One For All URC-8308 Kullanım kılavuzu

Marka
One For All
Kategori
plazma TV'ler
Model
URC-8308
Tip
Kullanım kılavuzu
WWW.ONEFOR ALL.COM 137
1
1
.
.
¢
¢
Â
Â
Î
Î
Ù
Ù
Ë
Ë
˜
˜
I
I
R
R
(
(
˘
˘
¤
¤
Ú
Ú
˘
˘
ı
ı
Ú
Ú
ˆ
ˆ
Ó
Ó
)
)
‰Â›ÎÙ˘ IR ÎÈÓÂ›Ù·È fiÔÙ «·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È» ‹ «Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È»
˘
¤Ú˘ıÚ˜ ·ÎÙ›Ó˜. √ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ IR ÙÔ˘
K
AMELEON
8
ı· ‰Â›ÍÂÈ «ÂÍÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ˘¤Ú˘ıÚ˜» fiÔÙ ·ÙÈ¤Ù·È ¤Ó·
Ï‹ÎÙÚÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË «¢È·‰Èηۛ·
ª¿ıËÛ˘» ‹ ÙË «¢È·‰Èηۛ· ∞Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ∫ˆ‰ÈÎÒÓ»Ô
Î
ÈÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ IR ı· ‰Â›ÍÂÈ «ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ˘¤Ú˘ıÚ˜».
√ ¢Â›ÎÙ˘ IR ı· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «outside to inside»
Ù·Ó ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ˘¤Ú˘ıÚ˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË «inside to out-
side» fiÙ·Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. √ ‰Â›ÎÙ˘ IR ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜
ÔÙ ·ÙÈÔ‡ÓÙ·È Ï‹ÎÙÚ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜
¯Ú‹Û˘ Î·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (ÙÔ ÌÂÛ·›Ô ÙÌ‹Ì·
Ù
Ô˘ ‰Â›ÎÙË IR ı· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ).
2
2
.
.
Ï
Ï
Î
Î
Ù
Ù
Ú
Ú
·
·
Û
Û
˘
˘
Û
Û
Î
Î
Â
Â
˘
˘
Ò
Ò
Ó
Ó
· Ï‹ÎÙÚ· TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD Î·È LIGHT ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙË Û˘Û΢‹
Ô˘ ı· ÂÏÂÁ¯ı›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ TV ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ
Ù
ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û‹˜ Û·˜, ·ÊÔ‡ ·Ù‹ÛÂÙÂ
ÙÔ VCR ÌÔÚ›Ù ӷ ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙÔ ‚›ÓÙÂfi Û·˜, ·ÊÔ‡ ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ SAT
Ì
ÔÚ›Ù ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ¢ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ¢¤ÎÙË ‹ ÙÔÓ ∞ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹
·Ïˆ‰È·Î‹˜ ÎÏ. (‚Ϥ ÛÂÏ›‰· 132 ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ). ∞ÊÔ‡
·Ù‹ÛÂÙ ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜) Û˘Û΢‹˜ ÛÙÔ
K
AMELEON 8
ı
· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ
·
ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÎÔÓ›‰ÈÔ Û˘Û΢‹˜ ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ›ӷÈ
Â
ÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓË ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹. ∆Ô ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ Ï‹ÎÙÚÔ˘ Û˘Û΢‹˜ ı· Û·˜
Â
ÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÙ ÛÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔıfiÓË. (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ TV, SAT Î·È AUD). ∆Ô
KAMELEON 8
‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· "LIGHT". ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ
ͯˆÚÈÛÙ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÎÈÙ "ONE FOR ALL Light Controlì Starters Kit – HC-
8300", ÌÔÚ›Ù ӷ ÌÂÙÚÈ¿˙ÂÙÂ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÁÂÙÂ Î·È Ó· ÎÏ›ÓÂÙ ٷ ÊÒÙ· Û fiÏÔ
ÙÔ Û›ÙÈ.
3
3
.
.
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C
(
(
Û
Û
Â
Â
«
«
Ù
Ù
Ú
Ú
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
È
È
Ë
Ë
Ì
Ì
¤
¤
Ó
Ó
Ë
Ë
»
»
Ï
Ï
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
·
·
Ï
Ï
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
·
·
«
«
Ú
Ú
Ô
Ô
Á
Á
Ú
Ú
·
·
Ì
Ì
Ì
Ì
·
·
Ù
Ù
È
È
Û
Û
Ì
Ì
Ô
Ô
»
»
)
)
Ô Ï‹ÎÙÚÔ MAGIC ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ
KAMELEON 8
Î·È ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∞Ó ·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ë ÔıfiÓË ı· ÙÂı›
Û «ÙÚÔÔÔÈË̤ÓË» ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· (ÁÈ· 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·), ηÈ
¤ÙÛÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ fiˆ˜ ÙÔ ¯ÚÒÌ·, Ë ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ· Î·È Ë ·Ê‡ÓÈÛË.
§
§
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
·
·
Ú
Ú
Ô
Ô
Á
Á
Ú
Ú
·
·
Ì
Ì
Ì
Ì
·
·
Ù
Ù
È
È
Û
Û
Ì
Ì
Ô
Ô
∞Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ MAGIC ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ (ÂÚ›Ô˘ 3
‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·) ÙÔ
KAMELEON 8
ı· ÙÂı› Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
«ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡». ∏ ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ «ÔıfiÓË
ÂÁηٿÛÙ·Û˘».
Ï
Ï
Ë
Ë
Î
Î
Ù
Ù
Ú
Ú
Ô
Ô
Ï
Ï
Á
Á
È
È
Ô
Ô
D
D
E
E
V
V
S
S
E
E
T
T
S
S
E
E
A
A
R
R
C
C
H
H
M
M
O
O
D
D
E
E
K
K
E
E
Y
Y
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C
M
M
A
A
C
C
R
R
O
O
B
B
R
R
I
I
G
G
H
H
T
T
L
L
E
E
A
A
R
R
N
N
I
I
R
R
D
D
E
E
L
L
E
E
T
T
E
E
V
V
O
O
L
L
U
U
M
M
E
E
O
O
T
T
H
H
E
E
R
R
-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÁηٿÛÙ·Û˘ Û˘Û΢‹˜
-ª¤ıÔ‰Ô˜ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘
-∂·Ó·ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
-¶Ò˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó
-¶Ò˜ Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ Û ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ (I, II, III, IV) ÌÈ·
∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÂÓÙÔÏÒÓ
-ƒ‡ıÌÈÛË ºˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ ÔıfiÓ˘ "EL"
-¶Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÁÚ¿„ÂÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ÛÂ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ
KAMELEON 8
-¢È·ÁÚ·Ê‹ Ì·ıË̤Ó˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘
Ï‹ÎÙÚÔ˘ ∫∂À MAGIC
-§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηıÔÏÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ¤ÓÙ·Û˘ ‹¯Ô˘
-¢È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘
ÔıfiÓ˘ "EL" (4 ‰Â˘Ù, 8 ‰Â˘Ù, 12 ‰Â˘Ù, 16 ‰Â˘Ù, 20 ‰Â˘Ù)
-∂·Ó·ÊÔÚ¿ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
-ÃÚÔÓԉȷÎfiÙ˘
KAMELEON 8
– Timer
-ƒ‡ıÌÈÛË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÔıfiÓ˘ "EL"
-∂Ȃ‚·›ˆÛË Îˆ‰ÈÎÔ‡
-∞Ó·‚¿ıÌÈÛË Ì¤Ûˆ Modem
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:24 Pagina 137
148 WWW.ON EFORALL.COM
K
K
e
e
y
y
M
M
a
a
g
g
i
i
c
c
®
®
(
¶Ò˜ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ô˘ Ï›Ô˘Ó)
Ô Key Magic® Â›Ó·È ÌÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ONE FOR ALL. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜
Ù
Ô˘
K
AMELEON 8
Â
Í·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜
Ù
ËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó, ·ÎfiÌ· Î·È ÂΛӘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi
Ù
Ô˘˜ Ï‹ÎÙÚÔ ÛÙÔ ÏËÎÙÚÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘
K
AMELEON 8
.
™˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜
Ï
ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯÈÛÙÔ‡Ó Û ¤Ó· Ï‹ÎÙÚÔ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Û·˜
¯
ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Key Magic® ÙÔ˘
K
AMELEON 8
.
°È· Ó·
ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÙ ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Key Magic®
¯
ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Îˆ‰ÈÎfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫·ıÒ˜ ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÌÔÚ›
Ó
· ÔÈΛÏÏÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘Û΢ÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ
Â
Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ªÔÚ›Ù ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜
Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂÏ·ÙÒÓ, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹, fax ‹ e-mail.
√È ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ͤÚÔ˘Ì ›ӷÈ:
- ª¿Úη Î·È ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Û˘Û΢‹˜ (ÁÈ· ÂȂ‚·›ˆÛË ·Ó
¯
ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛˆÛÙfi Έ‰ÈÎfi).
- ∆ÔÓ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë Û˘Û΢‹ Û·˜.
- ¶Ò˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û·˜ ÙËϯÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ.
ª
ÔÚ›Ù Â›Û˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔÓ ‰ÈÎÙ˘·Îfi Ì·˜ ÙfiÔ (
w
w
w
w
w
w
.
.
o
o
n
n
e
e
f
f
o
o
r
r
a
a
l
l
l
l
.
.
c
c
o
o
m
m
)
ÁÈ·
··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û·˜
Ê
Ê
Ô
Ô
·
·
Ô
Ô
Î
Î
Ù
Ù
Û
Û
Â
Â
Ù
Ù
Â
Â
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
˜
˜
Î
Î
ˆ
ˆ
È
È
Î
Î
Ô
Ô
˜
˜
Ï
Ï
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
·
·
˜
˜
·
·
Ù
Ù
Ë
Ë
Ó
Ó
Â
Â
Í
Í
˘
˘
Ë
Ë
Ú
Ú
¤
¤
Ù
Ù
Ë
Ë
Û
Û
Ë
Ë
Â
Â
Ï
Ï
·
·
Ù
Ù
Ò
Ò
Ó
Ó
,
,
Ô
Ô
Ú
Ú
Ô
Ô
Á
Á
Ú
Ú
·
·
Ì
Ì
Ì
Ì
·
·
Ù
Ù
È
È
Û
Û
Ì
Ì
˜
˜
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Î
Î
ˆ
ˆ
È
È
Î
Î
Ô
Ô
Â
Â
Ó
Ó
·
·
È
È
Â
Â
Î
Î
Ô
Ô
Ï
Ï
Ô
Ô
˜
˜
:
:
1
1
.
.
·
·
Ù
Ù
Û
Û
Ù
Ù
Â
Â
Î
Î
·
·
È
È
Î
Î
Ú
Ú
·
·
Ù
Ù
Û
Û
Ù
Ù
Â
Â
·
·
Ù
Ù
Ë
Ë
Ì
Ì
¤
¤
Ó
Ó
Ô
Ô
Ù
Ù
Ô
Ô
Ï
Ï
Î
Î
Ù
Ù
Ú
Ú
Ô
Ô
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C
Á
Á
È
È
·
·
Â
Â
Ú
Ú
Ô
Ô
˘
˘
3
3
Â
Â
˘
˘
Ù
Ù
Â
Â
Ú
Ú
Ï
Ï
Â
Â
Ù
Ù
·
·
.
.
∏ ÔıfiÓË ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û ÔıfiÓË ÂÁηٿÛÙ·Û˘.
2
2
.
.
¶·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
K
K
E
E
Y
Y
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C
.
3
3
.
.
¶·Ù‹ÛÙ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ Û˘Û΢‹˜ (
T
T
V
V
,
S
S
A
A
T
T
,
D
D
V
V
D
D
,
,
V
V
C
C
R
R
,
,
P
P
V
V
R
R
,
,
C
C
D
D
A
A
U
U
D
D
).
4
4
.
.
¶·Ù‹ÛÙÂ Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ
M
M
A
A
G
G
I
I
C
C
.
.
5
5
.
.
∂ÈÛ¿ÁÂÙ ÙÔÓ
5
5
Ê
Ê
È
È
Ô
Ô
Î
Î
ˆ
ˆ
È
È
Î
Î
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (·fi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ).
6
6
.
.
¶·Ù‹ÛÙÂ
Ù
Ù
Ô
Ô
Ï
Ï
Î
Î
Ù
Ù
Ú
Ú
Ô
Ô
Û
Û
Ù
Ù
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
Ô
ı
ı
·
·
·
·
Ó
Ó
Ù
Ù
È
È
Û
Û
Ù
Ù
Ô
Ô
È
È
¯
¯
È
È
Û
Û
Ù
Ù
Â
Â
Ë
Ë
Ï
Ï
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
·
·
(·Ó ÙÔ Ï‹ÎÙÚÔ ·˘Ùfi
‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔıfiÓË ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔıfiÓË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ SCROLL ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÔıfiÓË). √ ‰Â›ÎÙ˘ IR ı·
·Ó·‚ÔÛ‚‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. .
- √È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Key Magic® Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÁÈ· οı ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. °È· Ó·
·ÔÎÙ‹ÛÂÙÂ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Û·ÙÂ ·Ù‹ÛÙÂ ÚÒÙ· ÙÔ
Ï‹ÎÙÚÔ Û˘Û΢‹˜
- ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Key Magic® ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Ï‹ÎÙÚÔ ∂∫∆√™
·fi Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: Ï‹ÎÙÚ· Û˘Û΢ÒÓ, Ù· Ï‹ÎÙÚ· ESC, ENTER, MAGIC ηÈ
SCROLL
- ¡· ÛËÌÂÈÒÛÂÙ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ÂÎÙÂÙ·Ì¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ Ô˘ ı· ¿ÚÂÙÂ
·fi ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÏ·ÙÒÓ ÁÈ· ‡ÎÔÏË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿-
∫ÏÂȉȿ fiˆ˜ ÙÔ ÌÂÓÔ‡ (TV), guide (TV) ÎÏ. ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔıfiÓË fiÙ·Ó
·ÙÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Key Magic®.
Ó
Ó
·
·
Ê
Ê
Ô
Ô
Ú
Ú
¿
¿
Î
Î
Ù
Ù
Â
Â
Ù
Ù
·
·
Ì
Ì
¤
¤
Ó
Ó
ˆ
ˆ
Ó
Ó
§
§
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
È
È
Ò
Ò
Ó
Ó
(
(
Ë
Ë
Ú
Ú
Ò
Ò
Ù
Ù
Ë
Ë
Î
Î
·
·
Ù
Ù
·
·
¯
¯
Ò
Ò
Ú
Ú
Ë
Ë
Û
Û
Ë
Ë
·
·
Ô
Ô
Ù
Ù
Â
Â
Ï
Ï
Â
Â
·
·
Ú
Ú
¿
¿
Â
Â
È
È
Á
Á
Ì
Ì
·
·
)
)
:
:
˘
˘
Û
Û
Î
Î
Â
Â
˘
˘
ˆ
ˆ
È
È
Î
Î
˜
˜
§
§
Â
Â
È
È
Ù
Ù
Ô
Ô
˘
˘
Ú
Ú
Á
Á
·
·
ˆ
ˆ
È
È
Î
Î
˜
˜
TV 0556 16/9 format 00234
È
È
Ï
Ï
¤
¤
Ô
Ô
Ó
Ó
¯
¯
·
·
Ú
Ú
·
·
Î
Î
Ù
Ù
Ë
Ë
Ú
Ú
È
È
Û
Û
Ù
Ù
È
È
Î
Î
¿
¿
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:25 Pagina 148
WWW.ONEFOR ALL.COM 183
KAMELEON 8
HAKKINDA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
184
P
İLLER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
85
T
UŞ TAKIMI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
86 - 193
KAMELEON 8
'İN AYARLANMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . Sayfa 194
(Cihazlarınızı kontrol etmek için KAMELEON 8'i nasıl ayarlayabilirsiniz)
Arama Yöntemi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
95
AYAR KODLARI
TV : Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon
. . . . . . . . .
261
V
CR : Video Kaset Kaydedici / TV/ VCR Combi / PVR
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
72
SAT : Uydu Alıcı / Set Üstü Kutusu / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) /
TNT (F) / Digitenne (NL) / DTT (I) / TDT (E) SAT/HDD
. . . . . . . . . . . . . .
275
CBL : Kablo Dönüştürücü / Set Üstü Kutusu / DVB-C
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
279
V
AC : Medya Merkezleri gibi Video Aksesuarları / AV Aksesuarları /
A
V Seçicileri
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
80
CD : CD Çalar / CD-R / MD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
280
P
HO : Pikap
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
80
MIS : Ses / Çeşitli Ses Cihazları
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
HOM : Ev Otomasyonu (ör. KÖ kumandalı perdeler /
KÖ kumandalı elektrik anahtarları vs.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
AMP : Ses / Amplifikatör / Aktif Hoparlör Sistemi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
281
TUN : Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması
. . . . . . . . . .
281
CAS : Kaset Kaydedici (Kaset Deki)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
282
LDP : Lazer Disk Çalar / Video CD
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DAT : Dijital Ses Kaseti / DCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
DVD : DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi /
DVD/HDD /DVD/PVR / DVD/VCR Combi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
283
PVR : Kişisel Video Kaydedici
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
288
KOD GÖSTERME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
(O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)
HIZLI KOD REFERANSI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
ÖĞRENME ÖZELLİĞİ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, KAMELEON 8'e nasıl kopyalanacağı)
ÇALIŞTIRMA SIFIRLAMASI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
EKSTRA ÖZELLİKLER
Key Magic® (Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Tekrar mod atama
(KAMELEON 8'e iki aynı cihazın nasıl ayarlanacağı)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Ses Seviyesi Belirleyiciyi Yerleştirme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Cihaz Kapanma Zamanlayıcısı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
KAMELEON 8 - Zamanlayıcı
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Makrolar (komut dizileri)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Kod yükseltme teknolojisi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Renk ve Parlaklık
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
SORUN GİDERME
Sorun ve Çözümü
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
İ
ÇİNDEKİLER TABLOSU
r
k
çe
İnternet yardımıyla uzaktan kumandanızı ayarlamak için OneForAll Web Sihirbazı'nı
kullanın. Bu sihirbaz, tüm kılavuzu okumadan farklı cihazları nasıl yükleyeceğinizi
anlatmaktadır. Kolay ayarlama aracını kullanmak için lütfen
www. oneforallwebwizard.com'a girin.
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:25 Pagina 183
184 WWW.ON EFORALL.COM
KAMELEON 8
HAKKINDA
Kolay kullanımlı benzersiz "EL" ekran
ONE FOR ALL KAMELEON 8 evrensel uzaktan kumandayı tercih ederek, kolay kullanımı
s
eçmiş oldunuz. KAMELEON 8'de, ihtiyacınız olan tüm tuşlara kolay ulaşmanızı sağlarken
i
htiyacınız olmayan tuşları da gizleyen benzersiz, kullanıcı dostu bir arkada aydınlatmalı
ekran bulunmaktadır. En katı kalite standartlarına göre üretilmiş bu üründen uzun süre
memnun kalacaksınız. Pilleri taktığınızda KAMELEON 8 “tanıtım modunda” olacak ve bir çok
e
kran gösterecektir. "Tanıtım modu" uzaktan kumandanızı ayarladığınızda iptal edilecektir
(
MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye basılı tutun ve daha sonra ESC tuşuna basın ve bırakın).
Pilleri değiştirdikten sonra, ekranın aydınlatılmasında önce herhangi bir tuşa basmanız
gerekmektedir. Bundan sonra kumandayı her elinize aldığınızda (ekrana ve uzaktan
kumandaya aynı anda dokununca) ekran otomatik olarak yanacaktır.
B
u etkinleştirme modunu, bir tuşa basarak etkinleştirmeye dönüştürmek de mümkündür.
"EL" ekranın bir tuşa basıldığında etkinleştirilmesi için 186. sayfada bu bölüme bakın: "EL"
ekranı etkinleştirme ayarı.
8
cihaza kadar kumanda eder
KAMELEON 8''iniz Video ve ses cihazlarınızın yanı sıra kızılötesi sinyallerle kumanda edilen
d
iğer cihazları tek uzaktan kumanda ile kumanda etmenizi sağlayacak şekilde
t
asarlanmıştır.
K
AMELEON 8, en iyi menzil için 2 KÖ (kızılötesi) geniş menzilli vericiye ve 450 kHz'ye
varan Yüksek Frekans kapasitesine sahiptir. Çalıştırmak istediğiniz herhangi bir 8 cihazı
s
eçebilirsiniz.
TV Televizyon / LCD / Plazma / Projektör / Arkadan Projeksiyon
SAT Uydu Alıcı, Kablo Dönüştürücü, DSS / DVB-T, Video Aksesuarı (ör. Medya
Merkezleri)
DVD DVD Oynatıcı / DVD-R / DVD Ev Sineması / DVD Combi / DVD/HDD / Lazer Disk
Oynatıcı
VCR Video Kaset Kaydedici / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / Kaset Oynatıcı
(Kaset Deki) / Dijital Ses Kaseti / DCC
PVR Kişisel Video Kaydedici, Sabit Diskli Kaydedici
CD CD Çalar / CD-R / MD / Pikap / Ev Otomasyonu (Ör. KÖ kumandalı perdeler vs.
AUD Ses / Ses Alıcısı / Radyo / Amplifikatör / (DVD) Ev Sineması
LIGHT KÖ kumandalı lamba anahtarları - KAMELEON 8'de Light Control™ Dedicated
addressable 433.92 MHz protokolünde kullanılan elektrik modüllerini
kullanabilen bir "LIGHT" modu da bulunmaktadır. Bu modda, ayrıca satılan
“ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit - HC-8300” ürününe KızılÖtesi (KÖ)
komutları gönderilecek; bu ürün de KÖ komutlarını, lambaların kısılması ya
da kapatılmasında kullanılabilecek Radyo Frekansı (RF) komutlarına
dönüştürecektir.
KAMELEON 8
'de Light Control™ işlevini gerçekleştirebilmeniz için
"ONE FOR ALL Light Control™ Starters kit - HC-8300"ü satın almanız
gerekmektedir.
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:25 Pagina 184
WWW.ONEFOR ALL.COM 185
ÖĞRENME ÖZELLİĞİ
KAMELEON 8 benzersiz bir "öğrenme özelliğine" sahiptir. Bu sayede orijinal (çalışan)
u
zaktan kumandanızdan neredeyse her işlevi (maks ± 50) yeni KAMELEON 8'inize
k
opyalayabilirsiniz (197. sayfada anlatılan “Öğrenme Özelliği”ne bakın). Bu özellik,
KAMELEON 8'inizi ayarladıktan sonra uzaktan kumandanızdaki bazı özelliklerin
KAMELEON 8 tuş takımında bulunmadığını fark ettiğinizde işinize yarayacaktır.
M
akrolar (komut dizileri)
KAMELEON 8 'iniz, tek tuşa basarak birden fazla komutu göndermenizi sağlayan, kolay
kullanımlı bir Makro özelliğiyle gelmektedir (örneğin birden fazla cihazı açma ya da
kapatma).
B
u özellik için uzaktan kumandanızın özel tuşlarını (I, II, III, IV) kullanabilirsiniz. Bu tuşların
birine bir makro programladığınızda, her modda bu komut dizileri çalıştırılabilecektir.
K
od yükseltme teknolojisi
O
NE FOR ALL KAMELEON 8 aynı zamanda bir Kod yükseltme teknolojisi de sunmaktadır.
Bu teknolojide, hafıza kodlar ekleme olanağına sahip olmaktasınız. Cihazınız, KAMELEON
8
'in hafızasında (194. sayfada açıklanan "Doğrudan kod ayarı" ya da 195. sayfadaki "Arama
Y
öntemi" kullanıldıktan sonra) bulunmayan bir kod kullanıyorsa, "Kod Yükseltme
T
eknolojisini" (bkz. 206. sayfa) kullanabilirsiniz. Bu teknoloji sayesinde KAMELEON 8'iniz asla
modası geçmiş duruma düşmeyecektir.
Not:: Pilleri taktığınızda
KAMELEON 8
“tanıtım modunda” (bir çok ekran
gösterecektir) olacaktır.
KAMELEON 8
, ayarlamaya başladığınızda tanıtım
modundan çıkacaktır.
KAMELEON 8'iniz 4 AAA/LR03 alkalin pil gerektirmektedir.
1. Bir bozuk para kullanarak pil kapağını açın.
2. Pilleri, artı uçları (+) yukarı dönük olacak şekilde yerleştirin.
3. Pil kapağını yeniden yerine takın.
Düşük Voltaj Göstergesi
Piller bitmeye yaklaştığında KAMELEON 8 bunu gösterecektir.
Herhangi bir tuşa bastığınızda KÖ göstergesi 5 kez yanıp sönecek ve programlama
moduna girmenize izin verilmeyecektir.
Lütfen pillerin yerine 4 yeni AAA/LR03 alkalin pil taktığınızdan emin olun.
KAMELEON 8
HAKKINDA
Piller
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:25 Pagina 185
186 WWW.ON EFORALL.COM
"EL" Ekranı etkinleştirme ayarı
KAMELEON 8 “EL” ekranının parlaklığını artırmak ya da azaltmak için:
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
Ekran, ayarlama ekranına geçecektir.
2. BRIGHT'a basın.
3. > "EL" ekranının parlaklığını artırmak için NEXT tuşuna
basılı tutun.
> "EL" ekranının parlaklığını artırmak için PREVIOUS tuşuna
basılı tutun.
4. Parlaklık ayarını kaydetmek ve ayarlama ekranına geri dönmek
için ENTER düğmesine, bir önceki parlaklık seviyesi ayarına
dönmek için ESC tuşuna basın.
- KAMELEON “EL” panelin parlaklığının artırılması, pil ömrünü kısaltacaktır.
Pil ömrü 3-12 arasında (parlaklık ayarı ve kullanıma bağlı olarak) değişmektedir.
Bu üründe, ekrana ve uzaktan kumandaya aynı anda dokunarak ya da bir tuşa basılarak
etkinleştirilebilen bir "EL" paneli (Elektro Aydınlatma teknolojisi) bulunmaktadır. Pil
ö
mründen tasarruf etmek için "EL" ekranı, normal kullanımda 8 saniye yanık kalacaktır.
KAMELEON 8'in en önemli özelliklerinden biri de, kontrol ettiğiniz cihaza uygun biçimde
değişen "EL" ekranıdır. 88. sayfada verilen genel bakış, kullanabileceğiniz tüm olası işlevleri
g
östermektedir.
“EL” Ekranı parlaklık ayarı
K
AMELEON 8'de
e
krana ve uzaktan kumandaya aynı anda dokunarak
y
a da
b
ir tuşa
b
asılarak
e
tkinleştirilebilen bir "EL" paneli bulunmaktadır.
KAMELEON 8'i bir etkinleştirme ayarına kilitlemek de mümkündür:
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
Ekran, ayarlama ekranına geçecektir.
2. OTHER'a basın.
3. Şimdi 9 8 9 tuşlarına basın. KÖ göstergesi iki kez (ya da dört kez)
yanı sönecektir.
-
>
Animasyonlu KÖ Göstergesi iki kez yanıp sönerse “EL” paneli yalnızca
ekrana ve
uzaktan kumandaya aynı anda dokunulduğunda
etkinleşecektir.
-> Animasyonlu KÖ Göstergesi dört kez yanıp sönerse “EL” paneli yalnızca bir tuşa
basıldığında etkinleşecektir.
KAMELEON 8
'i istediğiniz etkinleştirme ayarına kilitlemek için aşağıdaki işlemleri
yapmanız yeterlidir.
Tuşlar
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:25 Pagina 186
WWW.ONEFOR ALL.COM 187
Tuşlar
"EL" Açık kalma süresi ayarı
KAMELEON 8 “EL” ekranının, kumanda kullanımı sırasında (programlama modunda değil)
h
er tuşa basıldıktan sonra ne kadar süreyle açık kalacağını değiştirmek için (varsayılan
o
larak 8 sn):
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
Ekran, ayarlama ekranına geçecektir.
2. OTHER'a basın.
3
. 9 7 8 tuşlarına basın. KÖ göstergesi iki kez yanıp söner.
4
. Tercihinize göre 1, 2, 3, 4 ya da 5 tuşlarına basın (ör. 1 = 4 saniye).
A
şağıdaki tabloya bakın. Animasyonlu KÖ göstergesi, iki kez yanıp
s
öner. Yeni EL açık kalma süresini kaydetmek ve SETUP ekranına
geri dönmek için ENTER düğmesine, bir önceki EL açık kalma
s
üresi ayarına dönmek için ESC tuşuna basın.
"EL" Açık kalma süresi seçimleri
1 4 saniye
2 8 saniye (varsayılan)
3 12 saniye
4 16 saniye
5 20 saniye
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:25 Pagina 187
WWW.ONEFOR ALL.COM 189
1. KÖ (Kızılötesi) göstergesi
KÖ göstergesi, IR "gönderildiğinde" ya da "alındığında" yanıp
s
öner. KAMELEON 8 animasyonlu KÖ göstergesi, bir işlev tuşuna
b
asıldığında “giden KÖ” gösterecektir.
"Öğrenme İşlemleri"ni ya da "Kod Yükseltme İşlemini" kullanırken,
animasyonlu KÖ göstergesinde "gelen KÖ" gösterilecektir. Giden
KÖ, KÖ göstergesinde "dışarıdan içeriye" animasyonu ile
g
österilecektir. Gelen KÖ, KÖ göstergesinde "içeriden dışarıya"
animasyonu ile gösterilecektir. Normal kullanımda ve programla-
ma modunda tuşlara basıldığında KÖ göstergesi sinyal verecektir
(KÖ Göstergesi'nin orta bölümü yanıp söner).
2
. Cihaz tuşları
T
V, SAT, DVD, VCR, PVR, CD, AUD ve LIGHT tuşları, kontrol edilecek cihazları seçmek
için kullanılır. Örneğin uzaktan kumanda TV tuşuna bastığınızda TV'nizin, VCR tuşuna
bastığınızda Video Kaydedicinizin, SAT tuşuna bastığınızda Uydu Alıcınızın ya da Kablo
D
önüştürücünün vs. kumanda edilmesini sağlar (daha fazla bilgi için 184. sayfaya bakın).
K
AMELEON 8'iniz üzerinde bir tuşa bastığınızda, ilgili cihaz simgesi yanıp sönerek,
o sırada etkin olan modu gösterir. Cihaz tuşuna basılması, ana ekrana geri dönmenizi
(TV, SAT ve AUD modları) sağlar. KAMELEON 8'de aynı zamanda “LIGHT” modu da bulun-
m
aktadır. Ayrıca satılan “ONE FOR ALL Light Control™ Starters Kit - HC-8300” ile birlikte
kullanıldığında bu mod, tüm evinizin lambalarını kısmanızı ve AÇMANIZI/
KAPATMANIZI sağlar.
3. MAGIC ("değiştirilmiş” ya da "programlama" modunda)
MAGIC tuşu KAMELEON 8'inizi ayarlamak ve bazı özel işlevlere
ulaşmak için kullanılır. Bu tuşa kısaca bastığınızda ekran
"değiştirilmiş" moda geçer (10 saniye). Bu modda, renk, parlaklık
ve kapanma zamanlayıcısı gibi bazı ikincil işlevlere erişebilirsiniz.
Programlama modu
MAGIC tuşuna uzun süre bastığınızda (yaklaşık 3 saniye),
KAMELEON 8 "programlama" moduna girer. Ekran, "setup"
ekranına geçecektir.
Tuşlar
DEV SET
SEARCH
MODE
KEY MAGIC
MACRO
BRIGHT
LEARN
IR DELETE
VOLUME
OTHER
• Cihaz Ayarı modu
• Arama Yöntemi
• Tekrar mod atama
• Eksik işlevleri programlamak için
• Bir tuşa (I, II, III, IV) dizi halinde uygulanacak komutlar
eklemek için
• “EL” Ekranı parlaklık ayarı
• (Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin, KAMELEON 8'e
kopyalanması için)
• Öğrenilmiş ve Key Magic işlevlerinin silinmesi
• Ses seviyesi belirleyiciyi yerleştirme özelliği
• Değişken EL Açık kalma süresi (4 san, 8 san, 12 san, 16 san,
20 san)
• Çalıştırma Sıfırlaması
KAMELEON 8 - Zamanlayıcı
• EL ekranı etkinleştirme ayarı
• Kod Doğrulama
• Modem Yükseltme
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 189
190 WWW.ON EFORALL.COM
4. SCROLL
SCROLL tuşu, normal kullanım sırasında belirli bir modda ve
p
rogramlama modunda, farklı ekranlar (varsa) arasında geçiş
y
apma olanağı sunar. Yalnızca TV, SAT ve AUD modlarında
kullanılabilir.
5. ENTER
ENTER tuşu, programlama modunda yaptığınız seçimleri
onaylamanızı sağlar.
6
. POWER (değiştirilmiş modda; Kapanma zamanlayıcısı)
P
OWER tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevlere
sahiptir.
7. PP / TIMER / RAND.
TV ve SAT modunda bu tuş “Son Kanal”, “Önceki Program” ya da
Geri çağır” işlevlerini çalıştırabilir (orijinal uzaktan kumandanıza
bağlı olarak). VCR ve DVD modlarında TIMER RECORD
(Zamanlayıcılı Kayıt) ya da TIMER ON/OFF (Zamanlayıcı Aç/Kapat)
işlevini elde edersiniz. CD ve AUD modunda, RANDOM (ya da
karıştırma) işlevini çalıştırabilirsiniz.
8. PRESET / BACK
AUD modunda PRESET tuşu PRESET/MENU ekranına geçilmesini
sağlayarak, 1 - 9 ÖN AYARLARINA, +10 basamaklarına erişime
olanak tanıyacaktır. PVR ve SAT menüsü modunda, bir önceki
menü ekranına geri dönmek için “geri” tuşunu kullanabilirsiniz.
9. 16:9 / PROG.
TV modunda, 16:9 (ekran biçimi) işlevini çalıştırırsınız.
VCR, DVD, AUD (ana ekran) ve CD modunda, PROG (program)
işlevini elde edersiniz.
10. TV/VCR / TV/SAT / TV/DVD
VCR modunda, TV/VCR işlevini elde edersiniz. SAT modunda
TV/SAT işlevini elde edersiniz. DVD modunda TV/DVD işlevini elde
edersiniz.
11. AUDIO / TUNE -
DVD, SAT, PVR ve AUD modunda (ana ekran), “Audio” (Ses)
işlevini elde edersiniz. AUD modunda (ön ayar/ Menü ekranı),
“TUNE –“ işlevini elde edersiniz.
12. INFO / CLEAR
SAT ve PVR modunda, "info" (bilgi) işlevini seçebilirsiniz. CD, AUD
(ana ekran) ve DVD modunda “clear” (sil) işlevini elde edersiniz.
Tuşlar
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 190
WWW.ONEFOR ALL.COM 191
Tuşlar
1
3. FAV / EDIT / SP/LP
S
AT ve PVR modunda, FAV (favori) işlevini elde edersiniz. DVD,
C
D ve AUD modunda, bilgileri düzenlemekte kullanılan EDIT
(DÜZENLE) işlevini çalıştırabilirsiniz. VCR modunda SP/LP
(
kaset hızı) işlevini çalıştırabilirsiniz.
1
4. SUBT. / TUNE + (ALT YAZI / AYAR+)
S
AT, PVR, DVD ve AUD ana modunda SUBTITLE (ALT YAZI) işlevini
e
lde edersiniz. AUD modunda, preset/Menu ekranında “TUNE +”
işlevini çalıştırabilirsiniz.
15. MENU
B
u tuşa bastığınızda, Menü açılır ve TV ve AUD modunda,
e
kran menü moduna değişecektir. MENU tuşu, orijinal uzaktan
kumandanızdakiyle aynı işlevi çalıştırmaktadır.
1
6. EXIT (ÇIK)
EXIT tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı şekilde
ç
alışacaktır. Ana ekrana dönmek için (TV, SAT ve AUD modu),
cihaz tuşuna basın ya da SCROLL tuşunu kullanın.
17. DSP / GUIDE (DSP / REHBER)
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa AUD modunda "DSP"
işlevini elde edersiniz. TV, SAT, DVD, VCR ve PVR modunda
“GUIDE” tuşu, orijinal uzaktan kumandanızda varsa, size "guide"
(rehber) işlevini sağlayacaktır. TV modunda “GUIDE” tuşu,
ekranı, “menü modu ekranı”na değiştirecektir.
18. MUTE (SESİ KAPAT)
Mute tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi
çalıştırmaktadır.
19. CH +/- (değiştirilmiş modda; parlaklık +/-)
Bu tuşlar, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi çalışır.
Değiştirilmiş TV modunda (MAGIC tuşuna kısaca basılıp bırakılma
ile ulaşılan), bu tuşlar size parlaklık +/- işlevini sağlayabilir.
20. Yön tuşları (Yukarı, Aşağı, Sola ve Sağa)
Orijinal uzaktan kumandanızda varsa bu tuşlar, menüde hareket
etmenizi sağlayacaktır. Bazı TV'lerde, TV'nizin modeline bağlı
olarak menüde hareket etmek için CH+/- ve VOL +/- tuşlarına ya
da renkli tuşlara (kırmızı, yeşil, sarı ve mavi) basmanız gerekebilir.
AUD ana modunda bu tuşlar (orijinal uzaktan kumandanızda
varsa), hoparlörlerinizi ORTA ve ARKA ses seviyelerini
ayarlamanızı sağlayacaktır. AUD modunda bu tuşlar (orijinal
uzaktan kumandanızda varsa), ana ekranda gezinmenize olanak
sağlayacaktır.
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 191
192 WWW.ON EFORALL.COM
21. OK / SURROUND (TAMAM / SURROUND)
Menü modunda bu tuş, seçiminizi onaylayacaktır. Bazı cihazlarda
m
enü seçeneğini, MENU tuşuna basarak onaylayabilirsiniz. AUD
a
na modunda bu tuş, cihazınızın surround moduna girmenizi
sağlayacaktır (orijinal uzaktan kumandanızda varsa).
22. VOL +/- (SES +/-, değiştirilmiş modda; renk +/-)
Ses seviyesi tuşları, orijinal uzaktan kumandanızda olduğu gibi
çalışır. Değiştirilmiş TV modunda (MAGIC tuşuna kısaca basılıp
b
ırakılma ile ulaşılan), bu tuşlar size renk +/- işlevini sağlayabilir.
2
3. Numara tuşları / INPUT (prog. Modunda; ayarlama özellikleri)
Numara (1 – 9, 0) tuşları, orijinal uzaktan kumandanızdaki işlevleri
sağlayacaktır. AUD modunda numara (1 – 9, 0, -/—) tuşları (orijinal
u
zaktan kumandanızda varsa) INPUT işlevini (TUNER, CD vs.)
k
ullanmanızı sağlayabilir. Orijinal uzaktan kumandanızda "işlev
seçimi" ya da "giriş seçimi" işlevi varsa, bu işlevleri AV tuşunun
altında bulabilirsiniz. Programlama modundayken, sayı tuşları,
ç
eşitli ayarlama özelliklerinin görüntülenmesini sağlayacaktır.
24. -/-- / PPV
Orijinal uzaktan kumandanızda, bir/iki numara giriş seçimi (-/--)
tuşu varsa, -/-- tuşuyla bu işleve ulaşabilirsiniz. SAT (ana ekran) ve
PVR modunda, PPV işlevine ulaşırsınız.
25. AV / HELP (AV / YARDIM)
AV tuşu, orijinal uzaktan kumandanızdakiyle aynı işlevi
çalıştırmaktadır. Orijinal televizyon ya da video uzaktan
kumandanızda 20 tuşu varsa, AV tuşuna basılarak bu işlev
çalıştırılabilir. Orijinal uydu ya da PVR uzaktan kumandanızda
"yardım" işlevi varsa, YARDIM tuşuna basarak buna ulaşabilirsiniz.
AUD modunda, “input source” (giriş kaynağı) işlevine ulaşabilirsi-
niz.
26. ESC
Bu tuş, yalnızca programlama modunda çalışmaktadır ve Setup
ekranına geri dönmek ya da programlama modundan çıkmak için
kullanılır.
27. Hareket tuşları (PLAY (OYNAT), STOP (DURDUR) vs.)
VCR, DVD, SAT (menü ekranı), PVR, CD ya da AUD modundayken
bu tuşlar, PLAY (OYNAT), FF (HIZLI İLERİ), REW (HIZLI GERİ),
SKIP+/- (ATLA) (TRACK+/- (PARÇA)) vs. işlevlerini çalıştırmanızı
sağlar. Yanlışlıkla kaydetmeyi önlemek için kayda başlamak için
RECORD tuşuna iki kez basılmalıdır.
Tuşlar
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 192
WWW.ONEFOR ALL.COM 193
28. Teletekst Tuşları
Bu tuşlar, ana teletekst işlevlerini çalıştırmak için kullanılmaktadır.
T
abi ki, Televizyonunuzda teletekst özelliği bulunmaktadır.
T
eletekst ve fastext işlevleriyle ilgili daha ayrıntılı açıklamalar için
lütfen televizyonunuzun kılavuzuna bakın.
Farklı televizyonların teletekst ve fastext işlevlerini farklı şekillerde
kontrol ettiğini unutmayın. Teletekst işlevlerinin hepsi, sizin
k
ullandığınız modelde kullanılamıyor olabilir.
E
XPAND (GENİŞLET): Teletekst sayasının üst yarısını daha büyük harflerle
g
österir. Yeniden bastığınızda, teletekst sayfasının alt yarısını büyütülmüş
halde görürsünüz. Normal teletekst izlemeye geri dönmek için
t
elevizyonunuza bağlı olarak tekrar EXPAND (GENİŞLET) tuşuna ya da
T
EXT ON (TELETEKST AÇIK) tuşuna basın.
TEXT ON (TELETEKST AÇIK): TV modunda: Teletekst modundayken, bu tuşa
b
astığınızda, televizyonunuza bağlı olarak teleteksti MIX (KARIŞTIR) ya da TURN
O
FF (KAPAT) arasında değiştirebilirsiniz.
Bu işlev SAT modunda da kullanılmaktadır.
H
OLD/STOP (TUT/DURDUR): Sayfa değişimini durdurur.
MIX (KARIŞIK): Hem metni hem de TV görüntüsünü gösterir.
TEXT OFF (TELETEKST KAPALI): TV modunda: televizyonu normal izleme
moduna getirir. Bazı televizyonlarda bu işlev, "TEXT ON" (Teletekst Açık)
tuşuna bir kaç kez basarak yapılabilmektedir. Bu işlev SAT modunda da
kullanılmaktadır.
TEXT INDEX (TELETEKST DİZİNİ): Bu tuş, teletekst modunda dizin işlevine
erişim sağlayacaktır.
29. Özel tuşlar (I, II, III, IV)
Özel tuşlar KAMELEON 8'i “Öğrenme özelliği” (bkz. 197. sayfa) ya da
”Key Magic®” (bkz. 200. sayfa) ile orijinal uzaktan kumandanıza
göre özelleştirmenize olanak sağlayan boş tuşlardır. Bu tuşlar
"Makro tuşları" olarak kullanılmak için de idealdir (bkz. 204. sayfa).
30. Kırmızı / Yeşil / Sarı / Mavi
Teletekst moduna girerken, kırmızı, yeşil, sarı ve mavi ile işaretli
renkli tuşlar, televizyonunuzun fastext işlevlerine ulaşmanızı sağlar.
Orijinal uzaktan kumandanızda bu tuşlar Menü'de gezinme için
kullanılıyorsa KAMELEON 8 Fastext tuşları da aynı şekilde çalışabilir.
Tuşlar
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 193
194 WWW.ON EFORALL.COM
N
ot: pilleri taktığınızda
K
AMELEON 8
tanıtım modunda” (bir çok ekran
g
österecektir) olacaktır. Bir sonraki işlemleri uyguladığınızda
K
AMELEON 8
otomatik olarak demo modundan çıkacaktır.
Ö
rnek:
K
AMELEON 8
'
i televizyonunuz için ayarlama:
1
. Televizyonunuzun AÇIK olduğundan emin olun (bekleme modunda değil).
2. Kod listesinde cihazınızın kodunu bulun (sayfa 261 - 288). Kodlar, cihaz türüne
v
e markaya göre listelenmiştir. Her markanın en popüler kodları, ilk sırada
b
elirtilmiştir. Kodlar bölümünde istediğiniz marka yoksa, 195. sayfadaki Arama
Yöntemi'ni deneyin.
3
. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
E
kran, ayarlama ekranına geçecektir.
4
. DEV SET tuşuna basın.
5. Ayarlamak istediğiniz cihaz türünü seçmek için TV tuşuna basın ve bıra-
kın.
6. Numara tuşlarını kullanarak dört basamaklı cihaz kodunuzu
(261 - 288. sayfalar arasındaki kod listesine bakın) girin.
Animasyonlu KÖ göstergesi, iki kez yanıp söner.
7. Şimdi
KAMELEON 8
'i televizyonunuza doğrultun ve KAMELEON 8'in
cihazınızla düzgün çalıştığını kontrol etmek için aşağıdaki tuşları
deneyin:
CHANNEL +, CHANNEL-
VOLUME +, VOLUME -
MUTE
POWER
MENU
8. Cihazınız tuşlara yanıt veriyorsa, kodu kaydetmek için ENTER'a basın.
Cihazınız yanıt vermiyorsa, markanız altında listelenen bir sonraki kodu
girmeniz yeterlidir. Markanız için listede bulunan kodlardan
hiçbiri işe yaramıyorsa, 195. sayfada açıklanan Arama Yöntemi'ni
deneyin.
9. Kullanıcı modu'na geri dönmek için yaklaşık 3 saniye boyunca ESC
tuşuna basılı tutun (cihaz modu için olan tüm tuşlar
gösterilir) YA DA ayarlamak istediğiniz bir sonraki cihazı
seçmek için bir cihaz tuşuna basın.
- Bir çok TV, POWER tuşuna basıldığında açılmaz; TV'nizi açmak için "CHANNEL+"
tuşuna basmayı deneyin.
- Bazı kodlar birbirine çok benzer. Belirtilen kodların biriyle cihazınız tepki vermiyor ya
da düzgün çalışmıyorsa, markanız altında listelenen kodlardan başka birini deneyin.
- Diğer cihazları ayarlamak için yukarıdakilerle aynı talimatları uygulayın; yalnızca 5. adım-
da ilgili cihaz tuşuna basın.
- Cihazınızı çalıştırmadan önce doğru cihaz tuşuna basmayı unutmayın.
Bir cihaz tuşuna yalnızca bir cihaz atanabilir.
İkinci bir TV, VCR, SAT, PVR, CD, AUD ya da DVD'yi ayarlama (201. sayfaya bakın).
K
AMELEON 8'
i
n Ayarlanması
(
Cihazlarınızı kontrol etmek için KAMELEON 8'i nasıl ayarlayabilirsiniz)
_ _ _ _
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 194
WWW.ONEFOR ALL.COM 195
Arama Yöntemi
-
-> İlgili marka altında listelenen tüm kodları denedikten sonra bile cihazınız KAMELEON
8
'e tepki vermiyorsa.
--> Cihazınızın markası listede yoksa.
Arama Yöntemi KAMELEON 8'in hafızasında bulunan tüm kodları taramanızı sağlar.
Örnek: TV'nizin kodunu aratmak için:
1. Televizyonunuzu AÇIK duruma getirin (beklemede değil).
2. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun.
Ekran, ayarlama ekranına geçecektir.
3. SEARCH'e basın.
4
. Ayarlamak istediğiniz cihaz türünü seçmek için TV tuşuna basın ve
bırakın.
5. Daha sonra POWER'a basın.
6.
KAMELEON 8
'i Televizyonunuza doğrultun. Televizyonunuz
kapanana kadar tekrar tekrar NEXT tuşuna basın (NEXT tuşuna
her basışınızda KAMELEON 8, hafızadaki bir sonraki kodu
kullanarak cihaza POWER sinyali gönderecektir). NEXT tuşuna
çok fazla kez basmanız gerekebileceğinden (150 keze kadar),
lütfen sabırlı olun. Bu tuşa basarken
KAMELEON 8
'i
Televizyonunuza doğrultmayı unutmayın. (Bir kodu atlarsanız,
PREVIOUS tuşuna basarak önceki kodlara gidebilirsiniz).
7. Televizyonunuz kapandığında, Kodu kaydetmek için ENTER
tuşuna basın. Animasyonlu KÖ göstergesi, iki kez yanıp söner.
8. Ayar ekranına geri dönmek için ESC tuşuna ya da başka bir cihaz
için Arama Yöntemi'ni kullanmak istiyorsanız ilgili cihaz tuşuna
basın.
9. Kullanıcı moduna geri dönmek için yeniden ESC tuşuna basın
(tüm tuşlar görüntülenir).
Cihazınızı (televizyon) yeniden açın ve düzgün çalıştıklarından
emin olmak için uzaktan kumandanın tüm işlevlerini deneyin.
Televizyonunuzu düzgün biçimde kumanda edemiyorsanız, lütfen
Arama Yöntemi'ni kullanmaya devam edin; yanlış Kod'u kullanıyor
olabilirsiniz.
- 5. adım sırasında POWER yerine, gösterilen başka bir tuşa da basabilirsiniz.
Bu, 6. adımda NEXT ya da PREVIOUS tuşlarından sonra basılan tuşun işlevi olacaktır.
Örneğin 5. adımda "POWER" yerine "2" tuşuna basarsanız KAMELEON 8, 6. adımda
NEXT'e her bastığınızda "2 numarası" sinyali gönderecektir (TV'nizin başka bir kanalda
olduğundan emin olun).
- Diğer cihazları aramak için yukarıdakilerle aynı talimatları uygulayın; yalnızca 4. adımda
ilgili cihaz tuşuna basın.
- Video'nuzun uzaktan kumandasında POWER tuşu yoksa, 5. adımda POWER tuşu yerine
PLAY tuşuna basın.
- LIGHT modunda Arama Yöntemi işe yaramaz.
KAMELEON 8'
in Ayarlanması
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 195
196 WWW.ON EFORALL.COM
K
od gösterme
(
O sırada hangi kodun programlı olduğunu göstermek için)
K
AMELEON 8'i Arama Yöntemi'ni kullanarak ayarladıysanız, ileride görmek üzer kodunuzun
g
österilmesini sağlayabilirsiniz. Animasyonlu KÖ göstergesi, animasyonlu yanıp sönmelerle
4 basamaklı kodunuzu gösterecektir.
Ö
rnek: TV'nizin kodunu göstermek için:
1. MAGIC tuşuna basılı tutun (yaklaşık 3 saniye boyunca).
Ekran, ayarlama ekranına geçecektir.
2. OTHER'a basın.
3
. 9 9 0 basın. Animasyonlu KÖ göstergesi iki kez yanar.
4. Koduna bakmak istediğiniz cihaz türünü seçmek için TV tuşuna basın ve
b
ırakın.
5
. Dört basamaklı kodun ilk basamağı için 1 tuşuna basın ve animasyon-
lu KÖ göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü sayın. Yanıp sönme
olmazsa, basamak "0"dır.
6. İkinci basamak için 2'ye basın ve animasyonlu yanıp sönmeleri sayın.
Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır.
7. Üçüncü basamak için 3'e basın ve animasyonlu yanıp sönmeleri sayın.
Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır.
8. Dördüncü basamak için 4'e basın ve animasyonlu yanıp sönmeleri
sayın. Yanıp sönme olmazsa, basamak "0"dır. Artık dört basamaklı
kodunuzu öğrendiniz.
9. Ayar ekranına geri dönmek için ENTER tuşuna YA DA başka bir cihaz
için kod gösterme işlemini kullanmak istiyorsanız ilgili cihaz tuşuna
basın.
10. Kullanıcı moduna geri dönmek için ESC tuşuna basılı tutun (yaklaşık 3
saniye).
- 5 – 8. adımları, istediğiniz sırada ve istediğiniz kadar tekrarlayabilirsiniz. Yani eğer
sayarken karıştırırsanız, ilgili numaranın yeniden gösterilmesini sağlayabilirsiniz
(örn. 6. adım sırasında, KÖ göstergesinin kaç kez yanıp söndüğünü göremezseniz,
yeniden "2 sayısına" basın ve tekrar sayın).
- Diğer cihazlarınızın kodlarını görmek için yukarıdakilerle aynı talimatları uygulayın;
yalnızca 4. adımda ilgili cihaz tuşuna basın.
Hızlı Kod Referansı
İleride hızlı ve kolay biçimde bulmak için aşağıdaki kutulara cihazlarınızın kodlarını
yazın.
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 196
WWW.ONEFOR ALL.COM 197
K
AMELEON 8, komple bir önceden programlanmış kod kütüphanesiyle gelmektedir.
KAMELEON 8'i cihazınız için ayarladıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda bulunan
bir ya da daha fazla tuşun, KAMELEON 8 tuşlarında bulunmadığını fark edebilirsiniz.
KAMELEON 8 uzaktan kumandada, orijinal kumandanızdaki herhangi bir işlevi, KAMELEON
8
'in tuş takımına kopyalamanızı sağlayan özel bir Öğrenme işlevi bulunmaktadır.
Başlamadan önce:
- Orijinal uzaktan kumandanızın doğru çalıştığından emin olun.
-
KAMELEON 8'inizin ya da orijinal uzaktan kumandanızın cihazınıza dönük olmadığından
emin olun.
(doğrudan)
Ö
rnek: Orijinal TV uzaktan kumandanızdaki "mono/stereo" işlevini,
K
AMELEON 8
'
in
"
I, II, III ya da IV" tuşuna kopyalamak için.
1
.
K
AMELEON 8
'
i ve orijinal uzaktan kumandanızı, düz bir yüzeye yerleştirin.
N
ormalde cihaza doğrulttuğunuz uçların birbirine baktığından emin olun.
O
rijinal uzaktan kumandanızı
K
AMELEON 8
'
in önüne doğrultun (aşağıdaki resme
bakın). Uzaktan kumandalar arasında 2 - 5 cm (0,8 - 2 inç) mesafe bırakın.
2. MAGIC tuşuna basılı tutun (yaklaşık 3 saniye boyunca).
Ekran, ayarlama ekranına geçecektir.
3. LEARN'e basın.
4. Öğrenilen işlevi kopyalamak istediğiniz modu seçmek için KAMELEON 8
üzerinde cihaz tuşuna (örneğin TV tuşuna) basın.
5. Öğrenilen işlevi KAMELEON 8 üzerinde koymak istediğiniz tuşa
(örneğin: "I" tuşu) basın. KÖ göstergesi, üç kez "gelen KÖ" gösterecek
ve ekranı kapatacaktır.
6. Orijinal uzaktan kumandanızda kopyalamak istediğiniz tuşa (örneğin:
mono/stereo) basın ve basılı tutun. Ekran yeniden açılır ve öğrenme
işlevinin başarılı olduğunu gösterecek şekilde ışık iki kez yanıp söner.
7. Aynı modda kopyalamak istediğiniz başka işlevler de varsa, öğrenilmesini istediğiniz
bir sonraki tuşa basarak 5. ve 6. adımları tekrarlamanız yeterlidir. Başka bir modda
farklı bir işlevi kopyalamak isterseniz, 4. adım ve bunu takiben 5. ve 6. adımları
uygulayın.
8. Öğrenme modundan çıkmak için ENTER tuşuna ya da bir önceki
kullanıcı ekranına dönmek için ESC tuşuna basın.
Öğrenme Özelliği
(Orijinal uzaktan kumandanızın işlevlerinin,
K
AMELEON 8
'
e nasıl kopyalanacağı)
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 197
198 WWW.ON EFORALL.COM
- 5. adımda ekran kapandıktan sonra, orijinal uzaktan kumandanızda tuşa (bu örnekte:
”mono/stereo” tuşu) 15 saniye boyunca basmanız gerekecektir. Öğrenme modunda hiçbir
t
uşa basılmazsa, uzaktan kumanda 30 saniye sonra kullanıcı moduna geri dönecektir.
-
Öğrenme sırasında menü (TV), rehber (TV) vs. gibi tuşlara basılması, ekranı
d
eğiştirmeyecektir.
- Bir tuş üzerine öğrenilen bir işlevi kopyaladığınızda orijinal KAMELEON 8 işlevi otomatik
o
larak değiştirilir. Ulaşmak için MAGIC tuşuna, sonra da ilgili tuşa basın (POWER, Channel
v
e Volume tuşları hariçtir). Öğrenilen işlevi bir numara tuşuna atadıysanız, orijinal işleve
M
agic tuşuna iki kez, ilgili sayı tuşuna da bir kez basılarak ulaşılabilir.
- Öğrenilen işlevi, ana ekranda gösterilmeyen bir tuşa atamak isterseniz, ekranı değiştirmek
i
çin SCROLL tuşuna basın.
-
Öğrenme işlevi moda özgüdür. Bu nedenle, aynı tuşa, her mod için bir öğrenilen işlev
atayabilirsiniz.
- KAMELEON 8, yaklaşık 50 işlevi öğrenebilmektedir. Tuş sayısı, diğer programlanan işlevlere
v
e işlevin öğrenildiği uzaktan kumandaya bağlıdır.
- Öğrenilmiş bir işlevin yerine, başka bir işlevi yerleştirerek, daha önceki işlevi
değiştirebilirsiniz.
- Öğrenme işlemlerini, doğrudan güneş ışığı ya da akkor ışık (sıradan lambalar) altında
yapmadığınızdan emin olun.
-
Öğrenme talimatlarını uygulamadan önce kumandanın pillerinin yeni olduğundan
emin olun.
-
Pilleri değiştirdiğinizde, öğrenilen işlevler hafızada kalmaya devam edecektir.
Değiştirilmiş Öğrenme
Bir işlevi, ilgili tuşun orijinal işlevini koruyarak değiştirilmiş biçimde kaydetmek de
mümkündür.
Örnek: Mono/stereo işlevini değiştirilmiş “kırmızı” tuşa atama.
Değiştirilmiş işlevi (örneğin mono/stereo) kırmızı tuşa atamak için, 197. sayfada verilen
1-8. adımları uygulayın. Ardından 5. adımda "önce "MAGIC" tuşuna, ardından "Kırmızı"
tuşa basın.
İlgili işleve (bu örnekte "mono/stereo") ulaşmak için "MAGIC" tuşuna, ardından "kırmızı"
tuşuna basın.
- Değiştirilmiş Öğrenme işlevi, Channel ve Volume tuşlarına yerleştirilecekse, "Colour ve
Brightness" (Renk ve Parlaklık) işlevleri kullanılamayacaktır.
- Bir numara tuşuna (0-9) değiştirilmiş öğrenme işlevini atarsanız, bu değiştirilmiş işleve ula-
şmak için MAGIC tuşuna iki kez basmanız gerekmektedir.
Öğrenme Özelliği
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 198
WWW.ONEFOR ALL.COM 199
Bir tuştaki "Key Magic işlevi"ni ya da "öğrenilmiş işlevi" silmek
için:
Örnek: TV modunda "I" tuşundaki "Key Magic işlevi"ni ya da "öğrenilmiş işlevi" silmek için:
1
. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, ayarlama ekranına
geçecektir.
2. IR DELETE'e basın.
3. İlgili cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
4
. İlgili işlev tuşuna basın (örneğin "I")
5. Orijinal işlevi geri yüklemek için ENTER YA DA kullanıcı ekranına geri dönmek için ESC
tuşuna basın.
-
KAMELEON 8'in orijinal işlevi (varsa) geri yüklenecektir.
Bir tuştaki değiştirilmiş "Key Magic işlevi"ni ya da "öğrenilmiş
işlevi" silmek için:
Örnek: Bir "değiştirilmiş" öğrenilmiş ya da Key Magic işlevini silmek için aşağıdaki işlemleri
u
ygulayın.
Örnek: TV modunda değiştirilmiş “kırmızı” tuştaki Mono/stereo işlevini atama:
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, ayarlama ekranına
geçecektir.
2. IR DELETE'e basın.
3. İlgili cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
4. MAGIC'e basın.
5. İlgili işlev tuşuna basın (örneğin "Kırmızı tuş")
6. Orijinal işlevi geri yüklemek için ENTER YA DA kullanıcı ekranına geri dönmek için ESC
tuşuna basın.
- KAMELEON 8'in orijinal işlevi (varsa) geri yüklenecektir.
Bir moddaki tüm "Key Magic işlevlerini" ya da "öğrenilmiş
işlevleri" silmek için:
Örnek: TV modundaki tüm "Key Magic işlevlerini" ya da "öğrenilmiş işlevleri" silmek için:
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, ayarlama ekranına
geçecektir.
2. IR DELETE'e basın.
3. İlgili cihaz tuşuna basın (örneğin TV).
4. Orijinal işlevi geri yüklemek için ENTER YA DA kullanıcı ekranına geri dönmek için ESC
tuşuna basın.
- KAMELEON 8'in orijinal işlevi (varsa) geri yüklenecektir.
Çalıştırma Sıfırlaması, tüm modlardaki tüm öğrenilmiş işlevleri silecektir.
Aynı zamanda Key Magic ya da Makrolar gibi diğer programlanmış işlevlerin bazılarını da
silebilir.
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, ayarlama ekranına
geçecektir.
2. OTHER'a basın.
3. 9 8 0 tuşlarına basın. KÖ göstergesi dört kez yanıp söner ve uzaktan kumanda ayar
ekranına geri döner.
Öğrenme Özelliği
Çalıştırma Sıfırlaması
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 199
200 WWW.ON EFORALL.COM
Key Magic®
(
Eksik işlevlerin nasıl programlanacağı)
Key Magic®, özel bir ONE FOR ALL işlevidir. KAMELEON 8'in tasarımı, orijinal uzaktan
k
umandanızdaki bir çok işlevin, hatta KAMELEON 8 tuşları arasında yer almayanların bile
ç
alıştırılabilmesini sağlayacak şekildedir.
Sıkça kullanılan işlevler, KAMELEON 8'in Key Magic® özelliği kullanılarak istediğiniz bir tuşa
atanabilir. Key Magic®'in belirli bir işlevini programlamak için ilgili işlev kodunu bilmeniz
gerekmektedir. Bu işlev kodları, farklı cihaz türlerine göre farklılık gösterdiğinden, bu
k
ılavuzda bulunamazlar. İşlev kodlarınızı, tüketici hizmetleri yardım hattından, ya da bize
mektup, faks veya e-posta göndererek isteyebilirsiniz.
T
üm bilmemiz gereken:
İlgili cihazın markası ve model numarası (doğru kodu kullanıp kullanmadığınızdan
emin olmak için).
Cihazınızın çalıştığı 4 basamaklı ayar kodu.
İşlevin, orijinal uzaktan kumandanızda nasıl etiketlendiği.
Sorularınıza yanıt bulmak için web sitemizi de (www.oneforall.com) ziyaret edebilirsiniz.
Müşteri hizmetlerinden işlev kodlarını aldıktan sonra ilgili kodu programlamak
ç
ok kolaydır:
1. MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, ayarlama ekranına
geçecektir.
2. KEY MAGIC'e basın.
3. Cihaz tuşuna basın (TV, SAT, DVD, VCR, PVR, CD ya da AUD).
4. MAGIC tuşuna bir kez basın.
5. 5 basamaklı işlev kodunu girin (müşteri hizmetleri tarafından sağlanan şekilde).
6. İşlevin atanacağı tuşa basın (tuş, ana ekrandan başka bir ekrandaysa, ilgili ekrana
ulaşmak için SCROLL tuşuna basın). KÖ göstergesi iki kez yanıp söner ve uzaktan
kumanda Ayar ekranına geri döner.
- Key Magic® işlevleri mode özgüdür. Programladığınız işleve ulaşmak için önce ilgili cihaz
tuşuna basın.
- Key Magic®, aşağıdakiler DIŞINDAKİ herhangi bir tuşa atanabilir: Cihaz tuşları, ESC, ENTER,
MAGIC tuşları ve SCROLL tuşu.
- Lütfen müşteri hizmetlerinden aldığınız tüm genişletilmiş işlev kodlarını, ileride kolayca
bulmak için bir yere not alın.
- Key Magic® programlaması sırasında menü (TV), rehber (TV) vs. gibi tuşlara basılması,
ekranı değiştirmeyecektir.
GENİŞLETİLMİŞ İŞLEV REFERANSLARI
(ilk giriş örnektir):
CİHAZ AYAR KODU İŞLEV İŞLEV KODU
Televizyon 0556 biçim 00234
Ekstra Özellikler
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 200
WWW.ONEFOR ALL.COM 201
Tekrar mod atama
(KAMELEON 8'e iki aynı cihazın nasıl ayarlanacağı)
Bir cihaz tuşunun modu değiştirilebilir. KAMELEON 8'e iki aynı cihazı ayarlamak istediğiniz
b
u işlev işinize yarayacaktır. Değiştirilmiş cihaz tuşu, değiştirilmiş mod için ilgili tuşları
g
örüntüleyecektir. Kod, "Doğrudan ayarlama" (194. s) ya da "Arama yöntemi" (195. s)
kullanılarak ayarlanabilir. Bir cihaz tuşunu değiştirmek için aşağıdaki iki örneğe bakın.
Ö
rnek 1; DVD tuşuna ikinci bir TV programlamak isterseniz.
Örnek 2; SAT tuşuna ikinci bir VCR programlamak isterseniz.
Ö
rnek 1:
DVD tuşuna (örneğin) ikinci bir Televizyon programlamak için, DVD tuşunu bir TV
tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:
DVD tuşu artık ikinci bir TV tuşu olmuştur ve bu moda uygun tuşları
görüntüleyecektir.
Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci TV'niz için Ayar kodunu girin:
Örnek 2::
SAT tuşuna (örneğin) ikinci bir Video Kaydedici programlamak için, SAT tuşunu, bir VCR
tuşuna değiştirmeniz gerekir. Bunun için:
SAT tuşu artık ikinci bir VCR tuşu olmuştur ve bu moda uygun tuşları görüntüley-
ecektir.
Şimdi, aşağıdakilere basarak ikinci VCR'ınız için Ayar kodunu girin:
- Başka bir tuşa farklı bir cihaz türü programlarsanız (örneğin, DVD tuşuna ikinci bir TV),
orijinal cihaz tuşu simgesi aynen kalacak ancak gösterilen işlev tuşları, yeni cihazın
moduna uygun olacak şekilde değiştirilecektir. Örneğin, DVD tuşunda ikinci bir TV
programlandıysa, DVD modunda TV teletekst işlevleri gösterilecektir.
Bir Cihaz tuşunun sıfırlanması
Örnek: DVD tuşunu orijinal moduna sıfırlamak için, aşağıdakilere basın:
(*) MAGIC tuşuna yaklaşık 3 saniye boyunca basılı tutun. Ekran, ayarlama
ekranına geçecektir.
(**) Animasyonlu KÖ göstergesi iki kez yanıp söner (ayar ekranı açılır).
Ekstra Özellikler
(
*) (**)
(
*) (**)
(TV Kodu) (**)
_ _ _ _
(*) (**)
(TV Kodu) (**)
_ _ _ _
(*) (**)
Kameleon_8_SCAND_10_TALEN:Kameleon_8_nieuw_2006_SCAND 12-03-2007 15:26 Pagina 201
/

Bu kılavuz için de uygundur