasyonun gönderdiði metin haberi
ekrana yansýr. RTS sinyali gönderilmediðinde NO RT gösterilir.
Ýstediðiniz program tipi istasyonunu aramak:
1. RDS SEARCH tuþuna basýnýz ve PTY SEL gösterilir.
2. SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNNING tuþuna bastýðýnýzda gösterge altta belirtilmiþ olan kategorileri sýraya göre
gösterir: NEWS [Haberler] > AFFAIRS [Politika] > INFO [Bilgiler] > SPORT [Spor] > EDUCATE [Eðitim] > DRAMA [Hikaye]>
CULTURE [Kültür] >SCIENCE [Bilim] > VARIED [Deðiþik] > POP M [Pop müziði] > ROCK M [Rock müziði] > M O R M [Genel]
> LIGHT M [Hafif müzik] > CLASSICS [Klasik] > OTHER M [baþka Müzik] > WEATHER [Hava] > FINANCE [Finans] >
CHILDREN [Çocuk yayýnlarý] > SOCIAL A [Toplum] > RELIGION [Din] > PHONE IN [Seyircinin katýlabileceði yayýnlar] >
TRAVEL [Seyahat] > LEISURE [Dinlenme] > JAZZ [Caz] > COUNTRY [Country] > NATIONAL [milli müzik] > OLDIES [Eskiler]
> FOLK M [Halk Müziði] > DOCUMENT [Dokümantasyonlar] > NEWS [Haberler]
3. Arama esnasýnda RDS SEARCH tuþuna 10 saniye arasýnda tekrardan basýnýz. ‘SEARCH’ yazýsý ve seçilmiþ olan PTY- Kodu
ekrana yansýr. Cihaz 30 tane önden ayarlanmýþ istasyonlar arasýndan, ayarladýðýnýz kategorinin olup olmadýðýný araþtýrýr ve p
istasyona gider. Program bulunamadýðý takdirde göstergede: ‘NOT FOUND’ yazýsý gözükür.
UYARI:
FM- yayýný dinlerken cihazýn arkasýnda bulunan FM antenini tam olarak çýkarmanýz önerilir. MW – radyo yayýný dinlemek
istiyorsanýz, cihazý ona göre çevirmeniz önerilir.
109.
Kart yuvasý ve USB-Giriþi
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 109
I-POD ÝÞLEMLERÝ
I-POD Kapaðýný açýnýz ve I-POD’u I-POD giriþine takýnýz. I-Pod dolmaya baþlar ve cihazýn doluluk göstergesini gösterir.
Ýþlem tuþuna barak I-Pod iþlemini seçiniz. Ardýndan I-POD çalmaya baþlar.
SKIP/TUNNING veya SKIP/TUNNIG tuþlarýna basarak bir sonraki veya bir önceki parçayý seçiniz.
ÖZELLÝKLER
Elektrik gereksimi : AC 230V
~
50Hz
Güç giriþi : 38 Watt
Radyo : MW 525 – 1615 KHz
UKW 87,5 – 108 MHz
Kaset bölümü
Bandý yürütme hýzý : 4,75 cm/sek.
Ses yüksekliði dalgalanmasý : < 0,4%
Frekans aralýðý : 125Hz – 6,3KHz
CD
CD-Tipi : CD/CD-R/CD-RW / CD-DA /MP3
Frekans aralýðý (-3dB) : 60 – 16.000 Hz
Sinyal- Ses yüksekliði aralýðý : >60 dB
Aþýrý ses faktörü : <0,3%
BÝZÝM CÝHAZLARIMIZ KALÝTE AÇISINDAN VE KAPASÝTE AÇISINDAN DEVAMLI GELÝÞÝME TABÝÝ DÝR. BU YÜZDEN ÖNCEDAN
HABER VERMEDEN CÝHAZ ÖZELLÝKLERÝNÝ DEÐÝÞTÝREBÝLÝRÝZ.
HARÝCÝ BÝLGÝLER
Lütfen küçük parçalara dikkat ediniz, yutmayýnýz. Aksi takdirde büyük rahatsýzlýklar meydana gelebilir veya
boðulabilirsiniz. Lütfen çocuklara dikkat ediniz ve onlarýn eriþemeyeceði yerlere küçük parçalarý ve pilleri
yerleþtiriniz.
Kulak zarinizi korumak için önemli uyarilar
Uyari:
Sizin kulak saðliðýnýz sizin için ve bizim içinde önemli.
Bu yüzden bu cihazi kullanirken dikkatli olunuz.
Bizim tavsiyemiz: Fazla yüksek ses den kaçinin.
Eðer cihaz çocuklar tarafindan kullaniliyorsa, cihazin ses ayari fazla acik olmadiðýndan emin olunuz.
Dikkat!
Fazla yüksek ses çocuklarda aðýr hasara yol açabilir.
Kesinlikle þahýslarýn bil hassa çocuklarýn küçük deliklere veya cihazýn acýk yerlerine herhangi bir þeyleri sokmasýna
izin vermeziniz. Aksi takdirde elektrik çarpma tehlikesi bulunmaktadýr. Cihazýn kapaðý sadece uzman kiþiler
tarafýndan açýlmalýdýr.
110.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 110
Lütfen cihazý sadece öngörüldüðü þekilde kullanýnýz.
Cihaz sadece mesken ve iþ alanlarýnda kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr.
Ýþletim talimatlarýný ileride kullanmak üzere dikkatli bir þekilde saklayýnýz.
Çevre koruma ile ilgili açýklamalar
Bu ürün, kullaným tarihinin sona ermesiyle birlikte normal ev çöpü kanalýyla tasfiye edilmeyip, elektrik ve elektronik
cihazlarýnýn geri dönüþüm toplama noktalarýna býrakýlmalýdýr.
Ürünün, kullanma talimatýnýn veya ambalajýn üzerinde yer alan sembol buna iþaret etmektedir.
Hammaddeler, üzerlerindeki iþaretler uyarýnca geri dönüþtürülebilir özelliðe sahiptirler. Eski cihazlarýn geri
dönüþtürülmesi, maddi yönden deðerlendirilmesi veya diðer þekillerdeki deðerlendirilmelerine bulunacaðýnýz
desteklerle, çevremizin korunmasý için önemli bir katký saðlamýþ olacaksýnýz.
Lütfen baðlý bulunduðunuz belediye yönetiminden yetkili tasfiye noktasýný öðreniniz.
Cihazýn havalandýrma deliklerini gazete, perde yorgan veya mobilya ile týkamayýnýz. Havalandýrma delikleri her
zaman acýk kalmasý gerekmektedir. Fazla ýsýnma cihazýn fazla ýsýnmasýna sebep olabilir veya cihazýn ömrünü kýsaltýr.
Sýcaklýk ve isi
Cihazý güneþ ýþýðýnýn doðrudan yansýmasýndan koruyunuz. Cihazýn doðrudan sýcaklýk üreten aletlerde kalirüfer gibi
acýk ateþten vs. uzak tutunuz. Cihazýn havalandýrma deliklerinin kapalý olmadýðýndan emin olunuz.
Rutubet ve temizlik
Bu cihaz su geçirir! Cihaza su deðmesini engelleyiniz, suya bandirmayiniz. Cihaza su girdiði takdirde cihaz ciddi
ariza görebilir. Temizlik esnasina, alkol, amonyak, benzin veya çizici maddeler kullanmayiniz bunlar cihaza zarar
verebilirler. Temizlik için yumuþak ýslak bir bez kullanýnýz.
Uygun bicimde arýtma
Pil ve ambalajlar normal çöpe atýlmamasý gerekmektedir. Piller için özel bulunan yerlerde arýtýlmasý gerekmektedir.
Ambalajlarý ayrý atmanýz çevreyi korumanýza yardýmcý olur.
111.
11-2382IP-TR 9/15/06 12:19 PM Page 111
/