Roche ACCU-CHEK Inform II Kullanım kılavuzu

Marka
Roche
Model
ACCU-CHEK Inform II
Tip
Kullanım kılavuzu
Accu-Chek
®
Inform II
KAN ŞEKERI IZLEME SISTEMI
Kullanıcı Kılavuzu
2
Revizyon geçmişi
Kılavuz versiyonu Revizyon tarihi Değişiklikler
Versiyon 1.0 2008-01 Yeni belge
Versiyon 2.0 2009-08 Güncelleme, yeni yazılım versiyonu 02.00
Versiyon 3.0 2010-09 Güncelleme, yeni yazılım versiyonu 03.00
Versiyon 4.0 2012-11 Güncelleme, yeni yazılım sürümü 03.04 (OTS, OTE),
revizyon Temizlik/Dezenfeksiyon bölümü; çeşitli
düzenleme revizyonları
Versiyon 5.0 2013-09 Yeni ölçüm cihazı donanımına geçiş: 2D barkod
tarayıcısı, kablosuz LAN seçeneğinde değişiklikler
(entegre WLAN bileşeni ile değiştirilen ayrı yerleştiri-
lebilir RF kartı), yeni pil takımı. Yazılım 04.00 güncelle-
mesi; çeşitli düzenleme revizyonları.
0 5351421001 (04) 2013-09 TR
Kullanıcı Kılavuzu
Versiyon 5.0
A
A
CCU-
CCU-C
HEK
HEK
®
Inform II System
4
© 2008–2013, Roche Diagnostics. Tüm hakları saklıdır.
Tüm grafikler dahil olmak üzere bu belgenin tüm içeriği Roche Diagnostics'e aittir. Bu belgenin hiçbir
bölümü, hiçbir formda veya hiçbir şekilde, herhangi bir amaç için, elektronik veya mekanik olarak, Roche
Diagnostics'in yazılı izni olmadan çoğaltılamaz veya alıntı yapılamaz. Bu kılavuz içinde bulunan tüm bilgilerin
basım sırasında doğru olmasının sağlanması için Roche Diagnostics mümkün olan her türlü çabayı göster-
miştir. Bununla birlikte, Roche Diagnostics devam eden ürün geliştirmenin bir parçası olarak haber vermek-
sizin herhangi bir değişikliği yapma hakkını saklı tutmaktadır.
Bu kılavuz ile ilgili soru veya yorumları lütfen yerel Roche temsilcinize gönderin.
ACCU-CHEK, ACCU-CHEK INFORM, ACCU-CHEK PERFORMA and COBAS are trademarks of Roche.
Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.
Wi-Fi CERTIFIED Logosu, Wi-Fi Alliance'ın sertifika markasıdır.
5
Ambalajda, ölçüm cihazının üzerindeki tanıma plağında, pil takımı, baz ünitesi veya kod çip okuyucusunda,
aşağıda anlamlarıyla gösterilmiş sembollerle karşılaşabilirsiniz:
WLAN özelliği olan ölçüm cihazlarında:
Diğer WLAN sertifikaları için, pil bölmesinin altındaki etikete ve ölçüm cihazı kitinin içindeki listeye bakın.
Dikkat, birlikte verilen belgelere bakın. Bu ürünle birlikte verilen kullanım yönergelerindeki
güvenlikle ilgili notlara bakın.
Sıcaklık sınırlaması (Saklama sıcaklığı)
Üretici
Katalog numarası
In vitro tıbbi tanı cihazı
Bu ürün, in vitro tıbbi tanı cihazları ile ilgili 98/79/EC, radyo ve telekomünikasyon terminal
ekipmanı (R&TTE) ile ilgili 1999/5/EC sayılı Avrupa Direktiflerinin gerekliliklerini yerine
getirmektedir.
Sistem, Kanada ve ABD güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır (UL LISTED, UL 61010-1 ve
CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1'e uygun olarak).
Güç kaynağı konektörü
Bu cihaz FCC Kuralları Kısım 15 ve Industry Canada RSS-210 ile uyumludur.
Bu uyum işareti, ürünün uygun standartla uyumlu olduğunu belirtmesinin yanı sıra, ekip-
manla üretici, ithalatçı veya sorumlu acente arasında uyum için ve Avustralya ve Yeni
Zelanda pazarına girmesi için izlenebilir bir bağlantı oluşturur.
IVD
7.5V 1.7A
6
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
7
1 Giriş 13
1.1 Başlamadan önce..................................................................................................................................... 13
Kullanım amacı.................................................................................................................................. 13
Kullanımla ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 13
Yardım gerekirse.............................................................................................................................. 14
Bu kılavuzdaki “baz ünitesi” kullanımına dikkat edin......................................................... 14
Bu kılavuzdaki şekillere dikkat edin.......................................................................................... 14
Sistem sizin için ne yapabilir? ..................................................................................................... 15
1.2 Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler........................................................................................ 16
Güvenlikle ilgili önemli bilgi ......................................................................................................... 17
Sistemin imha edilmesi .................................................................................................................. 18
Ürün güvenliği................................................................................................................................... 19
Genel bakım....................................................................................................................................... 19
Aksesuar kutusu............................................................................................................................... 19
Ölçüm cihazı ...................................................................................................................................... 19
Otomatik kapanış ............................................................................................................................. 19
Pil takımı .............................................................................................................................................. 20
Dokunmatik ekran ........................................................................................................................... 21
Elektrostatik boşalma (ESD)......................................................................................................... 21
Yerel ağ: yetkisiz erişimden korunma ...................................................................................... 22
Kablolu ağ bağlantısı ...................................................................................................................... 22
Kablosuz bağlantı............................................................................................................................. 23
Radyo frekans radyasyona maruz kalma bilgisi ................................................................... 24
1.3 Sistem bileşenleri ..................................................................................................................................... 27
1.4 Ölçüm cihazına genel bak
ış.................................................................................................................
28
1.5 Kod çip okuyucusuna genel bakış..................................................................................................... 30
1.6 Baz ünitesine genel bakış ..................................................................................................................... 31
1.7 Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcıya Genel Bakış .......................................................... 32
1.8 Aksesuar kutusuna genel bakış ......................................................................................................... 33
1.9 Reaktifler ve sarf malzemeleri ............................................................................................................. 33
1.10 İlk ayarlama için talimatlar.................................................................................................................... 34
2Başlatma ve kullanıcı ID numarasının girilmesi 35
2.1 Ölçüm cihazını başlatma ....................................................................................................................... 35
Görüntünün ayarlanması............................................................................................................... 36
Kablosuz bağlantının etkinleştirilmesi/etkisiz kılınması..................................................... 36
Başlatma işleminin kapatılması................................................................................................... 37
2.2 Kullanıcı ID numarasının girilmesi..................................................................................................... 38
Kullanıcı ID numarasının barkod tarayıcısıyla girilmesi..................................................... 39
Kullanıcı ID numarasının manuel olarak girilmesi
............................................................... 40
Şifrenin girilmesi............................................................................................................................... 40
8
3 Hasta glukoz testi 41
3.1 Kan şekeri testi ile ilgili bilgi................................................................................................................. 41
Teste hazırlık ...................................................................................................................................... 41
3.2 Hasta glukoz testinin gerçekleştirilmesi.......................................................................................... 42
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 42
Hasta ID numarasının girilmesi veya seçilmesi..................................................................... 43
Hasta ID numarasının manuel olarak girilmesi..................................................................... 45
Hasta ID numarasının bir listeden seçilmesi.......................................................................... 45
Hasta ID numarasının barkod tarayıcısı ile girilmesi........................................................... 46
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 47
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 48
Kan numunesinin alınması ........................................................................................................... 49
Kan numunesinin uygulanması................................................................................................... 50
Sonuçlar ekranı ................................................................................................................................. 51
Yorumların eklenmesi..................................................................................................................... 54
4 Glukoz kontrol testi 57
4.1 Glukoz kontrol testleri ile ilgili bilgi ................................................................................................... 57
Glukoz kontrol testi aralıkları ....................................................................................................... 58
Glukoz kontrol testi sırasında saklanan bilgiler.................................................................... 59
Kontrol solüsyonları......................................................................................................................... 60
Glukoz kontrol testi çalışılmasına hazırlanma ....................................................................... 60
4.2 Glukoz kontrol testlerinin gerçekleştirilmesi.................................................................................. 61
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 61
Glukoz kontrol testinin başlatılması ..........................................................................................
62
Kontrol solüsyonları için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi ....................... 63
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 64
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 65
Kontrol solüsyonunun uygulanması .......................................................................................... 66
Sonuçlar ekranı ................................................................................................................................. 67
Bir ACİL testinin gerçekleştirilmesi............................................................................................ 68
5 İnceleme sonuçları 69
5.1 Bellekteki test sonuçlarının görüntülenmesi.................................................................................. 69
Test sonuçları için veri kayıtlarında saklanan bilgi.............................................................. 69
Hafızada saklanan sonuçların listesi......................................................................................... 70
6 Test stribi, kontrol solüsyonu ve lineerite solüsyonu bilgisinin
ölçüm cihazında saklanması 73
6.1 Test stripleri hakkında bilginin saklanması .................................................................................... 73
Kod çipi bilgisinin ölçüm cihazına aktarılması ...................................................................... 74
Test stribi verilerinin düzenlenmesi........................................................................................... 77
6.2 Kontrol solüsyon bilgisinin saklanması ............................................................................................ 80
Kontrol solüsyonunun lot numarasının girilmesi.................................................................. 80
Geçerli lot numarası olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi ............................ 83
6.3 Lineerite testi bilgisinin saklanması .................................................................................................. 85
Lineerite testinin lot numarasının girilmesi ............................................................................ 85
Geçerli lot numarası
olarak saklanan bir lot numarasının seçilmesi
............................ 87
9
7 Lineerite testi 89
7.1 Lineerite testleri ile ilgili bilgi............................................................................................................... 89
Lineerite testi aralıkları................................................................................................................... 90
Lineerite testi sırasında saklanan bilgiler................................................................................ 90
Lineerite test kiti............................................................................................................................... 91
Lineerite testi çalışılmasına hazırlık........................................................................................... 91
7.2 Bir lineerite testinin gerçekleştirilmesi............................................................................................. 92
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 92
Bir lineerite testinin başlatılması ................................................................................................ 92
Lineerite test kitleri için lot numarasının onaylanması veya seçilmesi ........................ 93
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi.................................................................... 93
Test striplerinin yerleştirilmesi..................................................................................................... 94
Bir lineerite testi numunesinin uygulanması.......................................................................... 95
Sonuçlar ekranı................................................................................................................................. 96
8 Yeterlilik testi 97
8.1 Yeterlilik testleri ile ilgili bilgi............................................................................................................... 97
Yeterlilik testi sırasında saklanan bilgiler................................................................................ 98
Bir yeterlilik testinin hazırlanması .............................................................................................. 98
8.2 Bir yeterlilik testinin gerçekleştirilmesi ............................................................................................ 99
Test prosedürüne genel bakış..................................................................................................... 99
Bir yeterlilik testinin başlatılması................................................................................................ 99
Yeterlilik numune ID numarasının girilmesi........................................................................ 100
Test stribi lotunun onaylanması veya seçilmesi................................................................. 100
Test striplerinin yerleştirilmesi.................................................................................................. 101
Yeterlilik numunesinin uygulanması......................................................................................
102
Sonuçlar ekranı.............................................................................................................................. 103
9 İlk açılış 105
9.1 Baz ünitesinin bağlanması ............................................................................................................... 105
9.2 Pil takımının yerleştirilmesi veya değiştirilmesi ......................................................................... 106
Pil takımının çıkarılması .............................................................................................................. 107
Pil takımının yerleştirilmesi........................................................................................................ 108
9.3 Ölçüm cihazının takılması .................................................................................................................. 110
9.4 Ölçüm cihazında ilk ayar.................................................................................................................... 112
Menü genel bakış ......................................................................................................................... 113
9.5 Kurulum menüsünün açılması ......................................................................................................... 116
9.6 Tarih ve saat formatı ............................................................................................................................ 117
9.7 Görüntüleme seçenekleri ve seçilebilir testler ........................................................................... 118
9.8 Test stripleri seçenekleri..................................................................................................................... 119
9.9 Glukoz kontrol testleri için seçenekler.......................................................................................... 121
9.10 Değer aralıkları (normal, kritik, raporlanabilir)........................................................................... 123
9.11 Kullanıcı ID girişi için seçenekler.................................................................................................... 124
9.12 Hasta ID seçenekleri............................................................................................................................
125
9.13 Kurulum şifresinin oluşturulması .................................................................................................... 126
9.14 Tarih ve saatin ayarlanması ............................................................................................................... 127
9.15 Bip sesi seçenekleri.............................................................................................................................. 128
10
10 Bakım ve koruma 129
10.1 Saklama ve nakliye koşulları ............................................................................................................. 129
Genel çalışma koşulları ............................................................................................................... 129
Saklama............................................................................................................................................. 130
10.2 Accu-Chek Inform II sistemini temizleme/dezenfekte etme................................................. 130
Uygun temizlik/dezenfeksiyon maddeleri ............................................................................ 131
Ölçüm cihazının temizlenmesi/dezenfekte edilmesi........................................................ 132
Nasıl temizlemeli/dezenfekte etmeli ...................................................................................... 134
Barkod tarayıcısı penceresinin temizlenmesi...................................................................... 136
Baz ünitesinin temizlenmesi/dezenfekte edilmesi ............................................................ 136
Aksesuar kutusunun temizlenmesi/dezenfekte edilmesi............................................... 137
Kod çip okuyucusunun temizlenmesi.................................................................................... 138
Accu-Chek Inform II Base Unit Çoğaltıcının temizlenmesi ........................................... 138
10.3 Bakım aktivitelerinin kaydedilmesi ................................................................................................. 139
10.4 Tanılama görüntüsü ............................................................................................................................. 140
10.5 İndirme kilidi özelliğinin açılması .................................................................................................... 142
10.6 Hasta verilerinin silinmesi .................................................................................................................. 144
11 Sorun giderme 145
Hata mesajı verilmeyen hatalar ve anormal durumlar..................................................... 145
ılan mesajlar............................................................................................................................... 149
Ölçüm cihazının sıfırlanması ..................................................................................................... 151
12 Genel ürün bilgisi 153
12.1 Teknik veriler........................................................................................................................................... 153
12.2 Ek bilgi....................................................................................................................................................... 156
Sipariş................................................................................................................................................ 156
Accu-Chek Inform II kullanıcı kılavuzu ve k
ısa kullanım kılavuzu
.............................. 157
Reaktifler ve solüsyonlar............................................................................................................. 157
Yazılım lisanslarıyla ilgili bilgi ................................................................................................... 158
Roche ile iletişim............................................................................................................................ 159
A Ek 161
A.1 Konfigürasyon seçenekleri tablosu ................................................................................................ 161
A.2 Barkod sembolojileri örneği .............................................................................................................. 173
B Ek 175
B.1 Seçenek: Kablosuz ağ (WLAN)........................................................................................................ 175
İlk not................................................................................................................................................. 175
Geri plan ........................................................................................................................................... 175
Teknik uygulamalar ...................................................................................................................... 176
RF'ye özel işlevler ve etkili performans talepleri ................................................................ 178
11
CDiğer test girişine ek 181
C.1 Başlamadan önce.................................................................................................................................. 181
Tanım ................................................................................................................................................. 181
C.2 Diğer test girişine (OTE) genel bakış............................................................................................. 182
Giriş .................................................................................................................................................... 182
C.3 Diğer hasta testlerinin kaydedilmesi.............................................................................................. 185
C.4 Diğer kontrol testlerinin kaydedilmesi .......................................................................................... 192
Giriş .................................................................................................................................................... 192
Diğer kontrol testi aralıkları....................................................................................................... 192
Saklanan kontrol bilgileri............................................................................................................ 192
Uyarı mesajları................................................................................................................................ 198
C.5 Diğer test sonuçlarının incelenmesi............................................................................................... 199
C.6 Diğer test girişi konfigürasyon seçenekleri................................................................................. 202
D Gözlem. test sırasına ek 203
Gözlem. test sırası (OTS) ............................................................................................................ 203
OTS işlevinin kullanılması........................................................................................................... 204
Dizin 207
12
Bu sayfa istenerek boş bırakılmıştır.
Giriş1
13
1 Giriş
1.1 Başlamadan önce
Kullanım amacı Accu-Chek
®
Inform II sisteminin, kan şekerinin izlenmesi
için venöz, kapiler, arteriyel ve yeni doğandan tam kan
numunelerindeki kan şekeri seviyelerinin kantitatif tayi-
ninde in vitro tanı için kullanılması amaçlanmıştır. Sistem
sağlık profesyonelleri tarafından kullanım içindir. Sağlık
profesyonelleri için sistem, kan şekerini ölçerek ve kan
şekeri ile şeker kontrol testleriyle ilgili kayıt tutma işlemle-
rini otomatik hale getirerek kaliteli hasta bakımı sağlama-
nıza yardımcı olan bir hasta başı ünitesidir.
Kullanımla ilgili önemli bilgi İlk test için sistemi kullanmadan önce, bu kullanıcı kılavu-
zunu ve ilgili malzemelerin prospektüslerini okuyun.
Accu-Chek Inform II sistemini ilk kullanımdan önce
gereksinimlerinize göre ayarlamalısınız. Sistemi doğrudan
ölçüm cihazı üzerinden veya uygun bir veri yönetim sis-
temi kullanarak ayarlayabilirsiniz. Ölçüm cihazı üzerinden
ayarlama için bkz. Bölüm 9 “Ölçüm cihazında ilk ayar”.
Bir veri yönetim sistemi yoluyla konfigürasyon için Ek A
kısmına bakın.
Sistemi çalıştırmadan önce bu bölümdeki “Önemli
güvenlik talimatları ve ek bilgiler” kısmını okuduğunuz-
dan emin olun.
1 • Giriş
14
Yardım gerekirse Sistemin kullanımı, ekran menüleri ve test gerçekleştirme
hakkında bilgi kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.
Ekranda görüntülenen hata mesajları, hatanın düzeltilme-
siyle ilgili bilgi veya talimatları içerir.
Accu-Chek Inform II sistemi hakkında bu kılavuzda yanıt-
lanmayan tüm sorularınız için, lütfen Roche bölge temsil-
cinizle irtibata geçin (bkz. Bölüm 12). Sorun gidermeyi
hızlandırmak için, irtibata geçtiğinizde lütfen Accu-Chek
Inform II ölçüm cihazınızı, seri numarasını, bu kılavuzu ve
ilgili malzemeleri hazır bulundurun. Ölçüm cihazıyla ilgili
bir iletişim hatasından şüpheleniyorsanız, Accu-Chek
Inform II Base Unit seri numaranızı da sorun giderme
durumunda müşteri destek grubumuzun yardımcı olması
için hazır bulundurun.
Bu kılavuzdaki “baz ünitesi”
kullanımına dikkat edin
Bu kılavuzdaki şekillere dikkat
edin
Aksi belirtilmedikçe, “baz ünitesi” terimi hem
Accu-Chek Inform II Base Unit'e, hem de Accu-Chek
Inform II Base Unit Light'a karşılık gelir.
Bu kılavuzda yer alan şekillerde iki farklı el görül-
mektedir:
Eldivensiz el Eldivenli el
Ekrandaki şekiller arasında yer alan kesikli ok bu
şekilde bazı ekranların atlandığını belirtir.
Giriş1
15
Sistem sizin için ne yapabilir? Accu-Chek Inform II sistemi aşağıdaki özelliklere sahiptir:
Kontrol solüsyonu ile beraber hasta kan şekeri test-
lerini ve glukoz kontrol testlerini gerçekleştirin.
Uygulama için ilgili tüm verileri otomatik olarak
kaydedin; bunlar arasında:
Testin saati ve tarihi
Kullanıcı, hasta ve numuneler için ID numaraları
Kontrol solüsyonları, test stripleri ve lineerite hak-
kında bilgi
Test sonuçları ve yorumları
Hasta test sonuçlarını, kalite kontrolü test sonuç-
larını ve bazı ölçüm dışı manuel testler için reaktif
bilgilerini kaydedin.
Kalite güvencesi için, aşağıdaki alanlardaki bilgiler
toplanmalı, saklanmalı ve aktarılmalıdır:
Ölçüm cihazları
Test stripleri
Glukoz kontrol solüsyonları
Lineerite solüsyonları
Test sonuçları
1 • Giriş
16
1.2 Önemli güvenlik talimatları ve ek bilgiler
Bu bölümde, Accu-Chek Inform II Kullanıcı Kılavuzunda
güvenlik ile ilgili mesajların ve sistemin doğru şekilde
kullanılması ile ilgili bilgilerin nasıl sunulduğu açıklan-
maktadır. Bu bölümleri dikkatle okuyun.
Güvenlik ikaz sembolü, tek başına kullanıldığında (sinyal
sözcüğü olmadan) genel tehlikelerin farkına varılmasını
sağlar veya okuyucuyu ilgili güvenlik bilgilerine yönlendirir.
UYARI
UYARI
Kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmayla
sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
DİKKAT
DİKKAT
Kaçınılmadığı takdirde, hafif veya orta dereceli yaralan-
mayla sonuçlanabilecek tehlikeli bir durumu belirtir.
ÖNEMLİ
ÖNEMLİ
Kaçınılmadığı takdirde, sistemde hasara sebep olabile-
cek tehlikeli bir durumu belirtir.
Güvenlik ile ilgili olmayan önemli bilgiler, renkli bir
arkaplan üzerinde (sembol olmadan) gösterilir.
Burada, ölçüm cihazının doğru kullanımı hakkında ek
bilgiler ve yararlı ipuçları yer almaktadır.
Giriş1
17
Güvenlikle ilgili önemli bilgi
Kullanıcının yeterliliği
Sadece eğitimli sağlık profesyonelleri Accu-Chek
Inform II sistemini çalıştırabilir. Kullanıcılar ayrıca
çalışma, kalite kontrol ve Accu-Chek Inform II sisteminin
bakımı ile ilgili kapsamlı talimatları öğrenmelidir.
UYARI
Enfeksiyon ve kan yoluyla bulaşan patojenlere karşı
korunma
Testlerin birden fazla hastada gerçekleştirilmesi için
Accu-Chek Inform II sistemini kullanan sağlık profesyo-
nelleri insan kanına temas eden herhangi bir nesnenin
potansiyel enfeksiyon kaynağı olduğunun bilincinde
olmalıdır. Accu-Chek Inform II sistemini işleme alırken
veya kullanırken kullanıcıların standart önlemlere bağlı
kalması gerekir. Bu sistemin tüm parçaları potansiyel
bulaşıcı olarak kabul edilmelidir; hasta ve sağlık profes-
yoneli arasında kanla bulaşan patojenleri iletebilirler.
Eldiven kullanın. Her hasta testinde yeni bir çift
temiz eldiven kullanın.
Yeni bir çift eldiven takmadan ve bir sonraki hasta
testini gerçekleştirmeden önce ellerinizi sabun ve
suyla iyice yıkayın.
Her bir hasta için otomatik devre dışı kalan tek
kullanımlık ayrı bir lanset cihazı kullanın.
Kullanılmış lansetleri kapaklı, sağlam bir kap
içine atın.
Hastadan alınan kullanılmış test striplerini ve yeter-
lilik testlerini kurumunuzun enfeksiyon kontrol
ilkelerine göre imha edin.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
1 • Giriş
18
Sistemin imha edilmesi
DİKKAT
Reaktifler ve diğer çalışma solüsyonlarının neden
olduğu alerji veya yaralanma
Reaktifler, deterjanlar, temizlik/dezenfeksiyon solüsyon-
ları veya diğer çalışma solüsyonlarına doğrudan temas
edilmesi ciltte tahrişe veya iltihaba neden olabilir.
Her zaman koruyucu eldiven takın.
Reaktiflerin ve temizlik/dezenfeksiyon solüsyonları-
nın ambalaj eklerinde verilen dikkat notlarını gözden
geçirin.
Reaktif, kontrol, lineerite veya temizlik/dezenfeksiyon
solüsyonunun cildinize temas etmesi durumunda,
derhal suyla yıkayın.
Yerel olarak yürürlükte olan tüm sağlık ve güvenlik
düzenlemelerine uyun.
UYARI
Potansiyel biyolojik olarak tehlikeli cihazdan
enfeksiyon
Accu-Chek Inform II sistemi veya bileşenleri potansiyel
olarak biyolojik tehlikeli atık şeklinde işleme tabi tutul-
malıdır. Tekrar kullanım, geri dönüşüm veya imhadan
önce dekontaminasyon (bir başka deyişle, temizleme,
dezenfeksiyon ve/veya sterilizasyonu içeren bir işlemler
kombinasyonu) gereklidir.
Sistemin veya bileşenleri uygun yerel düzenlemelere
göre imha edin veya Roche'a iade edin. Daha fazla bilgi
için, Roche temsilcinizle irtibata geçin.
Giriş1
19
Ürün güvenliği Ürün güvenliğini sağlamak için aşağıdaki bilgileri gözden
geçirin:
Sistem sürekli çalışmaya uygundur.
Genel bakım
Aksesuar kutusu
Ölçüm cihazı
Ölçüm cihazını uygun kanun ve düzenlemelere
göre imha edin. Bkz. “Sistemin imha edilmesi”,
sayfa 18.
Otomatik kapanış
Başka şekilde yapılandırılmadığı sürece, sistem
5 dakika hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak
kapanır (örn., ekrana dokunulmadığında, strip
takma sırasında).
Sadece ölçüm modunda: Bir test (hasta, kontrol,
yeterlilik veya lineerite) gerçekleştiriyorsanız, ölçüm
cihazı 10 dakika hareketsiz kaldıktan sonra (ekrana
hiç dokunulmadığında), ayarlanan otomatik
kapanma süresinden bağımsız olarak kapanacaktır.
Sonuç zaten alınmışsa, hareketsiz kalmayı izleyen
5 dakikanın ardından ölçüm cihazı üç bip uyarı
sesi verir ve 10 dakikalık hareketsizliğin ardından
kapanmadan önce sonucu kaydeder.
ÖNEMLİ
Sistem sıvıların zararlı girişine karşı korunmamıştır
(IEC 60529'a göre derecelendirme IP X0).
ÖNEMLİ
Sistemi sadece önerilen solüsyonlarla temizleyin. Başka
solüsyonların kullanımı hatalı işlemle ve olası sistem
hatası ile sonuçlanabilir. Ölçüm cihazının ve baz ünitesi-
nin temizlik ve dezenfeksiyon işleminden sonra tamamen
kuruduğundan emin olun.
ÖNEMLİ
Kolay taşıma için aksesuar kutusunu sapından tutarak
dikkatlice taşıyın. Kutuyu düşürmek veya çarpmak zarar
verebilir.
1 • Giriş
20
Pil takımı Ölçüm cihazı, aktif bir baz ünitesine yerleştirilir yerleştiril-
mez dolmaya başlayan yeniden doldurulabilir pil takımı
içerir (örneğin, bir güç kaynağına bağlandığında).
Pilleri kullanırken aşağıdaki genel güvenlik talimatlarını
izleyin:
Pil takımını takarken veya imha ederken, üreticinin
orijinal paketini kullanın.
Pil takımını çıkarmadan önce, her zaman ölçüm
cihazını kapatın.
Pil zayıf uyarısı görüntülenirse, ölçüm cihazı tekrar
dolum için en kısa zamanda baz ünitesine yerleş-
tirilmelidir.
Pil çok zayıf uyarısının görüntülenmesi, ölçüm ciha-
zının tekrar dolum için hemen baz ünitesine yerleş-
tirilmesi gerektiğini belirtir.
ÖNEMLİ
Sadece Roche Diagnostics tarafından sağlanan özel
olarak tasarlanmış pil takımını kullanın. Herhangi başka
bir pil tipi kullanmak sisteme zarar verebilir.
Kullanılan pillerin imha edilmesi
Pilleri normal ev atıklarıyla imha etmeyin. Kullanılan pilleri
uygun düzenlemelere ve yönergelere ve atık elektronik
ekipmanın imha edilmesiyle ilgili tesis kurallarınıza uygun
olarak imha edin.
Veri kaybını önlemek için pil takımını değiştirmeden
önce ölçüm cihazındaki verileri kaydedin veya indirin
(bkz. Bölüm 9).
/